Page 1

บังคับรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายติดจีพเี อสป้องกันอุบตั เิ หตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10560 วันจันทร์ที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ท�ำแผนผลิตแรงงานอาชีวะให้ตรงกลุม่

ทินัดดามาตุ ทรงเป็ นประธาน เปิ ดงานนิ ทรรศการวาดภาพ เทิดพระเกียรติ เนื่ องในวันแม่ แห่งชาติ ในหัวข้อ “แม่ลกู ผูกพัน รัก” ประทานรางวัลแก่ผชู้ นะเลิศ ประกวดวาดภาพ ณ ศูนย์รอยัล การ์เด้น พัทยา จ.ชลบุรี

เตือนห้ามเล่นน�้ำอ่ าวพร้าว

พิษปรอทปนเปื้ อนลามปะการัง ‘คลัง-ธปท.’ร่วมหารือแก้หนี้ นอกระบบ

พล.อ.อรุณ สมตน ที่ปรึกษา พิ เศษกองทั พ บก (1) พร้ อ มด้ วย พล.ท.อักษรา เกิดผล รองเสนาธิการทหารบก (1) และ รองเลขาธิการกอง อ�ำนวยการรักษาความมันคงภายในราช ่ อาณาจักร ไปร่วมงาน “วันสานสายใย จากครอบครัวสู่ผตู้ ้องขังในเรือนจ�ำนอก พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ เรือน จ�ำกลางบางขวาง อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

นิติบคุ คลปล่อยกู้ ได้ 3-5 หมืน่ -ดบ.15%

“คลัง”หรือ ธปท.ท�ำมาตรการแก้ปัญหาหนี้ นอกระบบ โดยเบือ้ ง ต้นจะให้นิติบคุ คลปล่อยกู้ได้ในอัตรา ดอกเบีย้ มากกว่า 15%ต่อปี นายสมชัย สัจจพงษ์ ผูอ้ ำ� นวย การส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิ ดเผยว่า เตรียมหารือกับ ธปท.เพื่อ ช่วยการแก้ปัญหาเงินกูน้ อกระบบ หลัง จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่ 6 ส.ค.ทีผ่ า่ นมา ให้แก้ปัญหาดังกล่าว ซึง่

กรอ.ก�ำหนดมาตรการท�ำลายน�้ำมันดิบรัว่ เผาก�ำจัด-ห้ามฝังเพราะกระทบน�้ำบาดาล

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุต สาหกรรม (กรอ.) เปิ ดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบการด�ำเนินงานของ ปตท. โกลบอล เคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน) ในการจ�ำกัด น� ้ำมันดิบรัวไหลและสาร ่ ปนเปื้อนในทะเลทีเ่ กาะเสม็ด จากการ

ตรวจสอบ น�ำ้ มันดิบที่รวไหลปนกั ั่ บ น�้ำทะเลจ�ำนวน 129 ถัง 110 ตัน หรือ 110,000 ลิตร ซึง่ เดิมจะน�ำเผาท�ำลาย ทีโ่ รงปูนสระบุร ี แต่ปรากฏว่าน� ้ำมันดิบ ทีเ่ ก็บมานี้ไม่อยูใ่ นมาตรฐานคุณภาพ สิง่ แวดล้อม(อีไอเอ) ในรายการทีเ่ ผา ได้ ซึง่ พีทที จี ซี ี ได้ปรึกษามาที่ กรอ.

ภายใต้เงื่อนไข น� ้ำมันทีร่ วไหลจะไม่ ั่ สามารถน�ำกลับมาใช้ได้อกี และ กรอ. ไม่ตอ้ งการก�ำจัด ด้วยวิธฝี ั งกลบเพราะ จะกระทบน� ้ำบาดาลแม้ระบบฝั งกลบ ของบริษทั มีมาตรฐานแต่ตอ้ งพิจารณา ว่าแยกสารอันตรายออกได้ หากไม่ได้ ก็ตอ้ งเผาเหมือนกรณีน� ้ำมัน

สภาอุตฯหารือ ศธ.วางแผนผลิตพัฒนาก�ำลังคน

ให้ตรงกลุม ่ -ดึงคนภาคเกษตรเข้าเรียน ดร.ชัย พฤกษ์ เสรี ร กั ษ์ เลขาธิ ก ารธิ ก ารคณะกรรมการ อาชี ว ศึ ก ษา (กอศ.) เปิ ด เผยว่ า ตามที่ ส.อ.ท. และสภาหอการค้า ได้หารือร่วมกับนาย จาตุรนต์ ฉาย แสง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อวางแผน พัฒนาผลิตก�ำลังคน สายอาชีวศึกษา

ผลวิเคราะห์น้ ำ� ทะเลเกาะเสม็ดจากน�้ำมันรัว่ สารปรอทเกิน 29 เท่า-อันตรายห้ามเล่นน�้ำ

เผยเรื่องร้องทุกข์ กว่ า 2 หมื่นเรื่อง ขสมก.-ออมสิน -กฟผ. มากที่ สุด ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก รัฐมนตรี (สปน.) เสนอรายงานสรุป ผลการด�ำ เนิ นการเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ประชาชนในไตรมาสที่ 2 ประจ�ำปี 2556 โดยมีการแจ้งร้องทุกข์ 24,577 เรื่อง 3 อันดับแรก คือ องค์กรขนส่ง มวลชน(ขสมก.) รองมาเป็ น ธ.ออมสิ น และอันดับ 3 คือ กฟน.

ก.ควบคุมมลพิ ษ เปิ ดเผย ผลตรวจวิ เคราะห์น�้ ำทะเลที่ อ่า ว พร้าว พบสารปรอทปนเปื้ อนเกิ น มาตรฐานถึ ง 29 เท่ า เตื อนอย่ า ลงเล่นน�้ ำ พร้อมขุดทรายลึกกว่า 1 เมตร เพื่ อวิ เคราะห์ผลกระทบ ระยะยาว ล่าสุดส่งผลกระทบท�ำให้ ปะการังฟอกขาว นายวิเชียร จุง่ รุง่ เรือง อธิบดี กรมควบคุมมลพิษ แถลงผลการตรวจ วิเ คราะห์ก ารตรวจสอบคุณ ภาพน�้ ำ ทะเลตามชายหาด รอบเกาะเสม็ด ใน จ.ระยอง ทัง้ 12 หาก ซึง่ เก็บตัวอย่าง

เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา ปรากฏ ความเป็ นกรด ด่าง ค่าออกซิเจนละ ลายน�้ ำ พบโลหะหนักสารหนู ไม่เกิน ค่าทีก่ ำ� หนดไว้ 10 ไมโครกรัมต่อลิตร แคดเมี่ยม ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม ต่ อ ลิต ร ค่ า ปรอทส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ กิน มาตรฐานทีก่ �ำหนด 0.1 ไมโครกรัม ต่อลิตร ยกเว้นทีอ่ ่าวพร้าวมีค่า 2.9 ไมโครกรัมต่อลิตร หรือ 29 เท่าจากค่า มาตรฐาน และอ่าวทับทิม มีคา่ 0.25 ไมโครกรัมต่อลิตร และจะน�ำผลตรวจ วิเคราะส่งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวม ทัง้ จะเข้าไปขุดทรายทีอ่ า่ วพร้าว อย่าง

คาดว่า จะแล้วเสร็จใน 1-2 เดือนนี้ ซึง่ เบื้องต้นจะให้นิติบุคคลสามารถปล่อย กูไ้ ด้ตงั ้ แต่วงเงิน 30,000-50,000 บาท อัตราดอกเบีย้ มากกว่า 15% ต่อปี โดย อยูร่ ะหว่างการพิจารณาว่า อัตราดอกเบีย้ สูงสุด เพื่อให้เกิดความชัดเจน ส�ำหรับ ความคืบหน้าการออกก�ำหมายทวงถาม หนี้นนั ้ ได้ผา่ น ครม.แล้วและอยูร่ ะหว่าง เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรคาด ว่าจะมีความเป็ นธรรมกับลูกหนี้มากขึน้

ละเอีย ดตลอดความยาว 400-500 เมตร โดยขุดเจาะชัน้ ทรายตัง้ แต่ 1 เมตร เพื่อ หาคราบน�้ ำ มัน และสาร ตกค้างหากพบผิดปกติจะเข้ามาฟื้นฟู ด้านนายนิพนธ์ พงษ์สวุ รรณ นักวิชาการประมงช�ำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเล (ทช.) กล่าว ว่า ผลการส�ำรวจปะการังพบฟอกขาว ใน 4 จุด คือ อ่าวน้อยหน่า 5% อ่าว พร้าวเหนือ 5-10% ด้านใต้ 70% อ่าว ปลาต้ม 10-20%ซึ่งเป็ นจุดที่น้� ำมัน กองรวมกันมากทีส่ ดุ ช่วง 2-3 วันแรก และจะตรวจสอบต่อเนื่องอีก 1 ปี

ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ ประเทศในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า โดยพบ ว่า ความต้องการแรงงาน 6.8 แสน คน ใน 14 กลุ่มอุตสาหกรรม จาก การวิเคราะห์ขอ้ มูลนักศึกษาเป็ นราย ชัน้ ปี เพื่อปรับแผนการผลิตแรงงาน โดยเปรียบเทียบปี 2555 กับ 2556 มี

จ�ำนวนเพิม่ ขึน้ 37,633 ล้านคน โดยจะ น�ำความต้องการก�ำลังคนของ14 กลุม่ อุตสาหกรรมมาด�ำเนินการ อาทิ เพิม่ วิชาเรียนให้ตรงกับการท�ำงาน แนะน�ำ ให้เรียนในสาขาทีใ่ กล้เคียงให้มาเรียน ในวิชาทีต่ ลาดต้องการ และฝึกอบรม แรงงานนอกระบบให้มที กั ษะอาชีพ

ดึงทหารเกณฑ์ปลดประจ� ำการขับรถบรรทุก

แก้ขาดแคลน-รายได้เดือนละ 2 หมื่น

กรมขนส่งทางบก ผุดแนว คิ ด ดึงทหารเกณฑ์ปลดประจ�ำการ มาขับ รถบรรทุ ก เพื่ อ แก้ ปั ญ หา ขาดแคลน โดยมีรายได้เดือนละ 2 หมื่ น บาท พร้ อ มเร่ ง บัง คับ รถ บรรทุ ก วัต ถุอ ัน ตรายติ ด จี พี เ อส เพื่อป้ องกันอุบตั ิ เหตุ นายวัฒนา พัทรชนม์ รอง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิ ดเผย ถึงการแก้ปัญหาคนขับรถว่า กรมการ ขนส่งทางบก ร่วมมือกับกองทัพภาค ที่ 3 และหน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง เปิ ด อบรม หลักสูตรอบรมวิชาพนักงานขับ รถบรรทุก เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ส�ำหรับทหารกองประจ�ำการที่

ปลดประจ�ำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ โดยมีการประกันรายได้ขนั ้ ต�่ำ 2 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อแก้ปัญหาการ ขาดแคลนแรงงาน พร้อ มกัน นี้ กรม ได้เ ตรีย มบัง คับ ให้ร ถบรรทุ ก และรถ โดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องติด ตัง้ เครือ่ งบันทึกการเดินทางของรถ(จีพ ี เอส) จากเดิมทีใ่ ห้ตดิ เฉพาะ รถบรรทุก วัตถุอนั ตรายลักษณะ 4 และรถลากจูง ลักษณะ 9 ที่ใช้ลากพ่วงบรรทุกวัตถุ อันตราย นอกจากนี้เมือ่ เปิดประชาคม อาเซีย น จะก�ำ หนดให้ร ถบบรรทุ ก ที่ เดินทางเข้าในไทยต้องติดจีพเี อสเป็ น มาตรฐานเดียวกันด้วยเพื่อสะดวกต่อ การติดตามข้อมูลและช่วยลดอุบตั เิ หตุ


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ (ลง 26 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ส.ค. 56)

(ลง 26 ส.ค. 56) (ลง 26-28 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26-28 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26-28 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26-28 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 26-28 ส.ค. 56) (ลง 26-28 ส.ค. 56)

(ลง 26-28 ส.ค. 56)

(ลง 26-28 ส.ค. 56)

9

26 8 56