Page 1

ปรับแต่งอุปกรณ์รถยนตไม่ ์ ขออนุญาตเข้าข่ายผิด กม.

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10629 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ห้ามกิน‘ผลดองดึง’พิษร้ายแรงถึงตาย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิด งาน“มหัศจรรย์วนั คริสต์มาส ครังที ้ ่ 7” ในการนี้ สายสม วงศาสุลกั ษณ์ เฝ้ ารับเสด็จ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน

ผลส�ำรวจนักศึกษา 23 สถาบัน เคยทุจริตสอบเกือบ 9 หมื่นราย ขนส่งเตือนรถดัดแปลงเครือ่ งผิด กม. หากตรวจสภาพไม่ผา่ นจะมีโทษปรับ

นายธนะศักด์ ิ วัฒนฐานะ ผูว้ า่ การการประปานครหลวง ผูแ้ ทน จาก K-WATER ประเทศเกาหลีใต้ การประปาส่วนภูมิภาค East Water และสถาบัน เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย (AIT) ร่วมพิธีเปิดการประชุมแลก เปลี่ ย นความรู้ก ารผลิ ต น�้ ำ ประปา เมื่อเร็วๆนี้

นายอัฌ ษไธค์ รัต นดิ ล ก ณ ภูเก็ต อธิ บดีกรมการขนส่งทางบก เปิ ดเผยว่า ขอเตือนให้เจ้าของรถยนต์ ที่ม ีก ารแก้ ไ ข หรือ ปรับ แต่ ง อุ ป กรณ์ รถยนต์โดยไม่ขออนุญาต อาจเข้าข่ายผิด กฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่า ด้วยการขนส่งทางบก อีกทัง้ ยังไม่ผ่าน การตรวจสภาพรถประจ�ำปี ดว้ ย เพราะ จากสถิตขิ องการตรวจสภาพรถของกรม การขนส่งทางบก และส�ำนักงานขนส่ง

เสนอเพิม่ ค่าตอบแทนครูสอนศาสนา 3 จว.ใต้

เร่งหาคนท�ำงานเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้ นที่

นางอลิ สรา มะแซ ผู้ช่วย เลขานุการศูนย์อำ� นวยการบริ หาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวใน การประชุ ม เชิ งปฏิ บัติ การเรื่ อ ง “การจัดท�ำแผนปฏิ บตั ิ การโครงการ วัฒ นธรรมเชื่ อ มใจ ชายแดนใต้ สันติ สุข” ว่าศูนย์อ�ำนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เน้นหลัก ในด�ำเนินโครงการกิจกรรมพืน้ ทีภ่ าค ใต้ โดยการน� ำสันติสุขคืนสู่ชายแดน ใต้ ตามยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึงและ พัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์บริหาร จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2553 มี 9 ข้อ ครอบคลุมเป้าหมาย ชาวบ้าน ผูน้ �ำ

เป็ นของที่ ระลึก ขายนักท่องเที่ยว

นายยรรยง พวงราช รมช. พาณิ ชย์ เปิ ดเผยว่ า จะเปิ ดตัว โครงการขายข้าวหอมมะลิ บรรจุถงุ ขนาดเล็ก เพื่อเป็ นของฝากของที่ ระลึกส�ำหรับนักท่องเท่ยวต่างชาติ ที่ ซุ้มประตู 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ใน วันที่ 2 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ต่างชาติ ได้รจู้ กั และบริ โภคข้าวหอมมะลิ ไทย

สภาอุตฯคาดทิ้ งจองรถคันแรก 1 แสนคัน

เหตุไม่ผา่ นอนุมตั สิ นิ เชือ่ -มีไม่พอจ่ าย

สภาอุตฯคาดยอดทิ้ งจอง รถยนต์คนั แรกไม่ตำ�่ กว่า แสนคัน จากการชะลอตัดสิ นใจ และไม่ผา่ น การอนุมตั ิ สินเชื่อ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ แ ห่ ง ประเทศไทย

‘นิดา้ โพล’เผยผลส�ำรวจนักศึกษา 23 สถาบัน

ข่าวล่ า ‘พาณิชย์’ท�ำข้าวถุงเล็ก

ศาสนา ผูน้ �ำชุมชน สตรี ผูด้ อ้ ยโอกาส โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิถชี วี ติ วัฒ นธรรม อาทิ การส่ง เสริม การ ศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิน่ การให้ศาสนา ต้องสอดคล้อง กับวิถชี วี ติ ของเด็ก เช่น โรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนตาดีกา

16% โกงสอบ-ลอกผลงานคนอืน่ โดยไม่อา้ งอิง

“นิ ด้าโพล” เผยผลส�ำรวจ นิ สิ ต นั กศึ กษา 23 สถาบัน เคย ทุจริ ตการสอบ 16% คิ ดเป็ นกว่า 9 หมืน่ ราย โดยรูส้ ึกไม่เห็นเป็ นความ ผิด ซ�ำ้ มีการลอกผลงานคนอื่นโดย ไม่มีการอ้างอิ ง รศ.พาชิต ชนั ต ศิ ริพ านิ ช อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิ ด้า ) เปิ ด เผยว่า ได้ รับมอบหมายจาก ทปอ. จัดท�ำผล ส�ำรวจ ทัศนคติของนิสติ นักศึกษา เรื่อง”ทัศนคติของนิสติ นักศึกษาต่อ การทุจริต การสอบ”และได้น� ำเสนอ

ใน งานประชุมวิชาการ ทปอ.ประจ�ำปี 2556 โดยได้สำ� รวจจากนิสติ นักศึกษา จ�ำนวน 5,654 คน จาก 23 สถาบัน ใช้ วิธกี รอกข้อมูลทางออนไลน์ ผลจาก การส�ำรวจเบือ้ งต้น พบว่า เรื่องการ ทุจริตการสอบนัน้ นักศึกษา 16.3% เคยทุจริต ส่วน 29.7% เคยช่วยเพือ่ น ทุจริตการสอบ แต่ทน่ี ่ าเป็ นห่วงมาก คือนักศึกษาที่เคยทุจริต ช่วยเพื่อน ทุจริตไม่ผดิ หรือว่าผิดน้อย และทีเ่ คย ช่วยเพื่อนทุจริต ทราบว่าเป็ นเรื่อง ร้ายแรงน่าละอายแต่กย็ งั ท�ำเป็นประจ�ำ โดยนักศึกษาทัวประเทศมี ่ ประมาณ

จังหวัดทัวประเทศในช่ ่ วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 56 ทีผ่ า่ นมา มีรถเข้าตรวจสภาพทัง้ สิน้ 1.4 ล้านคัน แต่ไม่ผา่ นการตรวจสภาพ รถถึง 11,145 คัน ทัง้ นี้ สาเหตุสว่ นใหญ่ ทีไ่ ม่ผา่ นการตรวจสอบ 8,152 คัน เกิด จากการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลง เครื่อ งอุ ป กรณ์ หรือ ส่ ว นควบก่ อ นได้ รับอนุ ญาต ส่วนความผิดรองคือ ระบบ เบรกช�ำรุดบกพร่อง หรือไม่ถกู ต้องตาม เกณฑ์ทก่ี ำ� หนด

6.4 แสนคน หากเทียบจ�ำนวนทีร่ ะบุ 16.3% จะเท่ากับประมาณเกือบ 9 หมื่นคน ซึ่งถือว่าน่ าตกใจ ส่วนผล การส�ำรวจเกี่ยวกับการคัดลอกงาน ของผูอ้ น่ื โดยไม่อา้ งอิงพบว่า Project หรือ Mini Project เป็ นงานทีน่ กั ศึกษา คัดลอกงานของคนอื่นโดยไม่อ้างอิง มากที่สุด ขณะที่นักศึกษามากกว่า ครึ่ง จะอ้างว่าหาแหล่งอ้างอิงไม่ได้ และลอกไม่มาก และนักศึกษาส่วน ใหญ่ทราบว่า การลอกงานคนอืน่ โดย ไม่อา้ งอิง เป็ นสิง่ ทีน่ ่าละอายแต่ก็ ยังท�ำ

(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ ในประเทศในเดือน ต.ค. มีจ�ำนวน 88,900 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปีกอ่ น 37.7% และลดลงจากเดือน ก.ย.ประมาณ 6.26% เนื่องจากการ ส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าในโครงการ รถยนต์คนั แรกเริม่ ทยอยหมดลง แต่

มีใบสังจองที ่ ค่ า้ งส่งมอบอีก 132,000 คัน จากใบจองทัง้ หมด 1.25 ล้านคัน โดยตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์(ดีลเลอร์) ต้องพยายามติดต่อลูกค้าทีจ่ องรถไว้ เพื่อให้แน่ ใจว่าจะรับรถหรือไม่ โดย ประเมินว่าโครงการรถยนต์คนั แรกจะ ทิง้ ใบจองไม่ต่ำ� กว่า 100,000 คัน

สธ.เตือนชาวบ้านห้ามกิน‘ผลดองดึง’

พิษ รุ นแรงท�ำให้ตายใน 3-20 ชม. สธ.เตือนชาวบ้านอย่ากิ น ผลดองดึ ง โดยรู้เท่ าไม่ถึงการณ์ เพราะเป็ นพืชที่ มีดอกสวย แต่ มี พิ ษทุกส่ วน พิ ษรุนแรงอาจท�ำให้ ถึงตายได้ใน 3-20 ชัวโมง ่ พญ.พรรณพิม ล วิปุ ล ากร

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิด เผยว่า ส�ำน้กระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค รายงานผูเ้ สียชีวติ ทีเ่ กิดจากการกิน ลูกดองดึงในเดือนสิงหาคม จ�ำนวน 1 ราย เป็ นชาวศรีสะเกษ อายุ 63 ปี โดย ผูเ้ สียชีวติ เก็บผลดองดึงไปปรุงอาหาร โดยเข้าเจ้าผิดคิดว่าเป็ นต้นสลิด โดย ผลของดองดึง จะมีพษิ ในทุกส่วน หาก กินผลอ่อนเพียง 1 ผล หรือเมล็ดเพียง

1 เมล็ด ภายใน 2- 6 ชัวโมง ่ จะรูส้ กึ แสบร้อ นในปาก ล� ำ คอ เหมือ นเป็ น โรคกระเพาะ รายทีม่ อี าการรุนแรง จะ คอแห้งกระหายน�้ำ ปวดศีรษะ ปวดตาม ตัว ปากและผิวหนังชา คลืน่ ไส้อาเจียน อย่ า งรุ น แรง ถ่ า ยเป็ น น�้ ำ หลายครัง้ อุจจาระมีเลือดปน มีเลือดออกภายใน ร่างกาย ปวดบิดท้อง หายใจล�ำบาก เนื่องจากขาดออกซิเจน กลืนไม่ลง ชัก หมดสติ ซ็อกจากการเสียน�้ ำ เกลือแร่ ในร่างกาย ไตวาย และอาจเสียชีวติ ใน 3-20 ชัวโมง ่ ดองดึง เป็ นต้นไม้ชนิดเถา มีหวั เหง้าใต้ดนิ ดอกคล้ายกับหัวขวาน สีสวยสะดุดตา มีการใช้ปลายใบรักษา สิว ผสมน�้ำมันแก้พษิ งูและแมงปอ่ ง


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2- 4 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2- 4 ธ.ค. 56)

2 ธันวาคม พ.ศ 2556.

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

2 ธันวาคม พ.ศ 2556.

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

(ลง 2 - 4 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ธ.ค. 56)

(ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 -4 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56) (ลง 2 ธ.ค. 56)

9

2 12 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you