Page 1

รพ.ศิริราชใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู สลายต้อกระจกส�ำเร็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10538 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

หอการค้าชี้ ขาดดุลสารพัดท�ำ ศก.โตช้า

ไปในการพระ

ราชทานปริ ญ ญาบัต รแก่ ผู้ส�ำ เร็จ การศึ ก ษาจากจุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัยประจ�ำปี การศึกษา 2555 ในการนี้ ศ.กิตติคณ ุ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญ ญาศิ ลปศาสตร์ ดุ ษ ฎี บัณฑิตกิตติมศักด์ ิ ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดงบ 483 ล.แกวิ้ กฤตภัยแล้ง พัฒนาบาดาล 31 พื้ นที่ช่วยชาวนา ‘พาณิชย์’ตรวจตลาดคุมสินค้าขึ้ นราคา ห้ามฉวยโอกาสช่วงเทศกาลถือศีลอด

พลเรือเอกสุรศักด์ ิ หรุ่นเริ ง รมย์ ผู้บ ญ ั ชาการทหารเรื อ รับ มอบเงินจ�ำนวน 1 ล้านบาท จาก นาย ปั ญญา ทองเจริญ รองผู้อำ� นวยการ โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง เพื่อ สมทบทุนกองทุนน�้ ำใจไทยเพื่อผู้เสี ย สละในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ แ ละ พื้นที่ รบั ผิดชอบกองทัพเรือ ณ ห้ อง รับ รอง กองบัญ ชาการกองทัพ เรื อ พระราชวังเดิม เมื่อวันก่อน

“พาณิ ชย์”ออกตรวจสิ นค้ า ควบคุมฉวยโอกาสขึน้ ราคา ช่วงเทศ กาลรอมฎอน เอาเปรียบชาวบ้าน นางสาววิบูลย์ลกั ษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผย ว่า ราคาสินค้าในตลาดต่างๆ ตอนนี้อยู่ ในภาวะปกติ แต่นายกรัฐมนตรีเป็ นห่วง ค่าครองชีพประชาชน จึงให้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ประเมินสถานการณ์ ขณะเดียวกันได้ มอบหมายให้เจ้าหน้าทีไ่ ปตรวจสอบและ

แพทย์ศิริราชท�ำส�ำเร็จใช้เลเซอร์สลายต้อ

ด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ ูงแล้วใส่เลนส์เทียม

รพ.ศิ ริราชประสบผลส�ำเร็จ ใช้เลเซอร์สลายต้อ ด้วยคลื่น ความถี่สูง ยิ งเข้าไปในต้ อกระจก แล้ ว ดูด เอาเศษต้ อ ออก แล้ ว ใส่ เลนส์เทียมใหม่ให้ผปู้ ่ วย ศ.นพ.สบง ศรีว รรณบู ร ณ์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รกั ษาสายตา เอสไอ

เลสิก แถลงว่า รพ.ศิรริ าชเป็นโรงเรียน แพทย์แห่งแรกของประเทศ ทีส่ ามารถ สลายต้อกระจกด้วยเลเซอร์ได้ ทัง้ นี้ การเกิดต้อกระจกมาจากความเสื่อม ของเลนส์ตา ทีเ่ กิดจากวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ การรักษาท�ำได้ดว้ ยการผ่าตัดเปลีย่ น เลนส์ตาใหม่ แต่ลา่ สุดมีการน�ำเลเซอร์

มาช่วยในการสลายต้อกระจก ด้วย คลืน่ ความถีส่ งู ยิงเข้าไปในต้อกระจก เพื่อสลายต้อจากการดูดเอาเศษต้อ ออก แล้วใส่เลนส์เทียมให้กบั ผูป้ ่ วย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที บาดแผล มีความคม สวยงาม และยังสามารถ รักษาภาวะสายตาเอียงร่วมกันได้ดว้ ย

หอการค้าปรับลดการขยายตัว ศก.เหลือ 4.3%

หวันการเมื ่ องผันผวนกระทบแผนลงทุน

หอการค้าไทยชี้ปัจจัยลบ รุมเร้า หันประมาณการการเติ ่ บโต ทางเศรษฐกิ จ รอบ 2 ปี นี้ คาดเหลือ 4.3% หวันการเมื ่ องผันผวนกระทบ ลงทุน กระทบยาวนานถึงปี หน้ า นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผู้ อ�ำนวยการพยากรณ์ เศรษฐกิจและ

ส�ำรวจพื้ นทีน่ อกเขตชลประทานท�ำน�้ำบาดาล

แก้วกิ ฤตภัยแล้ง-เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร

ผลวิจยั แจกแท็บเล็ต ท�ำให้เด็กสนใจเรียน แต่ ขาดมนุษ ยสัมพันธ์ นายวิ บูล ย์ท ัต สุท ัน ธนกิ ตติ์ ผู้อำ� นวยการส�ำนั กงานสถิ ติ แห่งชาติ เปิ ดเผยถึงผลดี ของการ แจกแท็บเล็ตว่า จูงใจให้เด็กอยาก เรียนรู้มากขึ้น 93.1% ส่วนผลเสี ย ท�ำให้ มีปัญหาสายตา 82% ปั ญหา สุขภาพ ไม่เหมาะกับเด็ก ป.1 เพราะ ท�ำให้ทกั ษะการใช้มือเขียนน้ อยลง

นายวิ เชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้ เดินทางติดตามการด�ำเนินโครงการน�้ำ บาดาลเพือ่ การเกษตรในพืน้ ทีป่ ระสบ ภัยแล้ง โดยอยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ กรมทรัพยากรน�้ ำบาดาล ครอบคลุม พืน้ ที่ 592 ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการจ�ำนวน 122 คน แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็ นหลัก มีการจัดตัง้ กองทุ น วางแผนการใช้น้� ำ บาดาล ขณะนี้ โ ครงการอยู่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น

การ คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ในเดื อ น สิงหาคมนี้ ขณะนี้ประเทศไทยมีพน้ื ที่ การเกษตร รวม 132 ล้านไร่ อยู่ใน เขตชลประทาน 37 ล้านไร่ ทีเ่ หลืออยู่ นอกเขตชลประทาน 95 ล้านไร่ จาก ปั ญหาดัง กล่ า วได้ส�ำ รวจพื้น ที่น อก เขตชลประทาน พบพืน้ ทีก่ ารเกษตร ทีม่ ศี กั ยภาพน�้ ำบาดาลประมาณ 28 ล้านไร่ และได้ดำ� เนินโครงการน�ำร่อง การศึ ก ษาการพัฒ นา น�้ ำ บาดาล เพื่อการเกษตรจ�ำนวน 12 พืน้ ทีท่ วั ่ ประเทศ เพื่อ ก� ำ หนดรูป แบบ การ พัฒนาน�้ำบาดาลเพือ่ ให้เหมาะสมกับ

ส�ำรวจการจ�ำหน่ายสินค้า ในตลาดต่างๆ โดยเฉพาะตลาดสินค้าทีม่ กี ลุม่ พีน่ ้องชาว ไทยมุสลิมเข้ามาจับจ่ายใช้สอย โดยเน้น การติดป้ายราคา และ ขอความร่วมมือไม่ ให้ขายในราคาสูงเกินจริง เพราะขณะนี้ อยู่ระหว่างการถือศีลอด หรือเดือนรอม ฎอน ท�ำให้การซือ้ ขายเป็นไปอย่างคึกคัก จึงไม่ตอ้ งการให้จำ� หน่ ายในราคาสูงเกิน จริง สินค้าทีข่ ายดีจะเป็ นอาหารสด เนื้อ ไก่ ปลา ผัก และผลไม้ และผลอินทผลัม

พืน้ ที่ โดยรัฐบาลได้อนุมตั งิ บประมาณ 483 ล้านบาทให้ด�ำเนินโครงการน�้ ำ บาดาลเพือ่ การเกษตรในพืน้ ทีป่ ระสบ ภัยแล้ง จ�ำนวน 31 พืน้ ที่ ประกอบด้วย ล�ำพูน แพร่ ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวล�ำภู เลย นครราชสีมา ชัยภูม ิ สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด สระแก้ว ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ สุพรรณบุรี ลพบุร ี ราชบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร และพัทลุง

ธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทย เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ ปั จ จัย ลบที่ม ีผ ล ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมี มาก ท�ำให้ศูนย์ได้ปรับลดการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจลงจาก 5% เหลือ 4.3% ถือว่าเป็ นการขยายตัวต�่ำอีก ครัง้ ในรอบ 2 ปี ปจั จัยลบทีก่ ระทบ

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐไทย อันดับ แรก คือ เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟ้ื นตัว โดยเฉพาะยูโรโซน เศรษฐกิจจีนทีย่ งั ขยายตัวต�่ำ ประเมินว่าการขยายตัว ของเศรษฐกิจโลกจะเหลือ 3.5% 3.8% และ 3.3% ตามล�ำดับจึงกระทบโดย ตรงต่อการส่งออกไทยลดลง 4.1%

ททท.ขอเงินภาษี บาปตั้งกองทุนดู แล

ช่ วยเหลือนักท่องเที่ยวจากอุบตั ิเหตุ การท่องเที่ ยวขอเงิ นจาก ภาษี บาป เพื่อตัง้ กองทุนดูแลนัก ท่ องเที่ ยวที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ โดยให้ ผู้ ป ระกอบการท� ำ ประกั น ให้ ผู้ ขับขี่ด้้ วย นายสุวตั ร สิทธิหล่อ ปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิ ด เผยภายหลัง ประชุ ม คณะกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดย มี นายยุคล ลิม้ แหลมทอง รองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมทีผ่ ่านมา ว่าที่ ประชุมได้หารือถึงปั ญหานักท่องเทีย่ ว ต่างชาติทป่ี ระสบเหตุ เช่น อุบตั เิ หตุจาก

การใช้มอเตอร์ไซค์ รถตูเ้ ช่า หรือเจ็ต สกี ซื่งผูป้ ระกอบการไม่ได้ท�ำประกัน อุบตั เิ หตุแก่ผขู้ บั ขี่ และยังไม่มหี น่วยงาน ดูแลโดยเฉพาะ ซึง่ เห็นว่า ต้องแก้ปัญหา อย่างจริงจัง และต้องท�ำประกันให้ผขู้ บั ขี่ ด้วย อย่างไรก็ตาม กรมการท่องเทีย่ ว มีแนวคิดทีจ่ ะจัดตัง้ กองทุนเพือ่ ดูแลนัก ท่องเทีย่ วกรณีทไ่ี ด้รบั อุบตั เิ หตุ โดยได้ เสนอของบประมาณ ในส่วนของภาษี สุรา ยาสูบหรือภาษีบาป จากกระทรวง การคลัง ที่ป ระชุม ยัง ได้ห ารือ ถึง การ พัฒนาเขตท่องเทีย่ วและการเชื่อมโยง พื้น ที่ โดยมีม ติต ัง้ คณะอนุ ก รรมการ ซึง่ เป็ นไปตามพ.ร.บ.นโยบายการท่อง เทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ.2551


saiklang

2 ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56) (ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56) (ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56) (ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 - 26 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 - 26 ก.ค. 56) (ลง 24 - 26 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 - 26 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 - 26 ก.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 - 26 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 - 26 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56) (ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 - 26 ก.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56) (ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ (ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)

(ลง 24 ก.ค. 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 24 ก.ค. 56)

24 7 56  
24 7 56  

งานประกาศ

Advertisement