Page 1

แฉ‘บารากุ’สุดอันตรายโทษร้ายแรงกว่าบุหรีก่ อ่ หอบหืด

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10647 วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

บังคับสอบใบอนุญาตครูเริม่ ปี 57

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเป็ นองค์ ประธานในพิ ธี ย กฉั ต รเหนื อ พระประธานเบิกพระเนตร และ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีบญ ุ เรือง อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบพืช ชนิดใหม่ ของโลกในไทย

วงศ์ชาฤาษีจ�ำนวน 6 ชนิด พิษการเมืองท�ำความเชือ่ มันอุ ่ ตฯลด ต�ำ่ สุดใน 2 ปี -คาดขยายตัวแค่ 3%

พล.ต.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผบ.พล.ร.15 เป็ นพระธานในพิธี การ ตรวจความพร้ อ มรบของก�ำ ลัง พล, อาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่ วยก�ำลังใน พื้นที่ และการปรนนิบัติบำ� รุงยุทโธปกรณ์ แ ละยานพาหนะให้ มี ค วาม พร้อมในปฏิบตั ิ ภารกิจตามนโยบาย ของ ผบ.ทบ. ก�ำหนดให้ 2557 เป็ น ปี แห่ ง การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ อนาคต

เหตุว่นุ วายทางการเมืองท�ำ ดัชนี ความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม ต�ำ่ สุดในรอบ 2 ปี เนื่ องจากประชาชน ไม่กล้าใช้จ่าย นายพยุ ง ศัก ดิ ์ ชาติสุ ท ธิผ ล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลส�ำรวจความ เชือ่ มันของภาคอุ ่ ตสาหกรรมไทย เดือน พฤศจิกายน ครอบคลุม 42 กลุม่ อุตสาหกรรม พบว่า ความเชื่อมันลดลง ่ อยู่ท่ี

วิกฤตการเมืองท�ำเก็บภาษีได้ตำ� ่ กว่าคาด

ประชาชนรอดูเหตุการณไม่ ์ กล้าใช้จ่าย

นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ รัก ษาการ รมช.คลัง เปิ ดเผยว่ า ตัวเลขการจัดเก็บภาษี ของ 3 กรม ภาษี ข องกระทรวงการคลัง คื อ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และ กรมสรรพากร ในช่วงเดือน พ.ย. ที่ ผ่านมา ต�่ำกว่าคาดการณ์ เนื่องจาก

เป็ นช่วงที่มกี ารชุมนุ มทางการเมือง ท�ำให้ประชาชนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย เพราะต้ อ งการรอดู เ หตุ ก ารณ์ ว่ า มี ความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน ซึง่ เมือ่ เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติท�ำให้ ให้เกิดความเชือ่ มันทั ่ ง้ ในประเทศและ ต่ า งประเทศส่ ง ผลให้ก� ำ ลัง ซื้อ ของ

นายจีระศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัด กระทรวงแรงงาน ในฐานะ ประธานกรรมการค่าจ้าง กล่าวภาย หลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีความ เห็นยืนยันมติ เดิ มเมือ่ เดือนตุลาคม 2254 ที่ จะให้คงอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ วันละ 300 บาท โดยไม่มีการปรับ ขีน้ จนถึงปี 2558

สถาบันวิจยั ค้นพบพืชชนิดใหม่วงศ์ชาฤาษี เตรียมพัฒนาเป็ นไม้ประดับ-ยารักษาโรค นักวิจยั ค้นพบพืชชนิ ดใหม่ วงศ์ชาฤาษี 6 ชนิ ด คือ เศวตแดน สรวง ข้าวตอกโยนก บุหงาการะ เกต เนตรม่วง สุดดีดาว มาลัยฟ้ อน เล็บเพือ่ ต่อยอดเป็ นไม้ประดับและ ยาสมุนไพร ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ นัก

คุรสุ ภาเห็นชอบต้องสอบใบอนุญาตก่อนเป็ นครู

ข่าวล่ า ก.แรงงานมีมติ คงค่ าจ้างขัน้ ต�่ำ เท่ าเดิมถึงปี 58

ผู้บ ริโ ภคและการลงทุ น กลับ คืน มา เหมือนเดิม ส�ำหรับความคืบหน้าเรือ่ ง การประกาศใช้โครงสร้างอัตราภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาใหม่นนั ้ เชือ่ ว่าจะ ประกาศได้เร็วๆนี้ ซึง่ จะท�ำให้บุคคล ธรรมดาที่ต้องเสียภาษีรายได้ปี 56 สามารถยืน่ ในแบบปี 57 ได้ทนั ที

ให้สอบได้หลายครั้งเพือ่ คุณภาพ นร.

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรสุ ภา เปิ ด เผยภายหลังการประชุมคณะกรรม การคุรสุ ภาว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่างประกาศคุรสุ ภา เรือ่ งการรับรอง ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ ศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. โดยมีสาระส�ำคัญคือ คณะคุรุศาสตร์ ศึก ษาศาสตร์ใ นสถาบัน อุ ด มศึก ษา ต้อ งด�ำ เนิ น การเกี่ย วกับ เกณฑ์ก าร รับรองปริญญารูปแบบใหม่ คือนักศึก ษาทีจ่ บปริญญาตรี สาขาดังกล่าวจะ ยังไม่ได้รบั ใบประกอบวิชาชีพครูโดย

อัต โนมัติเ หมือ นที่ผ่ า นมา แต่ ต้อ ง สอบรับใบอนุ ญาตเพื่อทดสอบความ สามารถว่า สามารถเป็ นครูได้หรือ ไม่ ถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ของวิชาชีพอย่างเข้มข้น แต่อาจเป็ น ภาระของสถาบันการศึกษา และผูท้ ่ี จะเรียนเข้าสูว่ ชิ าชีพครูตอ้ งตัง้ ใจและ สนใจมากกว่า ที่เ ป็ น อยู่ นอกจาก นี้ ใ นประกาศยัง ก� ำ หนดให้ส ถาบัน ผลิตครู รับได้ต่อห้องไม่เกิน 30 คน และสถาบัน การผลิต ต้อ งขอรับ การ ประเมินเพื่อรับรองปริญญาหรือประ กาศนียบัตรจะต้องยื่นขอต่อคุรุสภา

ระดับ 90.3 จากเดือนตุลาคมทีร่ ะดับ 92.8 โดยดัชนีเดือนพฤศจิกายนเป็ นการ ปรับ ลดลงต�่ำสุดในรอบ 24 เดือน (2 ปี) นับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ซึง่ เป็ นช่วง ทีเ่ กิดปั ญหาน�้ำท่วมรุนแรง ขณะทีค่ วาม เชือ่ มันคาดการณ์ ่ 3 เดือนข้างหน้า อยูท่ ่ี 101.4 ลดลงจาก 102.4 สาเหตุหลักมา จากความกังวลต่อสถานการณ์การเมือง ทีข่ ดั แย้งและยืดเยือ้ จนส่งผลกระทบต่อ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน

ก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน หาก ไม่ปฏิบตั ติ ามคุรสุ ภาจะไม่อนุมตั หิ ลัก สูตรให้ ทัง้ นี้แนวทางดังกล่าวจะใช้กบั ผูเ้ รียนในปี การศึกษา 2557 เป็ นต้น ไป ซึง่ จะมีระยะเวลา 4-5 ปี กว่าทีจ่ ะ ประกาศใช้ ดังนัน้ คณะคุรศุ าสตร์ และ คุรสุ ภา ต้องร่วมกันเตรียมการจัดการ สอบให้เหมาะสมและมีคุณภาพ โดย การสอบเพื่อ ขอรับ ใบอนุ ญ าตฯให้ สามารถสอบได้หลายครัง้ อย่างไร ก็ตาม ก็ต้องท�ำเพื่อให้วชิ าชีพครูได้ รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพอย่าง จริงจัง

วิจ ยั ฝ่ ายเทคโนโลยีท างการเกษตร วว.ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจยั ธนา คารเชื้อ พัน ธุ์พ ืช ผู้ค้น พบพืช ชนิ ด ใหม่ของโลกวงศ์ชาฤาษี 6 ชนิดคือ เศวตแดนสรวง ข้าวตอกโยนก บุหงา การะเกตุ เนตรม่วง สุดดีดาว และ มาลัยฟ้อนเล็บ โดยพืชทัง้ 6 ชนิดนี้

มีความ สวยงามของทัง้ ดอกและทรง ต้น เหมาะส�ำหรับพัฒนาเป็ นดอกไม้ ประดับ เพื่อทดแทนการน� ำเข้าพันธุ์ ไม้จากต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบ หาสารส�ำคัญซึง่ อาจจะมีคณ ุ สมบัตใิ ช้ รักษาโรคหรือปรับสมดุลของร่างกาย ได้

เตือนระวังอันตรายจาก‘บารากุ’ มีสารเคมี 30 ชนิด-นิโคติ นเหลว นั ก วิ ชาการชี้ “ บารากุ ” ผิ ดมาตรา 10 กฎหมายควบคุม ผลิ ต ภัณ ฑ์ย าสูบ อัน ตรายเสี่ ย ง เป็ นหอบหื ด ให้ โ ทษรุน แรงกว่ า บุหรี่ ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพาณิช

อาจารย์ภ าควิช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ม.มหิดล เปิดเผยว่า บารากุไฟฟ้า และ บุหรีไ่ ฟฟ้ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน โดย มีก ารใช้ค วามร้อ นจากแบตเตอรี่ ใน การเผาผลาญสารสกัด ซึ่งเป็ นความ ร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผลกระทบ จากการสูบนัน้ เบื้องต้นมีอาการหอบ หืด นอกจากนี้ยงั พบว่าบารากุไฟฟ้า และ บุ ห รี่ไ ฟฟ้ า เข้า ข่า ยมีค วามผิด

ทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ.2535 ม.10 ว่าด้วยเรื่อง ห้ามมิให้ผใู้ ดผลิต น�ำเข้าเพือ่ ขาย หรือ เพือ่ จ�ำหน่ายเป็นการทัวไป ่ หรือโฆษณา สินค้าอื่นใดที่มรี ูปลักษณะให้เข้าใจได้ ว่า เป็ นสิง่ เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุ ห รี่ซิก าแรตหรือ บุ ห รี่ซิก าร์ ตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบหรือหีบห่อ ซึง่ มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท แต่ สิง่ ที่ยงั ไม่สามารถระบุชดั ได้คอื น�้ ำยา หรือสารเคมีท่ที �ำให้มกี ลิน่ ผลไม้ต่างๆ อย่างไรก็ตามนักวิชาการ จะน�ำสารสกัด ผลไม้ทส่ี กัดขึน้ เพือ่ ท�ำบารากุไฟฟ้า และ บุหรีไ่ ฟฟ้าว่ามีสว่ นผสม ของสารนิโคติน และเป็ นผลเสียต่อผูส้ บู หรือไม่


saiklang

2 ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 ) (ลง 2 ม.ค. 57 )

(ลง 2 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ ประกาศ

2 มกราคม พ. ศ. 2557

ประกาศ (ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 ) (ลง 2 ม.ค. 57 ) (ลง 2 ม.ค. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 ) (ลง 2 ม.ค. 57 ) (ลง 2 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 2 - 6 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 ) (ลง 2 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 2 ม.ค. 57 ) (ลง 2 ม.ค. 57 ) (ลง 2 ม.ค. 57 )

5

2 01 57  
Advertisement