Page 1

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเกิน 10 กิโลวัตต์ตอ้ งขออนุญาต

ปี ที่ 41 ฉบับที่ 10735 วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

ชาวบ้านบางขุนเทียนไม่คดั ค้าน‘ทีกรอยน์’

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงสุหร่ายข้าวทิพย์ ระหว่าง เสด็จ พระราชด�ำ เนิ นทรงเปิ ด งานสัป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุท ธ ศาสนา เนื่ องในเทศกาลวัน วิสาขบูชาประจ�ำปี 2557 ณ พลับพลามณฑลพิธีท้อง สนามหลวง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม

ผลวิจัยยันยาต้านเอดสได้ ์ ผล ผูป้ ่ วยรับยาเร็วลดแพร่เชื้ อ 96% เสนอจัดสอบข้อเขียนครูผูช้ ่วยเหมือน กพ.

พลเอกยุทธศักด์ ิ ศศิประภา รมช.กห. พร้อมด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ศปก.ทบ.และ รอง ผอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่ จชต.เพื่อ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบตั ิ งาน ฟั งการบรรยายสรุปสถานการณ์ ของหน่ วยในพื้นที่ โดยมี พลโทวลิต โรจนภัก ดี มทภ.4 และ ผอ.รมน.4 ให้การต้อนรับ ณ ค่ายสิรินธร จ.ยะลา เมื่อเร็วๆนี้

พื้ นทีม่ อี ตั ราว่างให้เรียกสอบบรรจุได้

นายอภิ ชาติ จีระวุฒิ เลขาธิ การ คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้ น้ ฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการสอบแข่งขัน คัดเลื อก เพื่ อบรรจุครูผ้ชู ่ วยว่ า ตน ได้เสนอให้ คณะกรรมการข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็ นผูจ้ ดั สอบข้อเขียนภาค ก. เพื่อขึน้ บัญชีเอาไว้ หากเขตพื้นที่การศึกษามี อัตราว่างบรรจุ ก็ให้เรียกจากบัญชีไป

เตรียมใหโซลาร์ ้ รูฟท็อปไม่เกิน 10 กิโลวัตต์

ไม่เข้าข่ายโรงงานอุตฯไม่ตอ้ งแจ้งขอ รง.4

นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุต สาหกรรม (กรอ.) เปิ ดเผยว่าการออกประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการยก เว้น ให้ก ารผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งาน แสงอาทิต ย์ ที่ติด ตัง้ บนหลัง คา(โซ ลาร์รูฟท็อป) ก�ำลังการผลิตไม่เกิน

10 กิโลวัตต์ ไม่ตอ้ งเข้าข่ายเป็ นโรง งานอุตสาหกรรม ซึ่งผูท้ �ำการติดตัง้ ไม่ต้อ งแจ้ง หรือ ขออนุ ญ าตต่ อ คณะ กรรมการกลันกรองการพิ ่ จารณาอนุ ญาต โรงงานบางประเภทมีผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม (รง. 4) โดยในขณะนี้อยูใ่ นขันตอนสรุ ้ ปหลัง

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิ บดี กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่าง ประเทศ เปิ ดเผย แนวโน้ มอาหาร อิ นทรียท์ ี่ ขยายตัวต่ อเนื่ องทัวโลก ่ โดยมี ก ารเพาะปลู ก และบริ โ ภค เพิ่ มขึ้น มูลค่า 59 พันล้านเหรียญ สหรัฐ โดยยุโรปเป็ นตลาดใหญ่ของ โลก หากจะส่งออกต้องค�ำนึ งถึงกฎ ระเบียบ

กรมควบคุมโรคเตรียมให้ยาต้านเอชไอวีเร็วขึ้ น เพิม่ ความหวังผูป้ ่ วยป้องกันแพร่เชื้ อสูค่ คู่ รอง ศ.กิ ตติ คณ ุ นพ.ประพันธ์ ภานุ ภาค ผอ.ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ แถลงข่าว“การรักษาคือการป้ องกันเพื่อเป้ าหมายในการยุติปัญหา เอดส์ในประเทศไทย” ว่า การรักษา เอดส์ไม่เพียงเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ว่ ย ทีม่ ารับการรักษาเท่านัน้ ยังป้องกัน

ผบ.ทอ.ห่วงความมันคงด้ ่ านพลังงาน

ข่าวล่ า ส่ งออกอาหารอินทรีย์ สู่ตลาดยุโรป ต้องท�ำตามกฎ

เปิดรับฟงั ความคิดเห็น ส่วนประกาศ ของคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) กระทรวงอุตสาหกรรมยัง ไม่เห็นด้วย เพราะหากติดตัง้ เกิน 10 กิโลวัตต์ ควรเข้าข่ายเป็ นโรงงาน ที่ ต้องขออนุ ญาต รง.4 เพราะหากเกิด กรณีไฟไหม้กต็ อ้ งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ

หากน�้ำมันแพงควรหาทดแทนจากแหล่งอืน่

พลอากาศเอกประจิ น จันตอง ่ ผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ กล่าวบรรยายพิเศษในการเปิดงาน กองทัพอากาศวิชาการประจ�ำปี 2557” ในหัวข้อ “พลังงานกับความมันคง”ว่ ่ า ความจ�ำเป็ นด้านการใช้พลังงานนัน้ มีก ารใช้ ฟ อสซิ ส เป็ น หลัก ทัง้ ภาค อุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาค สาธารณูปโภค หากไม่มพี ลังงานก็ไม่ม ี ไฟฟ้า ไม่มแี สงสว่าง หรือการคมนาคม ไม่มนี ้�ำมันคงอยู่กนั ไม่ได้ และจะใช้ พลังงานอืน่ ใดมาทดแทน ทัง้ นี้ในส่วน ของความมันคงก็ ่ ใช้พลังงานด้านนี้

ด้วยเช่นกัน เพราะทหารก็ใช้พลังงาน ในส่วนของกองทัพนัน้ ใช้พลังงานทีม่ ี ราคาแพง มีปริมาณการใช้สงู กองทัพ อากาศก็ใช้เครื่องบิน ก็ตอ้ งใช้น้� ำมัน ปริมาณมาก ส�ำหรับการน�ำเข้าน�้ำมัน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น น�้ ำ มัน ดิบ กองทัพ อากาศ ใช้งบประมาณกว่า 500 ล้าน บาทกับ เชื้อ เพลิง ประเทศไทยยัง ต้องพึง่ พาน�้ ำมัน จากประเทศเพื่อน บ้าน คือพม่าและมาเลเซีย ดังนัน้ ควร ท�ำอย่างไรให้พง่ึ พาตนเองได้ สร้าง พลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งได้ห รือ ไม่ ท� ำ อย่ า งไรให้

สอบภาค ข. และ ค.เอง ในลักษณะเดียว กับ การจัดสอบบรรจุขา้ ราชการพลเรือน ของส�ำนักงานคณะข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งน่ าจะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ เหมาะสม เพราะจะท�ำให้เนื้อหาข้อสอบ ภาค ก.มีม าตรฐานเดีย วกัน ดีก ว่ า ให้ แต่ละเขตพืน้ ทีจ่ ดั สอบกันเอง ซึง่ ข้อสอบ จะมีมาตรฐานแตกต่างกัน และเป็ นอีก แนวทางการแก้ปญั หาทุจริตการสอบ

มีพลังงานจากฟอสซิลเพียงพอ ซึ่ง ต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์ดา้ นพลังงาน ใน 15 ปี ถึง 20 ปี กองทัพอากาศ เห็นความส�ำคัญ ในการดูแลพลังงาน ทดแทน จึง ได้ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ปี 2553 ในการสร้า งพลัง งานโดย การท�ำโครงการไบโอดีเซล พลังงาน ลม พลัง งานแสงอาทิต ย์ เพื่อ เป็ น พลังงานทดแทนและ น�ำมาประยุกต์ ใช้ในกองทัพอากาศ สามารถลดการ ใช้น้�ำมันได้ 50% ซึง่ สามารถน�ำมาใช้ กับทุกเหล่าทัพเมือ่ เกิดวิกฤตพลังงาน สามารถน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ได้

ไม่ให้ผปู้ ่วยแพร่เชือ้ ไปยังคนทีไ่ ม่ตดิ เชือ้ ได้อกี ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มคู่ต่าง ที่ฝ่ายหนึ่งมีเชื้อแต่อกี คนไม่ติดเชื้อ ซึ่งการรักษาจะช่วยป้องกันการแพร่ เชือ้ ได้ กรณีการแพร่เชือ้ ไปสูค่ รู่ กั มี การศึกษาในหลายประเทศ จ�ำนวน 1,700 คูใ่ น 9 ประเทศ รวมถึงไทย โดย

การจับสลากแบ่งเป็นกลุม่ ทีใ่ ห้ยาต้าน ทันที และกลุ่มทีใ่ ห้ยาต้านไวรัสหลัง พบว่าปว่ ย โดยท�ำการติดตามนาน1 ปี พบว่า กลุม่ แรกมีการติดเชือ้ เพิม่ เพียง 1 คู่ ส่วนกลุม่ ที่ 2 มีการติดเชือ้ 27 คู่ เมือ่ คิดเป็นอัตราส่วนพบว่า กลุม่ ทีก่ นิ ยาต้านเร็วช่วยป้องกันแพร่เชือ้ 96%

กทม.ของบ 400 ล.แก้กดั เซาะชายฝั ง่ ท�ำ‘ทีกรอยน์’ทะเลบางขุ นเทียน 4.7 กม.

นายอดิ ศกั ดิ์ ขันตี ผูอ้ ำ� นวย การส�ำนักการระบายน�้ ำ กทม. เปิ ด เผยความคืบหน้ าโครงการก่อสร้าง ทีกรอยน์ (T-Groins) ป้องกันการกัด ั่ เซาะชายฝงทะเลบางขุ นเทียน ระยะ ทางรวม 4.7 กม.ว่า ขณะนี้อยูร่ ะหว่าง ขัน้ ตอนการด�ำ เนิ น การจ้า งที่ป รึก ษา ท�ำการศึกษา เพือ่ ทบทวนความเหมาะ สมและผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ซึง่ เริม่ ต้นท�ำสัญญาตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และสิน้ สุด 20 กันยายน 2558 ด้วยวงเงิน จ�ำนวน 25,989,787.60 บาท โดยทีผ่ า่ นมาเปิดเวทีรบั ฟงั ความคิดเห็น ของประชาชนแล้ว 2 ครัง้ เหลือ1 ครัง้ ซึง่ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่

มีการคัดค้านหรือต่อต้าน ขณะนี้ สนน. ได้ออกแบบการก่อสร้างโครงการแล้ว บางส่วน รวมถึงได้ด�ำเนินการส�ำรวจ ออกแบบรายละเอียดและประมาณการ ก่ อ สร้า ง คาดว่ า ต้ อ งใช้ง บประมาณ 300-400 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 25592561) รวมถึงการด�ำเนินการติดตัง้ เสา และป้ายเครื่องหมายเดินเรือ จ�ำนวน 176 แห่ง ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี อย่างไรก็ตาม สนน.คาดว่าจะยืน่ ขอ (EIA) ตามก�ำหนดเดิมคือประมาณเดือน ตุลาคม 2557 และคาดว่าจะใช้ระยะเวลา ในการพิจารณอนุมตั ปิ ระมาณ 1 ปี และ หากผ่านการอนุมตั ิ สนน.จะด�ำเนินการ จัดหาผูร้ บั เหมาเพือ่ ก่อสร้างต่อไป


saiklang

2

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

(ลง 16 พ. ค. 57)


saiklang

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จ�ำกัด ( มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

3


saiklang

4 ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

(ลง 16 พ. ค. 57)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

(ลง 16 - 20 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 - 20 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 - 20 พ. ค. 57) (ลง 16 - 20 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 - 20 พ. ค. 57)

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 - 20 พ. ค. 57)

(ลง 16 พ. ค. 57)


saiklang

บริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ำกัด ( มหาชน) และบริษทั ย่ อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

7


saiklang

8

บริษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จ�ำกัด ( มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

(ลง 16 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 พ. ค. 57)

(ลง 16 พ. ค. 57)

(ลง 16 พ. ค. 57) (ลง 16 พ. ค. 57)

9


saiklang

10 ประกาศ

(ลง 16 - 20 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 - 20 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 16 - 20 พ. ค. 57)

(ลง 16 พ. ค. 57)

(ลง 16 - 20 พ. ค. 57)

16 5 57  
16 5 57  
Advertisement