Page 1

กนง.ยืนยันใช้นโยบายการเงินประคองเศรษฐกิจ ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10659 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธาน เปิดป้ ายโรงพยาบาลกรงปี นัง อ�ำเภอกรงปี นัง จังหวัดยะลา เมื่อวันก่อน

อัตราตายจากอุบตั เิ หตุ 1.76 ต่อแสนคน

‘ไอคิ ว-อีคิว’เด็กไทยน่าห่ วง ‘วิทย์-คณิต’ได้ 50 จาก 65 ปท. กนง.ประเมิน ศก.ปี 57 โตต�ำ่ กว่า 4%

ศ.เกียรติคณ ุ นพ.ประเวศ วะสี นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการ ศึกษาไทย เป็ นประธานในการประชุม เสวนาวิชาการ “เวทีปฏิรปู การเรียนรู้ สู่การศึกษาเพื่อคนทัง้ มวล ครัง้ ที่ 24 ยกระดับคุณภาพครู...เพิ่มการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชน”ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์ เ ด้ น ส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ไม่สูภ่ าวะถดถอยถ้าไม่มเี หตุรุนแรง

นางรุ่ง มัลลิ กะมาส โฆษก ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) กล่า วว่า ในการประชุม กนง.วัน ที่ 22 ม.ค. ทีจ่ ะถึงนี้ จะเสนอพิจารณาทบทวน ภาวะเศรษฐกิจไทยในปีน้ี และพิจารณา นโยบายการเงิน โดยเฉพาะผลจากการ ปรับนโยบายการเงินของต่างประเทศ การลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) ซึง่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่า งไรก็ต ามสถานการณ์ ใ นประเทศ

หอการค้าเผยความเชือ่ มันผู ่ บ้ ริโภคต�ำ่ สุดใน 2 ปี

เหตุการเมืองยืดเยื้ อ 1 เดือนเสียหาย 4 หมืน่ ล.

ม.หอการค้าไทย เผยดัชนี ความเชื่อมันผู ่ บ้ ริโภคเดือน ธ.ค.56 ลดลงอย่างต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 9 ต�ำ่ สุดในรอบ 2 ปี นายธวรรธน์ พลวิชยั ผู้ อ�ำนวยการศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจ มหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทย เปิ ด

เผย ถึงผลส�ำรวจดัชนีความเชือ่ มันผู ่ ้ บริโภคประจ�ำเดือน ธ.ค.56 เท่ากับ 73.4 ลดจาก 75 ในเดือน พ.ย.56 เป็ น การปรับตัวลดลง 9 เดือนติดต่อกัน และเป็ นระดับต�่ำสุดในรอบ 24 เดือน นับตัง้ แต่เดือน ม.ค.55 ขณะที่ ดัชนี ความเชือ่ มันผู ่ บ้ ริโภคในอนาคต อยูท่ ่ี

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิ บดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในปี 2557 ได้ ร ับ จัด สรรงบประมาณ 4,232 ล้านบาท โดยมีแผนการส�ำคัญคือ โครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา วงเงิ น 430 ล้ า นบาท โครงการ ป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ จ.นครศรีธรรมราช 470 ล้านบาท

‘พาณิชย์’คงบัญชีสนิ ค้าควบคุม 43 รายการ สังห้ ่ ามปรับขึ้ นราคา-เงินเฟ้อคงที่ 2.18% นายนิ วฒ ั น์ ธำ� รง บุญทรง ไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิ ชย์ เปิ ดเผยภายหลังการ ประชุม คณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อ พิจารณาทบทวนบัญชีสนิ ค้าควบคุม ประจ�ำปี 57 ว่าที่ประชุมมีมติให้คง

ผลส�ำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทยน่าห่วง

ข่าวล่ า ใช้ งบ 4.2 พันล้าน เสริมทรายชายฝัง่ แก้ปัญหากัดเซาะ

78.4 จาก 79.9 ส่วนความเชือ่ มันเกี ่ ย่ ว กับเศรษฐกิจโดยรวมเดือน ธ.ค.56 อยู่ ที่ 63.2 จาก 65.0 ในเดือน พ.ย.56 ดัชนีความเชือ่ มันเกี ่ ย่ วกับโอกาสการ หางานท�ำเท่ากับ 66.7 ลดจาก 68.2 และดัชนี ความเชื่อมันเกี ่ ่ยวกับราย ได้ในอนาคตเท่ากับ 90.3 จาก 91.8

ทักษะด้านการคิด-ใช้ภาษาอยูใ่ นเกณฑ์ตำ� ่

กรมสุ ข ภาพจิ ตเผยผล ส�ำ รวจระดับ สติ ปั ญ ญาของเด็ก ไทยพบอยู่เกณฑ์ตำ�่ กว่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย โดยได้ลำ� ดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ โดยทักษะการคิ ด ใช้ภาษา อยู่ในเกณฑ์ตำ �่ นพ.เจษฎา โชคด�ำ รงสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพจิต กล่าว ว่า สถานการณ์ปัญหาระดับสติปัญญา (IQ) ยังเป็ นเรื่องทีน่ ่ าเป็ นห่วง โดย ผลการส�ำรวจพบว่าเมื่อปี 2554 มี ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 98.59 ซึง่ ถือว่าเป็ น ระดับสติปญั ญาทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ปกติแต่

ค่อนข้างไปทางต�่ำ โดยเกณฑ์เฉลีย่ ปกติจะอยูท่ ่ี 90-109 สอดคล้องกับค่า คะแนนการสอบประเมินผลนักเรียน นานาชาติปี 2555 ทีพ่ บว่าเด็กไทย มีท กั ษะทางด้า นการคิด และการใช้ ภาษาอยู่ในเกณฑ์ต่�ำ เห็นได้จากผล สัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การ อ่าน และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนรวม อยูใ่ นอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศของ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา ขณะทีค่ ะแนนความ ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เฉลี่ย ใน ประเทศยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์

เป็ นความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนี้จะ พิจารณาถึงการลงทุนภาครัฐที่ประสบ ปั ญหาในการปรับตัวทีจ่ ะลงทุนใหม่ ซึง่ อาจจะยาวนานกว่าทีค่ าดไว้เดิม โดยการ ประชุมครัง้ นี้จะมีการทบทวนประมาณ การใหม่ ซึง่ มีโอกาสทีเ่ ศรษฐกิจไทยจะ ต�่ำกว่า 4% ซึง่ ธปท.คาดการณ์ไว้ จาก สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป โดยคาด ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีน้ไี ม่จะ ไม่ถดถอยถ้าไม่มเี หตุรนุ แรง

ปกติ คือ มีคา่ คะแนนอยูท่ ่ี 45.12 จาก ค่าปกติ 50-100 ทัง้ นี้ กรมสุขภาพจิต ได้ จัดท�ำชุดสือ่ เทคโนโลยี“ส่งเสริมคิด คณิต...พัฒนาทางการอ่านเพิม่ ศักยภาพเด็กไทย” ตลอดจนพัฒนาเทคโน โลยีเสริมสร้างทักษะชีวติ และ ทักษะ สัง คม รวมทัง้ พัฒ นาแบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ 15 ข้อ เพือ่ ให้ครูและศูนย์เด็กเล็กรวมถึงพ่อแม่ ได้ใช้ในการสังเกตการณ์ทางอารมณ์ ของเด็กเพือ่ ปลูกฝั งให้เด็กรูจ้ กั อารมณ์ ตัวเอง อดทน รอได้ และมีน้�ำใจ รูจ้ กั ยอมรับผิด ปรับตัวได้ตามวัยของเด็ก

บัญชีควบคุมไว้ท่ี 43 รายการเช่นเดิม แต่เป็นการคงไว้ชวคราว ั่ เมือ่ มีรฐั บาล ใหม่ ก็ให้น�ำเสนอพิจารณาทบทวน เพราะไม่ต้องการด�ำเนินการในช่วง รัฐบาลรักษาการ ทัง้ นี้ กรมฯได้ศกึ ษา แล้วว่า ควรจะถอดหรือน�ำสินค้า และ บริการรายใดเข้าสูบ่ ญ ั ชีควบคุม เพือ่

ความเหมาะสม ส�ำหรับสถานการณ์ สินค้าในปี 57 นัน้ ราคายังเป็ นปกติ ไม่ได้มกี ารปรับตัวเพิม่ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ รัฐบาลดูแลภาวะสินค้าได้เป็ นอย่างดี โดยควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยูท่ ร่ี ะดับ 2.18% แต่อาจมีบางช่วงทีร่ าคาเพิม่ ขึน้ เช่น ช่วงปีใหม่ ตรุษจีน

ขนส่งปรับปรุงระบบออกใบขับขี่ สร้างความปลอดภัย-ลดอุบตั ิเหตุ กรมขนส่งทางบก เตรียม ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาต ขับ รถ โดยน� ำ ผลการศึ ก ษาการ พัฒนาระบบในอนุญาตขับรถมา ปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยกับผูใ้ ช้รถใช้ถนน นายวัฒนา พัทรชนม์ รอง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปจั จุบนั อัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ ทางถนนของประเทศไทย 16.76 คน ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเป็ นอุบตั เิ หตุ ทางถนนกว่าร้อยละ 90 เกิดจากคน และผู้ข บั รถ ซึ่ง ก่ อ นได้ร ับ อนุ ญ าตผู้ ขอรับใบอนุ ญาตต้องผ่านการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย อบรมความรูเ้ รือ่ ง

กฎจราจร หลักการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถ ทดสอบข้อ เขียน และขับรถ ทัง้ นี้ จากการวิเคราะห์ พบว่า อาจต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงเพือ่ ให้มมี าตรฐานเทียบเท่าอารยประเทศ ดัง้ นัน้ เพือ่ ให้การออกใบอนุญาตเหมาะ สมและเป็ น มาตรฐานสากล จึง ได้ว่า จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ น ที่ปรึกษา จัดท�ำ“โครงการศึกษาเพื่อ พัฒนาระบบใบอนุ ญาตขับรถให้เหมาะ สมกับ ประเทศไทย”ขึ้น เพื่อ เป็ น การ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม และ ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ เพือ่ น�ำผล การศึกษามาพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนิน การเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 ) (ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 ) (ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ (ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 ) (ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 ) (ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 ) (ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 ) (ลง 20 - 22 ม.ค. 57 )

20 มกราคม พ. ศ. 2557

ประกาศ (ลง 20 - 22 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

20 มกราคม พ. ศ. 2557

(ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 - 22 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 - 22 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 - 22 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 ) (ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 20 ม.ค. 57 ) (ลง 20 ม.ค. 57 )

(ลง 20 ม.ค. 57 )

20 1 57  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you