Page 1

ตั้งคณะกรรมการก�ำหนดทิศทางผลิตครูให้ตรงสาขา สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระ องค์โดยรถยนต์พระที่นัง่ ไปยัง พลับพลาที่ ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรง ปี ที่ 41 ฉบับที่ 10734 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

คาดโทษ ตร.ให้สถานบริการเปิ ดเกินเวลา

เป็ นประธานในพิธีจรดพระนัง คัลแรกนาขวัญ ประจ�ำปี พุทธ ศักราช 2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม

พื้ นที่ กทม.เสี่ยงแผ่นดินไหว ผลจากรอยเลื่อนกาญจนบุรี ศธ.มีมติต้งั คณะกรรมการระดับสูง

พลเอกฉัตรชัย สาริกลั ยะ ผู้ ช่ วยผู้บญ ั ชาการทหารบก และคณะ เดิ น ทางมาตรวจเยี่ ย ม เพื่ อ ติ ด ตาม ความก้ า วหน้ าในงานปรับ ปรุง และ พัฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ตามนโยบายของ รัฐบาลที่ ดำ� เนินการโดย กองทัพบก ในพืน้ ที่กองทัพภาคที่ 4 โดยมี พลตรี ยอดชัย ยังยื ่ น ผบ.พล.พัฒนา 4 ให้ การต้ อนรับ ณ สนามบิน บน.56 เมื่อเร็วๆนี้

ดูแลการผลิต-พัฒนาครูในภาพรวม

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว. ศึกษาธิ การ เปิ ดเผยว่า จ�ำเป็ นต้องมี การตัง้ คณะกรรมการระดับขึ้นมาดูแล ระบบการผลิตและการและการพัฒ นา ครูในภาพรวม โดยก�ำหนดสาระส�ำคัญ ไว้ในร่างยุทธศาสตร์ฯทีก่ ำ� ลังจะจัดท�ำขึน้ ส�ำหรับเหตุผลทีต่ งั ้ คณะกรรมการระดับ ชาติข้นึ มาผลิตและดูแลครูในภาพรวม เพราะเห็นว่าการผลิตครูในปจั จุบนั ไม่ สอดคล้องในแง่ของปริมาณและคุณภาพ

ยูเอ็นเตือนพม่าให้สถานะชาวโรฮิงญา เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือจากประชาคมโลก

นายจี เ วย์ นั ม เบี ย ร์ ที่ ปรึ ก ษาพิ เศษ ของเลขาธิ การ สหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าวเตือน ถึงภารกิจเร่งด่วนทีส่ ดุ ของรัฐบาลพม่า เกีย่ วกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ทีเ่ ต็มไปด้วยความรุนแรง คือ การให้ สถานะพลเมือง แก่ชาวโรฮิงญา แต่

หากภารกิจนี้ไม่ส�ำเร็จลุล่วงไม่เพียง แต่จะท�ำให้สวัสดิภาพความปลอดภัย ของชาวโรฮิง ญาตกอยู่ภ ายใต้ก าร คุกคามต่อไป แต่เชือ่ ว่า ปญั หานี้จะส่ง ผลกระทบต่อความน่าเชือ่ ถือของพม่า ในสายตาประชาคมโลก เนื่ อ งจาก สถานะของชาวโรฮิงญายังไม่ได้รบั

พล.ต.ต.ปิ ยะ อุทาโย โฆษก ตร. แถลงผลการประชุมบริ หาร ตร. โดยย�ำ้ นโยบายที่ ต้ อ งด�ำ เนิ นการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บาง ท้องที่ปล่อยให้สถานบริการเปิ ดเกิ น เวลาให้เยาวชนเข้า มีตู้ม้าในพื้นที่ หากฝ่ าฝื นละเลย จะต้องลงโทษทาง วิ นัย และอาญาอย่างเฉี ยบขาด

สวทช.เร่งพัฒนาสาร P218 รักษามาลาเรีย หากต้านการดื้ อยาส�ำเร็จจะเร่งขึ้ นทะเบียน ศ.ดร.ยงยุท ธ ยุท ธวงศ์ นั ก วิจัย อาวุ โ สและผู้เ ชี่ ย วชาญ ด้านมาลาเรียในประเทศไทย เปิ ด เผยภายหลัง ร่ว มพิธีล งนามความ ร่ ว มมือ ระหว่ า ง ส� ำ นั ก งานพัฒ นา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Medicines for Ma-

อาคารสูงสร้างหลังปี 50 ไม่เสีย่ งแผ่นดินไหว

ข่าวล่ า ผบ.ตร.จี้ทุกหน่ วย คุมสถานบริการ ห้ ามเปิดเกินเวลา

การจัดการ ถึงแม้ว่ารัฐบาลพม่าได้ รับ ปากมาหลายครัง้ ที่จ ะออกบัต ร ประจ�ำตัวชัวคราว ่ ให้ชาวโรฮิงญา ขึน้ ทะเบียนแจ้งเกิด และให้ชาวโรฮิงญา เดินทางไปไหนต่อไหนอย่างเสรี รวม ถึงการออกหนังสือเดินทางหรือพาส ปอร์ตให้

บังคับเพิม่ ระบบป้องกันตามกฎวิศวกรรมสถาน นายสุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูถมั ภ์ (วสท.) เปิดเผยว่า วสท.แนะน�ำให้หน่วยงาน ภาครัฐ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การก่ อ สร้า ง ก่ อ สร้า งอาคารสิ่ง ปลู ก สร้า ง บ้า น เรือนต่างๆในทุกอาคารเชียงใหม่และ เชียงราย เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุม และเข้า ไปตรวจสอบทุกแห่ง พร้อมทัง้ ปรับ แก้ไข เพือ่ ให้ตวั อาคารรองรับแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวระดับ 7 ริค เตอร์ จากนี้ไปทุกอาคาร ใน 2 จังหวัด ต้องตรวจสอบโครงสร้างทัง้ หมด ส่วน

อาคารต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ ทีส่ งู เกินกว่า 10 ชัน้ และสร้างหลังปี 50 ไม่ ต้ อ งกัง วลว่ า จะได้ร ับ ผลกระทบ ทางโครงสร้างใดๆ จากแผ่นดินไหว และรอยเลื่อนพะเยาเพราะส่วนใหญ่ ก่อสร้างตามกฎหมายทีจ่ ะต้องมีระบบ ป้องกันแผ่นดินไหวไว้แล้ว แต่ทงั ้ นี้ ยอมรับว่ามีความเป็ นห่วงว่า อาคาร เก่าทีส่ งู เกิน 10 ชัน้ และก่อสร้างก่อน ปี 50 ซึ่งโครงสร้างยังเป็ นคอนกรีต ต้องเข้าไปตรวจสอบโครงสร้าง หาก จะกัง วลถึง อัน ตรายที่จ ะเกิด ขึ้น กับ อาคารในกรุงเทพฯ ให้จบั ตาแผ่นดิน

ั บนั มีอตั ราเกษียณอยูท่ ป่ี ีละประมาณ ปจจุ 20,000 คน แต่ ย อดจ� ำ นวนครู ท่ีทุ ก สถาบันผลิตในระยะ 5 ปี จะสูงถึงปี ละ 50,000 คน โดยเฉพาะปี 2558 ทีม่ ยี อด การผลิตครูสงู สุดถึง 61,000 คน สะท้อน ให้เห็นถึงความไม่เป็นระบบของการผลิต ั ครู ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงปญหาผลิ ต ไม่ตรงความต้องการรวมถึงคุณภาพการ ผลิตทีอ่ อกมายังไม่ตรงกับความต้องการ ของกระแสโลก และต้องไม่ลน้ ตลาด

ไหวทีเ่ กิดขึน้ จากรอยเลือ่ นกาญจนบุร ี เป็ นหลักทีจ่ ะส่งผลกระทบถึงอาคาร ในกรุงเทพฯทัง้ หมด ส่วนโครงสร้าง ของรถไฟฟ้าบีทเี อส และเอ็มอาร์ทนี นั ้ ถือว่าแข็งแรงดีมาก ถูกสร้างมาเพือ่ รองรับแผ่นดินไหวปลอดภัย แน่นอน ทัง้ นี้ วสท. และกรมโยธาธิการจะเร่ง หามาตรการ ร่วมกันในการเสริมความ แข็งแรง ของตัวอาคาร เบือ้ งต้นแนะน�ำ ให้ทุกส่วน ทีเ่ กีย่ วข้องปรับปรุง หรือ ปรับแต่งอาคารเดิมเพื่อรองรับแผ่น ดินไหวได้ ด้วยการเสริมเหล็กไขว้หรือ ก�ำแพงเฉียงอีกชัน้

laria Venture (MMV) เพื่อด�ำเนิน การพัฒนายา P218 ให้เป็ นยารักษา มาลาเรียตัวใหม่ ในทีป่ ระชุม World Malaria Day Conference 2014 ว่า อีก 5 ปี ประเทศไทยจะมียารักษา มาลาเรียทีต่ อ่ ยอดจากการวิจยั พัฒนา ค้นพบสารต้านมาลาเรีย P218 แต่

การพ้ฒนาเป็ นตัวยานัน้ ต้องใช้เวลา นานกว่า 10 ปี ขณะทีมวิจยั ไบโอเทค สวทช. ได้พฒ ั นา P218 มาครึง่ ทาง แล้ว ซึ่งจากนี้ไปจะต้องพิสจู น์ความ ปลอดภัยในอาสาสมัคร หากได้ผลดี จริงขึน้ ทะเบียนยา หากท�ำส�ำเร็จจะ เป็ นยาตัวแรกทีไ่ ม่ได้จากสมุนไพร

กทม.วางยุทธศาสตร์ดูแลผูส้ ู งอายุ

คุม้ ครองทางสังคม-พัฒนาประเมินผล

นพ.พี ร ะพงษ์ สายเชื้ อ รองปลัด กทม.เป็ นประธานเปิ ด การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การของ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำแผนพัฒนา คุณภาพผูส้ ูงอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วน น� ำ แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ผู้สูง อายุ เพื่อ ให้ทุ ก ภาคส่ว นน� ำ แผนพัฒ นาไป ในทิศ ทางเดีย วกัน และเพื่อ เกิด การ ท�ำงานแบบบูรณาการ โดยความร่วม มือของทุกส่วน ทัง้ รัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน ในการดูแล ผูส้ งู อายุได้ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ข้อคือ 1.การ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ สูงอายุท่ยี งั มีก�ำลังความรู้สกึ มีความ

ส�ำคัญต่อสังคมมากขึน้ สามารถพึง่ พา ตนเองได้ กทม.ควรสนับสนุนในทุกมิติ 2.ด้านระบบคุม้ ครองทางสังคม ส�ำหรับ ผู้สู ง อายุ โดยเฉพาะผู้ท่ีไ ม่ ส ามารถ ดูแลตนเองได้ทงั ้ ทางสังคมและสุขภาพ 3.ด้ า นการเตรีย มความพร้ อ ม ของ ประชาชนในกรุงเทพฯ ส�ำหรับประชากร วัย 30-50 ปี เพือ่ เตรียมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ 4.กทม.จะต้องมีการบริหาร จัดการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านผูส้ ูง อายุอย่างบูรณาการ และ 5. ควรมีการ บันทึกข้อมูล เผยแพร่ความรูด้ า้ นการ พัฒนาผูส้ งู อายุ และติดตามประเมินผล ตามแผนของ กทม. จะต้องมีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเพือ่ การบริหาร


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ (ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 - 19 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57) (ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ (ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ (ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

(ลง 15 พ. ค. 57)

ประกาศ (ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 พ. ค. 57) (ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

(ลง 15 - 19 พ. ค. 57)

15 5 57  
15 5 57  
Advertisement