Page 1

GIA ÐÌNH PH‡T T¼ VI®T NAM

GIA TR¿—NG

Nhö Taâm – Nguyeãn Khaéc Töø (1925-1993)


SÔ LÖÔÏC TIEÅU SÖÛ COÁ HUYNH TRÖÔÛNG CAÁP DUÕNG NHÖ TAÂM – NGUYEÃN KHAÉC TÖØ (1927-1993)

♦ Sinh nåm 1927 tÕi Quäng Tr¸. ♦ Gia nh§p Gia Ðình Ph§t TØ Vi®t Nam nåm 1954. ♦ Các chÑc vø ðã ðäm nh§n: • T±ng Thß ký Ban Hß¾ng dçn GÐPT tïnh Th×a Thiên • Phó Trß·ng ban BHD/GÐPT Th×a Thiên • œy viên Ngành Thiªu BHD/GÐPT Trung ph¥n • Trß·ng ban BHD/GÐPT Thü Ðô • œy viên T± ki¬m BHD/T¿/GÐPT/VN • œy viên Nghiên hu¤n BHD/T¿/GÐPT/VN • Các Ph§t sñ ðã thñc hi®n: • Chü biên Nµi san Sen Tr¡ng, c½ quan ngôn lu§n cüa GÐPT/VN • Tác giä các tài li®u giá tr¸ nhß: Ø GIA TR¿—NG, Ø Ð“I TR¿—NG, Ø HÀNH CHÁNH GÐPT... • SoÕn thäo và tu chính tài li®u tu h÷c các b§c cho các ngành Huynh trß·ng, Thanh, Thiªu, và Oanh Vû • T± chÑc các trÕi hu¤n luy®n t× Lµc Uy¬n ðªn VÕn HÕnh (ð£c bi®t trong giai ðoÕn khó khån t× sau nåm 1975) • Tích cñc tham gia các phong trào ð¤u tranh trong các mùa Pháp nÕn 1963-1966 và 1975-... T× khi gia nh§p GÐPT/VN (1954) cho ðªn lúc trút h½i th· cu¯i cùng (1993), c¯ Huynh trß·ng Nhß Tâm ðã dâng hiªn tr÷n ð¶i mình cho lý tß·ng màu Lam. Уc bi®t vào nhæng nåm tháng cu¯i ð¶i, dù tu±i già, sÑc yªu và b®nh t§t... anh vçn không h« xa r¶i t± chÑc GÐPT. Càng ngày anh càng tinh t¤n dûng mãnh vßþt m÷i khó khån tr· ngÕi ð¬ cùng v¾i các anh ch¸ Huynh trß·ng khác tìm cách phøc h°i và phát tri¬n GÐPT rµng kh¡p cä nß¾c. ÐÑc tinh t¤n, trung kiên và hy sinh vô b¶ bªn cüa anh mãi mãi là t¤m gß½ng rÕng ng¶i cho t¤t cä ðoàn viên GÐPT/VN kh¡p thª gi¾i soi chung v§y. Gia Tröôûng

1


L¶i Thßa -

cho l¥n tái bän ð¥u tiên tÕi Hoa KÏ

T§p "Gia Trß·ng Gia Ðình Ph§t TØ" do Huynh Trß·ng Nhß Tâm Nguyeãn Kh¡c T× biên soÕn và ðßþc Ban Hß¾ng Dçn Trung ¿½ng Gia Ðình Ph§t TØ Vi®t Nam ¤n hành nåm 1968 - là mµt trong nhæng tài li®u cån bän c¥n thiªt trong vi®c xây dñng, ki®n toàn ð½n v¸ c½ s·; và mãi ðªn nay, nó vçn còn có giá tr¸ nh¤t ð¸nh - không chï cho Quý Bác Gia Trß·ng, mà còn hæu ích thñc sñ cho t¤t cä Huynh Trß·ng chúng ta trên bß¾c ð߶ng phøc vø møc ðích, lý tß·ng Gia Ðình Ph§t TØ. Chính vì v§y, trß¾c nhu c¥u ki®n toàn và phát tri¬n T± ChÑc hi®n nay, Ban Hß¾ng Dçn Trung ¿½ng quyªt ð¸nh tái bän t§p tài li®u này v¾i mµt vài san ð¸nh ð¬ phù hþp v¾i Nµi Quy và Hoàn Cänh Sinh HoÕt cüa Gia Ðình Ph§t TØ Vi®t Nam tÕi Hoa KÏ chúng ta, qua Ph¥n Phø Løc trong t§p sách. Kính mong quý anh ch¸ hoan hÖ. Nhân ðây, Ban Hß¾ng Dçn Trung ¿½ng cûng chân thành tán thán các anh ch¸ em trong nhóm chü trß½ng "Tü Sách Áo Lam", ð£c bi®t là hai Huynh Trß·ng Trí Häi và Nh§t Quang T¸nh ðã góp nhi«u công sÑc trong vi®c in ¤n, ð¬ t§p "Gia Trß·ng" này ðßþc ðªn tay Quý Anh Ch¸.

Trang tr÷ng, Ban Hß¾ng Dçn Trung ¿½ng Gia Ðình Ph§t TØ Vi®t Nam tÕi Hoa KÏ

Gia Tröôûng

2


L¶i gi¾i thi®u Gia Ðình Ph§t-tØ Vi®t-Nam, ra ð¶i ðªn nay là 25 nåm. Mµt t± chÑc giáo-døc có mµt quá trình sinh hoÕt trong mµt ph¥n tß thª-kÖ ðáng l¨ phäi có r¤t nhi«u tài li®u v« ðü loÕi: giáo lý, vån ngh®, hoÕt ðµng thanh niên, t± chÑc, hành chánh v.v... R¤t tiªc, nhæng biªn c¯ l¸ch-sØ liên tiªp x¦y ra trong th¶i gian qua ðã làm cho nhæng tài li®u góp nh£t ðßþc b¸ phân tán, m¤t mát, thü tiêu, hüy hoÕi r¤t nhi«u. T× ngày Ban Hß¾ng dçn trung-ß½ng Gia-ðình Ph§t-tØ ðßþc thành l§p (1964), mµt trong nhæng kª hoÕch dñ li®u là soÕn thäo và ¤n hành nhæng t§p sách tài li®u ðü loÕi ð¬ giúp cho các c¤p cán-bµ và ðoàn sinh có phß½ng ti®n h÷c höi và tra cÑu. Nhßng m¾i phát hành ðßþc m¤y t§p nhß "SÑ m®nh Gia-ðình Ph§t-tØ", "NhÕc G.Ð.P.T.", "Chß½ng trình h÷c t§p và hu¤n luy®n", thì nhæng cuµc v§n ðµng cüa Giáo-hµi Ph§t-giáo Th¯ng-nh¤t trong nhæng nåm 65-66 ðã làm gián ðoÕn chß½ng trình nói trên. Hi®n nay, nhæng biªn c¯ trong Giáo-hµi ðã l¡ng d¸u, Ban Hß¾ng dçn Trung-ß½ng nhi®m kÏ II th¤y có nhi®m vø tiªp tøc chß½ng trình biên soÕn và ¤n hành tài li®u mà Ban Hß¾ng dçn nhi®m kÏ I ðã bö d·.

T§p sách "Gia trß·ng Gia-ðình Ph§t-tØ" do anh Nhß Tâm - Nguyeãn kh¡c T× biên soÕn m· ð¥u cho giai ðoÕn II cüa chß½ng trình xu¤t bän và phát hành loÕi sách tài li®u cüa Gia-ðình Ph§t-tØ do Ban Hß¾ng dçn trung ß½ng chü trß½ng. Trong bß¾c ð¥u, chúng tôi dñ ð¸nh cÑ ba tháng lÕi xu¤t bän mµt t§p sách nhö, ð°ng khuôn kh± nhß t§p này ð¬ cung c¤p tài li®u cho nhæng anh ch¸ em thích h÷c höi và l¤y sñ phøc-vø Gia-ðình Ph§t-tØ làm lý tß·ng cho ð¶i mình. T§p sách này, m£c dù ð¯i tßþng là viªt cho Gia-trß·ng, nhßng nó có th¬ là kim chï nam cho nhæng anh ch¸ em Huynh-trß·ng m¾i vào ngh« và cho nhæng ai mu¯n tìm hi¬u mµt cách chính xác t± chÑc Gia-ðình Ph§t-tØ Vi®t-Nam. Riêng v« soÕn giä cüa t§p sách là anh Nguyeãn kh¡c T×, mµt Huynh trß·ng kÏ-cñu ðã phøc vø mµt cách ð¡c lñc cho Gia-ðình Ph§t-tØ liên tiªp trên 20 nåm, tôi tß·ng không c¥n phäi gi¾i thi®u gì thêm næa. C¥u mong t§p sách nhö này s¨ ðem lÕi nhi«u lþi ích thiªt thñc cho ðµc-giä. Trß·ng-ban Hß¾ng-dçn Trung-ß½ng Gia-ðình Ph§t-tØ Vi®t-Nam

võ ðình c߶ng

Gia Tröôûng

3


L¶i nói ð¥u "V§n-m®nh và uy-tín cüa mµt ðoàn th¬ quan-yªu · T‘-CHºC và HOAÏT - ÑOÄNG" (L¶i nói ð¥u Nµi-quy GÐPT Vi®t-Nam trang 4)

T§p sách nhö này ðßþc viªt ra ð¬ giúp ðÞ Bác Gia trß·ng và nhæng Huynh-trß·ng có trách nhi®m gìn-giæ v§n-m®nh và uy-tín cüa mµt ð½n-v¸ Gia-ðình mà tôi th¤y c¥n thiªt sau d¸p thåm viªng các Gia-ðình Ph§t-tØ nåm 1965. Nay thì sñ c¥n thiªt ¤y lÕi tång mÑc ðµ vì biªn-cuµc M§u-Thân v×a qua mà có nhæng Gia-ðình phäi ði lÕi t× bß¾c ð¥u. T±-chÑc cüa chúng ta ðã phát tri¬n quá mau chóng m£c dù ðã phäi träi qua mµt cuµc thØ lØa dai dÆng su¯t h½n 20 nåm tr߶ng và ðã ph½i mình trong lòng nhæng c½n gió l¯c hãi hùng cüa th¶i ðÕi. Ðâu ðâu và ngay cä trong khói lØa chiªn tranh, cûng có bóng dáng tung tång cüa ðoàn sinh. Trong sinh hoÕt cüa các Gia-ðình, mµt khía cÕnh quan yªu khác chßa ðßþc chú tr÷ng ðªn ðúng mÑc: mµt quy cü t± chÑc và mµt n«-nªp sinh hoÕt ðúng v¾i cß½ng lînh và h® th¯ng nên t§p sách này s¨ ðßþc ðóng khung trong phÕm vi và ranh gi¾i ¤y. Nói cách khác, quý Bác Gia-trß·ng, quý Anh, Ch¸ Liênðoàn-trß·ng, các anh Thß-ký và Thü-quÛ s¨ tìm th¤y nhæng gì c¥n thiªt cho mình ð¬ ði«u hành công vi®c Gia-ðình. Nhæng gì c¥n thiªt ¤y ðã ðßþc cô ð÷ng lÕi qua nhæng thí-nghi®m b·i các Gia-ðình · thành th¸ và thôn quê dùng làm thí-ði¬m; ðã ðßþc ð½n giän hóa ð¬ t¤t cä các Gia-ðình có th¬ thñc hi®n ðßþc ðªn mÑc t¯i ða dù thiªu nhi«u phß½ng ti®n. Tôi không nêu lên nhæng lþi ích, nhßng tôi hy-v÷ng chúng s¨ tñ ðµng ðªn trong lúc áp døng, không nhæng chï · kªt quä nhãn ti«n mà càng ngày càng sâu ð§m v¾i th¶i gian. Chúng tôi mong möi ðßþc góp thêm ý kiªn ð¬ t§p tài-li®u nhö này ð¥y ðü, ph± quát và tiªn bµ h½n. Huª, mùa sen n· 2512 01968

NH¿ TÂM Nguyeãn Kh¡c T×

Gia Tröôûng

4


Ph¥n thÑ nh¤t

NHÿNG DÒNG TÂM T¿ G¼I ЊN QUÝ BÁC GIA TR¿—NG

Gia Tröôûng

5


] NHÿNG DÒNG TÂM T¿ G¼I ЊN QUÝ BÁC GIA TR¿—NG Ch¡c Bác cûng ðã nhi«u l¥n suy nghî. Suy nghî v« ÐÕo-pháp và dân-tµc. Ch¡c Bác cûng ðã h½n mµt l¥n lo âu. Lo âu cho vi-n änh không m¤y sáng süa vì con em chúng ta càng ngày càng ði xa d¥n v¾i tình tñ dân tµc, v¾i nªp s¯ng t¯t ð©p Ðông phß½ng. Nhæng gì xäy ra hàng ngày ngay trß¾c m£t quý Bác, nhæng m¦u tin ðång täi trên báo chí, nhæng l¶i kêu cÑu v« tình trÕng thiªu nhi phÕm pháp t× trø s· Liên-hi®p-qu¯c làm cho chúng ta gi§t mình. Thêm vào ðó, nhæng biªn thiên cüa th¶i cuµc; nhæng manh tâm, nhæng l×a ðäo, nhæng phän bµi trên m÷i lãnh vñc hoÕt ðµng xã hµi cüa các b§c ðàn anh thiªu lß½ng tâm; nhæng hy-sinh xß½ng máu không-biªt-cho-ai ðã là nhæng bình d¥u ð± thêm vào ng÷n lØa tàn phá l¾p tu±i trong tr¡ng cüa con em chúng ta. Ni«m ðau ¤y là ni«m ðau chung cüa dân tµc. Và ni«m ðau ¤y chính là mµt trong nhæng ðµng lñc thúc ð¦y nhæng b§c hæu tâm thiªt tha v¾i ti«n ð° dân tµc và ðÕo pháp tìm phß½ng ti®n thích hþp lôi kéo con em ra khöi cänh nhà lØa (1) trß¾c ð¤y h½n 25 nåm (1940): Gia-ðình Ph§t-hóa ph± ra ð¶i, ti«n thân cüa Gia-ðình Ph§t-tØ hi®n tÕi. Kë viªt nhæng giòng này cûng tin mãnh li®t r¢ng sñ lo âu chính ðáng ¤y ðã thúc ð¦y Bác ðªn v¾i Gia-ðình Ph§t-tØ trong cß½ng v¸ "GIA TR¿—NG". Xin chào m×ng Bác và chúc Bác "g£p ðßþc" nhi«u khó khån tr· ngÕi. Nhæng chông gai hi¬m tr· ¤y là nhæng hÕt kim cß½ng mà Bác s¨ hãnh di®n khi dâng lên ðÑc T×-phø l¶i nguy«n: "Thß¾c ca-la tâm vô ðµng chuy¬n". Và thßa Bác, còn có l- v§t nào cao ð©p h½n là l¤y sñ chinh phøc các khó khån ¤y ð¬ cúng d߶ng và báo ½n chß Ph§t nhß ngài Anan ðã phát nguy®n: "Tß½ng thØ thâm tâm phøng tr¥n sát, th¸ t¡c danh vi báo Ph§t ân"? V¾i t¤t cä nhæng ý ni®m ¤y, bây gi¶ Bác không còn ðóng vai trò bàng quan; cûng không còn lßÞng lñ ðÑng · ngßÞng cØa mà Bác ðã nh§p cuµc, ðã xông pha vào không khí Gia-ðình và các em ðang hò reo vui m×ng, hoan hô Bác. Bây gi¶ Bác là r߶ng cµt, là chü nhà, là Giatrß·ng. Bác không phäi mµt mình tay chèo tay lái ðâu. Phø h÷a v¾i Bác còn có các chú em: nhæng Huynh trß·ng, m²i ng߶i mµt lãnh vñc m²i ng߶i mµt trách nhi®m riêng nhßng cùng ði t¾i mµt ðích. Bác thØ hô lên mµt tiªng: t¤t cä s¨ råm r¡p trß¾c m£t Bác, hàng nào ngû ¤y ngay thÆng chïnh t«. Nhæng ðôi m¡t long lanh tß½i sáng linh ðµng nhìn lên Bác; nhæng nø c߶i chúm chím hy-v÷ng g·i ðªn Bác; nhæng ðôi tay ðôi chân ngoan ngoãn và sÇn sàng tuân l®nh Bác, và t× trên cao th«m nhà nhìn xu¯ng, Bác s¨ hài lòng hoan hÖ. Nhßng thßa Bác Gia-trß·ng, mu¯n ðßþc thª, phäi giáo døc chúng - nói theo t× ngæ Ph§tgiáo - phäi giúp cho chúng chuy¬n nghi®p. Cái khó là · ðó và Bác s¨ b¡t ð¥u ði vào nhæng cái bñc mình. Gia Tröôûng

6


Thßa Bác Gia-trß·ng, Cái bñc mình cån bän nh¤t là sñ khác bi®t cüa hai l¾p tu±i: tu±i cüa Bác thì tr¥m l£ng ßa tînh m¸ch mà tu±i cüa các em thì chao ôi, nhß con vßþn trên cành, nhß con ngña không cß½ng, Nó °n ào náo nhi®t, ðôi khi hung hãn sao sao ¤y! Thi®t là bñc mình. V¾i 40 tu±i ð¥u, ðã t×ng lån lóc trong các hoÕt ðµng giáo-døc thanh thiªu nhi quá nØa s¯ nåm ¤y mà ðã có l¥n tôi phát ngán hu¯ng gì Bác? Chính nhæng lúc ðang bñc mình thì là lúc tôi gi§t mình và tñ trách: sao mình lÕi nhìn các em nhß nhæng "cø non"? Sao mình không nh¾ lÕi cái thu· th½ ¤u cüa mình và ð£t mình vào trÕng thái tâm lý, sinh lý cüa tu±i ¤y? Thª r°i, cä mµt quãng ð¶i qua lÕi hi®n v« trong trí tôi, mµt quãng ð¶i chï biªt ðªn "c߶i", ðªn "ån", ðªn "v§t lµn", mµt quãng ð¶i v¾i nhæng ß¾c mu¯n, nhæng tâm tình, nhæng ý nghî mà ng߶i l¾n không d- gì hi¬u n±i; mµt quãng ð¶i "trë con" mà không mu¯n ð¯i xØ nhß trë con, mu¯n làm l¤y nhæng gì mình mu¯n dù làm thì hß höng luôn tay. Cái tu±i con nít ¤y có cái hùng khí cüa nó, thà ch¸u la, ch¸u m¡ng, ch¸u ðánh ð§p hành hÕ b·i nhæng ng߶i l¾n không ch¸u hi¬u nó h½n là phän lÕi cái ð¶i s¯ng chân thñc cüa nó. T× gi§t mình, tôi lÕi b¸ dày vò b·i h¯i h§n: sao ta lÕi b¡t nó s¯ng mµt ð¶i s¯ng giä-d¯i và ta lÕi hài lòng v¾i cái ðÕo-ðÑc-giä cüa nó? Nªu giáo døc theo quan ni®m Ph§t-giáo, là chuy¬n nghi®p, chuy¬n nghi®p x¤u thành t¯t, c¯t ð¬ cho chúng "chß ác mÕc tác, chúng thi®n phøng hành" thì sao ta lÕi b¡t nó ðóng k¸ch ðÕo-ðÑc trß¾c m£t ta? Sao ta lÕi không ðánh thÑc d§y nhæng tính t¯t ðang ngü mê trong nhæng t§t x¤u? Sao ta lÕi không "tß½ng kª tñu kª", không "dî ðµc tr¸ ðµc", không l¤y cái hiªu ðµng thi®n thay thª cho cái hiªu ðµng ác? Sao lÕi không nhß thª ðßþc, thßa Bác? Nghî thª r°i, Bác s¨ nhß tôi, chúng ta "hi¬u" các em h½n, "thß½ng" các em h½n và "ch¸u ðñng" các em h½n. Ch¸u ðñng không phäi ð¬ cho các em lång loàn mà ð¬ "th¤y rõ" nhæng cái x¤u xa c¥n phäi b¾i t§n g¯c, ðào t§n r¬, huân t§p nhæng chüng tØ thi®n cho chúng có d¸p hi®n hành. Xin thßa r¢ng công vi®c này không phäi hoàn toàn công vi®c cüa Bác. Ðó là công vi®c chính yªu cüa các Ðoàn trß·ng và Ðoàn phó ðã ðßþc hu¤n luy®n các phß½ng pháp giáodøc; nhßng vì là Gia-trß·ng có trách nhi®m toàn di®n, sñ hi¬u biªt thêm cüa Bác s¨ giúp nhi«u ý kiªn hay cho các Huynh-trß·ng phø trách Ðoàn. Ch¡c Bác ngÕi ngùng vài phß½ng pháp di-n ðÕt qua các thành ngæ "tß½ng kª tñu kª", "dî ðµc tr¸ ðµc" có vë "bá ðÕo" chång? Trong kinh Pháp-hoa, ph¦m thí dø, ðÑc Ph§t ðã tä cänh nhà cüa mµt v¸ trß·ng-giä ðang cháy mÕnh. Mà b¥y con cüa v¸ trß·ng-giä thì cÑ nh·n nh½ vui c߶i trong ngôi nhà ðang søp ð± ¤y không ý thÑc ðßþc "gì là lØa? gì là nhà? thª nào là hÕi? chï cÑ ðông tây chÕy giÞn nhìn cha mà thôi". Còn ng߶i cha thì m£c sÑc kêu g÷i, giäi thích, nài nî, van l½n nhßng vô hi®u. Cu¯i cùng v¸ trß·ng-giä phäi ðánh lá bài "tß½ng kª tñu kª": chúng ham ch½i thì ta l¤y Gia Tröôûng

7


ð° ch½i ð¬ dø d². Các thÑ xe dê, xe hß½u, xe trâu ð©p ð¨, lµng lçy chßa t×ng có ðßþc nêu ra ð¬ khích ðµng lòng hiªu kÏ và ðµng lòng ßa ð¡m cüa chúng. Khi dø chúng thoát khöi nhà lØa r°i, v¸ trß·ng-giä cho các con ð°ng mµt thÑ xe l¾n - xe trâu - tßþng trßng cho nång lñc tª ðµ cüa ðÕi th×a. Mu¯n kh½i sáng v« tính ch¤t døng phß½ng ti®n ¤y, ðÑc Ph§t höi ông Xá-lþi-ph¤t: - "Ý cüa Ông nghî sao? Ông trß·ng giä ðó ð°ng ðem xe trâu báu l¾n cho các ng߶i con, có l²i hß v÷ng chång?" Xá-lþi-ph¤t thßa: - "Thßa Thª-tôn, không. Ông trß·ng giä ðó chï làm cho các ng߶i con ð£ng khöi nÕn lØa, toàn thân mÕng chúng nó, chÆng phäi là hß v÷ng. Vì sao? Nªu ðßþc toàn thân mÕng bèn ðã ðßþc ð° ch½i t¯t ð©p hu¯ng næa là dùng phß½ng ti®n cÑu v¾t ra khöi nhà lØa". Thßa Bác, câu chuy®n trong kinh ð¬ lÕi nhi«u ý nghîa thâm thúy khiªn chúng ta phäi suy nghi®m. Sao chúng ta không rút tïa nhæng huy«n nghîa chÑa ðñng trong ¤y ð¬ làm lý thuyªt và hành ðµng? Khía cÕnh tâm lý cüa câu chuy®n ðã là mµt bài h÷c hay cho chúng ta. Hình änh b¥y con cüa v¸ trß·ng giä kia chÆng phäi là hình änh s¯ng ðµng cüa con em chúng ta bây gi¶ sao? Nªu nhæng chiªc xe dê, xe hß½u, xe trâu ð©p ð¨ có ðü mãnh lñc lôi kéo nhæng quý tØ cüa v¸ trß·ng giä ra khöi nhà lØa thì sao ta lÕi không biªt dùng nhæng trò ch½i, nhæng cuµc c¡m trÕi, nhæng bài ca, nhæng hoÕt ðµng vui vë v.v... làm nhæng phß½ng ti®n d¡t dçn con em chúng ta ðªn v¾i møc ðích mà Gia-ðình Ph§t-tØ ðã ð« ra? Thßa Bác, xã hµi này c¯ng hiªn cho con em chúng ta vô s¯ là trái c¤m, vô s¯ là ð° chua mà chúng chÆng c¥n khó nh÷c chi l¡m ð¬ phÕm vào. Bác thØ ð£t câu höi: Ai s¨ dang tay phá ð± nhæng ngôi chùa mà quý bác ðã ðem bao công lao, bao m° hôi nß¾c m¡t ð¬ gây dñng nên? Ai? - Chính con em cüa chúng ta chÑ không phäi là ai hªt nªu chúng không ðßþc giáo døc, nªu chúng không ðßþc hß¾ng dçn, nªu chúng không ðßþc gieo tr°ng nhæng hµt gi¯ng thích hþp. Nghî thª, chúng tôi hy v÷ng nhæng d¸ ð°ng cüa hai l¾p tu±i già trë ðã có mµt nh¸p c¥u thông cäm, và nh¸p c¥u ¤y ðßþc n¯i dài qua khuôn hµi và do ðó, Bác cûng s¨ ðÞ b¾t nhæng tiªng b¤c tiªng chì cüa hµi viên! Còn nhæng cái bñc mình khác næa, nhßng mµt khi mà m¯i d¸ ð°ng cån bän và tr÷ng ðÕi trên ðã ðßþc san b¢ng thì nhæng ti¬u tiªt khác cûng s¨ ðßþc l¤p ði mµt cách mau chóng. Nhßng thßa Bác, càng ði sâu vào công vi®c cüa Gia-ðình, bên cÕnh nhæng cái bñc mình ¤y là nhæng ni«m vui, nhæng khích l® cûng không kém mãnh li®t. Xin m¶i Bác nghe l¶i bµc Gia Tröôûng

8


bÕch cüa anh Trß·ng Ban Hß¾ng-dçn Trung ß½ng ð÷c trong bu±i l- khai mÕc ÐÕi-hµi Huynh-trß·ng toàn qu¯c ngày 29-7-1967 tÕi Sài-gòn nhß sau: "H½n mµt nåm nay, t× pháp nÕn 1966, ngoài nhæng kh± nhøc chung cüa ð¤t nß¾c và cüa Giáo-hµi, Gia-ðình Ph§t-tØ chúng tôi · tÕi Trung-ß½ng cûng nhß · trên toàn qu¯c ðã phäi ch¸u ðñng nhi«u n±i gian lao, tang tóc trong nµi bµ mình: mµt s¯ anh ch¸ em huynh-trß·ng và ðoàn sinh ðã hy sinh thân mÕng hay b¸ giam giæ lßu ðày; mµt s¯ khác b¸ b¡t ði quân d¸ch m£c dù chßa ðªn kÏ hÕn; mµt s¯ khác trong gi¾i công chÑc hay quân nhân ðã b¸ cách chÑc hay thuyên chuy¬n ðªn nhæng n¾i r×ng thiêng nß¾c ðµc. Ðau ð¾n nh¤t là trø s· cüa Ban Hß¾ng dçn Trung-ß½ng · ð߶ng Hi«n Vß½ng ðã b¸ chiªm giæ, mµt s¯ tài li®u quý báu c¤t giæ t× h½n 20 nåm nay ðã b¸ l¤y m¤t. Trong khi ¤y thì quÛ cüa Ban Hß¾ng dçn Trungß½ng, v¯n ðã nghèo vì không ðßþc mµt sñ trþ c¤p th߶ng xuyên nào cä lÕi càng nghèo thêm vì phäi ðài th÷, giúp ðÞ cho mµt s¯ anh ch¸ em ðang lâm vào cänh tù ðày, lao lý · nhi«u n½i. Nhßng ði«u ðáng m×ng là, trong hoàn cänh ðen t¯i nhß v§y, Gia-ðình Ph§t-tØ chúng tôi vçn c¯ g¡ng sinh hoÕt ð«u ð£n, không có mµt sñ xáo trµn, mµt sñ chia r¨ vì chính kiªn hay vì tinh th¥n cøc bµ, ð¸a phß½ng nào cä..." Có món quà tinh th¥n nào h½n, thßa Bác? Ðßþc kªt quä nhß thª, công lao l¾n nh¤t - ðành r¢ng khi làm vi®c cho Gia-ðình Ph§t-tØ, m¤y ai ðã tính công lao? - không phäi là cüa quý Bác, nhæng kë n¡m giæ gi«ng m¯i cüa ð½n v¸ Gia-ðình thì là còn cüa ai? Chßa hªt. Ni«m vui l¾n còn h½n, sâu ð§m h½n: "Trß¾c tiên, chúng tôi nghî r¢ng ðó là do truy«n th¯ng b¤t khu¤t cüa dân tµc: càng vß½n lên mÕnh; càng g£p gian lao kh± cñc lÕi càng hång chí tiªn thü. L¸ch sØ cüa ð¤t nß¾c ðã luôn luôn chÑng minh nhß v§y. ThÑ ðªn, ðó là do tinh th¥n trung kiên cüa ng߶i con áo Lam ð¯i v¾i Gia-ðình Ph§t-tØ. Dù g£p hoàn cänh nào, sáng süa hay ðen t¯i, h÷ vçn không quên lý tß·ng mà h÷ vçn tôn th¶..." (Di-n vån ghi trên) Tôi không ðßþc cái may m¡n ng°i trong phòng hµi-ngh¸ ð¬ lòng rµn ràng khi chính tai nghe l¶i anh Trß·ng-ban. Nhßng, tôi có cäm tß·ng r¢ng, nhß tôi - tim Bác cûng ð§p mÕnh khi ð÷c nhæng l¶i l¨ trên vì hãnh di®n. Sñ hãnh di®n ðã ðóng góp ðßþc nhæng ph¥n nào vào truy«n th¯ng cüa dân tµc. Tình ðÕo, tình ð¶i hòa hþp. ÐÕo pháp và dân tµc g¡n li«n. Và nhß l¶i anh Trß·ng-ban: "Nªu chúng ta xa r¶i cån bän ¤y, chúng ta s¨ m¤t g¯c, ðoàn th¬ chúng ta s¨ m¤t hªt sinh khí và m¤t luôn sñ üng hµ cüa ðÕi ða s¯ qu¥n chúng Ph§t tØ hay không..." (Di-n vån ghi trên) Con ð߶ng chúng ta - trong ðó có bác GIA TR¿·NG lãnh mµt trách nhi®m n£ng n« - ðã ðßþc vÕch ra. Su¯i tâm tß chäy ðªn v¾i lòng Bác chßa cÕn, không th¬ cÕn nhßng xin m¶i Bác hãy theo giòng su¯i ði vào ngõ ngách cüa Gia-ðình... Gia Tröôûng

9


Ph¥n thÑ hai

QUY Cœ GIA-ÐÌNH ] N«n móng • Tìm hi¬u Nµi quy ] Truy«n th¯ng • Møc ðích • Châm ngôn - Kh¦u hi®u • Lu§t • Màu c¶ - S¡c áo • Bài ca chính thÑc • Khuôn d¤u • Chào • Phù hi®u • Quá trình ] Nhæng ng߶i cµng tác • Thành ph¥n • Ði«u ki®n • Nhæng trþ duyên ] L§p mµt gia-ðình • Ði«u ki®n • Công nh§n • Ngßng sinh hoÕt • Giäi tán

Gia Tröôûng

10


] N«n móng • Tìm hi¬u Nµi quy Nªu Bác tham khäo Hiªn-chß½ng Giáo hµi và Nµi-quy Gia-ðình Ph§t-tØ kÛ càng trß¾c khi nh§n làm GIA-TR¿—NG, thì chúng tôi xin ghi tr߶ng hþp cüa Bác là mµt tr߶ng hþp ði¬n hình. Th߶ng th߶ng thì Bác Gia-trß·ng b¸ khuôn hµi "b¡t cóc" trong s¯ nhæng hµi viên tre trë và th߶ng phäi ch¸u cái cänh trên ðe dß¾i búa nên thiªu sñ hång say. Do ðó, m÷i công vi®c ð«u phó thác cho anh Liên-ðoàn-trß·ng ngành Nam nªu không mu¯n nói là "khoán tr¡ng". G£p tr߶ng hþp này, xin m¶i Bác Gia-trß·ng b¤t-ð¡c-dî ð÷c kÛ nµi quy, tìm hi¬u møc ðích cüa Gia-ðình, tìm hi¬u sinh hoÕt và thành quä cüa t± chÑc su¯t h½n 20 nåm qua, tôi cam ðoan là Bác s¨ tìm th¤y mµt làn sinh khí m¾i, mµt lý-tß·ng phøc vø m¾i cho ðÕo-pháp và dân-tµc không nhæng cho hi®n tÕi mà cä trong tß½ng lai; không nhæng cho thª h® ðß½ng th¶i mà cho cä nhæng thª h® mai sau. CÑu mµt ng߶i l¾n chï m¾i cÑu ðßþc mµt ng߶i. CÑu ðßþc mµt trë em là cÑu ðßþc CÄ M“T BÀN TOÁN NHÂN. Xin m¶i Bác ð÷c ði. D¥n d¥n Bác cäm th¤y nhß có mµt ng÷n lØa nung n¤u tâm h°n Bác nhß ðã và ðang hâm nóng nhi®t-huyªt chúng tôi. N½i ðây, chúng tôi chï xin ghi lÕi nhæng nét chính, nhæng ði«u c¥n cho Bác trong hoÕt ðµng m¾i. ] Truy«n th¯ng • Møc ðích Gia ðình Ph§t tØ Gia-ðình Ph§t-tØ chúng ta không phäi là mµt t± chÑc hoàn toàn bi®t l§p nhßng là mµt t± chÑc giáo døc n¢m trong T±ng-vø Thanh-niên cüa Vi®n Hóa ÐÕo. Ðó là phß½ng di®n pháp lý cüa Gia-ðình. Cûng n¢m trong T±ng-vø Thanh-niên v¾i chúng ta, có nhæng bÕn ð°ng hành khác: Sinh viên, H÷c sinh, Thanh niên. Sinh viên thì chï có sinh viên, H÷c sinh thì chï có h÷c sinh m¾i tham gia, Thanh niên thì chï có mµt l¾p tu±i ðßþc quy ð¸nh mà thôi. Riêng Gia-ðình Ph§t-tØ chúng ta thì thâu nhiªp ðü m÷i thành ph¥n: Sinh viên, H÷c sinh, Giáo sß, Công chÑc, Lao ðµng, Thß½ng gia, Nông gia, Thþ thuy«n cho ðªn cä nhæng ng߶i giúp vi®c, nhæng em bán cà rem, ð§u phøng rang cûng không thiªu. Ði«u ð£c bi®t là m÷i thành ph¥n, m÷i giai c¤p khi ðã khoác lên mình chiªc áo LAM r°i thì tr÷n v©n s¯ng trong tinh th¥n bình ðÆng cüa chß Ph§t: "Không có giai c¤p trong nß¾c m¡t cùng m£n, không có giai c¤p trong máu cùng ðö..." Cái tinh th¥n ¤y ngñ tr¸ không phäi chï trong lúc ðªn v¾i Ðoàn mà trong cä ð¶i s¯ng hàng ngày. Tuy n¢m trong T±ng-vø, nhßng chúng ta có mµt l« l¯i t±-chÑc bi®t-l§p; mµt phß½ng pháp hþp khª hþp c½ cho tu±i Thanh-Thiªu-Nhi; mµt kÖ cß½ng truy«n th¯ng nµi bµ mà không ai xâm phÕm ðßþc. T¤t cä nhæng cái riêng bi®t ¤y nh¢m thñc hi®n møc ðích Gia-ðình Ph§ttØ nhß sau: Gia Tröôûng

11


- Ðào luy®n Thanh, Thiªu, аng niên thành Ph§t-tØ chân chính. - Góp ph¥n xây dñng xã hµi theo tinh th¥n Ph§t giáo. Ph¥n thÑ nh¤t cüa Møc ðích là nh¢m vào tñ lþi, ðào luy®n cho m²i cá nhân tr· thành Ph§ttØ chân chính, nhæng Ph§t-tØ S•NG ðúng v¾i pháp cüa Ph§t, thñc hành nåm hÕnh trong ð¶i s¯ng h¢ng ngày. Ðào luy®n các em tr· thành Ph§t-tØ chân chính phäi c¥n nhi«u th¶i gian, nhi«u c¯ g¡ng, không th¬ mµt s¾m mµt chi«u mà thành tñu ðßþc. Chính sñ c¯ g¡ng th߶ng xuyên, sñ kiên nhçn và lòng trung kiên v¾i lý tß·ng s¨ không làm cho chúng ta nän lòng. Ph¥n thÑ hai cüa Møc ðích thuµc v« lþi tha, ph¥n xây dñng xã hµi. Con ng߶i có ð±i m¾i, m¾i ð±i m¾i ðßþc xã hµi. Không th¬ nào có ðßþc mµt xã hµi t¯t ð©p khi con ng߶i còn x¤u xa. Cho nên, không th¬ tách r¶i hai ph¥n tñ lþi và lþi tha riêng bi®t nhau. Tñ lþi ð¬ mà lþi tha. Và trong lþi tha cûng ðã ng¥m chÑa tñ lþi r°i. Khi xây dñng xã hµi hÆn nhiên cûng ðã có ph¥n xây dñng bän thân trong ðó.

• Châm ngôn - Kh¦u hi®u Xây dñng theo tinh th¥n Ph§t giáo tÑc là th¤m nhu¥n vào ð¶i s¯ng xã hµi các ðÑc tính T× bi (lòng thß½ng rµng l¾n), Trí tu® (sñ sáng su¯t) và Dûng cäm (ý chí tiªn thü); ba yªu t¯ c¥n thiªt cho sñ giác ngµ. Do ðó, BI-TRÍ-D•NG là châm ngôn cüa Gia-ðình Ph§t-tØ, là nhæng møc tiêu mà Ph§t-tØ hß¾ng ðªn trong m÷i sinh hoÕt v¾i kh¦u hi®u TINH-T„N mà Bác th߶ng nghe các em hô khi t§p h÷p: Huynh trß·ng: PH‡T T¼! Các em: TINH T„N! Khi ð°ng thanh trä l¶i hai chæ TINH-T„N ¤y, các em phäi ðÑng nghiêm chïnh và ðôi lúc phäi b¡t tay ¤n nªu c¥n chào ai. Bác quan sát t×ng em, nªu em nào không giæ ðúng kÖ cß½ng ¤y, xin Bác cÑ l¤y lu§t mà chïnh ð¯n lÕi. Gia Tröôûng

12


• Lu§t Lu§t cüa Gia-ðình Ph§t-tØ có hai c¤p. V¾i các em аng niên nhö tu±i thì lu§t có vë ð½n giän, hþp v¾i sÑc các em ð¬ các em có th¬ thñc hi®n ðßþc. Có ba ði«u: 1. Em tß·ng nh¾ Ph§t. 2. Em kính mªn cha m© và thu§n thäo v¾i anh ch¸ em. 3. Em thß½ng ng߶i và v§t. R¤t là giän d¸, nhßng các em ðßþc khuyªn khích thi hành thì cûng là mµt sñ lþi ích l¾n lao. Ra ð߶ng, Bác b¡t g£p mµt em Oanh-vû b¡n chim? Bác ðªn v± vai em ¤y r°i nói nhö: "Nè, con quên lu§t thÑ ba r°i sao?". Ъn thåm nhà phø huynh, b¡t g£p mµt ðoàn sinh dành ð° ch½i v¾i em. Bác kêu lÕi và nghiêm kh¡c ra l®nh cho em ðÑng nghiêm ð÷c ði«u thÑ hai. Th¤y v§y, ch¡c phø huynh cûng khoái chí mà em ðó cûng d¶m d¶m vì sþ b¸ Ba Má b¡t ð÷c lu§t ¤y lÕi. L¾n tu±i h½n, các em thuµc ngành Thiªu, ngành Thanh và cä Huynh trß·ng (xin Bác nh¾ cho là Bác cûng là Huynh trß·ng ð¤y) có nhæng ði«u lu§t "lý tß·ng" h½n, tr÷n cho cä ð¶i mình. Có nåm ði«u: 1. Ph§t tØ quy y Ph§t, Pháp, Tång và giæ gi¾i ðã phát nguy®n. 2. Ph§t tØ m· rµng lòng thß½ng, tôn tr÷ng sñ s¯ng. 3. Ph§t tØ trau d°i trí tu®, tôn tr÷ng sñ th§t. 4. Ph§t tØ trong sÕch t× th¬ ch¤t ðªn tinh th¥n, t× l¶i nói ðªn vi®c làm. 5. Ph§t tØ s¯ng hÖ xä ð¬ dûng tiªn trên ð߶ng ÐÕo. Lu§t là m¯i dây tinh th¥n ràng buµc ðoàn sinh hòa ð°ng trong ðoàn th¬: "gi¾i hòa ð°ng tu". Lu§t có hai tác døng: ngån ng×a tµi l²i và phát tri¬n tánh thi®n. Giäi thích nhæng ði«u lu§t cho các em c¥n phäi tª nh¸, phäi hþp v¾i tu±i và tính tình. Càng l¾n các em càng hi¬u ý nghîa cüa lu§t h½n. Trong các bu±i l- Ph§t th߶ng l®, các em ð«u ð÷c lu§t. Ð÷c nhß keo nhß v©t, hay ð÷c nhß h÷c sinh ð÷c bài h÷c thuµc lòng chÆng phäi là ði«u mà chúng ta mong ß¾c. Làm thª nào cho các em hi¬u r¢ng ð÷c lu§t trong các bu±i l- Ph§t là ð¬ nh¡c nhü và tñ xét lÕi mình ðã thñc hi®n nhæng gì, vi phÕm gì trong tu¥n qua. Cho nên, tôi xin ð« ngh¸ sau khi ð÷c lu§t xong, cho các em vài phút im l£ng ð¬ suy gçm. Có mµt phß½ng pháp dÕy lu§t hay nh¤t và có tác døng nh¤t là "dî thân tác chúng". Nhæng ng߶i l¾n chúng ta mà s¯ng ðúng v¾i lu§t thì tñ nhiên các em theo. Không th¬ nào chúng ta lÕi theo câu ngÕn ngæ hªt sÑc phän giáo døc này cüa Tây phß½ng: "Làm nhæng ði«u tôi nói, ð×ng làm nhæng ði«u tôi làm". Gia Tröôûng

13


Lu§t, kh¦u hi®u và châm ngôn có liên h® và tß½ng quan m§t thiªt v¾i nhau ð¬ ðÕt t¾i cái møc ðích mà chúng ta theo ðu±i. Chúng có mãnh lñc t§p trung và gÕn l÷c ý nghî, l¶i nói và hành ðµng chúng ta trong ð¶i s¯ng h¢ng ngày ð¬ ðÕt t¾i cõi thi®n. Trên ðây, là nhæng ði«u t±ng quát, s½ lßþc. Ь hi¬u rõ thêm, xin m¶i Bác dñ nhæng khóa hµi thäo Gia-trß·ng hay dñ thính các khóa hu¤n luy®n Huynh trß·ng ð¬ ði sâu vào chi tiªt, nh¤t là các phß½ng pháp giáo døc, nhæng chiªc bè c¥n thiªt ð¬ ch· các em sang sông. • Màu c¶ - S¡c áo Chúng ta có nhæng hình thÑc và d¤u hi®u riêng cüa chúng ta, v×a ð¬ tßþng trßng cho lý thuyªt, v×a ð¬ phân bi®t v¾i các ðoàn th¬ khác, v×a ð¬ un ðúc tinh th¥n c¯ kªt ð¬ bäo v® ðÕo pháp và t± chÑc chúng ta. Trß¾c hªt, nói ðªn chiªc HOA SEN TR•NG tám cánh trên n«n xanh lá mÕ, bi¬u tßþng chính cüa Gia-ðình. Hoa sen 8 cánh, 3 cánh dß¾i tßþng trßng cho Tam Bäo: Ph§t, Pháp, Tång mà Ph§t tØ phäi nß½ng v« ð¬ làm cån bän cho sñ tu tiªn. Nåm cánh trên tßþng trßng cho 5 ðÑc tính: T× bi, Trí tu®, Tinh t¤n, Thanh t¸nh, và HÖ xä là con ð߶ng d¡t dçn chúng ta ðªn møc ðích cüa T±-chÑc: thành Ph§t tØ chân chính. Màu lá mÕ là màu cüa hy v÷ng, t× sñ hy v÷ng nhö nhoi v« ð¶i s¯ng bän thân ðªn lòng hy v÷ng vô biên t¯i h§u mà ðÑc Ph§t ðã công b¯, "Ta là Ph§t ðã thành, chúng sanh là Ph§t s¨ thành". Nªu là HUY HIŽU thì hoa sen tr¡ng (màu tr¡ng tßþng trßng cho ánh sáng trí hu® hoàn toàn - giác ngµ - và ánh sáng thanh t¸nh hoàn toàn - giäi thoát) trên n«n lá mÕ hình tròn có vi«n tr¡ng. Hình tròn tßþng trßng cho ðÕo Ph§t viên dung, hoàn toàn vô ngÕi. Ðoàn sinh chï ðßþc mang huy hi®u sau khi làm l- phát nguy®n. Nªu là C– cüa Gia-ðình, thì hoa sen tr¡ng trong vòng tròn tr¡ng trên n«n lá mÕ hình chæ nh§t 0m60 × 0m90 v« phía phäi lá c¶. Còn m£t bên trái thì thêu tên Gia-ðình. C¶ Gia-ðình có tua tr¡ng vi«n chung quanh. Huy hi®u và c¶ Sen tr¡ng là linh h°n cüa Gia-ðình Ph§t-tØ chúng ta. Khi ð¬ trong ðoàn quán hay khi t§p h÷p, khi ði ngoài ð߶ng, ði c¡m trÕi hay trong nhæng sinh hoÕt khác, c¶ phäi ðßþc dñng lên n½i ch² cao ráo, sÕch s¨; phäi ðßþc c¥m tay mµt cách ðÑng ð¡n, tr¸nh Gia Tröôûng

14


tr÷ng... Và nªu ai manh tâm lþi døng và xâm phÕm thì chúng ta phäi ðem xß½ng máu bäo v® nó. Nªu quan ni®m r¢ng Giáo-kÏ chï là mµt mänh vãi không ðáng giá ba xu nhß mµt v¸ nào ðó ðã lên tiªng trong kÏ v§n ðµng cüa Ph§t giáo nåm 1963 thì làm sao Hòa thßþng Quäng-ÐÑc cüa chúng ta có th¬ tñ tÕi ng°i trong lØa h°ng nhß ng°i n½i gió mát trång thanh? Màu Lam S¡c áo cüa t± chÑc chúng ta là s¡c LAM. жi là mµt sñ hòa âm nh¸p ði®u. Màu lam là mµt màu hòa hþp v¾i cänh v§t thiên nhiên, hòa hþp v¾i lòng ng߶i, hòa hþp cái ta nhö bé vào cái ðÕi ngã ðµc tôn linh di®u. Màu LAM bây gi¶ là mµt màu ph± biªn, bi¬u hi®n cho Gia-ðình Ph§t-tØ, cái màu hi«n lành d- thß½ng mà cûng d- nhuµm ¤y. Chï c¥n mµt tí mñc tàu cûng ðü nhuµm ðßþc mµt chiªc áo dài ð©p ð¨ khiêm nhßþng. Nªu chúng ta quyªt tâm bäo v® màu c¶ thì chúng ta cûng ð×ng bán rë s¡c áo b¢ng cách làm hoen ¯ nó v¾i nhæng hành ðµng l®ch lÕc tinh th¥n Ph§t-tØ, ho£c v¾i sñ tham dñ vào nhæng hoÕt ðµng ngoài chü trß½ng cüa Giáo-hµi và cüa Gia-ðình chúng ta. аng phøc cüa Huynh-trß·ng và ðoàn sinh ðã ðßþc quy ð¸nh; nhßng r¤t tiªc là ð°ng phøc cüa Gia-trß·ng chßa ðßþc th¯ng nh¤t vì tu±i tác, vì thói quen. Có nhæng Bác Gia-trß·ng - tuy ðã già - mà không ng¥n ngÕi b§n ð°ng phøc Huynh-trß·ng. Cái lþi th§t rõ r®t: Bác ðã g¥n gûi các em và các em cûng ðã tñ th¤y g¥n gûi Bác quá nhi«u nhß không còn mµt sñ ngån cách nào cä. Do ðó mà Bác ðã nhiªp phøc ðßþc các em mµt cách d- dàng. Tôi ðã t×ng th¤y các em ùa ra vây quanh Bác Gia-trß·ng (m£c ð°ng phøc) v¾i mµt tinh th¥n c·i m·, th¡m thiªt ðÕo tình và Bác cûng ðã hoan hÖ tß½i c߶i thân m§t không kém khi thåm em này, höi em khác, phán xét em kia mà ch¡c ch¡n mµt Bác Giatrß·ng b® v® trong bµ ð° tây ðÑng ð¡n hay v¾i chiªc áo thâm the dài ðÕo mÕo không th¬ nào tÕo ra ðßþc. Tôi th§t cäm ðµng và ß¾c ao ðßþc th¤y cái hình thÑc ¤y n½i m÷i Bác Giatrß·ng. Nªu bµ ð° ð°ng phøc còn là v¤n ð« ngån ngÕi thì xin quý Bác Gia-trß·ng dùng ÁO LAM dù là áo s½ mi dài hay chiªc áo dài qu¯c phøc. Mµt khi mà thân hòa ð°ng trú r°i thì ð°ng sñ cûng d- dàng và lþi hành s¨ ðªn. Xin Bác Gia-trß·ng suy nghî lÕi coi.

Gia Tröôûng

15


Và trong cùng màu c¶ s¡c áo ¤y, chúng ta cùng ca bài ca chính thÑc, bài: Bài Ca Sen Tr¡ng Lòng chúng ta s¨ ði theo câu ca tiªng hát "Kìa xem ðóa sen tr¡ng th½m Nghìn hào quang chiªu sáng trên bùn Hình dung B±n-sß chúng ta Lòng t×-bi trí-giác vô cùng аng th® nguy®n mµt dÕ theo Ph§t Nguy®n sØa mình ngày thêm tinh khiªt Ъn bao gi¶ ðßþc tày sen ngát Töa hß½ng th½m t×-bi t§n cùng". L¶i l¨ có giá tr¸ nhß mµt bài nh§t tøng. Ði®u hát lÕi không khúc m¡c mà Bác chï nghe vài l¥n, hát th¥m trong mi®ng vài b§n là có th¬ hòa chung v¾i các em trong bu±i l- ðßþc li«n. Tøng chú ÐÕi-bi còn khó h½n g¤p bµi. Bài ca chính thÑc phäi ðßþc tôn tr÷ng. Ng߶i hát, toàn thân phäi nghiêm chïnh. Ng߶i nghe cûng trong thái ðµ kính tr÷ng. Ðã là ðoàn viên Gia-ðình Ph§t-tØ, h¬ khi tiªng hát bài ca chính thÑc v÷ng ðªn thì b¤t cÑ làm vi®c gì cûng phäi ng×ng lÕi, nghiêm trang ðÑng hß¾ng v« phía phát ra bài ca cho ðªn khi ch¤m dÑt. Nªu có em nào - dù là vô tình - không giæ thái ðµ tôn tr÷ng bài ca chính thÑc, huy hi®u hay c¶ Gia-ðình thì xin Bác cÑ phê bình ð×ng tiªc l¶i. Có thª các em m¾i biªt tôn tr÷ng Qu¯ckÏ, Ph§t-kÏ và Qu¯c-ca... • Khuôn D¤u Khuôn d¤u cüa Gia-ðình hình tròn có vi«n. Bên trong có bánh xe pháp luân và hoa sen. Quanh vi«n ghi: Gia-ðình Ph§t-tØ Vi®t-Nam, tên Tïnh, tên Qu§n. — giæa ghi tên Gia-ðình, Ð߶ng kính: 30 ly

Chï có các c¤p: Trung ß½ng, Mi«n, Tïnh, Qu§n và Gia-ðình có khuôn d¤u mà thôi. Dß¾i vån thß, khuôn d¤u ðßþc áp phía trái chæ ký, chÑ không phäi ch°ng lên. Gia Tröôûng

16


• Chào Ph§t tØ chúng ta th߶ng ch¡p tay trß¾c ngñc ð¬ chào nhau. Ðó là mµt l¯i chào r¤t nhã nh£n và r¤t khiêm t¯n mà chúng ta nên giæ khi tiªp xúc v¾i quý v¸ Tång ni, v¾i hµi hæu cä lúc m£c ð°ng phøc. Tuy nhiên, là mµt ðoàn th¬ thanh niên, khi m£c ð°ng phøc, chúng ta có mµt cách chào riêng bi®t; ðó là „N CÁT T¿–NG. (Bàn tay m£t ngæa v« phía trß¾c, ðßa ngang vai, cánh ngoài thÆng d÷c v¾i ngón cái giæ l¤y ngón ðeo nhçn). L¯i chào này, ngoài vi®c áp døng rµng rãi trong Gia ðình Ph§t tØ chúng ta, còn có th¬ áp døng ð¯i v¾i các ðoàn th¬ Thanh niên bÕn và ð£c bi®t chào linh cæu khi g£p ðám tang. Khi chào, phäi nghiêm chïnh. Cùng v¾i ðµng tác ðßa cánh tay lên, thân mình phäi thÆng th¡n, m£t nghiêm, m¡t nhìn thÆng vào khách. Nªu chào ng߶i c¤p trên và ng߶i trên chào lÕi thì phäi ðþi cho khách buông tay chào m¾i nghï tay. Chào cûng thuµc v« nghi l- nên phäi c¦n tr÷ng, không nên b×a bãi. Nhìn vào cæ chï cüa mµt ðoàn sinh lúc chào, ng߶i ta có th¬ biªt ðßþc trình ðµ giáo døc cüa ðoàn th¬ ¤y. • Phù Hi®u Ngoài huy hi®u hoa sen mang trß¾c ngñc nhß Nam Huynh trß·ng còn có nhæng phù hi®u sau ðây: Phù hi®u chÑc vø, ðeo trên hoa sen. Gia trß·ng: Kích thß¾c: 20 x 70 ly GIA TR¿—NG

CHAÙNH ÑAÉNG Liên ðoàn trß·ng: Kích thß¾c: 16 x 60 ly

MINH TÂM Thß ký và Thü quÛ Gia ðình: Kích thß¾c nhß Liên ðoàn trß·ng chï ghi tên Gia-ðình mà thôi

THU‡N HÓA Gia Tröôûng

17


Nhæng phù hi®u này n«n nâu chæ tr¡ng. Ь tñ gi¾i thi®u, còn có mµt bäng tên và pháp danh, kích thß¾c 15 x 17 ly, n«n tr¡ng chæ ðö. Pháp danh l¾n h½n h÷ và tên. TAÂM DUÕNG

NGUYEÃN ÑAÏI THÖÙC Nªu b§n ð°ng phøc, thì bäng này ðeo trên túi áo m£t. Nªu b§n qu¯c phøc thì ðeo dß¾i huy hi®u hoa sen. • Quá Trình Ъn ðây, tôi không th¬ không tâm sñ v¾i Bác cái quá trình cüa chúng ta dù chï là ðôi l¶i tâm sñ ng¡n ngüi qua mµt vài khúc quanh l¾n cüa l¸ch sØ: l¸ch sØ dân tµc và ðÕo pháp có ít nhi«u liên h® tinh th¥n: 1930: / /

1940: /

Phong trào kháng chiªn quân sñ dành ðµc l§p cho T±-qu¯c th¤t bÕi và ch¤m dÑt sau vø kh·i nghîa Yên-bái. Cûng trong nhæng nåm ¤y, phong trào ch¤n hßng Ph§t-giáo näy mÕnh: LßÞng-xuyên Ph§t-h÷c. Nam kÏ nghiên cÑu Ph§t h÷c (1931) · Nam; An-nam Ph§t h÷c hµi (1932) · Trung; Vi®t-Nam Ph§t-Giáo (1934) · B¡c.

Thanh niên Ph§t-h÷c ÐÑc døc và Gia-ðình Ph§t-hóa ph± ra ð¶i tÕi Huª. Các GÐPHP ð¥u tiên: Tâm-Minh, Tâm-lÕc, Thanh-t¸nh, Sum-ðoàn.

1945-1946: / / /

Cách mÕng tháng 8. Pháp ð± bµ lên Vi®t-Nam. Chiªn tranh Vi®t-Pháp. Sinh hoÕt Gia ðình b¸ ðÑt ðoÕn.

1947-1948: / / / /

Nung n¤u lÕi t± chÑc: GÐPHP ðßþc thành l§p: Hß¾ng thi®n và Gia thi®n. Sau ðó, nhi«u GÐPHP khác ra ð¶i. Ban Hß¾ng dçn Th×a thiên ðßþc thành l§p. GÐPHP ðßþc t± chÑc · B¡c.

1950: Gia Tröôûng

18


/

ÐÕo dø s¯ 10 cüa Chính phü ð£t Ph§t giáo vào quy chª Hi®p hµi.

/

ÐÕi hµi Huynh trß·ng GÐPHP h÷p tÕi T× ðàm v¾i sñ tham dñ cüa ÐÕi di®n Trung và B¡c: Danh hi®u Gia ðình Ph§t tØ thay thª GÐPHP, Nµi quy GÐPT ðßþc thiªt l§p, Tiªng nói Th¯ng nh¤t vang dµi. ÐÕi hµi Ph§t giáo Th¯ng nh¤t cüa 6 T§p ðoàn Tång già và Cß sî Trung-NamB¡c: T±ng hµi Ph§t giáo Vi®t nam ra ð¶i.

1951:

/

1953: /

ÐÕi hµi Huynh trß·ng GÐPT thÑ 2, ðü ðÕi di®n Trung-Nam-B¡c tÕi Huª: Chß½ng trình tu h÷c ðßþc hoÕch ð¸nh.

/

ÐÕi hµi Huynh trß·ng GÐPT thÑ 2, ðü ðÕi di®n Trung-Nam-B¡c tÕi Huª: Chß½ng trình tu h÷c ðßþc hoÕch ð¸nh.

/

Фt nß¾c b¸ chia ðôi. Chính quy«n Ngô ðình Di®m - Änh hß·ng cüa MÛ tÕi mi«n Nam Vi®t-Nam.

/

Hµi ngh¸ Huynh trß·ng l¥n thÑ 3 tÕi Ðalat: Quy chª Huynh trß·ng, Tu chïnh hình thÑc. Huynh trß·ng Phan duy Trinh b¸ tàn sát dã man tÕi Huª.

/

H÷p bÕn ngành Thiªu V N-H NH dñ ð¸nh tÕi Nha trang ðang tiªn mÕnh thì không ðßþc phép cüa Chính quy«n.

/

ÐÕi hµi Huynh trß·ng GÐPT tÕi Saigon (chùa Xá lþi). Ý chí th¯ng nh¤t tr÷n v©n - Ý kiªn thay ð±i danh hi®u Thanh niên Ph§t tØ Vi®t nam thay GÐPT không ðßþc ðÕi hµi ch¤p nh§n.

/

Cuµc v§n ðµng ðòi bình ðÆng Tôn giáo và công bình xã hµi cüa Ph§t giáo Vi®t nam. Oanh vû Уng vån Công b¸ tàn sát tÕi ðài phát thanh Huª, Ðoàn sinh Quách th¸ Trang b¸ b¡n chªt tÕi Saigon. Chª ðµ Ngô ðình Di®m søp ð±.

1953:

1954:

1955:

1960:

1961:

1963:

/ / Gia Tröôûng

19


1964: / / /

Giáo hµi Ph§t giáo Vi®t nam Th¯ng nh¤t ðßþc thành l§p. Hiªn chß½ng cüa Giáo hµi ban hành. ÐÕi hµi Huynh trß·ng GÐPT toàn qu¯c v¾i h½n 200 ðÕi bi¬u cüa 42 tïnh hµi h÷p tÕi Saigon (Tr߶ng Gia long). Ban Hß¾ng dçn GÐPT các ph¥n giäi tán.

1965: /

1966-1967: / / / / / 1968: /

Næ Huynh trß·ng Ðào th¸ Yªn Phi tñ thiêu phän ð¯i chính phü Tr¥n vån Hß½ng tÕi Nha trang.

Cuµc v§n ðµng cüa Ph§t giáo ðòi Qu¯c hµi và chü quy«n Qu¯c gia, ðòi hüy bö s¡c lu§t 23/67 cüa œy ban Lãnh ðÕo Qu¯c gia. Huynh trß·ng Nguy-nðÕi ThÑc b¸ b¡n chªt tÕi Huª. Thiªu næ Nguy-nth¸ Vân tñ thiêu tÕi Huª. Thiªu næ Ðào th¸ Tuyªt tñ thiêu tÕi Saigon. ÐÕi hµi Huynh trß·ng GÐPT toàn qu¯c tÕi Saigon (Trung tâm Vån hóa Xã hµi Ph§t giáo): Gây ý thÑc g¡n li«n ÐÕo pháp và Dân tµc. Nµi san Gia ðình Ph§t tØ Vi®t nam "SEN TR•NG" ra ð¶i.

Có mµt cái gì liên tøc, mµt cái gì không th¬ dùng ngôn ngæ, vån tñ nói ra ðßþc ðã ngñ tr¸ su¯t cä th¶i gian ¤y và làm cho t± chÑc cüa chúng ta - dù träi qua bao nhiêu biªn chuy¬n cüa th¶i cuµc - vçn giæ ðßþc tinh th¥n duy nh¤t, vçn giæ ðßþc sñ tinh khiªt cüa màu c¶ s¡c áo mà mµt khi ð« c§p ðªn Gia ðình Ph§t tØ, không ai có th¬ khinh nh¶n ðßþc. Chính "cái gì ðó" ðã làm cho phong trào Gia ðình Ph§t tØ phát tri¬n mau chóng t× thành th¸ ðªn thôn quê, t× núi r×ng ðªn duyên häi... và nay ðã tr· thành mµt t± chÑc giáo døc Thanh thiªu niên có quy mô, có lý thuyªt, có phß½ng pháp riêng bi®t. ] Nhæng ng߶i cµng tác • Thành ph¥n аng hµi, ð°ng thuy«n ð¬ lèo lái Gia ðình v¾i Bác Gia trß·ng có: - 2 Liên Ðoàn Trß·ng (1 phø trách Liên Ðoàn Nam, 1 phø trách Liên Ðoàn Næ). - 1 Thß Ký - 1 Thü QuÛ và các Ðoàn trß·ng, Ðoàn phó các Ðoàn. Bác Gia trß·ng và các Anh, Ch¸ này làm thành BAN HUYNH TR¿—NG GIA ÐÌNH. Gia Tröôûng

20


Ь Bác t߶ng t§n h½n, xin trình bày v¾i Bác h® th¯ng t± chÑc cüa Gia ðình sau ðây: Ngành - Liên Ðoàn - Ðoàn M²i Gia ðình có hai Liên Ðoàn: Liên Ðoàn NAM và Liên Ðoàn Nÿ. Có ba NGÀNH thuµc ba l¾p tu±i: - Ngành ÑOÀNG NIEÂN bi®t danh OANH V• tu±i t× 7 ðªn 12 - Ngành THIŠU NIÊN t× 13 ðªn 17 tu±i - Ngành THANH NIÊN t× 18 tu±i tr· lên M²i Liên Ðoàn có ba ÐOÀN thuµc ba ngành: - Ðoàn Nam hay Næ Oanh Vû - Ðoàn Thiªu Nam hay Thiªu Næ - Ðoàn Nam hay Næ Ph§t TØ. Liên Ðoàn do Liên Ðoàn trß·ng phø trách. Các Ðoàn thì có mµt Ðoàn trß·ng và mµt hay hai Ðoàn phó ði«u khi¬n.

S´ Ð • GIA ÐÌNH Gia trß·ng

Thß ký

Thanh Nam Ðoàn trß·ng Ðoàn phó

Thanh Næ Ðoàn trß·ng Ðoàn phó

Ngành Thanh

Liên Ðoàn Trß·ng

Thiªu Nam Ðoàn trß·ng Ðoàn phó

Thiªu Næ Ðoàn trß·ng Ðoàn phó

Ngành Thiªu

Thü quÛ

Oanh Vû Nam Ðoàn trß·ng Ðoàn phó

Oanh Vû Næ Ðoàn trß·ng Ðoàn phó

Ngành Oanh

M²i ðoàn có chß½ng trình và phß½ng pháp tu h÷c riêng hþp v¾i sñ phát tri¬n v« c½ th¬ và tâm lý cho t×ng l¾p tu±i. Nam và Næ sinh hoÕt riêng bi®t, tr× tr߶ng hþp Gia ðình dß¾i 4 ðoàn. Ði«u này gây nhi«u khó khån và ðã có nhi«u sñ thäo lu§n sôi n±i trong các kÏ ðÕi hµi Huynh trß·ng toàn qu¯c. Gia Tröôûng

21


S· dî phäi sinh hoÕt riêng bi®t là ð¬ cho các ðoàn næ tñ l§p. H½n næa, tính tình cüa Nam Næ khác nhau, hoÕt ðµng cûng khác nhau, tâm lý khác nhau, nên sñ hoÕt ðµng riêng bi®t s¨ khích ðµng Liên ðoàn Næ phát tri¬n nång khiªu cüa mình h½n. Tuy thª, v¾i chß½ng trình tu h÷c hi®n tÕi, Huynh trß·ng Næ (nh¤t là Thiªu næ và Næ Ph§t tØ) chßa ðü kiªn thÑc chuyên môn ð¬ ði«u khi¬n nên vçn là mµt tr· ngÕi. ÐÕi hµi Huynh trß·ng toàn qu¯c 1967 ðã giäi quyªt: "TÕm th¶i, các ðoàn nên sinh hoÕt cùng mµt th¶i gian và ð¸a ði¬m nhßng c¥n c¯ g¡ng ði ðªn sñ hoÕt ðµng riêng bi®t". M²i Gia ðình phäi có t¯i thi¬u là 2 ðoàn và t¯i ða là 6 ðoàn. Các Ðoàn Oanh Vû có nhi«u nh¤t là 24 em (4 ðàn) và các ðoàn Thiªu và Thanh thì nhi«u nh¤t là 32 em (4 ðµi hay chúng). • Nhæng ði«u ki®n c¥n thiªt Theo nguyên t¡c thì Bác Gia trß·ng phäi là: a) Mµt cß sî t× 30 tu±i tr· lên, có uy tín trong ban ÐÕi di®n Giáo hµi c¤p ð¸a phß½ng và hi¬u biªt v« Gia ðình Ph§t tØ, do Ban Huynh trß·ng m¶i và ðßþc sñ ð°ng ý cüa Ban Hß¾ng dçn Tïnh hay Th¸ xã. b) Nªu Liên ðoàn trß·ng t× 30 tu±i tr· lên có ðü tß cách và uy tín v¾i ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng thì có th¬ kiêm nhi®m chÑc vø Gia trß·ng. Liên ðoàn trß·ng, Ðoàn trß·ng và Ðoàn phó mu¯n ðßþc giæ chÑc vø thñc thø phäi trúng cách các trÕi Hu¤n luy®n Huynh trß·ng do Ban Hß¾ng dçn t± chÑc: 3 TrÕi Huynh trß·ng S½ c¤p Lµc uy¬n ðào tÕo Ðoàn phó 3 TrÕi Huynh trß·ng C¤p I A-Døc ðào tÕo Ðoàn trß·ng 3 TrÕi Huynh trß·ng C¤p II Huy«n Trang ðào tÕo Liên ðoàn trß·ng. Ðoàn trß·ng và Ðoàn phó n¡m vai trò chü ðµng v« giáo døc ðoàn sinh, nªu không có ðü cån bän lý thuyªt và chuyên môn thì làm sao mà ðào luy®n ðßþc các em ðúng v¾i møc ðích và ð߶ng l¯i cüa Gia ðình Ph§t tØ? Các trÕi Hu¤n luy®n nhß thª th§t là quan tr÷ng, Bác c¥n phäi khuyªn khích và giúp ðÞ các Huynh trß·ng tham dñ. Thß ký và Thü quÛ, Bác ch÷n nhæng Huynh trß·ng nào có khä nång thì gi¾i thi®u cho ban Huynh trß·ng b¥u. Gia Tröôûng

22


Thành ph¥n ði«u khi¬n trong mµt Gia ðình chia ra hai phÕm vi rõ r®t: 3 Liên ðoàn trß·ng, Thß ký, Thü quÛ và Bác Gia trß·ng giæ vai trò ði«u hþp, dung hòa công tác chung, ði«u hành hành chánh và tài chánh cüa Gia ðình. Do ðó, ngoÕi tr× Gia trß·ng là ðßþc m¶i, các ban viên khác (Liên ðoàn trß·ng, Thß ký, Thü quÛ) ð«u do Ban HUYNH TR¿—NG b¥u lên. 3 Các Ðoàn trß·ng và Ðoàn phó n¡m giæ sinh hoÕt nµi bµ cüa Ðoàn có tính cách chuyên môn, th߶ng xuyên và liên tøc ð¬ chß½ng trình tu h÷c ðßþc áp døng ðúng v¾i hÕn kÏ nên không phäi b¥u lÕi m²i nåm. Nªu c¥n thì cäi t± hay b± sung mà thôi. Thiªt tß·ng, nhæng tài li®u nhß "Quy chª Huynh trß·ng" bao g°m các møc qui ð¸nh c¤p b§c, san ð¸nh b±n ph§n và quy«n hÕn; "Quy chª Hu¤n luy®n" ð¬ th¯ng nh¤t tß tß·ng, ý chí, hành ðµng; "Quän tr¸ Huynh trß·ng" ð¬ n¡m giæ, phát tri¬n và nâng ðÞ Huynh trß·ng ð¬ liên kªt Huynh trß·ng lÕi thành mµt kh¯i, là nhæng tài li®u mà các Bác Gia trß·ng c¥n n¡m væng trong tay ð¬ theo dõi ð¶i s¯ng cüa Huynh trß·ng. Khi ðã lãnh hµi ðßþc kÖ cß½ng r°i thì dù có kh·i ni®m qua m£t Bác Gia trß·ng, Huynh trß·ng cûng chÆng dám nào.

• Nhæng trþ duyên Bên cÕnh Ban Huynh trß·ng, có mµt ban Bäo trþ. Xin ð×ng nghî r¢ng nói ðªn ban Bäo trþ là chï nói ðªn chuy®n làm ti«n cho Gia ðình. Cái ý nghî tai hÕi ¤y làm cho bao ðÕo hæu e ngÕi, ð¡n ðo và không dám tham gia ban bäo trþ dù có nåm m¶i bäy m÷c. C¥n phäi giäi thích rõ ràng công vi®c bäo trþ g°m cä m÷i m£t. Bäo trþ Huynh trß·ng thì cho em út hay con cháu l¾n tu±i ði h÷c l¾p Hu¤n luy®n Huynh trß·ng. Bäo trþ s¯ lßþng ðoàn sinh thì khuyªn khích bÕn bè cho con em ðªn v¾i Gia ðình. Bäo trþ mµt l- lßþc cüa Gia ðình thì tùy tính cách cüa bu±i l- mà cho l¶i khuyên, cho sÑc lñc hay cho ti«n bÕc, t£ng l- ph¦m hay v§t døng. Nhßng có mµt sñ bäo trþ quan tr÷ng nh¤t là sñ bäo trþ v« ðÑc hÕnh cüa Huynh trß·ng và ðoàn sinh. Mµt sñ khuyên nhü, mµt l¶i chï trích phê phán hành ðµng sai l¥m cüa Huynh trß·ng há chÆng phäi là mµt sñ bäo trþ to tác ß? T¤t cä nhæng sñ trþ duyên ¤y nh¡m vào mµt møc ðích duy nh¤t: bäo v® sñ thu¥n nh¤t cüa Gia ðình, giúp ðÞ Huynh trß·ng làm tròn sÑ mÕng ð¯i v¾i ðÕo pháp, ð¯i v¾i dân tµc. Mµt sñ bäo trþ nhß thª, ai mà không thích?

Gia Tröôûng

23


Bác Gia trß·ng càng tª nh¸ và khéo léo ch×ng nào thì ban Bäo trþ càng hång say ch×ng ¤y. Tâm lý chung là ai cûng mu¯n làm mµt cái gì cho ðÕo. Nªu trong các bu±i h÷p Huynh trß·ng cüa Gia ðình, ð«u có m£t ban Bäo trþ ð¬ góp ý và ð¬ quyªt ð¸nh thì tñ nhiên ban Bäo trþ th¤y mình có trách nhi®m và không n· nào t× ch¯i, nªu th¤y công vi®c quä th§t là c¥n thiªt. Ðôi lúc, ban Bäo trþ ðóng vai trò c¯ v¤n. Thành ph¥n cüa ban Bäo trþ g°m có: 1 Trß·ng ban, 1 phó Trß·ng ban, 1 Thß ký và 1 Thü quÛ. Có ng߶i cµng tác và biªt ng߶i cµng tác phäi có nhæng ði«u ki®n gì r°i, Bác Gia trß·ng có th¬ nghî ðªn vi®c thành l§p mµt Gia ðình.

] Thành l§p mµt Gia ðình • Ði«u ki®n Khi ðßþc m¶i thành l§p mµt Gia ðình, xin Bác suy nghî kÛ v« cái møc ðích cüa nó. Th߶ng th߶ng, các khuôn hµi ðã nghî l¥m v« t± chÑc cüa chúng ta. Quý Bác hµi viên mu¯n có mµt Gia ðình nhß là mµt ð° trang trí trong các l- lßþc cho ð©p m¡t, cho vui nhà vui cØa, ho£c có ng߶i c¥m tràng phan ðßa ðám ma hay sai làm các công vi®c v£t vãnh trong khuôn hµi khi có l- lßþc. Quan ni®m l®ch lÕc ¤y c¥n phäi ðßþc chïnh ð¯n lÕi và Bác Gia trß·ng có ðü uy tín và cß½ng v¸ ðánh tan nhæng ngµ nh§n ¤y. Trong tr߶ng hþp ðã có mµt ban hß¾ng dçn Tïnh r°i, mu¯n thành l§p mµt Gia ðình thì phäi có gi¤y üy nhi®m cüa Ban Hß¾ng dçn Tïnh. Nªu trong tr߶ng hþp chßa có Ban Hß¾ng dçn Tïnh thì phäi có gi¤y üy nhi®m cüa Ban Hß¾ng dçn Trung ß½ng ð¬ trình cho ban ÐÕi di®n Giáo hµi s· tÕi biªt. Phäi có ít nh¤t HAI HUYNH TRÖÔÛNG ÑAÕ DÖÏ LÔÙP HUAÁ N LUYEÄN m¾i ðßþc thành l§p Gia ðình Ph§t tØ. Trong bß¾c ð¥u, ði«u Bác Gia trß·ng nên lßu ý là v¤n ð« Huynh trß·ng. Phäi sØa soÕn trß¾c b¢ng cách gØi ng߶i ði h÷c các khóa hu¤n luy®n Huynh trß·ng ho£c b¢ng cách g·i ng߶i ðªn sinh hoÕt t§p sñ tÕi các Gia ðình k« c§n. Bß¾c ð¥u là bß¾c khó. Không phäi khó · ch² không có ðoàn sinh mà khó là · ch² tÕo nên mµt quy cü t× trong cån bän ð¬ làm ðà phát tri¬n d¥n d¥n Gia ðình ðúng v¾i kÖ cß½ng. Danh hi®u cüa Gia ðình phäi ðßþc Ban Hß¾ng dçn Tïnh ch¤p thu§n. Ðoàn quán · tÕi ðâu thì liên lÕc theo h® th¯ng ngang v¾i ban ÐÕi di®n Giáo hµi s· tÕi. Trong th¶i gian Gia ðình chßa ðßþc chính thÑc th×a nh§n, ðoàn sinh chï m£c ð°ng phøc và Gia ðình hi®u mà thôi. Chßa ðßþc mang huy hi®u hoa sen, ngoÕi tr× các ðoàn sinh t× các Gia Tröôûng

24


Gia ðình ðßþc th×a nh§n chuy¬n ðªn (có gi¤y gi¾i thi®u). Chï ðßþc phép sinh hoÕt tÕi ðoàn quán mà thôi. Khi th¤y c¥n phäi sinh hoÕt tÕi mµt ð¸a ði¬m xa ðoàn quán, phäi ðßþc sñ ch¤p thu§n cüa c¤p trên. • Công nh§n Sau 6 tháng hoÕt ðµng ði«u hòa, m¾i ðßþc Ban Hß¾ng dçn Tïnh (tr߶ng hþp có Ban Hß¾ng dçn Tïnh) hay Ban Hß¾ng dçn Trung ß½ng (tr߶ng hþp chßa có Ban Hß¾ng dçn Tïnh) chính thÑc th×a nh§n. • Ngßng hoÕt ðµng - Giäi tán Ngoài ra Bác Gia trß·ng cûng nên biªt trß¾c nhæng quyªt ð¸nh có th¬ xäy ra cho Gia ðình: ðó là vi®c tñ ý ngßng hoÕt ðµng hay b¸ giäi tán. M÷i sñ ngßng hoÕt ðµng cüa mµt Gia ðình Ph§t tØ phäi ðßþc 2/3 s¯ Huynh trß·ng bi¬u quyªt v¾i sñ thöa thu§n cüa Ban Hß¾ng dçn Tïnh. Mµt vài sñ xích mích, mµt vài sñ b¤t mãn, mµt sñ l¦y h¶n cüa Bác Gia trß·ng hay mµt sñ ð¯i xØ không ð©p cüa Ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng, có khi mµt vài áp lñc t× bên ngoài ðªn có th¬ ðßa ðªn vi®c ngßng hoÕt ðµng cüa Gia ðình. Nhßng xin nh¾ r¢ng, mµt khi ðã ngßng r°i mà mu¯n thành l§p lÕi là cä mµt v¤n ð« khó khån. Cái khó khån ð¥u tiên là cái tâm lý có tÏ vªt cüa Gia ðình khó mà gµt rØa. Cho nên xin th§n tr÷ng. Ð×ng vì cá nhân mà quên ðoàn th¬. G£p vi®c khó khån hay mµt vài sñ lüng cüng xäy ra trong nµi bµ, xin báo cho Ban Hß¾ng dçn biªt li«n ð¬ cùng nhau s¾m giäi quyªt. Nhæng Gia ðình Ph§t tØ không sinh hoÕt ðúng nµi quy cüa Gia ðình Ph§t tØ Vi®t nam thì s¨ do ban Hß½ng dçn Tïnh quyªt ð¸nh cho tÕm ng×ng hoÕt ðµng hay giäi tán sau khi ði«u tra và l§p báo cáo g·i v« Ban Hß¾ng dçn Trung ß½ng. Gia ðình Ph§t tØ b¸ giäi tán, các v§t døng và tài chánh ð«u phäi giao lÕi cho Ban Hß¾ng dçn Tïnh. Thßa Bác Gia Trß·ng, Nªu l¤y vi®c hoàn thành møc ðích Gia ðình Ph§t tØ làm lý tß·ng s¯ng, thì ch¡c ch¡n nhæng ði«u khoän trên ðây chï là · trên gi¤y tr¡ng mñc ðen.

Gia Tröôûng

25


Ph¥n thÑ ba

NEÀ NEÁP SINH HOAÏT ] Mái nhà riêng ] Ai có vi®c n¤y ] Con em trong nhà • Nh§p Gia ðình • Công nh§n chính thÑc • Xa Gia ðình • Khai tr× ] S± sách cüa Gia ðình • Sñ c¥n thiªt • K©p lßu trØ ð½n nh§p Gia ðình • S± danh bµ ðoàn viên • S± biên bän và t߶ng thu§t • Các loÕi vån thß và k©p lßu trØ • S± thu chi • S± khí mänh • S± vàng ] Nhæng bu±i h÷p: H÷p hàng tháng - Tam cá nguy®t - Th߶ng niên - B¤t th߶ng - Hµi ð°ng - Hµi ð°ng kÖ lu§t ] Du ngoÕn ] TrÕi: TrÕi Gia ðình - TrÕi hè ] Thi vßþt b§c ] Tài chánh ] L- lßþc Gia ðình • L- Ph§t th߶ng l® • Leã C¥u an, C¥u siêu • Leâ ÃQuy y • L- Phát nguy®n • L- trao c¤p hi®u • L- chính thÑc • L- chu niên ] Giao thi®p • V¾i Huynh trß·ng trong GÐ • V¾i Ban Hß¾ng dçn • V¾i ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng • V¾i các ðoàn th¬ Ph§t giáo khác • V¾i các Gia ðình bÕn • V¾i phø huynh ðoàn sinh • V¾i chính quy«n ð¸a phß½ng

Gia Tröôûng

26


] Mái nhà riêng Trß¾c hªt và trên hªt, mu¯n sñ sinh hoÕt cüa Gia Ðình có mµt n« nªp, ðoàn quán là mµt yªu t¯ thiªt yªu. Th߶ng tình, ít khi chúng ta nghî ðªn vì chúng ta ðã có sÇn mµt ngôi chùa, có sân ð¬ sinh hoÕt, có giäng ð߶ng ð¬ hµi h÷p ho£c h÷c t§p khi tr¶i mßa. Tâm lý ð½n giän hóa sñ vi®c ¤y làm m¤t ði nhi«u khía cÕnh giáo døc quan tr÷ng. Chùa là n½i ai ðªn cûng ðßþc, ðªn lúc nào cûng ðßþc. Cái ch² công c÷ng ¤y vçn là ch² cüa ng߶i. Chùa còn là ch² ßu tiên cho các hµi hæu mà kinh nghi®m cho th¤y mµt sñ th§t: hoÕt ðµng cüa Gia Ðình b¸ cän tr· vì b¸ ð¦y ra ngoài khi hµi quán b¸ b§n. — chùa, v¾i sñ ràng buµc l- giáo kh¡t khe, các em không ðßþc thÆng th¡n phát bi¬u nhæng ý kiªn cüa mình. Tính tình các em cûng b¸ ki«m chª mµt cách b¡t buµc nên chúng ta không th¤y rõ ðßþc tính nªt ″th§t″ cüa các em. Phäi có mµt ðoàn quán - mµt ch² ð¬ cho các em cäm th¤y là cüa riêng cüa mình, th§t sñ · trong nhà mình; mµt ch² mà các em th߶ng lui t¾i nhæng khi ränh r²i, tìm · ðó cái thú làm vi®c, cái ý thÑc trách nhi®m bäo v® và làm cho nó càng ngày càng ð©p. Ðó cûng là n½i phát tri¬n khä nång sáng tác và thñc døng. Ðoàn quán còn là sþi dây tinh th¥n c¥m giæ các em · lÕi Gia Ðình, hãnh di®n vì sñ chung sÑc chung lòng kiªn thiªt nó mà m²i l¥n phäi ði xa, nó có mãnh lñc gþi lên trong trí óc nhæng nh¾ nhung. Mµt vài ð° trang trí, mµt vài v§t døng bàn ghª làm b¢ng cây, g² theo hoÕt ðµng thanh niên, mµt góc ðµi, mµt cây trái tr°ng trong v߶n ghi rõ ng߶i tr°ng và chåm bón trong mµt cuµc thi ðua; mµt ki¬u ghª lÕ m¡t cüa ðoàn sinh tha phß½ng gØi v« t£ng trong l- chu niên; nhæng phiên h÷p, nhæng kÏ hµi ð°ng ngay trong ðoàn quán cüa mình mà chung quanh toàn là hình änh c¯ g¡ng cüa ðoàn sinh, s¨ là sþi dây liên kªt m¯i tình chung thüy ð¯i v¾i Gia Ðình. Ðoàn quán! Ðoàn quán! Phäi có mµt ðoàn quán. Có ðoàn ð¬ t§p trung lÕi s± sách cüa Gia Ðình khöi b¸ tän mác và th¤t lÕc. Có ðoàn quán ð¬ sinh hoÕt cüa Gia Ðình không phäi chï t§p trung lÕi vào ngày chü nh§t. Ðoàn quán! Ðoàn quán! Phäi có mµt ðoàn quán ð¬ chúng ta cäm th¤y và hß·ng thø nhæng ngu°n vui: ngu°n vui cüa Huynh Trß·ng khi th¤y các em thành tñu mµt công tác sau nhi«u l¥n th¤t bÕi; ngu°n vui cüa các em khi ðßþc lãnh trách nhi®m. Ðoàn quán là mµt ″khung cänh hoÕt ðµng″ có th¬ lôi kéo các em t× các trà th¤t tØu ðiªm, t× các rÕp hát, rÕp xi nê, t× các phòng bài bÕc tr· v« v¾i mái nhà ¤m cúng ¤y. Thßa Bác, Bác ð×ng trách tôi dài dòng v« câu chuy®n ðoàn quán. Vì tôi ðã th¤y, ðã biªt, ðã t×ng v¾i các em gánh t×ng gánh ð¤t ð¡p n«n, ðã t×ng không th¤y d½ mµt tí nào khi phäi Gia Tröôûng

27


th÷c tay vào phân trâu trµn v¾i rÕ ð¬ trét vách; ðã t×ng c߶i, t×ng khóc vì quá vui khi ðoàn quán ch-m ch® trong góc v߶n chùa. Tôi ðã s¯ng, ðã hß·ng thø nhæng gi¶ phút linh thiêng ¤y mà gi¶ ðây tôi vçn chäy nß¾c m¡t vì cäm ðµng khi nghî ðªn nó. Và nªu có ai ch¤t v¤n tôi: ″Công vi®c trß¾c tiên cüa mµt Gia Ðình Ph§t TØ là gì?″, tôi s¨ l§p tÑc ðÑng nghiêm chïnh, m¡t nhìn v« phía trß¾c dõng dÕc ðáp: ″Ðoàn quán! Ðoàn quán!″ Cäm nh§n ðßþc sñ c¥n thiªt cüa ðoàn quán r°i, xin b¡t tay vào vi®c. Xin ð×ng nghî r¢ng ðoàn quán phäi ðßþc xây b¢ng xi mång c¯t s¡t, phäi lþp b¢ng ngói, phäi này này, phäi n÷ n÷ cho ra vë. Tùy hoàn cänh, tùy ði«u ki®n mà li®u c½m g¡p m¡m (chay). VÕch mµt chß½ng trình dài hÕn và kiªn thiªt t× t×. Ngói, tranh, tôn hay ván, vách b¢ng ð¤t trµn rÕ cûng ðßþc. Ði«u ki®n t¤t yªu là các em ðóng góp th§t nhi«u công tác, ðem cä sÑc mình v¾i lòng hång say làm vi®c ðã là mµt sñ thành công r°i. Xin thßa, ðây không phäi là lý thuyªt suông mà ðã có Gia Ðình thñc hi®n r°i. — Th×a Thiên, có gia ðình v×a có ðoàn quán v×a là l¾p dÕy mi-n phí næa. Ði«u ðáng khích l® là · thôn quê vi®c xây dñng ðoàn quán ddàng h½n v¾i khä nång chuyên môn và v¾i khä nång ðóng góp công, cüa. Ban Hß¾ng Dçn Trung ¿½ng cûng ðã thåm viªng ðoàn quán cüa mµt qu§n (Phú Vang, Th×a Thiên khá quy mô - dài 27m, rµng 10m, phí t±n khoäng 500,000ð v¾i s¯ lßþng g¥n 4,000 ðoàn viên k¬ cä Huynh Trß·ng). Có khuôn hµi ðã phäi mßþn ðoàn quán ð¬ h÷p. Chúng tôi s¨ ð« c§p ðªn mµt vài phß½ng ti®n gây quÛ mà các Gia Ðình ðã áp døng r¤t có kªt quä ð¬ thñc hi®n công tác cüa Gia Ðình trong nhæng ph¥n sau. Dù l¾n, dù nhö hay tÕm th¶i dù phäi thuê mµt ch² g¥n chùa ð¬ làm ðoàn quán thì cûng xin mÕnh dÕn thñc hi®n. ] Ai có vi®c n¤y Nhß trên ðã nói (nhæng ng߶i c÷ng tác, ph¥n thÑ hai), Ban Huynh Trß·ng cüa Gia Ðình lãnh hai ph¥n trách nhi®m rõ ràng: ph¥n ði«u hþp công tác và ph¥n thñc hi®n Nµi Quy cùng chß½ng trình tu h÷c. Phân công có rành mÕch thì công vi®c m¾i khöi dçm ðÕp nhau và bµ máy ði«u khi¬n m¾i tiªn mÕnh. Không ai là không có trách nhi®m. V« ph¥n bác GIA TR¿—NG, nhi®m vø cüa Bác là : - Thâu nh§n ðoàn sinh m¾i vào Gia Ðình - Thay m£t Ban Huynh Trß·ng v« các công vi®c ð¯i ngoÕi liên quan ðªn Gia Ðình Ph§t TØ, thi hành nµi quy và cùng v¾i Ban Huynh Trß·ng ch¸u trách nhi®m trß¾c Ban Hß¾ng Dçn Tïnh hay Th¸ xã.

Gia Tröôûng

28


Các LIÊN ÐOÀN TR¿—NG thì giæ nhæng ph¥n vi®c có tính cách chuyên môn h½n : - Ði«u ðµng Ban Huynh Trß·ng - Thi hành chï th¸ cüa Ban Hß¾ng Dçn Tïnh - T± chÑc chï th¸ cüa l¾p Hu¤n luy®n еi hay Chúng Trß·ng trong Gia Ðình ð¬ chu¦n b¸ dñ các l¾p hu¤n luy®n cüa Ban Hß¾ng Dçn Tïnh hay Th¸ xã. - T± chÑc các cuµc l-, trÕi, tri-n lãm, vån ngh® và công tác xã hµi thuµc phÕm vi Gia Ðình, có sñ ð°ng ý cüa Ban Hß¾ng Dçn Tïnh hay Th¸ xã. - Báo cáo sinh hoÕt hàng tháng cho Ban Hß¾ng Dçn Tïnh hay Th¸ xã. TH¿ KÝ thì lo ph§n sñ nh§t tu s± sách cüa Gia Ðình. Phø trách các công vi®c có tính cách hành chánh, tiªp nh§n vån thß, dñ thäo vån thß cho Gia Trß·ng, quän tr¸ các h° s½.

THUÛ QUYÕ giæ s± chi thu, giæ ti«n bÕc cüa Gia Ðình, th߶ng xuyên báo cáo tình trÕng tài chánh cho Bác Gia Trß·ng và toàn Ban Huynh Trß·ng biªt. Tìm kª hoÕch gây quÛ cho Gia Ðình, ph¯i hþp v¾i Ban Bäo Trþ. Còn các ÐOÀN TR¿—NG thì hoàn toàn lo công vi®c nµi bµ cüa Ðoàn, thñc hi®n chß½ng trình tu h÷c, chåm sóc ð¶i s¯ng cüa ðoàn sinh. Phân công là ð¬ có trách nhi®m và có quy«n hÕn nhßng hoÕt ðµng cüa Gia Ðình có tiªn ð«u là nh¶ · sñ ph¯i hþp và · ý nghî cüa m÷i ng߶i v« lþi ích chung cüa Gia Ðình. Nhß các bµ ph§n trong mµt cái máy có liên quan m§t thiªt v¾i nhau, các thành ph¥n ði«u khi¬n có liên quan trách nhi®m v¾i sñ th¸nh suy cüa Gia Ðình. Sñ liên quan trách nhi®m ¤y s¨ thúc ð¦y m÷i Huynh trß·ng sách t¤n nhau, khuyªn khích nhau, nâng ðÞ nhau, cùng vui cái vui chung, cùng bu°n cái ðau chung mà Bác Gia Trß·ng là ng߶i tÕo nên cái không khí ¤y. ] Con em trong nhà • Nh§p Gia ðình Ðó là ÐOÀN SINH. Dù cho c¥n phát tri¬n ðoàn sinh ðªn m¤y ði næa, cûng không nên thâu nh§n ðoàn sinh mµt cách b×a bãi. Dù cho t± chÑc cüa chúng ta không phân bi®t giàu, nghèo, giai c¤p ngay cä nhæng kë khó tính, cûng không th¬ ð¬ cho ðoàn sinh mu¯n ðªn thì ðªn, mu¯n ði thì ði. Ðoàn sinh ðªn v¾i Gia Ðình phäi có ði«u ki®n, phäi theo nhæng qui t¡c mà chúng phäi ðßþc thông báo khi xin nh§p ðoàn. Nªu chúng ðªn v¾i chúng ta d- dàng quá thì chúng cûng bö ði mµt cách không luyªn tiªc, có khi chúng lÕi ðang tâm xuyên tÕc, phá phách cä Gia Ðình. Trß¾c hªt, phäi có ð½n xin nh§p Gia Ðình do phø huynh ký : Gia Tröôûng

29


Mçu nhß sau :

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM THOÁNG NHAÁT дN XIN NH‡P GIA ÐÌNH PH‡T T¼ Gia nh§p ngày: S± danh bµ GÐ: Kính gØi : ÐÕo hæu Gia Trß·ng Gia Ðình Ph§t TØ Tôi tên là : Cß ngø tÕi: Sau khi hi¬u rõ và tán thành møc ðích cüa Gia Ðình Ph§t TØ thuµc Giáo Hµi Ph§t Giáo Vi®t Nam Th¯ng Nh¤t, xin ÐÕo hæu hoan hÖ cho con (em, cháu) tôi ðßþc gia nh§p ðoàn Thuµc Gia Ðình Ph§t TØ do ÐÕo hæu ði«u khi¬n. H÷ và tên: Ngày và n½i sinh: Chánh quán: Trú quán: Ðã quy y ngày: Pháp danh: H÷c lñc: Ngh« nghi®p: Phß½ng danh phø huynh: Ông: Bà: Con (em, cháu) tôi xin tuân theo th¬ l® và kÖ lu§t cüa Gia Ðình, nªu vi phÕm mà b¸ khai tr× tôi không ðòi höi mµt ði«u ki®n b°i th߶ng nào cä. Làm tÕi ......PL.....ngày ...tháng ...nåm.. Phø huynh ký tên, Hai ðoàn viên gi¾i thi®u, (Dành cho ðoàn sinh trên 18 tu±i) V¾i nhæng ðoàn sinh trên 18 tu±i thì ð½n do ðß½ng sñ tñ làm l¤y (gÕch bö nhæng chæ không c¥n thiªt), nhßng có hai ðoàn viên gi¾i thi®u. Khi nh§n ðßþc ð½n, Thß Ký ghi ngày gia nh§p và s¯ danh bµ sau khi ðã c¦n th§n ði«n s¯ danh bµ ðoàn viên, dán kÛ vào s± lßu træ ð½n và Bác Gia Trß·ng gi¾i thi®u v¾i Gia Ðình. Gia Tröôûng

30


• Công nh§n chính thÑc Sau 3 tháng sinh hoÕt liên tøc, nªu ðßþc Ðoàn Trß·ng xác nh§n ðü ði«u ki®n, ðoàn sinh m¾i ðßþc làm l- phát nguy®n và ðßþc Ban Huynh Trß·ng công nh§n là ðoàn sinh chính thÑc cüa Gia Ðình. Khi ðßþc công nh§n chính thÑc, ðoàn sinh m¾i ðßþc ðeo huy hi®u hoa sen và ðßþc c¤p thë Ph§t tØ (do Ban Hß¾ng Dçn Trung ¿½ng phát hành). • Xa Gia ðình Khi ðoàn sinh r¶i khöi ð¸a phß½ng qua mµt ð¸a phß½ng khác, bác Gia Trß·ng c¤p gi¤y gi¾i thi®u kèm theo lßþc trình sinh hoÕt ð¬ em ðó có th¬ tiªp tøc ð¶i s¯ng ðoàn sinh tÕi n½i m¾i cß ngø. • Khai tr× Ðoàn sinh có th¬ b¸ khai tr× nªu : 1. Không ði h÷c luôn BA bu±i h÷p liên tiªp mà không có gi¤y xin phép. 2. Làm t±n hÕi ðªn thanh danh Gia Ðình Ph§t TØ. Quyªt ð¸nh cho nghï hoÕt ðµng tÕm th¶i hay vînh vi-n là do Gia Trß·ng v¾i sñ ch¤p thu§n cüa hai ph¥n Ban Huynh Trß·ng trong Ban Huynh Trß·ng. Danh sách các ðoàn sinh ðã b¸ cho nghï vînh vi-n phäi ðßþc thông báo cho Ban Hß¾ng Dçn Tïnh ð¬ chï th¸ cho các Gia Ðình Ph§t TØ trong tïnh không ðßþc thâu nh§n. Ðoàn sinh b¸ khai tr× ðã m¤t danh nghîa mà không ðßþc quy«n ðòi höi mµt ði«u ki®n b°i th߶ng nào cä. Khai tr× mµt ðoàn sinh là cä mµt ði«u b¤t ð¡c dî, xin nên th§n tr÷ng. Nhßng nªu ðoàn sinh ðã phÕm kÖ lu§t ðªn làm m¤t cä thanh danh cüa T± chÑc thì cûng không nên dung thÑ mµt cách d- dàng. Nên báo tin cho phø huynh biªt tr߶ng hþp cüa ðoàn sinh và m¶i phø huynh tham dñ phiên h÷p cùa Ban Huynh Trß·ng. Quyªt ð¸nh làm thành 5 bän, phân ph¯i : 1. Ðß½ng sñ 2. Ðoàn Trß·ng 3. Ban Hß¾ng Dçn Tïnh 4. Phø huynh 5. Lßu træ Gia Tröôûng

31


Mçu cüa quyªt ð¸nh :

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM THOÁNG NHAÁT TOÅNG VUÏ THANH NIEÂN GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VUÏ S¯ .. ... .. /GÐ/GT/QT Ban Hß¾ng Dçn GÐPT ......... GIA TR¿—NG Gia Ðình Ph§t TØ ......... • •

Chiªu Nµi quy Gia Ðình Ph§t TØ Vi®t Nam ngày 1-8-1967, chß½ng thÑ tß ði«u thÑ 17, Chiªu biên bän Hµi аng KÖ Lu§t Gia Ðình Ph§t TØ .......... ngày ........

QUYEÁT ÑÒNH Ði«u thÑ nh¤t: Ban Huynh Trß·ng Gia Ðình Ph§t TØ .......... quyªt ð¸nh ngßng sinh hoÕt vînh vi-n ðoàn sinh .......... thuµc ðoàn ...... k¬ t× ngày ...... vì lý do kÖ lu§t. Ði«u thÑ hai: Thß Ký Gia Ðình, Ðoàn Trß·ng ðoàn .......... chiªu nhi®m vø thi hành. Làm tÕi ......, PL ......, ngày .... tháng ..... nåm .... Gia Trß·ng, ] S± sách cüa Gia ðình • Sñ c¥n thiªt Ðã có l¥n, khi thåm viªng mµt Gia ðình, tôi ð£t câu höi v¾i Bác Gia trß·ng: "Thßa Bác, Bác cho biªt nhæng hoÕt ðµng cüa Gia ðình trong nåm qua? Có bao nhiêu ðoàn sinh vào gia ðình và bao nhiêu nghï sinh hoÕt?". Bác nhìn qua anh Thß ký. Anh Thß ký nhìn v« anh Liên ðoàn trß·ng. Anh Liên ðoàn trß·ng quay lÕi höi th¥m các anh Ðoàn trß·ng. Nhæng cØ chï ðó thay thª câu trä l¶i. Tôi nhìn vào bän danh sách ðoàn sinh treo trên vách và höi: "Xin Bác cho biªt em Nguyeãn vån X phát nguy®n ngày nào? và có hoÕt ðµng gì ð£c bi®t?" Bác quay qua höi anh Ðoàn trß·ng Thiªu nam. Anh l§t trong quy¬n s± tay, hªt t¶ này qua t¶ khác ð¬ tìm. (May mà còn có quy¬n s± tay). Tôi lÕi höi: "Thª s± sách cüa Gia ðình Bác ð¬ ðâu?" - M²i anh giæ mµt ít và khi nh§p ngû, anh ta không bàn giao lÕi. Tôi biªt ch¡c là nªu có bàn giao thì có th¬ là nhæng s± sách chï có nØa ch×ng. Tr߶ng hþp này là tr߶ng hþp chung cüa nhi«u Gia ðình. Ai cûng nghî r¢ng t± chÑc cüa chúng ta là Gia Tröôûng

32


mµt t± chÑc giáo døc thì c¥n gì phäi s± sách lôi thôi? Thêm vào ðó, không có ðoàn quán nên không có n½i t§p trung. Mà mµt khi ðã tän mác thì ð¯i tßþng chåm sóc cûng m¤t luôn và Bác Gia trß·ng cûng quên ði không lßu ý t¾i næa. Ði«u ðó r¤t tai hÕi. Cái tai hÕi trß¾c nh¤t là cái truy«n th¯ng hoÕt ðµng cüa Gia ðình không có. Truy«n th¯ng ðã không có thì nói gì ðªn quá khÑ, hi®n tÕi và tß½ng lai? Nhæng ng߶i trong hi®n tÕi chÆng biªt gì trong quá khÑ tình hình cüa Gia ðình ra sao? tiªn tri¬n ðªn ðâu? Mµt huynh trß·ng m¾i ðªn s¨ cäm th¤y lúng túng không biªt mình s¨ tiªp n¯i cái chi? b¡t ð¥u t× ðâu? Nªu hoÕt ðµng ðßþc ghi chép lÕi ð¥y ðü trong các biên bän, t߶ng trình, t߶ng thu§t, báo cáo, vån thß; nªu sñ quän tr¸ Huynh trß·ng và ðoàn sinh ðßþc chu ðáo thì b¤t cÑ mµt Huynh trß·ng nào m¾i ðªn cûng th¤y rõ tình trÕng cüa Gia ðình. Nhæng ði«u này không khó. Chï biªt b¡t ð¥u t× lúc b¡t ð¥u và ch¸u khó nh§t tu. Công vi®c nh§t tu tuy d- mà khó vì ðòi höi sñ th߶ng xuyên, sñ liên tøc, ðòi höi tinh th¥n trách nhi®m. Có th¬ ng°i mµt tu¥n li«n ð¬ làm lÕi s± sách m¾i m¨ ð©p ð¨ mµt cách d- dàng nhßng nh§t tu nó, tuy công vi®c không bao nhiêu (có th¬ trong nØa gi¶ là xong) nhßng trên thñc tª r¤t khó, c¥n ðªn sñ kiên nhçn. Anh Thß ký - vì thª - phäi là mµt Huynh trß·ng ch¸u khó, ð¢m tính, có tinh th¥n trách nhi®m.

Sau ðây, là mµt ít s± sách c¥n thiªt cho vi®c ði«u hành Gia ðình. • K©p lßu trØ ð½n nh§p Gia ðình Ðây là mµt s± l« (cahier à onglet) ð¬ tu¥n tñ dán nhæng ð½n nh§p Gia ðình vào ðó. нn dán theo s¯ thÑ tñ, t× dß¾i lên trên. Trong tr߶ng hþp ð½n nh§p Gia ðình t× lâu không có, hay có mà b¸ th¤t lÕc ho£c b¸ chiªn tranh tàn phá thì nên thay thª ð½n nh§p Gia ðình b¢ng phiªu ki¬m tra. Mçu cüa phiªu ki¬m tra nhß mçu ghi trong danh bµ. • S± danh bµ ðoàn viên Ðoàn viên tÑc là m÷i thành ph¥n trong Gia ðình. Thành ph¥n ði«u khi¬n thì g÷i là Huynh trß·ng. Các em thì g÷i là ðoàn sinh. Ðoàn sinh và Huynh trß·ng g÷i chung là ðoàn viên. S± danh bµ ð¬ ghi chép lý l¸ch và hoÕt ðµng cüa ðoàn viên. Mçu nhß sau:

Gia Tröôûng

33


Änh

H÷ và Tên: Sinh ngày: Chánh quán: Trú quán: H÷c lñc: Ngh« nghi®p: Phß½ng danh phø huynh: Ông Bà S¯ db GÐ: S¯ db BHD:

¦ Nh§p Gia ðình ngày: Quy y ngày: Pháp danh: Phát nguy®n ngày:

¦ HOAÏT ÑOÄNG VAØ THAØNH TÍCH

Bän cá nhân này g°m có ba ph¥n: ph¥n thÑ nh¤t là lý l¸ch, ph¥n thÑ hai thuµc v« nhæng ngày chính mà ðoàn viên c¥n ghi nh¾, ph¥n thÑ ba là ph¥n hoÕt ðµng ghi nhæng ði¬m n±i b§t và c¥n thiªt: ngày lên ðoàn, ngày lên c¤p b§c, khä nång ð£c bi®t, thành tích sáng chói, nhæng tr×ng phÕt có ghi danh bµ, ngày ra gia ðình và lý do v.v... Ghi ng¡n và g÷n. Nªu là loÕi s± l¾n, thì ít l¡m cûng là phäi nØa trang. S± danh bµ ðµ 500 trang là v×a. S± này lßu lÕi lâu nåm, các em vào ra thay ð±i nhi«u. T¶ ð¥u tiên dành ð¬ ghi: p Ngày thành l§p Gia ðình p Ngày ðßþc công nh§n chính thÑc p S¯ cüa quyªt ð¸nh chính thÑc hóa GÐ

Gia Tröôûng

34


Xin nh¡c lÕi, Huynh trß·ng cûng nhß ðoàn sinh, ai vào trß¾c ghi trß¾c và ghi theo s¯ thÑ tñ, ghi vào s¯ danh bµ GÐ. Còn s¯ danh bµ Ban Hß¾ng dçn thì sau khi gØi danh sách các ðoàn viên m¾i nh§p Gia ðình lên Ban Hß¾ng dçn, Ban Hß¾ng dçn s¨ gØi s¯ danh bµ v«. Ðoàn sinh c¥n ðßþc thông báo s¯ danh bµ này và c¥n ðßþc nh¾ c¥m lòng. Ь ti®n vi®c tìm kiªm, ph¥n sau s± danh bµ là danh sách Huynh trß·ng, ðoàn sinh các ðoàn và danh sách ðoàn viên xu¤t t¸ch.

Gia Tröôûng

35


Mçu nhß sau: DANH SÁCH HUYNH TR¿—NG S¯ thÑ tñ 1 2

H÷ và Tên

S¯ db GÐ

HuÏnh th¸ Kim Phan thanh Xuân

30 140

Trang

Ghi chú

30 82

Mu¯n tìm lý l¸ch cüa anh Phan thanh Xuân chï c¥n tra · danh sách Huynh trß·ng, xem s¯ danh bµ và s¯ trang là có li«n, khöi phäi løc l÷i t×ng t¶ mµt. Sau danh sách Huynh trß·ng (nam và næ) là ðªn danh sách các Ðoàn, cùng nguyên t¡c nhß danh sách Huynh trß·ng. M²i danh sách nên ð¬ mµt s¯ trang c¥n thiªt tß½ng ðß½ng v¾i s¯ lßþng lý l¸ch ð¢ng trß¾c. Sau cùng là danh sách Ðoàn viên xu¤t t¸ch: DANH SÁCH ÐOÀN VIÊN XU„T T˜CH S¯ thÑ tñ 1

H÷ và Tên

Tr an g 31

Thuµc ðoàn

Ngày và lý do xu¤t t¸ch

Lê vån Ch¤t

S¯ db GÐ 39

Thiªu Nam

15-3-68, thuyên chuy¬n

2

HuÏnh th¸ Kim

38

30

Huynh Trß·ng

20-4-68, l§p gia ðình

Danh sách này g°m cä Huynh trß·ng lçn ðoàn sinh. Ai có höi s¯ lßþng Ðoàn viên hi®n tÕi cüa Gia ðình thì chï vi®c l¤y s¯ danh bµ cu¯i cùng tr× cho s¯ xu¤t t¸ch cu¯i cùng. Höi v« hoÕt ðµng cüa mµt em nào, Bác chï l§t s± danh bµ là biªt li«n. Ь ti®n h½n, Bác Gia trß·ng ð« ngh¸ v¾i anh Trß·ng Ban Hß¾ng dçn ð£t in s± danh bµ cho các Gia ðình toàn tïnh ð¬ ðßþc th¯ng nh¤t. Gia ðình s¨ thïnh lÕi. Có hai cách ghi vào hoÕt ðµng s± danh bµ: 1. Do báo cáo cüa Ðoàn trß·ng, anh Thß ký nh§t tu. 2. Anh Ðoàn trß·ng tñ ghi l¤y. Tr߶ng hþp này thì sau l¶i ghi, anh Ðoàn trß·ng ký tên (nho nhö thôi) Gia Tröôûng

36


• S± biên bän và t߶ng thu§t T¤t cä các phiên h÷p cüa ban Huynh trß·ng ð«u phäi có biên bän. Biên bän phäi có s¯ theo s¯ thÑ tñ các phiên h÷p. Biên bän phäi ghi rõ: + + + + + +

Ngày, tháng và ð¸a ði¬m. Nhæng ng߶i có m£t và v¡ng m£t (lý do) Chß½ng trình ngh¸ sñ (các møc dñ trù ð¬ thäo lu§n). Các møc ðã quyªt ð¸nh Gi¶ thôi h÷p Chü t÷a và Thß ký ký tên (Chü t÷a là Gia trß·ng, Thß ký là thß ký cüa Gia ðình).

Không c¥n phäi ghi hªt m÷i l¶i thäo lu§n. Chï ghi lÕi nhæng bi¬u quyªt thôi. T߶ng thu§t là ghi lÕi nhæng di-n biªn trong mµt hoÕt ðµng ð£c bi®t nào cüa Gia ðình: mµt bu±i l-, mµt bu±i trÕi, mµt cuµc tri¬n lãm, mµt công tác xã hµi v.v... T߶ng thu§t không phäi chï li®t kê nhæng sñ vi®c mà còn nh§n xét, cäm tß·ng, phê phán, dß lu§n. Bän t߶ng thu§t không nh¤t thiªt phäi anh Thß ký làm. Có th¬ giao phó cho mµt Huynh trß·ng, mµt ðoàn sinh, có khi giao cho m²i ðoàn viªt mµt bän vào s± ð¬ có d¸p ð¯i chiªu.

Gia Tröôûng

37


• Vån thß và k©p lßu trØ Vån thß cüa Gia ðình dù gØi ði hay nh§n t× ch² khác ðªn ð«u phäi ðßþc lßu trØ lÕi. Có nhi«u loÕi k©p lßu trØ. LoÕi rë ti«n và lþi cho h° s½ Gia ðình là loÕi vÞ l« ð¬ dán vån thß vào, khöi b¸ xáo trµn và th¤t lÕc. Thß ði cûng nhß thß ðªn, phäi ghi s¯. Thß ði Vån thß cüa Gia ðình có tiêu ð« riêng và th¯ng nh¤t toàn qu¯c. Ví dø:

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM THOÁNG NHAÁT TOÅNG VUÏ THANH NIEÂN GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VUÏ BHD GIA ÑÒNH – GÑPT CHAÙNH ÑAÏT Chùa Phß¾c Thi®n - Tân Bình S¯

/GÐCÐ/GÐ

PL 2512, Tân Bình ngày .....

GIA TRÖÔÛNG GÑPT CHAÙNH ÑAÏT

Kính gØi: Anh Trß·ng Ban Hß¾ng dçn GÐPT GIA ИNH Vån thß phäi viªt g÷n gàng, minh bÕch c¯t ý làm n±i b§t lên ý mu¯n nói. LoÕi bö nhæng l¶i xã giao r߶m rà vô ích. Nªu phäi có nhi«u møc ð¬ trình bày thì phäi ghi các s¯ møc ¤y. Khi c¥n phäi gØi bän sao cho ÐÕi di®n qu§n hay các ðoàn trß·ng thì phäi chú · góc bên trái, dß¾i vån thß, ð¯i di®n v¾i chæ ký cüa Bác Gia trß·ng. Dß¾i chæ ký, luôn luôn có tên. BÄN SAO KÍNH G¼I - Anh ÐÕi di®n qu§n... "ð¬ kính t߶ng" - Các Ðoàn trß·ng "ð¬ thi hành"

Nªu không có máy chæ thì có th¬ viªt v¾i gi¤y than hay viªt b¢ng tay nhßng phäi ðü s¯ c¥n thiªt.

Gia Tröôûng

38


Phiªu gØi Ðßþc sØ døng ð¬ gØi mµt tài li®u, hay nhi«u vån thß trong mµt phong bì. Trong phiªu gØi, ghi chú các ði«u c¥n thiªt liên quan ðªn tài li®u gØi. Ví dø:

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM THOÁNG NHAÁT TOÅNG VUÏ THANH NIEÂN GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VUÏ BHD ÐÀ N NG - GÐPT HUY‹N CÄNH PHIŠU G¼I Kính gØi: Anh Trß·ng Ban Hß¾ng dçn GÐPT S¯ 038/GÐHC/GT

Th¸ xã Ðà NÇng Li®t kê

S¯ lßþng

- Biên bän bu±i h÷p ban HTGÐ Huy«n Cänh ngày 1/3/68 - Bäng kê danh sách HT tham dñ trÕi Lµc Uy¬n C÷ng

Ghi chú

1 2 3

PL 2511 Huy«n Cänh ngày 3-3-1968 Gia Trß·ng GÐPT Huy«n Cänh Bäng kê Dùng ð¬ trình bày sñ ki®n cho g÷n, deõ ð÷c, có thÑ tñ. Ví dø: Bäng kê danh sách các Huynh trß·ng tham dñ trÕi Huy«n trang. GIÁO H“I PH‡T GIÁO VIŽT NAM TH•NG NH„T T‘NG Vž THANH NIÊN - GIA ÐÌNH PH‡T T¼ Vž BHD PHONG DINH - GÐPT CHÁNH Ð NG DANH SÁCH HUYNH TR¿—NG THAM DÖÏ TRAÏI HUYEÀN TRANG III - 16/8/67 Gia Tröôûng

39


S¯ 068/GÐCÐ/GT ST T 1 2

H÷ và Tên

Tu±i

ChÑc vø GÐ

Ðã trúng cách

Ghi chú

Nguyeãn v. B 23 ÐT T. Nam A-Døc XV Ph. thi X. H. 22 ÐT T. Næ A-Døc XIV Kªt thúc danh sách này v¾i HAI Huynh trß·ng.

PL 2512, C¥n th½ ngày 8 tháng 8 nåm 1967 Gia trß·ng GÐPT Chánh ÐÆng Sao lÕi bän chính Dùng ð¬ chuy¬n ðÕt lÕi mµt vån thß cho mµt c¤p khác v¾i ph¥n ghi chú các ði«u c¥n thiªt liên quan ðªn vån thß chuy¬n gØi. Ví dø: Bän sao lÕi thông tß cüa Ban Hß¾ng dçn gØi cho Ðoàn trß·ng Thiªu nam v« vi®c trÕi Hu¤n luy®n еi trß·ng.

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM TOÅNG VUÏ THANH NIEÂN GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ BHD BÌNH THU‡N

S¯ 165/HDBT/TB THÔNG T¿ Trích yªu: TrÕi Hu¤n luy®n еi trß·ng khóa XXV ................ ................ PL 2512, Phan Thiªt ngày 22-4-1968 Trß·ng Ban HD Bình Thu§n N½i nh§n: -GT các GÐPT trong Tïnh "ð¬ ph± biªn"

Sao gØi:

-Уc vø Thanh niên BT "ð¬ kính t߶ng"

Gia Tröôûng

40


GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VUÏ BAN HÖÔÙNG DAÃN BÌNH THUAÄN GÑPT THIEÄN THEÄ S¯: 123/GÐTT/TK SAO KÍNH G¼I - Anh Ðoàn Trß·ng Thiªu Nam

"Yêu c¥u l§p danh sách các Ðoàn sinh tham dñ TrÕi Hu¤n luy®n еi trß·ng khóa XXV (2 bän) trß¾c ngày 8-5-1968 ð¬ k¸p th¶i gØi v« Ban Hß¾ng dçn Tïnh." PL. 2512, Thi®n Th® ngày 2-5-1968 KT Gia trß·ng GÐPT Thi®n Th® Thß ký T¶ trình Vån thß trình bày tÖ mÛ mµt vi®c ðã xäy ra. T¶ trình phäi có mÕch lÕc t× nguyên nhân ðªn sñ vi®c tu¥n tñ di-n biªn, ðªn cách thÑc giäi quyªt sñ vi®c ¤y. Cu¯i cùng là ph¥n kªt thúc. Báo cáo Mçu ðã do Ban Hß¾ng dçn Trung ß½ng phát hành nhß sau: BÁO CÁO ИNH KŸ GIA ÐÌNH ........... S¯ (T× Ðªn ) Ngày N½i gØi: Gia trß·ng GÐPT N½i nh§n: Chánh ÐÕi di®n BHD Tïnh 1.

SINH HO T CœA GIA ÐÌNH TRONG TH–I GIAN QUA

2.

TÌNH HÌNH CœA GIA ÐÌNH V« T± ChÑc

3.

Gia Tröôûng

V« HoÕt еng

V« Tinh Th¥n

NH‡N XÉT T‘NG QUÁT

41


4.

Ћ NGH˜

5.

LINH TINH

6.

TÊN và CHÿ KÝ Gia trß·ng

Mçu báo cáo trên ðây là mçu T¿ 008. Báo cáo hàng tháng. M²i Báo cáo làm thành 3 bän: 1 gØi v¸ Chánh ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng (làm d¤u chéo vào ô ðã có sÇn), 1 gØi Ban Hß¾ng dçn Tïnh và 1 ð¬ lßu chiªu. Møc 1, v« sinh hoÕt cüa Gia ðình trong th¶i gian qua, chï ghi nhæng sinh hoÕt nào cüa toàn Gia ðình mà thôi, sinh hoÕt cüa Liên ðoàn và cüa Ðoàn thì ðã có nhæng báo cáo cüa Liên ðoàn trß·ng và các Ðoàn trß·ng. Møc 2, v« tình hình cüa Gia ðình thì vi®c t± chÑc trong Gia ðình có ðßþc chu ðáo hay không, có g£p phäi nhæng khó khån nào không, nhæng thiªu sót gì mà Gia ðình c¥n ðßþc Ban Hß¾ng dçn giúp ðÞ; v« hoÕt ðµng thì có ðßþc th߶ng xuyên không, có g£p nhæng tr· ngÕi · bên trong hay t× bên ngoài t¾i không. Có nhæng hoÕt ðµng nào phäi c¥n ðªn sñ giúp sÑc cüa Ban Hß¾ng dçn hay không. Còn v« tinh th¥n, thì tinh th¥n cüa Huynh trß·ng và cüa ðoàn sinh nhß thª nào. Có nhæng lüng cüng nµi bµ nào c¥n có sñ giäi quyªt cüa Ban Hß¾ng dçn không? Ðó là nhæng ði¬m chính. Bác Gia trß·ng có th¬ ghi thêm vào ph¥n linh tinh. Ngoài ra, Bác nên quen v¾i nhæng niêm hi®u cüa Gia ðình và cüa Ban Hß¾ng dçn Tïnh. Niêm hi®u là chæ t¡t ghi tiªp sau s¯ vån thß ð¬ ðánh d¤u riêng lãnh vñc cüa ng߶i thiªt l§p vån thß: Gia trß·ng: GT, Liên ðoàn trß·ng Nam LÐA, Liên ðoàn trß·ng Næ: Lп, Thß ký: TK, Thü quÛ: TQ. Ví dø: Vån thß s¯ 015 cüa Liên ðoàn trß·ng Nam, GÐPT Chánh ÐÕt: S¯ 015/GÐCÐ/LÐA. V« ph¥n Ban Hß¾ng dçn thì Trß·ng ban: TB, T±ng Thß ký: TTK, œy viên Thiªu nam: TNA, œy viên Thanh niên Xã hµi: TNXH, v.v... V« ngày tháng: V¾i nhæng thß th߶ng, ngày tháng ghi · ph¥n trên thß. Khi vån thß không ghi n½i gØi · ph¥n trên nhß bäng kê, thông tß, quyªt ð¸nh, t߶ng trình, phiªu gØi, v.v... thì ngày, tháng ghi · ph¥n dß¾i.

Gia Tröôûng

42


S± thông tin Ь thông báo tin tÑc hay m¶i dñ cuµc h÷p. V¾i nhæng Gia ðình không ðü phß½ng ti®n hay Huynh trß·ng cùng · trong mµt khu vñc ð¬ g£p nhau thì dùng "S‘ THÔNG TIN". Bän thông tin s¨ ðßþc viªt vào s±, và các Huynh trß·ng chuy«n tay cho nhau ð¬ ð÷c. Sau khi ð÷c xong, ký tên dß¾i bän thông tin ¤y. Nªu có ðü phß½ng ti®n thì dùng Phiªu thông tin theo mçu cüa Trung ß½ng: PHIŠU THÔNG TIN

S¯ Ngày N½i nh§n:

N½i gØi: Bän vån: е kh¦n:

Ghi chú:

ChÑc vø, Tên và Chæ ký

е m§t: Bän vån ghi trong phiªu thông tin viªt th§t g÷n gàng, g¥n nhß mµt bän ði®n tín. Thß ðªn Thß ðªn cûng phäi ðánh d¤u ngày ðªn và s¯ ðªn cùng cách giäi quyªt. (Ví dø: ðßa ra phiên h÷p Huynh trß·ng, sao gØi ðoàn trß·ng liên h®, l§p bän t߶ng trình v.v...). Làm sÇn mµt khuôn d¤u: ЊN Ngày: S¯: Giäi quyªt: Các thß ðªn cûng dán theo thÑ tñ vào k©p (dán t× dß¾i l¥n lên). Nªu quÛ cüa Gia ðình khá và mu¯n cho ðàng hoàng quy cü, thì Bác có th¬ phân ra nhi«u k©p riêng cho các loÕi thß ðªn: Nµi bµ (Các Liên ðoàn và Ðoàn); Ban Hß¾ng dçn; các c½ quan khác (ban ÐÕi di®n, Chính quy«n ð¸a phß½ng). Nhß thª, khi c¥n phäi sßu t¥m mµt vån thß nào, khöi phäi m¤t nhi«u thì gi¶. Chï nhìn vào s± ghi vån thß ðªn, xem s¯ thÑ tñ và ch² s¡p thì chï mµt vài l§t tay là có li«n. Gia Tröôûng

43


S± ghi thß Ði và Ъn M²i loÕi mµt quy¬n vÞ h÷c trò 50 trang là v×a. ÐI: Ngày 1-1-68 3-1-68

ЊN: Ngày nh§n VT 1-1-68

S¯ 001 002 003

Trích yªu M¶i dñ l- c¥u an ð¥u nåm Xin phép c¡m trÕi Ðang mßþn ch² c¡m trÕi

S¯ nh§n 001

S¯ VT ðªn

GØi cho ai Anh ÐÕi di®n Ban HD Tïnh Chúc Long Khánh

Trích yªu

08-HDCÐ Q2

Ghi chú

Ai gØi ðªn

H÷p LÐT toàn qu§n

ÐÕi di®n Qu§n 2

S¡p BHD

Thß ði cûng nhß thß ðªn, h- ð¥u nåm dß½ng l¸ch là b¡t ð¥u ghi lÕi t× s¯ 001. • S± thu chi TÕi các Gia ðình, vi®c thu và chi tuy cûng chÆng bao nhiêu, nhßng không nên ð¬ cho vi®c thu chi luµm thuµm, không có s± sách rõ ràng. V¤n ð« ti«n bÕc nªu không ðßþc minh bÕch, hay minh bÕch mà không có s± sách minh chÑng s¨ sinh ra nhi«u sñ lüng cüng nµi bµ và làm m¤t uy tín nhi«u Huynh trß·ng. Nhìn vào s± thu chi mà th¤y ghi chép rõ ràng, ngày nào ghi chép ngày ¤y và có ðü gi¤y t¶ chÑng minh (phiªu xu¤t cüa Gia trß·ng, hóa ð½n, biên nh§n v.v...) ng߶i ta có th¬ ð£t nhi«u tin tß·ng

Thu và Chi ð½n giän ghi vào mµt t¶: Ng ày

THÁNG 1-1968 Khoän Thu hay Chi

S¯ ti«n Thu

01 03 Gia Tröôûng

Tháng 3 chuy¬n qua Ðoàn Thiªu niên góp Ðoàn Thiªu næ góp Mua 1 c£p dây Ban Bäo trþ chuy¬n qua

Chi

Còn

300 60

300 360

80

440 415 915

500

25

Gi¤y t¶

Ghi

chÑng minh

ch ú

Hóa ð½n

44


qua C¤p cho Ðoàn OV Næ 940

200

715

225

715

Biên nh§n cüa ÐT

Cu¯i tháng ghi: Tháng trß¾c ð¬ lÕi: Thu trong tháng: 640$ C÷ng thu: Chi trong tháng: 225$ Còn lÕi: Kªt toán tháng 4-1968, ti«n còn lÕi

300$ 940$ 715$ · quÛ là BÄY TRÅM M¿–I LÅM ð°ng (715$).

Khán, Gia trß·ng

Thü quÛ,

Làm s± cách trên ðây có th¬ th¤y ðßþc li«n ti«n t°n quÛ. Cách này ð½n giän nh¤t. V¾i nhæng Gia ðình có nhæng món thu chi th߶ng xuyên h½n thì các møc thu d°n vào mµt trang, các møc chi d°n vào trang ð¯i di®n. Trang thÑ ba là ð¬ t±ng kªt và trang thÑ tß thuµc v« ph¥n ki¬m soát.

THÁNG Ngày Các khoän thu

S¯ ti«n

THU Gi¤y t¶ chÑng minh

Ghi chú

C÷ng thu cu¯i tháng THÁNG Ngày

(ð¯i di®n trang thu) Các khoän chi

S¯ ti«n

CHI

Gi¤y t¶ chÑng minh

Ghi chú

C÷ng chi cu¯i tháng KŠT TOÁN THÁNG Tháng trß¾c chuy¬n qua: Thu trong tháng: C÷ng thu: Chi trong tháng: Hi®n t°n quÛ: Kªt toán tháng Gia Tröôûng

(trang 3)

, s¯ ti«n · quÛ là

(viªt toàn chæ).

45


Thü quÛ ký tên và Gia trß·ng khán. Trang thÑ tß ð¬ ph¥n ki¬m soát cüa c¤p trên và ghi nhæng cß¾c chú ð£c bi®t. Cu¯i tháng, thü quÛ trình s¯ ð¬ bác Gia trß·ng ký và báo cáo tình hình tài chánh trong phiên h÷p Huynh trß·ng. Các chæ s¯ trong bän thu, chi không ðßþc cÕo t¦y. Nªu l¥m lçn thì chØa lÕi b¢ng mñc ðö. • S± khí mänh Ь ghi lÕi t¤t cä "cüa cäi" cüa Gia ðình. Nhæng tài sän ¤y c¥n ðßþc ghi chép c¦n th§n, xu¤t xÑ và tr¸ giá. Nªu hß höng, thì ghi ngày trùng tu. Khi phª thäi, phäi có biên bän. Hàng nåm, phäi ki¬m soát lÕi, ð×ng ð¬ th¤t lÕc, nh¤t là nhæng t£ng ph¦m. Bän ki¬m kê khi ki¬m soát nhß sau: BÄN KIŒM KÊ KHÍ MÄNH GÐPT Ngày ki¬m kê Stt 1

V§t døng ki¬m kê Bàn h÷p s¯ 4

Ngày S¡m 1/3/52

Tu b± ngày 6/8/57 9/4/63

Hi®n trÕng M÷t ån các chân

Ы ngh¸ Hüy bö

• S± vàng Th߶ng g÷i là s± công ðÑc, ghi chép tên các v¸ häo tâm giúp ðÞ cho Gia ðình. Không phäi chï ghi ti«n bÕc mà còn ghi cä v§t døng. Quy¬n s± này phäi thuµc loÕi ð£c bi®t, t× giá tr¸ cüa quy¬n s± ðªn cách trình bày · trong. Trên ðây, chï là nhæng s± sách hªt sÑc c¥n thiªt cho sñ ði«u hành công vi®c cüa Gia ðình. Bên cÕnh nhæng s± sách ¤y, nªu có th¬ ðßþc, thì nên có mµt t§p änh kÖ ni®m cüa Gia ðình, ghi lÕi hình änh sinh hoÕt cüa ban Huynh trß·ng, nhæng sinh hoÕt, nhæng công tác v.v... S± sách có ð¥y ðü nhßng thiªu sñ nh§t tu, thiªu sñ chåm sóc th߶ng xuyên thì sñ ích lþi chung có bao nhiêu? Có nhæng Gia ðình - khi nghe phong phanh có anh üy viên T± ki¬m cüa Ban Hß¾ng dçn Tïnh v« - m¾i lo ngày lo ðêm c¯ tÕo ra cho ð¥y ðü, r°i sau ðó s± sách lÕi vÑt vào mµt xó tü nào ðó ð¬ cho m¯i m÷t tha h° ðøc khoét. Nhß thª, thà r¢ng ð×ng có thì h½n.

] Nhæng bu±i h÷p Có nhæng bu±i h÷p th߶ng kÏ, nhæng bu±i h÷p b¤t th߶ng. Có nhæng bu±i h÷p mang tên là hµi ð°ng. Theo nµi quy thì, "m²i tháng, ban Huynh trß·ng cüa Gia ðình h÷p mµt l¥n ð¬ Gia Tröôûng

46


ki¬m ði¬m công vi®c cüa Gia ðình trong tháng và hoÕch ð¸nh chß½ng trình hoÕt ðµng cho tháng t¾i". Phiên h÷p hàng tháng do Bác Gia trß·ng chü t÷a, anh Thß ký cüa GÐ làm thß ký bu±i h÷p. Ngh¸ sñ g°m có hai ph¥n chính: ki¬m ði¬m công vi®c trong tháng và vÕch ð¸nh chß½ng trình cho tháng sau. Chß½ng trình ðÕi cß½ng cüa mµt phiên h÷p hàng tháng nhß sau: A. Ph¥n thü tøc khai mÕc (Hát bài SEN TR•NG nªu b§n ð°ng phøc, ni®m PH‡T nªu b§n th߶ng phøc). B. Ngh¸ sñ: I/ Ph¥n ki¬m ði¬m: a) Các Ðoàn báo cáo công vi®c cüa Ðoàn (nhæng gì ðã thñc hi®n, nhæng gì còn lÕi, nhæng tr߶ng hþp ð£c bi®t). b) Các Liên ðoàn trß·ng nh§n xét công vi®c cüa các Ðoàn. Nêu ßu và khuyªt ði¬m. c) Thß ký báo cáo công vi®c chung cüa Gia ðình. d) Thü quÛ báo cáo tình trÕng tài chánh.

II. Ph¥n vÕch chß½ng trình cho tháng sau: a) b) c) d) ð)

Chß½ng trình riêng cüa các Ðoàn. Chß½ng trình cüa Liên Ðoàn. Chß½ng trình cüa Gia ðình. Thäo lu§n ð¬ ph¯i hþp các chß½ng trình thñc hi®n khöi v¤p váp. Phân công phø trách.

III. Ph¥n linh tinh: a) Nhæng v¤n ð« cüa Ðoàn c¥n giäi quyªt. b) . . . . . . . c) Ph¥n bª mÕc.

.

.

.

Ký biên bän - Tøng h°i hß¾ng. Ðßa chß½ng trình hoÕt ðµng ra bu±i h÷p hàng tháng là ð¬ khäo sát sñ tiªn bµ và sñ ph¯i hþp giæa các ðoàn cho ði«u hòa, bàn bÕc v¾i nhau th§t kÖ lßÞng ð¬ Huynh trß·ng có th¬ phân công giúp nhau. Gia Tröôûng

47


Trong các phiên h÷p, khi bàn lu§n, l¶i l¨ nên ôn hòa. G£p lúc cam go, sñ thäo lu§n tr· nên hång chát cho dù vì thanh niên tính mà có to tiªng ðôi chút - chï ðôi chút thôi - cûng v×a ðü ð¬ bi¬u lµ sñ chân th§t và b¥u nhi®t huyªt vì gia ðình r°i. Không nên ði quá tr¾n. Biªt mình ði quá tr¾n thì ðÑng d§y xin sám h¯i. Mµt phiên h÷p cüa Huynh trß·ng mà ðÕo mÕo quá tr· nên të lÕnh và khô khan, thiªu sáng kiªn, thiªu sinh khí. Nhßng vui vë bàn cãi ðªn cái ðµ ð§p bàn ð§p ghª thì cûng chÆng hay ho gì. Tránh cä hai thái cñc. L¤y tâm ni®m ng߶i con Ph§t làm vi®c Ph§t là m÷i vi®c s¨ êm ð©p, làm cho vui nhà vui cØa. Trong tr߶ng hþp phiên h÷p tr· nên gay c¤n, sñ bàn cãi ðã biªn thành sñ cãi c÷, nhæng l¶i khuyên giäi cüa Bác tr· nên vô hi®u thì Bác m¶i t¤t cä ðÑng d§y cùng nhau tøng bài sám h¯i. Nghï h÷p trong 5, 10 phút r°i b¡t ð¥u lÕi b¢ng mµt bài hát vui. Nªu phiên h÷p tiªp tøc mà không khí không thay ð±i thì nên d¶i lÕi ngày khác. Tuy thª, Bác c¥n phäi thÆng th¡n phê phán nhæng Huynh trß·ng ð£t tñ ái cá nhân lên trên sñ ích lþi chung. Ngoài phiên h÷p hàng tháng, cÑ m²i tam cá nguy®t, ban Huynh trß·ng h÷p lÕi mµt l¥n ð¬ xem xét lÕi công vi®c trong ba tháng qua, và ð¸nh chß½ng trình sinh hoÕt cho tam cá nguy®t t¾i. Chính nh¶ cái chß½ng trình tam cá nguy®t này mà các ðoàn vÕch chß½ng trình cho t×ng tháng và làm m¯c gi¾i cho chß½ng trình tu h÷c chung. Ðoàn trß·ng cån cÑ vào ðó ð¬ tång chút ít hay giäm ph¥n nào mÑc ðµ h÷c t§p cho tháng sau tùy · sñ b¡t k¸p hay không chß½ng trình cüa tháng trß¾c. Cûng trong phiên h÷p tam cá nguy®t này, các công tác chung cho Gia ðình cûng phäi ðßþc ð« ra (công tác xã hµi, du ngoÕn, trÕi v.v...) ð¬ cho sinh hoÕt các ðoàn khöi phäi b¸ b¤t ng¶ thay ð±i và chß½ng trình cüa các Ðoàn trß·ng khöi phäi b¸ xáo trµn. Phiên h÷p tam cá nguy®t có th¬ thay thª cho bu±i h÷p hàng tháng. M²i nåm, có mµt bu±i HšP TH¿–NG NIÊN cüa ban Huynh trß·ng Gia ðình. Bu±i h÷p th߶ng niên là ð¬ t±ng kªt công vi®c Gia ðình, ki¬m ði¬m và th¯ng kê lÕi toàn di®n m÷i công tác cüa Gia ðình. Phiên h÷p này phäi ðßþc sñ tham dñ ð¥y ðü: ban C¯ v¤n, ban Bäo trþ, ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng, anh ÐÕi di®n Ban Hß¾ng dçn tÕi Qu§n v.v... Phiên h÷p này c¥n phäi ðßþc chu¦n b¸ chu ðáo. Các Ðoàn trß·ng phäi l§p bän t߶ng trình ð¥y ðü ð¬ trình bày rõ ràng. Phòng h÷p cûng c¥n ðßþc s¡p ð£t lÕi ð¬ tÕo mµt khung cänh quan tr÷ng cho bu±i h÷p. Khai mÕc bu±i h÷p, Bác Gia trß·ng có ít l¶i cäm ½n sñ giúp ðÞ cüa Ban ÐÕi di®n Giáo hµi, cüa anh ÐÕi di®n Qu§n, ban Bäo trþ, ban C¯ v¤n và sñ c÷ng tác ch£t chë cüa các Huynh trß·ng Gia ðình. Sau ðó, anh Thß ký ð÷c bän t߶ng trình hoÕt ðµng cüa Gia ðình, chú tr÷ng nhi«u v« ph¥n tinh th¥n, t± chÑc.

Gia Tröôûng

48


Bu±i h÷p này có th¬ t± chÑc vào d¸p kÖ ni®m ngày thành l§p Gia ðình. Cûng trong phiên h÷p th߶ng niên này, vi®c cäi t± hay b± sung ban Huynh trß·ng ðßþc thñc hi®n. Th߶ng th߶ng, phiên h÷p này t¯n nhi«u thì gi¶ và nên kªt thúc b¢ng mµt bæa c½m thân m§t. Ngoài nhæng phiên h÷p ð¸nh kÏ ¤y, có nhæng phiên h÷p b¤t th߶ng, ð¬ thäo lu§n và giäi quyªt nhæng vi®c ðªn mµt cách b¤t th߶ng có tính cách quan tr÷ng c¥n có sñ góp ý chung. Tùy theo phÕm vi cüa v¤n ð« mà Bác tri®u t§p thành ph¥n Huynh trß·ng dñ phiên h÷p. Nªu v¤n ð« có liên quan ðªn ngành Næ thì chï m¶i các Næ Huynh trß·ng mà thôi. Nªu v¤n ð« có liên h® ðªn quÛ cüa Gia ðình thì m¶i Ban Bäo trþ, 2 Liên ðoàn trß·ng, Thß ký và Thü quÛ cûng ðü. Biên bän phäi ghi rõ là phiên h÷p b¤t th߶ng. G£p nhæng lúc phäi giäi quyªt nhæng v¤n ð« có tính ch¤t tinh th¥n liên quan ðªn uy danh cüa t± chÑc thì phiên h÷p lÕi biªn thành H“I ЕNG. Hµi ð°ng trang tr÷ng h½n, kín ðáo h½n và thành ph¥n tham dñ cûng thu h©p lÕi. Nhæng quyªt ð¸nh cüa Hµi ð°ng ðôi khi c¥n phäi giæ kín, không nên bàn tán xôn xao. Hµi ð°ng còn ð¬ quyªt ð¸nh sñ lên c¤p, sñ ban khen, ð« cao hoÕt ðµng ð£c bi®t cüa mµt Ðoàn, mµt ðµi, chúng, ðàn hay mµt ðoàn sinh do Ðoàn trß·ng hay Liên ðoàn trß·ng ð« ngh¸. Ðó là Hµi ð°ng Huynh trß·ng. Hµi ð°ng Gia ðình thì thành ph¥n ðßþc m· rµng h½n: có cä ðµi trß·ng và ðµi phó, ð¥u ðàn và ðàn phó tham dñ. Hµi ð°ng Gia ðình ð¬ thñc hi®n mµt công tác ð£c bi®t, mµt l- lßþc cüa Gia ðình (l- chính thÑc, l- chu niên), c¥n có sñ góp sÑc cüa toàn th¬. Hµi ð°ng Gia ðình cûng phäi t± chÑc th§t chu ðáo nhß phiên h÷p th߶ng niên và cûng là mµt d¸p ð¬ hu¤n luy®n các em. Nh¤t là khi thäo lu§n, trß¾c m£t các em, Huynh trß·ng nên th§n tr÷ng vì m²i s½ sót mà các em th¤y ðßþc s¨ gieo vào tâm trí các em nhæng ði«u không hay. Khuyªn khích các em phát bi¬u ý kiªn và các em s¨ làm hªt mình khi th¤y ý kiªn mình ðßþc tôn tr÷ng và khi các em cäm th¤y mình có trách nhi®m v« sñ hß nên cüa công tác. Luôn luôn tö ra tin tß·ng vào các em. Ðó là mµt thang thu¯c quý báu cho các em mà Hµi ð°ng Gia ðình cûng là mµt khung cänh ð¬ giáo døc. Trong nhæng hµi ð°ng, hµi ð°ng kÖ lu§t là quan tr÷ng nh¤t. Nó là con dao hai lßÞi. Tôi xin nhi«u l¶i v« hµi ð°ng này. Hµi ð°ng kÖ lu§t có møc ðích giæ væng kÖ cß½ng cüa Gia ðình. KÖ lu§t là ði«u ki®n t¯i tr÷ng ð¬ ðßa t¤t cä ðoàn viên nhìn v« mµt hß¾ng mà tiªn t¾i. Hµi ð°ng kÖ lu§t ðßþc thiªt t§p ð¬ ðßa ðoàn viên vi phÕm tr· v« kÖ cß½ng. Ði«u hay nh¤t là Bác Gia trß·ng nên tiªp xúc thân m§t v¾i ðoàn viên vi phÕm ð¬ khuyên nhü c¯t cho ðß½ng sñ th¤y ðßþc l²i mình mà sám h¯i trong mµt bu±i l- Ph§t. Nhæng hình phÕt chï là b¤t ð¡c dî, có tác døng nh¡c nh· và ð¬ làm gß½ng cho các ðoàn viên khác. Hµi ð°ng kÖ lu§t cüa Gia ðình ðßþc tr÷n quy«n giäi quyªt ð¯i v¾i ðoàn sinh và Huynh trß·ng t§p sñ. V¾i nhæng Huynh trß·ng thñc thø, Hµi ð°ng kÖ lu§t chï ðßþc phê bình và giäi quyªt l²i nh©. Biên bän cüa Hµi ð°ng phäi gØi v« Ban Hß¾ng dçn Tïnh. Ngoài ra, Bác Gia Tröôûng

49


Gia trß·ng báo cáo v« Ban Hß¾ng dçn Tïnh ð¸nh ðoÕt tr߶ng hþp phÕm l²i n£ng cüa các Huynh trß·ng thñc thø. Яi v¾i ðoàn sinh, Hµi ð°ng KÖ lu§t Gia ðình ðßþc phép: 3 3 3 3 3

Phê bình Cänh cáo không ghi vào lý l¸ch Cänh cáo có ghi vào lý l¸ch TÕm ngßng hoÕt ðµng Khai tr× khöi Gia ðình Ph§t tØ.

Hµi ð°ng KÖ lu§t c¥n phäi ðßþc t± chÑc chu ðáo sau khi ðã hµi ðü nhæng yªu t¯ xác ð¸nh tính cách v¸ phÕm kÖ lu§t cüa ðoàn viên. Hµi ð°ng phäi ðßþc giæ b¥u không khí trang nghiêm - trang nghiêm chÑ không phäi là nghiêm kh¡c - c¯t ð¬ cho ðß½ng sñ tñ giác nhæng l²i l¥m mình mà sám h¯i. L¶i l¨ phát bi¬u cüa ng߶i Huynh trß·ng c¥m cân näy mñc tuy trang tr÷ng nghiêm chïnh nhßng ôn hòa nhã nh£n chÑa ðñng tình thß½ng ð¬ nhiªp hóa ng߶i vi phÕm h½n là nóng näy, chua chát, mîa mai. Th߶ng th߶ng, trong Hµi ð°ng kÖ lu§t, Bác Gia trß·ng hay anh Liên ðoàn trß·ng ðßþc üy nhi®m chü t÷a hµi ð°ng ð¬ bäo v® nµi quy, bäo v® tinh th¥n và thanh danh cüa Gia ðình Ph§t tØ. Ðoàn phó cüa ðß½ng sñ ng°i bên ð¬ xin Hµi ð°ng tha thÑ. C¯ tránh b¥u không khí cüa mµt tòa án. Phäi nêu cao tòa án lß½ng tâm. M¶i phø huynh ðß½ng sñ ðªn tham dñ. Trong tr߶ng hþp này, c¥n tª nh¸ vì cha m© nào cûng thß½ng con, không mu¯n mình bë m£t. Tìm hªt cách ð¬ chÑng tö r¢ng Hµi ð°ng kÖ lu§t cûng là mµt phß½ng ti®n giáo døc. Phòng h÷p cûng phäi s¡p ð£t lÕi cho phù hþp. Xin nh¾ r¢ng m²i tr߶ng hþp có mµt khung cänh và mµt tác ðµng riêng. L¶i l¨ và cách thÑc di-n ðÕt cûng thay ð±i tùy tr߶ng hþp, tùy hoàn cänh, tùy møc ðích mà chúng ta hß¾ng ðªn. Khi cß½ng, khi nhu, khi thiªt tha, khi nghiêm kh¡c... nªu áp døng ðúng lúc thì có tác døng l¾n. Ðó cûng là cách thÑc mà Bác Gia trß·ng tuyên b¯ mµt quyªt ð¸nh cüa Hµi ð°ng kÖ lu§t trß¾c Gia ðình, trß¾c gi¶ l- Ph§t. Các em ðã chïnh t« ngay ng¡n hàng ngû trß¾c ði®n Ph§t. Liên ðoàn trß·ng hô kh¦u hi®u. Các em ðÑng nghiêm. Bác Gia trß·ng bß¾c ra. Hai Liên ðoàn trß·ng ðÑng hai bên trß¾c Liên ðoàn cüa mình, nhìn xu¯ng. Thß ký và Thü quÛ sau lßng Bác. Ðoàn trß·ng ðÑng trß¾c ðoàn, nhìn lên. Ðoàn phó ðÑng sau ðoàn, Bác lên tiªng: "Ch¡c các cháu ðã biªt mµt Hµi ð°ng kÖ lu§t ðã ðßþc thiªt l§p. Bác tin các cháu biªt, mµt tin m×ng: cháu X ðã biªt l²i l¥m cüa mình và hôm nay, cháu X s¨ làm l- sám h¯i và ðã hÑa l¥n sau không vi phÕm næa. Các cháu hãy hát mµt bài m×ng cháu X". Mµt ðoàn phó b¡t mµt bài hát vui. Sau ðó, ðoàn trß·ng dçn em X lên chào Bác Gia trß·ng, quay lÕi chào cä Gia ðình, r°i vào quÏ trß¾c ði®n Ph§t. Ðoàn phó quÏ bên cÕnh (Giáo døc mà! V¾i cØ chï này em X s¨ thß½ng anh Ðoàn phó này vô cùng). Các ðoàn tu¥n tñ vào l- Ph§t nhß th߶ng l® v¾i em X. Gia Tröôûng

50


Tr߶ng hþp phäi tÕm ngßng hay ngßng vînh vi-n mµt ðoàn viên, l¶i l¨ cüa Bác phäi thay ð±i: "Nhân danh kÖ lu§t Gia ðình Ph§t tØ Vi®t Nam, Bác r¤t ðau lòng báo tin cho các cháu biªt, cháu X phäi tÕm th¶i (hay vînh vi-n) r¶i khöi hàng ngü chúng ta, theo quyªt ð¸nh cüa Hµi ð°ng kÖ lu§t Gia ðình ngay... k¬ t× hôm nay. Bác hy v÷ng cháu X, sau mµt th¶i gian suy nghî lÕi hành ðµng cüa mình, nªu th¤y thiªu sót mà h¯i h§n, thì s¨ tr· lÕi sinh hoÕt dß¾i mái nhà ¤m cúng này. Bây gi¶, cháu X có th¬ chia tay v¾i Gia ðình". Ðoàn phó ðßa em X lên chào Bác Gia trß·ng, chào Gia ðình và ti¬n ðßa em X ra ðªn c±ng. Dî nhiên, khi em X mu¯n ðªn lÕi v¾i Gia ðình thì phäi có ð½n xin tái sinh hoÕt và có chæ ký cüa phø huynh. Trên ðây là tr߶ng hþp ðß½ng sñ có thái ðµ hi¬u biªt, có m£t trong bu±i h÷p và tôn tr÷ng hµi ð°ng. Nªu trong phiên h÷p ð¥u mà ðß½ng sñ v¡ng m£t thì hoãn và ðßa thß m¶i lÕi. Bu±i h÷p sau, nªu ðß½ng sñ vçn không ðªn ho£c có ðªn mà công kích và c¯ ý phá hoÕi phiên h÷p thì sñ vi phÕm kÖ lu§t và sñ thiªu thi®n chí ðã rõ r®t l¡m r°i. Vi®c ngßng hoÕt ðµng ðß½ng sñ là vi®c ðß½ng nhiên. ] Du ngoÕn Du ngoÕn cüa toàn th¬ Gia ðình. Các cuµc du ngoÕn không ðßþc quá 12 gi¶. M²i cuµc du ngoÕn phäi có møc ðích cüa nó. Du ngoÕn ð¬ h÷c t§p, du ngoÕn ð¬ thåm viªng chß v¸ ðÕi lão Hòa thßþng có công xây dñng Ph§t giáo VN hay các chùa có danh tiªng. Tùy theo møc ðích cuµc du ngoÕn ð¬ vÕch chß½ng trình. Phäi xin phép trß¾c n½i ðªn và thông báo chß½ng trình. Nªu c¥n phäi khäo sát, nghiên cÑu hay tìm hi¬u ð¸a phß½ng cûng phäi báo trß¾c ð¬ chü nhân chu¦n b¸. Ъn nhæng n½i trang nghiêm, tuy®t ð¯i giæ kÖ lu§t. Mµt cuµc xu¤t ngoÕi cüa Gia ðình là cä mµt v¤n ð«, vì ta th߶ng nói "ðem chuông ði ðánh xÑ ng߶i". M÷i ng߶i ð«u nhìn vào: lúc ði, lúc ðÑng, lúc lên xe, lúc xu¯ng phà, nh¤t nh¤t m²i cØ chï, m²i l¶i nói là mµt tiªng chuông cho Gia ðình. Tiªng chuông kêu hay, thì Gia ðình có tiªng t¯t và hy v÷ng tiªn tri¬n mÕnh. Coi ch×ng tiªng chuông mà là tiªng chuông rè thì bia mi®ng vçn còn tr½ tr½ ðó. Kªt quä ra sao, Bác cûng biªt r°i. Du ngoÕn còn t§p cho các em s¯ng ð¶i s¯ng t§p th¬, ch¸u ðñng kÖ lu§t cüa ðoàn th¬, t§p cho các em quên mình ð¬ bäo v® danh dñ chung. Không gì khó ch¸u b¢ng ðªn mµt chùa trong mùa an cß kiªt hÕ mà các em chÕy ngang chÕy d÷c, kêu nhau ½i ¾i, trong lúc chß Tång tøng kinh hay quá ð߶ng. Sñ im l£ng tuy®t ð¯i lúc ¤y phäi ðßþc tri®t ð¬ tuân hành, cho ðªn cä lúc t§p h÷p cûng phäi t× t¯n, l£ng l¨ theo d¤u hi®u. Tiªng còi, tiªng hô kh¦u hi®u cûng phäi im b£t hu¯ng gì là hát và v± tay? Nhæng ði«u này phäi d£n các em trß¾c khi vào chùa. Giáo døc là huân t§p chüng tØ t¯t. Lúc này cûng là mµt d¸p t¯t ð¬ các Ðoàn trß·ng thi th¯ tài nång. Gia Tröôûng

51


Phäi ð£t nhæng tiêu chu¦n cho cuµc du ngoÕn ð¬ các em hß¾ng v« nhæng tiêu chu¦n ðó. Du ngoÕn không phäi là ði ch½i, là giäi trí mà phäi làm sao cho các em cäm th¤y mµt sñ lþi ích nào ðó trong khi ði ch½i, trong khi giäi trí. Bác Gia trß·ng còn phäi phân công rành mÕch cho các Huynh trß·ng: ai xin phép, ai lo vi®c chuy¬n v§n, ai lo tìm hi¬u ð¸a phß½ng v.v... Khi v«, phäi d÷n sÕch khu du ngoÕn và rµng h½n næa càng t¯t; phäi cám ½n chü nhân phäi xin l²i nhæng thiªu sót mà các em phÕm phäi (dù có hay không)... ] TrÕi TrÕi có quy t¡c riêng cüa trÕi. Có trÕi "du ngoÕn", có trÕi "h÷c t§p", có trÕi "ki¬m soát", ho£c "trÕi hè" v.v... TrÕi phäi ðßþc t± chÑc quy mô h½n. N½i c¡m trÕi phäi có ðü phß½ng ti®n h½n: giªng nß¾c, khung cänh ti®n lþi cho các em dñng l«u, ch½i nhö, ch½i l¾n, và xa làng xóm. TÕi trÕi các em ðßþc s¯ng c·i m· h½n tÕi các cuµc du ngoÕn. Các em ðßþc ch½i thöa thích h½n, hång say h½n trong nhæng trò ch½i mà chÆng ai dòm ngó hªt. Chính nhæng lúc ¤y là nhæng lúc thu§n ti®n nh¤t cho các Huynh trß·ng "nh§n di®n" các em. Lúc ch½i hång say quá, bao nhiêu t§t x¤u nªt hß hay tính t¯t, lòng cao thßþng s¨ xu¤t ð¥u lµ di®n mà chính các em cûng không ng¶ ðªn. Các em ðßþc ch½i thöa thích nhßng cûng phäi biªt tuân l®nh, phäi biªt theo ðúng ð¶i s¯ng t§p th¬ mà chß½ng trình cüa trÕi ðó ðã ghi rõ. — trÕi, các em còn phát tri¬n ðßþc sáng kiªn khi làm thü công trÕi v.v... TrÕi còn là d¸p ð¬ ki¬m soát lÕi mÑc tu h÷c cüa các em. Hai Liên Ðoàn ðóng xa nhau. (Liên Ðoàn nam và Liên Ðoàn næ) ð¬ cho sinh hoÕt ðßþc bi®t l§p, ð¬ cho em næ ðßþc tñ do h½n trong nhæng lúc sinh hoÕt riêng. Ь cho ngành Næ tñ làm vi®c l¤y trong công vi®c mà hàng ngày các em không quen: dñng l«u, làm thü công trÕi v.v... và cûng ð¬ ngành Nam làm l¤y công vi®c bªp núc cüa mình. Phäi ð¸nh trß¾c nhæng gi¶ sinh hoÕt chung cüa toàn th¬ Gia ðình, nhæng gi¶ dành riêng cho Ðoàn. Phäi giao cho m²i Ðoàn mµt trách nhi®m công tác. Nªu có th¬, trong bu±i trÕi, ch÷n mµt công tác xã hµi v×a t¥m cüa Gia ðình ð¬ thñc hi®n trong mµt vài gi¶ t§p th¬: d÷n sÕch mµt khu chþ, vét mµt cái giªng, sØa mµt cái c¥u tre, v.v... Nhæng công tác này phäi chu¦n b¸ trß¾c ð¬ thông báo cho ð¸a phß½ng cûng nhß ð¬ s¡p ð£t v§t li®u. Nhæng thü tøc hành chánh và xã giao v« trÕi cûng nhß v« du ngoÕn. Lúc ði ð߶ng phäi giæ gìn phong ðµ, nh¤t là ba lô, x¡c mang phäi g÷n gàng, sÕch s¨. Liên ðoàn Næ c¯ g¡ng theo sinh hoÕt trÕi, có y phøc trÕi. May hay mßþn ba lô ð¬ mang. Tránh cái Gia Tröôûng

52


cänh vai gánh, tay nách hay hai em khiêng mµt m¾ soong, chão toòng teng. Lúc v«, lÕi càng phäi giæ tác phong trÕi h½n næa. Áo qu¥n nghiêm chïnh, ð° ðÕc rØa sÕch s¨ và s¡p g÷n gàng, dù m®t mõi cûng g¡ng giæ vë vui tß½i hång hái, ð×ng nhß mµt ðám tàn quân t½i tä sau mµt tr§n chiªn. Trß¾c khi lên ð߶ng v«, Bác phäi ðích thân làm mµt cuµc t±ng ki¬m soát v¾i hai Liên Ðoàn trß·ng. Ki¬m soát khu trÕi. Ch² nào thiªu sÕch s¨ thì Ðoàn c¡m trÕi tÕi ðó phäi d÷n lÕi. Ki¬m soát phong ðµ các em: khám chiªc ba lô, xem sñ s¡p ð£t bên trong xem lÕi soong chão có ðßþc chùi rØa sÕch s¨ trong cûng nhß ngoài không, xem lÕi sÑc khöe các em và ð£c bi®t lßu ý các em yªu ¾t. Bác tö ý khen ngþi các Ðoàn có kÖ lu§t, phê phán mµt vài ði¬m thiªu sót, d£n dò kÖ lßÞng các em r°i hát khúc tr· v«. Bác Gia trß·ng còn ð¬ ý ðªn mµt vi®c khác næa khi v« ðªn nhà. Mµt ðoàn sinh chßa bß¾c vào nhà, chßa k¸p ði thßa v« trình ðã vÑt cái ba lô vào mµt góc, gieo mình xu¯ng gi߶ng ðánh mµt gi¤c dài cho ðªn trßa hôm sau. Trß¾c cänh ¤y, phø huynh s¨ nghî thª nào v« hành ðµng cüa con em h÷ và phê phán gì v« l¯i giáo døc cüa chúng ta? Mà cái ðó thì xäy ra th߶ng l¡m. V« nhà, lo cho mình xong, Bác ð¬ chút ít thì gi¶ ðªn thåm các em thiªu sÑc khöe, tÕt vào nhà mµt em nào ðó mà Bác cho là có th¬ "bê b¯i"... R°i viªt bÑc thß cäm ½n chính quy«n ð¸a phß½ng hay chü nhân cho mßþn ð¤t trÕi, dù r¢ng Bác ðã cám ½n b¢ng mi®ng. M²i nåm Gia ðình chï ði c¡m trÕi 3 l¥n là t¯i ða. Còn "trÕi hè" lâu ngày thì phäi có ði«u ki®n kh¡c khe h½n và còn phäi ðßþc sñ cho phép cüa Ban Hß¾ng dçn Tïnh. Bác phäi khäo sát t߶ng t§n ð¸a ði¬m, khäo sát cä dân tình ð¸a phß½ng, phong tøc t§p quán, n« nªp sinh hoÕt cüa dân chúng. Bác còn phäi vÕch chß½ng trình tï mï, phäi dñ trØ thu¯c men khi ðau ¯m, phäi sÇn sàng phß½ng ti®n khi c¥n kíp..., phäi ðßþc sñ cho phép b¢ng gi¤y t¶ cüa Phø huynh v.v... Phäi lo toan chu ðáo m÷i vi®c và hµi ðü m÷i ði«u ki®n thiªt yªu r°i m¾i gØi thß xin phép Ban hß¾ng dçn kèm theo chß½ng trình, danh sách ban Quän trÕi, s½ ð° n½i c¡m trÕi... trß¾c mµt tháng. Ban Hß¾ng dçn còn phäi cho ði«u tra lÕi trß¾c khi cho phép. Tôi xin k¬ Bác nghe mµt tr߶ng hþp ði¬n hình cüa mµt trÕi hè mà tôi có trách nhi®m. Gia ðình chúng tôi t× Ðà NÇng ðªn c¡m trÕi tÕi Lång cô, mµt bãi bi¬n dß¾i chân ðèo Häi vân cüa Th×a thiên. TrÕi chúng tôi t± chÑc có quy cü và ðßþc sñ cäm tình cüa ð°ng bào ð¸a phß½ng. Có kë ác ý ðã phao tin v« Ðà NÇng là 5 em Thiªu nam và 5 em Thiªu næ cüa trÕi ðã b¸ chªt ðu¯i trong lúc t¡m bi¬n. Phø huynh nhao nhao, và có ng߶i ðã thuê xe riêng ðªn t§n n½i tìm con. Tin ðªn v¾i chúng tôi ðµt ngµt. Ь tr¤n an phø huynh, tôi ðã t§p h÷p các em lÕi, phát cho m²i em mµt t¶ gi¤y và mµt bì thß ð¬ các em chính tay viªt v« báo tin Gia Tröôûng

53


sÑc khöe cho cha m© biªt. аng th¶i, tôi phái 3 Huynh trß·ng mang thß tñ tay trao lÕi cho phø huynh. Nhæng tr߶ng hþp nhß thª làm sao chúng ta dñ trù ðßþc trß¾c khi ði trÕi? Còn có tr߶ng hþp khác næa: ðêm khuya, mµt em trúng gió chªt gi¤c. Nªu hoäng h¯t, thì cä hai tr߶ng hþp trên ðây ð«u có th¬ làm m¤t tinh th¥n cüa trÕi và có khi phäi "nh± trÕi" nØa ch×ng. Vì trách nhi®m mà h½n ai hªt, Bác Gia trß·ng phäi ð¡n ðo kÖ lßÞng khi t± chÑc mµt trÕi hè lâu ngày. бi lÕi, trÕi hè th§t có ích lþi, ngoài sÑc khöe, các em còn h÷c ðßþc nhi«u ði«u, làm ðßþc nhi«u vi®c, g£p ðßþc nhi«u lúc ð¬ t§p tháo vát và ðßþc g¥n gûi v¾i thiên nhiên ð¬ biªt yêu mªn quê hß½ng... Ðó là nguyên t¡c. Nhæng phß½ng pháp, nhæng kÖ thu§t và cách t± chÑc cûng nhß ði«u khi¬n mµt trÕi hè, thì các Liên Ðoàn trß·ng, các Ðoàn trß·ng s¨ giúp Bác vì ðã lãnh hµi ð¥y ðü trong các khóa hu¤n luy®n Huynh trß·ng. ] Thi vßþt b§c Gia ðình ðßþc t± chÑc thi vßþt b§c c¤p Hß¾ng thi®n và S½ thi®n cho các ðoàn Thiªu; M· m¡t, Cánh m«m cho Oanh vû. Ban Huynh trß·ng, l§p Hµi ð°ng giám khäo, giám th¸ và lo v« m£t t± chÑc. Ban Hß¾ng dçn Tïnh cho c¤p ð« thi ð¬ bäo ðäm trình ðµ ð°ng ð«u cho toàn Tïnh. Sau khi ch¤m xong các bài thi, biên bän cüa Hµi ð°ng giám khäo phäi gØi v« Ban Hß¾ng dçn kèm theo toàn bµ h° s½. Sau khi xét, Ban Hß¾ng dçn s¨ duy®t y, ghi s¯ trúng cách. Khi ¤y Ban Huynh trß·ng m¾i chánh thÑc công b¯ kªt quä. Trong các cuµc thi th߶ng xäy ra các cuµc khiªu nÕi, nhæng sñ "x¥m xì nhö to". Ho£c vì Huynh trß·ng giám th¸ vô tình lßu ý mµt em n÷, ho£c vì Huynh trß·ng th߶ng ngày có cäm tình v¾i mµt em không xu¤t s¡c mà nay lÕi ð± cao, v.v... VÕn chuy®n s¨ ðªn. Thi là ð¬ khäo sát khä nång, ð¬ chÑng nh§n trình ðµ thñc tu, thñc h÷c. C¥n giäi thích cho các em rõ ð¬ tránh cái quan ni®m thi cØ cüa nhà tr߶ng. Уt ðúng vai trò cüa nó r°i, m÷i sñ l®ch lÕc trong các cuµc thi vßþt b§c không còn næa t× Bác Gia trß·ng cho ðªn Ðoàn sinh và Huynh trß·ng cûng s¨ b¾t ði nhæng sñ bñc mình và ðÞ m¤t thì gi¶ giäi quyªt. ] Tài chánh - Khó quá anh ½i! Mu¯n làm mµt vi®c chi mà tài chánh eo h©p thì cûng ðành bó tay thôi. Ðó là l¶i ta thán cüa h¥u hªt các Bác Gia trß·ng. Tôi còn nh¾, lúc cùng v¾i phái ðoàn Hß¾ng dçn Trung ph¥n dñ mµt phiên h÷p cüa Huynh trß·ng tïnh Phú yên, mµt Huynh trß·ng cûng th¯t nên l¶i nhß trên. Tôi li«n höi lÕi anh Huynh trß·ng ¤y: Gia Tröôûng

54


- Xin anh ki¬m soát lÕi ngay trong bän thân anh thôi. M²i tháng anh ði xem chiªu bóng m¤y l¥n? M· tü ra anh ki¬m lÕi qu¥n áo m¤y bµ? M¤y ðôi giày? M²i tháng anh t¯n bao nhiêu ð¬ ån ph·? U¯ng la-ve, nß¾c ng÷t? Và nªu anh ch¸u ép mình ði mµt tí ð¬ giúp cho hoÕt ðµng lý tß·ng mình, và nªu chúng ta ð°ng làm nhß thª, thì chúng ta s¨ làm ðßþc r¤t nhi«u vi®c. Ði«u ðáng nói là chúng ta có quyªt tâm s¯ng v¾i lý tß·ng cüa mình hay không? Khi ðã quyªt tâm r°i, mµt khi ðã ð¸nh hß¾ng r°i, nhæng l¶i ta thán trên ðây s¨ không còn là nhæng l¶i chán nän, s¨ không còn nhæng cØ chï buông xuôi. Hu¯ng gì, gây quÛ cho Gia ðình, Nµi quy ðã cho phép nhi«u phß½ng ti®n: 3 3 3 3 3

Ti«n üng hµ cüa các nhà häo tâm. Ti«n trþ c¤p cüa Ban ÐÕi di®n liên h® theo h® th¯ng ngang cüa Giáo hµi. Ti«n trþ phí cüa ðoàn sinh. Ti«n do ban Bäo trþ Gia ðình Ph§t tØ üng hµ. Ti«n thu ðßþc do t± chÑc các cuµc vui và các phß½ng ti®n hþp pháp khác ð¬ gây quÛ...

Chúng ta th¤y, v¾i các phß½ng ti®n trên ðây chúng ta có ðßþc hai ngu°n tài chánh: mµt do sñ üng hµ cüa bên ngoài, mµt do sñ trþ phí cüa chính chúng ta. Mu¯n ðßþc sñ üng hµ cüa bên ngoài không phäi là d- mà th§t ra cûng không phäi là khó. Chúng ta than phi«n không ai giúp chúng ta cä. ThØ tìm nguyên nhân xem. Không ai giúp, vì chúng ta chßa chinh phøc ðßþc nhân tâm dù cái nhân tâm ¤y chï cô lÕi trong mµt phÕm vi nhö h©p là khuôn hµi, là xóm làng, là khu ph¯. Chúng ta chßa "nói" lên ðßþc cái tính ch¤t trang tr÷ng và c¥n thiªt cüa t± chÑc chúng ta. "Nói" · ðây không phäi là hô hào l¾n tiªng nhß cái thùng r±ng ðánh kêu ¥m î chï làm ðinh tai nhÑc óc. Chßa ai giúp chúng ta vì chúng ta chßa chinh phøc ðßþc lòng tin c§y nh¤t là lòng tin c§y v« ti«n bÕc. Kh¡c phøc ðßþc lòng tin cüa qu¥n chúng vào t± chÑc, vào tß cách cüa huynh trß·ng r°i, sñ üng hµ chính ðáng s¨ ðªn v¾i chúng ta. Tôi xin nh¤n mÕnh sñ üng hµ chính ðáng. Không phäi sñ üng hµ nào cûng chính ðáng cä ðâu, nh¤t là giæa th¶i ðÕi hoàng kim h¡c thª tâm này. Su¯t h½n 20 nåm hoÕt ðµng, m£c dù thiªu th¯n m÷i b«, m£c dù phäi tñ lñc cánh sanh giæa lúc b¸ ðua tranh và chèn ép m÷i m£t, Gia ðình Ph§t tØ chúng ta vçn giæ tr÷n v©n lòng trong tr¡ng. Không có mµt áp lñc nào nh§n chìm ðßþc chúng ta thì cûng không có mµt thª lñc kim ti«n nào dù ðßþc phong gói dß¾i nhãn hi®u nào ði næa có th¬ thay ðen ð±i tr¡ng chúng ta ðßþc. Ð×ng ð¬ cho mình b¸ trói buµc khi nghî mµt cách ð½n s½ r¢ng Gia ðình chï là mµt ð½n v¸ nhö bé nh¤t. Mµt gi÷t nß¾c bi¬n là cä ÐÕi dß½ng ð¤y Bác ½i! Xin nói nhö v¾i Bác: "Lung kê hæu thñc thang oa c§n. Dã hÕc vô lß½ng thiên ð¸a khoang". Con gà nh¯t · trong l°ng tuy ð° ån ðßþc chu c¤p ð¥y ðü ð¤y nhßng n°i nß¾c sôi cûng g¥n bên. Còn con chim hÕc ngoài ð°ng nµi không có lß½ng thñc sÇn sàng trß¾c mi®ng mà ð¤t tr¶i rµng mênh mông? Ai cûng nói r¢ng tài chánh là huyªt mÕch cüa mµt t± chÑc. Tôi xin thêm r¢ng tài chánh v×a là huyªt mÕch cho sñ ph°n th¸nh mà cûng là cái gút thòng l÷ng ð¤y! Gia Tröôûng

55


Chúng ta cám ½n sñ üng hµ cüa các nhà häo tâm, nhßng chúng ta cûng c¥n phäi biªt t× ch¯i nhæng sñ üng hµ có h§u ý. Mà cái h§u ý th߶ng hay núp lén và th߶ng ði con ð߶ng ngõ ngách hóc hëm khiªn chúng ta khó mà nh§n th¤y li«n ðßþc. Chï xin khuyên Bác: ð×ng ð¬ l· ån xôi chùa mà ng÷ng mi®ng. Bác Gia trß·ng là nhân viên cüa Ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng. Trong nhæng phiên hµi ð°ng th߶ng niên cüa Giáo hµi ph߶ng, xã, khóm, Bác yêu c¥u hµi ð°ng trþ c¤p cho Gia ðình mµt ngân khoän hàng nåm. Ði«u này không khó l¡m. Riêng v« vi®c t± chÑc các cuµc vui ð¬ gây quÛ cho Gia ðình, nhß các bu±i ca nhÕc k¸ch hay các bu±i chiªu bóng bán vé, Bác c¥n phäi th§n tr÷ng nhi«u khi ðßa mµt chß½ng trình ra m¡t qu¥n chúng. V¾i danh nghîa Gia ðình Ph§t tØ - nµi dung trình di-n - k¬ cä chiªu bóng, cûng không th¬ phän lÕi tinh th¥n Ph§t giáo. Mà tinh th¥n Ph§t giáo không phäi chï ð÷ng lÕi trong hình änh mµt tu sî, mµt mái chùa, mµt tiªng chuông hay mµt vài danh t× Ph§t trên sân kh¤u! Cûng không nên ham h¯ ð¬ cho chß½ng trình kéo dài h¢ng gi¶ mà c¯t yªu là bu±i trình di-n "nói lên" mµt cái gì, gieo vào khán giä mµt ý ni®m xây dñng làm cho khán giä suy nghî. Nµi dung ðã nhß thª, vi®c t± chÑc lÕi càng ch£t ch¨ h½n. KÖ lu§t phäi ðßþc tri®t ð¬ áp døng. Ь các em b×a bãi ðÑng ng°i trên sân kh¤u, th§p thò sau các bÑc màn hay thiªu l- ðµ lúc s¡p ch², lúc ki¬m vé ð¬ lÕi mµt dß lu§n không hay thì cho dù có bö vào cho ngân quÛ Gia ðình m¤y ði næa thì chÆng bù lÕi ðßþc sñ thi®t hÕi v« tinh th¥n mà ti«n bÕc ðâu có mua ðßþc? LÕi còn lüng cüng nµi bµ sau khi màn hÕ. Lüng cüng s¨ ðë ra nhi«u, nhi«u l¡m: nào không ai lo d÷n d©p và mÕnh ai n¤y chu°n v«, nào sñ ki¬m soát v« thu chi g£p khó khån. Phiªu xu¤t không hoàn thành ð¥y ðü chi tiªt; nào mµt vài møc trình di-n không ðßþc ðßa lên sân kh¤u ho£c không ðßþc sñ hâm mµ cüa khán giä ðßa ðªn sñ x¥m xì trong Gia ðình, làm m¤t tinh th¥n các em. (Qu¥n chúng ðâu có d- dàng tha thÑ khi h÷ phäi bö ti«n ra ð¬ thß·ng thÑc?) Chßa nói ðªn sñ l² lã. Chßa nói ðªn sñ d¢ng co vì trách nhi®m không phân ð¸nh rõ ràng t× trß¾c có th¬ ðßa ðªn sñ khüng hoäng. Ðành r¢ng trong các khóa hu¤n luy®n Huynh trß·ng, nh¤t là khóa hu¤n luy®n Liên ðoàn trß·ng, nhæng chi tiªt v« ð߶ng l¯i t± chÑc, ði«u khi¬n mµt bu±i trình di-n vån ngh® ðã ðßþc ð« ra, nhßng Bác Gia trß·ng cûng phäi tiên li®u nhæng khó khån ð¬ xem ch×ng và ð¬ phòng ng×a trß¾c khi xäy ðªn. T¤t cä các món thu do sñ üng hµ, do ban Bäo trþ, do các cuµc vui... là nhæng món th¤t th߶ng. Cái món thu chính yªu là do Huynh trß·ng và ðoàn sinh. Nhæng phß½ng pháp Gia Tröôûng

56


sau ðây, chúng tôi ðã cho áp døng và r¤t có kªt quä. Kªt quä ðôi khi làm ngÕc nhiên cä chúng tôi. "Hû gÕo Gia ðình": M²i bæa ån, ðoàn sinh chï xin b¾t lÕi mµt n¡m gÕo bö vào mµt cái hû, cu¯i tu¥n ði h÷p mang theo nÕp và ghi vào s±. M²i tu¥n thâu mµt l¥n, ð×ng ð¬ cu¯i tháng, Huynh trß·ng cûng ðóng góp nhß các em. GÕo ¤y ðem bán lÕi ð¬ l¤y ti«n. Có th¬ bán ð¤u giá. "Nh¸n ån t§p th¬" t× Huynh trß·ng ðªn ðoàn sinh ð°ng nh¸n ån mµt bæa. Xin gÕo và ti«n chþ cüa ph¥n mình ðem nÕp. "Mµt ngày lß½ng hay mµt ngày công" Nªu ðoàn viên là công chÑc hay công nhân. — thôn quê, ð¬ gây quÛ h½n b¢ng cách hoÕt ðµng t§p th¬. Tôi ðã th¤y trong nhæng ngày mùa, cä Huynh trß·ng và ðoàn sinh g£t thuê, bÑt rÕ thuê, thñc hi®n t§p th¬ r¤t vui và r¤t mau chóng. Tñ ði l¤y sÕn và cát, ho£c bán ho£c ðúc plots v×a bán v×a ð¬ xây ðoàn quán. Trong nhæng ngày Tªt, bao th¥u mµt gánh hát bµ hªt sÑc bình dân v×a giúp vui cho dân chúng trong vùng v×a kiªm ðßþc ti«n gây quÛ. V¾i nhæng phß½ng ti®n tñ túc ¤y, có Gia ðình r¤t giàu. Cái công lao ðóng góp này còn là mµt lþi ích tinh th¥n r¤t l¾n. Nó phát huy ðßþc tinh th¥n Gia ðình, ý chí tñ l§p và ðßþc sñ cäm mªn cüa qu¥n chúng. — thành th¸, sinh hoÕt lao ðµng không có, nhßng cûng có th¬ có nhi«u phß½ng cách làm quÛ nhß hµp tiªt ki®m, v¨ thiªp chúc Tªt, phát hành sän ph¦m do Giáo hµi sän xu¤t: hß½ng, v¸ trai v.v... Trong nhæng ngày l- l¾n nhß Ph§t ðän, Thành ðÕo, ðoàn viên làm l°ng ðèn, viªt bi¬u ngæ. Khi có v¯n, có Gia ðình ðã mua xe xích lô, xe ba gác... ð¬ cho thuê. Tùy · nhu c¥u và sinh hoÕt ð¸a phß½ng mà ban Huynh trß·ng tìm nhæng kª hoÕch thích hþp. Biªt làm ra ti«n chßa khó. Biªt khai thác ti«n cho có lþi và biªt dùng ð°ng ti«n m¾i khó h½n. Ð¥u hªt cüa m÷i sñ chi tiêu là ti«n phø nÕp cho Ban Hß¾ng dçn mà nµi quy ðã ð¸nh. "M²i nåm, phäi phø nÕp cho Ban Hß¾ng dçn Tïnh 400ð. S¯ ti«n này có th¬ gØi làm hai kÏ".

Gia Tröôûng

57


] L- lßþc Gia ðình • L- Ph§t th߶ng l® L- Ph§t và tøng ni®m là mµt nghi thÑc tôn giáo mà kinh ði¬n là ð¬ hß¾ng dçn con ng߶i s¯ng cái ð¶i s¯ng ðúng v¾i Giáo lý. Tøng kinh là ð¬ nh¡c nhÞ lÕi ð¶i s¯ng ¤y trong l¶i nói, hành ðµng và tß tß·ng cüa chúng ta trong m÷i sinh hoÕt th߶ng ngày. Bài phát nguy®n (Ю tØ kính lÕy...) l¶i l¨ r¤t giän d¸, d- hi¬u và không quá t¥m mÑc cüa các em mà các em phäi thuµc và hi¬u bài kinh ¤y trß¾c khi phát nguy®n. C¥n gây cho các em ý thÑc ðÑng ð¡n v« tøng ni®m. Làm sao cho các em hi¬u ðßþc r¢ng tøng kinh không phäi là ð÷c thuµc lòng nhß keo nhß v©t. Phäi suy nghî. Trß¾c khi vào ði®n Ph§t, Ðoàn trß·ng cho các em chïnh b¸ lÕi y phøc, vào t×ng hàng mµt, ch¤p tay trß¾c ngñc chính là ð¬ trang b¸ tinh th¥n cho các em. Nhìn vào các em l- Ph§t, chúng ta có th¬ th¤y ðßþc tác døng cüa bài kinh: sñ thành kh¦n lµ trên ðôi m¡t, lên dáng ði®u, trong âm thanh và trong m²i cØ ðµng lên xu¯ng khi ðänh l-. Khi ¤y, bu±i l- Ph§t tñ nhiên mà trang nghiêm, có ðÕo v¸. Do sñ lãnh hµi ðó, Nam Næ Ph§t tØ có thêm chú ÐÕi Bi mà các ðoàn Thiªu không có; các ðoàn Thiªu có thêm 4 l¶i nguy®n rµng l¾n mà các ðoàn Oanh vû không có. Trong các bu±i l- Ph§t chung cüa Gia ðình, nghi thÑc tøng là nghi thÑc cüa Ngành Oanh vû: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Chü l- niêm hß½ng, kÏ nguy®n, ðänh lKhai chuông mõ Bài phát nguy®n (quÏ) Ni®m danh hi®u Ph§t và B° tát (ðÑng) Tñ quy (tøng xong tam tñ quy r°i m¾i ðänh l-) H°i hß¾ng (im l£ng mµt phút) Ð÷c lu§t (Oanh vû ð÷c trß¾c, Thiªu và Thanh ð÷c sau) Bài Tr¥m hß½ng ð¯t.

TÕm th¶i, các ðoàn không sinh hoÕt riêng bi®t ðßþc nên các bu±i l- Ph§t ð«u phäi hành lchung. Ð÷c lu§t tr· nên c¥n thiªt. Trong lúc Oanh vû ð÷c lu§t, các ðoàn Thiªu và Thanh im l£ng và suy nghî ðªn nhæng vi phÕm lu§t trong tu¥n qua, và phát nguy®n sám h¯i. Các em Oanh vû cûng v§y, khi ngành Thiªu và Thanh ð÷c lu§t. Nªu là các ðoàn Thiªu hành l- riêng, thì thêm b¯n l¶i nguy®n rµng l¾n ð¬ phän änh tâm nguy®n cÑu thª cüa chß v¸ B° tát và gieo vào lòng các em tâm v¸ tha, sñ giúp ðÞ, lòng s¯t s¡ng cÑu trþ kë khác cûng nhß chí nguy®n h÷c và hành chánh pháp. Huynh trß·ng và Ngành Thanh, ngoài nghi l- cüa Thiªu, thêm chú ÐÕi Bi sau khi khai chuông mõ ð¬ t§p sñ ð¸nh tînh tâm h°n. Gia Tröôûng

58


Gây cho các em ý thÑc v« nghi l- là ph¥n vi®c cüa Bác Gia trß·ng. Nghi l- là mµt phß½ng ti®n giáo døc làm thu¥n tính các em. • L- C¥u an, C¥u siêu "Gia ðình Ph§t tØ không phäi là mµt n½i t§p luy®n cho các em chï biªt tøng kinh cho giöi ð¬ ði c¥u siêu, c¥u an hay c¥m tràng phan ði ðßa ðám ma". Ðó là l¶i cüa Anh Võ ðình C߶ng, Trß·ng Ban Hß¾ng dçn Trung ph¥n trong l- trao c¤p hi®u cho Thiªu niên Thiªu næ ngày Thành ðÕo KÖ sæu - 1949 - tÕi Huª. Hai mß½i nåm ðã qua, nhæng l¶i l¨ ¤y vçn là mµt l¶i khuyên cáo quan tr÷ng. Ða s¯ hµi viên vçn nhìn các em nhß nhæng công cø c¥m tràng phan, th߶ng tö ý khen ngþi không tiªc l¶i khi các em tøng Di Ðà hay Ph± Môn thuµc làu làu. Thª là b¤t cÑ mµt l- c¥u an, c¥u siêu nào, cûng b¡t các em ðªn làm l- hàng gi¶. Cûng ðã có nhi«u Bác Gia trß·ng và Huynh trß·ng b¸ cñ nñ vì không mu¯n ðßa Gia ðình ra khöi møc ðích và ð߶ng l¯i mà nµi quy ðã vÕch ra. G£p nhæng tr߶ng hþp này, Bác Gia trß·ng nên làm vån thß báo cáo cho Ban Hß¾ng dçn biªt ð¬ yêu c¥u ban ÐÕi di®n Tïnh can thi®p. Nói nhß thª, không phäi là các em không làm l- c¥u siêu, nhßng ð¬ tránh cho các em cái quan ni®m "gia hµ" mµt cách quá bình dân chÆng khác nào th¥n quy«n. H½n næa, các lc¥u an, c¥u siêu quan yªu · sñ tînh tâm chú nguy®n mà tính tình các em thì không ðÕt ðªn mÑc ðµ ðó nên bu±i l- s¨ m¤t hi®u quä và trang nghiêm. Sau hªt, ð¬ cùng tránh cho các em nªp s¯ng "thþ tøng" trong tß½ng lai. Nµi l® cüa Gia ðình Ph§t tØ cho phép các em làm l- c¥u an, c¥u siêu cho ðoàn sinh. Huynh trß·ng, Gia trß·ng và cha m© cüa ðoàn sinh trong cùng ð½n v¸ Gia ðình mà thôi. Các em Oanh vû chï ðßþc làm l- c¥u siêu, c¥u an tÕi chùa, trong nhæng phiên h÷p th߶ng l® và v¾i nghi thÑc ð½n giän nhß sau: C¥u an 1. Niêm hß½ng - kÏ nguy®n - ðänh l2. Khai chuông mõ 3. Chú chu¦n ð« (7 l¥n) 4. Ni®m danh hi®u và B° tát 5. Tñ quy và ðänh l6. H¯i hß¾ng tiêu tr× nghi®p chß¾ng Ngành Thiªu thêm "chú tiêu tr× nghi®p chß¾ng" sau khi ni®m danh hi®u Ph§t và B° tát. Gia Tröôûng

59


Ngành Thanh, ngoài nghi thÑc cüa Thiªu thêm "chú ÐÕi Bi" sau khi khai chuông mõ và "chú Bát Nhã" sau chú tiêu tr×. C¥u siêu 1. Niêm hß½ng - kÏ nguy®n - ðänh l2. Khai chuông mõ 3. Quy y linh 4. Ni®m danh hi®u Ph§t và B° tát 5. Tñ quy và ðänh l6. H°i hß¾ng vãng sanh Ngành Thiªu thêm bài "M߶i phß½ng Ph§t ba ð¶i" và "chú Vãng sanh" sau khi ni®m danh hi®u Ph§t và B° tát. Ngành Thanh, ngoài nghi thÑc cüa Thiªu thêm "chú ÐÕi Bi" sau khi khai chuông mõ và "Bát nhã tâm kinh" sau bài "M߶i phß½ng Ph§t ba ð¶i". Khi cùng tøng toàn Gia ðình, l- c¥u an cûng nhß l- c¥u siêu, l¤y nghi thÑc cüa Oanh vû làm cån bän thêm chú ÐÕi Bi và chú Bát nhã tâm kinh. Ngoài sñ c¥u nguy®n, l- c¥u an, c¥u siêu còn là mµt sñ tß½ng trþ tinh th¥n giæa ðoàn viên Gia ðình v¾i nhau và còn kªt thi®n duyên v¾i phø huynh ðoàn sinh. • L- Quy y Ь thñc hi®n ði«u lu§t thÑ nh¤t, ban Huynh trß·ng c¥n t± chÑc nhæng l- quy y cho ðoàn viên. Dù cho Ðoàn sinh ðã h÷c Ba quy y r°i, trß¾c khi nh§n cho các em làm l- quy y, cûng phäi giäi thích lÕi mµt cách c£n k¨, trình bày cho các em biªt sñ quan tr÷ng cüa bu±i l- vì mµt khi ðã th÷ tam quy r°i, toàn di®n cuµc ð¶i ðã ðßþc chuy¬n hß¾ng. Nhßng cûng ð×ng làm cho các em sþ. L- quy y có nhæng nghi thÑc riêng mà th¥y truy«n gi¾i s¨ chï rõ. Bác Gia trß·ng l§p danh sách (do các Ðoàn trß·ng ðßa lên) và ð¸nh ngày, gØi v« Ban Hß¾ng dçn ð¬ thïnh th¥y truy«n gi¾i. (Th¥y c¯ v¤n giáo hÕnh cüa Ban Hß¾ng dçn Tïnh hay mµt v¸ nào do Th¥y gi¾i thi®u). Danh sách thiªt l§p hai bän, kèm thêm ti«n thïnh gi¾i ði®p và nhæng chi phí khác. Nên ch÷n mµt ngày vía Ph§t ð¬ làm l- quy y. Ngày hành l- nhæng em th÷ l- quy y, g÷i là gi¾i tØ. Các ðoàn viên trong Gia ðình giúp các gi¾i tØ m÷i m£t, lo ph¥n t± chÑc, hµ ni®m tinh th¥n. Mµt huynh trß·ng ðßþc cØ ra ð¬ hß¾ng dçn các gi¾i tØ ðúng v¾i nghi thÑc cüa bu±i l-. Huynh trß·ng này g÷i là "hµ gi¾i". Nªu ðßþc sñ ð°ng ý cüa Th¥y truy«n gi¾i mà làm l- quy y vào bu±i khuya thì th§t là quý vì th¶i gian ¤y r¤t thu§n lþi cho vi®c tác ðµng tinh th¥n. Gia Tröôûng

60


Các gi¾i tØ s¯ng riêng bi®t v¾i Huynh trß·ng hµ gi¾i, ng°i t¸nh ni®m trß¾c ði®n Ph§t gìn giæ l¶i nói, cØ chï. Có th¬ các em m¾i ý thÑc ðßþc ý nghîa cüa quy y. Mµt l- quy y t± chÑc quá t§p th¬ hay mµt cách luµm thuµm, thiªu nghi l-, thiªu nh§n thÑc thì kªt quä cûng chï h¶i hþt, không ðánh mÕnh ðßþc vào tinh th¥n các em. Nªu có phø huynh gi¾i tØ ðªn dñ lcàng t¯t, ÐÕi cß½ng chß½ng trình mµt l- quy y nhß sau: Chi«u trß¾c ngày hành l-: 16g00 -

20g00 21g00 22g00 -

T§p h÷p Gia ðình - Ðón tiªp th¥y truy«n gi¾i (Mµt Huynh trß·ng ðßþc cØ ði ðón th¥y v«) - Trình di®n ðoàn sinh gi¾i tØ và Huynh trß·ng hµ gi¾i v¾i th¥y truy«n gi¾i. - Nªp s¯ng gi¾i tØ b¡t ð¥u. L- Ph§t cä Gia ðình (Gi¾i tØ quÏ · trß¾c, các ðoàn viên khác cách sau 1 thß¾c) Giäi thích ph¥n nghi l- và chu¦n b¸ tinh th¥n gi¾i tØ cho bu±i l- sáng mai. T¸nh ni®m (Gi¾i tØ) Ngày hành l-:

05g00 -

08g00 -

Các gi¾i tØ và Huynh trß·ng hµ gi¾i vào ði®n Ph§t trß¾c, các ðoàn viên trong gia ðình vào sau. Cuµc t§p h÷p ðßþc thñc hi®n trong im l£ng. - Chuông tr¯ng bát nhã - Th¥y truy«n gi¾i ðªn - L- quy y (nghi thÑc ð£c bi®t) - Bác Gia trß·ng thay m£t Gia ðình cäm tÕ th¥y truy«n gi¾i và khuyªn khích các ðoàn viên gi¾i tØ. Bác Gia trß·ng và gi¾i tØ ðänh l- gi¾i sß. Ti¬n ðßa th¥y truy«n gi¾i - Gia ðình m×ng các ðoàn viên m¾i nh§n vào ðÕi gia ðình Ph§t giáo (gi¾i thi®u pháp danh).

Gây cho ðoàn viên mµt nh§n thÑc ðÑng ð¡n khi tr· v« v¾i Ph§t, v¾i Pháp, v¾i Tång tÑc là ð£t ðßþc mµt n«n móng cån bän væng ch¡c cho ð¶i s¯ng cüa mµt Ph§t tØ mà không mµt sÑc mÕnh nào có th¬ lay chuy¬n ðßþc. Làm ðßþc công vi®c ¤y, há chÆng phäi là mµt sñ ðóng góp l¾n lao cho ðÕo, cho ð¶i hay sao? • L- Phát nguy®n Nªu l- quy y chính thÑc ðßa ðoàn viên vào v¾i bi¬n cä Ph§t giáo thì l- phát nguy®n ðßa ðoàn viên vào v¾i ðÕi gia ðình áo lam. Phát nguy®n là tñ nguy®n. Vì là tñ nguy®n cho nên Gia Tröôûng

61


tinh th¥n cüa l- phát nguy®n cûng mang mµt s¡c thái ð£c bi®t. V« ph¥n Huynh trß·ng thì ð×ng nghî r¢ng em ðoàn sinh s¨ phát nguy®n v¾i mình. Bác Gia trß·ng và ban Huynh trß·ng chï ðóng vai trò chÑng kiªn và thay m£t toàn th¬ Gia ðình Ph§t tØ công nh§n ðoàn sinh ¤y là mµt ÐOÀN SINH CHÍNH THºC mà thôi. V« phía ðoàn sinh phát nguy®n thì cûng phäi ý thÑc r¢ng mình phát nguy®n là phát nguy®n v¾i mình, vì mình và cho mình. V¾i, vì và cho mình hªt thäy nên phäi t§n tøy và t§n tình s¯ng ðúng nhæng ði«u phát nguy®n mà 5 ði«u lu§t, châm ngôn và ý nghîa huy hi®u hoa sen là cån bän. Các em Oanh vû khi lên ðoàn phäi phát nguy®n lÕi (vì ði«u lu§t khác nhau) còn các em ngành Thiªu lên ngành Thanh thì khöi phäi phát nguy®n lÕi. Tuy Nµi quy Gia ðình ðã ð£t ði«u ki®n và th¶i gian cho ðoàn sinh ðßþc làm l- phát nguy®n, nhßng cûng không nên chï cån cÑ vào th¶i gian mà còn chú tr÷ng v« phß½ng di®n nªt hÕnh næa. Ðoàn trß·ng giæ ph¥n ð« ngh¸ cho các ðoàn sinh phát nguy®n lên Bác Gia trß·ng, lo thïnh huy hi®u hoa sen và giäi thích cách hành l-. L- phát nguy®n có th¬ cØ hành · trÕi. Nªu trÕi ðóng g¥n chùa thì làm l- tÕi ði®n Ph§t, nªu xa chùa thì thiªt mµt bàn Ph§t thiên nhiên. M¶i Th¥y c¯ v¤n giáo hÕnh nªu thu§n ti®n. Chß½ng trình ðÕi cß½ng nhß sau: o Gia ðình nghiêm chïnh trß¾c bàn Ph§t (các ðoàn sinh phát nguy®n quÏ. Khay huy hi®u 𬠷 bàn kinh). o L- Ph§t o Mµt Liên ðoàn trß·ng nh¡c lÕi ý nghîa huy hi®u cùng tính cách quan tr÷ng cüa bu±i l-. o Ðoàn sinh ð÷c l¶i phát nguy®n:

"Hôm nay, ngày..... tháng..... nåm..... Ph§t l¸ch..... Con tên là............................. pháp danh......................... thuµc ðoàn............... cüa Gia ðình..................... xin phát nguy®n luôn luôn theo ðúng møc ðích, ði«u l® cüa Gia ðình Ph§t tØ thuµc Giáo hµi Ph§t giáo Vi®t Nam Th¯ng nh¤t và s¯ng ðúng nhæng ði«u lu§t cüa ðoàn ð¬ phøng sñ chánh pháp". o Ð÷c lu§t. o Bác Gia trß·ng tuyên b¯: "Thay m£t toàn th¬ Gia ðình Ph§t tØ Vi®t Nam và ban Huynh trß·ng Gia ðình Ph§t tØ........................ tôi long tr÷ng tuyên b¯ công nh§n em.........................., pháp danh........................ là ðoàn sinh chính thÑc cüa Gia ðình Ph§t tØ. o Bác Gia trß·ng trao huy hi®u hoa sen cho Liên ðoàn trß·ng Nam hay Næ ð¬ ðeo vào áo tùy · ðoàn sinh nam hay næ. Trong lúc ðeo huy hi®u, ðoàn sinh phát nguy®n chào. o Các ðoàn sinh phát nguy®n ðänh l-. o Th¥y c¯ v¤n hay Bác Gia trß·ng khuyên nhü. Gia Tröôûng

62


Sau ðó, các ðoàn có th¬ h÷p riêng ð¬ m×ng các em m¾i ðßþc công nh§n chính thÑc b¢ng mµt l- riêng cüa ðoàn, mµt n°i chè sau bu±i h÷p v.v... • L- trao c¤p hi®u Gia ðình ðßþc trao c¤p hi®u cho b§c M· m¡t, Cánh m«m ngành Oanh vû; Hß¾ng thi®n, S½ thi®n ngành Thiªu. Các b§c khác s¨ do Ban Hß¾ng dçn Tïnh trao c¤p hi®u. L- trao c¤p hi®u cûng ðßþc t± chÑc nhß l- phát nguy®n. L¶i phát nguy®n cüa ðoàn sinh ðßþc trao c¤p hi®u nhß sau: "Chúng con xin nguy®n s¯ng ðúng c¤p b§c, dûng mãnh và tinh tiªn ð¬ phøng sñ Chánh pháp".

• L- chính thÑc Ь ra m¡t khi ðßþc th×a nh§n chính thÑc, l- này có tính cách "trình di®n" và có s¡c thái "liên hoan" mà mµt ð¶i cüa Gia ðình, chï t± chÑc mµt l¥n mà thôi. Ph¥n chính yªu cüa bu±i l- là sñ hi®n di®n cüa Ban Hß¾ng dçn, cüa ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng, hµi viên khuôn hµi và các Gia ðình bÕn. Ph¥n nµi bµ thì phäi s¡m sØa m÷i thÑ hình thÑc c¥n thiªt: c¶ Gia ðình, c¶ Ðoàn, еi, Chúng, Ðàn v¾i g§y c¶ ðúng quy t¡c. аng phøc cüa các em phäi sÕch s¨ tß½m t¤t. Nªu c¥n thì nhuµm lÕi. L- ra m¡t mà! thßa Bác. Cho nó ðàng hoàng. Vì m¾i hoÕt ðµng trong mµt th¶i gian ng¡n ngüi là sáu tháng thôi (cho dù dài h½n cûng thª, nên nhæng ph¥n tri¬n lãm, vån ngh® sân kh¤u cûng chßa có th¬ và có quy«n (theo nguyên t¡c) thñc hi®n. Có th¬ có mµt bu±i lØa trÕi vào bu±i t¯i. ÐÕi cß½ng mµt bu±i l- chính thÑc có hai ph¥n: ph¥n sinh hoÕt nµi bµ ð¬ chu¦n b¸ cho l- chính thÑc và ph¥n hành l-. Ph¥n sinh hoÕt nµi bµ g°m có trang hoàng, có cä quy«n môn nªu có th¬, ph¥n ðãi ð¢ng (ti®c trà nªu khá giä h½n thì bæa c½m thân m§t), sØa sang lÕi ð߶ng sá cho sÕch s¨ và quang rÕng. C¥n phäi phân công cho rành mÕch, nh¤t là vi®c tiªp tân, ðªn cä vi®c giæ mû nón, xe cµ næa chÑ! M¶i ng߶i ta ðªn mà lÕi không tiªp sao cho ðßþc! Biªt ðâu các Gia ðình bÕn, các quan khách th¤y sñ t± chÑc chu ðáo và ðàng hoàng mà có cäm tình r°i lì xì khá khá vào s± vàng cüa Gia ðình! Xin ð×ng quên l- Chính thÑc là l- ra m¡t, mà ra m¡t thì ra m¡t phäi cho có ði®u. Mu¯n cho có ði®u phäi t§p tành trß¾c ð¬ khi trình di®n Gia ðình khöi phäi v¤p váp. T§p h÷p nhanh, tiªng hô ð«u. ÐÑng ngay hàng thÆng l¯i. CØ chï và l¶i nói cûng ngay ng¡n. Cách c¥m c¶ cûng ðúng phép. Cách chào cûng ðàng hoàng. Gia Tröôûng

63


T¤t cä ð«u bi¬u lµ tinh th¥n kÖ lu§t. Chính cái kÖ lu§t ¤y làm nhæng Bác Gia trß·ng khác v×a ganh v×a phøc ð¤y. Và cûng chính cái kÖ lu§t ¤y làm cho Bác và cä Gia ðình n· m£t n· mày ð¤y. Trong ðoàn quán thì ðâu vào ðó! T¤m bäng h® th¯ng Gia ðình ngay ng¡n trên vách. Cái giá c¶ sÕch s¨. Tü h° s½ sÕch bøi cho ðªn cä góc cÕnh. Bàn ghª tiªp khách s¡p ð£t có mÛ thu§t. Bên ngoài, l«u và trÕi cüa các еi, Chúng, Ðàn ðóng quanh chùa cûng ngån n¡p sÕch s¨, tß½m t¤t. T¤t cä ð«u nhß m¶i g÷i, nhß chào m×ng. Trong b¥u không khí mát m¡t mát lòng ¤y, tiªng máy phóng thanh m¶i làm l- chính thÑc. Tiªng nói nhè nh©, ch§m rãi t× t¯n, trang tr÷ng và l- ðµ cüa Huynh trß·ng xß¾ng ngôn th§t là d- nghe, th§t là có cäm tình. Mµt hàng rào danh dñ ðã ðßþc thiªt l§p nhanh chóng khi ðßþc tin th¥y c¯ v¤n giáo hÕnh, Ban Hß¾ng dçn và ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng ðªn. Khéo t± chÑc là · ðó. Cä ba cùng ðªn mµt lúc và ðúng gi¶ hành l-. Ði®n Ph§t ð¬ dành cho quan khách và các Gia ðình bÕn. Gia ðình ðÑng ngoài sân. ÐÑng ngoài mà vçn t§p trung tß tß·ng, mà vçn trang nghiêm nhß · trong ði®n Ph§t v§y. Sau ph¥n l- Ph§t (nghi thÑc th߶ng l®), là ph¥n Gia ðình trình di®n. Tu¥n tñ t×ng ðoàn. M²i Ðoàn, các еi, Chúng, Ðàn trình di®n trß¾c. Phäi ð¬ cho các em h°i hµp. Phäi ð¬ cho các em lo l¡ng vì danh dñ cüa Gia ðình. Sñ thu¥n thøc th߶ng ngày có th¬ b¸ gäy ð± vì sñ h°i hµp, lo l¡ng quá ðáng ¤y! Không h°i hµp và lo l¡ng sao ðßþc khi bao nhiêu c£p m¡t cÑ ð± d°n vào, dù biªt ðó không phäi là nhæng c£p m¡t cú v÷. Thiªu ði mµt chút bình tînh cûng ðã luýnh quýnh r°i. Ðó là chßa k¬ lúc g£p anh Trß·ng ban hay anh œy viên T± ki¬m "thØ lÕi" Gia ðình mµt l¥n næa trß¾c khi ch¤p nh§n vi®c chính thÑc hóa. Trong l- trình di®n này, các em ð«u phäi có m£t. M÷i vi®c ð«u phäi s¡p ð£t xong trß¾c khi khai mÕc bu±i l-. Có nhæng cäm xúc mà chï khi nào ðÑng trong hàng ngû r°i m¾i ch¸u sñ tác ðµng; có nhæng ý thÑc trách nhi®m b¤t chþt näy n· trong mµt gi¶ phút nào ðó, ðoàn sinh tñ th¤y mình phäi hoàn thành. Ð×ng ð¬ cho mµt em nào không ðßþc s¯ng qua nhæng gi¶ phút thiêng liêng ¤y. Trình di®n xong, Ðoàn trß·ng, ðoàn phó yên v¸ vào v¸ trí cüa mình. Bác Gia trß·ng ð÷c mµt bài di-n vån tö lòng tri ân sñ giúp ðÞ cüa Ban Hß¾ng dçn, cüa ban ÐÕi di®n, cüa các v¸ häo tâm, các v¸ ân nhân ð¬ ðßa ðªn bu±i l- chính thÑc hôm nay. Bác cûng t߶ng trình s½ qua tình hình cüa Gia ðình trong th¶i gian thành l§p, r°i cu¯i cùng, thay m£t toàn th¬ Gia ðình, Bác hÑa s¨ tích cñc phát tri¬n Gia ðình ðúng v¾i nµi quy ð¬ ðóng góp hæu ích cho ðÕo, cho ð¶i. Sau bài di-n vån cüa Bác, anh Trß·ng ban hay là ÐÕi di®n cüa Anh s¨ trao c¶ Gia ðình. C¶ và khuôn d¤u ðã ðßþc ð¬ trên mµt chiªc khay lúp mµt t¤m vãi lam. Anh Liên ðoàn trß·ng ðã sÇn sàng g§y c¶. Huynh trß·ng xß¾ng ngôn sau khi m¶i anh Trß·ng ban, tr· v« ðÑng · Gia Tröôûng

64


v¸ trí cüa mình. Khi anh Trß·ng ban ðÑng d§y, anh Liên ðoàn trß·ng hô kh¦u hi®u và cä Gia ðình ðÑng nghiêm, không chào. T¤t cä Gia ðình giæ thª nghiêm ¤y cho ðªn khi anh Trß·ng ban cho phép nghï. Tuy ðÑng trong thª nghï, các em phäi nghiêm chïnh nghe l¶i anh Trß·ng ban. Ðây là cuµc l- l¾n ð¯i v¾i mµt Gia ðình. Còn chi l¾n h½n là ðßþc công nh§n chính thÑc? T¤t nhiên anh s¨ sØ døng ngôn ngæ l¾n ð¬ di-n ðÕt. Chính sñ t± chÑc l¾n chuy®n cûng là ð¬ trþ duyên cho cái tính ch¤t quan tr÷ng cüa bu±i l- và cûng là mµt d¸p ð¬ giáo døc các em, ð¬ tác ðµng tinh th¥n các em. Anh Liên ðoàn trß·ng nh§n c¶. Bác Gia trß·ng nh§n khuôn d¤u, tßþng trßng cho tinh th¥n và h® th¯ng t± chÑc cüa Gia ðình Ph§t tØ Vi®t nam. Anh ÐÕi di®n ð÷c ngh¸ ð¸nh. Sau ðó là ph¥n chúc m×ng cüa ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng, cüa ðÕi di®n các Gia ðình bÕn, cüa quan khách (nªu có). V×a ð¬ thay ð±i không khí, v×a ð¬ có ðü thì gi¶ ki¬m soát lÕi ti®c trà, ban Huynh trß·ng m¶i quan khách thåm l«u các em. HÆn nhiên, ban Huynh trß·ng ðã s¡p ð£t trß¾c, ðã cho các em ðóng l«u theo mµt v¸ trí thu§n ti®n cho cuµc tiªp ðón và thåm viªng. Щp nh¤t là l«u ðóng theo hình vành móng ngña. Các em cûng ðÑng theo hình vành móng ngña trß¾c l«u cüa mình. Các ðoàn trß·ng và ðoàn phó ðÑng trß¾c các еi, Chúng, Ðàn cüa ðoàn mình. Chính giæa là mµt trø c¶, và lá c¶ ðã buµc vào ðó. (Vi®c t§p h÷p các em tÕi ð¤t trÕi phäi ðßþc hªt sÑc nhanh chóng và phäi dßþt trß¾c vài ba l¥n). Khi quan khách bß¾c vào g¥n ðªn trø c¶ thì hô kh¦u hi®u, chào và cØ hành bài ca chính thÑc. аng th¶i, lá c¶ cüa Gia ðình l¥n ð¥u tiên ph¤t ph¾i trong ð¤t trÕi. Các em hát mà run lên vì sung sß¾ng khi th¤y linh h°n cüa Gia ðình ngñ tr¸. Mµt lu°ng gió ðªn, lá c¶ ph¤t ph¾i. Ð×ng quên mµt t¤m hình kÖ ni®m ð¤y, thßa Bác Gia trß·ng. Cái t¤m hình mà m÷i c£p m¡t ð«u hß¾ng lên lá c¶, m÷i làn môi ð«u m· rµng ð¬ ð°ng ca bài SEN TR•NG, bi¬u lµ lòng rung cäm mãnh li®t cüa quä tim và kh¯i óc mà m²i l¥n các em nhìn lÕi, vçn th¤y khích l®. T× ðây tr· ði, khi vào ti®c trà thân m§t, các em ðßþc s¯ng c·i m·, vui vë và thân m§t h½n. Ch¡c anh Trß·ng ban cûng nhß quan khách sÇn sàng hòa ð°ng v¾i các em, v¾i cái vui cüa Gia ðình. H°i nãy, các em sþ anh Trß·ng ban bao nhiêu thì bây gi¶ lÕi thß½ng, lÕi mªn anh Trß·ng ban b¤y nhiêu vì sñ cäm thông giæa tình thß½ng áo lam và chung sÑc bäo toàn t± chÑc. • L- chu niên Nªu l- chính thÑc chï ðßþc t± chÑc mµt l¥n thôi, thì l- chu niên lÕi ð«u ð«u t± chÑc hàng nåm, có ngày tháng nh¤t ð¸nh nhß mµt ngày sinh nh§t v§y. Tuy ðã biªt trß¾c, thª mà ðã có gia ðình ðã ð¬ nß¾c ðªn chân m¾i nhäy. T× Huynh trß·ng ðªn ðoàn sinh thÑc ngày thÑc ðêm, có khi bö ån bö ngü ð¬ làm cho k¸p. R°i ðªn ngày chu niên, m£t anh nào anh n¤y ph¶ phÕc ra, các em thì u¬ oäi ngáp ðÑng ngáp ng°i. Còn ðâu nhæng c£p m¡t sáng ng¶i, còn ðâu cái nhí nhänh cüa tu±i trë? T× bñc mình ðßa ðªn sñ cau có g¡t göng chï trong gang t¤c. Và sñ m¤t cäm tình cûng ðã n¡m ch¡c trong tay. Vì nªu bÕn bè có th¬ ddãi trong l- chính thÑc và sÇn sàng ð¬ mà d- dãi khi tiªp nh§n mµt bÕn m¾i, thì khó lòng Gia Tröôûng

65


mà tha thÑ trong l- chu niên, nh¤t là khi con s¯ chu niên ðè n£ng lên vai ban Huynh trß·ng. Nhæng cái nhìn tr· nên xoi mói, nghiêm kh¡c h½n. Nhæng nø c߶i s¨ ð¡n ðo h½n khi mµt Gia ðình ðã ðÕt t¾i tu±i lên nåm, lên m߶i. L- chu niên có ð£c tính cüa nó. Nó bi¬u hi®n sñ tiªn tri¬n cüa Gia ðình, cho nên nhæng chi tiªt cüa mµt l- chu niên phäi phän änh ÐÍCH TH¹C sñ tiªn tri¬n ¤y. Tôi xin nh¤n mÕnh hai chæ ðích thñc. Vì nªu thiªu ði«u cån bän ¤y, thì l- chu niên m¤t hªt ý nghîa cüa nó r°i và tr· thành giä tÕo mà thôi. B¡t ð¥u lo l- chu niên t× lúc nào? Hªt lo l- chu niên cho nåm này là b¡t ð¥u lo cho l- chu niên nåm sau. Vì sao? Vì phäi gom góp nhæng sinh hoÕt trong nåm ð¬ ðúc kªt lÕi thành h® th¯ng hoÕt ðµng, thành nhæng bi¬u ð° so sánh v¾i nåm trß¾c ð¬ làm n±i b§t sñ thång tr¥m, sñ c¯ g¡ng hay sñ kém sút cüa Gia ðình. Ð×ng che d¤u sñ th§t. Biªt sñ kém sút ð¬ tìm nguyên nhân cüa sñ kém sút r°i tìm cách kh¡c phøc nhæng m¤t mát ð¬ vß½n lên, ðó là sñ tiªn bµ ð©p ð¨ nh¤t. Sinh hoÕt trong nåm thì có th×a ð¬ trình bày. Ъn dñ mµt l- chu niên mà chÆng th¤y mµt tí gì nói lên hoÕt ðµng trong nåm, thì ðâu ðáng g÷i là mµt l- chu niên? Ai s¨ ðóng góp cho l- chu niên? T¤t cä, không tr× mµt ai. T× mµt Oanh vû m¾i biªt ngu®ch ngoÕc vài nét v¨, m¾i b¡t ð¥u t§p nhíp mµt ð߶ng rách ðªn mµt Nam Ph§t tØ kªt mµt cái bàn b¢ng mây hay mµt em Thiªu nam ð¡p mµt mô hình trÕi ðoàn em ðã dñ. Ngoài sñ ðóng góp cüa t×ng cá nhân, có sñ ðóng góp t§p th¬ cüa t×ng ðoàn. Công vi®c này không phäi chï ðªn g¥n ngày chu niên m¾i thñc hi®n mà là nhæng gì ðã làm ðßþc trong nåm, trong sinh hoÕt th߶ng xuyên và ðßþc giæ lÕi mµt cách c¦n th§n và ghi ngày tháng, danh tánh cüa em ðã làm ra tác ph¦m ¤y. Nhæng ngày g¥n chu niên là nhæng ngày ch÷n lña, ðúc kªt và phß½ng cách trình bày nhæng tác ph¦m cüa các em, cüa các ðoàn ð¬ di¬n ðÕt ðßþc sñ hoÕt ðµng trong nåm, thiªt l§p nhæng bi¬u ð° tiªn tri¬n so v¾i nhæng nåm trß¾c. Vì phß½ng pháp giáo døc cüa chúng ta ð£t n£ng v« sñ cäi tiªn t×ng cá nhân, nên c¯ g¡ng phän änh ðßþc tinh th¥n ¤y. Trình bày v« næ công cüa em oanh vû X chÆng hÕn: cùng mµt t¤m mçu thêu lúc em m¾i t§p; nhæng ð߶ng nét cüa hai tháng sau và sáu tháng sau mà ch¸ trß·ng ðã c¤t kÛ. Lúc trình bày, chính em næ oanh vû X là ng߶i ngÕc nhiên thÑ nh¤t và phø huynh cüa em ðó s¨ tin tß·ng h½n vào hoÕt ðµng cüa Gia ðình. Trình bày v« ðÑc hÕnh cüa mµt ðoàn sinh thì có nhæng t¤m phiªu b¢ng bia, ghi nhæng tính nªt cüa em ðó lúc m¾i vào ðoàn. Và cÑ ba tháng mµt, gØi phiªu v« phø huynh phê phán sñ tiªn bµ. Ch÷n nhæng em ðßþc phê nhi«u ði¬m t¯t ðem ra trình bày ð¬ khuyªn khích các em ¤y và cä nhæng em khác. Dành ch² ð¬ trình bày hoÕt ðµng cá nhân cüa ðoàn sinh. Sñ ðóng góp cüa nhi«u ðoàn sinh mang lÕi mµt ý nghîa chính ðáng, mang lÕi nhi«u s¡c thái ð£c bi®t cho bu±i l-. Gia Tröôûng

66


S¨ làm nhæng gì trong ngày l- chu niên? Nhß trên ðã nói, cái c¯t yªu cüa mµt l- chu niên là trình bày sÑc s¯ng cüa Gia ðình TRONG nåm qua. Trong su¯t mµt nåm chÑ không phäi là trong mµt vài tu¥n b« bµn, v¾i sñ ðóng góp cüa t¤t cä ðoàn viên chÑ không phäi là cüa mµt vài Huynh trß·ng hay ðoàn sinh có nång khiªu ð£c bi®t. Trong mµt l- chu niên, nhß thª, có 3 ph¥n chính: + Ph¥n trình bày sÑc s¯ng + Ph¥n l- chính kÖ ni®m + Ph¥n vui nhµn Trình bày sÑc s¯ng b¢ng tri¬n lãm. Tri¬n lãm · trong phòng hay tri¬n lãm · ngoài tr¶i tùy · ð« tài tri¬n lãm. Mµt bµ bàn ghª b¢ng tre s¡p · trong phòng làm sao b¢ng 𬠷 dß¾i bóng mát mµt g¯c cây? Nhæng t¤m hình ghi lÕi hoÕt ðµng · trong nåm mà ðem ph½i dß¾i cµt c¶ thì còn gì là änh sau khi l- t¤t? Tri¬n lãm næ công không phäi là gian hàng các ð° tÕp hóa và thñc ph¦m. Các Ch¸ trß·ng có thói quen b¡t các em thêu khån tay, bao g¯i, ðan áo, mû trë em, làm bánh mÑt và ð¬ cä giá bán. Tri¬n lãm sñ tiªn tri¬n hay là bán hàng · chþ? Sao không thiªt l§p mµt gian hàng riêng và bi®t l§p ð¬ chuyên v« vi®c mua bán nhß mµt gian hàng giäi khát trong ngày l- có tính cách üng hµ Gia ðình? Nhæng tác ph¦m ðem ra tri¬n lãm không nh¤t thiªt phäi toàn thi®n toàn mÛ. Có th¬ là mµt vài nét ngây ngô cüa mµt em Oanh vû ghi lÕi mµt chiªc t± cüa ðàn; có th¬ là bÑc tßþng Quán thª Âm b¢ng thÕch cao cüa mµt Thiªu nam. Có th¬ là nhæng t¶ báo t߶ng, báo tay... T¤t cä phäi phän änh lÕi sñ ðóng góp cüa ða s¯ ðoàn viên chÑ không phäi là mµt nhóm, dù là cüa ban Huynh trß·ng. Ði ngßþc lÕi nguyên t¡c này, sñ tri¬n lãm chï là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Ph¥n l- chính kÖ ni®m chu niên thì ðÕi cß½ng nhß l- chính thÑc. Xin chú ý mµt ði«u là bän t߶ng trình hoÕt ðµng trong nåm không c¥n phäi dài dòng l¡m. Nªu bän t߶ng trình mà không ðßþc chÑng minh b¢ng cuµc tri¬n lãm, không ån nh¸p v¾i cuµc tri¬n lãm thì e r¢ng không khöi mang tiªng là thùng r²ng l¾n tiªng! V« ph¥n vui nhµn, có ti®c trà ði¬m thêm vài ð½n ð°ng ca ho£c vài vû khúc ð½n giän vui tß½i. Các Gia ðình th߶ng l¤y bu±i trình di-n sân kh¤u làm møc tiêu chính cho l- chu niên và m÷i hoÕt ðµng cho chu niên ð«u quy tø vào ðó. Vån ngh® v¯n có ð£c tính thu hút, h¤p dçn nên các ðoàn sinh có máu vån ngh® s¨ sÇn sàng nhào vô ð¬ r°i sÇn sàng nhào ra khi màn hÕ. Ðó là mµt l¥m lçn l¾n. Trình di-n trên sân kh¤u cûng nhß tri¬n lãm, hoÕt ðµng thanh niên, là mµt khía cÕnh bµc lµ sñ sinh hoÕt cüa Gia Tröôûng

67


chß½ng trình vån ngh® trong Gia ðình. Vì không ý thÑc ðßþc nhß thª nên các bài hát cüa gia ðình, nhæng bài ca có tôn giáo tính ð«u b¸ loÕi ra khöi chß½ng trình. Không có gì l¯ lång h½n khi mµt em Thiªu næ b§n ð°ng phøc v¾i ð¥y ðü huy hi®u, phù hi®u mà m£t lÕi trét ð¥y ph¤n son cho ån ðèn r°i ðú da ðú ð·n hát nhæng bài phän lÕi giáo døc cüa Gia ðình Ph§t tØ. Các em ðßþc hoan hô ð¤y (hoan hô th§t hay là sñ c± võ thiªu lß½ng tâm cüa mµt s¯ thanh niên manh ðµng), nhßng ð°ng th¶i sñ hoan hô ¤y cûng nh§n chìm luôn cái truy«n th¯ng cao ð©p cüa dân tµc và ðÕo pháp. "Xá lþi ph¤t, bî qu¯c th߶ng hæu chüng chüng kÏ di®u tÕp s¡c chi ði¬u: bÕch hÕc, kh±ng tß¾c, anh võ, xá lþi, ca lång t¥n già, c÷ng mÕng chi ði¬u, th¸ chß chúng ði¬u trú dÕ løc th¶i, xu¤t hòa nhã âm, kÏ âm di-n xß¾ng, ngû cån ngû lñc, th¤t b° ð« ph¥n, bát thánh ðÕo ph¥n, nhß th¸ ðÆng pháp. KÏ ðµ chúng sanh, vån th¸ âm dî giai t¤t ni®m Ph§t, ni®m Pháp, ni®m Tång". ÐoÕn kinh này trong kinh Di ðà ð¬ lÕi cho chúng ta ý ni®m v« sÑ mÕng vån ngh® Ph§t giáo. Ngày ðêm sáu th¶i, nhæng con chim ¤y phát ra nhæng âm thanh hòa nhã. Nhæng âm thanh ¤y di-n nói nhæng pháp cüa Ph§t nhß ngû cån, ngû lñc, th¤t b° ð«, bát thánh ðÕo. Chúng sanh nß¾c ¤y nghe nhæng âm thanh ¤y ð«u ni®m Ph§t, ni®m Pháp, ni®m Tång. Nhß tiªng hót cüa các chim bÕch hÕc, kh±ng tß¾c, anh võ, xá lþi, ca lång t¥n già v.v... nªu chúng ta không ðü mãnh lñc ð¬ cho khán giä hß¾ng v« (chï hß¾ng v« thôi) BI, v« TRÍ, v« D•NG thì cûng ð×ng nên dùng nhæng bài hát và nhæng mánh khóe di-n ðÕt (dù ðßþc phong gói trong danh t× ngh® thu§t) khêu gþi b¤t thi®n tính cüa con ng߶i. Hu¯ng chi, có chán nhæng bài hát ðÕo và nhæng bài hát ð¥y dân tµc tính gþi lên lòng mªn ðÕo và tình yêu quê hß½ng xÑ s·. Nguyên t¡c này áp døng cho cä các bµ môn vån ngh® ð¬ bäo ðäm tính ch¤t giáo døc toàn di®n cüa Gia ðình. Mµt ði«u khác c¥n ðßþc ð£c bi®t lßu ý là sñ góp sÑc cüa C¹U ÐOÀN VIÊN; trong toàn bµ chß½ng trình. TÕo thành mµt t§p tøc nhß t§p tøc cüa ngày gi² ngày kÜ trong gia ðình v§y. Cái ngày ¤y, anh, em, con, cháu, dù · xa xôi cûng løc tøc kéo v«. Phäi dành mµt ch² ð£c bi®t cho h÷: mµt ch² dñng l«u, mµt góc tri¬n lãm, mµt vài møc trong chß½ng trình vui nhµn v.v... Trong bu±i h÷p - th߶ng là mµt hµi ð°ng Gia ðình - ð¬ thäo lu§n kª hoÕch cho l- chu niên, Bác Gia trß·ng ð×ng quên ð£t gi¤y m¶i vài cñu Huynh trß·ng ðªn góp ý và nhæng cñu Huynh trß·ng s¨ ðÑng ra liên lÕc v¾i nhæng cñu ðoàn viên khác thay thª Bác. Có cänh ð©p ð¨ nào b¢ng cänh con cháu sum v¥y ðông ðúc, thu§n hòa vui vë, trong ¤m ngoài êm cüa ngày gi² Gia ðình? ] Giao thi®p Bác Gia trß·ng th߶ng phäi giao thi®p v¾i ngành d÷c: trên thì có Ban Hß¾ng dçn, dß¾i thì có các Huynh trß·ng trong Gia ðình. V¾i ngành ngang thì có ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a Gia Tröôûng

68


phß½ng, các ðoàn th¬ Ph§t tØ khác, các Gia ðình bÕn; v¾i bên ngoài thì có phø huynh ðoàn sinh, có chính quy«n ð¸a phß½ng hay các c½ quan ðoàn th¬ khác. • V¾i Huynh trß·ng trong GÐ, Bác xØ sñ nhß ng߶i anh cä, mµt thÑ quy«n huynh thª phø chåm nom em út. Ng߶i Vi®t ta v¯n n£ng tình cäm. Sñ giao tiªp v¾i Huynh trß·ng không nhæng chï ðóng khung trong lý trí cüa công vi®c chung mà còn trong tình thß½ng. Th߶ng thåm viªng gia ðình riêng cüa Huynh trß·ng. Thåm höi vþ con cüa Huynh trß·ng và giúp ðÞ nªu Huynh trß·ng ¤y thiªu th¯n. Bác Gia trß·ng ð¯i v¾i Gia ðình cüa các Huynh trß·ng không phäi là ng߶i xa lÕ nên bö nhæng khách sáo th߶ng tình lúc thåm viªng nhau. Chia së nhæng bu°n vui v¾i Huynh trß·ng. Mµt gói trà, ít v§t thñc trong ngày cúng kÜ song thân cüa Huynh trß·ng, tuy chÆng là bao nhßng cûng tÕo nên mµt sþi dây tinh th¥n b«n ch¡c liên kªt ban Huynh trß·ng v¾i nhau. Tôi ðã dñ nhi«u ngày gi² tÕi nhà các Bác Gia trß·ng mà cä ban Huynh trß·ng ðªn lo l¡ng nhß chính vi®c nhà cüa mình v§y. Th§t là ð§m ðà. Nhæng tình cäm có vë riêng tß ¤y có änh hß·ng r¤t l¾n ðªn công vi®c chung cüa Gia ðình, có th¬ giäi quyªt ðßþc mµt cách d- dàng nhæng mâu thu¦n hay b¤t ð°ng ý trong lúc hoÕt ðµng. • V¾i Ban Hß¾ng dçn, thì ng߶i g¥n nh¤t là anh ÐÕi di®n Qu§n. Anh là ng߶i thay m£t cho Ban Hß¾ng dçn Tïnh hay Th¸ xã ð¬ ðôn ð¯c, ki¬m soát và báo cáo tình hình hoÕt ðµng trong Qu§n lên Ban Hß¾ng dçn Tïnh hay Th¸ xã m²i tam cá nguy®t. Ь giúp ðÕi di®n Qu§n hoàn thành trách nhi®m cüa mình, c¥n t߶ng trình nhæng sinh hoÕt cüa Gia ðình cho anh biªt, m¶i anh tham dñ nhæng phiên h÷p cüa ban Huynh trß·ng, höi ý kiªn anh trong nhæng lúc g£p khó khån và tham gia tích cñc nhæng công tác mà anh ðã vÕch ra. Nhæng sinh hoÕt có tính cách qu¥n chúng có th¬ änh hß·ng ðªn uy danh chung, nên xin phép trß¾c Ban Hß¾ng dçn và chï ðßþc thñc hi®n sau khi ðßþc sñ ð°ng ý. Nhæng l- lßþc cüa Gia ðình cûng phäi thông báo trß¾c chß½ng trình. Nhæng bu±i trình di-n vån ngh® sân kh¤u phäi trình trß¾c nµi dung và Ban Hß¾ng dçn ho£c anh ÐÕi di®n Qu§n s¨ xét lÕi ph¥n trình di-n trong mµt phiên t±ng duy®t. T¤t cä nhæng ß¾c ð¸nh này có møc ðích bäo v® sñ thu¥n nh¤t cüa hoÕt ðµng Gia ðình Ph§t tØ và gìn giæ uy tín chung. • V¾i ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng, n£ng v« tính ch¤t tôn giáo và hành chánh. Gia ðình c¥n góp sÑc vào nhæng công tác l¾n cüa Giáo hµi: xây chùa, trang hoàng chùa, trong các ngày l- l¾n. Giúp ban ÐÕi di®n t± chÑc nhæng th¶i thuyªt pháp. — thôn quê, Ban Huynh trß·ng ðßþc xem nhß là nhæng thành ph¥n tiªn bµ cüa làng xóm, nh¤t là v« phß½ng di®n t± chÑc và hoÕt ðµng. Trong nhæng phiên t¸nh ðµ vào nhæng ngày 30, m°ng mµt, 14, r¢m, các Huynh trß·ng thay phiên nhau ð÷c sách, báo Ph§t giáo, nhæng tài li®u h÷c t§p cüa Giáo hµi, v×a ð¬ nâng cao trình ðµ hi¬u biªt v×a ð¬ kªt thi®n duyên v¾i hµi hæu. Mµt khi chinh phøc ðßþc cäm tình, hoÕt ðµng cüa Gia ðình s¨ tiªn tri¬n mÕnh v« uy tín, v« s¯ lßþng ðoàn sinh và cä v« tài chánh næa. Ði«u c¥n phäi gây vào óc các em là chùa Gia Tröôûng

69


chi«n mà các hµi hæu xây dñng ra không phäi chï ð¬ dành cho các Bác mà ð¬ cho các em, cho l¾p h§u thª nên b±n ph§n các em là phäi gìn giæ và tô b°i... TÕo mµt ni«m thông cäm giæa ban ÐÕi di®n và ban Huynh trß·ng Gia ðình, giæa hµi hæu và ðoàn sinh. T× mµt ð¸a phß½ng nhö bé cho ðªn cä t± chÑc rµng l¾n, sÑc mÕnh cüa t± chÑc chính là · n½i sñ ð°ng tâm nh¤t trí, · n½i sñ tôn tr÷ng kÖ lu§t chung. Khi ðã có sÑc mÕnh r°i, ai mà có th¬ l¤n lß¾t ðßþc chúng ta? • V¾i các ðoàn th¬ Ph§t giáo khác, chúng ta ðÑng trong cß½ng v¸ chung gi÷t máu ðào. L¨ dî nhiên, gi÷t máu ðào h½n ao nß¾c lã. Mµt ði«u may là Gia ðình Ph§t tØ chúng ta là mµt ðoàn th¬ Ph§t tØ ðßþc ra ð¶i trß¾c các ðoàn th¬ Ph§t tØ khác và ðã có mµt thành tích hoÕt ðµng khá sáng süa nên ð¬ tránh m÷i sñ xích mích có th¬ xäy ra do tâm lý tñ tôn cüa Huynh trß·ng ho£c do ác ý cüa kë khác, chúng ta nên luôn luôn tö ra khiêm nhßþng và g¡ng giúp ðÞ cho các ðoàn th¬ khác khi h÷ c¥n ðªn, nh¤t là v« sinh hoÕt thanh niên. Ð×ng ð¬ cho mµt sñ ganh t¸ nào có th¬ xen l¤n vào sinh hoÕt chung. Có th¬ có tinh th¥n ganh ðua ð¬ tiªn bµ. Nhßng mµt khi sñ ganh ðua ðßa ðªn sñ ganh ghét thì c¥n phäi cäi thi®n ngay. • V¾i các Gia ðình bÕn cûng thª. Gia ðình bÕn cùng chung mµt huyªt th¯ng, mµt truy«n th¯ng thì h· môi ¡t rång lÕnh, máu chäy thì ruµt m«m. Thành th§t giúp ðÞ nhau kinh nghi®m, tß½ng trþ lçn nhau khi hoÕn nÕn, khi g£p rüi ro và sách t¤n nhau ð¬ cùng nhau ðÕt ðªn ðích. Nhæng gia ðình cùng trong mµt khu vñc th߶ng hay giúp nhau v« Huynh trß·ng, trao ð±i nhau nhæng tài li®u h÷c t§p, thay ð±i nhau nhæng ð¸a ði¬m h÷p và thïnh thoäng, h÷p chung hay trÕi chung ð¬ ki¬m ði¬m lÕi trình ðµ tu h÷c. Trên con ð߶ng cùng t¾i ðích ¤y, nhæng ng߶i bÕn ð°ng hành l¡m lúc giúp cho chúng ta ðßþc nhi«u vi®c ðáng quý. • V¾i phø huynh ðoàn sinh, nên có sñ liên lÕc ch£t ch¨. Có Gia ðình ðü phß½ng ti®n ðã làm nhæng phiªu liên lÕc hàng tháng ghi hoÕt ðµng cüa ðoàn sinh tÕi Gia ðình ð¬ phø huynh biªt. — thành th¸, ph¥n này r¤t c¥n thiªt. Có Huynh trß·ng ðã ch¸u khó ðªn các tr߶ng tìm hi¬u sñ h÷c v¤n cüa các em ð¬ báo cho phø huynh biªt. Ph¥n nhi«u, sñ liên lÕc v¾i phø huynh r¤t d- dàng vì h¥u hªt ðoàn sinh là con em cüa hµi viên, tín ð°. Trong nåm có mµt ngày r¤t thu§n ti®n ð¬ phø huynh ðªn v¾i Gia ðình Ph§t tØ: ðó là ngày Vu Lan. Gia ðình t± chÑc mµt tu¥n l- báo hiªu. Trong tu¥n l- ¤y, các em phäi làm m÷i hành ðµng báo hiªu. Nhæng hành ðµng ¤y ðßþc ghi lên gi¤y và ðßþc sñ ki¬m nh§n cüa phø huynh cu¯i m²i ngày. Kªt thúc tu¥n l- báo hiªu (ngày r¢m), phø huynh ðßþc m¶i ðªn dñ mµt l- c¥u siêu cho tÑ thân phø mçu, ð°ng th¶i phát thß·ng cho nhæng em nào xu¤t s¡c trong công tác báo hiªu. Nªu biªt t± chÑc, nªu biªt tác ðµng, bu±i l- s¨ gieo nhi«u änh hß·ng t¯t. Trß¾c m£t phø huynh, v¾i l¶i l¨ chân thành và ngây th½, mµt em Oanh vû bµc bÕch hªt nhæng l²i l¥m cüa mình ð¯i v¾i cha m© và phát nguy®n s¨ thay ð±i tính tình v.v... Sñ tß½ng quan giæa phø huynh và ban Huynh trß·ng s¨ tr· nên thân thiªt, do ðó các em cäm th¤y g¡n li«n v¾i Gia ðình Ph§t tØ h½n. Gia Tröôûng

70


Th߶ng th߶ng, ðªn ngày Tªt, các Gia ðình gØi thiªp chúc Tªt ðªn phø huynh. Nªu c÷ng thêm mµt cuµc thåm viªng cüa ban Huynh trß·ng næa thì ch¡c ch¡n s¨ gây ðßþc cäm tình h½n. Mµt khi ðã l¤y hoÕt ðµng cüa Gia ðình Ph§t tØ làm hoÕt ðµng chính cho ð¶i mình thì sñ hy sinh mµt vài vui ch½i cá nhân quä th§t là c¥n thiªt. • V¾i chính quy«n ð¸a phß½ng và các c½ quan ðoàn th¬ khác, Bác Gia trß·ng chï liên lÕc nhæng gì có liên quan ðªn Gia ðình Ph§t tØ và không ði ra ngoài phÕm vi cüa Nµi quy. M÷i v¤n ð« khác, thuµc v« ban ÐÕi di®n. Chính quy«n có th¬ m¶i Gia ðình Ph§t tØ tham gia vào các sinh hoÕt thanh niên nhß c¡m trÕi ho£c các hoÕt ðµng xã hµi nhß cÑu trþ, quyên góp v.v... Các Gia ðình không th¬ tñ ðµng tham gia mà phäi höi theo ý kiªn Ban Hß¾ng dçn Tïnh hay Th¸ xã.

Gia Tröôûng

71


Ph¥n thÑ tß CON п–NG CœA CHÚNG TA

Gia Tröôûng

72


] CON п–NG CœA CHÚNG TA Tôi viªt t§p này giæa c¯ ðô Huª ðiêu tàn và nát b¤y, n½i mà chiªc áo lam ð¥u tiên ph¤t ph¾i v¾i bao nhiêu tiªng v÷ng hi«n hòa cüa nó, hi®n ðang s¯ng nhæng gi¶ phút lo âu, ph§p ph°ng. Không nhæng Huª mà n½i n½i trên mãnh ð¤t nhö nhoi này ð«u loang l± bom ðÕn chiªn tranh, ð«u n±i b§t hình änh chªt chóc và thê lß½ng. Tôi hªt sÑc ngÕi ngùng. Tôi bån khoån tñ höi: Chúng ta - Gia ðình Ph§t tØ - làm ðßþc nhæng gì trong cái chªt chóc ðau thß½ng ¤y? Gia ðình Ph§t tØ chúng ta s¨ ðóng góp ðßþc nhæng gì cho quê hß½ng xÑ s·, cho dân tµc, cho cä chính chúng ta trß¾c hoàn cänh ð£c bi®t cüa ð¤t nß¾c mình hi®n tÕi, nªu trong m²i bu±i h÷p chï bày cho các em nåm ba cái gút, mµt vài cách bång bó, l£p lÕi nhæng bài Ph§t pháp khô khan? Nhæng nåm g¥n ðây, trong nhæng cuµc v§n ðµng cüa Ph§t giáo ðòi höi bình ðÆng tôn giáo, công bình xã hµi, chü quy«n qu¯c gia, Gia ðình Ph§t tØ chúng ta ðã góp ph¥n xß½ng máu, lao tù ðày äi không phäi là ít. Nhæng Уng vån Công, Quách th¸ Trang, Phan duy Trinh; mµt Yªn Phi; nhæng Nguyeãn ðÕi ThÑc, Nguyeãn th¸ Vân, Ðào th¸ Tuyªt không còn v¾i chúng ta næa, nhßng nhæng cái chªt anh dûng ¤y vçn là nhæng ðµng lñc nung n¤u tâm can chúng ta, thúc døc chúng ta nhæng lúc mà chúng ta dùn bß¾c ch°n chân. Ánh m¡t cüa nhæng ng߶i bÕn ¤y nhß luôn luôn chiªu r÷i vào chúng ta, làm ¾n lÕnh chúng ta m²i l¥n có nhæng tß tß·ng l®ch lÕc... Nhæng ðóng góp ¤y quä th§t là nhæng ðóng góp vî ðÕi cho ÐÕo pháp và dân tµc, nhu§n thêm s¡c, gây thêm hß½ng vào sÑc s¯ng cüa Gia ðình Ph§t tØ chúng ta. Thêm vào ðó, ÐÕi hµi Huynh trß·ng Gia ðình Ph§t tØ toàn qu¯c nåm 1967 v×a qua ðã ð£t nhæng nguyên t¡c h÷c t§p cho Gia ðình Ph§t tØ nhß sau: ¶ Gây ý thÑc g¡n li«n ÐÕo pháp và Dân tµc: Ðào tÕo con ng߶i Ph§t giáo và con ng߶i Vi®t nam - Dung hòa ÐÕo pháp và Dân tµc. · Giæ truy«n th¯ng Dân tµc: khai phóng, sáng tÕo nhßng không hß¾ng ngoÕi, m¤t g¯c. Thßa Bác Gia trß·ng, HoÕt ðµng Gia ðình Ph§t tØ không tách r¶i ra khöi tình tñ dân tµc. Nhæng ðau thß½ng cüa dân tµc chính là nhæng thß½ng ðau cüa bän thân chúng ta. Không phäi chúng ta chï nghî ðªn ðào tÕo các em tr· thành nhæng Ph§t tØ chân chính mà còn ðào tÕo các em thành nhæng con ng߶i Vi®t Nam, nhæng con dân ð¤t Vi®t ðúng v¾i truy«n th¯ng dân tµc: tñ l§p, Gia Tröôûng

73


tñ c߶ng, không v÷ng ngoÕi và biªt giæ l¤y l« dù cho gi¤y có rách. Cái ý chí ¤y ðã bao l¥n cÑu ðßþc quê hß½ng khöi nhæng cuµc xâm lång tàn bÕo nh¤t cüa Thª gi¾i. Cái ý chí và cái truy«n th¯ng ðó ðã ðßþc th¤m nhu¥n trong tinh th¥n ðÕi hùng ðÕi lñc cüa Ph§t giáo mà l¸ch sØ ðã chÑng minh. Thßa Bác, nªu không nuôi dßÞng và phát huy cái ý chí ¤y thì hoÕt ðµng cüa Gia ðình Ph§t tØ chúng ta cûng s¨ chï là múa máy quay cu°ng có tính cách giäi trí vô b± mà thôi. Con ð߶ng cüa chúng ta ðã ðßþc vÕch ra. Con ð߶ng tuy ð¥y chông gai nhßng sáng chói...

Gia Tröôûng

74


Møc Løc S½ lßþc ti¬u sØError! Error! Bookmark not defined. L¶i thßa ............................................................ 2 L¶i gi¾i thi®u.................................................... 3 L¶i nói ð¥u....................................................... 4 Ph¥n thÑ nh¤t: NHÿNG DÒNG TÂM T¿ G¼I ЊN QUÝ BÁC GIA TR¿—NG............... 5 Ph¥n thÑ hai: QUY Cœ GIA-ÐÌNH ............. 10 ] N«n móng ................................................. 11 • Tìm hi¬u Nµi quy ...................................... 11 ] Truy«n th¯ng ............................................ 11 • Møc ðích Gia ðình Ph§t tØ ...................... 11 • Châm ngôn - Kh¦u hi®u ........................... 12 • Lu§t .............................................................. 13 • Màu c¶ - S¡c áo.......................................... 14 • Khuôn D¤u.................................................. 17 • Chào ............................................................. 17 • Phù Hi®u ..................................................... 18 • Quá Trình .................................................... 18 ] Nhæng ng߶i cµng tác.............................. 20 • Thành ph¥n ................................................ 20 • Nhæng ði«u ki®n c¥n thiªt ....................... 22 • Nhæng trþ duyên........................................ 23 ] Thành l§p mµt Gia ðình........................... 24 • Ði«u ki®n .................................................... 24 • Công nh§n................................................... 25 • Ngßng hoÕt ðµng - Giäi tán ..................... 25 Phaàn III: NEÀ NEÁP SINH HOAÏT....................... 26 ] Mái nhà riêng ............................................ 27 ] Ai có vi®c n¤y............................................. 28 ] Con em trong nhà ..................................... 29 • Nh§p Gia ðình............................................ 29 • Công nh§n chính thÑc.............................. 31 • Xa Gia ðình ................................................. 31

Gia Tröôûng

• Khai tr× ........................................................31 ] S± sách cüa Gia ðình .................................32 • Sñ c¥n thiªt .................................................32 • K©p lßu trØ ð½n nh§p Gia ðình ................33 • S± danh bµ ðoàn viên ................................33 • S± biên bän và t߶ng thu§t.......................37 • Vån thß và k©p lßu trØ...............................38 • S± thu chi .....................................................44 • S± khí mänh ................................................46 • S± vàng .........................................................46 ] Nhæng bu±i h÷p.........................................46 ] Du ngoÕn ....................................................51 ] TrÕi...............................................................52 ] Thi vßþt b§c................................................54 ] Tài chánh ....................................................54 ] L- lßþc Gia ðình.........................................58 • L- Ph§t th߶ng l® .......................................58 • L- C¥u an, C¥u siêu ...................................59 • L- Quy y .......................................................60 • L- Phát nguy®n ...........................................61 • L- trao c¤p hi®u ..........................................63 • L- chính thÑc..............................................63 • L- chu niên..................................................65 ] Giao thi®p ...................................................68 • V¾i Huynh trß·ng trong GÐ .....................69 • V¾i Ban Hß¾ng dçn ....................................69 • V¾i ban ÐÕi di®n Giáo hµi ð¸a phß½ng ...69 • V¾i các ðoàn th¬ Ph§t giáo khác..............70 • V¾i các Gia ðình bÕn ..................................70 • V¾i phø huynh ðoàn sinh..........................70 • V¾i chính quy ..............................................71 Ph¥n IV: CON п–NG CœA CHÚNG TA ..73

75


G I A T R Ö ÔÛ N G Nhö Taâm Nguyeãn Khaéc Töø In laïi laàn thö nhaát taïi Hayward 1998 Tuû Saùch Aùo Lam 22882 Arnold Court Hayward, CA 94541 (510) 886-6671 e-mail: nqd@jps.net url: http://www.gdpt.net http://www.saigon.com/~gdpt Ñöôïc phaùt haønh qua daïng acrobat (ebook) Laàn thöù nhaát taïi Santa Ana (Hình thöùc vaø caùch trình baøy ñaõ ñöôïc thay ñoåi ñeã phuø hôïp vôùi daïng ebook nhöng noäi dung vaãn giöõ nguyeân Moïi chi tieát xin lieân laïc bhd@quangduc.org , chinh.tran@netzero.net

Gia Truong  
Gia Truong  

gia truong gdpt

Advertisement