Page 1

ยกเว้นภาษีจดั สัมมนาใน ปท.หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10573 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ศธ.เร่งสางทุจริตสอบครูผชู ้ ่วย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผล งานศิ ลปะของศิ ลปิ นกลุ่ ม เรนโบว์ ณ หอศิลป์ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร

ยกระดับยาแก้ปวด‘ทรามาดอล’ เป็ นยาอันตรายควบคุมพิเศษ สศอ.ลดเป้ าจีดพี ภี าคอุตฯเหลือ 1.9%

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เปิดโครงการจัดสร้าง พระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ พระ เจ้าอยู่หวั “ทรงงาน” (จ�ำลอง) เพื่อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมี ดิสธร วัชโรทัย วิชยั ศรีวฒ ั นประภา พล.อ.อนุ พ งษ์ เผ่า จิ น ดา พล.อ. ประวิทย์ วงษ์สวุ รรณ ร่วมงาน ที่ คิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ เมือ่ วันก่อน

ส่งออกลดตาม ศก.โลก-บริโภคใน ปท.ต�ำ่

นายสมชาย หาญหิ รญ ั ผู้ อ�ำ นวยการเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ด เผยว่ า สศอ.เตรีย มประ ประมาณการ จีดพี ภี าคอุตสาหกรรม จาก ปั จจุบนั ทีค่ าดการณ์ไว้ 3-4% เนื่องจาก จีดพี ชี ว่ ง 7 เดือน ของปี (ม.ค.-ก.ค.) อยู่ ที่ 1.9% พร้อมทัง้ ปรับประมาณการดัชนี ผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม จาก 7 เดือนที่ ติดลบ แล้ว 1.5% จากเป้าหมายเดิมอยู่ ที่ 0.5-1% เนื่องจากปั ญหาเศรษฐกิจที่

ครม.ผ่านร่าง กม.ยกเว้นภาษีอตุ ฯท่องเทีย่ ว ลงทุนซื้ อ-ซ่อมอุปกรณ์หกั ค่าเสือ่ มได้ 50%

ครม.เห็ น ชอบร่ า งภาษี กฎหมาย 2 ฉบับ ยกเว้นภาษี การ จัดสัมมนาในประเทศ ให้หกั ค่าใช้ จ่ายได้ 50% พร้อมยกเว้นภาษี ให้ อุต สาหกรรมท่ อ งเที ย วกรณีซื้ อ อุปกรณ์ให้หกั ค่าเสื่อมได้ 50% นายธีรตั ถ์ รัตนเสวี โฆษก

ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผย ว่ า ครม.เห็น ชอบร่ า งกฎหมาย 2 ฉบับเพื่อยกเว้นภาษีตามมาตรการ สนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างมีเสถียรภาพ แบ่งเป็ นการยก เว้นภาษีเพือ่ สนับสนุนการจัดสัมมนา ในประเทศ โดยให้ผปู้ ระกอบการหัก

ค่าใช้จา่ ยได้ 2 เท่า ในปีภาษี 56 และ

ปี 57 เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็ นค่าห้อง

สัม มนา ค่ า วิท ยากร และค่ า วัส ดุ อุปกรณ์สว่ นอีกฉบับยกเว้นภาษี เพือ่ ยกระดับอุตฯท่องเทีย่ ว โดยผูป้ ระกอบ การทีล่ งทุนซือ้ ซ่อมอุปกรณ์ ไม่รวม ยานพาหนะ หักค่าเสือ่ มได้ 50%

ออกเกณฑ์ปฏิบตั ิทจุ ริตสอบครูผชู ้ ่วย

แจ้ง ผอ.โรงเรียนรับทราบก่อนตั้ง กก.สอบสวน

ก.ค.ศ.ออกเกณฑ์ปฏิ บตั ิ เอาผิ ดผูส้ อบทุจริ ตครูผช้ ู ่วย โดย จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริ งและ แจ้งผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนรับทราบ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว. ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู

อย.ยกระดับยา‘ทรามาดอล’เป็ นยาควบคุมพิเศษ ซื้ อต้องมีใบสังแพทย์ ่ หลังพบผสมน�้ำอัดลมเสพ ก.ทรัพยากรทะเล สร้ างปะการังเที ยม จากโครงสร้ างเหล็ก นายนพพล ศรีสขุ อธิ บดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.) เปิ ดเผยว่ า ทช.ได้ ร่ ว มกับ มูลนิ ธิ เพื่อสถาบันปิ โตรเลี ยมแห่ ง ประเทศไทย ด� ำ เนิ นโครงการ ทดสอบสร้ า งปะการัง เที ย มจาก เหล็ก ในพื้นที่ เกาะพะงัน เพื่อเป็ น ที่อาศัยหลบภัยของสัตว์น�้ำ

อย.เตรียมยกระดับ ยาแก้ ปวด “ทรามาดอล” หลังพบวัยรุ่น นิ ยมน� ำ มาผสมกับ น�้ ำ อัด ลมเพื่ อ เสพ ให้ จ ดั เป็ นยาควบคุม พิ เ ศษ ซื้อ ได้ต้องมีใบสังแพทย์ ่ คาดได้ขอ้ สรุปภายใน 3-4 เดือน ส่วนผูต้ รวจ การณ์สาธารณสุข สรุปมีฤทธิ์ เป็ น ยาเสพติ ด นพ.บุ ญ ชัย สมบู ร ณ์ สุ ข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ ยา (อย.) กล่าวถึงกรณีทพ่ี บกลุ่มวัย รุ่น นิยมน� ำยาแก้ปวด ทรามาดอล มาผสมกับน�้ ำอัดลมว่า อย.มีการเฝ้า

ระวัง และมีความคิดว่าควรจะเปลีย่ น ระดับ การควบคุมยาแก้ปวดดังกล่าว หรือไม่ โดยอาจจะยกระดับเป็ นยา ควบคุมพิเศษ เพราะในตอนนี้ยาดัง กล่าวจัดเป็ นยาอันตราย โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ควบคุมพิเศษ การซือ้ ต้องมีใบสังแพทย์ ่ ยาอันตรายเภสัชกร ขายได้ และยาทีไ่ ม่ได้เข้าข่ายทัง้ สอง ประเภท ทัง้ นี้ หากยาแก้ปวดดังกล่าว จัดเป็ นยาควบคุมพิเศษต่อไปการซื้อ ต้องมีใบสังแพทย์ ่ ในปั จจุบนั บริษทั ยา หลายแห่งผลิตทัง้ ยารูปแบบเม็ด แคปซูล และน�้ำ คาดว่าใน 3-4 เดือน

โลกชะลอตัวได้สง่ ผลกระทบต่อภาคการ ส่งออกไทยและการบริโภคในประเทศ ทัง้ นี้ แม้รฐั บาลจะเตรียมมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ แต่ ก็เ ชื่อ ว่ า ช่ ว ยได้ไ ม่ ม าก และตัวเลขขยายตัวเพิม่ ยาก เพราะราย ได้ราว 70-80% มาจากการส่งออก ซึง่ สถานการณ์สง่ ออกช่วง 7 เดือนไม่ดนี กั ส่ว นค่า เงิน บาทแม้อ่ อ นค่า ลง แต่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อผูส้ ง่ ออก แต่ถา้ ค�ำสังซื ่ อ้ ลด ลง ผูส้ ง่ ออกจะขายสินค้าไม่ได้เช่นกัน

จะได้ขอ้ สรุป ด้าน นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าผูใ้ ช้ยาแก้ปวดทรามาดอลเกิน ขนาดจะเกิดอาการชัก ส�ำหรับผูม้ โี รค ประจ�ำตัวหรือผู้สูงอายุอาจเสียชีวติ ได้ นอกจากนี้ มีฤทธิเป็ ์ นวัตถุเสพติด หากกินติดต่อกันนานๆ ซึง่ ขณะนี้อยู่ ระหว่างการพิจารณาของ อย.ว่า จะ ปรับยาแก้ปวดตัวนี้ให้เป็ นยาเสพติด ประเภทที่ 2 หรือไม่ ซึง่ ได้สงให้ ั ่ ทุ ก จังหวัดควบคุมปริมาณการใช้ยาให้ถกู ต้องกับปริมาณงาน

และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ป ระชุ ม ได้ ร ับ ทราบผลการหารือ ของ คณะอนุ กรรมการข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา เกีย่ วกับ กฎหมายและระเบียบ กรณีท่ใี ห้ไป พิจารณา พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2557 มาตรา 53 ด�ำเนินการกับผูเ้ ข้า สอบ 344 คน ทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ แจ้งว่าเข้าข่ายกระท�ำทุจริตในการสอบ ครูผชู้ ว่ ยกรณีทม่ี คี วามจ�ำเป็นพิเศษ ว. 12 โดยขัน้ ตอนต่อไปจะเชิญผูอ้ ำ� นวย การโรงเรียนมาฟั งค�ำชีแ้ จงถึงขัน้ ตอน ด�ำเนินงานก่อนตัง้ กรรมการสอบสวน

‘บีโอไอ’สรุ ปแนวทางลงทุนอีโคคาร์ปี 56 ควันเสียต�ำ่ กว่ า 100 กรัมเสียภาษี 14% “บีโอไอ”สรุปแนวทางขอ ลงทุนอีโคคาร์เฟส 2 ให้ผ้ขู อใหม่ มีสิทธิ เท่ ารายเดิ ม โดยบังคับให้ ปล่อยก๊าซคารบอนไดออกไซด์ ต�ำ่ กว่า 100 กรัมต่อ กม.เสียภาษี 14% แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสา-

หกรรม เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมบีโอไอ จะ สรุปแนวทางสนับสนุ นการลงทุน ผลิต รถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน สากล ระยะที่ 2 (อีโคคาร์เฟส 2) ก่อนน�ำ เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บีโอไอ ชุด ใหญ่ ที่ ม ีน ายกิ ต ติ ร ัต น์ ณ ระนอง พิจารณาเห็นชอบก่อนประกาศเชิญชวน ค่ายรถยนต์ทส่ี นใจ ขอรับสิทธิสนับสนุน การลงทุนในปลายปี 56 เนื่องจากเป็ น

นโยบายเร่งด่วนต้องผลักดันให้มคี วาม ต่อเนื่อง ส�ำหรับมาตรการสนับสนุนอีโค คาร์เฟส 2 ได้รบั มอบหมายจาก ครม. ให้ ด�ำเนินการอย่างรอบคอบทีส่ ดุ และต้อง เป็นธรรมต่อผูท้ ไ่ี ด้รบั สิทธิในรอบแรกทัง้ 5 ราย คือ โตโยต้า ฮอนด้า มิตซูบชิ ิ นิส สัน และซูซกู ิ ดังนัน้ การส่งเสริมอีโคคาร์ เฟส 2 จะเปิดโอกาสให้ผรู้ บั สิทธิรายเดิม สามารถขอสนับสนุ นลงทุนเพิม่ เติมได้ และจะได้รบั สิทธิไม่ต่างจากผูไ้ ด้รบั การ สนับสนุนรอบใหม่ โดยโครงสร้างภาษีท่ี จะบังคับใช้ ปี 59 ก�ำหนดให้ปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ� กว่า 100 กรัมต่อ 1 กิโลเมตร จะเสียภาษีในอัตรา 14% ต�่ำกว่าภาษีอโี คคาร์ในปั จจุบนั ที่ 17%


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56) (ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56) (ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56) (ลง 12 ก.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56) (ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56) (ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56) (ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

12 กันยายน พ.ศ 2556.

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56) (ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56) (ลง 12 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 12 -16 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56) (ลง 12 -16 ก.ย. 56)

(ลง 12 ก.ย. 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

(ลง 12 -16 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 -16 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 -16 ก.ย. 56)

(ลง 12 -16 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 -16 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.ย. 56)

(ลง 12 -16 ก.ย. 56)

12 9 56