Page 1

ยูเนสโกให้เจดียว์ ดั ประยูรฯชนะเลิศมรดกวัฒนธรรม

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10578 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

สังตรึ ่ งค่าแท็กซีเ่ ริม่ ที่ 35 บ.ช่วยชาวบ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราช ทานปริ ญ ญาบัต รแก่ ผ้สู �ำ เร็จ การ ศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ประจ�ำปี การศึกษา 2555 ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เข้ารับพระราชทานนิติ ศาสตร์ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ตกิ ตติ มศัก ด์ ิ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน

ศธ.สัง่ ก�ำหนดมาตรการเข้ม ขจัดปญหาอ่ าน-เขียนไม่ได้ ั สสว.จัดสรรงบ 400 ล.ช่วยเอสเอ็มอี ให้กูร้ ายละ 1 ล้านเพิม่ สภาพคล่อง

พล.ท.ศ.คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่ม หิ ร ญ ั เจ้ า กรมแพทย์ท หารบก และผู้บญ ั ชาการโรงเรียนเสนารักษ์ เป็ นประธานมอบของที่ระลึก พร้อม มอบโอวาทแก่กำ� ลังพล สังกัดกรม แพทย์ท หารบก ที่ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯ เมื่อ เร็วๆ นี้

สสว.เตรี ย มมาตรการช่ ว ย เหลือเอสเอ็มอี ที่ได้รบั ผลกระทบจาก การปรับขึน้ ค่าไฟฟ้ า ก๊าซ ทัวประเทศ ่ โดยการจัดสรรเงิ นกู้ให้รายละ 1 ล้าน บาทเพื่อเพิ่ มสภาพคล่อง นายวิฑรู ย์ สิมะโชคดี ปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรม เปิ ด เผยว่ า สสว. เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทวประเทศ ั่ ที่ ได้ร บั ผลกระทบจากปั ญ หาเศรษฐกิจ

กนอ.เห็นชอบลงทุนต่าง ปท.ร่วมเอกชน ตั้งบริษทั ในเครือกลุม่ ลุม่ น�้ำโขงรองรับเออีซี

กนอ.ร่ ว มเอกชนในการ ลงทุ น ต่ า งประเทศในอัต รา 3540% เอกชน 60-65% เพื่อรองรับ เออี ซีและขยายการลงทุนในกลุ่ม ประเทศลุ่มน�้ำโขง นายวิฑรู ย์ สิมะโชคดี ปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ในฐานะ

ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิด เผยว่า ทีป่ ระชุมได้เห็นชอบให้ กนอ. ร่ ว มทุ น กับ เอกชนในสัด ส่ว น กนอ. 35-40% และเอกชน 60-65% เพื่อ ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ โดยทุนจดทะเบียนที่จดั ตัง้ บริษัทจะ

เริม่ ต้นที่ 10 ล้านบาท หลังจากนี้ จะ น�ำเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรมเพือ่ เสนอส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ(สคร.) และทีป่ ระชุม ครม. เพือ่ ขอความเห็นชอบเรือ่ งการร่วมทุน ในการตัง้ หน่ วยธุรกิจเพื่อลงทุนต่าง ประเทศ รองรับการเข้าสูเ่ ออีซี ปี 58

เจดียว์ ดั ประยูรฯได้รางวัลอันดับ 1 จากยูเนสโก

มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมภิ าค 2556 ยูเนสโก มอบรางวัลชนะ เลิ ศ ให้ เ จดี ย์ พ ระประธานวั ด ประยูร ฯ ด้ า นอนุ ร กั ษ์ ม รดกทาง วัฒนธรรมระดับ ภูมิภาคปี 2556 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยู เนสโก) ประจ�ำประเทศไทย แจ้งว่า

สพฐ.ท�ำแผนสแกนเด็กประถม 1.6 ล้านทัว่ ปท. แก้ปั ญหาให้เด็กอ่านออก-เขียนได้ 100% ‘พาณิชย์’จัดธงฟ้ า เริ่ม ต.ค.นี้ -ก.ย.57 ช่ วยค่ าครองชี พ น.ส.วิ บู ล ย์ ล ัก ษณ์ ร่ ว มรักษ์ อธิ บดีกรมการค้าภายในเปิ ด เผยว่า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้เตรียม งบประมาณ 200 ล้านบาทเพื่อจัด รายการธงฟ้ าทัวประเทศ ่ ตลอดปี เริ่ มตุลาคม ถึง กันยายนปี 57 เพื่อ ตรึงราคาอาหารจานด่วน รายการ ละไม่เกิ น 30 บาท ช่วยค่าครองชีพ

สพฐ.เร่งท�ำแผนสแกนเด็ก ประถมทัวประเทศ ่ เพือ่ ให้อ่านออก เขียนได้ 100% เพื่อยกระดับการ ศึกษา และติ ดตามประเมิ นผลเป็ น รายภาคเรียน ดร.ชินภัทร ภูมริ ตั น เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน (กพฐ.) เปิ ดเผยภายหลังการ ประชุมผูบ้ ริหารส�ำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ว่า ทีป่ ระชุมได้เตรียมขับเคลือ่ นนโยบาย ของกระทรวงศึก ษาธิก าร(ศธ.) ใน เรื่อง การปฏิรูปการเรียนรูท้ งั ้ ระบบ

โดยจะเน้นไปทีส่ ่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ 100% และการขับเคลือ่ นการ พัฒนา กระบวนการคิด ซึง่ สพฐ.ได้ทำ� แผนการขับเคลือ่ น พร้อมทัง้ เครือ่ งมือ ที่จะน� ำไปใช้สแกนว่านักเรียนคนใด อยู่ในกลุ่มเสีย่ งที่ประสบปั ญหาอ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยจะมอบให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (สพท.) แต่ละเขตไปด�ำเนินการ กับ กลุมุ่ เป้าหมาย คือ เด็กทุกคนในระดับ ชัน้ ป.3 และ ป.6 ซึง่ มีประมาณ 1.6 ล้านคนทัวประเทศ ่ ทัง้ นี้ จะเริม่ ด�ำเนิน การในช่วงปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ชะลอตัว และค่าครองชีพทีป่ รับตัวสูงขึน้ ทัง้ ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม โดยขณะนี้อยู่ ระหว่างการส�ำรวจข้อมูลเอสเอ็มอี กว่า 2 ล้านราย โดยจะเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะ กรรมการบริหาร 23 ก.ย.นี้ ซึง่ มาตรการ หลัก คือ สสว.จะขอจัดสรรวงเงิน 400 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ ชดเชยดอกเบี้ย ให้ 3% ผ่านธนาคาร พาณิชย์รวม 7 แห่ง ให้สนิ เชือ่ รายละ 1 ล้านบาทให้เอสเอ็มอีทป่ี ระสบปั ญหา

ศึกษา 2556 เพือ่ ใช้ในช่วงเวลาในช่วง ปิดภาคเรียนฟื้นฟูและพัฒนาเด็กกลุม่ เสีย่ งและเมือ่ เปิ ดภาคเรียนที่ 2 ก็จะ ติดตามประเมินผลเป็ นรายเดือนด้วย ว่ามีการพัฒนาอย่างไร เพือ่ พัฒนาให้ เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ 100% เมื่อ ท� ำ ได้แ ล้ ว จะได้ด� ำ เนิ น การยก ระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป ส่วน การขับเคลื่อนพัฒนากระบวนการคิด นัน้ ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารท�ำกิจกรรมและ โครงการต่างๆ มากมาย ดังนัน้ การ จะเชือ่ มโยงไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละติดตาม ประเมินผล

ยูเนสโกได้ประกาศผลการประกวด โครงการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในภูม ิภ าคเอเชีย แปซิฟิ ก ประจ�ำ ปี 2556 ในการบูรณปฏิสงั ขรณ์อาคาร และสิ่ง ก่ อ สร้า งในที่ม ีม รดกอัน ทรง คุณค่าในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก โดยในปี 2556 มีการส่งเข้าประกวด

กว่า 47 โครงการ จาก 16 ประเทศ ผล ปรากฏว่า โครงการอนุ รกั ษ์เจดียว์ ดั ประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มอันดับ 1 ด้วย เหตุผลที่ว่า มีการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ ทีส่ ร้างความตระหนักในคุณค่ามรดก ทางวัฒนธรรมกับชุมชนรอบข้าง

‘คมนาคม’ยันยังไม่ให้ปรับขึ้ นค่ าแท็กซี่

ท�ำจุดจอดกระจายทุกพื้ นที่ลดต้นทุน

“คมนาคม”ยืนยันยังไม่ให้ ปรับขึน้ ค่าแท็กซี่ จาก 35 บาท เพือ่ เป็ นการช่ วยลดค่าครองชี พ และ จะท�ำจุดจอดรถให้ เพื่อลดต้ นทุน เชื้อเพลิ ง นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ รมว.

คมนาคม เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ ย งั ไม่ม ี นโยบายให้ปรับค่ามิเตอร์รถแท็กซี่ และ จะพยายามตรึงค่าเริม่ ต้นที่ 35 บาท ไว้ให้นานที่สุดเพื่อดูแลค่าครองชีพให้ ประชาชน แต่ ร ะหว่า งนี้ จะช่ว ยลดต้นทุน ให้แก่คนขับรถแท็กซีด่ ว้ ย โดย การจัดหาจุดจอดรถ เพือ่ ลดการวิง่ เทีย่ ว รถเปล่าซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูง ขึน้ ดังนัน้ หากกระทรวงคมนาคมช่วย

หาจุดจอดรถให้รถแท็กซีไ่ ด้ จะช่วยประ หยัดต้นทุนได้ ส่วนเรือ่ งการบริการรถ ตูไ้ ด้สงให้ ั ่ กรมการขนส่งทางบก ส�ำรวจ ปริมาณรถตู้ 2 เส้นทางเชื่อมระหว่าง กรุงเทพฯ กับส่วนภูมภิ าคของ บริษทั ขนส่ง (บขส.) ว่า มีป ริม าณที่แ ท้จ ริง จ�ำนวนเท่าไร และมีประชาชนต้องการ ใช้บริการรถตูใ้ นแต่ละเส้นทางปริมาณ เท่าไร ทัง้ เส้นทางทีไ่ ด้รบั สัมปทาน โดย จะหาข้อสรุปภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อ พิจารณาว่า จ�ำเป็ นต้องเพิม่ รถเข้าใน ระบบอีกหรือไม่ นอกจากนี้ จะเร่งจัดท�ำ จุดจอดรถตู้ 5 จุด ได้แก่ อนุเสาวรียช์ ยั ฯ ฟิวเจอร์รงั สิต บางนาเซ็นทรัลพระราม 2 และพาต้าปิ่นเกล้า


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56) (ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56) (ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56) (ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56) (ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

(ลง 19 - 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 - 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56) (ลง 19 ก.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 - 23 ก.ย. 56) (ลง 19 - 23 ก.ย. 56) (ลง 19 - 23 ก.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 - 23 ก.ย. 56) (ลง 19 - 23 ก.ย. 56)

(ลง 19 - 23 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 - 23 ก.ย. 56)

(ลง 19 - 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 19 - 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 - 23 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 19 ก.ย. 56)

9

19 9 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you