Page 1

กสทช.มันใจลงทุ ่ นทีวดี จิ ิตอลเงินสะพัดไม่ตำ� ่ กว่าแสน ล.

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10656 วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

ไตรมาสแรกปี 57 เก็บภาษีตำ� ่ เป้า 3 พัน ล.

พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หวั เสด็จฯไปทอดพระเนตร ความสมบูรณ์ ของป่ าชายเลน และติดตามผลการด�ำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่ า ชายเลนสิรินาถราชินี วนอุทยานปรานบุรี อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม

ชะลอขึ้ นราคาแอลพีจี ขนส่ง รอเสนอรัฐบาลใหม่ตดั สินใจ ต่างชาติลงทุน ปท.อืน่ อินโดจี นแทนไทย

พล.ท.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้บ ญ ั ชาการหน่ วยบัญ ชาการรัก ษา ดิ น แดน เป็ นประธานบวงสรวงสิ่ ง ศัก ด์ ิ สิ ท ธ์ ิ ในพื้ น ที่ ค่ า ยฝึ กนั ก ศึ ก ษา วิชาทหาร เขาชนไก่ หน่ วยบัญชาการ รักษาดินแดน โดยศูนย์กำ� ลังส�ำรอง ฝึ กภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารตัง้ แต่ วันที่ 2 มกราคม - 2 มีนาคม ที่ค่ายฝึ ก นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ต.ลาด หญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

รอความชัดเจนจากวิกฤตการเมือง

นายอุด ม วงศ์วิ ว ฒ ั น์ ไ ชย เลขาธิ การคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยว่า ยอดการ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2556 มียอดขอรวม 920,000 ล้านบาท ต�่ำ กว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้เดิมทีค่ าดว่าจะมี 1 ล้านล้านบาท แต่ถอื ว่าเป็ นตัวเลขทีส่ ูง เพราะมีหลายปจั จัยลบทีก่ ระทบต่อการ ตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน เพราะ หากเป็ นรายใหม่ท่ ่ไม่ ี เคยลงทุนในไทย

กสทช.รับรองผลประมูลทีวดี จิ ิตอล 27 ช่อง

เริม่ ออกอากาศใน 4 จังหวัดเริม่ 1 เม.ย.นี้

กสทช.อนุ ม ตั ิ ผ ลประมู ล ที วี ดิจิต อล 27 ช่ อง 17 รายการ เริ่ ม ออกอากาศได้ ใ นกรุง เทพฯ นครราชสี ม า เชี ย งใหม่ สงขลา 1 เม.ย.นี้ มันใจเงิ ่ นลงทุนไม่ตำ�่ กว่า แสนล้าน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ จ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประ

ธานคณะกรรมการกิจ การกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิ ด เผยว่า ทีป ระชุ ม บอร์ด มีม ติร บั รอง ผลการประมูลใบอนุ ญาตการใช้คลื่น ความถีเ่ พื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ ดิจติ อลประเภทธุรกิจ 24 ช่อง จ�ำนวน

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ ไชย ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. เปิ ดเผย ว่า การด�ำเนิ นการแผนขาดทุนของ ธปท.ในปี นี้ มี แ ผนลดผลขาดทุน สะสมต่ อ เนื่ อ ง โดยขยายจ�ำ นวน ตราสารหนี้ และพันธบัตรซึ่งอาจมี ความเสี่ยงมากขึน้ แต่ทำ� ให้ ธปท.มี โอกาสได้รบั ผลตอบแทนเพิ่ มขึน้

กฟผ.เพิม่ ก�ำลังผลิต 2,800 เมกะวัตต์รบั ศก.ฟื้ น

้ าน้อยติดลบ 11% ปลายปี อากาศเย็นคนใชไฟฟ้ นายสุเทพ เหลี่ ยมเจริ ญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิ ดเผยว่า การปรับขึน้ ราคาก๊าซหุงต้ม (แอล พีจี) ภาคขนส่งที่ ตามแผนจะต้ อง มีการ ปรับขึน้ ในเดือน เม.ย.นี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการปรับราคาแอลพี จีภาคครัวเรือนทีเ่ ริม่ ทยอยปรับราคา

เห็นชอบ 6 มาตรการเพิม่ ผลสัมฤทธิ์การเรียน พัฒนาการคิดวิเคราะห์-ศักยภาพอ่าน-เขียน

ข่าวล่ า ธปท.ขยายจ�ำนวน พันธบัตร-ตราสารหนี้ ลดผลขาดทุนสะสม

17 รายมารับทราบขัน้ ตอนอนุ ญาต ขัน้ ตอนการด�ำเนินการต่างๆ ก่อนรับ ใบ อนุญาตอย่างเป็ นทางการ เบือ้ ง ต้น คาดว่าภายในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2557 ขัน้ ตอนการออกใบอนุ ญาตจะ แล้วเสร็จและทยอยออกอากาศได้ใน 4 จังหวัด ในวันที่ 1 เมษายน 2557 นี้

นางสุ ท ธศรี วงษ์ ส มาน ปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด เผยภายหลังการประชุมผู้บริ หาร องค์ก รหลัก ของกระทรวงศึ ก ษา ธิ การ ว่า ที่ป ระชุ ม ได้เ ห็น ชอบ 6 มาตรการที่จ ะเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ ์ ของ นัก เรีย นตามโครงการ ประเมิน ผล นักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ซึง่ แม้ ปี 2012 คะแนนนักเรียนในภาพรวม จะดีขน้ึ แต่กจ็ ะต้องท�ำให้การสอบใน ปี 2015 มีคะแนนดีขน้ึ ดังนี้ 1.สร้าง ความตระหนั ก แก่ ผู้บ ริห ารทัง้ ส่ ว น กลางและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้เห็น

ความส�ำคัญของการพัฒนาผูเ้ รียน ที่ จะเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ในการสอบ PISA โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ 2.ข้อสอบ และสร้างคลังข้อสอบตามแนว PISA 3.สร้างบทอ่าน แบบฝึ กหัดและบท เรียน เพือ่ พัฒนาศักยภาพในด้านการ อ่าน 4.สร้างและใช้เครือ่ งมือมาตรฐาน เพื่อวัดความสามารถในการอ่านและ เขียนภาษาไทย เพื่อเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ ด้านความเข้าใจ 5.ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผเู้ รียนทีม่ ผี ลคะแนน PISA ต�่ำได้ พัฒนาตนเองให้มผี ลสัมฤทธิ ์สูงขึน้ 6. สร้างความเข้มแข็งของระบบประเมิน

มาก่อน อาจชะลอการลงทุนออกไปเพือ่ รอความชัดเจนทางการเมือง เพราะหาก สถานการณ์ทางการเมืองยีดเยือ้ ออกไป จนมีเหตุไม่สามารถเลือกตัง้ ได้ โครงการ อนุ มตั กิ ารลงทุน จะต้องชะลอจนกว่าจะ มีรฐั บาลชุดใหม่เข้ามาแต่งตัง้ บอร์ดบีโอ ไอ โดยจากการหารือกับนักลงทุนต่าง ชาติพบว่าขณะนี้หลายประเทศเริม่ เบน เป้าหมายไปประเทศอืน่ ในอินโดจีนแทน หลังจากประเทศไทยมีปญั หาการเมือง

ติดตามให้เป็ นเครือ่ งมือส�ำคัญ PISA นอกจากนี้สำ� นักงานข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้ น� ำเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ ข้าราชการครู สังกัด กพฐ.ทีจ่ ะเกษียณ อายุราชการ ในอีก 10 ปีระหว่าง พ.ศ. 2557-2567 จ�ำนวน 218,644 คน หรือ ร้อยละ 53.02 จากทัง้ หมด 412,352 คน โดยที่ป ระชุ ม เห็น ว่า ต้อ งมีก าร พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ ศึกษา ให้เชือ่ มโยงกันทัง้ ระบบและทุก องค์กรหลัก เพือ่ วางแผนในการผลิต และพัฒนาครู

ตัง้ แต่เดือน ก.ย.2556 ต้องรอเสนอ ให้รฐั บาลใหม่เป็ นผูต้ ดั สินใจนโยบาย อีกครัง้ ด้านนายชนินทร์ เชาว์นิรติ -ิ ศัย ผู้ช่ ว ยผู้ว่ า การควบคุ ม ระบบ ก�ำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) กล่ า วว่ า ใน เดือน ธ.ค.ทีผ่ า่ นมาอากาศหนาวเย็น

กว่าปกติ ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าติดลบ 11% แต่ กฟผ.คาดว่าการใช้ไฟฟ้าปีน้ี จะเติบโต 4.5% เมือ่ เทียบกับปีทผ่ี า่ น มาได้ ตามแนวโน้มเศรษฐกิจเริม่ ฟื้น ตัว ส�ำหรับปริมาณของ กฟผ.ปีน้ี จะ เพิม่ อีก 2,800 เมกะวัตต์ โดยมาจาก โดยโรงไฟฟ้า วังน้อย ฯลฯ

‘คลัง’หารือ 3 กรมรับมือเก็บภาษี ต�ำ่ เป้า วิกฤตการเมือง-บาทอ่อนค่ากระทบน�ำเข้า “คลัง”หารือ 3 กรมจัดเก็บ ภาษี หลังพบจัดเก็บรายได้พลาด เป้ าจากเหตุวิกฤตการเมือง และ ค่าเงิ นบาทที่ อ่อนตัวลงส่งผลกระ ทบต่อการน�ำเข้า นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.

คลัง เปิ ดเผยหลังการหารือ 3 อธิบดี กรมภาษี ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เพือ่ เตรียมความพร้อม และวางแผนให้ผล การจัดเก็บภาษีของทัง้ 3 กรม อยูใ่ นเป้า หมาย 2.48 ล้านล้านบาท เพราะไตรมาส แรกของปีงบประมาณ 57 (ต.ค.-ธ.ค.56) ซึง่ เป็ นช่วงเทศกาลส่งท้ายปี -ต้อนรับปี ใหม่ ตามปกติในช่วงเวลาดังกล่าว มัก

จัดเก็บภาษีได้สงู กว่าประมาณการ แต่ ปี น้ีจากสถานการณ์ทางการเมืองท�ำให้ เก็บรายได้ต่ำ� กว่าเกือบ 3,000 ล้านบาท ด้านนายสมชาย พูลสวัสดิ ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ปกติชว่ ง ไตรมาส 1-2 ของแต่และปีงบประมาณ ถือว่าเป็ นช่วงไฮซีซนั ่ แต่พบว่าหลังสิน้ ไตรมาสแรกปี 2557 การจัดเก็บรายได้ ของสรรพสามิตลดลง 4,000 ล้านบาท จึงต้องติดตามว่า ไตรมาส 2-3 และ 4 การเมืองจะคลีค่ ลายในทางทีด่ ขี น้ึ หรือ ไม่และการหารือกับ สศค.เห็นว่าหาก สถานการณ์ยงั เป็นเช่นนี้จะส่งผลต่อการ จัดเก็บรายได้ปีน้ลี ดลง 50,000 ล้านบาท จากประมาณการเดิม 460,000 ล้านบาท


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

15 มกราคม พ. ศ. 2557

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ (ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ (ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

(ลง 15 - 17 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 - 17 ม.ค. 57 )

(ลง 15 - 17 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 - 17 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 - 17 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 )

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 15 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 -17 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 -17 ม.ค. 57 ) (ลง 15 ม.ค. 57 )

(ลง 15 ม.ค. 57 )

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

15 1 57  
15 1 57  
Advertisement