Page 1

ยาปฏิชีวนะในเนื้ อสัตว์อาจท�ำให้เด็กโตเร็วผิดปกติ

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10619 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

สายไฟบนทางหลวงถูกขโมยมากทีส่ ดุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงร่วม บัน ทึ ก วิ ดิ ท ัศ น์ อ าศิ ร วาทถวาย พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั ในโอกาสพระราช พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สถานี วิทยุ โทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5

ชาวบ้านตื่นแห่ กกั ตุนสินค้า วิตกเหตุการเมืองซ�้ ำรอยปี 53 ชาวบ้านวิตกการเมืองขัดแย้งรุนแรง

นายยรรยง พวงราช รมช. พาณิชย์ เป็ นประธานในการมอบ วุฒิบตั รหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 6 โดยมี รศ.เสาวณี ย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย พร้อมผูส้ ำ� เร็จ หลักสูตรในรุ่นที่ 1-5 ร่วมยินดี ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆนี้

จนต้องประกาศกฎอัยการศึกเหมือนปี 53

หอการค้าเผยชาวบ้านวิ ตก เหตุการเมืองอาจรุนแรงเหมือนปี 53 จนต้องประกาศกฎอัยการศึก จึงเร่ง ซื้ออาหารส�ำเร็จรูปมากักตุนไว้ นายวชิร คูณทวีเทพ ผูช้ ว่ ย ผู้อ� ำ นวยการศู น ย์พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ ม ีป ระชาชนและผู้ ประกอบการเริม่ ทยอยซือ้ สินค้ากักตุนไว้ จ�ำนวนหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าประเภท

สนช.-สภาอุตฯแจกคูปองนวัตกรรมระยะ 2

ช่วยเอสเอ็มอีพฒ ั นาโครงการรองรับเออีซี

สนช.ร่วมกับสภาอุตฯ เปิ ด โครงการคูปองนวัตกรรมระยะที่ 2 ทุ่มงบ 5,000 ล้าน ยกระดับนวัตกรรมเอสเอ็มอี ไทยกว่า 200 ราย รองรับเออีซี ดร.พรชัย รุจปิ ระภา ประธาน กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดเผย

ว่า ส�ำนักงานงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย จัด ท�ำ โครงการคูป อง นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ เอสเอ็มอีไปสูป่ ระชาคมอาเซียนระยะ ที่ 2 ขึน้ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา โครงการนวัต กรรมที่ม ีค วามพร้อ ม

นายวิ ศิ ษ ฏ์ ลิ้ ม ประนะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่า รัฐบาลควรตัง้ ทีมทูตอาหารขึน้ เฉพาะ เพือ่ ส่งเสริม อาหารไทยในต่างประเทศ เนื่ องจาก ขณะนี้ มีร้านอาหารไทยในต่างประ เทศจ�ำนวนมากรสชาติ ไม่มาตรฐาน ท�ำให้เสียภาพลักษณ์อาหารไทย

นักวิชาการหวันยาปฏิ ่ ชีวนะท�ำเชื้ อโรคดื้ อยา

ท�ำลายจุลนิ ทรียช์ นิดดี-กระทบทารกในครรภ์

ผศ.ภญ.นิ ยดา เกียรติ ยิ่งอังศุลี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลง กรณ์ มหาวิ ทยาลัย ผู้จดั การแผน งานพัฒนากลไกเฝ้ าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวว่า จากการเข้าร่วม ประชุมวิชาการเชื้อดื้อยานานาชาติ ทีป่ ระเทศเอวาดอร์ เมือ่ เดือนตุลาคม

สคบ.พัฒนาแผนตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ให้ผบู ้ ริโภคร้องทุกข์ผา่ นเฟซบุก๊ -ออนไลน์

ข่าวล่ า เสนอรัฐตัง้ ทูต แนะสูตรอาหารไทย ให้ ร้ านค้ าในต่ าง ปท.

สมบูรณ์ ทงั ้ ในแง่เทคโนโลยีและการ ตลาดและส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใน การลงทุ น ในธุ ร กิจ นวัต กรรมของผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีในอนาคต โดย สนช.จะสนับสนุนทัง้ สิน้ 277 โครงการ ก่ อ ให้เ กิด มูล ค่ า เศรษฐกิจ ประมาณ 10,000 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี

สคบ.เร่ ง พัฒ นาแผนการ ตรวจสอบสิ นค้า โดยให้ร้องเรียน ผ่านช่องทางโซเซียลเน็ตเวิ รก์ ได้ นายไพโจน์ คนึงทรัพย์ ผู้ อ�ำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัม พันธ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เมือ่ เร็วๆ นี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรี ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ก�ำกับดูแล สคบ. ได้มอบนโยบายการ ด�ำเนินงานให้ผบู้ ริหาร สคบ.ในปี งบ ประมาณ 57 โดยสังให้ ่ เจ้าหน้าที่ จัดท�ำ แผนลงพืน้ ทีส่ ุ่มตรวจสอบสินค้าและ

บริก ารที่จ�ำ หน่ า ยในท้อ งตลาดมาก ขึน้ โดยเฉพาะการตรวจสอบฉลาก สินค้า คุณภาพ และการโฆษณาสินค้า ทุกชนิดว่า มีมาตรฐานถูกต้องตามที่ ได้รบั การรับรองไว้หรือไม่ เพือ่ สร้าง ความมันใจให้ ่ ผู้บ ริโ ภคได้เ ลือ กซื้อ สินค้า โดยไม่ต้องถูกผูป้ ระกอบการ เอาเปรียบ ทัง้ นี้ได้สงให้ ั ่ สคบ.เร่งจัด ท�ำแผนคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทัง้ ระยะยาว และระยะสัน้ เพื่อ สร้า งมาตรฐาน การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้เข้มแข็งมาก ขึ้น เน้ น การท�ำ งานเชิง รุก ด้า นการ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้มากกว่าการรับ

อาหารส�ำเร็จรูป น�้ำมันพืชเนื่องจากกังวล ว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะรุนแรง เหมือนกับปี 53 ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารประกาศ กฎอัยการศึก จนท�ำให้คนในเมืองหลวง และเมืองใหญ่ ตืน่ ตระหนกแย่งซือ้ อาหาร ในซูเปอร์มาร์เก็ตมาเก็บไว้จ�ำนวนมาก ทัง้ นี้ แม้ว่าชาวบ้านและผู้ประกอบการ บางส่วนจะมีการกักตุนสินค้า แต่กถ็ อื ว่า ยังอยู่ในระดับที่ไม่มากจนท�ำให้สนิ ค้า ต้องขาดแคลน

การร้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดย มอบหมายให้พฒ ั นาระบบสารสนเทศ โดยน�ำเทคโนโลยีของสังคมออนไลน์ ทัง้ เฟซบุ๊ก ไลน์ รวมถึงสือ่ อื่นน�ำมา ใช้ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ เพื่อ เพิ่ม ช่ อ ง ทางการร้อ งเรีย น และให้ผู้บ ริโ ภค แจ้งผูป้ ระกอบการได้ทนั ที และขณะ เดียวกัน ต้องพัฒนางานรับเรื่องราว ร้อ งทุ ก ข์ใ ห้ส ะดวกและให้ผู้บ ริโ ภค ให้เข้าถึงได้ โดยเพิม่ สายด่วน สคบ. 1166 ท�ำงานเชิงบูรณาการร่วมกับ กองปราบปรามการกระท�ำความผิด เกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

ทีผ่ า่ นมา พบว่า ขณะนี้เชือ้ ดือ้ ยาไม่ ใช้แค่ท�ำให้ไม่สามารถรักษาโรคได้ เท่านัน้ แต่ยงั พบว่าส่งผลกระทบวง กว้าง โดยเฉพาะการเลีย้ งสัตว์ เช่น ไก่ สุกร โค เนื่องจากพบว่ามีการผสม ยาปฏิชวี นะในอาหารสัตว์ เพือ่ เร่งการ เจริญเติบโต ซึ่งถือว่าเป็ นอันตราย

อย่า งมาก เพราะไม่ม ีท างรู้ว่า มีย า ปฏิชีว นะเจือ ปนอยู่ ในสัต ว์ห รือ ไม่ เคยมีคำ� ถามว่า สาเหตุทเ่ี ด็กไทยอ้วน โตเร็วมาจากการรับประทานเนื้อไก่ท่ี มียาปฏิชวี นะหลงเหลืออยู่ แต่ยงั ไม่ม ี ข้อมูลทางวิชาการยืนยันจ�ำเป็ นทีจ่ ะ ต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทล.เผยสายไฟ-หม้อแปลง-สัญญาณไฟ

ถูกโจรกรรมเพิ่ม 40%-สูญกว่า 1 ล้าน กรมทางหลวงเผย ปี 2556 สายไฟฟ้ า หม้ อ แปลง อุป กรณ์ สัญญาณไฟถูกโจรกรรมรวมมูลค่า กว่ า 1 ล้ า นบาท โดยทางหลวง สงขลา ถูกโจรกรรมมากที่สดุ นายชัช วาลย์ บุ ญ เสริม กิ จ

อธิบดีกรมทางหลวง เปิ ดเผยว่า กรม ทางหลวง โดยส�ำนักงานอ�ำนวยความ ปลอดภัย ได้รวบรวมข้อมูลการโจรกรรม อุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวงประจ�ำเดือนกันยายน 2556 ซึ่งทรัพย์สนิ ที่ ถูกโจรกรรมไปมีมลู ค่า ประมาณ 1 ล้า นบาท โดยเปรีย บเทีย บกับ เดือ น กันยายน 2555 พบว่า ทรัพย์สนิ งาน ทางถู ก โจรกรรมเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 40

โดยเฉพาะสายไฟฟ้ า หม้อ แปลงไฟ ฟ้า และอุปกรณ์สญ ั ญาณไฟ จากการ จ�ำแนกชนิดของอุปกรณ์ งานทางที่ถูก โจรกรรมมีมลู ค่าความเสียหาย 3 อันดับ แรก คือ สายไฟฟ้า มูลค่า 937,730 บาท หม้อแปลง มูลค่า 400,261.87 บาท อุปกรณ์สญ ั ญาณไฟมูลค่า 18,500.00 บาท ส�ำ หรับ พื้น ที่ท่ีม ีปัญหาการโจร กรรมทรัพย์สนิ งานทาง เรียงตามล�ำดับ มูลค่าความเสียหาย 3 อันดับแรก คือ ส�ำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา) มูลค่า รวม 84,370.00 บาท ทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช) มูลค่ารวม 746,500 บาท และทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) มูลค่ารวม 471,260 บาท


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56) (ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56) (ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56) (ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56) (ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 18 พ.ย. 56) (ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56) (ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 18 - 20 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 - 20 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 - 20 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 18 - 20 พ.ย. 56) (ลง 18 - 20 พ.ย. 56)

(ลง 18 - 20 พ.ย. 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56) (ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56) (ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 18 พ.ย. 56) (ลง 18 พ.ย. 56)

(ลง 18 - 20 พ.ย. 56)

11

18 11 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you