Page 1

ธปท.มันใจพร้ ่ อมรับมือความผันผวนวิกฤต ศก.โลก

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10608 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

พัฒนาแหล่งประวัตศิ าสตร์รบั เออีซี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระ องค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์ เธอพระองค์เจ้าศรีรศั ม์ ิ พระวร ชายา ไปในการถวายผ้าพระกฐิน ปี 2556 ณ วัดบวรนิเวศ วิหาร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม

เตือนรถผิดกฎจราจรที่ถูกยก ไม่ขอรับคืนจะถูกขายทอดตลาด กนง.คงอัตราดอกเบี้ ยรับวิกฤต ศก.โลก ที่ 2.5%ต่อปี -คาด ศก.ขยายตัวได้ชา้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงกลาโหม เป็ นประธาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และประธาน พิ ธี เ ททองหล่ อ พระพุ ท ธญาณ โสภณ ณ วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม

กนง.ตรึงดอกเบีย้ ไว้ที่ 2.5% ต่ อปี เพื่อรับมือวิ กฤตเศรษฐกิ จโลก คาดเศรษฐกิ จในประเทศขยายตัวได้ ช้า จากการลงทุนของโครงการรัฐ นายไพบู ล ย์ กิ ต ติ ก ั ง วาล ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยไทย(ธปท.) ใน ฐานะเลขานุ การคณะกรรมการนโยบาย การเงิน (กนง.) เปิ ดเผยว่า ทีป่ ระชุมมี มติเป็ นเอกฉันท์ 6 เสียง (16 ตุลาคม)

สธ.เตรียมเก็บค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ ใช้พฒ ั นาทรัพยากร-ช่วยเหลือเจ็ บป่ วยฉุกเฉิน

นพ.ประดิ ษฐ์ สิ นธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภาย หลังการประชุมผู้บริ หารระดับสูง สธ. ว่า ได้สอบถามความคืบหน้าการ จัด เก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มนั ก ท่ อ งเที่ย ว ต่างชาติ ซึง่ เป็ นความร่วมมือระหว่าง สธ. และ ส�ำนักงานตรวจคนเเข้าเมือง

(ตม.) กระทรวงการท่องเทีย่ วฯ ซึง่ อยู่ ในระหว่างการร่างระเบียบว่าจะมีการ เก็บ ค่า ธรรมเนี ย มชาวต่ า งชาติเ พื่อ เป็ น กองทุ น ช่ว ยเหลือ นัก ท่อ งเที่ย ว โดยจะแบ่งการท�ำงานออกเป็น 2 กลุม่ คือ 1. กลุม่ ทีเ่ ดินทางโดยสายการบิน ทีจ่ ะต้องมาลงทีส่ นามบิน จะเรียกเก็บ

นายเอนก สี ห ามาตย์ อธิ บดีกรมศิ ลปากร กล่าวว่า มีแผน ที่ จะปรับปรุงพิ พิธภัณฑสถานแห่ ง ชาติ 3 แห่ง ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ที่มี ชีวิต ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พิ พิธภัณฑฯก�ำแพงเพชร เพื่อแข่งขันด้านเศรษฐกิ จอาเซียน

สวทช.ร่วมมือ‘เซิรน์ ’ยกระดับนักวิจยั ไทย ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลพลังงานขั้นสูง-ฟิ สิกสใหม่

สวทช. จุฬาลงกรณ์ มหา วิ ท ยาลัย และองค์ ก ารวิ จ ัย นิ วเคลี ย ร์ยุ โ รป หรื อ เซิ ร์น ลงนาม ความร่ ว มมื อ ติ ดตั ง้ การใช้ ง าน เครือข่ายกริ ดคอมพิ วเตอร์ เพื่อใช้ งานในภูมิภาค ศ.ไพรัช ธัชยพงษ์ ทีป่ รึกษา

ตร.เตือนรถทีถ่ กู ยกเพราะจอดผิดกฎจราจร ไม่มารับคืนใน 3 เดือนจะถูกขายทอดตลาด

ข่าวล่ า ‘กรมศิลป์ ’น�ำร่อง พัฒนา 3 พิพิธภัณฑ์ ส่ งเสริมท่องเที่ ยว

ค่าธรรมเนียมประมาณ 500 บาท และ 2 กลุม่ ทีเ่ ดินทางโดยรถยนต์ จะเรียก เก็บในอัตรารายวัน วันละ 30 บาท โดยเงินค่าธรรมเนียมจะเป็ นรายได้ เข้าแผ่นดิน และจะออกมาในรูปแบบ กระจายให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไป ด�ำเนินการตามภาระงานต่อไป

พล.ต.ท. เรืองศักดิ์ จริ ตเอก ผูช้ ่วย ผบ.ตร. เปิ ดเผยว่า เจ้า หน้ าที่จะด�ำเนิ นการอย่างจริงจังใน การเคลือ่ นย้ายรถหรือยานพาหนะ ที่ จอดริ มถนน ในที่ ห้ามจอด ใน ถนน 10 สาย ประกอบด้วย 1.ถนน ลาดพร้าว ตัง้ แต่ แยกลาดพร้าวถึง แยกแฮปปี้ แลนด์ 2.ถนนพระราม 4 ตัง้ แต่ แ ยกหัว ล�ำ โพง จนถึง แยก พระราม 4 3.ถนนสุขมุ วิท ตัง้ แต่แยก บางนาถีงแยกพงษ์พระราม 4.ถนน รัชดา ถนนอโศกดินแดง ถนนอโศก มนตรี ตัง้ แต่แยกประชานุกลู ถึงแยก

รัชดาพระราม 9 5.ถนนรามค�ำแหง ถนนพระราม 9 ถนนจตุรทิศ ตัง้ แต่ แยกคลองเจ๊ ก ถึ ง แยกรามค� ำ แหง 6.ถนนพหลโยธิน ถนนเกษตรนวมินทร์ ตัง้ แต่อนุสาวรียช์ ยั ฯถึงสะพาน ใหม่ และแยกเกษตรศาสตร์ ถึงแยก นวมินทร์ 7.ถนนสาทรเหนือและถนน สาทรใต้ตลอดสาย 8.ถนนราชด�ำเนิน สะพานพระปิ่ นเกล้า ถนนบรมราช ชนนี และถนนคูข่ นานลอยฟ้า ตัง้ แต่ ลานพระราชวังดุสติ ถึงแยกผ่านพิภพ จนสุดเขตกรุงเทพฯ 9.ถนนเพชรบุรี ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ ตัง้ แต่แยกอุรุ

ให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่ี 2.5% ต่อปี โดยประเมินว่า ระยะต่อไปคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะฟื้ นตัวอย่างช้าๆ ภาย ใต้ ภ าวะการเงิน ที่ป รน ความเสี่ย งที่ เศรษฐกิจไทยปั จจัยภายในประเทศ คือ ความล่าช้าของโครงการลงทุนของภาค รัฐ ความเสีย่ งนอกประเทศเป็นปั จจัยการ เติบโตเศรษฐกิจจากความไม่แน่ นอนใน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ เศรษฐกิจในสหรัฐ

พงษ์ถงึ แยกคลองตัน 10.ถนนวิภาวดี ตลอดสาย หากยานพาหนะของผูใ้ ด โดนเจ้าหน้ าที่ยกจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท ค่าขนย้าย รถ 10 ล้อขึน้ ไป 1,000 บาท รถบรรทุก 4 ล้อและ 6 ล้อ 700 บาท รถอื่นๆ คันละ 500 บาท นอกจากนี้ ย งั บมีค่ า เก็บ รัก ษากรณี เจ้าของไม่มารับรถ โดยเมือ่ ช�ำระค่า เคลือ่ นย้ายและค่าเก็บรถ ทัง้ 3 ส่วน ให้เรียบร้อย จึงสามารถรับคืนได้ หาก ไม่มาติดต่อขอรับใน 3 เดือน เจ้าหน้าที่ ต�ำรวจมีอำ� นาจขายทอดตลาด ทัง้ นี้ มี ข้อสงสัยสอบถามได้ท่ี โทร.1197

อาวุโส สวทช. และรองประธานกรรม การโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เปิด เผยว่า ความร่วมมือกับเซิรน์ เป็ นการ เปิ ดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมในการ วิจยั ขัน้ สูง โดยใช้เครือ่ งมือขนาดใหญ่

ลงทุนสูงของเซิรน์ ด้าน ศ.รอล์ฟ ได เตอร์ ฮอยเออร์ ผูบ้ ริหารสูงสุดของ เซิรน์ กล่าวว่า มีนโยบายทีจ่ ะสร้างคือ ร่วมมือกับนักวิจยั ในแถบอาเซียน เพือ่ ร่วมศึกษาและเชือ่ มโยงข้อมูล เพือ่ ให้ ประเทศต่างๆ ในโลกมีงานวิจยั ใหม่ๆ เพือ่ เป็ นการช่วยเหลือมนุษยชาติ

ก.อุตฯพัฒนาสินค้าโอทอปรับเออี ซี

เพิ่มมู ลค่ า-สร้างรายไดให้ ้ ชุมชน

ก.อุตฯเร่งผลักดันพัฒนา สิ นค้าโอทอป เพื่อรองรับการก้าว เข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น โดยส่ ง เสริ มผลิ ตภัณฑ์ให้ มีคุณภาพ ไม่ กระทบสิ่ งแวดล้อมและสร้างราย ได้ส่ทู ้องถิ่ น นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญ นุ กู ล ประธานคณะกรรมาธิ ก าร อุตสาหกรรม สภาผูแ้ ทนราษฎร เปิ ด เผยว่า อีกเพียงปี กว่า ไทยก็จะก้าว เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง เป็ นโอกาสดีของผู้ประกอบการธุรกิจ ทุกขนาดทีจ่ ะน� ำสินค้าสู่ตลาดอาเซียน ได้ก ว้า งขวางขึ้น รวมถึง สิน ค้า จาก ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นในชุมชนต่างๆ ทัว่

ประเทศ โดยมีผู้ป ระกอบการมาขึ้น ทะเบียนโอทอป กว่า 36,092 ราย จะมี โอกาสขยายไปจ�ำหน่ าย สร้างรายได้สู่ ชุมชนได้ โดยจากการสัมมนาครัง้ แรกให้ กับผูผ้ ลิตใน ชุมชนภาคตะวัดออกเฉียง เหนือ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา โดยมุง่ หวัง จะพัฒนาความรูใ้ นการผลิตผลิตภัณฑ์ ชุ ม ชนให้ ม ีคุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน มี ความรู้ต ระหนัก ถึง ความส�ำ คัญ เกี่ย ว กับเทคนิคการควบคุมคุณภาพมาใช้ใน กระบวนการผลิต ปั จจุบนั ได้ประกาศใช้ มาตรฐานในผลิตภัณฑ์ชมุ ชน 5 ประเภท คือ 1.อาหาร 2.เครือ่ งดืม่ 3.ผ้า เครือ่ ง แต่งกาย 4.ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของทีร่ ะลึก 5.สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56) (ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1- 5 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56) (ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56) (ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56) (ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56) (ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56) (ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56) (ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 1- 5 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 1- 5 พ.ย. 56) (ลง 1 พ.ย. 56)

(ลง 1 พ.ย. 56)

1 11 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you