Page 1

MBIA I EL SENEGAL

FORÇA DEL RITME A PERCUSSIÓ

tges solidaris i culturals Senegal i Gàmbia

xita Tarruell i Llonch


Essential concepts for children’s personal and collective growth

*

*

*

Conceptes essencials per al desenvolupament personal i col·lectiu dels infants

Bellapart i Rubio J. Bargalló i Sánchez I. Senior J, Cathcart A.


Essential concepts for children’s personal and collective growth Conceptes essencials per al desenvolupament personal i col·lectiu dels infants Bellapart i Rubio J. Bargalló i Sánchez I. Senior J, Cathcart A. Primera edició: abril de 2021

© del text: Judith Bellapart i Rubio © de les il·lustracions: Isabel Bargalló i Sánchez © 2021 Tushita edicions www.tushitaedicions.com info@tushitaedicions.com Disseny: Sir Gawain & Co (a partir d’una idea de les autores) Maquetació: Sir Gawain & Co

Imprès a: Romanyà Valls ISBN-978-84-123117-5-4 Dipòsit legal: B 5832-2021 Thema: JNA, 4TP IBIC: JNA, 4E No és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni el seu tractament informàtic, ni la seva transmissió a través de qualsevol mitjà, bé sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per enregistrament o d’altres mètodes, sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyright.

Detall de la coberta: Il·lustració de l’Illa Utopia (© Isabel Bargalló i Sánchez)


Note from the authors: This book is the result of combining Life-long-Wisdom with Pasion for Life. Photograph: Andrew and Judith in one of many “performances” for-and-with children.

Nota dels autors: Aquest llibre és el resultat de combinar la saviesa d’una llarga vida viscuda i la passió per viure. Fotografia: l’Andrew i la Judith durant una de les moltes “performances” per-i-amb canalla.


Prologue O Captain! my Captain! our fearful trip is done, The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won, The port is near, the bells I hear, the people all exulting, While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring; But O heart! heart! heart! O the bleeding drops of red, Where on the deck my Captain lies, Fallen cold and dead. O Captain! my Captain! rise up and hear the bells; Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills, For you bouquets and ribbon’d wreaths—for you the shores a-crowding, For you they call, the swaying mass, their eager faces turning; Here Captain! dear father! This arm beneath your head! It is some dream that on the deck, You’ve fallen cold and dead. My Captain does not answer, his lips are pale and still, My father does not feel my arm, he has no pulse nor will, The ship is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done, From fearful trip the victor ship comes in with object won; Exult O shores, and ring O bells! But I with mournful tread, Walk the deck my Captain lies, Fallen cold and dead. By Walt Whitman

6


Pròleg Oh Capità! Mon Capità! S’ ha acabat l’espantós viatge, La nau ha superat tots els esculls, hem guanyat el premi que anhelàvem, El port és ben a prop, sento les campanes, la gent està exultant, Els ulls segueixen la ferma quilla, la nau severa i audaç, Però, oh cor! Cor! Cor! Oh sagnants gotes vermelles! Allà, a la coberta, el meu Capità Jeu fred i mort. Oh Capità! Mon Capità! Aixeca’t i escolta les campanes; Aixeca’t —per tu s’alça l’estendard— per tu sona la trompeta, Per tu rams i corones florents —per tu les platges atapeïdes de gent. Per tu crida la massa oscil·lant, per tu les seves cares es giren anhelants; Aquí, Capità! Pare estimat! Que el teu cap descansi sota el meu braç! Això ha de ser un somni, a la coberta Jeus fred i mort. Mon Capità no contesta, els seus llavis tan pàl·lids i quiets, El meu pare no nota el meu braç, no té pols, ni voluntat, La nau ha ancorat sana i estàlvia, s’ ha acabat son viatge, De l’espantosa travessia, la nau arriba victoriosa amb un trofeu; Exulteu-vos, oh platges, i soneu, oh campanes! Però jo, amb una fúnebre càrrega, Camino per la coberta on mon Capità Jeu fred i mort. Walt Whitman

7


Syllabus 1. Chapter One: The individual (yourself)...........................................12 1.1. Self-worth.........................................................................................12 1.2. Practicing self-worth.......................................................................14 1.3. Recognising your self-worth...........................................................16 1.4. Developing self-worth.....................................................................18 1.5. Conflict resolution...........................................................................20 2. Chapter Two: Social awareness.........................................................22 2.1. Emotional intelligence....................................................................22 2.2. Empathy...........................................................................................24 2.3. Respect.............................................................................................26 2.4. Racism..............................................................................................28 2.5. Misogyny..........................................................................................30 2.6. Social justice (utilitarianism).........................................................32 2.7. Human rights...................................................................................34 3. Chapter Three: Social dynamics.......................................................36 3.1. What is power?.................................................................................36 3.2. Good use of power............................................................................38 3.3. Misuse of power................................................................................40 3.4. Entrepreneurship / opportunities / uniqueness in social systems........42 4. Chapter Four: Political principles....................................................44 4.1. Democracy......................................................................................44 4.2. Oligarchy-Monarchy......................................................................46 4.3. Capitalism........................................................................................48 4.4. Communism...................................................................................50 4.5. Socialism..........................................................................................52 4.6. Despotism, dictatorship, fascism...................................................54 4.7. Anarchy............................................................................................56 4.8. Amnesty...........................................................................................58 4.9. Revolutions: Some of the most life-changing revolutions in history..........................................................................................60

8


5. Chapter Five: Religion.................................................................72 5.1. Agnosticism versus Atheism..............................................72 5.2. Orthodox faiths...................................................................74 5.3. The common principles in all religions..............................76 6. Chapter Six: Environmental principles...................................78 6.1. Global warming..................................................................78 6.2. YOU can do it, YOU can change our world, the case of Greta Thunberg..............................................................80 Reflection...........................................................................................82 Supporting Documents...................................................................85 Acknowledgements..........................................................................86 Epilogue..............................................................................................86

9


Índex 1. Primer capítol: L’ individu (Tu)...............................................................13 1.1. Vàlua personal.......................................................................................13 1.2. Practicant la vàlua personal.................................................................15 1.3. Reconèixer la vàlua personal................................................................17 1.4. Desenvolupant la vàlua personal.........................................................19 1.5. Resolució de conflictes..........................................................................21 2. Segon capítol: Reconeixement de l’entorn social.................................23 2.1. Intel·ligència emocional.......................................................................23 2.2. Empatia..................................................................................................25 2.3. Respecte.................................................................................................27 2.4. Racisme..................................................................................................29 2.5. Misogínia...............................................................................................31 2.6. Justícia social (Utilitarisme)................................................................33 2.7. Drets humans........................................................................................35 3. Tercer capítol: Dinàmica social................................................................37 3.1. Què és el poder?...................................................................................37 3.2. El bon ús del poder..............................................................................39 3.3. El mal ús del poder...............................................................................41 3.4. Emprenedors / Oportunitats / Genuïnitat als sistemes socials......43 4. Quart capítol: Principis polítics..............................................................45 4.1. Democràcia...........................................................................................45 4.2. Oligarquia-Monarquia.........................................................................47 4.3. Capitalisme............................................................................................49 4.4. Comunisme...........................................................................................51 4.5. Socialisme..............................................................................................53 4.6. Despotisme, dictadures, feixisme.......................................................55 4.7. Anarquia................................................................................................57 4.8. Amnistia................................................................................................59 4.9. Revolucions: Algunes de les revolucions que han canviat la història..............................................................................................61

10


5. Cinquè Capítol: Religió..............................................................73 5.1. Agnosticisme versus Ateisme..............................................73 5.2. La fe ortodoxa........................................................................75 5.3. Els principis comuns de totes les religions.........................77 6. Sisè Capítol: Principis mediambientals..................................79 6.1. Escalfament global.................................................................79 6.2. TU pots fer-ho, TU pots canviar el món on vius: L’exemple de Greta Thunberg...............................................81 Reflexions...........................................................................................83 Documents consultats.....................................................................85 Agraïments........................................................................................86 Epíleg...................................................................................................86

11


1. Chapter One: The individual (yourself) 1.1. Self-worth

What is Self-Worth: it’s your......... Self-esteem

Your own value Your beliefs about yourself

It’s how you feel about yourself It’s your respect

It’s your integrity 12


1. Capítol primer: L’ individu (Tu) 1.1. Vàlua personal

Què és la vàlua personal? És... • La teva autoestima • El valor que et dones a tu mateix • Com et sents sent qui ets • El teu auto-respecte • La teva integritat

13


1.2. Practicing self-worth

14


1.2. Exercint la teva vàlua personal

15


1.3. Recognising your self-worth

16


1.3. Reconèixer la teva vàlua

17


1.4. Developing self-worth

18


1.4. Desenvolupar la vàlua personal

19


1.5. Conflict resolution

20


1.5. Resolució de conflictes

21

Profile for Tushita Edicions

CONCEPTES ESSENCIALS PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I COL·LECTIU DELS INFANTS  

CONCEPTES ESSENCIALS PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I COL·LECTIU DELS INFANTS  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded