Page 1


Preview - tusachduhoc.com

Danh tt;ing cho tat ca cac bgn thanh nien Vi?t Nam c6 IJ{jc mC1 ai du h9c ae /¢p than, /¢p nghi?p va pht,mg SI/ To quoc. TRA N NGQC TH/NH


Preview - tusachduhoc.com

Ml.JC LQC

Loo gi6i thi�u

9

Bo C\lC cua cuon sach

12

Loo cam 0'11

17

PHAN!

Y C HI VA NGHl

UJC

Giac ma du hoc

20

Bien kh6 khan thanh nght h,rc

23

Chi u&c ma thoi chua du

30

Neu ngay mai b?n khong con nhin thay mi;it troo

39

PHAN 11

DAM ME vA DONG UJC Hay song v6i dam me

48

T?i sao tieng Anh quan trong?

56

T?o d(lng h,rc dµ hoc cho b an than

63

D(lng h,rc du h9c tu ph\l huynh

75

PHAN III

VUOT QUA NHONG RAO CAN Rao can ngoc:ii ngfr

80

Huang dan thi TOEFL iBT va IELTS

1 03

Rao can tai chinh

1 17

Cac bai thi chuan h6a

131


PHAN IV

Preview - tusachduhoc.com

I)i.P KE HOACH DU HQC TQi sao, khi nao va nhu the nao

1 64

Cac bu&c trong Hip ke hoQch du h9c

1 68

cac ke hoQch du h9c

171

Khi nao nen di du h9c?

1 77

PHANV

CHUAN Bl HO sa Tim hieu bo h6 so du h9c

1 84

Nhung tai li�u bQn kh6ng the viet sang tQo

1 88

Viet sang tQo de n6i b�t va thanh cong

200

PHAN VI

PHONG VAN DU HOC M1,1c dfch cua ph6ng van

254

Cac hinh tht'.rc ph6ng van

254

Chufo bt gi tru&c ph6ng van?

256

Nhfrng luu y vao ngay ph6ng van

261

Nhfrng cau h6i thu&ng g�p va gQ'i y tra Im

264

PHAN VII

LUONG TRUOC KHO KHAN Cac trQng thai tam ly

272

Soc van h6a

275

Soc van h6a ngugc

282

Tai hoa nh�p

285

Hay tr&v� vl dat nu&c cfm cac bQn

286

PHl)U)C

295


LOI GidI THIEU

Preview - tusachduhoc.com

.

Cam O'n cac b;;in da mua cu6n sach nay. Day la cu6n sach dau tay ma toi xuat ban voi rat nhieu cong sue va tam huyet de danh t�ng cho tat ca nhCl'ng b;;in tre Vi�t Nam c6 voe mO' du hc;ic. Du hc;ic voi toi tung la mc)t giac ma, va n6 tr6' thanh hi�n thl,{c vao nam 2009. Sau khi trung tuyen hc;ic bong sang My, toi da suy ngam l;;ii ve quang dvang dai nhieu thl! thach khi theo duoi voe mO' cua mlnh. Toi chqt nh�n ra rang trong rat nhieu kh6 khan, tr6' ng;;ii, mc)t trong nhCl'ng kh6 khan Ion nhat c6 le la vi�c thieu thong tin va chia se cua nhCl'ng ngVai di trVoc. TV nh�n thuc d6, trVoc khi len dVang, t6i da bat tay ngay vao xay dl,fng mc)t blog de chia se thong tin va kinh nghi�m ve du hc;ic va hc;ic bong Fulbright cho nhCl'ng ai quan tam toi hc;ic bong danh gia nay. Ban dau toi chia se ve kinh nghi�m ca nhan va ve nganh hc;ic cu� mlnh, sau d6 trVoc nhCl'ng thac mac Va CaU hoi CUa b;;tn d<;JC gan Xa glfi Ve nhieu linh Vl,J'C, nganh hc;ic khac nhau, toi da mai them mc)t s6 b;;in dvqc hc;ic bong Fulbright 6' nhCl'ng nganh khac cung chia se de nc)i dung da d;;ing va phong phu hon. Voi tinh than "Pay it forward - Den O'n n6i tiep'; chung t6i khong mong dqi cac b;;in sau khi c6 dvqc thong tin hU'u fch tv blog phai cam O'n hay den dap gl cho nhCl'ng ngvai viet, ma chl mong cac b;;in se viet tiep de chia se kinh nghi�m cua ban than mlnh, giup d6' nhCl'ng ngvai di sau. Voi each lam d6, blog ngay cang phat trien voi nhieu bai viet w nhieu the h� du h<;>c sinh khac nhau va vvqt ra ngoai khu6n kho cua mc)t blog chi chuyen ve h<;>c bong Fulbright. Voi tinh than d6, sl,{

7


chia se ngay cang Ian truyen r(mg hO'n va c6

SVC

tac d(>ng Ion

hO'n toi c(>ng dong. Be tang tfnh tuO' ' ng tac voi d(>c gia, thang

6

nam

2013,

toi

Preview - tusachduhoc.com

chuyen W blog sang slt dl,mg Facebook va chfnh thong qua m9ng xa h(>i nay toi moi c6 the giao lvu duqc nhieu hO'n voi cac b9n d(>c gia tre quan tam toi chu de du h<;>c. Nho c6 sv giao lu'u nay, toi m6'i hieu duqc cac b9n tre c6 u'Oc mO' du h<;>c can gl va dang thieu nhung gl de hi¢n thl,(c h6a u6' ' c mO' du h<;>c cua cac b9n ay. Va chfnh nhung b9n d(>c gia tren Facebook da la nhung ngu'oi d(>ng vien va khfch 1¢ toi hoan thanh cuon sach ma cac b9n dang cam tren tay. Bay khong phai la cuon sach dau tien ma toi viet ve du h<;>c, nhu'ng l9i la cuon sach dau tien toi xuat ban ve chu de nay. y tu'Ctng ve vi¢c viet m(>t cuon sach chia se nhung kinh nghi¢m, trai nghi¢m du h<;>c cua mlnh bat dau tu cuoi nam

2009,

khi

toi m6'i d�t chan t6'i nu6' ' c My. Trong suot qua trlnh h<;>c t�p 6' d6, hang ngay toi da ghi chep l9i nhung kinh nghi¢m song va trai nghi¢m cua m(>t du h<;>c sinh Vi¢t Nam tren dat My. Nam 2011,

sau khi h<;>c xong tr6' ve nu'oc, toi moi thay rang cuon

sach toi viet gan xong kia c6 le chi phu hqp voi doi tuqng d(>c gia la nhung ngu'oi chuan bi sang My, trong khi d6 6' Vi¢t Nam, con rat dong nhung b9n tre c6 u'oc mO' du h<;>c ma van dang tlm each hi¢n thu'c h6a voe mO' cua mlnh. Chfnh vl le d6, t6i da t�p trung thoi gian va cong SVC de hoan thi¢n cuon sach nay de dap vng ki p thoi nhu cau thong tin cua so dong cac b9n d(>c gia tre 6' Vi¢t Nam - nhung nguoi ma kh6ng c6 sv d(>ng vien va khfch 1¢ cua h<;>, toi se khong the hoan thanh cuon sach Ian dau tien duqc xuat ban nay. Cuon sach ma b9n dang cam tren tay nay la m(>t tac pham ma t6i don rat nhieu tam huyet, chia se nhung cau chuy¢n ngu'oi th�t vi¢c th�t de khfch 1¢ tinh than cho cac b9n tre dang voe mO' du h<;>c c6 them quyet tam de theo duoi voe mO' cua mlnh. Bong thoi cuon sach cling chia se nhung bf quyet, kinh

8


nghi�m de cac b9n c6 nhO'ng buck chuan b! ky cang nham hi�n thlfc h6a uoc mo cua mlnh. Cu6n sach nay cung la m¢t dlf an thi�n nguy�n ma toi phat

Preview - tusachduhoc.com

d¢ng. Thong qua vi�c ban sach, mc?t phan lqi nhu�n cua cu6n sach nay se duqc dung de gay quy hc,K bong nham ho trq cho cac b9n tre Vi�t Nam h9c gi6i, c6 uoc mo du h9c nhung g�p phai nhvng kh6 khan, tro ng9i trong qua trinh theo duoi giac mo cua minh. Do thoi gian chuan b! cu6n sach khong nhieu nen chac chan se khong tranh kh6i nhO'ng cho thieu sot ho�c chua chfnh xac. Toi rat mong se nh�n duqc slf chia se va g6p y cua b9n d9c gan xa. MQi y kien chia se, g6p

y xin vui long gvi ve d!a chi email:

lienhe@duhockhongkho.com.

Tran Ng9c Thinh

9


Preview - tusachduhoc.com

B6cuc CUA CUON SACH ?

.

... A

,,.

Cuon sach nay dUQ'C chia thanh bay phan chinh: Ph.in I- Y chi va nght Ive: Trong phan nay, toi se n6i

v� uac ma du h9c cua m9i nguai va tra lai mot cau hoi ma nhi�u b c:tn tre quan tam: " Lam the nao de theo du6i giac ma cua minh? ". Trong phan nay, toi cling chia se v&i cac bc:t n cau chuy�n v� nhfrng con nguai binh dt, nhung nght Ive va y chi da giup h9 thanh cong trong vi�c di du h9c. H 9 la nhfrng ca nhan "nguai th�t vi�c th�t" gan glii v&i tat ca ch Ung ta. Toi Iva ch9n nhfrng ca nhan khong qua khac bi�t, de cac bc:tn doc gia cam thay neu minh co g<ing va n8 Ive v<ln c6 the dc:tt duQ'c thanh cong nhu h9 mot ngay khong xa. Toi cling ke cho cac bc:tn nghe con duang ma toi da di den ngay horn nay de cac bc:tn thay ding vi�c du h9c khong kh6, hay kien tri va n8 Ive theo du6i giac ma cua minh. Con duang c6 the dai va day chong gai, nhung v&i y chi va nght Ive, bc:tn se tim dUQ'C each di den dfch. Phan II - Dam me va dt)ng h,rc: Trong phan nay, toi

se giai dap cho cac bc:tn cac cau h6i: Lam the nao de tim thay dam me va duy tri dam me?, Tc:t i sao tieng Anh lc:ti quan tr9ng khong chi v&i vi�c di du h9c ma con ca v&i 10


Preview - tusachduhoc.com

cu(lc song va S\f nghi¢p cua b<;in? V&i trai nghi¢m cua m(lt du hoc sinh, toi cung gi<ii thich cac lQ'i ich cua vi¢c di du hoc de cac b<;in CO d(lng l\fC Va quyet tam han. Thong qua phan nay, toi mong b <;in hieu du hoc se c6 tac d(lng tf ch C\fC nhu the nao V&i S\f phat trien cua ban than V� Ca S\f nghi¢p va CUQC song tuang lai cua b<;in. Toi cung danh m(lt phan d;:i.c bi¢t de viet cho cac· b�c phl,l huynh, bai toi cho ding d(lng l\fC CUa vi¢c quyet dtnh di du hoc trong nhi�u trnang hQP l<;ii xuat phat tu quan diem va suy nghI cua cac b�c phtf huynh. Chfnh vi le d6, toi viet phan nay de tra lOi cho cau hoi ma t6i rat hay gc;tp t<;ii cac buoi h(li thao, giao luu V� du hoc, khi cac b�c phv huynh luon ban khoan xem li¢u c6 nen cho con em minh di hoc. Phan III Vuc;>t qua nhfrng rao can: Du hoc la giac -

mo v&i rat nhi�u b<;in tre nhung c6 rat nhi�u rao can va thach thuc doi hoi cac b<;in phai VUQ'(: qua de hi¢n th\IC uac mo cua minh. C6 the ke ra day cac rao can lan nhu tai chfnh, ngon ngfr va cac bai thi chuan h6a. Trang phan nay cua cuon sach, toi chia se v&i cac b<;in nhfrng each de VUQ'(: qua rao can ngon ngfr. Lam the nao de hoc tieng Anh hi¢u qua, de nhanh ch6ng d<;it yeu cau ngon ngfr khi di du hoc? B <;in nen l\fa chon bai thi tieng Anh nao va bf quyet de d<;it diem cao trong bai thi tieng Anh Cho du hoc? V� CaC phuong an de VUQ1: qua rao can tai chfnh, toi se t�p trung gi&i thi¢u cac hoc bong ma cac b<;in nen luu tam nhu m(lt phuong an tot nhat de giam thieu ganh n;:i.ng tai chfnh khi di du hoc. Cuoi cling, toi se gi&i thi¢u v&i cac b<;in v� cac ky thi chuan h6a nhu la 11


Preview - tusachduhoc.com

yeu cau b�t bu(lc V&i nhfrng ai muon di du hQC, cling nhi&u kinh nghi¢m, bi quyet On luy¢n va th\l'C hi¢n cac bai thi nay de dq.t diem cao . Phan IV Lc).p ke ho�ch du hQc: Nhu cac bq.n biet, chung ta c6 nhfrng xua'.t than khac nhau, hu6ng n&n giao dvc khac nhau, nang l\l'c khac nhau, hoan canh gia dinh khac nhau, do v�y con duang di du h9c ch�c chfo cling khac nhau. C6 ngu<'Yi di du h9c tu thai ca'.p 2 , nguqc lq.i CO ngu<'Yi gan 40 tuoi moi di du hQC de 1§'.y b{tng tien sy a nu&c ngoai. Chinh vi le d6, trong ph<in nay cua cuon sach, toi muon chia se v&i cac bq.n v& each l�p ke hoq.ch de th\l'c hi¢n chien luqc du h9c. Toi se trinh bay v& cac buoc l�p ke hoq.ch du hQC, cac ke hoq.ch du hQC V&i diem lQ'i va diem ba'.t lQ'i cua tung ke hoq.ch, tu d6 phan tich nen ch9n th<'Yi diem du hQc nao phu hqp . -

Phan V Chu�n bi h o sa: Trong ph<in nay, toi s e trinh -

bay v& cac loq.i gia'.y ta ma b;;in phai chuiln bt de n(lp h6 S O" di du hQC va xin hQC b6ng. Trong b(l h6 SO" cua b;;in, toi chia cac tai li¢u can chuan bt thanh hai nh6m: nh6m cac loq.i gia'.y ta bq.n khong the sang tq.o va nh6m cac loq.i gia'.y ta bq.n c6 the viet sang tq.o . Trong ph<in nay toi se t�p trung chia se v� cac loq.i gia'.y ta ma bq.n c6 the viet sang tq.o de thanh cong. Toi se giai thich cho cac bc:in hieu Personal Statement la gi? Lam the nao de viet ha'.p dan va n6i b �t? Study Objective la gi? Viet the nao cho mq.ch lq.c va sue tich? Nen xin thu gi&i thi¢u cua ai? T\l' viet de hQ ky hay de hQ viet? Toi se hu&ng dan cho cac bq.n each trinh bay m(lt ban sa yeu ly Itch khoa h9c gay duqc fo tuQ'llg tot. V&i cac bq.n theo duoi b[tng Tien sy,

12


Preview - tusachduhoc.com

toi se n6i ve vi�c chu�n bt de cuong nghien ctru (Research Proposal) trong ph<in nay. Quan tn;mg hon ca la toi vua phan tich vlia dua m<)t vai vi dv minh hoa de cac b<;m c6 the hinh dung duQ'c nhfrng dieu toi mo ta m<)t each sinh d<)ng va ro rang nhat. Tuy nhien, toi mong cac b;;in se khong may m6c sao chep hay ri;lp khuon nhfrng vi dv d6 de danh mat di ban siic cua rieng minh. Ph.in VI

-

Phong van du hoc: Trong ph<in nay, cac

b;;in se tim thay thong tin de tra lm cho cac cau h6i quan trong nhu: Mvc dich cua CUQC ph6ng van? C6 may each ph6ng van? . . . Toi cung chia se v&i cac b;;tn nhfrng dieu ma cac b;;in phai luu tam chufo bt tm&c m6i buoi ph6ng van du hoc hay xin hoc bong. Trong phfrn nay, cac b;;tn se tim tha'.y nhfrng lai d?n do ti mi va chi tiet de giup cac b;;tn c6 m<)t buoi ph6ng van thanh cong. Va cuoi cling, t6i chia se m<)t so cau hoi thuang g?p trong cac buoi ph6ng van du hoc va xin hoc bong, kem theo gQ'i y tra lai de cac b;;tn c6 the thvc hanh. Phftn VII

-

Lu0ng tm&c kh6 khan: Ph.in nay duQ'c

viet dva tren gQ'i y cua d<)c gia tren trang Facebook cua toi. Cac b;;in muon toi chia se nhfrng kh6 khan g?p phai trong qua trinh chufo bt du hoc va xin hoc bong du hoc, cung nhu nhfrng kh6 khan du hoc sinh phai doi m?t ngay d.iu di du hoc. Do d6, trong ph<in nay toi chia se kinh nghi�m cua minh trong vi�c giai quyet nhfrng van de tam ly trong qua trinh chufo bt du hoc, cling nhfrng trai nghi�m cua minh xung quanh cac van de cua du hoc sinh nhu soc van h6a hay soc van h6a nguQ'c khi quay tr& ve. Va cuoi cling, toi viet m<)t b ai d?c bi�t de khich

13


Preview - tusachduhoc.com

l� cac b�n du h<;>c sinh Vi�t Nam sau khi h<;>c xong tr& ve de g6p sue xay di,mg dat nu&c. Dau biet la se kh6 khan va thieu than han a nu&c ngoai, nhung dat nu&c th?t sl,l' dn cac b�n de phat trien. Philn phv Ivc: Ph§.n nay se giong nhu m(lt "kho tang"

de cac b�n c6 u&c ma du h<;>c kham pha cac ca h(li danh cho minh. N6 se chua di,mg thong tin ve nhieu lo�i h<;>c b6ng hi�n nay dang danh cho cong dan Vi�t Nam, cling cac trang web ve h<;>c being de cac b�n c6 them thong tin va thu sue. Ngoai ra con c6 m(lt danh sach trang web , di�n dan, blog hay ve du h<;>c de cac b �n th6a sue tim hieu. Dieu quan tr<;>ng nhat ma toi muon nhfo nhu v&i cac b�n la hay m�nh d�n thu sue, dung qua tl,l' ti, neu that b�i cling dung VQi nan chi. Cu(lc song con nhieu ca h(li de b�n tiep t1,1c. Hay theo du6i dam me du h<;>c cua minh den cling, r6i cac b�n se thanh cong.

14


Preview - tusachduhoc.com

L0ICAMdN

Truck het toi xin gU'i loi cam cm toi bo va m� toi, nhung nguoi da cho toi co h(>i duqc sinh ra va truong thanh nhu ngay horn nay. f)�c biet cam on m�, nguoi da hy sinh rat nhieu cho chung toi m(>t cu(>c song nhu hi�n t9i. Nhung nha tv tv6'ng Ion nhu Fukuzawa Yukichi, Albert Einstein va Phan B(>i Chau la nhung nguoi c6 anh huong Ion toi toi va truyen cho toi cam hung de hoan thanh cuon sach nay. Toi muon cam on hQ vl da cho toi m(>t ly tv6'ng song, m(>t tam guong de phan dau va no h/c. Cam on vq toi - Truong Le Minh Hieu - nguoi da danh cho toi slf san s6c t�n tam va chu dao, quan tam toi Wng bua an, giac ngu va cu(>c song thuong nh�t de toi c6 the toan tam danh thoi gian cho cuon sach can nhieu tam huyet nay cua mlnh. Vq toi cung la nguoi da danh thoi gian danh may m(>t so do9n trong cuon sach do toi dQC, khi doi mat toi da moi nhu sau nhieu gio lien t1,1c ng6i truoc may vi tfnh m6i ngay. M(>t so chuong trong cuon sach nay la do vq t6i danh may l9i dlfa tren nhung gl toi ghi am m6i buoi toi truoc khi di ngu. Toi muon cam on co giao cu - co Nguyen Thi Minh Phuong vl da dong y cho toi sU' d1,1ng bai viet rat xuc d(>ng va truyen cam hung cua co trong cuon sach nay. Cam on b9n Bao Thi Hang - nguoi duqc biet den voi ten gQi Hang Mam Ruoc - da

15


Preview - tusachduhoc.com

chia se cau chuy�n cu(>c aoi mlnh va dong

y de t6i trfch lc;ii

cau chuy�n a6 trong cuon sach nay voi a(>c gia. Cam cl'n cac anh/ch! bien t�p vien, ky thu�t vien cua Nha xuat ban Tre eta danh thoi gian bien t�p va ho trQ' vi�c xuat ban cuon sach. Cam on anh Chu MinhTruong, ch! Cao Th! Ng9c Bao, TS. Nguyen Th! Thanh PhuQ'ng, TS. Tran Xuan Thao voi nhO'ng loi nh�n xet xac dang va bo fch. Xin gU'i loi cam on chan thanh nhat toi cac b9n Ph9m Ng9c Di�u Trang, Ho Th! Huyen Thuong, Hoang Nghia Phong, Tran Nguyen Minh Tran, Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thanh Nga, Phan Quoc Nam, Doan M9nh Tuan, Ph9m Tung Duong, Truong Quoc Thang va Hoang Van Tien eta danh thoi gian g6 p

y de

toi hoan thi�n m(>t phan n(>i dung cua cuon sach. Cam on cac h9a sy eta tham gia cu(>c thi thiet ke bla, a�c bi�t cam on b9n Quyen Vu, nguoi c6 thiet ke xuat sac nhat auQ'c h,ta ch9n de lam bla cuon sach nay. Toi cung muon danh loi cam on toi tat ca cac b9n tren trang Facebook cua t6i. Khong c6 sl,( a(>ng vien, khfch I� va mong dQ'i cua ho, t6i kh6 c6 the hoan thanh cuon sach ve chu de ma toi tam huyet tv bao lau nay. Qua thl,(c, khi bat tay vao viet cuon sach nay, toi moi hieu viet sach ky cong va ton thoi gian cung nhu cong svc den nhuong nao. Chfnh vl le a6, toi danh loi cam on cuoi cung cho m(>t Tran Ng9c Th!nh cham chi va ch!u kh6 vl eta thang auQ'c m(>t Tran Ng9c Th!nh luoi bieng va ue oai trong suot thoi gian t6i hoan thi�n cuon sach nay. Xin tran tr9ng cam on tat ca!

Tran Ng9c Thinh

16


Preview - tusachduhoc.com

PHAN I

Y CHf

VA NG HI LUC

. .


Preview - tusachduhoc.com

GIAC MO DU HOC Uac ma dUQ'C di day di d6 de hQC hoi them nhfrng di�u mai l;;t, di�u hay, le phai la khao khat rat d6i t\l' nhien. Du h9c tu lau da tr& thanh m(lt ni�m khao khat hay uac ma cua rat nhi�u nguai. Vm hQ, du h9c la CO' h(li de thay doi ban than, de thay doi CUQC song Va xa han nfra la thay doi xa h(li. 0 Vi¢t Nam chung ta, du hQc sinh noi tieng nhat c6 le la chu tich H6 Chi Minh- Ngum da ra di tlm duang cuu nuac, bon ba kh<ip nam chau. Thai d6, ngum thanh nien Nguyen Tat Thanh da c6 m(lt hoai baa va u&c ma duQ'c den cac de quoc thvc dan de tlm hieu tlnh hlnh va tlm duang cuu nuac. Gia day, dat nuac ta da doi khac rat nhi�u, kinh te phat trien nen c6 ngay cang nhi�u b;;in tre sinh ra trong gia dlnh kha gia, c6 di�u ki¢n duQ'c ra nuac ngoai du h9c tu khi con rat tre. Vi�c du hQC vm cac b;;tn tr& nen rat binh , thuang va dan gian. Chi dn bo m� cac b;;tn d6ng y thi cac b ;;in c6 the di du h9c duQ'c vi gia dinh hoan toan c6 the tv trang trai dtrQ'C m9i chi phi. Tuy nhien, du h9c vfi.n la m(lt giac ma xa VOO vm rat nhi�U b;;tn CY khu V\fC nong thon hoi[lc c6 xuat than tu cac gia dinh kh6 khan han. Du sao, g§.n day Vi�t Nam ngay cang m& r(lng quan h� ngo;;ii giao vm nhi�u nu&c tren the gim, nen trong cac

18


Preview - tusachduhoc.com

Y chi va nghf /\fc

g6i vi�n trq phat trien, hQ thuang c6 h9c b efog chinh phu de tai trq cho cac c6ng dan Vi�t Nam sang nuac hQ du hQC de tra Ve dong g6p vao SV phat trien Cua dat nuac. C6 tM ke den nhfrng h9c befog chinh phu thuang nien va danh gia nhu: h9c b efog Fulbright, Humphrey, VEF cua chinh phu My, h9c bong Ch evening cua chinh phu Anh, h9c bong Eiffel cua chinh phu Phap , h9c bong BTC cua chinh phu Bi, h9c bong Nuffic cua chinh phu Ha Lan. D6 la sv ho trQ' het sue quy bau va la ngu6n tai nguyen VO gia cho nhfrng ai muon hi�n thl,l'C h6a uac ma du h9c cua minh. Chinh vi the, giac ma du h9c kh6ng con la m(H cai gi d6 qua xa vai hay vien v6ng nfra. Ngoai ra, ngay cang nhieu du h9c sinh tam huyet da li\lp nhfrng dien dan, cau lc:ic b<), to chuc phi chinh phu, phi lQ'i nhui\ln vai su m�nh chinh la chia se thong tin, giup da cac bc:in tre Vi�t Nam duqc di du h9c. D6 qua thl,l'C la nhfrng ngu6n Ive quy gia doi vm ca nhan, c<)ng d6ng va xa h<)i. Van de bay gia vm rat nhieu bc:in tre c6 uac ma du hQC chinh la quyet tam va no Ive cua cac bc:in. B&i le sv khac bi�t chinh la nhfrng ngum duqc h9c bong da no ll,l'C de bi en giac ma tra thanh hi�n thl,l'C, con nhfrng ngum that bc:ii chi biet ma ma th6i. Vi the, kh6ng c6 each nao khac phai no Ive het minh de tr& nen xuat scic han nhfrng ngum khac. Khi chung ta biet no ll,l'c, vi�c gianh mot h9c bong toan ph�n di du h9c khong con la chuy�n kh6ng tu&ng vm rat nhieu cac bc:i n tre tu khcip m9i mien cua To qu6c. Ngay ca & khu V\l'C n6ng than, khu V\l'C mien nlli, khu V\l'C kh6 khan bay gia cling CO rat nhieu bc:in tre h9c gi6i va gianh duqc suat h9c bong di du

19


Preview - tusachduhoc.com

DU HO C KH6 N G KHO

h9c a cac mr&c tien tien. Day la di�u rat tuy�t vc'Yi, kh6ng chi doi v&i ca nhan cac bc;tn ma con la ni�m t\,r hao cl.ta gia dinh va la ngu6n nhan h,rc quy bau cl.ta dat mr&c. Do v�y, neu b c;tn c6 m(lt giac ma du hQc, ngay tu bay gic'Y hay n6 lvc de bien giac ma d6 tr& thanh hi�n thvc. H ay b<it tay ngay vao vi�c chuan bt cho giac ma cl.ta minh. Tru&c tien hay n6 Ive hQc t�p de c6 thanh tfch tot nhat, b&i Vi�C hQC th�t S\f giup bc;tn tfch hJ.y kien thuc n�n tang cho qua trinh du hQc cl.ta minh. Ch<).ng duc'Yng con dai va rat gian nan, c6 the luc nao d6 bc;tn se cam thay chan nan, that VQng nhung dung b6 CUQC. Hay in va dan bile hinh du&i day tru&c ban hQc cl.ta minh de m6i khi ngang len nhin, bc;tn se c6 m(lt khfo hi�u de quyet tam cao han.

·1l 1J ;J f !1 W PJ1· DO N'T WORK

�JIJ;!!f}S�

Ngu6n: https://heidiclaire.blagspot.com

20


Preview - tusachduhoc.com

Y chi va nghi fife

Sau d6 hay biit tay vaa xay d1,mg m(lt chien luqc du h9c phu hqp nhat cha minh de c6 the l\fa ch9n dung then diem, ch9n truang phu hqp va tim cha minh m(lt suat h9c b i5ng de giam b6t ganh n.;i.ng tai chinh. Neu b<;ln d\l' dinh du h9c a b?c caa h9c, hay biit tay vaa lam vi�c cham chi v6i long dam me va nhi�t huyet de tich llly kinh nghi�m cha kh6a h9c siip tai. Toi va rat nhi�u du h9c sinh tam huyet khac dang no l\fC de chia Se va truy�n cam hung cha cac b(;ln tre di sau nhfrng bi quyet, kinh nghi�m de cac b<;ln c6 duqc thanh cong. D6 cling la tu tu&ng chinh cua cuon sach nay. Giang nhu tieu d� "Du h9c khong kh6", thong di�p ma toi nhiin nhu v6i cac b(;ln la du hQC gia day khong qua kh6 , khong qua xa vai nhu cac b(;ln tu&ng. Mvc dich chinh cua cu6n sach la khich l� cac b<;ln tre Vi�t Nam tlm kiem ca h(li ra nuac nga<li h9c h6i de l?p than, l?p nghi�p va d6ng g6p cha S\f phat trien cua dat nuac. Them nfra, cu6n sach cling cung cap cha cac b(;ln nhfrng chi d�n, lai khuyen de cac b(;ln ap dvng vaa truang hqp cµ the cua minh.

BIEN KHO KHAN THANH NGHJ Ll)'C Khi con h9c (J truang D<;li h9c Bach Khaa Ha N(li, toi duqc tiep xuc rat nhi�u b(;ln sinh vien (y nhifo VU.ng mi�n

21


Preview - tusachduhoc.com

DU HO C KHO N G KH6

khac nhau. Nhung c6 le nh6m d� lC;J.i cho toi an tu17ng nhieu nhat chinh la cac bC;J.n sinh vien tu cac tinh mien Trung, tu Thanh H6a cho den Quang Ngai, b&i cac bC;J.n ay khong nhfrng thong minh ma con hoc hanh C\fC tj sieng nang, cham chi hon him nhfrng sinh vien den tu vling mien khac. Them nfra, a tmang toi, cac giang vien, giao SU, tien sy que goc mien Trung cling rat nhieu. Dieu nay lam toi rat to mo muon tim hi�u xem vi sao nguc'Yi mien Trung lC;J.i c6 m(lt nght l\fc va quyet tam hoc t�p sieng nang den the. Mai sau nay khi c6 dtp vao cong tac thuang xuyen a mien Trung, toi m&i thau hifo dUQ'C S\f kh6 khan cua vling dat ay. Khuc ru(lt mien Trung la vung dat kho dn, soi da, dat dai bC;J.C mau, Cat trfog rat kh6 d� trflng trot du17c m(lt loC;J.i cay gi d� du an, chu chua n6i den mang lC;J.i hi�u qua kinh te cao. Mien Trung hang nam con phai ganh chtu rat nhieu tac d(lng tieu C\fC CUa thien tai nhu bao to, hC;J.n han, li1 h.it . . N gum dan a day phai lam vi�c sieng nang gap nhieu lan m&i CO CUQC song tC;J.m du, bfo the ho CO m(lt nght l\fc phi thuc'Yng d� vuQ't qua kh6 khan. Khi nhcic t&i mien Trung, c6 rat nhieu tam guong ve tinh than hieu hoc, y chi Va nght l\fC VUO'n len trong hoc t�p, nhung trong cuon sach nay, toi muon gi&i thi�u v&i cac bC;J.n m(lt nhan v�t di;tc bi�t va dUQ'C nhieu ngum biet den. D6 chinh la Dao Thi H�ng - hay du17c moi ngum biet den v&i ten H�ng Mcim Ruoc. Khi toi belt tay vao viet cuon sach nay, toi da chu d(lng lien lC;J.c v&i H�ng d� mm H�ng chia se cau chuy�n ve CUQC dc'Yi co ay. Toi da doc blog cua H�ng va .

22


Preview - tusachduhoc.com

Y chi va nghi ll,lc

biet HiJ.ng rat thich chia se kinh nghi�m h9c tieng Anh va xin h9c b6ng, ngoai ra Hilng con ho trq cac b?n xin hQC b6ng thanh Cong. Khi chia Se V� ml,lC dich Cua cuon sach la nhilm khich I� cac b?n tre Vi�t Nam tim ca h9i di du hQC de V� dong g6p vao S\f phat trien chung CUa dat nu&c, Hilng da rat vui ve nh?n lai va gui cho toi cau chuy�n v� hanh trinh du hQc cua Hilng c6 ten gQi "Hanh trinh Thuy�n Nan" - m(lt van ban viet bilng tieng Anh dai t6ng c('mg 1 7 trang A4. Toi da dich va t6m tclt l?i hanh trinh du h9c cua Dao Thi Hilng a phtln tiep theo day. D6 la cau chuy�n ma toi muon chia se v&i d(lc gia cua minh v� m('>t tam guang cho y chi va nghi h,rc cua m(lt du hQC sinh Ian len a mi�n Trung kh6 khan. Toi hy VQng d.ng cau chuy�n nay se truy�n cho cac b?n tre c6 u&c ma du h9c m(lt ngu6n cam hung de cac b(:ln phan dau va no l\fC cao han nfra de vuqt qua m9i kh6 khan, m9i rao can, vuan too u&c ma du h9c cua chinh minh.

VuQt ngheo kh6,

d�u thu khoa

Hilng sinh ra & thi tran ngheo Ai Tu, huy�n Tri�u Phong, tinh Quang Tri, la nguai chi ca trong m(lt gia dinh c6 bay anh chi em. Gia dinh co la m(lt trong nhfrng h9 ngheo nhat trong thi tran nen ngay tu nam 12 tu6i, Hilng da phai phl,l giup ba di danh b elt ca tren song Th?ch Han. Cong vi�c phai ngam minh trong mr&c ca ngay khien co m�t la, nhung co phai lam vi�c vi khong c6 h,ra ch9n nao khac de ho trq ba m� nuoi cac em.

23


Preview - tusachduhoc.com

DU HQ C KHO N G KH6

Vao mua he, Hclng dc;tp xe ch& ca, tom len khu vvc mi�n nui d� ban. Cac ba, cac di khong c6 ti�n mua, h9 doi tom, ca bclng sfo, ngo, khoai, mit, du du. Sang horn sau Hclng ban a chQ' Hom va tiep t\,l.C cha tom ca len vling nui ban tiep . Con duemg h9c hanh cua Hclng tu thCri ti�u h9c cling Him chong gai. Nha ngheo khong c6 xe dc;tp, Hclng phai di b(l 5km t6i trnemg, qua song bclng do, mc).c cho ming n6ng gi6 Lao hay lc;tnh buot cua mua dong Quang Tri. V6i co, duqc den tmemg m6i ngay la ni�m hc;tnh phuc. Vat vii la vi:\y, nhung bu lc;ti Hclng duqc th�y co giao va bc;tn be yeu men va het sue giup da. Co giao chu nhi�m cap 3 cho H clng muQ'Il ti�n n(lp h9c phi, cho ao qu�n. sach v&, den nha d(lng vien ba m� Hclng cho con gai hQ dUQ'C tiep t\IC di h9c, b&i co tin vao tuang lai tuai sang cua co h9c tro ngheo hieu h9c nay. dem Hclng da kh6c vi tlli than khi len l&p nghe bc;tn be ban chuy�n thi vao tmang nay, tmang khac, trong khi du Hclng thi di5 vao dc;ti h9c, co cling phiii a nha vi ti�n tiet ki�m trong nha chua khi nao c6 han 500.000 dong m(lt thang. Co van quyet tam thi d;;ii Bao

24

Preview du hoc khong kho  

tusachduhoc.com

Preview du hoc khong kho  

tusachduhoc.com

Advertisement