Page 1

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

Toimintakertomus 2013 Turku liikuttaa kaikkia! Kertomusvuosi 2013 oli merkittävästi uudistuneen lautakunnan ensimmäinen toimintavuosi. Uusia jäseniä oli peräti kymmenen kolmestatoista. Erinomaisessa yhteistyössä lautakunnan ja valmistelijoiden kanssa saatiin aikaiseksi uusi visio ”Turku liikuttaa kaikkia” sekä tavoitteet ja toimenpiteet neljän seuraavan vuoden liikunnan edistämistyölle. Vuosi oli myös sikäli erilainen, että liikuntapalvelut olivat ensimmäistä vuotta osana vapaa-aikatoimialaa yhdessä nuorison, kirjaston, museopalveluiden sekä kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin kanssa. Lisääntyneen yhteistyön avulla suunniteltiin monia uusia vapaa-ajan palveluja kuntalaisten aktivoimiseksi samalla hakien synergiaetuja entisiin toimintatapoihin verrattuna. Ominaista liikuntapalveluille on ollut verkostoituminen paikallisesti kolmannen sektorin ja muiden toimialojen sekä kansallisesti keskeisten liikunta-alan toimijoiden ja vaikuttajien kesken. Myös seuraparlamenttiyhteistyö sekä yhdentoista kunnan liikuntapalvelujen yhteistyö on entisestään tiivistynyt.

PÄÄMÄÄRÄT

Toiminnallisesti vuosi sujui suunnitelmien mukaisesti. Palkintona pitkäjänteisestä työstä saatiin kansallisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellisesta terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (ATH-tutkimus) tulos, jonka mukaan turkulaisten aikuisten liikunta-aktiivisuus oli kasvanut vuoteen 2010 verrattuna huomattavasti. Nuorten liikunta-aktiivisuudessa kehityssuunta on ollut valitettavasti tosin lievästi päinvastainen.

Vuoden isoin takaisku koettiin, kun kaupunki ei onnistunut saamaan kilpailuehdot täyttävää palloiluhalliehdotusta, ja sen takia hallihanke on päätetty siirtää vuodelle 2016. Taloudellisesti vuosi oli ongelmallinen ja päätyi poikkeuksellisesti n. 0,5 ME:n alijäämään. Suurin yksittäinen tekijä oli saneerauksen jälkeen ensimmäisen, melkein täyden vuoden avoinna ollut Impivaaran uimahalli, jonka menot ylittyivät ja tulot alittivat talousarvion. Myös muiden isojen liikuntalaitosten korkeat energiakulut yllättivät. Tulevat vuodet tulevat olemaan kuntataloudessa taloudellisesti poikkeuksellisen niukat. Pienenä ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin reagoivana yksikkönä liikuntapalvelut ja sen satapäinen ammattitaitoinen henkilökunta katsovat kuitenkin luottavaisina liikunnan tulevaisuuteen, korostaahan valmisteilla oleva uusi liikuntalakikin edeltäjäänsäkin painokkaammin liikunnan tärkeyttä ja merkitystä keskeisenä kansalaisten hyvinvoinnin kulmakivenä. Liikuntapalvelujohtaja Arto Sinkkonen

Visio: Turku liikuttaa – kaikkia! Missio: Liikkuminen elämäntavaksi!

Liikunnallinen ja yhteisöllinen elämä

Liikkuvat nuoret

Liikunta ja vetovoima

Houkuttelevat liikkumisolosuhteet

Vireä seuratoiminta

TALOUS, HENKILÖSTÖ

Liikkuminen ja hyvinvointi

PAINOPISTEET

Sekä asukkaiden että urheiluseurojen tyytyväisyys Turun liikuntapalveluihin on kasvanut ja asukkailta ja seuroilta saamamme tunnusluvut ovat kansallista huippua.

Menestyvä urheilukulttuuri

Vaikuttava viestintä

KEINOT

Yhdessä tekeminen Operatiivinen sopimus 1


Liikuntapalvelukeskus Palvelujohtaja Arto Sinkkonen

LIIKUNTAPAIKAT

LIIKKUMAAN AKTIVOINTI

JÄRJESTÖLIIKUNTA

Liikuntapaikkapäällikkö Marjaana Risku

Liikuntapalvelupäällikkö Minna Lainio-Peltola

Järjestöliikuntapäällikkö Eeva Sunnari

Liikuntapaikat Liikuntapaikkojen kävijämäärät olivat vuoden aikana edellisten vuosien tasolla. Salien varausaste oli n. 65 prosenttia (vuonna 2012: 64 %). Impivaaran uimahallissa oli vuoden aikana 426 719 kävijää (vuonna 2012, avaus 14.2.: 365 825). Kaunis kesä houkutteli Samppalinnan ja Kupittaan maauimaloihin yhteensä 177 521 uimaria (vuonna 2012: 136 317). Kupittaan urheiluhallissa puolestaan liikuntakäyntejä oli 228 736 (vuonna 2012: 201 943) ja jäähalleissa 192 909 (vuonna 2012: 201 557). Impivaaran uimahallin allastilat olivat suljettuna 20.5.–1.9. hallin peruskorjaus- ja laajennustyöhön liittyneiden takuukorjausten vuoksi. Takuukorjauksissa muun muassa uusittiin laattoja 50 metrin altaan ympäristössä ja pukuhuonetiloissa. Alfan liikuntakeskuksessa tehtiin syksyn aikana peruskorjaustöitä. Tilojen ilmanvaihtoa kohennettiin ja paloturvallisuutta parannettiin. Samalla kamppailulajit siirtyivät Alfa Barkerin huonokuntoisesta budohallista uusiin remontoituihin tiloihin Alfan liikuntakeskukseen. Tilat valmistuivat vuoden 2013 lopussa, mutta kamppailulajien harrastajat muuttivat uuteen tilaan vasta 6.1.2014. Lintulan voimistelu- ja sirkussalissa tehtiin mittava kattoremontti. Katto uusittiin kokonaan ja kaarevat kattotuolit vahvistettiin. Muun muassa katon kosteussulut, peltikatto ja kattoikkunat uusittiin ja savunpoistoluukut vaihdettiin. Lisäksi kattoremontin yhteydessä uusittiin salin valaistus, kunnostettiin wc-tila ja maalattiin lattiat sekä seinät. Sali oli pois käy-

töstä juhannuksesta vuodenvaihteeseen. Ikääntyneille suunnattu lähiliikuntapaikka, Unelmien kannas, valmistui keväällä Urheilupuiston ns. välikentän alueelle. Unelmien kannaksen avajaiset olivat 30.5. Liikuntapaikalla on toimintoja mm. tasapainon, liikkuvuuden ja koordinaation ylläpitämiseen. Turkuun rakennettiin kolmas frisbeegolfrata. Pansion frisbeegolfrata valmistui keväällä ja avajaiset pidettiin 17.5. Uusi 9-väyläinen rata toteutettiin yhteistyössä Frisbeegolfseura 7k:n ja sen alajaoston Pansion Kiekkokarjujen kanssa. Ulkoliikuntapaikkainvestointeihin käytettiin n. 956 000 €. Lisäksi saatiin opetusministeriön valtionavustusta 66 000 €. Investoinneissa keskityttiin vanhan peruskorjaamiseen. Suurin investointikohde oli Kuuvuoren kentän kuivatus. Samassa yhteydessä kentälle asennettiin monipuolisia lähiliikuntaelementtejä. Moision kuntorata kunnostettiin ja Hirvensalon laskettelurinteen lautailu- ja temppuilumäkeen tehtiin mittavia maatöitä. Lisäksi useita pieniä ulkoliikuntaparannuksia toteutettiin. Liikuntalautakunnan 18.6. päätöksellä korotettiin liikuntatilojen käyttövuorojen ja -maksujen hintoja. Korotukset koskivat yli 20-vuotiaiden hintoja. Asiakaspalvelu- ja vuorovaraustoiminnot sekä liikuntasuunnittelu liikuntaolosuhteiden osalta siirrettiin organisatorisesti liikuntapaikkaosastolle.

Liikuntasuunnittelu Liikuntasuunnittelussa kolme keskeisintä tehtäväkokonaisuutta olivat liikuntapaikkainvestointien koordinointi, maankäytön seuranta ja yhteistyö sekä paikkatietoasioiden hallinta. Liikuntapaikkasuunnitelma 2025 -palveluverkkoselvitystä jatkettiin. Vuoden aikana suunnitelmaa työstettiin vuorovaikutuksessa liikuntalautakunnan, liikunta- ja urheiluseurojen, Seuraparlamentin, urheiluakatemian ja kuntalaisten kanssa. 2

Suurin ponnistus oli kuntalaisille suunnattu liikuntapaikkakysely, johon saatiin yli 1 000 vastausta. Vastanneet kokivat tärkeimmiksi liikuntapaikoiksi uimahallit, maauimalat ja kuntoradat. Seurakyselyn yhteydessä puolestaan selvitettiin liikunta- ja urheiluseurojen näkemyksiä. Seurakyselyyn vastasi 145 seuratoimijaa. Seuratoimijat kaipasivat erityisesti lisää suuria sisäliikuntatiloja.

Henkilötyövuodet 2013 / (2012) Liikuntapaikkaosasto: 73,65 / 71,13


Liikkumaan aktivointi Liikkumaan aktivoinnin yksikön tavoitteena on saada turkulaiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi tarjoamalla monipuolisia ja helposti saatavilla olevia liikuntapalveluja, jotka aktivoivat eri väestöryhmät liikkumaan. Osasto järjestää yhteistyössä eri toimialojen kanssa mm. terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa erilaisille kohderyhmille. Yhteistyötä tehdään myös urheiluseurojen ja muiden yhdistysten ja yhteistyötahojen kanssa. Osaston toimintatapoihin kävi tutustumassa kuluneenakin vuonna monien eri kaupunkien terveysliikuntapalveluista vastaavia. Talous ja toiminta lukuina Liikkumaan aktivoinnin menot olivat n. 890 585 €, 78 000 € budjetoitua pienemmät. Menolajeittain kulut vuonna 2013 (suluissa 2012): Palkat + henkilösivukulut 59 % (54 %) Palveluiden ostot 32 % (33 %) Materiaalin ostot 5 % (8 %) Muut kulut 4 % (5 %) Osaston tulot 223 000 € (203 000 €) muodostuvat pääasiassa erilaisista kurssi- ja kausimaksuista. Tulot olivat n. 51 000 € budjetoitua suuremmat, pääasiassa maahanmuuttajien ja ulkoilun kehittämiseen satujen valtionavustusten (45 000 €) vuoksi. Osaa tehtävistä tehtiin 80 prosentin työajalla, ja henkilövaihdosten vuoksi kaikki vakanssit eivät olleet koko aikaa täytettyinä. Säästeliäästi eletyn vuoden nettobudjetti jäi 667 991 euroon (799 118 €) eli oli huomattavasti budjetoitua pienempi. Liikkumaan aktivoinnin osasto järjesti itse toimintaa tai oli yhteistyökumppanina mukana 5791 (4854) tilaisuudessa. Toiminnasta kertyi käyntikertoja 87202 (80 511). Liikunnan palveluohjauksessa kävi 455 asiakasta ja erilaisia infoja ja luentoja pidettiin 103. Osasto osallistui aktiivisesti EVIVA-hankkeeseen. Runosmäessä on vakiintunut aluetiimin ja kaupungin alueen toimijoiden verkosto, jossa tapaamiset ovat liikuntapalveluvastaavan vetämiä. Pansio-Pernon alueella käynnistettiin aluetiimi keväällä ja syksyllä Nummi-Halinen-Hannuniittu-alueella. Henkilötyövuodet 2013 / (2012) Liikuntatoimintaosasto: 12,75 / 13,20

Esimerkkejä toiminnoista:

Lapset ja nuoret: • Jatkettiin säännöllistä tiedottamista päivähoitoon, pidettiin liikuntakoordinaattoreiden palavereita ja järjestettiin eskari kiertue ja kaksi Pallotellen-koulutusta. • Lasten liikunnan ihmemaa toimi viikoittain yhdeksässä eri toimipisteessä, ja Kupittaalla vietettiin 10-vuotisjuhlia. • Kesäihmemaa järjestettiin viitenä sunnuntaina, ja Urheilu puistossa tarjottiin välinelainausta Paavon kontista. • Perheiden taiteiden yö ja Lasten uusi vuosi -tapahtumat jär jestettiin yhteistyössä kulttuuri- ja nuortenpalvelujen kanssa. • Seikkailun ULOS -hanke sai 7000 euron avustuksen ELY keskukselta: aloitettiin mm. Paavon polkujen profilointi ja seikkailukasvatuksen lanseeraus • Poweraction-liikuntatuotteen 10-vuotisjuhlaa juhlistettiin toista kertaa järjestetyillä Powermessuilla Kupittaan urheiluhallissa. • Liikuntavälinekonttitoimintaa tehostettiin yhteistyössä nuortenpalveluiden kanssa • Power20+-toiminta lopetettiin vuoden lopussa.

Työikäiset • Leidit liikkeellä -toimintaa ja Hikisen tusinan toimintaa jatkettiin. Ihanaisten naisten ja Raskaan sarjan liikunta- kursseja järjestettiin keväällä ja syksyllä. Myös kuntouttavan työtoiminnan liikuntakurssit jatkuivat. Ammatti-instituutin aikuisopiskelijoille pidettiin kuntotestejä osana työelämään tutustumista. • Liikunnan liikennevalot -hanke: pidettiin esitys KKI-päivillä, järjestettiin Terveiden elintapojen puheeksiottamisen toi nen koulutus hyvinvointitoimialan ja liikuntatoimen henki lökunnalle. PPP-ryhmien jatko-ohjaajakoulutus järjestettiin, ja kuntosaliryhmät käynnistyivät syksyllä. • Liikunnan palveluohjauksia pidettiin ympäri Turkua ja terveysasemilla järjestettiin yhteistyössä HYTO:n kanssa LPO-kampanja. Ikääntyneet • 55+-toimintaan lisättiin ryhmiä. • Urheilupuistoon valmistui ikääntyneille suunnattu Unel mien kannas -ulkokuntoilualue. Paavon kontissa tarjottiin ikääntyneille soveltuvia välineitä lainattavaksi. • Kokeiltiin ikääntyneiden liikuntatreffejä Varissuon kuntosa lilla ja Unelmien kannaksella. • Tiivistettiin yhteistyötä hyvinvointitoimialan lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa. Maahanmuuttajat • ELY-keskukselta saatiin tukea 42 000 € Varissuon toimin tojen jatkokehittämiseen yhteistyössä NMKY:n kanssa. • Oltiin mukana Kuhankuonolla Euroopan Kansallispuisto päivän ulkoilutapahtumassa ja käynnistettiin monikult tuurisia futsal-turnauksia sekä monikulttuurinen ikäihmis ten liikuntapäivä Kupittaan urheilupuistossa. Kuntosalitoiminta • Tehtiin kuntosaleille uudella tietokoneohjelmalla aloittelijoi den ohjelmapohjia. • Kuntosalityöryhmässä tehtiin pohjakriteerit aerobisten lait teiden kilpailutukselle yhteistyössä Haloken kanssa. Työryhmä kiersi kaupungin hallinnoimat kuntosalit ja kar toitti niiden väline- ja korjaustarpeet. • Aloittelijoille järjestettiin kuukausittain kuntosaliharjoittelun ABC-kursseja Impivaaran ja Kupittaan kuntosaleilla. Soveltavat liikuntapalvelut • Alppihiihtoon hankittiin dualski-kelkka. • Vammaisavustaja-avustusta (8 800 €) sai 36 ryhmää • Erityislasten uintiryhmiä tarjottiin talvikaudella Impivaaran ja kesällä Petreliuksen uimahalleissa. • Heikompitoimintakykyisten vesiliikunnan palvelupolku ja kehitettiin Impivaaran uimahallin kanssa, lisättiin mm. mahdollisuus liikunta-avustajan apuun. Kuulovammaisten vesiliikuntaryhmille tarjottiin viittomakielistä tulkkausta. • Ikääntyneiden ja heikompitoimintakykyisten omatoimi sen kuntosaliharjoittelun tueksi perustettiin Rempparyh mät Kupittaan urheiluhallin ja Pansion kuntosaleille. • Seudullista yhteistyötä tehostettiin Rajattomasti liikuntaa -hankkeen kanssa. Seudullisen saattajakortin käyttöön otto huhtikuussa, kortteja myönnettiin yhteensä 377. • Yhdistysten liikuntavastaaville suunnatun Liikkeelle käsikirjan käyttöönotto. • Neuroliikkuja-projekti käynnistyi yhteistyössä Turun AMK:n kanssa. • Mukana Tule-tietokeskus-projektin ohjausryhmässä.

3


Järjestöliikunta Vuoden aikana jatkettiin onnistuneita seurayhteistyön käytäntöjä niitä eteenpäin kehittäen. Turkulaisen urheilun juhlaa vietettiin 25.1.2013 Aboa Vetus & Ars Nova -museon Aula-caféssa. Yhteensä 125 menestynyttä aikuisurheilijaa ja 23 nuorten stipendin saanutta urheilijaa kutsuttiin juhlistamaan saavutuksiaan. Juhlavastaanoton avasi liikuntalautakunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén. Tilaisuuden juhlapuhujana oli Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Urheiluakatemiaohjelman johtaja Markus Kalmari. Uusi Seuraparlamentti valittiin Seurafoorumissa 10.4.2013. Foorumin teemana oli ”Urheiluakatemiat – osaamista, yhteistyötä ja intohimoa!”. Seuraparlamentti kokoontui vuonna 2013 kuusi kertaa, joista kerran yhdessä Turun liikuntalautakunnan kanssa. Vuoden seuratyöntekijäksi valittiin Mikko Saarinen Varsinais-Suomen Veteraaniurhelijat ry:stä. Seuratoimijoille järjestettiin maksutonta koulutusta 11 kunnan yhteistyönä. Koulutuksissa kävi syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana 256 turkulaista seuratoimijaa. Yhdistyksille jaettiin suorina taloudellisina avustuksina noin 1,5 miljoonaa euroa. Avustuksia sai kaiken kaikkiaan 233 urheilu- ja liikuntaseuraa ja liikuntaa järjestävää yhdistystä. Muutaman vuoden välein tehtävä Seurakysely toteutettiin kesällä 2013. Kyselyn tarkoituksena on selvittää turkulaisten liikuntaa ja urheilua toteuttavien järjestöjen näkemykset, toiveet ja ideat laadukkaan liikuntatarjonnan takaamiseksi

kaupungissamme. Kyselyyn vastasi 145 urheiluseuraa ja liikuntaa järjestävää yhdistystä 48 lajista. Vastauksista kävi ilmi, että seuroissa ja yhdistyksissä vallitsee hyvä henki, vapaaehtoistoimijoiden saaminen on haasteellista, toimintaavustukset ovat seurojen ja yhdistysten tärkein tukitoimi ja suuria sisäliikuntatiloja kaivataan lisää. Vastaajat antoivat runsaasti kiitosta Turun kaupungin liikuntapalvelukeskukselle. Keväällä 2013 järjestettiin lajiryhmittäin urheiluseurojen tapaamisia, joissa seuroille kerrottiin ajankohtaisista asioista ja seurat saivat kertoa omia toiveitaan, kritiikkiä tai muuta palautetta. Järjestetyt tilaisuudet ja lajiryhmät olivat koripallo, käsipallo, lentopallo, jalkapallo, salibandy, yleisurheilu, jääurheilu sekä hiekkakenttien käyttäjät. Merkittävin turkulainen urheilutapahtuma oli Paavo Nurmen tapahtumaviikko 10.–16.6.2013. Tapahtumaviikko käynnistyi kansainvälisellä PN Race Walking -kutsukilpailulla Aurajokirannassa 10.6. Viikon aikana järjestettiin useita tapahtumia ja tilaisuuksia, joista tärkeimpinä Paavo Nurmen syntymäpäivän juhlallisuudet 13.6. ja Perhepäivä Paavo Nurmen stadionilla 15.6. Sunnuntaina 16.6. järjestettiin yleisurheilun Paavo Nurmi Games. Paavo Nurmi -maraton juostiin kesäkuun päätteeksi lauantaina 29.6. Veturina tapahtumaviikolla on PN Turku Oy -yritys, jonka perustajia ovat Suomen Urheiluliitto ry, Turun Urheiluliitto ry, TuTo ry, Turun Weikot Yleisurheilu ry ja Matti Nurmi. Henkilötyövuodet 2013 / (2012) Järjestöliikunta: 4,10 / (4)

Hallinto Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen myötä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut yhdistettiin vapaa-aikatoimialaksi. Uudistuksen yhteydessä siirryttiin keskitettyyn hallintoon. Toimialalle perustettiin asianhallinta-, henkilöstö- ja talousmatriisi. Ensimmäisenä toimintavuotena matriiseissa työskentelevien henkilöiden palkka ja muut kustannukset säilyivät lautakuntien talousarviossa. Vuoden aikana yhtenäistettiin hallinnon palveluprosesseja. Henkilöstö- ja talousmatriiseissa työskentelevät saivat marraskuussa 2013 yhteiset työtilat Maaherran talosta.

Viestintä Viestinnässä työllistivät Turku liikkeelle -lehti ja muut julkaisut ja esitteet, verkkosivut, viestinnän suunnittelutehtävät ja henkilökunnan avustaminen viestintätehtävissä. Liikuntapalveluiden yhdistyminen vapaa-aikatoimialaan muutti myös viestinnän toimintatapoja ja käytäntöjä. Turku liikkeelle -lehden lukijatutkimus tehtiin toukokuussa web-kyselynä. Kyselyssä kävi ilmi, että lehteä luetaan ahkerasti. Lehti nähtiin ajankohtaisena ja sen kiinnostavimmiksi aihepiireiksi liikuntapaikkojen esittelyt ja niiden aukiolot

4

sekä liikuntavinkit. Kokonaisarvosanaksi lehti sai 4,0 (asteikolla 1–5). Edellisessä tutkimuksessa vuonna 2009 arvosana oli 3,8. Vastauksia saatiin 181. Kyselyyn sai vastata myös paperilomakkeella.

Henkilötyövuodet (2012) / 2013 Hallinto (sis. hallinto, vuorovaraus, viestintä, liikuntasuunnittelu): 12,90 / 13,09 Yhteensä kaikki osastot: 103,40 / 104,97

Hallinnon ja viestinnän menot vuonna 2013 Toimintakulut

793 800,28

Henkilöstökulut

468 323,11 €

Palvelujen ostot

191 581,73 €

Aineet, tarvikkeet

108 754,86 €

Muut toimintakulut

25 140,58 €


Toimintamenot osastoittain 2013 (2012) Järjestöliikunta

Liikuntalautakunta, yhteiset toiminnot

890 585 (1 002 236) 6 708 358 (6 264 906) 10 641 100 (9 797 345)

Hallinto Liikuntalautakunta yhteensä

Omatoiminen liikunta ja liikkumaan aktivointi 4,1 %

2 509 897 (2 668 074)

Omatoiminen liikunta ja liikkumaan aktivointi Liikuntapaikkaosasto

Järjestöliikunta 11,6 %

Hallinto 4,4 %

Liikuntalautakunta, yhteiset toiminnot 49,1 %

Liikuntapaikkaosasto 30,9 %

944 111 (1 009 277) 21 694 051 (20 741 837)

Toimintakulut päämenolajeittain 2013 Henkilöstökulut

4 677 140 (4 491 444)

Aineet, tarvikkeet

1 963 543 (2 224 201)

Palvelujen ostot

2 628 997 (2 220 282)

Avustukset

1 496 673 (1 578 848)

Muut toimintakulut

1 809 717 (1 879 812)

Sisäiset vuokrat

9 117 981 (8 347 251)

TA-menot yhteensä

Henkilöstökulut 21,6 % Sisäiset vuokrat 42 %

Aineet, tarvikkeet 9,1 % Palvelujen ostot 12,1 %

21 694 051 (20 741 837)

Muut toimintakulut 8,3 %

Tulojen rakenne kohteittain 2013

Omatoiminen liikunta ja liikkumaan aktivointi 6,5 %

Urheiluhalli- ja puisto

675 306 (703 302)

Jäähallit ja jalkapallohalli

206 406 (250 883)

Koulut ja palloiluhallit

377 650 (348 706)

Uimalaitokset

Muut kohteet yhteensä 2,3 %

Urheiluhallija puisto 19,6 %

1 877 782 (1 779 734

Omatoiminen liikunta ja liikkumaan aktivointi

222 594 (203 127)

Muut kohteet yhteensä

78 866 (145 830)

Tulot yhteensä

Avustukset 6,9 %

Uimalaitokset 54,6 %

Jäähallit ja jalkapallohalli 6%

Koulut ja palloiluhallit 11 %

3 438 604 (3 431 584)

5

Toimintakertomus 2013 Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus  

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen toimintakertomus 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you