Page 1

กรมค้า ตปท.ยันต่างชาติยอมรับไก่ไทยปลอดไข้หวัดนก

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10662 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

ให้ สพฐ.ประสานอาชีวะเพิม่ จ�ำนวน นร.

สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมพร้อมทอด พระเนตรผลงานและผลิ ต ผล ทางการเกษตรของนักเรียน โรงเรียนป่ าระไมวิทยา ต�ำบล ขุนตัดหวาย อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน

อย.ก�ำหนดให้ยาแผนโบราณ ้ จ� ำหน่ายไดในสถานที ่เฉพาะ ปศุสตั ว์รบั รองไก่ไทยปลอดไข้หวัดนก

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธาน สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริม ความสัมพันธ์ จัดงานเลี้ยงอาหารค�ำ่ อ�ำลา ฉิน อวี้ เซิน อุปทูตวัฒนธรรม สถานทู ต สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ในโอกาสครบวาระการปฏิบตั ิ หน้ าที่ ในประเทศไทย ณ ห้ อ งคอรัน ดัม ร.ร.แชงกรี-ลา กรุงเทพ โดยมี พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ร่วมงานด้วย เร็วๆนี้

วอนยุติทำ� ลายความเชือ่ มัน่ ปท.คูค่ า้

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รอง นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีท่ี มีกระแส ข่าวว่า มีไข้หวัดนกระบาดผ่าน ช่องทางโซเซียลไลน์ซง่ึ นับเป็ นครัง้ ที่ 3 ว่า กรมปศุสตั ว์ยนื ยันว่าไม่เป็ นความ จริงโดย ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารระบาดของ ไข้หวัดนก ในไทย ดัง้ นัน้ การกระท�ำของ บุคคลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามุง่ ท�ำลาย อุตสาหกรรมไก่ของประเทศไทยโดยตรง

สคบ.ทบทวนจัดระเบียบขายตรงยาแผนโบราณ

เพือ่ ความปลอดภัย-ป้องกันหลอกลวงผูบ้ ริโภค

รายงานข่าวจาก ส�ำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) ว่า สคบ.อยูใ่ นระหว่างทบทวน การจัดระเบียบธุรกิจขายตรง หลัง จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา(อย.) ได้ออกกฎระเบียบใหม่ ก� ำ หนดให้ย าแผนโบราณเป็ น ยาที่

จ�ำหน่ ายได้ในสถานทีเ่ ฉพาะเท่านัน้ จึง ท� ำ ให้ส ิน ค้า ประเภทดัง กล่ า วไม่ เข้าข่ายเป็ นธุรกิจขายตรง เพราะถ้า ยัง จ� ำ หน่ า ยในช่ อ งทางดัง กล่ า วอยู่ อาจเป็ น การกระท� ำ ที่ผ ิด กฎหมาย ได้ ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการทีจ่ ำ� หน่ายยา แผนโบราณที่ได้มาจดทะเบียนเป็ น

ผศ.ดร.อนุกลู โรจนสุขสม บูรณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิ จยั บัณฑิ ต ศึ กษาและกิ จการนิ สิ ต คณะศิ ลป กรรมศาสตร์ จุฬาฯเปิ ดเผยว่า ได้ รับ ทุ น สนั บ สนุ น จากกรมส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรม เพื่ อ รวบรวมประวัติ ความเป็ นมาของลิ เ ก เพื่ อ ขึ้น ทะเบี ย นเป็ นมรดกของชาติ สาขา ศิ ลปการแสดง

สังทู ่ ตพาณิชย์ชแจง ี้ ปท.คูค่ า้ ถึงวิกฤตการเมือง แหล่งผลิตไม่ได้อยูใ่ นพื้ นทีช่ มุ นุมยังส่งสินค้าได้ สัง่ ทู ต พาณิ ชย์ชี้ แ จงประ เทศคู่ค้าถึงสถานการณ์เหตุชมุ นุม ไม่กระทบต่อสิ นค้าส่งออก เพราะ ไม่ได้อยู่ในพืน้ ที่ชุมนุม ยังส่งออก ได้เป็ นปกติ นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ ปลัด กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า ได้

ศธ.จี้ สพฐ.ควบคุมจ�ำนวนนักเรียนต่อห้อง

ข่าวล่ า เสนอขึ้นทะเบียน ‘ลิเก’เป็ นมรดก ภูมิปัญญาวัฒนธรรม

ธุรกิจขายตรงกับ สคบ.มีเพียงไม่ก่ี ราย จึงไม่เป็ นเรื่องยากหากต้องน� ำ ขึน้ ทะเบียนเป็ นธุรกิจขายตรงตามข้อ ก�ำหนด เพือ่ ให้มคี วามปลอดภัยไม่เอา เปรียบผูบ้ ริโภคโดยต้องติดตรา สคบ. แสดงไว้บนสินค้า เพือ่ ให้รบั ทราบว่า เป็ นธุรกิจทีม่ กี ารควบคุม

วางแผนแก้หากเกิน 40 คนจะกระทบคุณภาพ

ศธ.จี้ สพฐ.ควบคุมจ�ำนวน นักเรียนต่อห้องให้ไม่เกิ น 40 คน เพราะจะกระทบต่ อคุณภาพของ การเรียนการสอน นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว. ศึกษาธิการ เปิดภายหลังการประชุม ผู้บ ริห ารองค์ก รหลัก ของกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้ หารือการรับนักเรียนปี 2557 ซึง่ ส�ำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศรับจ�ำนวน นักเรียนและประกาศแนวปฏิบตั ิไป แล้ว เมือ่ เดือน ต.ค.2556 แต่ ศธ.เป็ น

ห่วงเรื่องจ�ำนวนนักเรียนต่อห้อง จึง ได้หารือกันอีกครัง้ แม้ว่าใน ประกาศ รับนักเรียนของ สพฐ.จะระบุ จ�ำนวน นักเรียนต่อห้องไว้เรียบร้อย โดยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไม่เกิน 40 คน ขยายเพิม่ ได้อกี 10 คน รวม 50 คนต่อห้อง แต่ ศธ.เห็นว่า จ�ำนวน ทีเ่ หมาะสมต่อห้องควรอยู่ท่ี 40 คน จึงหารือว่า สพฐ.ยังพอจะท�ำอะไร ได้ หรือไม่เพื่อควบคุมนักเรียน ต่อห้อง ให้เหมาะสม เนื่องจากขณะนี้ สพฐ. ไม่ข้อ มูล นัก เรีย นต่ อ ห้อ งที่ล ะเอีย ด พอส�ำหรับการตัดสินใจก�ำหนดมาตร

หลังจากทีญ ่ ่ปี ุ่นมีมติรบั รองสถานะของ ไก่ไทยตัง้ แต่วนั ที่ 9 ธ.ค.56 หลังจากห้าม น�ำเข้ามากว่า 10 ปี และยังเป็ นช่วงใกล้ เทศกาลตรุษจีน ซึง่ สร้างความเสียหาย อย่างมาก ส�ำหรับปั จจุบนั กลุ่มประเทศ คูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญอื่นมีมติ เปิ ดตลาดเนื้อสัตว์ ให้ไทยในอนาคตอันใกล้ จึงขอความร่วม มือให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเนื่องจาก ข้อความดังกล่าวไม่เป็ นความจริง กรณี นี้ ได้มกี ารแจ้งความด�ำเนินคดีไว้แล้ว

การใดๆ มีแต่ขอ้ มูลภาพรวมเป็ นค่า เฉลีย่ เช่นค่าเฉลีย่ ชัน้ ม.4 ในโรงเรียน แข่งขันสูง 293 โรง จ�ำนวน 3,403 ห้อง ระหว่างปี 53-56 อยูท่ี 43 คน ซึง่ ไม่ สะท้อนสภาพปั ญหาทีแ่ ท้จริงและไม่ สะท้อนให้เห็นว่าจ�ำนวนนักเรียนต่อ ห้องทีม่ ากเกินไปส่งผลต่อสัมฤทธิ ์ทาง การเรียนอย่างไร จึงขอให้สพฐ.ไปจัด ท�ำข้อมูลมาอีกครัง้ เพือ่ ใช้ วางแผนแก้ ั เพราะขณะนี้ สพฐ. ได้ประกาศ ปญหา รับนักเรียนปี 57 ไปแล้ว คงไม่สามารถ ท�ำอะไรได้ แต่ตอ้ งหาทางอืน่ เพราะจะ ท�ำให้การเรียนการสอนไม่มคี ณ ุ ภาพ

สังการให้ ่ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่ง เสริม การค้า ระหว่ า งประเทศ (ทู ต พาณิชย์) ทัวโลกชี ่ แ้ จงสถานการณ์ การชุมนุ มทางการเมืองในไทยให้กบั ประเทศคูค่ า้ ต่างประเทศ ได้รบั ทราบ ข้อมูลเป็ นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดความ กังวลจนกระทบต่อการซื้อขายสินค้า

กับประเทศไทย โดยยืนยันว่าภาพ รวมไทยยัง ไม่ ส ามารถผลิต และส่ ง สินค้าได้ตามปกติไม่มปี ญั หา เพราะ แหล่งผลิตไม่ได้อยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ นุม แต่ กระจายอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมหลาย จังหวัด แต่หากยืดเยือ้ คาดว่ากลุม่ เอส เอ็มอีจะได้ผลกระทบมากทีส่ ดุ

วธ.เพิ่มงบสนับสนุ นวัฒนธรรมอ�ำเภอ

ยังขาดนักกฎหมายดู แลร้านเกม

นายปรี ช า กัน ธิ ย ะ ปลัด กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิ ดเผย ว่า ได้ลงพื้นที่ สำ� นักงานวัฒนธรรม จังหวัด (สวจ.) หนองบัวล�ำภู หนองคาย อุดรธานี และสกลนคร เพือ่ ตรวจราช การและติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ยุทธศาสตร์ของ วธ.พบว่า การท�ำงาน ในภาพรวมของ สวจ.มีความเข้าใจและ สามารถบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์ ได้ดี แต่กส็ งให้ ั ่ แต่ สวจ.เร่งขับเคลือ่ น งานตามแผนการผลักดันบทบาทของ วธ.จากกระทรวงสังคมสูก่ ระทรวงสังคม กึง่ เศรษฐกิจ ซึง่ หน้าทีส่ ำ� คัญของ สวจ. ต้องคัดเลือกภูมปิ ั ญญาทางวัฒนธรรม เพื่อน� ำมาต่อยอดสร้างสรรค์สนิ ค้าทาง

ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังพบปั ญหา ว่า แต่ ล ะ สวจ.ยัง ต้อ งปรับ ปรุ ง แผน งานการส่งเจ้าหน้าทีว่ ฒ ั นธรรมอ�ำเภอ ซึ่งแผนการท�ำงานยังไม่ชดั เจน จึงสัง่ การให้มกี ารวางแผนการท�ำงาน ของ วัฒนธรรมอ�ำเภอใหม่ รวมถึงต้องหา รือเรือ่ งการเพิม่ งบประมาณในการสนับ สนุ นวัฒนธรรมอ�ำเภอ เพราะทีผ่ า่ นมา มีงบประมาณน้อยมากท�ำให้ไม่สามารถ ท�ำงานได้ อีกเรื่องทีพ่ บปญั หาเหมือน กับ สวจ.อืน่ ๆเรือ่ งขาดนักกฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดที ศั น์ พ.ศ.2551 อย่างทีไ่ ด้สำ� รวจพบว่า ทุกจังหวัดมีคดี ฟ้องร้องขาดความรูท้ างด้านกฎหมาย ท�ำให้ตอ้ งเสียเวลาในการขึน้ ศาล


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 23 ม.ค. 57 ) (ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 ) (ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 ) (ลง 23 ม.ค. 57 )

(ลง 23 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ (ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 - 27 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 - 27 ม.ค. 57 )

(ลง 23 - 27 ม.ค. 57 )

(ลง 23 - 27 ม.ค. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 ) (ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 23 - 27 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

(ลง 23 ม.ค. 57 )

(ลง 23 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

(ลง 23 ม.ค. 57 ) (ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

(ลง 23 ม.ค. 57 )

(ลง 23 ม.ค. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 23 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 23 ม.ค. 57 )

(ลง 23 ม.ค. 57 )

23 1 57