Page 1

แนะรัฐหามาตรการกระตุน้ ศก.ใน ปท.เพิม่ สภาพคล่อง

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10580 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ลดภาษีสนิ ค้าฟุ่ มเฟื อยดึงนักท่องเทีย่ ว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี เสด็จไปทรงร่วมบันทึกแถบ วี ดิ ท ัศ น์ พ ร้ อ มพระราชทานสัม ภาษณ์ ใ นรายการพิ เ ศษเนื่ องใน “วันมหิดล” ประจ�ำปี 2556 เพื่อช่วย เหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช ณ อาคารศรี สวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช เขต บางกอกน้ อย

ถนนพระราม 4 เสี่ยงทรุดที่สุด กทม.เร่งแก้ไขหวัน่ เกิดเหตุใหญ่ ‘พาณิชย์’ห้ามผูเ้ ลี้ ยงไก่สง่ ออกไข่ไก่

นายพงษ์ศกั ด์ ิ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลัง งาน เปิ ดงาน สัมมนาเรื่อง แผนพลังงานทดแทน AEDP กับการลงทุน 4 แสนล้านบาท โอกาสทางเลือกของผู้ประกอบการ ไทย โดยมี เจน น�ำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศ ไทย ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

แก้ขาดแคลนใน ปท.-ผลักดันสู่ราคาปกติ

กรมค้าภายในสังห้ ่ ามส่งออก ไข่ไก่เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลน จนขึน้ ราคาและให้เพียงพอบริ โภคใน ประเทศ น.ส.วิบูลย์ลกั ษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงราคา ไข่ไก่ทป่ี รับตัวสูงขึน้ ว่า คณะกรรมการ นโยบายพัฒ นาไข่ ไ ก่ แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ (เอ้กบอร์ด) จะพิจารณางดส่งออกไข่ไก่ พร้อมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

‘จาตุรนต์’เตรียมใชโอเน็ ้ ตวัดผล ป.1-ม.6

้ ญหา ใหโรงเรี ้ ยนรูจ้ ดุ บกพร่องเพือ่ แกไขปั

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิ การ เปิ ดเผยถึง กรณี ที่ ส ถาบัน ทดสอบทางการศึ ก ษา แห่งชาติ (สทศ.) มีขอ้ เสนอให้แก้ไข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลแบบทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติ ขัน้ พื้นฐาน หรือโอเน็ต

เป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ ง ในการตัด สิน ผลการเรีย น ของผู้ท่ีจ บการศึก ษา ตามหลัก สูต รแกนการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน พ.ศ.2551 โดยให้ยกเลิกการน�ำ คะแนนโอเน็ ต มาเป็ นส่วนหนึ่ง ใน การจบการศึกษาของนักเรียนชัน้ ป. 6 เนื่องจากมีงานวิจยั ชี้ว่าท�ำให้เด็ก

เครียดว่า ยังไม่ทราบข้อเสนอดังกล่าว แต่จะมีการหารือว่าจะเพิม่ การวัดผล ทุกชัน้ ปี ตงั ้ แต่ ป.1-ม.6 เนื่องจากที่ ผ่านมาจัดโดยไม่มกี ารทดสอบวัดผล ทีเ่ ป็ นระบบกลางแบบมาตรฐาน เพือ่ ให้โรงเรียนได้รจู้ ดุ พกพร่อง เพือ่ น�ำไป แก้ปัญหาให้ตรงจุด

‘คลัง’เตรียมลดภาษีนำ� เข้าสินค้า‘แบรนด์เนม’ ให้ทนั ฤดูทอ่ งเทีย่ ว-กระตุน้ ใช้จ่ายใน ปท. “คลัง” เตรียมลดภาษี น�ำ เข้าสิ นค้าแบรนด์เนม เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยว คาดได้ข้อสรุปเสนอ ครม.ภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อเร่ง ประกาศใช้ในฤดูท่องเที่ยว นายอารีพงศ์ ภู่ชะอุม่ ปลัด กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยความคืบ

หอการค้าเผยชาวบ้านแห่นำ� เงินออกใช้ ผ่อนบ้าน-ผ่อนรถเหตุเศรษฐกิจชะลอตัว

สัง่ ธอส.ปรับเงื่อนไข ให้ผ้กู ้รู ายเดิม กู้ต่อเติมบ้านได้ นายทนุศกั ดิ์ เล็กอุทยั รมช. คลัง ในฐานะก�ำกับดูแลธนาคารอา คารสงเคราะห์ (ธกส.) เปิ ดเผยว่า ได้ ขอให้ ธกส.ปรับเงื่อนไข โครงการ สิ นเชื่ อปรับปรุงต่ อเติ ม ซ่ อมแซม บ้าน โดยให้ผกู้ ้เู ดิ มของสามารถเข้า ร่วมโครงการได้ด้วย เพราะปัจจุบนั จะปล่อยกู้เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านัน้

มหาวิ ท ยาลัย หอการค้ า เผยชาวบ้ า นน� ำ เงิ น ออมออกมา ใช้ ทัง้ ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ส่วนราย ที่ขาดสภาพคล่องอย่างมากก็หนั กู้ หนี้ นอกระบบ เหตุรายได้หดหาย หลังภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัว นายวชิร คูณทวีเทพ ผูช้ ว่ ย ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผย ว่า ต้องการให้รฐั บาลหามาตรการกระ ตุน้ เศรษฐกิจ ในประเทศโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชน พ่อค้า และแม่คา้ และธุรกิจขนาดเล็ก (เอส

เอ็มอี) ที่ประสบประสบปั ญหาขาด สภาพคล่องอย่างมาก โดยหลายราย ใช้เงินออมทีส่ ะสมจากการท�ำงานมา ตลอดชีวติ หมดแล้ว ส่งผลให้เกิดการ ทยอยการกู้เงินทัง้ ในระบบและนอก ระบบมาใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน และ การช�ำระหนี้ ต่างๆ ทัง้ นี้ กลุ่มที่น่า ห่วง คือกลุ่มทีม่ ภี าระเรื่องการผ่อน รถยนต์ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เนื่องจากทีผ่ า่ น มา ประชาชนกลุ่มนี้สามารถหาราย ได้พเิ ศษ เช่น การขายสินค้าและงาน รับจ้างทัวไป ่ ซึง่ มีรายได้มากกว่างาน ประจ�ำ จนน�ำไปช�ำระหนี้ได้ แต่ระยะ

ผูเ้ ลีย้ งไก่ไข่ชวคราว ั่ เพือ่ ให้ราคาไข่ไก่ ในประเทศเข้าสู่สภาวะปกติ หลังจากที่ ได้ปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่อง เพราะสภาพ อากาศเปลี่ยนแปลงท�ำให้แม่ไก่ออกไข่ น้ อยลง จากเดิมผลผลิตไข่ไก่อยู่จะอยู่ ที่ 37 ล้านฟอง เหลือวันละ 34 ล้านฟอง ซึ่งใกล้เคียงกับการบริโภค ซึ่งจากเดิม ผลผลิตไข่ไก่มมี ากกว่าความต้องการ แต่ ขณะนี้ปัญหาแม่ไก่ไม่ไข่ แต่เชือ่ ว่าสถาน การณ์จะส่ภู าวะปกติใน 2 สัปดาห์

หลัง เศรษฐกิจ ชะลอตัว และความ เชื่อ มันด้ ่ า นการบริโ ภคลดลงท� ำ ให้ อาชีพเสริมและการหารายได้ล�ำบาก ประชาชนทีม่ รี ายได้ปานกลางหรือเงิน เดือนประจ�ำทีไ่ ม่มเี งินออมส่วนใหญ่ จะสามารถกูใ้ นระบบได้ ส�ำหรับกลุ่ม เอสเอ็มอี เริม่ ให้ความส�ำคัญกับการ หาเงินนอกระบบ หลังจากทีป่ ระสบ ปั ญหาขาดทุน จากต้นทุนการผลิตสูง และจากค่าแรงขัน้ ต�่ำแต่กลับจ�ำหน่าย สินค้าได้ไม่ตามเป้าหมาย เนื่องจาก ผูบ้ ริโภคทุกตลาดลดการใช้จา่ ย หาก ปรับราคาก็ทำ� ให้ขายสินค้าได้ยาก

หน้าการสนับสนุ นด้านภาษี เพื่อให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย หนึ่งในมาตรการสนับสนุ นการขยาย ตัวด้านเศรษฐกิฐของรัฐบาลใน 1-2 เดือ นข้า งหน้ า โดยกระทรวงการ คลัง จะมีขอ้ สรุปเกีย่ วกับการลดภาษ๊ สินค้าฟุม่ เฟือย อาทิ นาฬิกา น�้ำหอม

กระเป๋า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่อง ส�ำอาง เพือ่ ให้ทนั กับช่วงฤดูกาลท่อง เทีย่ ว ทัง้ นี้ สศค. ก�ำลังเร่งศึกษาว่า ควรจะลดภาษีสนิ ค้าตัวใดบ้าง เท่าใด รวมถึงหารือผูป้ ระกอบการในประเทศ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการลด ภาษีดงั กล่าวก่อนสรุป ครม.เห็นชอบ

พบถนน 21 สายใน กทม.เสี่ยงทรุดตัว มีสาธารณู ป โภคอยูใ่ ต้ดินจ� ำนวนมาก โยธาส�ำรวจพบ ถนน 21 สายใน กทม.เสี่ยงทรุดตัว เพราะ มี ส าธารณู ป โภคจ�ำ นวนมากอยู่ ใต้ ดิน โดยถนนพระราม 4 เสี่ ยง ทรุดตัวมากที่สดุ

นายภัทรุตม์ ทรรทรนนท์ รอง ผู้อ�ำ นวยการส�ำ นัก การโยธา (สนย.) เปิดเผยว่า จากการว่าจ้างบริษทั เอกชน ตรวจสอบบริเวณใต้ พืน้ ทีท่ างเดินเท้า ตามถนนต่างๆ ทัวกรุ ่ งเทพมหานคร พบ ว่าความช�ำรุดทัง้ ทีเ่ ป็ นโพรงจากทราย ใต้ดนิ ถูกน�้ ำพัดพาออกไป เนื่องจากที่ เคยถูกน�้ำท่วม หรือเป็นถนนทีใ่ ช้งานมา นานก็เกิดความเสือ่ มสภาพรวมถึงถนน ที่ม ีส าธารณู ป โภคใต้ดิน จ� ำ นวนมาก

อาทิ รถไฟฟ้าใต้ดนิ เบือ้ งตรวจสอบพบ ว่า ถนนพระราม 4 เป็ นถนนทีเ่ สีย่ งต่อ ปั ญหาดังกล่าวมาก ซึง่ กทม.ต้องเร่งหา ทางซ่อมแซมโดยด่วนเพือ่ ลดความสูญ เสีย ส�ำหรับถนนสายต่างๆ ทีม่ โี อกาส ทรุดตัว 21 สาย ได้แก่ ถนนพระราม 4 ถนนพระราม 3 ถนนเจริญ กรุ ง ถนนพญาไท ถนนสาทรใต้ ถนนวิทยุ ถนนสุุ ขุ ม วิท ถนนอาจณรงค์ ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถนนพระราม 6 ถนนมหาราช ถนนหลานหลวง ถนน รัชดาภิเษก ถนนเพชรเกษม ถนนนิมติ ร ใหม่ ถนนเสรีไทย ถนนพหลโยธิน ถนน กรุง ธนบุ รี ถนนประชาอุ ทิศ ถนน สายไหม ถนนรามค�ำแหง 24


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56) (ลง 23 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ (ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56) (ลง 23 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 - 25 ก.ย. 56) (ลง 23 - 25 ก.ย. 56)

(ลง 23 - 25 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56) (ลง 23 - 25 ก.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 23 - 25 ก.ย. 56) (ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56) (ลง 23 ก.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 - 25 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56)

(ลง 23 ก.ย. 56)

23 9 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you