Page 1

เสนอยุบรวมกรมป่ าไม้กบั อุทยานฯป้องกันพวกท�ำลายป่ า

ปี ที่ 41 ฉบับที่ 10732 วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

‘มูดสี้ ’์ ชี้ ศก.ไทยปี 57-58 เติบโตไม่ถงึ 3%

พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หวั ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง ทองน้ อย ที่เจ้าพนักงานพระ ราชพิธีเชิญไปถวายยังพระราช อาสน์ ในการประกอบพระราช พิธีบำ� เพ็ญพระราชกุศล เนื่ อง ในวันฉัตรมงคล 2557 ณ ท้อง พระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม

‘คลัง’จี้ 3 กรมภาษี เก็บรายได้ หวัน่ ปี 58 รายได้หลุดเป้าหมาย รฟม.อนุมตั เิ ดินรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-ส�ำโรงมูลค่า 5.5 หมืน่ ล.

พลเอกฉัตรชัย สาริกลั ยะ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. และคณะ ตรวจ เยี่ยมโครงการปรับปรุงและพัฒนา แหล่ ง น�้ ำ ตามนโยบายรัฐ บาล ที่ ด�ำเนินการโดย ทบ.ประจ�ำปี งบประ มาณ 2557 โดยมี นิพนธ์ ปานมงคล ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้ การต้ อนรับ ณ ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี

น.ส.รัชนี ตรีพิพฒ ั น์ กลุ ประธานกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดครัง้ ล่าสุดมี มติอนุ มตั ใิ นหลักการให้ รฟม.ท�ำหน้าที่ บริการเดิน รถในโครงการรถไฟฟ้าสาย สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง ระยะทาง ประมาณ 30 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ ประมาณ 55,000 ล้านบาท เนื่องจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การรถไฟฟ้า

‘พาณิชย์’เผยส่งออกไตรมาสแรกลดลง 1%

คูค่ า้ ลดน�ำเข้า-สินค้าเกษตรผลผลิตลด

นางศรี ร ตั น์ รัษ ฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ เปิ ดเผย สถิ ติการค้ าระหว่ างประเทศของ ไทย ว่า เมือ่ เดือน มี.ค.มีมลู ค่าการส่ง ออก 19,940.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลด ลง 3.12%เทียบกับเดือนเดียวกัน เมือ่ ปี ก่อน มีมลู ค่า 18,480 ล้านเหรียญ

ลดลง 14.19% ส่ ง ผลให้ไ ทยเกิน ดุลการค้า 1,459 ล้านเหรียญ ขณะ ทีก่ ารส่งออกช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.มี.ค.) มีมลู ค่า 56,211.1 ล้านเหรียญ ลดลง 1% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน ที่ผ่ า นมา ส่ ว นการน� ำ เข้า มีมู ล ค่ า 55,505.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง

นายวิ ฑู ร ย์ สิ มะโชคดี ปลัด กระทรวงอุต สาหกรรม เปิ ด เผยว่ า ในฐานะกรรมการ กนอ. เห็นชอบแผนการด�ำเนิ นการ การ ตรวจประเมิ นความปลอดภัยของ โรงงานอุตสาหกรรม ในกลุ่มนิ คม และท่าเรือพืน้ ที่มาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งเป็ นความร่วมมือ ระหว่าง กนอ. กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ผลักดันป่ าสงวนรวมพื้ นทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ เพิม่ ก�ำลังป้องกันลอบตัดไม้ป่าสาละวิน นายด�ำรงค์ พิ เดช ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ผ้ชู ่ วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ย์ก รธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม (ทส.) และหัวหน้ าพรรค ทวงคืนผืนป่าประเทศไทย กล่าวถึง กรณีกลุม่ นายทุนจ้างชาวบ้านในพืน้ ที่ และชนกลุม่ น้อย ใน จ.แม่ฮอ่ งสอนให้

‘คลัง’เรียกประชุม 3 อธิบดีกรมภาษีทกุ เดือน สังรายงานตั ่ วเลขทุกสัปดาห์หวันพลาดเป ่ ้า

ข่าวล่ า กนง.เห็นชอบ แผนตรวจประเมิน ความปลอดภัย รง.

15.41% โดยเกินดุลการค้า 7.6 ล้าน เหรียญฯ สาเหตุท่กี ารส่งออกเดือน มี.ค. กลับมาปรับตัวลดลงอีกครัง้ หลัง จากทีเ่ ดือน ก.พ.ทีม่ ลู ค่าส่งออกขยาย ตัวเพิม่ ขึน้ 2.43% เป็ นผล จากการส่ง ออกกลุ่มสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม เกษตร ลดลง 8.2%

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัด กระทรวงการคลัง เปิ ดเผย ว่ า จากการหารื อ กับ ส�ำ นั ก งาน เศรษฐกิ จการคลัง (สศค.) รวมถึง 3 กรมภาษี 3 แห่ง ทัง้ กรมสรรพากร ศุลกากร และ สรรพสามิต คาดว่าการ จัด เก็บ รายได้ ในปี น้ี จ ะต�่ ำ กว่า เป้ า หมาย 1.5 แสนล้านบาท ซึง่ กระทรวง การคลังจะติดตามเรือ่ งการจัดเก็บราย ได้กบั กรม ภาษีทงั ้ 3 แห่งทุกสัปดาห์ พร้อมทัง้ นักประชุม อธิบ ดีกรมภาษี ทุกเดือน ทัง้ นี้ การประเมินรายได้ ทัง้ ทัง้ ปีคงต้องติดตามการจัดเก็บภาษี

นิตบิ ุคคล รอบการเสียภาษีนิตบิ ุคคล รอบการเสียภาษีของปี 2556 ในช่วง พฤษภาคมนี้ ก่อนว่าจะเป็ นอย่างไร แต่ เ ท่ า ที่ป ระเมิน เบื้อ งต้น คิด ว่ า ไม่ ปรับลดลงจากเป้าหมาย เนื่องจาก ผลประกอบการของบริษทั เอกชนใน ช่วง ปี 2556 อยูใ่ นระดับดี ส่วนการ จัดงบประมาณปี 2558 นัน้ ในส่วนของ รายได้ท่ีก ระทรวงการคลัง ต้อ งการ ประเมินเป้าหมายการจัดเก็บนัน้ ยัง ไม่สามารถบอกได้วา่ จะท�ำได้ตามเป้า หมายให้สงู กว่างบปี 2557 ทีก่ ำ� หนดไว้ 2.275 ล้านล้านบาทได้หรือไม่ เพราะ

มหานคร พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประ เทศไทย พ.ศ.2543 ระบุวา่ หนึ่งในภารกิจ ของ รฟม. คือ การให้บริการเดินรถไฟฟ้า จึงเป็ นโอกาสทีด่ ที ่ี รฟม.จะท�ำหน้าทีเ่ ดิน รถในเส้นทางดังกล่าว เพื่อน� ำร่องไปสู่ การเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าเส้นทาง อืน่ ต่อไป หลังจากนี้ จะศึกษารายละเอียด แนวทางการเดินรถเพื่อเสนอ ครม.ชุด ใหม่พจิ ารณาอนุมตั ติ ่อไป

ต้องใช้ตวั เลขจัดเก็บจริงในงบปี 2557 เป็นฐานก�ำหนดเป้าหมาย โดยจะเพิม่ ขึน้ ตามประมาณการทางเศรษฐกิจ ซึง่ ขณะนี้กำ� ลังติดตามตัวเลขทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ การจัดเก็บรายได้ลา่ สุด รวมถึงแนว โน้มเศรษฐกิจ ซึง่ ยังมีเวลาตัองรอให้ รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาตัดสินใจ ตัวเลข การจัดเก็บอาจจะต�่ำกว่าเป้าหมาย แต่ เป็ นการประเมินภายใน ปจั จัยหลัก ั จากปญหาการเมื องทีท่ ำ� ให้การจัดเก็บ ลดลงมากซึง่ หากปญั หาการเมืองจบ ลงในไตรมาสนี้ จะท�ำให้เศรษฐกิจปีน้ี เติบโตได้กว่า 2.6%

เข้า ไปตัดไม้สกั ในพื้น ที่ป่า สาละวิน ท�ำให้ผนื ปา่ 5,000 ไร่เสียหายว่า เห็น ด้วยในส่วนหนึ่งกับอธิบดีกรมป่าไม้ ทีจ่ ะโอนพืน้ ทีป่ า่ สงวนให้กรมอุทยาน ดูแล โดยผนวกเป็ นพืน้ ทีอ่ ุทยานแห่ง ชาติแ ละเขตรัก ษาพัน ธุ์ส ตั ว์ป่า เข้า ด้วยกัน เพราะกรมปา่ ไม้ไม่มคี นดูแล

แต่การโอนย้ายพืน้ ทีป่ า่ สงวนฯให้กรม อุทยานดูแล เป็ นการแก้ปญั หาเฉพาะ หน้า แก้ทส่ี าละวินได้ ทีอ่ น่ื ก็มปี ญั หา อีก สิ่ง ที่ต้อ งท�ำ คือ ยุ บ รวมระหว่า ง กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ ให้เป็ นผืนปา่ เดียวกัน เพือ่ ให้มกี �ำลัง คนเข้าไปท�ำงานได้อย่างเพียงพอ

‘มู ดี้ส์’จัดอันดับพันธบัตรไทยที่ Baa1 การเมืองป่ วนกระทบความน่าเชื่อถือ

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้ อ�ำนวยการส�ำนั กบริ หารหนี้ สาธารณะ เปิดเผยว่า บริษทั จัดอันดับความ น่ าเชื่อถือมูด้ีส์ ได้แถลงบทวิเคราะห์ เกีย่ วกับประเทศไทยว่า อันดับความน่า เชือ่ ถือของพันธบัตรรัฐบาลของไทย อยู่ ที่ Baa 1 โดยมีแนวโน้ม อันดับความน่า เชือ่ ถือทีม่ เี สถียรภาพ ซึง่ เป็ นผลมาจาก สถานะทางการเงินของรัฐบาลทีม่ คี วาม แข็งแกร่ง แต่หากปญั หาการเมืองยัง ด�ำเนินต่อไปจนถึงสิน้ ปีน้ี หรือหากเพิม่ มากขึ้น จนส่งผลกระทบในเชิงลบไป ยังภาคการท่องเทีย่ ว ภาคการผลิตก็จะ ส่งผลลบต่อความน่ าเชื่อถือ โดยหาก ต้นทุนในการระดมทุนของรัฐบาลสูงขึน้

หรือ สถานดุลการช�ำระเงิน อ่อ นแอลง รวมทัง้ เงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศ ลดลง ก็เป็ นผลต่อความน่ าเชื่อถือเช่น กัน ทัง้ นี้ มูดส้ี ์ ระบุวา่ การชุมนุมต่อต้าน รัฐบาลก�ำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่อแนว โน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจปี น้ี และปี 2558 ซึง่ หากยังด�ำเนินต่อไปอาจ บันทอนจุ ่ ดแข็ง หลักของความน่าเชือ่ ถือ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตในปี 25572558 จะได้รบั ผลกระทบเชิงลบ จาก การลงทุนของภาครัฐและเอกชน ทีล่ า่ ช้า ออกไป ความเชือ่ มันของผู ่ บ้ ริโภคทีล่ ด ลง และการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (จีดพี )ี ของทัง้ 2 ปีอาจชะลอตัวลงต�่ำกว่า 3%


saiklang

2

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศกรมสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากร

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 - 15 พ. ค. 57)

(ลง 12 พ. ค. 57)

(ลง 12 - 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 - 15 พ. ค. 57) (ลง 12 พ. ค. 57)

(ลง 12 - 15 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

(ลง 12 - 15 พ. ค. 57)

(ลง 12 - 15 พ. ค. 57)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57) (ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

(ลง 12 พ. ค. 57)

(ลง 12 พ. ค. 57)


saiklang

บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด ( มหาชน) และบริษทั ย่ อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

5


saiklang

6

บริษทั เบทาโกร จ�ำกัด ( มหาชน) และบริษทั ย่ อย งบแสดงฐานะการเงิน

(ลง 12 พ. ค. 57)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 - 15 พ. ค. 57) (ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57) (ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

(ลง 12 พ. ค. 57)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57) (ลง 12 พ. ค. 57)

ประกาศ

(ลง 12 พ. ค. 57)

12 5 57  

saiklang