Page 1

้ เสนอร่างกฎใหโซลาร์ รูฟท็อปเป็ นกลุม่ หลังคาทีอ่ ยูอ่ าศัย

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10679 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

ภาษีเครือ่ งดืม่ -ยาสูบเก็บได้ตำ� ่ กว่าเป้า

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระ เนตร โครงการคัดแยกเมล็ด พันธุ์ ศูนย์พฒ ั นาพันธุพ ์ ืชจักร พันธ์เพ็ญศิริ ณ ศูนย์พฒ ั นาพันธุพ์ ืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์

จิ ตแพทย์ห่ วงวัยรุ่ นเสพติด‘เซลฟี่ ’ ถ่ายรูปตัวเองโพสต์แลกกดไลค์ ขสมก.ขาดสภาพคล่องรายได้ลด เสนอรัฐต่ออายุโครงการรถเมล์ฟรี

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ ั ชาการทหารบก เข้า เยี่ ย มชมเฮลิ ค อปเตอร์ใ ช้ ง าน ทัวไปทางธุ ่ รการและขนส่ง หรือ ฮ.ท.139 ณ กองการบิน ศูนย์ เคลื่อนย้าย กองทัพบก

ขสมก.เสนอรัฐ ขอต่ อ อายุ โครงการรถเมล์ฟรี เพื่อน�ำมาชดเชย การขาดสภาพคล่องจากเหตุชุมนุ ม ทางการเมือง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุชมุ นุมทางการเมือง ส่ง ผลกระทบต่อ ขสมก.ต้องสูญเสียรายได้ เฉลีย่ วันละ 2.7 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ รวมแล้ว 78.3 ล้านบาท ทัง้ นี้ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้สง่ ผลกระทบต่อสภาพ

สกพ.-โยธาเร่งแก้ปัญหาโซลาร์รูฟท็อป ไม่เกิน 10 กิโลวัตตไม่ ์ ตอ้ งแจ้งขออนุญาต รง.4

ส�ำ นั ก กิ จ การพลัง งาน ร่วมกับกรมโยธาแก้ปัญหาโซลาร์ รูฟท็อป โดยเสนอแก้กฎกระทรวง ให้เข้าอยู่ในประเภททัวไป ่ โดยไม่ ต้อแจ้งขอใบ รง.4 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิ ด

เผยว่า กระทรวงได้หารือกับ คณะ กรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) และกรมโยธาและผังเมือง เรื่องการ อนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บนหลังคา(โซลาร์รฟู ท็อป) อย่างต่อ เนื่อง ล่าสุดเตรียมเสนอร่างกฎกระ ทรวงฯขึน้ ใหม่ เพือ่ แยกโรงไฟฟ้าพลัง

ดึ งเยาวชนลด ใช้ถงุ พลาสติก

นายจตุ พ ร บุ รุ ษ พัฒ น์ อธิ บดี ก รมส่ ง เสริ มคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อม กล่าวว่า กรมฯได้จดั ตัง้ ชมรม“คิ ด ถุ๊ง คิ ด ถุง ”ให้ เ กิ ด ขึ้ น ภายในโรงเรียน เพือ่ รณรงค์ปลูกจิต ส�ำนึ ก สร้างเครือข่ายให้้ เยาวชนลด ใช้ถงุ พลาสติ ก โดยสถานการณ์ขยะ ในปี 2554-2555 มีปริ มาณถุงพลาสติ ก ถึงวันละ 8 พันตัน

‘สรรพสามิต’เผยรายได้เดือน ม.ค.ต�ำ่ กว่าเป้า ภาษีรถยนต์เก็บได้ตำ� ่ -คนไม่ซื้อสินค้าฟุ่ มเฟื อย

“สรรพสามิ ต”เผยยอด รายได้เดือน ม.ค.ต�่ำกว่าเป้ า 3.3 พัน ล้ า นบาท ภาษี ร ถยนต์ ไ ด้ แ ค่ 35% ยาสูบ-เครื่องดื่ม ยังเก็บได้ตำ�่ รวมถึงชาวบ้านไม่นิยมซื้ อสิ นค้ า ฟุ่ มเฟื อย นายสมชาติ พูลสวัสดิ ์ อธิบดี

จิตแพทย์ห่วงวัยรุ่นไทยเสีย่ งเป็ นโรค‘เซลฟี่ ’ ท�ำให้กลายเป็ นคนขาดความมันใจ-ซึ ่ มเศร้า

ข่าวล่ า ตัง้ ชมรม‘คิดถุ๊งคิดถุง’

งานแสงอาทิตย์ ออกจากโรงไฟฟ้า ประเภทอื่น จากเดิมอยู่ในประเภทที่ 88 โดยจะให้โซลาร์รฟู ในกลุม่ หลังคา ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีก่ ำ� ลังผลิตไม่เกิน 10 กิโล วัตต์ ไม่เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ตอ้ ง แจ้งประกอบการและไม่ตอ้ งขอ อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

จิ ต แพทย์ห่ ว งวัย รุ่น ไทย เสพติ ด “เซลฟี่่ ” ถ่ายภาพตัวเอง โพลต์ ใ นโลกออนไลน์ แล้ ว คาด หวังให้คนเข้ามาชม แลกกับกดไลค์ ระวังติ ดหนัก จนกระทังกลายเป็ ่ น คนขาดความมันใจ ่ ชี้สงั เกตอาการ ได้ไม่ยาก คนเสพติ ด “เซลฟี่ ” มักจะ ซึมเศร้า หวาดระแวง เครียด อิ จฉา คนรอบข้าง พญ.พรรณพิมล วุปลุ าการ รองอธิบ ดีก รมสุ ข ภาพจิต กล่ า ว ว่ า ขณะนี้ ค นทัว่ โลกนิ ย มใช้ สื่ อ สังคมออนไลน์มากขึน้ จากข้อมูลในปี

2556 พบว่า มีประชาชนใช้เฟซบุ๊ก ประมาณ 1,000 ล้านคนต่อเดือน ใช้ อินสตราแกรมมากกว่า 100 ล้านคน ต่อเดือน ส่วนในไทยพบว่า มีประชา ชนใช้เฟซบุ๊กถึง 19 ล้านคน ใช้อนิ สตราแกรม 8 แสนคนต่อวัน และ มีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉลี่ย แล้วเพิม่ ขึน้ เดือนละ 10 ล้านคน ซึง่ สิง่ ทีน่ ่าเป็ นห่วงคือ ประชาชนทัง้ ชาย และหญิง โดยเฉพาะวัยรุน่ นักเรียน นักศึกษา นิยมพฤติกรรมที่เรียกว่า เซลฟี่ (Selfie) หรือพฤติกรรมการ ถ่ายรูปตัวเองในอิรยิ าบถต่างๆ แล้ว

คล่องในการน� ำเงินมาใช้จ่ายในองค์กร แต่ยงั ไม่รนุ แรง โดย ขสมก.มีรายได้อ่นื เข้ามาเสริม คือโครงการรถเมล์ฟรีของ รัฐบาล และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ของรัฐวิสาหกิจ รวมประมาณ 259 ล้าน บาท หากโครงการนี้ถกู ยกเลิกรัฐบาลไม่ ต่ออายุ จะท�ำให้ ขสมก.ขาดสภาพคล่อง ทันที เพราะรายได้จะหายไป ขณะที่ ปจั จุบนั ขสมก.มีรายได้จากค่าโดยสาร เพียงเดือนละ 80 ล้านบาทเท่านัน้

น� ำ มาเผยแพร่ บ นเครือ ข่ า ยสัง คม ออนไลน์หรือเฟซบุก๊ อินสตาแกรม ไม่ ว่าจะท�ำอะไร ไปทีไ่ หน เพือ่ ให้เพือ่ น สังคมออนไลน์ ทัง้ ทีร่ จู้ กั จริงและรูจ้ กั ในสังคมออนไลน์ ได้รบั รู้มากดไลค์ หรือถูกใจ หรือคอมเม้นท์รปู ภาพนัน้ พฤติก รรมดัง กล่า วจะส่ง ผลกระทบ ต่อสุขภาพจิตในอนาคต โดยเฉพาะ เรือ่ งความเชือ่ มันในตนเอง ่ หากคาด หวังมากเกินไปจนจดจ่อว่ามีใครเข้า มาดู ซึง่ มีผลต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน และส่งผลต่ออนาคตการงาน และการ พัฒนาประเทศอย่างคาดไม่ถงึ

กรมสรรพสามิต เปิ ดเผยว่า ผลการ จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตใน เดือน ม.ค.ทีผ่ า่ นมา ต�่ำกว่าประมาณ การ 3,346 ล้านบาท หรือ 9.12% โดย จัดเก็บจริงอยูท่ ่ี 33,357 ล้านบาทภาษี ทีจ่ ดั เก็บได้ต่�ำกว่าประมาณการมาก ทีส่ ดุ คือรถยนต์ จัดเก็บรายได้ 7,415

ล้านบาท ต�่ำกว่าประมาณการ 4,098 ล้านบาท หรือ 35.60% ภาษียาสูบจัด เก็บได้ 6,114 ล้านบาท ภาษีเครือ่ งดืม่ จัดเก็บได้ 1,218 ล้านบาท ต�่ำกว่าประ มาณการ 332 ล้านบาท หรือ 16.82% การทีจ่ ดั เก็บได้ต่ำ� เพราะคนไม่มคี วาม รูส้ กึ อยากใช้จา่ ยซือ้ สินค้าฟุม่ เฟือย

กนอ.ประสานเอกชนตั้งนิคมฯ 5 แห่ ง ดึงเงินลงทุน 3 แสน ล.-สร้างงานเพิ่ม

นายวี ร พงศ์ ไชยเพิ่ ม ผู้ ว่ า การนิ คมอุต สาหกรรมแห่ ง ประ เทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุม กนอ.มีม ติเ ห็น ชอบให้ร่ว มกับ เอกชน จัด ตัง้ นิ ค มรองรับ การขยายตัว ภาค อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ท่ี ม ี ศ ั ก ยภาพ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยให้ เอกชนเป็นผูล้ งทุน พัฒนาการให้บริการ สาธารณูปโภค รวมพืน้ ที่ 5 โครงการ ประมาณ 8,719 ไร่ ทัง้ นี้คาดว่าจะก่อให้ เกิดมูลค่าการลงทุนรวม 309,000 ล้าน บาท และเกิดการจ้างงานใหม่ 120,000 คน มีรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้ 1.โครงการอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 4 จ. ชลบุรี พืน้ ที่ 653 ล้านไร่ อ.ศรีราชา มี

มูลค่าการลงทุน 22,000 ล้านบาท และ จ้างงาน 54,000 คน 2.โครงการนิคม อุตสาหกรรมปิ่ นทอง 5 จ.ชลบุร ี พืน้ ที่ โครงการ 1,472 ไร่ อ.ศรีราชา ลงทุน 52,000 ล้านบาทจ้างงาน 13,000 คน 3.โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง 36 พืน้ ที่ 1,232 ไร่ อ.นิคมอุตสาหกรรมพัฒนา ลงทุน 43,000 ล้านบาท จ้างงาน 10,000 คน 4.โครงการนิคม อุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2 จ.ชลบุร ี พืน้ ที่ 3,160 ไร่ ลงทุน 112,000 ล้านบาท จ้างงาน 25,000 คน 5.โครงการนิคม อุตสาหกรรมเหมราชอินเทิรน์ ซีบอร์ด 3 จ.ชลบุรี พืน้ ที่ 2,202 ไร่ ลงทุน 80,000 ล้านบาท จ้างงาน 18,000 คน


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 ) (ลง 18 -20 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 ) (ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 -20 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

9


saiklang

10

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จ�ำกัด(มหาชน) และบริษทั ย่ อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(ลง 18 ก.พ. 57 ) ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

13


saiklang

14 ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 -20 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 18 ก.พ. 57 )

(ลง 18 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 ก.พ. 57 ) (ลง 18 ก.พ. 57 )

18 2 57  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you