Page 1

แนะ ศธ.เร่งปฏิรูปการเรียน-สอนแก้ นร.ออกกลางคัน

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10657 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

ร้อง ก.ไอซีทปี ิ ดกั้นเว็บขายของเถือ่ น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็ น องค์ประธาน ในพิธีเปิดอาคาร “อาเวมารีอา” พร้อมทอดพระ เนตรกิจกรรมของนักเรียน ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

อนุ มตั ใิ ห้‘พาณิชย์’ระบายข้าวรัฐ

แบบรัฐต่อรัฐ-ประมู ลทัว่ ไป ‘พาณิชย์’ประสาน 14 องค์กรรัฐ-เอกชน

พลเรือโทบงสุช สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ คณะข้ า ราชการกรมยุ ท ธศึ ก ษา ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเลีย้ งอาหาร กลางวันสถานสงเคราะห์คนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี ต�ำบลวัดส�ำโรง อ�ำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อ เร็วๆ นี้

ปราบขายสินค้าละเมิดบนอินเตอร์เน็ต

‘พาณิ ชย์’เตรียมลงนามเอ็มโอยู 14 องค์กรรัฐ เอกชน ปราบปราม ขายสิ นค้าเถือ่ นบนเว็บไซต์ พร้อมร้อง ก.ไอซีที ช่วยปิ ดกัน้ นางกุลณี อิศดิสยั รองอธิบดี กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เปิ ดเผยภาย หลังการประชุมคณะอนุ กรรมการศูนย์ ปฏิบตั กิ ารป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/57 ว่า ที่ ประชุมได้อนุมตั แิ ผนการด�ำเนินงานประ

‘พลังงาน’ส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเลี้ ยงช้าง 800 ล.ช่วยผูล้ งทุน 13 รายแห่งละ 1 เมกะวัตต์

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรกั ษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผย ว่า เดือน ก.พ.นี้จะลงนามสัญญาการ ช่วยเหลือเงินทุนโครงการผลิตไฟฟ้า จากหญ้าเนเปียร์ (หญ้าเลีย้ งช้าง) แก่ เอกชนและหน่ วยงานอิสระ รวม 13

แห่ง โดยจะใช้เงินจากกองทุนเพือ่ ส่ง เสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน 800 ล้าน บาทช่วยเหลือผูล้ งทุนผลิตไฟฟ้า แห่ง ละ 1 เมกะวัตต์ รายละไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 20 ล้านบาท เพราะปกติ การลงทุนผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ ใช้ งบ 100 ล้านบาท โดยให้ผลู้ งทุนผลิต

น.ส.สุ ก ฤต สื่ อ เจริ ญ ผู้ อ�ำ นวยการส�ำ นั ก การสงเคราะห์ และสวัสดิ การสังคม กทม. กล่าว ว่ า ปั จ จุบ นั มี ค นเร่ ร่ อ นไร้ บ้ า นใน กรุงเทพฯล่าสุดประมาณ 1,093 คน โดยจะจัด ท�ำ เป็ นโครงการ “บ้า น อิ่ มใจ”เพื่อดูแลสวัสดิ การ ฝึ กอาชีพ และหาที่อยู่อาศัยเป็ นหลักแหล่ง

‘พาณิชย์’ยืนยันพร้อมจ่ ายเงินค่ารับจ�ำน�ำข้าว ให้ชาวนาทีย่ งั ไม่ได้คา่ ข้าวใน 25 ม.ค.นี้ กกต.อนุมตั ิ ให้ “พาณิ ชย์” ระบายข้ า วในสต็อ กรัฐ ได้ พ ร้ อ ม จ่ายเงิ นให้ชาวนาที่ยงั ไม่ได้รบั เงิ น ภายใน 25 ม.ค.นี้ นายนิวฒ ั น์ ธ�ำรง บุญทรง ไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า คณะ

พบการศึกษาไทยทุม่ งบสูงแต่ผลสัมฤทธิ์ตำ� ่

ข่าวล่ า เตรียมฝึ กอาชี พ ช่ วยคนเร่ร่อน ใน กทม.กว่าพันคน

ไฟฟ้าจากหญ้าเนเปี ยร์ 13 ราย มา การคัดเลือกตามเกณฑ์ทก่ี ำ� หนด อาทิ ความพร้อมด้านเงินทุน ฯลฯ ซึง่ ผูผ้ า่ น การคัดเลือกจะตัง้ กิจการอยู่ในภาค เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รายละ 1,000 ไร่ จะเริม่ ขายให้ไฟฟ้า ส่วนภูมภิ าคได้ปีน้ี ทีห่ น่วยละ 4.50 บ.

ความสุขเด็กไทยลดลง-คะแนนสอบต�ำ่ ย�ำ่ แย่

ผลวิ เคราะห์พบรัฐทุ่มงบ ทางการศึ กษาให้ เด็กไทยสูงมาก แต่ ไม่ท�ำให้ คะแนนและความสุข ของเด็กดีขึน้ นพ.สุรยิ เดว ทรีปาตี ผอ. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันฯได้วเิ คราะห์สงิ่ ที่ ผูใ้ หญ่โดยหลายหน่ วยงานท�ำให้กบั เด็กในช่วง 2 ปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ พบว่า การ ทุ่มทุนและทุ่มเทสร้าง แต่ท�ำให้เด็ก ไทยขาดทุนและติดหนี้ สะท้อนจากผล สัมฤทธิทางการเรี ยนของเด็ก โดยผล ์

ประเมินจากโครงการประเมินนักเรียน นานาชาติหรือ PISA ในปี 2000-2012 จาก 6,000 คน 239 โรงเรียน พบว่า ผลดีข้นึ แต่ต่�ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ของ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนา เศรษฐกิจ (OECD) นอกจากนี้ ยัง พบภาวะลาออกกลางคันของนักเรียน เพิ่ม ขึ้น เรื่อ ยๆ ทุ ก ปี แ ละมากที่สุ ด ในชัน้ ม.6 ทัง้ ระบบการศึกษาไทย ที่ไม่สามารถท�ำให้กลุ่มนักเรียนที่ม ี คะแนนต�่ำมีคะแนนสูงขึน้ ได้ และท�ำให้ นักเรียนทีม่ คี ะแนนสูงลดต�่ำลงทุกวิชา ขณะเดียวกันความสุขของเด็กไทยลด

จ�ำปี 2557 ทัง้ ด้านการป้องกันและการ ละเมิด รณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกให้ตระหนัก ถึงความส�ำคัญ ของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา โดยการป้องกันและปราบปรามการละ เมิดนัน้ จะให้ความส�ำคัญปราบปรามการ ละเมิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มาก ขึน้ ปั จจุบนั มีการละเมิดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการเสนอขายสิน ค้า ปลอม แบรนด์ดงั จากต่างประเทศ ท�ำความเสีย หายกับผูป้ ระกอบการอย่างมาก

ต�่ำลง ติดหนี้การนอนเฉลี่ยวันละ 2 ชัวโมงต่ ่ อคืน ส่งผลต่อสมรรถภาพ ในการเรียนและการพัฒนาคุณธรรม จริย ธรรมให้ต่�ำ ลง ทัง้ นี้ ระบบการ ศึกษาไทยทุม่ งบพัฒนาศักยภาพมาก ทีส่ ุดเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านประเทศ อื่น คิดเป็ นร้อยละ 4 ของจีดพี ี หรือ ร้อยละ 20 ของงบประมาณทัง้ แผ่นดิน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ไทยลงทุน การศึกษามากกว่าถึง 2 เท่า ประกอบ กับการกระจายตัวของการพัฒนาใน ส่วนภูมภิ าคยังพบความเหลื่อมล�้ำสูง มากขึน้ เรือ่ ยๆ

กรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ได้ทำ� หนังสือตอบรับมาอย่างเป็ นทางการ เมือ่ วันที่ 7 ม.ค.ทีผ่ า่ นมา ว่ากระทรวง พาณิชย์สามารถระบายข้าวในสต็อก ของรัฐได้ปกติแม้จะเป็ นรัฐบาลรักษา การ ซึ่ง กระทรวงพาณิ ช ย์ค วรเร่ ง ระบายข้า วตามกรอบ ครม.ทัง้ ใน

รูปแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจ)ี และการเปิ ด ประมูลเป็ นการทัวไปขายผ่ ่ านตลาด ซื้อ ขายสิน ค้า เกษตรล่ ว งหน้ า แห่ ง ประเทศไทย(เอเฟต)และบริจาคขาย ให้หน่ วยงานอื่นๆ ส่วนการจ่ายเงิน ค่าข้าวในโครงการรับจ�ำน�ำ 56/57 จะ จ่ายภายใน 15 วัน ไม่เกิน 25 ม.ค.นี้

ธปท.ยอมรับทุนนอกอาจไหลออกต่อเนื่อง

การเมืองผันผวนสาเหตุบาทอ่อนค่ า

ธปท.เผยเงิ น บาทอ่ อ น ค่ า จากสถานการณ์ ก ารเมื อ งใน ประเทศและการผ่อนคลายคิ วอี ของสหรัฐฯ ท�ำให้เงิ นทุนไหลออก ต่อเนื่ อง นางผ่ อ งเพ็ญ เรือ งวีร ยุ ท ธ

รองผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่ า วถึง สถานการณ์ ค่ า เงิน บาท ทีอ่ อ่ นตัวลงต่อเนื่องว่า เกิดขึน้ จาก สถานการณ์ภายในประเทศและการปรับ ลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิว อี) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แต่ท่ี ผ่านมานัน้ ค่าเงินบาทยังเป็นการค่อยๆ อ่อนค่าลง โดยช่วงหลังของปี เงินทุน ต่างชาติไม่ได้ไหลออกไปเร็ว และแรง

จนน่ าเป็ นห่วงขณะที่ ธปท.ดูแลความ ผันผวน หากช่วงไหนค่าเงินบาทอ่อนค่า เร็วหรือกลับมาแข็งค่าเร็วเกินไป ธปท. ต้องเข้าไปดูแลต่อเนื่อง ส�ำหรับตัวเลข การเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างชาติ ทีส่ รุป เบือ้ งต้นในขณะนี้ เงินทุนต่างชาติทล่ี ง ทุนในพันธบัตรของไทย ณ สิน้ ปี 2556 เทียบกับปี 2555 ลดลงเล็กน้อย โดยใน 4 เดือนแรกของปี นักลงทุนต่างชาติซอ้ื พันธบัตรของไทยเพิม่ ขึ้น และทยอย ขายออกใน 8 เดือนหลัง ท�ำให้สทิ ธิเป็ น เงินไหลออกเล็กน้อย ขณะทีต่ ลาดหุน้ ไทย นักลงทุนต่างชาติขายออกสุทธิ ณ สิน้ ปีมากกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 198,000 ล้านบาท


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 ) (ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 ) (ลง 16 ม.ค. 57 ) (ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 ) (ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ (ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 - 20 ม.ค. 57 )

(ลง 16 -20 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 - 20 ม.ค. 57 )

(ลง 16 - 20 ม.ค. 57 ) (ลง 16 ม.ค. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 ) (ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 16 ม.ค. 57 ) (ลง 16 ม.ค. 57 )

(ลง 16 ม.ค. 57 )

16 1 57  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you