Page 1

เตือนลอบน�ำเข้าบุหรีต่ ดิ แสตมป์ ปลอมโทษปรับ-จ�ำคุก

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10686 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

เร่งสร้างถนนเชือ่ มชายแดนรับการค้า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาการ เปรียญ ณ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถนนประชาราษฎร์ บางซื่อ เมื่อวันที่ 23 กุมภา พันธ์

เสนอ 12 แผนปฏิ รู ปเศรษฐกิจ

ฟื้ น ปท.จากวิกฤตการเมือง ขึ้ นค่ารถไฟฟ้ าใต้ดนิ 1-2 บาท ก.ค.นี้ เพิม่ เป็ น 16-42 บ.ตามสัญญาสัมปทาน

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บญ ั ชาการทหารบก เดินทาง ไปตรวจเยี่ ย มและให้ ก�ำ ลัง ใจกับ ทหารชายแดนภาคใต้ และร่ ว ม ประชุมรับฟังสถานการณ์การท�ำงาน ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ห น่ ว ยเฉพาะกิ จ จ.ปัตตานี พร้อมทัง้ ติดตามความคืบ หน้ า การก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ใน อ.นาทวี จ.สงขลา

นายยงสิ ทธิ์ โรจน์ศรีกลุ ผูว้ า่ การการรถไฟฟ้ ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิ ดเผยว่า ในการประชุม รฟม.ครัง้ ทีผ่ า่ นมา มีการอนุมตั กิ ารปรับ ขึน้ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดนิ เอ็มอาร์ที ซึง่ เป็ นไปตามสัญญาสัมปทานทีก่ ำ� หนด ให้มกี ารปรับค่าโดยสารทุกๆ 2 ปี ซึง่ การปรับครัง้ นี้จะมีการปรับราคาจากเดิม 16-40 บาท เป็ น 16-42 บาท โดยราคา เริม่ แรกเข้าระบบอยูท่ ่ี 16 บาท ระยะอืน่ ๆ

‘ฟิ ทซ์’ชี้ พิษการเมืองไทยกระทบระบบธนาคาร

เชือ่ ภาครัฐจัดการสภาพคล่อง ธ.ออมสินได้ สถาบัน จัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ฟิ ทซ์ เรทติ้ ง ออกรายงาน เรื่องธนาคารรัฐของไทยยังสามารถ รองรับผลกระทบจากการไหลออก ของเงิ นฝากได้ จากเหตุการณ์ทผ่ี ฝู้ าก เงินได้ถอนเงินฝากกับธนาคารออมสิน แสดง ให้เห็นว่าปญั หาทางการเมืองอาจ

เพิม่ ความเสีย่ งต่อสถาบันการเงิน ของ ไทย ซึง่ เป็ นไปตามคาดการณ์ของ ฟิทซ์ ที่เ คยกล่า วว่า ความไม่ส งบทางการ เมืองส่งผลกระทบให้มคี วามเป็ นไปได้ท่ี ท�ำให้เศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าทีค่ าด และส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งให้ค วามเสี่ย งของ ธนาคารไทย ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างไร

นายชัช วาลย์ บุ ญ เจริ ญ กิ จ อธิ บดีกรมทางหลวง เปิ ดเผยว่า กรมฯก�ำลังศึกษาออกแบบโครงการ สร้างทางและด่านถาวรแห่งใหม่ ที่ บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เชื่อมกับบ้าน สตึงบท ต.ปอยเปต กัมพูชา เพื่อแก้ ปัญหาแออัดของจุดผ่านแดน บ้าน คลองลึก เพื่อเพิ่ มรายได้การค้า

พม่าดึงนักลงทุนไทยร่วมท�ำ รง.แปรรูปสัตว์น้ ำ�

ผลิตอาหารคุณภาพมาตรฐานส่งออกอียู

นายนิ วั ติ สุ ธี มี ช ั ย กุ ล อธิ บดีกรมประมง เปิ ดเผยว่า กรม ประมงและภาคเอกชน ของไทย เดิ น ทางไปเจรจาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและเศรษฐกิ จ ของ พม่า ซึง่ ได้ขอให้พม่า อ�ำนวยความ สะดวกในการน� ำเข้าวัตถุดบิ สัตว์น้� ำ

สศช.ท�ำแผนปฏิรูป ศก.จากวิกฤตการเมือง

ข่าวล่ า ทางหลวงเร่งสร้ างถนน เชื่อมด่ านชายแดน รับเปิดเสรีอาเซี ยน

ก็ตาม ปริมาณการถอนเงินจากธนาคาร ออมสิน ทีผ่ า่ นมายังอยูใ่ นระดับทีจ่ ดั การ ได้และการถอนเงินฝากดังกล่าวเป็ นผล จากความกังขาของประชาชนหลังจากที่ ธนาคารออมสินได้อนุมตั วิ งเงิน 20,000 บาท แก่ ธ.ก.ส.เพื่อน� ำไปสนับสนุ น โครงการรับจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาล

หวันปี ่ นี้ ขยายตัวแค่ 1.5%-การบริโภคติดลบ

สศช. เสนอ 12 ข้อปฏิ รูป เศรษฐกิ จหลังจากวิ กฤตการเมือง ท�ำให้สภาวะเศรษฐกิ จได้รบั ผลกระ ทบ หวันปี ่ นี้ อาจเติ บโตแค่ 2.2-3.7% และอาจขยายตัวได้ เพี ยง 1-1.5% ขณะที่การบริ โภคติ ดลบ 4.5% นายธนิต โสรัตน์ รองประ ธานคณะท�ำงานเศรษฐกิจมหภาค การ เงินการคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เปิ ดเผยว่า ได้จดั ท�ำแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ หลัง ข้ามผ่านวิกฤตการเมือง เพื่อเสนอให้ รัฐบาลรักษาการ พรรคการเมือง ภาค

เอกชน รัฐ บาลชุ ด ใหม่ ไ ด้พ ิจ ารณา ด�ำเนินการเนื่องจากมีเหตุชมุ นุ มทาง การเมืองและเกิดสุญญากาศทางการ เมือง และรุนแรงจนฉุุดดึงภาคเศรษฐกิจ โดยรวมได้รบั ผลกระทบรุนแรง โดย สศช.คาดว่าจะเติบโต ไม่ต่�ำกว่า 5% แต่เอกชนประเมินว่า จะเติบโตที่ 2.23.7% โดยเฉพาะครึง่ ปีแรกจะขยายตัว ได้ 1.4% การลงทุน ตัวที่ 2.2% ส�ำหรับ ข้อเสนอแนวทางการจัดท�ำไว้ 12 ข้อ คือ 1.การปฏิรปู เศรษฐกิจท�ำให้ปลอด จากการครอบง�ำทางการเมือง 2.ปฏิรปู ข้าราชการให้ปลอดคอรัปชัน 3.การแก้

ปรับขึน้ ระยะละ 2 บาท ส�ำหรับมีระยะ ดังนี้ ระยะทาง 0-1 สถานี ราคา 16 บาท เดิม 2 สถานี 19 บาท 3 สถานี ปรับขึน้ เป็ น 21 บาท 4 สถานี เป็ น 23 บาท 5 สถานี เป็ น 26 บาท 6 สถานี เป็ น 28 บาท 7 สถานี เป็ น 30 บาท 8 สถานี เป็ น 33 บาท 9 สถานี เป็ น 35 บาท 10 สถานี เป็ น 37 บาท 11 สถานี 40 บาท 12-17 สถานี เป็ น 42 บาท โดยมีผลใน วันที่ 3 ก.ค.2557

ั ปญหาความเหลี อ่ มล�ำ้ ความยากจนของ ภาคเกษตร 4.ส่งเสริมพัฒนาขีดความ สามารถของเอสเอ็มอี 5.ส่งเสริมการส่ง ออกผ่านแดนอย่างเป็นระบบ 6.ส่งเสริม ความเข้ม แข็ง ของภาคอุ ต สาหกรรม 7.ปฏิรูปกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคของ ภาคเอกชน 8.พัฒนาโครงสร้างโลจิสติกส์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน 9.ปฏิรูป ด้านเทคโนโลยีดา้ นคมนาคม 10.ปฏิรปู การศึกษาให้แรงงานนอกระบบสามารถ ปรับคุณวุฒใิ ห้เข้ากับอาชีพ 11.ปฏิรปู ตลาดทุ น และตราสารหนี้ 12.ปฏิรูป มาตรการเงิน-คลัง ส่งเสริมการลงทุน

ของพม่าสู่ประเทศไทยเส้นทางเมือง มะริด มาจุดผ่อนปรนทางการค้าด่าน สิงขร จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยพม่าต้อง เตรียมระบบการออกใบรับรองการ จับสัตว์น้�ำ ให้สามารถออกได้ทเ่ี มือง มะริดด้วย เนื่องจากปจั จุบนั การด�ำเนินการได้ท่กี รุงเนปิ ดอว์แห่งเดียว

ท�ำให้ไม่สะดวกต่อการน� ำเข้าสัตว์น้�ำ เพือ่ แปรรูปส่งออกไปสหภาพยุโรป(อี ยู) จึงจ�ำเป็ นต้องมีใบรับรองสัตว์น้� ำ ประกอบซึ่ง ทางพม่า ด�ำ เนิ น การให้ และไทยยังขอให้พม่ายืนยันอนุ ญาต ให้รถห้องเย็นเข้าไปบรรทุกสินค้าได้ เพือ่ คุณภาพมาตรฐานเพือ่ ส่งออก

เตือนร้านน�ำเข้าบุ หรี่ นอกชื่อดังระวัง พ่อค้า ปท.เพื่อนบ้านติดแสตมป์ ปลอม สมาคมค้ า ยาสู บ เตื อ น ร้านค้ าสมาชิ ก ที่ ถกู ปรับจากเจ้ า หน้าที่ ส รรพสามิ ต เรื่ อ งแสตมป์ ยาสูบปลอมในบุหรี่น�ำเข้า ให้อย่า หลงซื้อบุหรี่ยี่ห้อดังราคาถูกจาก ประเทศเพื่อนบ้าน นางวรากร์ นะมาตร์ ผูอ้ ำ� นวย

การบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิด เผยว่า ขณะนี้ได้รบั แจ้งเตือนจากร้าน ค้าสมาชิกในหลายจังหวัดทัวประเทศ ่ ว่า ถูกเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิตเข้าตรวจ และ จับในคดีขายบุหรีต่ ดิ แสตมป์ยาสูบ ปลอม โดยบางร้านมีมูลค่าปรับสูงถึง 1.5 ล้า นบาท ส่ว นใหญ่ เ ป็ น แสตมป์ ยาสูบ ปลอมจากบุ ห รี่ร าคาถู ก น� ำ เข้า

จากประเทศเพือ่ นบ้าน จึงต้องการแจ้ง เตือน ให้สมาชิกระมัดระวังในการน�ำเข้า บุหรี่ จากประเทศเพือ่ นบ้าน ในปจั จุบนั มีการน� ำเข้าบุหรีร่ าคาถูกชื่อดังเข้ามา ในไทยจ�ำนวนมาก สมาคมฯ ขอเตือน ให้ร้า นค้า ระมัด ระวัง ในการซื้อ สิน ค้า จากแหล่งทีไ่ ม่รจู้ กั โดยเฉพาะสินค้าที่ มีราคาถูกมาก เพราะอาจเป็ นสินค้าที่ ติดแสตมป์ยาสูบปลอม ร้านค้าควรเลือก ซือ้ สินค้าจากตัวแทนจ�ำหน่ายทีไ่ ว้ใจได้ เท่านัน้ เพราะโทษปรับสูงถึง 15 เท่า ของแสตมป์ยาสูบ และหากพบมีเจตนา ใช้แสตมป์ยาสูบปลอมจะมีโทษจ�ำคุกไม่ เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือ ทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ (ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 - 28 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 57 ) (ลง 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 57 ) (ลง 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )


saiklang

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 ) (ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 ก.พ. 57 )

(ลง 27 ก.พ. 57 )

27 2 57  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you