Page 1

เรียกผูผ้ ลิตแชมพู-สบูห่ ารือป้องกันลดขนาดไม่ขนราคา ึ้ กทม.เตรียม เก็บภาษี เพิ่ม ส่วนที่ เคยจัดเก็บ

ปี ที่ 41 ฉบับที่ 10728 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

เตือนอย่าซื้ อผลิตภัณฑ์ผดิ กม.มาบริโภค

นายจุมพล ส�ำเภาพล รองผูว้ ่าการ กรุง เทพมหานคร เปิ ดเผยว่ า รายได้ จ าก การจัดเก็บภาษี ของ กทม.ถื อเป็ นเครื่อง มือส�ำคัญในการพัฒนาเมือง โดยในอนาคต กทม. จะขยายฐานภาษี ในส่วนที่ ไม่เคยจัด เก็บ อาทิ ภาษี น�้ำมัน ภาษี การพนัน ภาษี ป้าย ดิ จิตอล และสร้างรายได้จากการจัดเก็บค่า ธรรมเนี ยม อาทิ ค่าธรรมเนี ยมคนต่างด้าว

ดึงไฟฟ้ าลงภาคใต้ รับแหล่งก๊าซปิ ดซ่ อม

ให้ ธ.พาณิชย์ต่างชาติต้งั สาขาในไทย

ศ.กิตติคณ ุ ลาวัลย์ศิริ ปธ.กก. ก�ำ กับ กิ จ การพลัง งาน เป็ นประธาน ในงานแถลงข่ าว “การเตรี ยมความ พร้อมด้านความมันคงระบบไฟฟ้ ่ าใน ภาคใต้ จากกรณี มีการหยุดซ่อมบ�ำรุง ครัง้ ใหญ่ ของแหล่งก๊าซธรรมชาติใน พื้นที่ พฒ ั นาร่วมไทย-มาเลเซี ย แหล่ง JDA-A18” ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก�ำกับกิจการพลังงาน อาคารจัตุรสั จามจุรี เมื่อเร็วๆนี้

แห่งละ 20 สาขา-บริการการเงินครบวงจร

นางรุ่ง มัลลิ กะมาส โฆษก ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ได้สง่ รายชื่อธนาคารต่าง ประเทศ 2 แห่งทีไ่ ด้ผ่านการพิจารณา คุ ณ สมบั ติ ก ารจั ด ตั ง้ ธนาคารลู ก ใน ประเทศไทยให้ก ับ กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว ตัง้ แต่ปลายเดือน มี.ค.ที่ ผ่านมา โดยธนาคารทัง้ 2 แห่ง เป็ น ธนาคารที่ไ ด้ต ัง้ สาขาในประเทศไทย อยู่แล้ว แต่การขอปรับใบอนุ ญาตเป็ น

เตรียมแผนป้องกันไฟฟ้าดับภาคใต้ แหล่งก๊าซเจดีเอปิ ดซ่อม 13 มิ.ย.-10 ก.ค.นี้

นายดิ เรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการก�ำกับกิ จการ พลังงาน (กกพ.) เปิ ดเผยว่า กกพ. ได้ เ ตรีย มความพร้ อ มด้ า น ความ ้ าในภาคใต้จาก กรณี มันคงระบบไฟฟ ่ การหยุดซ่อมบ�ำรุงครัง้ ใหญ่ของก๊าซ ธรรมชาติในพื้นที่พฒ ั นาร่วม ไทย-

มาเลเซีย (เจดีเอ) ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.-10 ก.ค.นี้ รวม 28 วัน ซึง่ ท�ำให้ ก๊าซหายไป 420 ล้าน ลบ.ฟ.ต่อวัน กระทบโรงไฟฟ้าจะนะ 710 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ก�ำลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ ลดเหลือ 1,600 เมกะวัตต์ โดย กฟผ. จะดึงไฟฟ้าจากภาคกลางลงไปช่วย

นพ.เจษฎา โชคด�ำรงสุข อธิ บดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต กล่ า วว่ า อากาศร้อนนอกจากส่งผลกระทบ ต่ อ สุ ข ภาพกาย ยัง ส่ ง ต่ อ สุ ข ภาพ จิ ต ใจด้ ว ย ที่ เ ห็น ชัด คื อ หงุ ดหงิ ด มากขึ้น ส่ ง ผลให้ มี ค วามทนทาน ต่อความเครียดน้ อยลง และก่อการ ทะเลาะวิ วาท และเกิ ดความรุนแรง ขึน้ ได้

‘พาณิชย์’ประสาน ศธ.คุมราคาข้าวแกงในโรงเรียน

ค้าก�ำไรเกินควรจนผูป้ กครอง-นร.เดือดร้อน

นายสมชาติ สร้ อ ยทอง อธิ บดีกรมการค้าภายใน เปิ ดเผย ว่า จะส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปตรวจสอบข้อ เท็จจริงกรณีทม่ี กี ารร้องเรียนว่า โรง เรียนมัธยมแห่งหนึ่งในย่าน จ.นนทบุร ี ได้ป รับ ขึ้น ค่ า เช่ า สถานที่จ� ำ หน่ า ย ภายในโรงอาหารในโรงเรียน เป็ นผล

สมเด็จพระเทพฯทรงแนะปรับ ร.ร.ศึกษาพิเศษ

ข่าวล่ า กรมสุขภาพจิต เตือนอากาศร้อน ท�ำให้เครียดเพิ่ม

มากขึน้ ให้เพียงพอกับความต้องการ ใช้สูงสุด (พีก) ในช่วงเวลาดังกล่าว ทีอ่ ยูป่ ระมาณ 2,543 เมกะวัตต์ จาก ปกติดงึ ภาคกลางประมาณ 500 เมกะ วัตต์ จะเพิม่ เป็ นประมาณ 700 เมกะ วัตต์ แต่ไม่เกิน 950 เมกะวัตต์ เพราะ กระทบความสามารถของสายส่ง

เปิ ดให้เด็กพิการเรียนร่วมกับ นร.ปกติ

นายอภิ ชาติ จีระวุฒิ เลขา ธิ การคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการ ที่ตนเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง ในโอกาสที่พระราชทานเลี้ยงในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ ทรงมีพระ ราชด�ำรัส เนื่องเด็กพิเศษที่มคี วาม บกพร่องทางกาย สติปญั ญา รวมทัง้ ั หาครอบครัว ซึ่ง นับ วัน เด็ก ที่ม ีป ญ จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่ม ี แนวโน้มนักเรียนทีม่ ี ความบกพร่อง ทางการได้ย ิน พิก ารทางสายตามี

จ�ำนวนลดลง โดยทรงสันนิษฐานว่า เนื่องจากภาวะอนามัย ของแม่และเด็ก ดีขน้ึ จึงมีพระราชด�ำริ ให้สำ� นักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ปรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นโรงเรียน เฉพาะความ พิการให้มนี กั เรียนพิการด้านอื่น และ นักเรียนปกติได้มาเรียนร่วม เพราะ จากผลการวิจยั พบว่าเด็ก ทีม่ คี วาม บกพร่องทางการได้ยนิ เมื่อไปเรียน ร่วมกับเด็กปกติ จะมีพฒั นาการทีด่ ขี น้ึ มากกว่าเรียนกับผูพ้ กิ ารเฉพาะด้าน เดียว เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า

ธนาคารลูกในไทย ของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศ จะด�ำเนินการได้ทงั ้ สิน้ 20 สาขาทัวประเทศ ่ ซึง่ จะตอบสนองความ ต้องการให้บริการทางการเงินครบวงจร มากขึน้ โดยกระทรวงจะพิจารณาคุณสมบัติข องธนาคารดัง กล่ า วไม่ เ กิน 3 เดือน และ รมว.คลังจะเป็ นผูพ้ จิ ารณา ให้ใบอนุญาต และเมือ่ ได้รบั แล้ว ธปท.มี เวลาให้น�ำเงินทุนเข้ามาจนครบจ�ำนวน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

เพือ่ สนองพระราชด�ำรัส สพฐ.จะปรับ เปลี่ยนโรงเรียน เฉพาะความพิการ ให้สอนควบกันระหว่างนักเรียนปกติ หรือความพิการที่หลากหลาย โดย จะน�ำร่องปีละ 10% ของโรงเรียนการ ศึกษาพิเศษ เริม่ ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นไป เพราะหากท�ำพร้อม กันทัง้ หมดทัวประเทศ ่ อาจมีปญั หา เรือ่ งงบประมาณและขาดความพร้อม ในเรื่องของบุคลากร อย่างไรก็ตาม ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ เริม่ ปรับให้มกี ารรับเด็กพิการด้านอื่น มาเรียนร่วมกับเด็กพิการบ้างแล้ว

ให้ผคู้ า้ อาหารจ�ำเป็นต้องปรับขึน้ ราคา จ�ำ หน่ า ยอาหารเป็ น จานละ 30-40 บาท และเตรียมจะประสานขอความ ร่ ว มมือ ไปยัง กระทรวงศึก ษาธิก าร (ศธ.) เพือ่ ดูแลเรือ่ งการก�ำหนดค่าเช่า สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารในโรงเรียนใน สังกัดทุกแห่ง ซึง่ โรงเรียนเป็ นสถานที่

ราชการ ไม่ควรมีการค้าก�ำไรเกินควร นอกจากนี้ จะเรียกสมาคมสินค้าช�ำระ ล้าง เช่น สบู่ ยาสีฟนั ผงซักฟอก และ ของใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน มาหารือเพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานบรรจุภณ ั ฑ์สนิ ค้า เพื่อ ให้ม ีข นาดเดีย วกัน ผู้บ ริโ ภค สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้

อย.เตือนอันตรายอาหารเสริมผิด กม.

ใส่สารต้องห้าม-อวดอ้างลดน�้ำหนัก

ส�ำ นั ก งานคณะกรรมการ อาหารและยา(อย.) ได้ เ ปิ ดเผย ผลิ ตภัณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ผิ ด กฎหมาย อย. www.fda.moph.go.th พบเป็ น ผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผิดกฎหมาย ทีร่ า้ นค้ามักน�ำมาจ�ำหน่ าย แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีอ่ วด อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาที่ อวดอ้างช่วยลดน�้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารทีอ่ า้ งท�ำให้ผวิ ขาวเนียน จากการ สืบค้นข้อมูล ผลิตภัณฑ์พบว่า ไม่มกี าร ขึน้ ทะเบียนต�ำรับอาหาร ทีม่ กี ารใช้เลข สารบบอาหารปลอม หรือมีการน� ำเลข สารรบบ อาหารของผลิตภัณฑ์อ่นื มา

ใช้ อย.จึงได้รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ ผิดกฎหมาย ดังกล่าว เพือ่ แจ้งเตือนผู้ บริโภค มีให้ซอ้ื มาบริโภคเด็ดขาด เพราะ อาจเกิดอันตรายได้ ทัง้ จากสารอันตราย ทีล่ กั ลอบใส่หรือจากกระบวนการผลิต ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดย อย.ได้น� ำราย ชื่อและภาพผลิตภัณฑ์ทร่ี วบรวมได้น�ำ ขึน้ เว็บไซต์ ทังนี้หากผูบ้ ริโภคพบการ โฆษณาผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพที่โ อ้ อ วด สรรพคุณเกินจริง หรือได้รบั อันตราย จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของให้ ร้องเรียนได้ทส่ี ายด่วน อย. โทร 1556 หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ.1556 ปณ.ฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 - 7 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 - 7 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)


saiklang

บริษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ป จ�ำกัด ( มหาชน) และบริษทั ย่ อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

5


saiklang

6 ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57) (ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

(ลง 2 พ. ค. 57)

2 5 57  

saiklang

2 5 57  

saiklang

Advertisement