Page 1

Lääketieteellinen tiedekunta

www.utu.fi/med


Biolääketieteen laitos Hammaslääketieteen laitos Hoitotieteen laitos Kliininen laitos

Auria Biopankki Biomateriaalikeskus Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Koe-eläinkeskus Sydäntutkimuskeskus Syöpäkeskus Valtakunnallinen PET-keskus

2


AJAN HERMOLLA, PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA on kansainvälisesti menestyvä tutkimukseen ja opetukseen keskittynyt yksikkö, jolla on kiinteät yhteistyösuhteet niin alueellisiin, kansallisiin kuin kansainvälisiinkin toimijoihin.

Perustettu

1943 3000

TIEDEKUNNASSA TARJOTAAN TUTKIMUKSEEN PERUSTUVAA MONIALAISTA PERUSKOULUTUSTA neljässä eri koulutusohjelmassa, jotka johtavat lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin sekä terveystieteiden ja filosofian maisterin tutkintoihin.

perustutkinto- ja jatko-opiskelijaa

TIEDEKUNTA ON MODERNI JA MONIALAINEN ORGANISAATIO, joka nojaa 1640 perustetun Turun Akatemian traditioon. Turun Akatemian ensimmäinen lääketieteellinen väitöskirja on vuodelta 1643. Vuonna 1922 toimintansa aloittaneeseen Turun yliopistoon perustettiin lääketieteellinen tiedekunta vuonna 1943 vastaamaan sotaa käyvän kansakunnan tarpeisiin. Suomen vanhin sairaala perustettiin Turkuun vuonna 1756 ja se toimii edelleen.

Pentti Huovinen, dekaani

3


” TUTKIMUSTYÖSSÄ KIEHTOVINTA ON

ETSIMISEN JÄNNITYS JA LÖYTÄMISEN RIEMU.” Sirpa Jalkanen, akateemikko

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TOIMII KIINTEÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa. Tämä toimintaympäristö vahvistaa tiedekunnan koulutus- ja tutkimusedellytyksiä. Vuoden 2016 alusta käynnistynyt Turun terveyskampus tiivistää yhteistyötä Tyksin, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa. TIETEELLISTÄ TOIMINTAA PROFILOIVAT TEMAATTISET TUTKIMUSOHJELMAT ovat yhteisiä BioCity Turku -organisaation kanssa: • Biomaterial and Medical Device Research Programme • Diagnostic Technologies and Applications • Lifespan of Cardiovascular, Inflammatory, Endocrine & Metabolic Disorders – LIFESPAN • Receptor Programme • Translational Infectious Disease and Immunity Research Programme TUTKIMUKSEN KORKEASTA TASOSTA on osoituksena menestyminen kansainvälisissä vertailuissa ja tieteellisissä evaluaatioissa. Tutkimusohjelmissa työskentelee kolmen Suomen Akatemian nimeämän kansallisen huippuyksikön tutkijoita, kolme akatemiaprofessoria ja kaksi Finnish Distinguished Professoria (FiDiPro). 4 • TUTKIMUS

TIEDEKUNTA TUKEE erityisesti translationaalista tutkimusta, jossa kliininen tutkimus ja perustutkimus yhdistyvät. TUTKIJAKOULUTUKSEEN PANOSTETAAN jo perusopintovaiheessa. Tiedekunnassa toimii kolme tutkijalinjaa, joille tutkimuksesta kiinnostuneet opiskelijat voivat hakea. Tutkijalinjalla opiskelija saa tuntuman tutkimustyön perusteisiin ja hänellä on mahdollisuus päästä kokeilemaan tutkimustyön tekemistä TOHTORIKOULUTUS TOTEUTETAAN VIIDESSÄ TOHTORIOHJELMASSA, joita ovat hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs), kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma - FINDOS Turku, lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP), Turun molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) ja Turun yliopiston kliininen tohtoriohjelma (TKT). Koulutusta tukee Faculty of Medicine Post Graduate Education -yksikkö lukuisine kursseineen. Vuosittain tiedekunnasta valmistuu keskimäärin 60 tohtoritutkintoa, kolmasosa koko yliopiston tohtoreista.

60

Vahvat kansalliset ja kansainväliset koulutusverkostot

tohtoritutkintoa vuodessa


yli

Copyright Suomen Akatemia, Antti Aimo-Koivisto / STT-Lehtikuva

1 000 tieteellistä julkaisua vuodessa

yli

300 opettajaa ja tutkijaa

40

professoria

TUTKIMUKSEN PROFILAATIOALUEET Lääkekehitys Diagnostiikka jatkoopiskelijaa Kuvantaminen Digitaalinen terveys Biotulevaisuus

500

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö nimittää professori Sirpa Jalkasen tieteen akateemikoksi, taustalla Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila. TUTKIMUS • 5


1500 perustutkintoopiskelijaa

Vaihto- ja tutkintoopiskelijoita

56

6 • KOULUTUS

eri maasta

KANSAINVÄLISET MAISTERIOHJELMAT • Biomedical Imaging • Drug Discovery and Development


” VALMISTUTTUANI VOIN HYÖDYTTÄÄ

SUOMEN TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄÄ.”

Ann-Mari Torstensson, hoitotieteen opiskelija

LÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VOI OPISKELLA lääketiedettä, hammaslääketiedettä, hoitotiedettä ja biolääketiedettä. Tiedekunnassa toimivat myös englanninkieliset lääkekehityksen ja biolääketieteellisen kuvantamisen maisteriohjelmat. Tiedekunnassa suoritetaan vuosittain 300 perustutkintoa. PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN JÄLKEEN tiedekunnassa on mahdollista erikoistua erikoislääkäriksi tai erikoishammaslääkäriksi sekä hakeutua suorittamaan tieteellistä jatkotutkintoa tai suorittaa eri alojen täydennysopintoja. OPINNOT TOTEUTETAAN TIIVIISSÄ YHTEYDESSÄ TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON ORGANISAATIOIDEN KANSSA opintojen alusta alkaen. Osa kliinisen vaiheen opetuksesta järjestetään hajautettuna kampusalueen ulkopuolelle. Laajinta hajautettu opetustoiminta on Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnassa ja Pohjanmaalla. TIEDEKUNNASSA TOIMII KOULUTUKSEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISYKSIKKÖ, joka valmistelee, arvioi ja toteuttaa opetussuunnitelman uudistamista, järjestää opetushenkilökunnalle pedagogista koulutusta sekä harjoittaa lääketieteelliseen koulutukseen ja oppimiseen liittyvää tieteellistä tutkimusta.

300

perustutkintoa vuodessa

100

erikoislääkäriä ja erikoishammaslääkäriä vuodessa

KOULUTUS • 7


” WITHOUT THE UNIVERSITY OF TURKU,

I WOULD HAVE GIVEN UP SCIENCE.” Stefan Hell, nobelisti

TURUN YLIOPISTO SIJOITTUI AINOANA SUOMALAISENA YLIOPISTONA 200 parhaan joukkoon Times Higher Education World University Rankingsin kansainvälisyyttä mittaavassa yliopistovertailussa.

”Here, I had the best chance to do what I wanted, so why go to Oxford?”

ERINOMAISEEN SIJOITUKSEEN vaikutti erityisesti kansainvälisessä yhteistyössä tehtyjen tutkimusjulkaisujen osuus kaikista julkaisuista. KANSAINVÄLISYYS ON LÄSNÄ MYÖS PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA, jossa opiskelijoille tarjotaan laajat mahdollisuudet kansainväliseen vaihtoon yhteistyöyliopistoissa. Tiedekunnassa vierailee säännöllisesti kansainvälisen huipputason luennoitsijoita ja opettajia. KANSAINVÄLISET MAISTERIOHJELMAT houkuttelevat Turkuun ja tiedekuntaan opiskelijoita kaikista maanosista. Koulutuksessa panostetaan kaikkien opiskelijoiden kielitaitoon ja valmiuksiin toimia monikulttuurisessa työyhteisössä ja kansainvälisessä ympäristössä.

8 • KANSAINVÄLISYYS

Turun yliopiston kunniatohtori, Stefan W. Hell, on yksi kolmesta vuoden 2014 kemian Nobel-palkinnon saajasta. Nobel-komitean perusteluissa mainitut Hellin keksinnöt vuosilta 1994 ja 1995 tehtiin Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa Hell toimi tuolloin post doc -tutkijana.


KANSAINVÄLISYYS • 9


MAAILMALLA ON JO YLI 10 000 ALUMNIAMME TIEDEKUNTA ON MERKITTÄVÄ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA terveyden edistämiseen, sairauksien syntyyn, niiden diagnostiikkaan ja hoitoon kohdistetussa tutkimuksessa sekä terveysalan palvelu- ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä. TIEDEKUNTA TARJOAA TÄYDENNYSKOULUTUSTA sekä avointa yliopisto-opetusta aikuisopiskelijoille elinikäisen oppimisen periaatetta toteuttaen. Kaikille avoimet tiedetapahtumat ja luennot sekä tiedekunnan tutkijoiden ja opettajien julkaisemat kirjat, blogit ja verkkojulkaisut tarjoavat myös ajankohtaista sisältöä kaikille lääketieteestä ja terveystieteistä kiinnostuneille.

ALUMNI MEDICINAE ABOENSES R.Y. on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kasvattien ja ystävien alumniyhdistys. Se toimii tiedekunnan ja sieltä valmistuneiden välillä ja tukee omalta osaltaan tiedekunnan opetus- ja tutkimustoimintaa. Alumniyhdistys pitää myös yhteyttä yhteiskunnallisiin vaikuttajiin ja edistää terveydenhuollon kehittämistyötä. MONET TIEDEKUNNAN ALUMNEISTA toimivat myös opiskelijoiden mentoreina. Heitä on jo pitkälti toista sataa. Mentoroinnin avulla pureudutaan tärkeisiin ammatillisiin aiheisiin, kuten potilaan kohtaamiseen, kollegiaalisuuteen, vaitiolovelvollisuuteen sekä omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Lue Lääketiede tänään -blogia Lue Terveyttä tieteestä -blogia

Työuran kannalta tutkintoonsa tyytyväisiä

97,4%

10 • YHTEISKUNNASSA

2007 ja 2009 valmistuneet viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Panostamme innovaatioihin, tähtäämme korkealaatuiseen koulutusvientiin ja kehitämme yrittäjyystoimintaa.


YHTEISKUNNASSA • 11


LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 20014 TURUN YLIOPISTO 029 450 5000 www.utu.fi/med facebook.com/laaketieteellinenTY

Sirpa Jalkanen, akateemikko

Turun yliopisto 12/2016

”Tähtää korkealle, äläkä lannistu – vaaditaan paljon työtä ennen kuin tieteellinen yhteisö hyväksyy vallitsevia käsityksiä vavisuttavat löydöt.”

Lääketieteellinen tiedekunta  
Lääketieteellinen tiedekunta