Page 1

ออก กม.ลงโทษผูท้ ำ� ความผิดบนเครือ่ งบินโทษปรับ-จ�ำคุก

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10561 วันอังคารที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

กปน.ใช้ใบแจ้งหนี้ ค่าน�้ำแบบใหม่ ต.ค.นี้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงทอด พระเนตรการแสดงดนตรี ร้อย บรรเลง เพลงพวงร้อย เนื่ อง ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ท่าน ผูห้ ญิงพวงร้อย(สนิทวงศ์) อภัย วงศ์ ณ พระที่นัง่ เทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เขต ราชเทวี

สรุ ปน�้ำมันรัว่ ไม่ใช่ความผิดคน

เร่งหาสาเหตุที่ท่อแตกรัว่ เห็นชอบ กม.ความผิดต่อการเดินอากาศ

นาวาอากาศเอกอนุ ดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่ อ สาร พร้ อ ม ด้วย ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดี กรมทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา เปิ ด การสัม มนา การบริ ห ารจัด การ สินทรัพย์ซอฟต์แวร์

ดืม่ เหล้าบนเครือ่ งปรับ 2 แสน-จ�ำคุก 5 ปี

นายชลิ ตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ทีป่ ระชุม ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อ การเดินอากาศ พ.ศ.....เพื่อลงโทษผูม้ ี พฤติกรรมไม่เหมาะสมบนอากาศยาน เนื่องจากทีผ่ ่านมา ประเทศไทยไม่เคย มีกฎหมายลงโทษผูก้ ระท�ำผิดของผูอ้ ยู่ ในอากาศยานระหว่างการบิน กระท�ำอัน น่ าจะเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความ

เปิ ดโอกาสเด็กไทยเรียนจากประสบการณ์จริง แนะแลกเปลีย่ น นศ.เตรียมพร้อมก่อนเปิ ดเออีซี

นายผ่านภพ ปลังประยู ่ ร ผอ.กองเศรษฐกิ จ กรมอาเซี ย น กระทรวงการต่ างประเทศ กล่ าว ถึงการเคลื่อนย้ายนิ สิ ต นักศึกษา จากการเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น ในปี พ.ศ.2558 ในงานเปิ ดโครงการ ค่ า ยอาเซีย น ของส� ำ นั ก งานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า อยาก ให้นิ ส ิต นัก ศึก ษาและคนไทยทัว่ ไป ตระหนั ก ว่ า เราได้ร่ ว มมือ กับ กลุ่ ม ประเทศอาเซียนมาหลายปี เช่น การ เปิ ดเสรีทางการค้า การท�ำเอฟทีเอ เป็ นต้น จึงท�ำให้เกิดการแข่งข้นสูง

โดยส่วนตัวเห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้ เด็กไทยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริงในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเมืองของ ตัวเอง โดยเวียนกับประเทศต่างๆประ เทศละ 1 เทอมเพือ่ สร้างประสบการณ์ จริงก่อนลงทุนในประเทศนัน้ เราต้องมี เพือ่ นและเคยเดินทางไปก่อนด้วย

กปน.ประสาน อบจ.นนทบุรลี งนามเอ็มโอยู ขยายบริการน�้ำประปาให้เต็มพื้ นทีใ่ น 4 ปี

กปน.ประสาน อบจ.นนทบุรีลงนามขยายบริ การน�้ ำประปา ให้ เต็มพื้นที่ ให้ มีน�้ำประปาบริ โภค อย่างทัวถึ ่ ง พร้อมกันนี้ ได้เปลี่ยน ใบเสร็จรูปแบบใหม่ เริ่ มตุลาคมนี้ นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติ วงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายสือ่ สารองค์กร

ตั้งกรรมการสอบทางเทคนิคท่อน�้ำมันแตก

ท่อชนิดเดียวกัน ปท.อืน่ แตกหลายครั้ง-1 เดือนรูผ้ ล ‘พลังงาน’ให้เพิ่มเงิน ส่ งเข้ ากองทุนน�้ำมัน เหตุร าคาตลาดโลกลด นายพงศ์ศกั ดิ์ รักตพงศ์ ไพศาล รมว.พลังงาน เปิ ดเผยภาย หลัง การประชุ ม คณะกรรมการ บริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า มีมติ เห็นชอบให้เพิ่ มเงิ นส่งเข้ากอง ทุนน�้ ำมัน ในส่วนของน�้ ำมันดีเซล อีก 40 สตางค์ต่อลิ ตร รวมเป็ น 1.30 บาทต่อลิ ตร เนื่ องจากราคาน�้ ำมัน โลกปรับตัวลดลง

สรุปผลสอบน�้ ำมันรัว่ ไม่ พบว่า “พีทีที” ผิดพลาด โดยสาเหตุ เกิ ดจากท่อรัว่ ไม่ใช้ความผิดพลาด ของคน พร้ อ มตัง้ กรรมการสอบ สวนทางเทคนิ ค คาด 1 เดือนรู้ผล พร้อมระบุปริมาณน�้ำมันรัวไหล ่ ไม่ เกิ น 54,341 ลิ ตร คุณหญิงทองทิพย์ รัตนะรัต ผูเ้ ชีย่ วชาญอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม และปิ โตรเคมี ในฐานะประธานกรรม การสอบสวนข้อ เท็จ จริง เหตุ ก ารณ์ น�้ำมันดิบรัว่ ของบริษทั พีทที เี คมีคอล จ�ำกัด (มหาชน) ว่า ผลจากการตรวจ

สอบ ไม่พบปั จจัยเอกทีท่ ำ� ให้ทอ่ แตก ขณะที่การปฏิบตั ขิ องพนักงานก่อน การเกิดเหตุ เป็ นไปตามกระบวนการ ทุกขัน้ ตอน จึงไม่ใช่ความผิดพลาด ของคน จึง เสนอให้ ม ีก ารตัง้ คณะ ท�ำงาน เพือ่ ศึกษาหาสาเหตุทท่ี อ่ แตก ทางเทคนิค เนื่องจากคณะกรรมการ ชุ ด นี้ ไ ม่ ม ีค วามเชี่ย วชาญด้า นการ ตรวจสอบท่อ แต่คณะกรรมการมีหน้า ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามล�ำดับว่า เหตุการณ์ทงั ้ หมดเกิดจากอะไร และ ปฏิบ ัติต ามขัน้ ตอนถู ก ต้อ งทัง้ หมด หรือไม่ ทัง้ นี้ ในส่วนของท่อน�้ ำมันที่

ปลอดภัยของอากาศยาน การกระท�ำผิด อาญาตามกฎหมายไทย รวมทัง้ ผูท้ ท่ี ำ� ให้ อากาศยานไม่สามารถท�ำการบินได้ หรือ ก่อความเสียหายต่ออากาศยาน เช่น สูบ บุหรีใ่ นห้องน�้ำ ใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีห่ า้ มใช้ เปลือยหรือใช้วาจาลวนลามอัน ล่อไปทางลามก จะมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 120,000 บาท ใช้กำ� ลัง ท�ำร้ายผูอ้ น่ื ดืม่ เหล้า จ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

แตก มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี เท่านัน้ จึงต้องมีการตัง้ คณะกรรมการ ตรวจสอบทางเทคนิคคุณสมบัตขิ อง ท่อว่ามีการแตกรัวได้ ่ อย่างไร ซึง่ จาก ข้อมูลท�ำให้ทราบว่าท่อชนิดเดียวกัน ทีใ่ ช้ในประเทศอืน่ เช่น จีน ฟิลปิ ปินส์ แตกรัวมาแล้ ่ วหลายครัง้ และคาดว่า จะได้ผลสรุปภายใน 1 เดือน อย่างไร ก็ต ามท่ อ ยี่ห้อ ดัง กล่ า วขณะนี้ ไ ด้ส งั ่ ระงับการใช้งานแล้ว ขณะนี้มเี พียง น�้ ำมันที่คา้ งอยู่ท่จี ุดเชื่อมท่อและทุ่น เท่านัน้ และพบว่าปริมาณน�้ำมันทีค่ าด ว่ารัวไหลมี ่ ปริมาณ 54,341 ลิตร

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้ง ว่า ขณะนี้ได้น�ำเครือ่ งวัดรุน่ ใหม่ และ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน�้ ำรูปแบบใหม่ โดยปรับเปลีย่ นขนาด 4x6.75 นิ้ว เพือ่ เพิม่ รายละเอียดข้อมูลของผูใ้ ช้น้�ำ เช่น สถิตการใช้น้� ำย้อนหลัง 3 เดือนวัน ที่ ตัวเลขจากมาตรวัดน�้ำ โดยจะเริม่

ตัง้ แต่เดือน ต.ค.นี้เป็นต้นไป และเร็วๆ นี้ได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือ(MOU) เพือ่ ขยายบริการน�้ำประปา ให้เต็มพืน้ ทีช่ ุมชนในจังหวัดนนทบุรี ให้มนี ้�ำประปาในการใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทัวถึ ่ ง โดยโครงการนี้มรี ะยะเวลา 4 ปี ตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปี 2560

‘คมนาคม’ให้ ขสมก.ปรับปรุงทีโออาร์ สาระส�ำคัญจัดซื้ อรถเมล์เอ็ นจี วี 7 ข้อ “คมนาคม”สั ง่ ขสมก. ปรับปรุงสาระส�ำคัญ จัดซื้อรถเมล์ เอ็นจีวี 7 ข้อก่อนเสนอ ป.ป.ช. พล.อ.พฤณท์ สุ ว รรณฑัต

รมช.คมนาคม เปิดเผยหลังหารือ กับ องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่าได้สงให้ ั ่ คณะกรรมการร่างทีโออาร์ โครงการจัด ซื้อ รถเมล์เ อ็น จีวี 3,183 คน ไปปรับปรุงสาระส�ำคัญทีโออาร์ 7 ข้อ หลังจากทีม่ กี ารเปิ ดรับฟั งความคิด เห็นรอบแรกไปเมือ่ วันที่ 19-26 ก.ค.ที่ ผ่านมา โดยสาระส�ำคัญทีป่ รับเปลี่ยน ได้แก่ ก�ำหนดเบาะทีน่ ัง่ และพนักพิงที่ ท�ำด้วยฟองน�้ำหนาไม่น้อยกว่า 8 ซม. การปรับ ปรุงคุณสมบัติผู้เ ข้าประกวด

ราคา โดยตัดข้อความ “มีระยะเวลาการ ใช้งานต่อคันมาไม่น้อยกว่า 2 แสน กม.” ออก และใช้วธิ คี วบคุมการใช้งานของ รถเมล์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้า ประกวดราคา นอกจากนี้ยงั ได้ก�ำหนด ให้ใช้ยางเรเดียลเพือ่ ความปลอดภัยของ ผูโ้ ดยสาร ก�ำหนดเพิม่ อุปกรณ์อ�ำนวย ความสะดวกแก่ ผู้พ กิ าร เช่น มีลิฟ ต์ ยกวีลแชร์ เพิม่ เติมอุปกรณ์เพือ่ ความ ปลอดภัย เช่น เพิม่ เครือ่ งดับเพลิง จาก 2 ถัง เป็ น 4 ถังก�ำหนดมาตรฐานในการ ติดตัง้ ถังก๊าซ เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน และก�ำหนดมาตรฐานไอเสีย ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน มอก. ทัง้ นี้จะ รวบรวมข้อมูลชีแ้ จงต่อ ป.ป.ช.ก่อน


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ (ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ (ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56)

(ลง 27 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56)

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

(ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56)

(ลง 27 ส.ค. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56)

(ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27-29 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 27 ส.ค. 56)

(ลง 27 ส.ค. 56) (ลง 27 ส.ค. 56)

27 8 56