Page 1

ธปท.เตรียมปรับประมาณการจีดพ ี เี หลือต�ำ่ กว่า 2.7%

ปี ที่ 41 ฉบับที่ 10738 วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

‘นกแร้ง’ในไทยตายยกฝูงเกือบสูญพันธุ ์

สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชด�ำเนินไปพระราชทาน รางวัลแก่ ผูช้ นะการประกวดผล งานศิลปกรรม ในแนวเหมือน จริง พร้อมทรงเปิดนิทรรศการ ศิลปกรรมช้างเผือก ครัง้ ที่ 3 ณ หอ ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม

เฝ้ าระวังไวรัส‘เอช 5 เอ็ น 6’

หลังพบติดจากสัตว์สู่คนในจี น วางมาตรการแก้รถติดช่วงเปิ ดเทอม ปรับสัญญาณไฟจราจร 54 ทางแยก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกายะ ผช.ผบ.ทบ.1 ตรวจเยีย่ มโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน�้ำ ตาม นโยบายของรัฐ ที่ ด �ำ เนิ นการ โดย ทบ. ในการก่อสร้างท�ำนบดิน เก็บกักน�้ ำและป้ องกันน�้ ำท่ วมที่ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ และโครง การขุดลอกหนองเบญ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อเร็วๆนี้

นายนิ คม พรธารักษ์เจริ ญ รองผู้อ�ำ นวยการส�ำ นั ก การจราจร และขนส่ง(สจส.) กล่าวว่า กทม.อนุมตั ิ แผนปฏิบตั กิ ารบรรเทาปญั หาจราจรช่วง เปิ ดภาคเรียนใน กทม. จากการรับ-ส่ง นักเรียน หน้าโรงเรียนทีต่ ดิ ถนนสายหลัก จึงขอความร่วมมือทัง้ 50 เขต ปฏิบตั ิ ตามแผนดังกล่าว คือตัง้ ศูนย์ประสาน บรรเทาปญั หาจราจร ทีส่ ำ� นักการจราจร และขนส่ง และทีท่ ส่ี ำ� นักงานเขตทุกเขต

อนามัยโลกระบุเชื้ อหวัดนก‘เอช 5 เอ็น 6’

กลายพันธุแ์ พร่เชื้ อจากสัตว์สคู่ นในจี น

นพ.ค�ำ นวณ อึ้ ง ชู ศ กั ดิ์ ผูท้ รงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าว ถึงกรณีทอ่ี งค์การอนามัยโลก ภาคพืน้ แปซิกตะวันตก (WPRO) รายงานว่า เมือ่ เร็วๆนี้ พบผูป้ ว่ ยเพศชาย มณฑล เสฉวนเสียชีวติ ด้วยอาการปอดอักเสบ

ชนิดรุนแรงจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N6 มีประวัตสิ มั ผัสสัตว์ปีกทีม่ เี ชือ้ ดังกล่าว จากไก่ในฟาร์มของตนเอง อย่างไรก็ตามหลังจากมีรายงานการ ติดเชือ้ จากสัตว์ส่คู น หมายถึงมีการ กลายพันธุ์ในระดับหนึ่ง ท�ำให้มกี าร คาดคะเนถึงความรุนแรง ที่จะเกิด

นายวิ เ ชษฐ์ เกษมทองศรี ปฏิ บ ตั ิ ห น้ า ที่ รมต.กระทรวง ทรัพ ยากรธรรมชาติ ฯ (ทส.) เปิ ด เผยว่า อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่เป็ น อุทยานแห่ งแรกของประเทศไทย และเป็ นมรดกโลก ดังนัน้ จะมีการ ปรับปรุงให้เป็ นอุทยานสีเขียว โดย มี ก ารเปิ ดเส้ น ทางจัก รยาน เพื่ อ อนุรกั ษ์ธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน

กรมอุทยานฯประสาน ม.เกษตรศาสตร์ เพาะพันธุ‘์ แร้งสีน้ ำ� ตาล’ปล่อยสูธ่ รรมชาติ นายธี รภัทร ประยูรสิ ทธิ รองอธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ ืช เปิดเผยว่า ได้ ร่วมกับคณะสัตว์แพทย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยือ่ และคณะเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานวิจยั สัตว์ ปา่ ได้ปล่อยอีแร้งสีน้�ำตาลหิมาลัยคืน

ธปท.วิตกการเมืองยืดเยื้ อกระทบระยะยาว

ข่าวล่ า ‘เขาใหญ่’น�ำร่อง เส้นทางจักรยาน ท�ำอุทยานสีเขียว

ขึ้น โดยที่ผ่านมาไข้หวัด H1N1 มี การรายงานผูป้ ว่ ยและมีอตั ราการเสีย ชีวิต รุน แรงและมีม าตรการการเฝ้ า ระวังทัง้ คนในสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ประเทศไทยไม่พบการระบาดของไข้ หวัดนกมาตัง้ แต่ปี 2551 แล้ว แต่ไม่ ได้ประมาท และมีการเฝ้าระวังตลอด

นักลงทุนขาดความเชือ่ มัน-ฉุ ่ ดการฟื้ นตัว ศก.

นายประสาร ไตรรัตน์ วรกุล ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) เปิ ดเผยว่า เศรษฐกิจ ไทย ได้รบั ผลกระทบจากการเมือง แต่ยงั มีพน้ื ฐานทีแ่ ข็งแกร่งพอสมควร ดังนัน้ ในระยะสัน้ เศรษฐกิจก็ยงั พอ รับแรงกระทบได้ จะยังไม่เกิดวิกฤต เศรษฐกิจ แต่ในระยะยาวอาจได้รบั ผลกระทบจากการเมือ งยัง ยืด เยื้อ ต่ อ ไปถึง สิ้น ปี หากจะยืด เยี้อ ต่ อ ไป จนถึงปี หน้า เพราะขาดความเชื่อมัน่ ไม่ลงทุน ซึ่งจะกระทบการจ้างงาน รายได้ และผลกระทบกับความเข้ม

แข็งทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป จึงอยากให้การเมืองคลีค่ ลายโดยเร็ว หากการเมืองคลีค่ ลายเร็ว เศรษฐกิจก็ จะฟื้นตัวเร็ว อัตราการขยายตัวของจีดีพ ี ปีหน้าจะดีกว่าปีน้ี แต่หากยืดเยือ้ ออกไปอีก ซึง่ ต้องติดตามว่าการเมือง จะยุตใิ นรูปแบบใด โดยในการประชุม กนง. ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ธปท. มีแ ผนที่จ ะปรับ ลดประมาณการณ์ ทางจีดพี ลี งต�่ำกว่า 2.7% แต่ตอ้ งรอ ดูตวั เลขทีแ่ ท้จริงออกมาในช่วงเดือน พฤษภาคมก่อน แม้ว่าภาคส่งออก จะขยายตัวได้แต่กไ็ ม่สามารถชดเชย

ให้สำ� นักการโยธา ตรวจสอบ ปรับปรุง ผิวจราจรหน้าโรงเรียนหรือใกล้เคียงผล กระทบ ทางม้าลาย ตีเส้น ป้ายเครื่อง หมายจราจร อุปกรณ์สญ ั ญาณไฟ กล้อง ซีซที วี ี พร้อมทัง้ ปรับไฟสัญญาณจราจร 54 ทางแยก รวมทัง้ ผูร้ บั จ้างตรวจสอบ ระบบรถโดยสารประจ�ำทางบีอาร์ที ท่าเทียบเรือ ให้อยูใ่ นความเรียบร้อย พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางด้วย รถขนส่งสาธารณะเพือ่ ลดความแออัด

ได้ทงั ้ หมด ดังนัน้ ในปีน้ี จีดพี ขี องไทย จังอยูใ่ นระดับต�่ำ ซึง่ ธปท.จะปรับลด งบประมาณการขยายตัวการส่งออก จาก 4.5% ลงอีก พร้อมกับการปรับ ลดจีดพี ี ส่วนนโยบายการเงินขณะนี้ ค่อนข้างผ่อนคลาย สามารถประคอง เศรษฐกิจได้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย อยูท่ ่ี 2% สภาพคล่องยังมีสงู สถาบัน การเงิน ไม่ไ ด้ร ะดมเงิน ฝาก ขณะ ที่อตั ราแลกเปลี่ยนปจั จุบนั อยูท่ี 32 ดอลลาร์สหรัฐถือว่าไม่ผนั ผวนเพราะ ตลาดเงินมีความเชื่อมันในเศรษฐกิ ่ จ มหภาคของไทย

สูธ่ รรมชาติ ทีบ่ ริเวณโปง่ ต้นผึง้ เขต รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้ง ส�ำหรับ ประเทศไทย เมือ่ 20 ปีก่อน เคยมีนก แร้ง 5 ชนิด เป็ นนกแร้งประจ�ำถิน่ 3 ชนิด คือ พญาแร้งอพยพ 2 ชนิด คือ ั บนั อีแร้งหิมาลัย กับอีแร้งหิมาลัย ปจจุ อีแร้งฝูงสุดท้ายได้ตายยกฝูงจากป่า

ห้วยขาแข้ง เมือ่ 20 ปีก่อน เพราะมี พรานล่าเสือโดยการวางยาเบื่อ ซึ่ง แร้งฝูงนี้ไปกินซากเสือท�ำให้ตายยก ฝูง ทัง้ นี้ กรมอุทยานมีโครงการเพาะ พัน ธุ์อีแ ร้ง เพื่อ คืน สู่ธ รรมชาติ และ ก�ำลังตรวจสอบวิธกี ารผสมพันธุ์เพื่อ เพิม่ ปริมาณและน�ำปล่อยสูธ่ รรมชาติ

สมอ.ปรับโครงสร้างหน่วยปฏิ บตั ิ งาน

แยกกองมาตรฐาน-แก้ร วบอ�ำนาจ

นายอุกฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิ การส� ำ นั ก งานมาตรฐาน ผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) เปิด เผยว่ า สมอ.ได้ ป รับ โครงสร้ า งการ ท�ำงานให้มคี วามคล่องตัว โดยก�ำหนด ให้มหี น่วยปฏิบตั งิ าน รวม 13 หน่วยงาน จาก 12 หน่วยงาน และปรับกระบวนการ ท�ำงาน 5 กองใหม่ คือ 1. กองก�ำหนด มาตรฐาน 2.กองควบคุ ม มาตรฐาน 3.กองตรวจมาตรฐาน 1 ตรวจผลิตภัณฑ์ เหล็ก ก่อสร้าง รถยนต์ 4. กองตรวจการ มาตรฐาน 2 ตรวจเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และ 5. กองตรวจการมาตรฐาน 3 ตรวจของ เล่น เคมีภณ ั ฑ์ ท�ำให้การท�ำงานเกิด ความชัดเจน แบ่งตามอ�ำนาจ ไม่ทำ� งาน

แบบหลายหน้าที่ ในกองเดียวแบบใน อดีตทีแ่ บ่งเป็ น 5 ส�ำนักงาน ท�ำหน้าที่ ก�ำหนดมาตรฐาน คุมมาตรฐาน และ ตรวจมาตรฐาน เหมือนกันแต่แยกตรวจ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ยกเว้นส�ำนักงาน ที่ 5 เป็ นส�ำนักงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ท�ำงานด้านการประสานงานกับต่าง ประเทศ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ โดย โครงสร้างใหม่เริม่ บังคับใช้ประมาณ 2 เดือนได้ผลดี แต่ตอ้ งติดตามการท�ำงาน ระยะยาว แต่มนใจว่ ั ่ าท�ำให้เกิดประสิทธิ ภาพได้มากยิง่ ขึน้ เพราะหน่วยงานหนึ่ง จะไม่ท�ำหน้ าที่ทงั ้ ผู้ก�ำหนดมาตรฐาน ผูอ้ นุ ญาตทีอ่ าจไร้ประสิทธิภาพ ก่อให้ เกิดภาพลบต่อองค์กร


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ (ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57) (ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ (ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57) (ลง 21 - 23 พ. ค. 57) (ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57) (ลง 21 - 23 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57) (ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57) (ลง 21 พ. ค. 57)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57) (ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

9

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57) (ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57) (ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 พ. ค. 57) (ลง 21 พ. ค. 57)

(ลง 21 พ. ค. 57)


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)

(ลง 21 - 23 พ. ค. 57)


saiklang

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จ�ำกัด ( มหาชน) และบริษทั ย่ อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ลง 21 พ. ค. 57)

11

21 5 57