Page 1

‘เกษตร’แจงอากาศแปรปรวนแม่ไก่เครียดท�ำใหไข่ ้ นอ้ ย

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10581 วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

น�้ำทะเลทีอ่ ่าวพร้าวยังไม่หมดปญหา ั

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิด งาน “ช่วยพัฒนาคนพิการไทย รวมน�้ ำใจช่ วยเยาวชนรักษ์ สิ่ง แวดล้อม” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เมื่อ วันที่ 18 กันยายน

ได้ขอ้ สรุ ป‘กระท่อม’พ้นยาเสพติด

เสนอกรรมการ สธ.พิจารณา สศค.เกาะติดตลาดทุนโลกผันผวน

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ร่วมการประชุมวิ ชาการซึ่ งจัด โดยคณะกรรมวิ ชาการ บ.ย.ส.17 วิ ทยาลัย การยุติธรรม เรื่อง “e-Court กับนัยส�ำคัญ ทางเศรษฐกิ จ” และร่วมลงนามบันทึกความ ตกลงว่าด้วย “การพัฒนาระบบศาลให้ เป็ น ศาลอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Court) กับเครือข่าย ความร่วมมือของหน่ วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม” เพื่อผลักดันให้ประเทศไปสู่สงั คม อิ เล็คทรอนิ กส์อย่างเต็มรูปแบบ ณ โรงแรม เดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ราคาน�้ำมันโลก-สถานการณ์การเมือง

สศค.จับ ตาความผัน ผวน ตลาดเงิ น ตลาดทุน โลก เพราะเหตุ ความเสี่ยงทางการเมือง หาก ศก.โลก ฟื้ นจะท�ำให้การส่งออกดีขึน้ นายเอกนิติ นิตทิ ณ ั ฑ์ประภาศ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการ คลัง (สศค.) กล่าวว่า ในเดือนกันยายนนี้ สศค.จะปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี น้ีอกี ครัง้ แต่ก่อนหน้าทีท่ างส�ำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

ก.มลพิษเผยผลตรวจน�้ำทะเลเกาะเสม็ด ทีอ่ ่าวพร้าวยังพบเกินค่ามาตรฐานอีก 1 จุด

นายวิ เ ชี ย ร จุ่ ง รุ่ ง เรื อ ง อธิ บดีกรมควบคุมมลพิ ษ แถลงถึง ผลตรวจ น�้ ำทะเล ชายหาด และ อ่าวต่างๆ รอบ เกาะเสม็ด จ.ระยอง จ�ำนวน 12 อ่าว โดยนายวิเชียร กล่าว ว่า จากเหตุ ก ารณ์ ท่อ ส่ง น�้ ำ มัน ดิบ รัวไหลในทะเล ่ ทาง คพ.ได้เฝ้าระวัง

และตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม อย่างต่อเนื่อง โดยผลการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 8 พบว่ า ค่ า ความเป็ น กรด ด่าง ค่าออกซิเจน โลหะหนัก สารหนู โครเมียม ค่าปรอท และโพลีไซคลิก อะโรมาติดไฮโดรคาร์บอนมีคา่ ปกติไม่ เกินมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ โดยพบว่า

ทุกหามีค่ามาตรฐานต�่ำกว่าทีก่ �ำหนด ไว้ ส�ำหรับอ่าวพร้าว ได้เก็บตัวอย่าง น�้ำทะเล 3 จุด ส�ำหรับค่าปิ โตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน พบ 3.3 0.15 และ0.58 ไมโครกรัมต่อลิตร เกินค่ามาตรฐาน 1 ตัวอย่าง ซึง่ บริเวณทีเ่ กินนัน้ อยูบ่ ริเวณ หัวอ่าว ส่วนครัง้ ที่ 9 รอผลวิเคราะห์

‘พาณิชย์’เร่งส�ำรวจข้อมูลหาเหตุไข่แพง พ่อค้ากักตุนท�ำกลไกตลาดบิดเบือนหรือไม่

“พาณิ ชย์”เร่งส�ำรวจข้อมูล ไข่ไก่แพง ยอมรับพ่อค้าเอาก�ำไร มากเกิ น เตรียมเสนอ เอ้ กบอร์ด ออกมาตรการดูแลผูบ้ ริ โภค น.ส.วิบลู ย์ลกั ษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรม จะเข้าไปดูแลต้นทุนกับก�ำไรของไข่ไก่

เสนอ รมว.ยุตธิ รรมประสาน สธ.พิจารณา จัด‘กระท่อม’เป็ นยาสมุนไพร-สารควบคุม ให้ ขสมก.กู้ 3.6 พันล้าน เพื่อใช้ หนี้ -ค่ าซ่อม นายภัก ดี ห าญส์ หิ มะทองค�ำ รองโฆษกประจ�ำ ส�ำ นั ก นายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ครม.มี มติ เห็นชอบให้ ขสมก.กู้เงิ นจ�ำนวน 3,615.449 ล้านบาท เพือ่ ช�ำระหนี้ ค่า เชื้อเพลิ ง และค่าซ่อมประจ�ำปี 2557 เป็ นค่าน�้ ำมัน 2,265.205 ล้านบาท ค่าเหมาซ่อม 1,350.244 ล้านบาท

รองผบ.ตร. สรุ ป 5 ข้ อ เสนอ รมว.ยุติธรรม เสนอเข้ าที่ ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข พิ จ ารณาจัด ใบกระท่ อ ม เป็ นยา สมุนไพรหรือสารควบคุม แทนยา เสพติ ด พล.ต.พงศ์พศั พงษ์เจริญ รองผูบ้ ญ ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) และเลขาธิการคณะกรรมการ ป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ในฐานะรองประธานคณะ ท�ำงานพัฒนานโยบายและกฎหมาย ที่ เกีย่ วข้องกับพืชกระท่อมเป็นประธาน

ประชุมคณะท�ำงานทีส่ ำ� นักงาน ปปส. เมือ่ วันที่ 10 กันยายน เพือ่ หาทางแก้ ไขกฎหมายให้พชื กระท่อมพ้นจากยา เสพติดประเภทที่ 5 พ.ร.บ.ยาเสพ ติดให้โทษ โดยได้เสนอ 5 ประเด็น ให้ค ณะกรรมการยาเสพติด ให้โ ทษ พิจารณาคือ 1. มีความเป็ นไปได้หรือ ไม่ท่จี ะประกาศยกเลิกถอนออกจาก ยาเสพติดประเภทที่ 5 แล้วจัดให้เป็ น ยาสมุนไพร 2. มีความเป็ นไปได้หรือ ไม่ทจ่ี ะประกาศยกเลิกใบกระท่อมออก จากยาเสพติด แต่ ใ ห้เ ป็ น สารที่ต้อ ง ควบคุม เนื่องจากมีฤทธิ์ต่อจิตประ-

สังคมแห่งชาติ(สศช.)ได้ปรับประมาณ การไว้แล้วว่าจะชะลอตัวมาอยู่ท่ี 3.84.3% ซึ่ง ปั จจัย เสี่ย งที่ต้อ งติด ตามคือ ความผัน ผวนของตลาดเงิน และตลาด ทุนโลก การเร่งตัวขึ้นของราคาน�้ ำมัน ดิบตลาดโลก และความเสี่ยงทางการ เมือง ปั จจัยสนับสนุ นเศรษฐกิจในระยะ ต่อไปคือการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และญี่ปุ่นที่ดขี ้นึ ต่อเนื่อง รวมถึงความ แข็งแกร่งของสถาบันการเงินไทย

สาท และกล่อมประสาทผูใ้ ช้ 3.ต้อง ไม่แก้กฎหมายเดิมที่มอี ยู่ คือให้จดั อยู่ในยาเสพติดประเภทที่ 5 ต่อไป แต่หาแนวทางทีจ่ ะท�ำให้ใบกระท่อม สามารถน� ำมาใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันได้ หรือน�ำมาท�ำเป็ นยาสามัญประจ�ำบ้าน 4.การน�ำใบกระท่อม มาแปรรูป เป็ น ยาเสพติด อื่น ๆ เช่น 4x100 ทีม่ ผี ลกระทบต่อผูเ้ สพให้ระบุ กฎหมายลงโทษให้ชดั เจน 5.หากไม่ สามารถท�ำตาม 4 ประเด็นข้างต้นได้ จะมีวธิ กี ารใดจะท�ำให้พชื กระท่อมเกิด ประโยชน์สงู สุดได้หรือไม่

ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม โดยข้อมูล หน้าฟาร์มไข่ไก่อยูท่ ฟ่ี องละ 2.88 บาท ราคาขายปลีก ไม่ควรเกิน 15% กรม จะเสนอ เอ้กบอร์ด ออกมาตรการดูแล ราคาให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม หรือ เสนอ คชก.มาดูแลราคาไข่ ว่ามีการ บิดเบือนกลไกตลาดหรือกักตุนหรือไม่

ด้านนายยุคล ลิม้ แหลมทอง รมว.เกษตรฯ กล่าวว่าสาเหตุทร่ี าคาไข่ ไก่สงู ขึน้ นัน้ มาจากสภาพอากาศแปร ปรวนท�ำให้แม่ไก่ออกไข่น้อยลง จาก ปกติผลผลิตต่อวันอยูท่ ่ี 37 ล้านฟอง เหลือ 34 ล้านฟองแต่ยงั ใกล้เคียงกับ ปริมาณการบริโภคในประเทศ

เร่ งปรับภาพลักษณ์ นศ.อาชี วะเอกชน ดึงเรียนสายอาชี พเพิ่มแก้ขาดแรงงาน

กช.เร่ ง ปรั บ ภาพลั ก ษณ์ นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ะเอกชน พัฒ นา ความคิ ด สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จัดกิ จกรรมเพื่อให้ หนั มาเรียนสาย อาชี พ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ แก้ ข าดแคลน แรงงาน นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ก�ำลังเร่งปรับภาพลักษณ์ นักเรียนนัก ศึกษาอาชีวเอกชน ให้มภี าพลักษณ์ท่ี ดีข้นึ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐมนตรี ว่า การกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมาสนใจเรียน สายอาชีพเพิม่ มากขึน้ โดยเน้นย�้ำและ สร้างค่านิยม รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีใ ห้เ กิด ขึ้น ในใจผู้ป กครอง ชี้ใ ห้ผู้

เรียนเห็นความส�ำคัญในการเรียนสาย อาชีพ โดยการจัดประกวดเวทีแข่งขัน ทักษะฝีมอื ทางด้านแรงงาน ความคิด สร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์นวัตกรรม การ วิจ ัย ของครู แ ละนั ก เรีย นในทุ ก ระดับ โดยอาจมีก ารประชาสัม พัน ธ์ผ ลงาน ของครู นัก เรีย นที่ไ ด้ร บั รางวัล โดย อาจมีการตกลงท�ำความร่วมมือกับกรม พัฒนาฝี มอื แรงงานเพื่อจัดฝึ กอบรมให้ มีความรูค้ วามสามารถและได้รบั ใบรับ รองความสามารถด้า นฝี ม ือ แรงงาน ก่อนทีจ่ ะเรียนจบหลักสูตร ปวช. และ ปวส. และระหว่างเรียนจะให้มกี ารจัด กิจกรรม สร้างจิตส�ำนึกให้นักเรียนรัก ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพือ่ เป็ น การสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติทด่ี ตี อ่ นักเรียนอาชีวะ


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56) (ลง 24 ก.ย. 56) (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56) (ลง 24 ก.ย. 56) (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

24 กันยายน พ.ศ 2556.

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 - 26 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 - 26 ก.ย. 56)

(ลง 24 - 25 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56) (ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ย. 56)

(ลง 24 ก.ย. 56)

24 9 56  
24 9 56  
Advertisement