Page 1

เพิม่ ค่ารับซื้ อไฟฟ้าจากโรงผลิตพลังงานทดแทนชุมชน

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10626 วันพุธที่ 27 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ปิ ดซ่อมสะพานพระราม 9 ถึง เม.ย.57

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชด�ำ เนิ นไปทรง เปิดร้านภูฟ้า สาขากรมศิลปากร ในการนี้ สนธยา คุณปลืม้ รมว.วัฒนธรรม เฝ้ า รับเสด็จ ณ ถนนหน้ าพระ ธาตุ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน

ลดเป้ าเติ บโต ศก.ปี นี้ เหลือ 3%

ชาวบ้านไม่ใช้จ่าย-ส่งออกลด กปน.ลงนามแลกเปลีย่ นองค์ความรู ้ ช่วยระบบผลิตประปาพม่ารับเออีซี

นาย Thierry Viteau ออท.ฝศ./ไทย เยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.เพื่อ หารื อ ข้ อ ราชการเกี่ ย วกับ ความ มันคง ่ และสถานการณ์ ชายแดน ของไทย ณ กองบัญชาการกองทัพบก

กปน.ลงนามแลกเปลี่ ย น องค์ความรูช้ ่วยเหลือด้านการผลิตน�้ำ ประปาแก่พม่า รับเข้าสู่เออีซีปี 58 นายธนะศักดิ ์ วัฒนฐานะ ผู้ ว่ า การการประปานครหลวง (กปน.) ได้ล งนามบัน ทึก ข้อ ตกลงหารือ ร่ ว ม กับ นาย อูละมิน นายกเทศมนตรีเมือง ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเรื่องการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร

สนพ.รื้ อแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ลดจ่ ายใหโรงไฟฟ ้ าต�ำ่ ลงเพือ่ ลดค่าไฟฟ้า ้

นายพงษ์ศกั ดิ์ รักตพงษ์ไพศาล รมว.พลังงาน เปิ ดเผยว่า ได้ส งการให้ ั่ ส�ำนักงานนโยบายและ แผนพลัง งาน (สนพ.) ทบทวนค่ า ไฟฟ้าทีเ่ กิดจากการผลิตของโครงการ ส่งเสริมพลังงานทดแทนทัง้ ระบบ โดย การสนับสนุ นเงินตามต้นทุนทีแ่ ท้จริง

เพื่อทดแทนระบบค่าไฟฟ้าในส่วนที่ เพิม่ โดยมีเป้าหมายคือผลตอบแทน ในการลงทุนไม่เกิน 12% และไม่ส่ง ผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าฐานมากเกินไป ส�ำหรับค่าสนับสนุ นเงินตามต้นทุนที่ ต้องปรับปรุง จะมีการปรับเป็น 4 อัตรา ให้โ รงไฟฟ้าที่เ กิด จากการผลิต จาก

ดร.สุ ท ธิ พ ล ทวี ช ัย การ คณะกรรมการ (กสทช.) เปิ ดเผยว่า กสทช.ได้ตงั ้ ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ด้านโทรคมนาคม ประเทศเดียวใน ภูมิภาคอาเซียน เพื่อชยายช่องทาง การคุ้มครองผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความ เป็ นธรรมเรื่องการใช้บริ การต่างๆ ยืนยันไม่ซำ�้ ซ้อนกับบริ การ 1200

การทางพิเศษปิ ดซ่อมผิวถนนสะพานพระราม 9

1 ช่องทางบางโคล่ไปสุขสวัสดิ์-คาดเสร็จ เม.ย.57

การทางพิเศษแห่งประเทศ ไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม อยู่ ระหว่างด�ำเนิ นการบูรณะปรับปรุง ผิ วจราจรบนสะพานพระราม 9 ที่ เปิ ดใช้มานาน 26 ปี โดยจะทยอย ปิดพืน้ จราจรครัง้ ละ 1 ช่องจราจร ใน ทิศทางจากกรุงเทพฯ(บางโคล่) มุ่ง

‘ทีดอี ารไอ’แนะรั ์ ฐใชโมเดลใหม่ ้ พฒ ั นาประเทศ ปฏิรูประบบภาษี-ลดเหลือ่ มล�้ำ-เพิม่ ผลผลิต

ข่าวล่ า กสทช.ตัง้ ศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้ านโทรคมนาคม

พลังงานทดแทนขนาดเล็กได้คา่ ไฟฟ้า เพิม่ ขึน้ และโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้คา่ ไฟฟ้าต�่ำลง แบ่งเป็น 1.โรงไฟฟ้าขนาด ไม่เกิน 0.3 เมกะวัตต์ 2.โรงไฟฟ้าก�ำลัง การผลิต 0.3-1 เมกะวัตต์ 3.โรงไฟฟ้า ทีก่ ำ� ลังผลิต 1-3 เมกะวัตต์ 4.โรงไฟฟ้า ก�ำลังผลิต 3-10 เมกะวัตต์

“ที ดี อ าร์ ไ อ” แนะรัฐ ใช้ โมเดลใหม่พฒ ั นาประเทศ ปฏิ รปู ระบบภาษี ลดความเหลื่อมล�ำ้ เพื่ม ผลผลิ ต ด้าน สศช.ชี้ ศก.ไตรมาส 3 เติ บโตลดลงเหลือ 2.7% เนื่ อง จาก การส่งออกหดตัว ครัวเรือนใช้จ่าย ลดลง ั ้ ่ ยมรัษฏ์ นายโฆสิต ปนเปี ประธาน ทีดอี าร์ไอ กล่าวว่า ไทยใช้ นโยบายประชานิยม หรือการใช้สนิ เชื่อเป็ นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แต่สามารถใช้ได้เพียงระยะสัน้ เท่านัน้ เพราะสร้างความเสี่ยงต่อฐานะการ

คลังของภาครัฐ และเป็ นแรงต้าน ไม่ ให้ประเทศเจริญเติบโตตามศักยภาพ ระยะยาว เนื่องจากการด�ำเนินนโยบายดังกล่าว ท�ำให้ประชาชนมีหนี้สนิ สูงขึน้ ฉุ ดรัง้ การใช้จ่ายของประเทศ ให้ช ะลอลง สะท้อ นให้เ ห็น ตัง้ แต่ ช่วงต้นปี 2556 เศรษฐกิจชะลอตัว จากการบริโภคทีห่ ดตัวอย่างชัดเจน ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2557 มีความ น่ าเป็ นห่วงเรื่องการปรับตัวและขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ภาค เอกชน โดยเฉพาะภาคการส่งออก ทีม่ ตี น้ ทุนสูง เช่น การปรับ ค่าแรง

และการจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านระบบ การผลิตและการให้บริการน�้ ำประปาแก่ การประปาย่างกุ้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมืออย่างเป็ นทางการ เป็ นการ ให้การสนับสนุ นระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนด้านเศรษฐกิจ และแลกเปลีย่ น ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริการด้านประปาในภูมภิ าคอาเซียน

งาน ไม่มนใจว่ ั ่ าการส่งออกของไทยจะ สามารถปรับตัวได้ตามการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจากประเทศ อุตสาหกรรมหลัก คาดว่าจะมีทศิ ทาง การปรับตัวทีด่ ขี น้ึ ทีดอี าร์ไอจึงเสนอ รัฐว่า ควรใช้โมเดลใหม่ ในการพัฒนา ประเทศด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1.สร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันของผูป้ ระกอบการไทย 2.สร้าง ความสมดุลระหว่างตลาดส่งออกโลก การลงทุนในภูมภิ าค 3.การเพิม่ ประสิท ธิภ าพแรงงานกระบวนการปรับ ค่าตอบแทนควบคูร่ กั ษาสิง่ แวดล้อม

ั ่ ร ี (สุขสวัสดิ ์) ตลอด 24 หน้าฝงธนบุ ชัว่ โมง แต่ ย ัง เปิ ด ให้บ ริก ารพื้น ผิว จราจรทีเ่ หลือ 2ช่องจราจร ตัง้ แต่บดั นี้ จนถึง 2 เม.ย. 57 ดังรายละเอียดดังนี้ 1.ตัง้ แต่บดั นี้ จนถึง 6 มกราคม 2557 ปิ ด ช่ อ งจราจรช่ อ งซ้ า ยพร้ อ มไหล่ ทางเปิ ดให้บริการ 2 ช่องจราจร คือ

ช่องกลางขวา 2.วันที่ 7 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2557 ปิ ดช่องการจราจร ช่วงกลาง 1 ช่องเปิดให้บริการ 2 ช่อง คือซ้ายและขวา 3.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ -2 เมษายน 2557 ปิดช่องจราจรช่อง ขวา 1 ช่องจราจร เปิดให้บริการ 2 ช่อง จราจร คือ ช่องซ้ายและกลาง

สพฐ.เสนอเพิ่มคะแนนโอเน็ต 30%ปี 57 จาก 20%วัดผลนักเรียนชั้น ป.6-ม.6 สพฐ.ได้ ข้ อ สรุ ป การจัด สอบวัดผลกลาง โดยจะใช้สดั ส่วน 30%ในปี 2557 เป็ นข้อสอบจาก เขตพื้นที่ 70%เป็ นการวัดผลของ โรงเรียน นางอ่องจิต เมธยะประภาส

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขันพื ้ น้ ฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ ข้อสรุปเกีย่ วกับการจัดสอบวัดผลกลาง และเตรียมเสนอ นายอภิชาติ จีรวุฒ ิ เลขาธิการ กพฐ. เพือ่ พิจารณาน�ำเสนอ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เห็นชอบ โดยการสอบวัดผลกลางจะเริม่ ใช้ ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใน

สัดส่วน 30% จะแบ่งเป็ น 15% เป็ น ข้อสอบที่ร่วมกันพัฒนาโดยส่วนกลาง และ 15% เป็ นข้อสอบจากเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาและโรงเรียน ส่วนอีก 70% จะ เป็ นการวัดผลของโรงเรียน ซึง่ การสอบ วัดผลกลางจะใช้ในระดับชัน้ ป.2 ,4 ,5 ม.1, 2, 4, และม.5 จะมีการทดสอบใน 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ ภาษาไทย และสัง คม ยกเว้นระดับชัน้ ป.2 จะทดสอบเฉพาะ วิชาภาษาไทยเท่านัน้ เนื่องจากระดับ ชัน้ นี้จะเน้นการอ่านออกเขียนได้ของผู้ เรียน ส่วนในระดับชัน้ อื่นจะไม่ใช้การ สอบวัดผลกลาง เนื่องจากมีการทดสอบ ระดับชาติในส่วนอืน่ ๆ อยูแ่ ล้ว


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56) (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56) (ลง 27 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56) (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56) (ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 - 29 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 - 29 พ.ย. 56) (ลง 27 - 29 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 - 29 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 - 29 พ.ย. 56) (ลง 27 - 29 พ.ย. 56) (ลง 27 พ.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56) (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56) (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 - 29 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56) (ลง 27 - 29 พ.ย. 56) (ลง 27 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56) (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 27 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)

(ลง 27 พ.ย. 56)

9

27 11 56