Page 1

กฟผ.จัดทีมเฝ้าระวังไฟฟ้าขัดข้องจากเหตุการเมือง

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10655 วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

ตั้งหน่วยงานดูแลเอสเอ็มอีรบั เออีซี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้ า ฟ้ าจุ ฬ าภรณวลัย ลัก ษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรง เปิ ดอาคารคณะสิ่ง แวดล้ อ ม ณ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจกั ร

กนอ.เห็ นชอบ 6 โครงการนิคมฯ

ขยายลงทุนทัว่ ประเทศปี 57 ธปท.มันใจสิ ่ นเชือ่ โตตามเศรษฐกิจ หวังเศรษฐกิจโลกฟื้ น-การเมืองสงบ

น.ส.ยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ น วัต ร นายกรัฐมนตรี เปิดร้านจ�ำหน่ าย สินค้า “โอทอประดับพรีเมี่ยม” ที่คดั สรรมาจากทัวประเทศ ่ โดยมี นิวฒ ั น์ ธ�ำรง บุญทรงไพศาล พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต ระวีวรรณ เนตระคเวสนะ และ สมบัตร เดชาพานิชกุล มาร่วม งานด้วย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันก่อน

ธปท.เผยสิ นเชื่อโตตามแนว โน้ ม เศรษฐกิ จ จากการฟื้ นตัว ของ เศรษฐกิ จโลกท�ำให้ส่งออกดีขึน้ คาด เหตุวิกฤตการเมืองจะจบในไม่ช้า นายเกริก วณิกกุล รองผูว้ า่ การด้ า นเสถี ย รภาพสถาบัน การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ด เผยถึงแนวโน้มการเติบโตของสินเชือ่ ใน ปี น้ีว่า น่ าจะยังเติบโตได้ตามอัตราการ ขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดพี )ี เพราะถ้า

ตั้งส�ำนักงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�ำยุทธศาสตร์-พัฒนาผูป้ ระกอบการสูต่ ลาด

นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ ปลัด กระทรวงพาณิ ชย์ เปิ ดเผย ถึงการเตรียมการเข้าสู่ประชาคม อาเซี ย น(เออี ซี ) ในปี 58 ของ กระทรวงพาณิ ชย์ ว่า กระทรวงฯ ได้จดั ตัง้ ส�ำนักงานประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น สัง กัด ส�ำ นัก งานปลัด กระ

ทรวงฯ ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึง่ มีห น้ า ที่ก�ำ หนด กรอบยุท ธศาสตร์ และแผนงานในด้า นต่ า งๆ เพื่อ ให้ ไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่เออีซี โดยแผนงานจะสร้างความพร้อมให้ กับผูป้ ระกอบการไทยที่จะเข้าไปใช้ ประโยชน์จากเออีซี ซึง่ รูปแบบจะเป็ น

นายสัน ติ ช ยั สารถวัล ย์ แพศย์ รองอธิ บดีกรมการค้าภายใน เปิ ดเผยว่า กรมฯอยู่ในระหว่างการ ศึ ก ษาทบทวนโครงสร้ า งต้ น ทุ น อาหารปรุงส�ำเร็จและราคาอาหาร เมนูแนะน�ำ ที่กำ� หนดราคาแนะน�ำ จานละ 25-35 บาท โดยจะทบทวน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั

‘พลังงาน’สังส� ่ ำรองน�้ำมัน-เอ็นจี วรี บั การเมืองป่ วน

ไม่ให้เกิดการขาดแคลนในพื้ นที่ กทม.

“พลังงาน” สังหารื ่ อรับมือ ผลกระทบจากวิ กฤตการเมือง สัง่ ส�ำรองน�้ ำมัน เอ็นจีวี ให้ เพียงพอ ในพืน้ ที่กรุงเทพฯ ส่วน กฟผ. และ กฟน.จัดทีมเฝ้ าระวังเฉพาะด้าน นายสุเทพ เหลีย่ มเจริญ ปลัด กระทรวงพลัง งาน ได้เ รีย กประชุม

อนุมตั ิขยายพื้ นที่ 4 พันไร่จดั ตั้งนิคมฯแห่งใหม่

ข่าวล่ า สังคุ ่ มอาหารจานด่วน ขายไม่เกิน 35 บ. ต้ นทุนปรับขึ้นไม่มาก

ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ซึง่ มีหลายกรมเข้า มาร่วมงาน เพือ่ ช่วยพัฒนาผูป้ ระกอบ การรายใหม่ ทัง้ นี้ จะปรับฐานข้อมูล เกี่ยวกับเออีซใี หม่หมด ซึ่งสามารถ ตอบค�ำถามให้กบั ผูป้ ระกอบการและผู้ สนใจเกีย่ วกับตลาดเออีซี ทัง้ ด้านการ ค้า บริการ ลงทุน กฎหมายและอืน่ ๆ

อุตฯยานยนต์-ชิ้ นส่วน-ปิ โตรเคมี-เหล็ก

กนอ.อนุ ม ตั ิ 6 โครงการ นิ คมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ขยาย การลงทุน ทัว่ ประเทศปี 57 คาด ยอดขายพืน้ ที่นิคม 3-4 พันไร่ ระบุ อุตฯยานยนต์-ชิ้ นส่วน ปิ โตรเคมี และเหล็กมีการเข้าลงทุนมาก นายวีรพงศ์ ไชยเพิม่ ผูว้ า่ การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ง ประเทศ ไทย(กนอ.) เปิ ดเผยถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กนอ.ว่า ที่ ประชุ ม บอร์ด กนอ.มีม ติเ ห็น ชอบ พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะ สม จะจัดตัง้ เป็ นนิ คมอุ ตสาหกรรม

ร่วม ด�ำเนินงาน 5 ด้านได้แก่ การ ได้มาซึ่งทีด่ นิ ด้านเทคนิค ด้านการ เงิน ด้านการตลาด และด้านการส่ง เสริมการลงทุน โดย กนอ.จะได้เลือก โครงการทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดในแต่ละ ประเภท ทีเ่ หมาะสมจะจัดตัง้ เป็นนิคม อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาด ย่อม(เอสเอ็มอี) ทัง้ นี้ผูไ้ ด้รบั การคัด เลือกจะต้องยื่นแบบค�ำขอเสนอพืน้ ที่ จัด ตัง้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมภายใน 3 เดือน และต้องด�ำเนินการตามเงือ่ นไข ดัง นี้ 1.ผู้เ สนอโครงการจะต้ อ งลง นาม ในสัญญาร่วมด�ำเนินการจัดตัง้

จีดพี ยี งั โตได้แสดงว่ายังมีกจิ กรรมทาง เศรษฐกิจ โดยสินเชือ่ กว่า 75% เกีย่ วข้อง กับภาคธุรกิจ ทัง้ การลงทุน ส่งออก ผลิต และใช้จ่าย ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคธุรกิจใน สินเชือ่ รายใหญ่และขนาดกลางและขนาด เล็ก(เอสเอ็มอี) ส่วนสินเชือ่ รายย่อยบุคคล ทัวไปสั ่ ดส่วนน้อย ทัง้ นี้เชือ่ ว่า เศรษฐกิจ ไทยปีน้ีจะดีขน้ึ จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจ โลก ทีจ่ ะช่วยการส่งออกดีขน้ึ และมองว่า เหตุการเมืองน่าจะจบลงได้เร็วๆนี้

นิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ.ภายใน 3 เดือนหลังจาก กนอ.เห็นชอบให้ ร่วม ด�ำ เนิ น การจัด ตัง้ นิ ค มฯ กับ ผู้เ สนอ โครงการ 2.ผู้เสนอโครงการจะต้อง ด�ำเนินการจัดส่งกรรมสิทธิ ์ทีแ่ ละเอก สารอื่นๆ เพื่อประกอบการเขตนิคม ใน 1 เดือน 3.ผูเ้ สนอโครงการต้องจัด รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม 4. ผู้ เสนอโครงการ จะต้องด�ำเนินการยืน่ ขออนุมตั ผิ งั แม่บท ผังจัดสรรทีด่ นิ และ แบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใน 3 เดือน 5.ผูเ้ สนอโครงการจะต้องด�ำเนิน การพัฒนาโครงการให้เสร็จใน 2 ปี

ผู้บ ริห ารของกระทรวง และบริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝา่ ย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อ รับมือไม่ให้เกิดปั ญหาการขาดแคลน พลังงาน ทัง้ ไฟฟ้า น�้ ำมันและก๊าซ ธรรมชาติ (เอ็นจีว)ี ในช่วงจะมีการ ชุมนุมใหญ่ทางการเมือง โดยเป็ นการ

เตรียมความพร้อมในการขนส่งน�้ำมัน และเอ็นจีวใี นปั จจุบนั ทีใ่ ช้การส่งทาง ท่อและรถบรรทุก แต่ในเหตุดงั กล่าว จะเน้นใช้ทอ่ ในการขนส่งเชือ้ เพลิงทัง้ 2 ชนิดและให้บริษทั สังสถานี ่ บริการ น�้ำมัน(ปั๊ ม) ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯส�ำรอง ให้เต็มถังเพือ่ รองรับความต้องการ

ตั้งเป้าเพิ่มผูเ้ รียนอาชี วะระดับ ปวช.

สัดส่ วนสายอาชี พ/สามัญเป็ น 51 ต่ อ 49 อาชีวะตัง้ เป้ าเพิ่ มสัดส่วน สายอาชี พ/สามัญเป็ น 51 ต่ อ 49 เพื่อลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ดร.ชัย พฤกษ์ เสรี ร ัก ษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ปี 2557 นี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเจาะกลุม่ เป้าหมายคนท�ำงานเข้าเรียนสายอาชีพเพิม่ มากขึน้ เพื่อรณรงค์ให้มาเรียนต่อสายอาชีพ ตามนโยบายเพิม่ สัดส่วนผูเ้ รียนสาย อาชีพต่อสายสามัญศึกษา เป็ น 51 : 49 นัน้ เบือ้ งต้นพบว่าผลการรณรงค์ มีผเู้ ข้ามาสมัครเรียนเป็ นจ�ำนวนมาก ขณะทีก่ ลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะจบ ม.3 ยัง

ไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะเปลี่ยนใจมาเรียน ต่อสายอาชีพตามที่ตงั ้ เป้าหมายไว้ แต่ จ ากการที่ไ ด้ร่ ว มกับ ส�ำ นั ก งาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สแกนสอบถาม เด็ก ม.3 พบว่า มีเด็กจะมาเรียนต่อ สาย อาชีพไม่ถงึ ครึง่ ของเป้าหมาย ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมประมาณ 30,000 คน ขณะทีใ่ นปีทผ่ี า่ นมามีจำ� นวนคน ท�ำงานแล้วมาเรียนต่อกับวิทยาลัยใน สังกัด สอศ.เพิม่ ขึน้ มาก ซึง่ ส่วนหนึ่ง เป็ นผลมาจาก สอศ.ไปจับมือกลุ่ม อาชีพต่างๆ ท�ำกรอบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ ซึง่ ส่งผลให้กบั แรงงานในกลุ่มอาชีพ ต่างๆ สามารถปรับเพิม่ เงินเดือนได้ ตามความรูแ้ ละประสบการณ์


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

(ลง 14 ม.ค. 57 )

(ลง 14 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 ) (ลง 14 ม.ค. 57 )

(ลง 14 ม.ค. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

(ลง 14 ม.ค. 57 )

(ลง 14 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 ) (ลง 14 ม.ค. 57 )

(ลง 14 ม.ค. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 ) (ลง 14 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

7

ประกาศ

(ลง 14 - 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 14 - 16 ม.ค. 57 ) (ลง 14 - 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 - 15 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 - 16 ม.ค. 57 ) (ลง 14 - 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 - 15 ม.ค. 57 ) (ลง 14 ม.ค. 57 )


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 ) (ลง 14 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 ) (ลง 14 - 16 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 14 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 14 ม.ค. 57 ) (ลง 14 ม.ค. 57 )

(ลง 14 ม.ค. 57 )

9

14 1 57  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you