Page 1

tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, harrastukseksi – myös etäopintoina

Avoin yliopisto-opetus

2017–2018


Sisällys Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Tavoitteena tutkinto? 2 Kehitä ammatillista osaamistasi 3 Opiskelu yleissivistyksen ja harrastuksen vuoksi 3 Joustavia opiskelutapoja 4 Ilmoittautuminen opintoihin 6 Humanistiset opinnot 7 Arkeologia ja historia 8, Suomen historia 8, Yleinen historia 8, Kulttuurihistoria 9 Suomi 100 vuotta -opintoja 10 Museologia 10, Uskontotiede 11 Kotimainen kirjallisuus 11, Luova kirjoittaminen 12, Mediatutkimus 13, Musiikkitiede 13, Taidehistoria 13 Kreikkalainen filologia 14, Latinalainen filologia 15, Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 15, Viron kieli ja kulttuuri 15 Digitaalinen kulttuuri 16, Kulttuuri- ja elämysmatkailu 16, Kulttuuriperinnön tutkimus 17, Kulttuurituotannon suunnittelu 17, Maisemantutkimus 18, Museologia 18 Asklepios-ohjelma: Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus 19

38, Yrittäjyys 38, Yritysjuridiikka 38, Tietojärjestelmätiede 38, Espanjan kieli ja liikeviestintä 38, Saksan kieli ja liikeviestintä 38 Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa: Johtaminen ja organisointi 39

Kieli- ja viestintäopinnot 40 English, Japani, Puheviestintä, Ruotsi, Suomi

Lääke- ja terveystieteelliset opinnot 43 Gerontologia 44, Hoitotiede 44, Monikulttuurinen terveydenhuolto 45, Biolääketiede 46, Molekyylilääketiede 46, Drug Discovery and Development 46, Lihavuus 47, Stressilääketiede 47

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 48 Astrobiologia 49, Biokemia 49, Biologia 49, Fysiikka 50, Fysiologia ja genetiikka 50, Solu- ja molekyylibiologia 50, Geologia 51, Kemia 51, Maantiede 52, Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka 52, Tilastotiede 54, Ympäristötiede 54

Kasvatustieteelliset opinnot 20

Oikeustieteelliset opinnot 55

Aikuiskasvatustiede 21, Alkukasvatus 21, Erityispedagogiikka 22, Kasvatustiede 23, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot 24, Tilastolliset perustaidot 24

Johdatus oikeustieteeseen 56, Oikeustieteen perusopinnot 56, Aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksot 56, Aineopintojen muut opinnot 57

Kauppakorkeakoulun opinnot 25

Yhteiskuntatieteelliset opinnot 58

Opinnot Turussa 26: Laskentatoimi ja rahoitus 27, Johtaminen ja organisointi 27, Markkinointi 28, Kansainvälinen liiketoiminta 28, Toimitusketjujen johtaminen 29, Yrittäjyys 29, Taloustiede 30, Yritysjuridiikka 30, Talousmaantiede 31, Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 31, Tietojärjestelmätiede 31, Englannin kieli ja liikeviestintä 32, Espanjan kieli ja liikeviestintä 32, Ranskan kieli ja liikeviestintä 33, Ruotsin kieli ja liikeviestintä 33, Saksan kieli ja liikeviestintä 34, Suomen kieli ja talouselämän viestintä 34, Venäjän kieli ja liikeviestintä 34 Introduction to Innovation and Business 35 Projektijohtaminen 35 Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 36 Opinnot Porin yksikössä 37: Johtaminen ja organisointi 37, Laskentatoimi ja rahoitus 37, Markkinointi 37, Taloustiede

East Asian Studies 59, Filosofia 59, Johdatus oikeustieteeseen 59, Monikulttuurisuus 60, Poliittinen historia 61, Psykologia 61, Sosiaalitieteet 62, Sosiaalityö 63, Valtio-oppi 63, Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 63

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissa 64 Yhteystiedot ja opintoneuvonta 68

Avoin yliopisto pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin. Julkaisija: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus Toimittajat: Anitta Lehtonen ja Seppo Piiparinen Painosalama Oy, Turku 2017


Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Avoin yliopisto-opetus tarjoaa monia mahdollisuuksia. Avoimessa yliopistossa voit • tutustua yliopiston oppiaineisiin • hankkia valmiuksia pääsykokeisiin • suorittaa avoimen yliopiston väylähakuun ja muihin erillishakuihin sopivia opintoja • kehittää ammatillista osaamistasi työelämän muuttuviin tarpeisiin • tähdätä uudelle uralle • opiskella omaksi iloksi • hankkia tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja saada uusia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin.

Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja pohjakoulutuksesta, iästä ja opiskelun tavoitteista riippumatta. Opintotarjontaan sisältyy opintoja kaikista yliopiston tiedekunnista ja kielikeskuksesta, kymmenistä oppiaineista. Opintoihin voi osallistua yliopiston kampuksilla Turussa ja Porissa ja yhteistyöoppilaitoksissamme eri puolilla Suomea. Lisäksi verkko-opintoja voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

Tutustu opintotarjontaamme, osallistu esittelytilaisuuksiin ja kysy opintoneuvojiltamme ohjeita omien opiskelusuunnitelmiesi toteuttamiseen.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella • oppiaineiden perus- ja aineopinto kokonaisuuksia sekä monitieteisiä opintokokonaisuuksia • yksittäisiä opintojaksoja • kieli- ja viestintäkursseja sekä yleisopintoja.

Turun yliopiston avoimessa yliopistossa opiskelee vuosittain 7 500 opiskelijaa. Tervetuloa mukaan!

Opintoja voi valita oman kiinnostuksen ja opiskelutavoitteiden mukaan. Voit osallistua tiettyä aihetta käsittelevälle luentosarjalle tai verkkokurssille tai koota laajempia opintoja ja tähdätä tutkinnon suorittamiseen. Suoritetut opinnot voit hyväksyttää osaksi tutkintoa, jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa.

Katso ajankohtaiset tiedot opinnoista Opintotarjonta-sivultamme www.utu.fi/avoin

1


TAVoitteena tutkinto? Avoimen yliopiston väylä

Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat hyvin sinulle, jos haluat tutustua yliopiston oppiaineisiin ja varmistua oman alasi valinnasta. Voit hankkia valmiuksia pääsykokeisiin ja suorittaa opintoja, joiden perusteella voi hakea yliopistoon erillishakujen kautta.

Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopistoon avoimessa yliopistossa tai vastaavalla tavalla suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen yliopiston väylän hakukohteita on kaikissa Turun yliopiston tiedekunnissa.

Tutkintoa ei avoimessa yliopistossa voi suorittaa, mutta suoritetut opinnot voi hyväksyttää osaksi tutkintoa, jos saat tutkinnon suoritusoikeuden yliopistossa. Opintojen tulee olla ao. oppiaineen tai koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisia. Useista oppiaineista on mahdollista suorittaa lähes kaikki alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot avoimessa yliopistossa.

Tiedekunnat määrittelevät hakukohteet, valintaperusteet ja -kiintiöt vuosittain. Valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain. Valintaperusteissa määritellään, mitä opintoja ja kuinka paljon (opintopistemäärä) pitää olla suoritettuna, jotta voi hakea väylän kautta. Lisäksi voidaan käyttää myös muita kriteereitä kuten suoritusten arvosanoja. Pääsääntöisesti väylähaku on tarkoitettu niille, joilla ei ole aiempaa yliopisto- tai korkeakoulututkintoa tai tutkinnon suoritusoikeutta.

Valmiuksia pääsykokeisiin Opiskelu avoimessa yliopistossa sopii hyvin sinulle, jos et saanut opiskelupaikkaa tai vietät muuten välivuotta.

Muut erillishaut

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintoihin kuuluvia opintoja, joissa käsitellään oppiaineiden sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteenalan käsitteisiin ja tieteelliseen ajatteluun. Opit tarkastelemaan asiayhteyksiä ja hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia sekä omaksumaan ja soveltamaan alan tietoa.

Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijavalinnassa on myös muita hakumahdollisuuksia eri hakijaryhmille. Esimerkiksi soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistossa suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella on mahdollisuus hakea tiettyissä hakukohteissa suoraan maisteriopintoihin. Hakijalta edellytetään yleensä haettavan pääaineen perus- ja aineopintoja. Hauissa vaadittavia opintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa.

Avoimessa yliopistossa tulevat tutuiksi myös korkeakoulutasoisissa opinnoissa tarvittavat opiskelutaidot. Opintoihin kuuluu tieteellisen kirjallisuuden lukemista ja tenttimistä sekä oppiaineesta riippuen erilaisten kirjallisten tehtävien tekemistä. Opintosuorituksia tehdessäsi opit tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taitoja sekä tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja. Samalla kehität myös vastaustekniikkaasi. Opiskelu yliopistossa tulee tutuksi etenkin integroidussa opetuksessa, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen kuin tutkintoopiskelijat.

Lue lisää Opiskelu avoimessa -verkkosivuilta: Tavoitteena tutkinto? Kehitä ammatillista osaamistasi Opiskelu harrastuksena

2


KEHITÄ ammatillista osaamistasi

Tervetuloa opintojen esittelytilaisuuksiin! Infoja myös netin kautta.

Avoimen yliopiston opinnoilla voit ylläpitää, syventää ja monipuolistaa ammatillista osaamistasi sekä parantaa mahdollisuuksiasi menestyä työmarkkinoilla. Opinnot antavat valmiuksia myös oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Ks. www.utu.fi/avoin > Tapahtumakalenteri

Opinnot sopivat • lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille • henkilöstökoulutukseksi • uudelle uralle suuntaamiseen.

Opiskelu yleissivistykSEKSI ja harrastuksen vuoksi

Opinnot tarjoavat • uusinta tieteellistä tietoa eri koulutusaloilta • kokonaisvaltaista näkökulmaa ammatillisen alasi ja työsi tarkasteluun ja kehittämiseen • mahdollisuuksia hankkia erityisosaamista yksilöllisillä ainevalinnoilla.

Opinnot avoimessa yliopistossa voi aloittaa tiedonhalusta tiettyä aihetta kohtaan tai ylipäätään halusta oppia uutta. Opiskella voi mielen virkistykseksi ilman suorituspaineita, sillä opiskelu avoimessa yliopistossa on omaehtoista – voit asettaa itse opintojesi tavoitteet ja valita itsellesi sopivat opinnot.

Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedonhankintataitoja ja kriittisen arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.

Kukin tieteenala ja oppiaine tekee maailmaa ja sen ilmiöitä sekä ihmisten toimintaa ymmärrettävämmäksi omasta näkökulmastaan ja pintaa syvemmältä.

Kehitä ammatillista osaamistasi -verkkosivuilla on esimerkkejä opinnoista, jotka sopivat esimerkiksi johtamiseen ja esimiestyöhön, liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, koulutustehtävissä työskenteleville, opettajaksi aikoville ja opettajille lisäpätevöitymiseen, sosiaali- ja terveysalalle, kulttuuri- ja taidealalle ja ympäristöosaamisen hankkimiseen.

Opinnoilla voit päivittää ja laajentaa tietämystäsi – vaikkapa Suomi 100 vuotta -teemaan liittyen. Tutkimukseen perustuvat yliopisto-opinnot avaavat uusia näkökulmia jo ennestään tuttuihinkin asioihin!

Jos hyödynnät avoimen yliopiston opintoja osaksi henkilöstökoulutusta siten, että työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä opintosihteeriin ennen ilmoittautumista opintoihin. 3


JOUSTAVIA OPISKELUTAPOJA Avoimen yliopiston opinnot pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavilla opiskelutavoilla, jotta opiskelu olisi mahdollista esimerkiksi työn tai muun opiskelun ohella ja paikkakunnasta riippumatta.

Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa Monimuoto-opintoihin sisältyy • opiskelijan itsenäistä opiskelua kuten perehtymistä opintojaksojen aiheisiin opiskeluohjeiden ja oppimateriaalin avulla, valmistautumista opintoryhmän työskentelyyn, kirjallisten tehtävien tekemistä ja tentteihin valmistautumista • osallistuminen tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn paikallisessa oppilaitoksessa ja Moodle-oppimisympäristössä. Opintoryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä aiheita ja opintosuoritusten (mm. kirjalliset tehtävät, tentit) tekemistä. Tuutori on oppiaineensa asiantuntija, joka antaa ohjausta ja neuvoo opintoihin liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä ja opintojen suorittamisessa. • yliopiston opettajien antamaa opetusta. Se voi olla esimerkiksi johdantoluento tai seminaaripäivä Turussa. Opetus voidaan myös välittää verkon kautta oppilaitoksille tai se voi olla luentotallenteina Moodlessa.

Opetus- ja opiskelutavat vaihtelevat oppiaineittain. Myös suoritustavoissa voi olla vaihtoehtoja: voit valita esimerkiksi osallistumisen lähiopetukseen tai verkkokurssille, tentin tai kirjallisen tehtävän. Moniin opintoihin sisältyy opiskelua Moodle-oppimisympäristössä ja luentoja AC-verkkokokousympäristössä. Opintoihin sisältyy aina myös itsenäistä opiskelua. Opinnot mitoitetaan niiden työmäärän mukaan: 1 opintopiste (op) vastaa keskimäärin opiskelijan 27 tunnin työpanosta. Siihen sisältyy osallistuminen opetukseen, itsenäinen opiskelu ja opintosuorituksen tekeminen.

Lähiopetus Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa Lähiopetuksena järjestettäviin opintoihin kuuluu tavallisesti luento-opetusta, harjoituskursseja, seminaareja tai muuta opetusta sekä luento- ja kirjatenttejä ja opintotehtäviä.

Monimuoto-opintojen opintoryhmät kokoontuvat yleensä iltaisin ja ryhmät työskentelevät opintojen opetusohjelman mukaan.

Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa lähiopetus toteutetaan • integroituna opetuksena: avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus pidetään arkisin yleensä klo 8 ja 16 välillä. • arki-iltaisin klo 16 jälkeen järjestettävänä opetuksena. Opetusta voi olla myös lauantaisin.

Tarkista tiedot opintojen sisällöstä, aikatauluista ym. opetusohjelmista Opintotarjonta-verkkosivulta!

Yhteistyöoppilaitoksissa lähiopetus järjestetään niiden omien aikataulujen mukaan. 4


Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op Palvelujen johtaminen 6 op Työpsykologia 6 op Vero-oikeus 5 op Yhteisöoikeus 6 op Yrittäjyys 3 op Espanja: Kirjallinen viestintä 2 op Sverigekunskap för ekonomer 3 op Yhteisöviestintä 4 op Introduction to Innovation and Business 5 ECTS Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op Kulttuurihistoria, perus- ja aineopinnot Kulttuuri- ja elämysmatkailu: Luonto ja ympäristö matkailussa 3 op / Nature, Environment and Tourism 3 ECTS Lääketiede: Lihavuus 3–4 op Maantiede, perusopinnot 27 op Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op Mediakasvatus 5 op Museologia: Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op Psykologia, perus- ja aineopinnot Taidehistoria: Suomen taide 5 op Tietojenkäsittelytieteet, perusopintoja 23 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op Uskontotiede, perusopinnot 25 op Ympäristötiede, perusopinnot 25 op

Verkko-opintoja myös täysin etäopiskeluna Verkko-opinnot ovat ajan ja paikan suhteen joustavin tapa opiskella. Opinnot etenevät opintojen opetusohjelman mukaan ja sen puitteissa voit ajoittaa itse oman opiskelusi. Opiskelu ei vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja vaan atk-perustaidot ja Internet-yhteyden käyttömahdollisuus riittävät. Opintoihin voi sisältyä vapaaehtoista tai pakollista lähiopetusta tai tenttejä Turussa, mutta useimpiin verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta – vaikka ulkomailta. Verkko-opintojen toteutustavat vaihtelevat oppiaineesta riippuen. Useimmissa opinnoissa opiskelijat osallistuvat tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn Moodleoppimisympäristössä. Moodlessa on ohjeita opintojen suorittamiseen, tehtäviä, oppimateriaaleja ja monissa aineissa myös luentotallenteita. Opintoihin kuuluu kirjoittamalla käytäviä keskusteluja, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Joissakin oppiaineissa opinnot suoritetaan itsenäisesti Moodlessa olevien ohjeiden ja materiaalien avulla. Muun muassa seuraavia opintoja voi opiskella verkko-opintoina. Useimmista opintokokonaisuuksista voi valita myös yksittäisiä jaksoja: Aikuiskasvatustiede, perusopinnot 25 op Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Asklepios-ohjelma: Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus 15 op Biologia: Genetiikan perusteet 3 op East Asian Studies Erityispedagogiikka, perus- ja aineopinnot Fysiologia ja genetiikka: Ihmisen fysiologia 2 op Johdatus oikeustieteeseen 2 op Kasvatustiede, perus- ja aineopinnot Kauppakorkeakoulun opintoja: Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS Henkilöstöjohtaminen 6 op Johtamisen perusteet 3 op

Opintoja ympäri vuoden – myös kesällä Suurin osa opintokokonaisuuksista alkaa vuosittain elo-syyskuussa, mutta perus- ja aineopintokokonaisuuksia alkaa myös tammikuussa ja kesällä. Joihinkin opintoihin on mahdollista tulla mukaan koko lukuvuoden ajan. Yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja on tarjolla sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella ja myös kesäopintoina.

5


ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN

Ilmoittautuminen Turun yliopiston järjestämiin opintoihin Turun kauppakorkeakoulun kurssit: Kurssit Turussa ja Porin yksikössä järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodeittain ja jokaisella periodilla on oma ilmoittautumisaikansa, ks. s. 26 ja 37.

Avoimeen yliopisto-opetukseen voivat osallistua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinto-oikeuden saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella. Opinto-oikeus on määräaikainen. Moniin opintoihin voidaan ottaa kaikki ilmoittautujat, mutta osassa opinnoista opiskelijamäärä on rajoitettu (kiintiö) ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinnassa voidaan käyttää myös muita perusteita, esimerkiksi aineopinnoissa edellytetään aiempia opintoja.

Muiden tiedekuntien opinnot: Ilmoittautuminen alkaa • syyslukukauden 2017 opintoihin 10.8.2017 poikkeuksena ovat oikeustieteelliset opinnot, ks. s. 55–57. • kevätlukukauden 2018 opintoihin 29.11.2017 • kesän 2018 opintoihin huhtikuussa 2018. Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston Nettiopsussa alkaa aina klo 10.00. Jos olet ilmoittautumassa opintoihin, joissa on opiskelijakiintiö, rekisteröidy etukäteen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelun käyttäjäksi, sillä se nopeuttaa ilmoittautumista.

Ilmoittautumista koskevat yleisohjeet ovat Ilmoittautuminen ja opiskelijapalvelut -verkkosivulla. Tarkemmat tiedot ovat opintojen opetusohjelmissa. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -verkkopalvelussa.

Yliopiston järjestämässä opetuksessa avoimen yliopiston opintomaksu on opintokokonaisuuksissa 10 €/opintopiste, yksittäisillä opintojaksoilla ja kursseilla 15 €/op.

• Tarkista opintojen opetusohjelmasta ilmoittautumisen alkamis- ja päättymis päivä (Huom! yhteistyöoppilaitoksilla on omat ilmoittautumisaikansa), maksutiedot, mahdollinen opiskelija kiintiö, valintaperusteet ym. • Tutustu etukäteen ilmoittautumis- ja maksuehtoihin, sillä ilmoittautuminen on sitova. • Opintomaksu maksetaan pääsääntöisesti verkkopankissa ilmoittautumisen yhteydessä. • Lisätietoja ilmoittautumisesta ja maksuista saa opintosihteereiltä.

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin Oppilaitoksilla on omat ilmoittautumisaikansa. Tarkista ajat oppilaitoksilta ja ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen ja vasta sen jälkeen oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Avoimen yliopiston opintomaksut vaihtelevat opetusmuodon ja opintojen laajuuden mukaan (alkaen 10 €/op). Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tai oppilaitoksen välityksellä. Oppilaitokset laskuttavat lisäksi omat maksunsa. 6


Humanistiset opinnot Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan erityispiirre on laaja-alaisuus. Tiedekunnassa on yli 30 oppiainetta. Ne ryhmitellään historia-aineisiin, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen aineisiin sekä kieliaineisiin. Taiteiden tutkimuksen ainevalikoima on maan suurin ja historia-aineista kulttuurihistoriaa on mahdollista opiskella tutkintotasolla ainoastaan Turun yliopistossa. Humanistisen tiedekunnan Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma toimii Porin yliopistokeskuksessa. Avoimen yliopiston kautta on mahdollista osallistua myös näihin opintoihin.

Opiskella voi tutkinto-opintoihin tähdäten tai harrastuksen ja yleissivistyksen vuoksi. Opintoja voi myös hyödyntää monella eri alalla työelämän tarpeisiin oman ammatillisen osaamisensa syventämiseksi ja monipuolistamiseksi. Humanistiset opinnot antavat hyvät valmiudet ymmärtää nykypäivän ilmiöitä ja tapahtumia sekä niiden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja. Tutustu Suomi 100 vuotta -opintoihin, joita on tarjolla yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea!

Tulossa uusia verkko-opintoja kiinnostavasti teemoista! Liikenteen kulttuurihistoria 5 op Kuva ja propaganda 5 op Länsimaisen urheilun kulttuurihistoria 5 op Esinekulttuuri Suomessa – esineitä ajassa ja arjessa 5 op Ks. humanistisen tiedekunnan opinnot Opintotarjonta-verkkosivulta!

7

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot

Opinnot sopivat kaikille kulttuurista, taiteista, kielistä, mediasta ja historiasta kiinnostuneille.


H u ma n i s ti s e t o p i n n ot

ARKEOLOGIA JA HISTORIA

SUOMEN HISTORIA

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 35 op

Arkeologian ja historian perusopinnot antavat tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat. Perusopinnoista voi jatkaa tietyin edellytyksin kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian aineopintoihin.

Aineopinnoissa perehdytään eri näkökulmista Suomen historian lähestymistapoihin, lähteisiin sekä tutkimustuloksiin ja -menetelmiin. Opinnoissa keskitytään tutkimusmetodeihin, ja historian tietämystä syvennetään temaattisilla erikoiskursseilla. Opiskelija oppii luomaan ja välittämään uutta tietoa, ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laatia historian lähteiden ja tutkimusten kriittistä käyttöä edellyttäviä esityksiä. Opintojaksot: • Huoneentaulun maailma – ihmisiä Suomessa keskiajalta varhaismoderniin 5 op • Moderni aikakausi Suomen yhteiskunta- historiassa 5 op • Metodiopinnot 15 op • Proseminaari 10 op

Opintojaksot: • Historian taito 5 op • Näkökulmia menneisyyteen 20 op: Avauksia arkeologiaan 5 op Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Suomen historian linjat ja murrokset 5 op Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Aineopinnot alkavat kevätlukukaudella 2018 integroituna opetuksena. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 29.11.2017. Aineopintojen aloittaminen edellyttää hyvin tiedoin suoritettuja historian perusopintoja. Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojen aloitusinfo 28.8.2017 klo 18.00– 18.45 verkkovälitteisesti. Lähiopetus Turun yliopistossa Perusopinnot alkavat syyskuussa 2017 integroituna opetuksena. Opetus on pääasiassa päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

YLEINEN HISTORIA

Verkko-opinnot Perusopinnot järjestetään myös syyskuussa 2017 alkavina verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Perusopinnoista voi suorittaa yksittäisiä jaksoja.

Aineopinnot 35 op Opinnot antavat monipuolisen käsityksen historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärryksen yleisen historian tutkimuskentän laajuudesta.

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Alkio-opisto Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Lisäksi useissa oppilaitoksissa Suomen historian linjat ja murrokset 5 op, ks. s. 10.

Opintojaksot: • Kohteena historia 10 op: Ajankohtaisia näkökulmia yleiseen historiaan 5 op Historian olemus 5 op 8


Lähiopetus Turun yliopistossa Aineopinnot alkavat kevätlukukaudella 2018 integroituna opetuksena. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 29.11.2017. Opintoihin valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä 3 opiskelijaa, joilla on historian perusopintojen arvosanana vähintään 4.

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Alkio-opisto Lahden kansanopisto: Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Työväen Akatemia Lisäksi useissa oppilaitoksissa Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op, ks. s. 10.

KULTTUURIHISTORIA Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 35 op

Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva tieteenala, jota kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat ja elämisen arki, mutta myös historian merkitys nykyajassa. Perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perus­teista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.

Aineopinnoissa opiskelija perehtyy kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin ja tulkintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metodologisten valmiuksien lisäämiseen ja kulttuurihistorian tutki­mustyön sekä kirjoittamisen harjoitteluun. Opintojaksot: • Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 5 op • Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op • Kulttuurihistorian teemoja 5 op • Kulttuurihistorian metodologia 10 op • Proseminaari 10 op

Opintojaksot: • Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op • Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op • Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op • Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op: Antiikin ja keskiajan kulttuurihistoriaa 5 op Uuden ajan kulttuurihistoria 5 op 1800-luvun kulttuurihistoria 5 op Kansainvälisyys ja Suomen kulttuuri historia 5 op Perheen historia 5 op Sodan historia 5 op

Verkko-opinnot Aineopintojen aloitusinfo 11.9.2017 klo 18.00–18.45 verkkovälitteisesti. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Kulttuurihistorian kirjoittaminen -opintojakson voi suorittaa yksittäisenä jaksona syksyllä 2017. Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Alkio-opisto Työväen Akatemia 9

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot

Verkko-opinnot Aloitusinfot 4.9.2017, 2.10.2017 ja 15.1.2018 klo 18–18.45 verkkovälitteisesti. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Yksittäisinä opintojaksoina voi opiskella syksyllä 2017 Kulttuurihistorian aikakaudet ja keväällä 2018 Kulttuurihistorian metodologia ja historia -jaksot.

• Historian aineistot ja esitykset 10 op: Keskusteleva historia 5 op Tiedon haku ja hallinta 2 op Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op • Proseminaari ja tutkielma 10 op


SUOMI 100 VUOTTA

Suomen taide 5 op, kevät 2018 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Vaasan kesäyliopisto

Syvennä tietämystäsi avoimen yliopiston opinnoilla!

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot

Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op syksy 2017/kevät 2018 Kainuun kesäyliopisto Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Kianta-Opisto Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Lapin kesäyliopisto Mikkelin kesäyliopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Rauman kansalaisopisto Somero-opisto Vaasan kesäyliopisto

MUSEOLOGIA Perusopinnot 25 op Museologian perusopinnoissa käsitellään ihmisen arvottavaa todellisuussuhdetta ja sen ilmentymistä keräämisenä, vaalimisena, esittämisenä ja jakamisena. Opinnoissa pohditaan, mikä museo on ideana, instituutiona ja toimijana, ja millä muuttuvilla tavoilla museo on mukana yhteiskunnassa. Tarkastellaan erityisesti, miten museot kokoelminensa kautta ja osallistumalla aineellisen ympäristömme dokumentointiin ja vaalintaan ovat mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen, ja mitä muita toimijoita tällä samalla kentällä on samansuuntaisin tavoittein.

Suomen historian linjat ja murrokset 5 op syksy 2017 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Kainuun kesäyliopisto Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Lapin kesäyliopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Porin kesäyliopisto Rauman kansalaisopisto Tampereen kesäyliopisto Vaasan kesäyliopisto

Opintojaksot: • Johdatus museologiaan 4 op • Kokoelmat ja dokumentointi 3 op • Kokoelmien ja rakennetun ympäristön hoito 4 op • Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op • Rakennetun ympäristön dokumentoinnin lähtökohtia 5 op • Näyttelytoiminnan ja museopedagogiikan perusteita 3 op • Museoharjoittelu I 2 op

Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 5 op kevät 2018 Kainuun kesäyliopisto Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Rauman kansalaisopisto Vaasan kesäyliopisto

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyslukukaudella 2017 ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 2 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Siirtolaisuus 5 op, kevät 2018 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Kainuun kesäyliopisto Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Vaasan kesäyliopisto 10


KOTIMAINEN KIRJALLISUUS

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot 25 op

Uskontotiede tutkii uskonnollisia tai uskonnonkaltaisia ilmiöitä niiden kaikissa ilmenemismuodoissa. Alalla tehdään kysymyksiä ihmisen uskonnollisuudesta ja uskonnoista eri aikoina ja eri kulttuureissa esihistoriasta nykypäivään.

Perusopinnot johdattavat opiskelijan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ja sen historiaan sekä kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja erilaisiin kirjallisuuden lähestymistapoihin. Opinnot antavat valmiudet ymmärtää ja jäsentää kirjallisuudentutkimuksen kysymyksenasetteluja, keskustella erilaisista kirjallisuuden teorioista ja tulkinnoista sekä analysoida kirjallisuutta historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee ja hallitsee kulttuurien tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet, peruskäsitteet ja tutkimushistorian. Hänellä on perustuntemus maailman uskontoperinteistä sekä Suomessa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnollistaustaisista liikkeistä. Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia soveltaa uskontotieteen käsitteitä ja näkökulmia kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtämiseen.

Opintojaksot: • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op • Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op • Analyysikurssit 10 op: Proosan analyysikurssi 5 op Lyriikan analyysikurssi 5 op • Kirjallisuushistoria ja kaunokirjallisuus 10 op: Keskiajasta sotiin 4 op Sodista nykyaikaan 6 op

Opintojaksot: • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op • Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op • Työseminaari 3 op • Johdanto uskontotieteeseen 3 op • Suomen uskonnollinen kenttä 3 op • Aasian uskonnot 3 op • Lähi-idän uskonnot 3 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyslukukaudella 2017, ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Yksittäisenä opintojaksona voi opiskella Kirjallisuustieteen peruskurssin.

Verkko-opinnot Opinnot alkavat syyslukukaudella 2017. Verkko-opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. ”Sain uusia näkökulmia kulttuuristen ilmiöiden ja merkitysten ymmärtämiseen – siitä on hyötyä myös järjestö- ja tiedotustehtävissä.”

11

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot

USKONTOTIEDE


LUOVA KIRJOITTAMINEN

Aineopinnot 35 op Aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja.

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot

Perusopinnot 25 op Luovan kirjoittamisen opintojen tavoitteena on antaa laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on luovan kirjoittamisen perusopintojen suorittaminen. Opintojaksot: • Suunnittelu 1 op • Kirjoittamisen lajit 16 op: Proosan kirjoittaminen II 4 op Lyriikan kirjoittaminen II 4 op Draaman kirjoittaminen II 4 op Tietokirjoittaminen II 4 op • Kirjoittamisen erityisalat 8 op: Kirjoittaja ja lajityyppi 4 op Kirjoittamisen ulottuvuudet 4 op Kirjoittaminen julkaistavaksi 4 op • Seminaari 10 op

Opintojaksot: • Johdatus kirjoittamiseen 5 op • Proosan kirjoittaminen 6 op • Lyriikan kirjoittaminen 4 op • Draaman kirjoittaminen 4 op • Tietokirjoittaminen 4 op • Arviointi ja koonti 2 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyskuussa 2017. Opetus järjestetään ilta-aikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Opiskelijoilta edellytetään perusopintojen suoritusta.

Lähiopetus Turun yliopistossa Perusopinnot alkavat 12.9.2017 Johdatus kirjoittamiseen 5 op -jaksolla, jonka voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona. Opetus järjestetään ilta-aikaan. Opintoihin sisältyy myös verkko-opiskelua. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 36 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Lapin kesäyliopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Tampereen kesäyliopisto

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Helsingin työväenopisto HEO Kansanopisto Kainuun kesäyliopisto Lapin kesäyliopisto Paasikivi-opisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu ja Ylivieska Porin kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto

Luovan kirjoittamisen opettajina toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opintoihin sisältyy runsaasti asiantuntijaluentoja. Tutustu opetusohjelmiin!

12


MEDIATUTKIMUS, TAIDEHISTORIA JA MUSIIKKITIEDE

Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op

Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op Perusopinnot antavat kokonaiskuvan ja ymmärryksen mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintojaksot: • Mediatutkimuksen käytäntöjä, käsitteitä, teorioita 20 op: Media ja verkostot 5 op, Kerronta ja tulkinta 5 op, Valta ja kritiikki 5 op, Mediahistoria ja -arkistot 5 op • Mediatutkimuksen näkökulmia 15 op: Materia, media ja ajattelu 5 op Medioitu todellisuus 5 op Lajityypit ja tyylihistoriat 5 op Populaarikulttuuri 5 op Erot ja identiteetit 5 op Media, talous ja työ 5 op Mediakasvatus 5 op Puheviestinnän opettaminen ja arviointi 5 op Harjoittelu 5 op

Opintojaksot: • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op • Opiskeluvalmiudet 2 op • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taide- historia tieteenaloina 5 op • Näkökulmia kuviin ja ääniin: teoria 2 op • Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset 3 op • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyslukukaudella 2017, ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Aineopinnoista voi opiskella yksittäisenä opintojaksona Mediakasvatus-verkkokurssin.

Verkko-opinnot Opinnot alkavat syyslukukaudella 2017. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Verkko-opinnot on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna. Opinnoista voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, esim. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op ja Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op -jaksot.

Mediakasvatus 5 op

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Lahden kansanopisto: Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op, Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op

Opintojaksolla perehdytään mediakasvatuksen nykytilaan sekä ajankohtaisen tutkimuksen että käytännön harjoitusten näkökulmista. Opiskelija saa käsityksen mediakasvatuksen erilaisista määrittelytavoista sekä median merkityksestä nyky-yhteiskunnassa, erityisesti lasten ja nuorten elämässä. Työstäessään erilaisia media-analyyseja opiskelija saa valmiudet käytännön mediakasvatuksen 13

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot

Aineopinnoissa opiskelija saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Opiskelija syventyy opinnoissaan erityisesti häntä kiinnostaviin tutkimusalueisiin valitsemillaan näkökulmakursseilla.


toteuttamiseen. Kurssi sopii hyvin esimerkiksi opettajille koulukohtaisen mediakasvatussuunnitelman valmisteluun.

KREIKKALAINEN FILOLOGIA

Verkko-opinnot Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 16.10.2017 alkaen ja kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen syksyn kurssille alkaa 10.8., kevään kurssille 29.11.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen kreikan kielitiedon ja -taidon taso, että hän perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuaan kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa kreikankielistä proosaa ja runoutta. Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva kreikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Perusopinnot 25 op

Taidehistorian aineopintoja

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot

Taidehistorian aineopinnoista voi opiskella seuraavia opintojaksoja:

Maailman taide 5 op Itämeren alueen taide 5 op Suomen taide 5 op

Opintojaksot: • Kreikan kielen perusteet 10 op: Kreikan alkeiskurssi 5 op Kreikan jatkokurssi 5 op • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op: Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op Kreikan historia ja yhteiskunta 5 op Kreikan kirjallisuuden historia 3 op Antiikin filosofia 2 op Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op • Optiot: Kreikka Antiikin historiankirjoitus 3 op Antiikin runoteoria 3 op Uskonto antiikin maailmassa 2 op Kreikkalaista mytologiaa 2 op Kirjan historia keskiajalla 2 op

Opintojaksot voi suorittaa kirjatentteinä Turun yliopistossa syyslukukaudella 2017 ja kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen syyslukukauden opintoihin alkaa 10.8., kevätlukukauden opintoihin 29.11.

Suomen taide 5 op Opintojakson tavoitteena on antaa perustuntemus Suomen taiteen vaiheista, sen historiallis-maantieteellisistä ja yhteiskunnallisista konteksteista sekä tärkeimmistä taiteilijoista ja teoksista. Opinnoissa käsitellään Suomen taiteen ohella valituilta osin Ruotsin ja muiden naapurimaiden taidetta, instituutioita ja yhteiskunnallisia funktioita keskiajalta nykypäivään ulottuvalla ajanjaksolla.

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2017 ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan latinalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Verkko-opinnot Opintojakso järjestetään verkko-opintoina kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 29.11.2017. Verkko-opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

14


LATINALAINEN FILOLOGIA

SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS

Perusopinnot 25 op Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen latinan kielitiedon ja -taidon taso, että hän perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuaan kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä proosaa ja runoutta. Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva roomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Perusopinnot 25 op

Opintojaksot: • Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin 3 op • Äänne- ja muotorakenne 5 op • Lauseoppi 5 op • Sananmuodostus 3 op • Tekstityön kurssi 5 op • Suomen kieli monikielisessä yhteiskunnassa 2 op • Näkökulmia viroon suomen lähisukukielenä 2 op

Opintojaksot: • Latinan kielen perusteet 10 op: Latinan alkeiskurssi 5 op Latinan jatkokurssi 5 op • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op: Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op Rooman historia ja yhteiskunta 5 op Rooman kirjallisuuden historia 3 op Antiikin filosofia 2 op Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op • Optiot: Rooma Antiikin historiankirjoitus 3 op Antiikin runoteoria 3 op Uskonto antiikin maailmassa 2 op Roomalaista mytologiaa 2 op Kirjan historia keskiajalla 2 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2017, ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 4, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

VIRON KIELI JA KULTTUURI

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2017, ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan kreikkalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Viron kielen ja kulttuurin perusopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti kirjatentteinä Turun yliopistossa syyslukukaudella 2017 ja kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen syyslukukauden opintoihin alkaa 10.8., kevätlukukauden opintoihin 29.11.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Viron historia 5 op Viron kirjallisuushistoria 5 op 15

H u ma n i s ti s e t o p i n N O T

Suomen kielen perusopintojen tarkoituksena on antaa tieteenalasta sellaiset perustiedot, joita voi hyödyntää opinnoissa ja työelämässä. Tieto- ja taitotavoitteina ovat kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen ja sanaston pääpiirteet, tekstiammattilaisen valmiudet sekä perustiedot uralilaisesta kielikunnasta.


Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot Porin yliopistokeskuksessa

Opintojaksot: • Tutkielmaseminaari 10 op • Tutkimustaidot 13 op • Digitaalisen kulttuurin painopistealueet 6 op • Digitaalisen kulttuurin tuotanto 6 op

DIGITAALINEN KULTTUURI

Lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa Opinnot alkavat syksyllä 2017 integroituna opetuksena (opetus päivällä). Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin.

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot , P O R I

Perusopinnot 25 op Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti kulttuurin käynnissä olevia muutoksia, uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen muotoja sekä uuden teknologian käyttömahdollisuuksia. Perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitaalisen kulttuurin käsitteistöön eri näkökulmista, tarjota tutkimuksellisia perusvalmiuksia sekä opastaa teknologisten tutkimus- ja toimintaympäristöjen hallintaan.

KULTTUURI- JA ELÄMYSMATKAILU

Opintojaksot: • Digitaalinen maailma 5 op • Kulttuuriperintö 5 op • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op • Digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perusteet 6 op: Digitaalisen kulttuurin tutkimuksellinen ajattelu 3 op Kirjoittaminen ja digitaalinen kulttuuri 3 op • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin: valinnainen kirjallisuus 4 op

Matkailu on leimallisesti monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnot antavat mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta.

Lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa Opinnot alkavat syksyllä 2017 integroituna opetuksena (opetus päivällä). Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa järjestetään syksyllä 2017 integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8., kiintiö 3 opiskelijaa.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa seuraavat perusopintojen opintojaksot:

Kulttuuriympäristöt ja matkailu 2 op

Luonto ja ympäristö matkailussa 3 op / Nature, Environment and Tourism 3 ECTS

Aineopinnot 35 op

Verkko-opinnot järjestetään syksyllä 2017. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8., kiintiö 3 opiskelijaa.

Aineopintojen päätavoite on digitaalisen kulttuurin tutkimuksellisten valmiuksien kehittäminen. Aineopinnot vahvistavat oppiaineen painopistealueiden tuntemusta ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua valitsemiinsa digitaalisen kulttuurin teemoihin. 16


Lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa Opinnot alkavat syksyllä 2017 integroituna opetuksena (opetus päivällä). Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Edellytyksenä on perusopintojen suoritus vähintään hyvin tiedoin.

KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS Perusopinnot 25 op Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen ja monitieteinen oppiaine. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee esimerkiksi esineitä, paikkoja, rakennuksia ja rakennettuja alueita sekä arvojärjestelmiä ja sosiaalisia käytänteitä. Kiinnostuksen kohteina ovat kulttuuriperinnön synty, merkitys, muutos, välittyminen, käyttö ja asema eri yhteiskunnissa ja eri aikoina. Kulttuuriperintöä tutkitaan paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Perusopintojen tavoite on, että opiskelija omaksuu kulttuuriperinnön tutkijan näkökulman.

KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU Oppiaineen tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kulttuurialan projekti-, hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Oppiaine tarjoaa tietoa kulttuurialan rahoituksesta ja hallinnosta sekä kulttuurin tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Opintojaksot: • Digitaalinen maailma 5 op • Kulttuuriperintö 5 op • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op • Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 8 op: Menneisyys tutkimuskohteena 4 op Kenttätyömenetelmät 4 op • Näkökulmia kulttuuriperintöön 2 op

Opintojaksot: • Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 3 op • Kulttuuripolitiikka ja -hallinto 3 op • Kulttuuri ja talous 5 op • Kulttuurituotannon tutkielmakurssi 5 op • Kulttuurituotannon erityiskysymyksiä 4 op • Projektiseminaari 5 op

Lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa Opinnot alkavat syksyllä 2017 integroituna opetuksena (opetus päivällä). Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa Opinnot alkavat syksyllä 2017 integroituna opetuksena (opetus päivällä). Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8.

Aineopinnot 35 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Projektiseminaari 5 op -opintojakso järjestetään lähiopetuksena 24.10.–12.12.2017 Turun yliopistossa. Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa 10.8.

Aineopintojen tavoite on, että opiskelija omaksuu kulttuuriperinnön tutkijan tieteellisen työskentelyn valmiudet ja tutkimustaidot. Opintojaksot: • Tutkielmaseminaari 10 op • Keskusteluja kulttuuriperinnöstä 8 op • Kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutus 8 op • Kulttuuriperinnön kentät 9 op

Kulttuurituotannon opintoja myös Turussa

17

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot , P O R I

Perusopinnot 25 op


MAISEMANTUTKIMUS

Opintojaksot: • Tutkielmaseminaari 10 op • Maiseman tulkinta ja metodologia 4 op • Maisemantutkimuksen kenttätyö 4 op • Kulttuuriympäristön suojelu 4 op • Praktikum 5 op • Yhdyskuntasuunnittelu 4 op • Paikkatiedon käyttö maiseman tutkimuksessa 5 op

Perusopinnot 25 op

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot , P O R I

Maisemantutkimus tutkii paikkoja, maisemaa, tilaa ja niiden muutosta kulttuurisina ilmiöinä. Se käyttää humanistista tutkimusotetta mutta yhdistelee sitä muiden ympäristöä, alueita ja tilaa tutkivien tieteenalojen teorioihin ja menetelmiin.

Lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa Opinnot alkavat syksyllä 2017 integroituna opetuksena (opetus päivällä). Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Edellytyksenä on perusopintojen suoritus vähintään hyvin tiedoin.

Perusopintojen tavoitteena on esitellä tieteelliset näkökulmat maisemaan ja sen muutokseen, oppia ymmärtämään maisemaa kulttuurisena kokemistapana ja merkitysjärjestelmänä sekä historiallisena ja kulttuurisena ympäristönä.

MUSEOLOGIA

Opintojaksot: • Digitaalinen maailma 5 op • Kulttuuriperintö 5 op • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op • Suomalainen maisema 4 op • Aineistot ja menetelmät 4 op • Valinnainen opintojakso tai kirjallisuus 2 op

Perusopinnot 25 op Opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan aineellista kulttuuria merkitysten kantajana, dokumentoimaan esineellistettyä kulttuuria sekä problematisoimaan kulttuuriperinnön määrittelemiseen ja käyttöön liittyviä valinta- ja arvostusprosesseja. Opiskelija tutustuu kulttuuriperinnön säilyttämistä ja sen jatkuvuutta tukeviin juridisiin, yhteiskunnallisiin ja teknisiin keinoihin. Opiskelussa pyritään läheiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen museoiden kanssa.

Lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa Opinnot alkavat syksyllä 2017 integroituna opetuksena (opetus päivällä). Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8.

Aineopinnot 36 op

Opintojaksot: • Johdatus museologiaan 4 op • Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op • Museonäyttely ja museopedagogiikka 5 op • Kokoelmien luonti, hoito ja dokumentointi 5 op • Rakennetun ympäristön inventointi, arvottaminen ja suojelu 5 op • Museoharjoittelu 2 op

Aineopinnoissa perehdytään humanistisen maisemantutkimuksen teoriaperinteeseen ja metodeihin sekä kulttuuriympäristöjen suojelun, maisemasuunnittelun ja ympäristökasvatuksen kenttiin maisemantutkimuksen sovellusalueina. Samalla tutustutaan maiseman kannalta tärkeisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin toimijoihin. Tutkielmaseminaarissa harjoitellaan maiseman monitieteistä tutkimusta itsenäisesti ja pienryhmässä, praktikumissa työskennellään laajojen soveltavien opintohankkeiden parissa. Opinnoissa voi tutustua oman valinnan mukaan maisemantutkimuksen erityisalueisiin.

Lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa Opinnot alkavat syksyllä 2017 integroituna opetuksena (opetus päivällä). Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op -jakson voi suorittaa yksittäisenä verkkokurssina keväällä 2018. 18


ASKLEPIOS-OHJELMA:

Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus Millä tavalla käsitys terveydestä, sairaudesta ja ihmismielestä on vaihdellut eri aikoina ja eri kulttuureissa? Kuka saa määritellä terveyden ihanteet? Asklepios-ohjelma on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, lääketieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteinen opintokokonaisuus. Ohjelman päätavoitteena on tarjota monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen.

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyslukukaudella 2017, ja ne järjestetään Turun yliopistossa integroituna lähiopetuksena. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Opiskelijakiintiö on 5, valinta motivaatiotehtävän perusteella.

Lukuvuonna 2017–2018 ohjelman teemana on Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus. Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus ovat ajankohtaisia teemoja, joiden tuntemuksesta on hyötyä eri alojen opinnoissa ja työtehtävissä.

Verkko-opinnot Opintokokonaisuuden voi suorittaa myös verkko-opintoina, täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyslukukaudella 2017. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Opiskelijakiintiö on 5, valinta motivaatiotehtävän perusteella.

Asklepios-ohjelman opiskelumenetelmissä painotetaan kirjoittamista ja keskustelua. Ohjelmassa on mahdollista kehittää tieteellisen kirjoittamisen taitoja sekä kykyä monitieteiseen ajatteluun ja tieteenalarajat ylittävään vuorovaikutukseen. Ohjelma jakautuu viiteen kurssiin: • Asklepios I: Terveys, kulttuuri ja eriarvoisuus 3 op • Asklepios II: Terveyden eriarvoinen historia 3 op • Asklepios III: Eriarvoisuus terveydenhuollossa 3 op • Asklepios IV: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op • Asklepios V: Lopputyö 3 op

19

H u ma n i s ti s e t o p i n n ot

Asklepios-ohjelma tarjoaa monitieteisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

Opintokokonaisuus 15 op


Kasvatustieteelliset opinnot Kasvatustieteelliset opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen ilmiöistä kiinnostuneille. Opintoja on mahdollisuus painottaa oman kiinnostuksen, ammatin tai jatko-opiskelusuunnitelman mukaan. Opinnot sopivat esimerkiksi luokanopettajan koulutukseen tai pedagogisiin opintoihin hakeutuville.

K a s vat u s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Ne sopivat myös opetus- ja kasvatusalalla, muissa koulutustehtävissä ja henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan avoimen yliopiston väylän kautta. Korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan maisteriopintoihin suoritettuaan haettavasta aineesta perus- ja aineopinnot. Tutkintoon tähtäävät voivat opiskella avoimessa yliopistossa suurimman osan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvista opinnoista.

”Opintojen parhaita puolia ovat olleet opintoryhmät, jotka ovat

koostuneet aikuisopiskelijoista, joilla on jo työn ja elämänkokemuksen

kautta monenlaista annettavaa ja jaettavaa toisillekin opiskelijoille.”

”Tuutorimme oli todella hyvä tsemppari! Hän panosti ohjaukseen ja antoi

tärkeää kannustusta koko opintojen ajan.”

Monta hyvää syytä aloittaa opinnot avoimessa yliopistossa! Katso Kasvatusalalle? -video opintojen esittelysivuilta!

20


AIKUISKASVATUSTIEDE Perusopinnot 25 op Opintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen perusteet aikuiskasvatuksen näkökulmasta. Opintojaksot: • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op • Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op • Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op • Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op • Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyskuussa 2017 ja päättyvät kevätlukukaudella 2019. Opinnot järjestetään integroituna opetuksena päivä-aikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on aikuiskasvatustieteen perusopintojen 25 op tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen 25 op suorittaminen vähintään hyvin tiedoin.

Verkko-opinnot Aloitusohjaus 21.9.2017 klo 17.30–19 Turussa ja verkkovälitteisesti. Ilmoittautuminen opintoihin 10.8. alkaen. Opinnot on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna. Yksittäisinä jaksoina voi opiskella mm. Aikuiskoulutuksen sosiologia, Aikuiskasvatuksen psykologia ja Aikuis- ja työelämän koulutus -jaksot.

ALKUKASVATUS Perusopinnot 25 op

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Helsingin aikuisopisto Rauman kansalaisopisto: Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Turun kesäyliopisto: Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee alkukasvatuksen perusopintoihin sisältyvien opintojen sisällöt ja toimintatavat. Opiskelija osaa soveltaa alkukasvatuksen perusopintojen tietoja lasten kanssa tapahtuvaan opetus-oppimis -vuorovaikutukseen. Opiskelija kehittää omaa alkukasvatuksen asiantuntijuuttaan laaja-alaisesti.

Aineopinnot 35 op Aineopinnoissa tavoitteena on kasvatustieteellisen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä käsityksen rakentaminen opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintojaksot: • Kehityspsykologia 5 op • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op • Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op • Matematiikka ja ympäristöoppi 4 op • Taito- ja taideaineet 3 op Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Perusopinnot alkavat syyskuussa 2017 Turun kesäyliopistossa. Opetus järjestetään pääasiassa ilta-aikaan. Kiintiö 25 opiskelijaa.

Opintojaksot: • Aikuiskasvatuksen historia 3 op • Kasvatusfilosofia 3 op 21

K a s vat u s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

• Oppimisen ja työelämän psykologia 4 op • Aikuiskoulutuksen suunnittelu 5 op • Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimi sen arviointi 5 op • Aikuiskoulutuspolitiikka 3 op • Proseminaari 8 op • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatus tieteissä 4 op


ERITYISPEDAGOGIIKKA Kasvatustieteellisten opintojen esittelytilaisuus Turun kaupungin pääkirjastossa 14.8.2017 klo 16.30–18.30 ja netin kautta 24.8. klo 17–18. Tervetuloa!

Perusopinnot 25 op

K a s vat u s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat. Opinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina.

rakentanut käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintojaksot: • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op • Erityispedagogiikan perusteet 5 op • Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op • Oppimisen edellytykset 3 op • Perusopintojen kirjallisuus 7 op • Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Opintojaksot: • Erityiskasvatuksen historia 3 op • Erityiskasvatus osana suomalaista yhteis kuntaa 3 op • Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op • Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 3 op • Erityiset oppimisvaikeudet 3 op • Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op • Proseminaari 8 op • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatus tieteissä 4 op • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 2 op • Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa 3 op

Erityispedagogiikan perusteet -jakson voi suorittaa yksittäisenä jaksona. Aloitusohjaus erityispedagogiikan perusopintoihin 14.9.2017 klo 17.00–18.30 Turussa ja verkkovälitteisesti. Verkko-opinnot Ilmoittautuminen opintoihin 10.8. alkaen. Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Ohjaustilaisuus opintoihin 28.9.2017 klo 17.00–18.30 verkkovälitteisesti. Aineopinnot päättyvät kevätlukukaudella 2019. Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on erityispedagogiikan perusopintojen 25 op suorittaminen vähintään hyvin tiedoin.

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Itä-Hämeen opisto: Erityispedagogiikan perusteet 5 op Kainuun kesäyliopisto Porin kesäyliopisto Porvoon kansalaisopisto

Verkko-opinnot Ilmoittautuminen 10.8. alkaen. Opinnot voi aloittaa myös lukuvuoden aikana.

Aineopinnot 35 op Tavoitteena on, että opiskelija on syventänyt ajattelu- ja lukutaitoaan keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Jokiläänin kansalaisopisto 22


KASVATUSTIEDE

Sastamalan Opisto Turun kristillinen opisto Valkeakoski-opisto

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 35 op

Kasvatustieteen perusopintojen päämäärä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä. Opintojaksot: • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op • Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op • Kasvatuspsykologia 4 op • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op • Kasvatustieteen perusopintojen loppu tentti 7 op

Opintojaksot: • Kasvatuksen psykologia 4 op • Kasvatusfilosofia 3 op • Kasvatuksen historia 3 op • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op • Koulutuspolitiikka 6 op • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op • Proseminaari 8 op

Yksittäisenä opintojaksona voi suorittaa mm. Johdatus kasvatustieteisiin -jakson. Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa Aloitusohjaus 20.9.2017 klo 17.00–18.30 Turussa ja verkkovälitteisesti. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8.

Aloitusohjaus 12.9.2017 klo 17.00–18.30 verkkovälitteisesti. Edellytyksenä aineopintoihin ilmoittautumiselle on kasvatustieteen perusopintojen 25 op, opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen 25 op tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen 25 op suorittaminen vähintään hyvin tiedoin.

Verkko-opinnot Aloitusohjaus 13.9.2017 klo 17.00–19.30 Turussa ja verkkovälitteisesti. Opinnot voi aloittaa myös kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen syksyn opintoihin alkaa 10.8., kevään opintoihin 29.11. Verkko-opinnot on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna.

Verkko-opinnot Ilmoittautuminen opintoihin 10.8. alkaen. Opinnot voi aloittaa myös lukuvuoden aikana. Yksittäisinä opintojaksoina voi opiskella Kasvatuksen psykologia sekä Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen -jaksot.

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Helsingin aikuisopisto HEO Kansanopisto Hiiden opisto Hämeen kesäyliopisto, Forssa Muurlan opisto: Johdatus kasvatustieteisiin Kainuun kesäyliopisto Porin kesäyliopisto Porvoon kansalaisopisto Rauman kansalaisopisto Salon kansalaisopisto

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Alkio-opisto Helsingin aikuisopisto Kirkkonummen kansalaisopisto Porin kesäyliopisto 23

K a s vat u s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Opinnoissa on tavoitteena kasvatustieteellisen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentamalla käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.


TIETO- JA TILASTOLLISET VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAIDOT 6 op OPETUSKÄYTÖN PROJEKTI Opintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien erilaisia 6 op käyttömahdollisuuksia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sekä ymmärtää niihin liittyvät keskeisimmät käsitteet ja tilastollisen testaamisen peruslogiikan. Opiskelija hallitsee empiirisen tutkimusaineiston valmistelun, kuvaamisen ja analysoinnin sekä tulosten tulkinnan ja esittämisen perusteet.

K a s vat u s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opetuksensa pedagogisesti perustellen ja tieto- ja viestintätekniikkaa soveltaen. Sisältö: • erilaisten tieto- ja viestintäteknisten sovellusten pedagoginen arviointi • tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin ja pedagogisten opetuskäytänteiden sovelluksiin • tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projektin suunnittelu ja toteutus, esim. digitaalinen oppimateriaali, verkkokurssi tai tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön soveltuva muu sovellus.

Sisältö: • empiirisen tutkimusaineiston valmisteluun ja kuvaamiseen perehtyminen SPSS-ohjelmistoa käyttäen • tilastollisten perusanalyysien toteuttamisen ja tulkitsemisen harjoittelu SPSS-ohjelmalla • tilastoanalyysien tulosten raportoinnin harjoittelu.

Opintojakso on osa Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot 25 op -opintokokonaisuutta (luokanopettajakoulutuksen sivuaineopintoja).

Opintojakso kuuluu kasvatustieteiden tutkinto-opintoihin sisältyviin kieli-, viestintäja metodiopintoihin. Kurssi sopii myös muiden alojen opintoihin.

Verkko-opinnot Opinnot järjestetään 9.10.2017–31.3.2018. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 20 opiskelijaa/ryhmä, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa Opinnot järjestetään alustavan tiedon mukaan 23.1.–11.4.2018. Ilmoittautuminen alkaa 29.11.2017. Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tutustu opiskelijoiden projektitöiden julkaisuun, ks. opintojen esittelysivu! ”Sain kurssilta ideoita, joita voi hyödyntää käytännössä.” ”Oli kiinnostavaa tehdä verkossa yhteistyötä toisten opiskelijoiden kanssa.”

24


Kauppakorkeakoulun opinnot Avoimessa yliopistossa voit opiskella Turun kauppakorkeakoulun oppiaineiden, liiketaloustieteiden ja muiden kauppatieteellisten aineiden sekä liikekielten yksittäisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia. Opintotarjontaan sisältyy myös muita kauppakorkeakoulun opintoja. Opintoja järjestetään • Turun kauppakorkeakoulussa • Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä • avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa • verkko-opintoina.

Kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen opintotarjonta on laaja ja monipuolinen. Opinnot tarjoavat osaamista työelämän tarpeisiin ja yhä useampi opiskelee tutkintotavoitteisesti.

Avoimen yliopiston opintotarjonnasta voit valita oman kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan vaikka vain yhden kurssin tai muodostaa suurempia kokonaisuuksia. Kauppakorkeakoulun ja sen Porin yksikön tutkintovaatimukset poikkeavat osittain toisistaan. Avoimessa yliopistossa voi tutustua kauppatieteellisiin opintoihin ja korkeakoulutasoiseen opiskeluun. Opintoja voi hyödyntää esimerkiksi välivuoden aikana ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Avoimen yliopiston väylä antaa tutkintoon tähtääville mahdollisuuden hakea opiskelemaan kauppatieteitä ilman valintakoetta. Avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit voi sisällyttää perustutkintoihin. Opinnot sopivat erittäin hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen, omaehtoiseksi lisäkoulutukseksi ja henkilöstökoulutukseksi.

25

K aUPP A K O R K E A K O U L UN o p i n n ot

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus ja


ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

Kauppakorkeakoulun opinnot Turussa

tulijoita kuin on kurssipaikkoja. Jos kiintiö on täyttynyt, voit jäädä jonottamaan varasijaa.

Avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyy lukuvuonna 2017–2018 noin 140 kurssia.

Ota huomioon myös, että tietyillä opintojaksoilla on määrätty suoritusjärjestys, ja kurssille ilmoittautujilta voidaan edellyttää aiempien opintojaksojen suoritusta.

Opintotarjonta sisältää • Turun kauppakorkeakoulun tutkintoopetukseen integroituja kursseja. Integroiduilla kursseilla tarkoitetaan kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksen kursseja, joihin avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yhdessä perustutkinto-opiskelijoiden kanssa. Integroitu opetus järjestetään yleensä päiväaikaan. • avoimen yliopiston omia kursseja, joiden opetus pidetään iltaisin klo 16 jälkeen Turun kauppakorkeakoulussa. Osa kursseista järjestetään verkkokursseina, jotka eivät ole sidottuja aikaan ja paikkaan.

Opintotarjonta ja kurssien opetusohjelmat ilmoittautumisohjeineen, luento- ym. aikatauluineen löytyvät avoimen yliopiston verkkosivulta, valitse Opintotarjonta > Opinnot tiedekunnittain > Turun kauppakorkeakoulu > Opinnot Turussa. Opintoneuvonta ja opiskeluun liittyvät käytännön asiat hoidetaan avoimen yliopiston kauppakorkeakoulun palvelupisteessä. Voit varata ajan myös henkilökohtaiseen opintoneuvontaan. Katso yhteystiedot s. 70.

Kurssit järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodeittain. Jokaisen periodin kursseille on oma ilmoittautumisaikansa, joten opintoihin voi tulla mukaan joustavasti myös lukuvuoden aikana. Opetusperiodit: Periodi I: opetus 28.8.–13.10.2017 ilmoittautuminen kursseille 14.8.–23.8.2017

Kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen infotilaisuus 9.8.2017 klo 17 Turun kauppakorkeakoulussa.

Periodi II: opetus 23.10.–1.12.2017 ilmoittautuminen kursseille 4.10.–15.10.2017 Periodi III: opetus 8.1.–16.2.2018 ilmoittautuminen kursseille 7.12.–31.12.2017

Tervetuloa!

Periodi IV: opetus 5.3.–27.4.2018 ilmoittautuminen kursseille 14.2.–25.2.2018 Kursseille ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -verkkopalvelussa, ks. s. 6. Ilmoittautuminen alkaa aina klo 10.00. Tarkista opetusohjelmista etukäteen tiedot kurssikohtaisista opiskelijakiintiöstä, sillä suosituimmille kursseille on aina enemmän 26


Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 5 LR04 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa 5 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 5 LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 5 LR06 Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi 5 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 5 LR07,2 Tilinpäätösanalyysi 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 5 LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op Kevätlukukausi 2018 IV periodi, kiintiö 5 LR10 Konsernilaskenta 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 5 LR11 Tilintarkastuksen perusteet 4 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 5

Laskentatoimi ja rahoitus muodostaa kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen järjestelmän ja kielen, jonka avulla yrityksessä kommunikoidaan sen talouden ja rahoituksen kysymyksistä, sitä ohjataan, sen tavoitteita yhteismitallistetaan ja sen tuloksista raportoidaan sidosryhmille. Laskentatoimeen ja rahoitukseen kuuluu siten yrityksen toimintoja kuvaavien mittausjärjestelmien luominen ja kehittäminen, niiden vaatimien tietojen kerääminen sekä näin saadun aineiston muokkaaminen yritystä koskevaksi talous- ja rahoitusinformaatioksi. Tätä informaatiota käyttävät hyväkseen sen tuottaneiden laskentatoimen ja rahoituksen ammattilaisten lisäksi esimerkiksi analyytikot, sijoittajat ja yritysjohtajat erilaisissa päätöksenteko- ja johtamistilanteissa. Laskentatoimen ja rahoituksen tuottama informaatio on pääasiassa rahamääräistä, mutta entistä useammin myös ei-rahamääräistä mittaamista ja raportointia. Sen ydinkysymyksiä ovat talousyksikköjen kannattavuus, taloudellisuus ja rahoituksellinen tasapaino sekä tiedon tuottaminen sijoittajien, rahoitusmarkkinoiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin.

JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI Johtamisessa pyritään sovittamaan erilaisten organisaatiossa toimivien yksilöiden ja ryhmien sekä organisaation ulkoisten sidosryhmien tarpeet, tavoitteet ja toiminta menestyksellisesti yhteen. Tuloksellinen organisointi vaatii sekä ihmisten johtamisen (Leadership) että asioiden ja järjestelmien johtamisen (Management) taitoja. Nykyajan johtaminen edellyttää myös kykyä ymmärtää globalisoituneen talouden ja työelämän tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita toiminnalle.

LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 4 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 60, opetus iltaisin LRYB Kustannuslaskennan perusteet 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 60, opetus iltaisin LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 5 LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 5 LR02 Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa 5 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 10 LR03 Rahoituksen perusteet 5 op

Johtamisen ja organisoinnin oppiaine tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yritysten ja organisaatioiden johtamisesta ja johtajuudesta yhdistäen viimeisintä teoriaa ja yrityselämän käytäntöä. JOY Johtamisen perusteet 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 100, opetus iltaisin JOYe Johtamisen perusteet 3 op Verkkokurssi. Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 80 27

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS


ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

JOe2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Verkkokurssi. Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 100 JOe6 Työpsykologia 6 op Verkkokurssi. Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 100 JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 10 JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 10 JO3 Toimijat muuttuvassa organisaatiossa 6 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 10 JO4 Organisaatio ja toimintaympäristö 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 5 JO6 Työpsykologia 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 5 JO10 Liikkeenjohdon konsultointi 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 10 JO13/KV16 Responsible Business: an Introduction 6 ECTS Autumn term 2017 period I, intake10

MAY Markkinoinnin perusteet 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 100, opetus iltaisin MAe21 Palvelujen johtaminen 6 op Verkkokurssi. Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 50 MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 10 MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 10 MA13 Markkinointiviestintä 6 op Kevätlukukausi 2018 periodit III–IV, kiintiö 5 MA14 B2B-markkinointi 3–6 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 10

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA (International Business) The business environment today is highly international. In order to succeed in this competing environment, firms need access to personnel well-trained in international business skills. Not only are foreign languages essential, but employees and managers also need to understand foreign cultures and ways of doing business. Students gain understanding of the complexities of business in a globalising world. They learn how small firms internationalise, which factors and processes support or hamper this development and how eventually multinational enterprises are created.

MARKKINOINTI Markkinointi on keskeinen liiketaloustieteen oppiaine ja tutkimusala. Asiakasarvon tunnistamiseen, luomiseen ja viestimiseen liittyvänä toimintana se on strategisessa roolissa osana yritystoimintaa. Markkinoinnissa on kyse yrityksen kyvystä tyydyttää asiakkaiden tarpeet kannattavuus- ja kasvutavoitteet huomioon ottaen eettisesti kestävällä tavalla. Markkinoinnin opetuksessa erityistä huomiota kiinnitetään yrityksen strategisten menestystekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä asiakaslähtöisen ajattelun omaksumiseen. Opetuksen painopiste on erityisesti niiden tietojen ja taitojen hankkimisessa, joita markkinoinnin tuloksekas johtaminen ja tutkimus edellyttävät verkostoituneessa, globaalissa ja nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

KVYe Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op Verkkokurssi. Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 20 KV1 International Business Management 6 ECTS Autumn term 2017 period II, intake 5 KV2/TM34/YR9 Business Intelligence and the Global Business Environment 6 ECTS Spring term 2018 period IV, intake 10 KV4/MA13/YR10 Exports and SME 28


Internationalisation 6 ECTS Spring term 2018 period IV, intake 5 KV22 The Russian Market Economy 3 ECTS Literature exam. Autumn term 2017 Spring term 2018 periods I-IV, intake 10 KV23/TM33 Business in the Baltic Sea Region 6 ECTS Autumn term 2017 period II, intake 10 KV31/TM35 Doing Business in Asia-Pacific 3 ECTS Spring term 2018 period IV, intake 10 KVS12 The EU as a Business Environment 3 ECTS Autumn term 2017 period II, intake 10 KVS13 New Challenges of Global Business 6 ECTS Autumn term 2017 period I, intake 10 KVS14/TMS36 Investment Opportunities in Eastern Europe 6 ECTS Spring term 2018 period III, intake 10

luita tuottavien yritysten logistisia toimintoja sekä kotimaan että erityisesti kansainvälisten toimintojen osalta.

YRITTÄJYYS Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa yrittäjyydellä on merkittävä rooli organisaatioille ja yksilöille. Yrittäjyys on uusien mahdollisuuksien ja ratkaisujen luomista epävarmoissa oloissa. Se on innovatiivista toimintaa, jonka tuloksena olemassa olevat yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä syntyy.

TOIMITUSKETJUJEN JOHTAMINEN Yritykset sekä yritysten muodostamat toimitusketjut tai -verkostot kaikilla toimialoilla pyrkivät hallitsemaan hankintatoimeen, valmistukseen, jakeluun ja myyntiin liittyviä materiaali-, raha- ja tietovirtoja yhä tehokkaammin. Tähän liittyvät toimitusketjun hallinnan usein varsin käytännönläheiset ongelmat ovat aineen opetuksen ja tutkimuksen keskeinen kohde.

Menestyminen jatkuvasti muuttuvissa oloissa edellyttää yksilöiltä ja yrityksiltä kykyä ja osaamista, joilla muutoksiin voidaan reagoida tai joilla muutoksia voidaan synnyttää. Yrittäjyysosaaminen – kyky synnyttää uudistumista ja innovaatioita – on osa kaiken kokoisten modernien organisaatioiden menestystä ja kehittymistä. Yrittäjämäistä asennetta, toimintaa ja johtamista tarvitaan ja arvostetaan yhtälailla uudessa yrityksessä kuin kansainvälisessä suuryrityksessä.

Opinnot antavat kokonaisvaltaisen kuvan yritykseen tulevan, sen sisällä liikkuvan ja yrityksestä lähtevän materiaalivirran (ml. kierrätysvirrat) sekä siihen liittyvän informaatiovirran suunnittelusta ja ohjauksesta yrityksen taloudellisten tavoitteiden kannalta tehokkaimmalla tavalla (Supply Chain Management). Kytkentä reaalimaailman prosesseihin on hyvin tiivis. Opinnoissa tarkastellaan niin teollisuuden, kaupan kuin logistiikkapalve-

YRYe Yrittäjyys 3 op Verkkokurssi. Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 60 YR1 Opportunity creation and assessment 6 ECTS Autumn term 2017 period II, intake 10 YR3 Managing a growing business 6 ECTS Spring term 2018 period III, intake 10 29

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 30 LOG1/TM44 Supply Chain Management 5 ECTS Spring term 2018 period IV, intake 5 LOG2 Tuotantotalous 6 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 5 LOG4/TM45 Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 5


YRITYSJURIDIIKKA

YR5 Entrepreneurship and society 6 ECTS Autumn term 2017 period I, intake 10 YR6/JO8 Corporate entrepreneurship and creating entrepreneurial mindset 6 ECTS Spring term 2018 period III, intake 5

Yritysjuridiikkaa opiskellut tuntee yritystoiminnan kannalta keskeisten oikeudenalojen peruspiirteet sekä niille ominaiset ongelmanratkaisutavat ja niiden yhteyden käytännöllisiin kysymyksiin.

TALOUSTIEDE

Yleistavoitteena on kokonaiskuvan antaminen oikeusjärjestelmämme rakenteesta ja toiminnasta erityisesti talouselämän piirissä esiintyvien oikeudellisten ongelmien näkökulmasta. Keskeisessä asemassa opinnoissa ovat yhtiöoikeus ja rahoitusmarkkinoiden sääntely sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan liittyvät vero-oikeudelliset kysymykset.

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

Taloustiede antaa systemaattisen kokonaiskuvan talouselämästä. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka talousjärjestelmä ja sen osat – markkinat, yritykset, kotitaloudet – toimivat. Taloustiede auttaa vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten korot ja valuuttakurssit määräytyvät? Mikä on innovaatioiden merkitys taloudelle? Mistä työttömyys johtuu? Millainen on hyvä palkka- ja kannustinjärjestelmä? Millaista rahapolitiikkaa keskuspankin tulisi harjoittaa?

YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 100, opetus iltaisin YJ2 Sopimusoikeus 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 80, opetus iltaisin YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 20 YJ1 Vero-oikeuden perusteet 4 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 20 YJ2 Sopimusoikeus 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 15 YJ3 Yhteisöoikeus 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 20 YJ4 Yritysverotus 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 15 YJ6 Henkilöverotus 6 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 10 YJ7 Markkinaoikeus 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 10 YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetusja sopimusoikeus 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 10 YJ9 Rahoitusoikeus 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 10 YJ10 Tilintarkastusoikeus 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 10 YJ11 Työoikeus 6 op

Taloustieteen perusopinnot 25 op

KTY Taloustieteen perusteet 6 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö rajoittamaton KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 30 KT31 Taloushistoria 6 op Kirjatentti. Kevätlukukausi 2018 periodit III–IV, kiintiö rajoittamaton KT4/KV13 International Economics 7 ECTS Spring term 2018 period III intake 30 Yhteensä 25 op KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 15 KT6 I Instituutiotaloustieteen perusteet 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 15 KT6 II Talous ja psykologia 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 15 KT33 Mikroteoria I 8 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 15 KT36 Mikroteoria II 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 15 30


TALOUSMAANTIEDE

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät -oppiaineessa opetetaan, miten kvantitatiivisia menetelmiä voidaan käyttää hyväksi tuettaessa liikkeenjohdon ja muiden taloudellisten toimijoiden päätöksentekoa ja taloustieteellistä tutkimusta. Kauppakorkeakoulussa taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien lähtökohtana ovat liike- ja taloustieteen sekä käytännölliset että teoreettiset ongelmat, joihin sovelletaan matematiikan ja tilastotieteen moderneja keinoja, myös tietoteknisiä ratkaisuja soveltaen.

”Talous toimii sijainnin ehdoilla” – Talousmaantiede tarkastelee taloudellisten toimintojen sijaintia, alueellista organisoitumista ja toimintojen välisiä suhteita. Talousmaantieteilijä on kiinnostunut talouden toimijoiden ja alueellisen toimintaympäristön vuorovaikutuksesta. Tarkastelutaso voi vaihdella paikallisesta globaaliin. Turun kauppakorkeakoulussa talousmaantieteen keskeisiä teemoja ovat liikepaikkasuunnittelu, kuluttajien aluekäyttäytyminen, alueelliset innovaatiojärjestelmät ja toimialakeskittymät, alueiden strateginen kehittäminen, yritysten yhteiskuntavastuu ja matkailu sekä yhteisenä nimittäjänä kaikille edellä mainituille paikkatietomenetelmien liiketoimintasovellukset.

TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 60, opetus iltaisin TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 80, opetus iltaisin

TIETOJÄRJESTELMÄTIEDE

TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 10 TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS Virtual course. Spring term 2018 period III, intake 10 TM6 Tourism Geography and Experience Management 6 ECTS Spring term 2018 period III, intake 10 TM41/MA28 Johdatus vähittäiskauppaan 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 10 TM51/TJT17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa 6 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 2

Sekä yritykset että julkishallinnon organisaatiot ovat kasvavassa määrin riippuvaisia tietojärjestelmistä. Tiivis sidos on luonut tarpeen ammattilaisille, jotka hallitsevat sekä tietotekniikan mahdollisuudet että liiketoiminnan kehittämisen. TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 20 TJ1 Yrityksen tietojärjestelmät 5 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 10 TJ5 Taulukkolaskenta 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 10 TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta 5 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 10 TJ14 Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 20 TJ22 Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 15 31

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

TALOUSTIETEIDEN KVANTITATIIVISET MENETELMÄT

Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 10 YJ18 Yhtiöoikeuden perusteet 4 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 10


ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

ENGLANNIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ

Turun yliopiston kielikeskus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kielten ja liikeviestinnän opiskeluun kauppakorkeakoulussa. Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot painottuvat kaupallis-taloudellisiin käsitteisiin ja terminologiaan, liike-elämän viestintävalmiuksien harjoituttamiseen sekä kulttuurien väliseen kommunikaatioon. Keskeisiä aihealueita ovat mm. neuvottelu- ja esiintymistaidot.

Opetuksen tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijoiden kielitaitoa ja antaa heille liikeelämässä tarvittavia viestintävalmiuksia sekä laajentaa erityisesti liikekielen sanavarastoa. Englannin kielessä ei järjestetä alkeisopetusta, vaan lähtötasona edellytetään hyviä perustietoja. EN1a Business Communication 1 3 ECTS Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 30, opetus iltaisin EN1a Business Communication 1 3 ECTS Syyslukukausi 2017 periodit I-II tai kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5/kurssi EN1b Business Communication 2 3 ECTS Syyslukukausi 2017 periodit I-II tai kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5/kurssi

Vieraiden kielten opintojaksot on luokiteltu eurooppalaisen viitekehyksen mukaisiin taitotasoihin: A-taso tarkoittaa kielitaidon perustasoa, B-taso edistyneempää kielitaidon tasoa ja C-taso kaikkein edistyneintä kielitaidon tasoa. Kunkin opintojakson edellyttämä taso mainitaan opintojaksokuvauksissa, ks. opetusohjelmat. • C2 taitava itsenäinen kielitaito • C1 taitavan kielitaidon perustaso • B2 toimiva itsenäinen kielitaito • B1 sujuva peruskielitaito • A2 kehittyvä/toimiva peruskielitaito • A1 kehittyvä alkeiskielitaito

ESPANJAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ Espanjan kieli on viidensadan miljoonan ihmisen äidinkieli yhteensä kahdessakymmenessäkahdessa maassa. Hyvä espanjan kielen taito ja laajan kieli- ja kulttuurialueen tuntemus tarjoaa mahdollisuudet toimia erilaisissa liike-elämän tehtävissä. Opintojen tavoitteena on saavuttaa liike-elämässä vaadittavat kirjalliset ja suulliset viestintävalmiudet sekä kyky ymmärtää ja käyttää kaupallis-taloudellista kieltä.

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti vähintään 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen opintojakson ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

ES0a Espanjan alkeiskurssi I 4 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 30, opetus iltaisin ES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 30, opetus iltaisin ES1a Jatkokurssi 3 op Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5 32


RUOTSIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ

ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5 ESe3 Kirjallinen viestintä 2 op Verkkokurssi. Syyslukuvuosi 2017 periodi I tai kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 5 ES4a Suullinen viestintä 1 2 op Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5 ES4b Suullinen viestintä 2 2 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5

RANSKAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ

RU1a Affärskommunikation 2 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II tai kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5/kurssi RU1b Muntlig kommunikation 2 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II tai kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5/kurssi RU1c Ekonomiska texter 2 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II tai kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5/kurssi RU2 Marknadsföring på svenska 3 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5 RU3 Företag och miljö 3 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5 RUe4 Sverigekunskap för ekonomer 3 op Verkkokurssi. Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5 RU5 Möten och förhandlingar 3 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5 RUm6 Svenskt i Finland 2 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 5 RU8 Bra svenska i affärslivet 2–3 op Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5 RU10 Aktuell diskussion 2 op Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5 RU12 Norska i affärer 2 op Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5 RU13 Näringslivet i Norden 3 op Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5 RU15 Svenska för redovisning och bokföring Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5

Ranskan kielen ja liikeviestinnän opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan liikeelämässä tarvitsemia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja sekä valmiutta käyttää kaupallis-taloudellista erityiskieltä. RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II tai kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5/kurssi RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II tai kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5/kurssi RA1Aa Français niveau élémentaire 3 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5 RA1Ab Français des affaires A 3 op Kevätlukukausi 2018 periodit III tai IV, kiintiö 5/kurssi RA2 Kirjallinen viestintä 3 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 3 RA3 Le monde des affaires 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 5 RA7 Traduction de textes économiques (finnois-français) 3 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5 RA8 Français pratique 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 5 RA10 Communication d’entreprise 1 2 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 5 RA13 Communication d’entreprise 2 2 op Kevätlukukausi 2018, periodi III, kiintiö 5 33

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

Ruotsi on vuodesta toiseen yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Ruotsin kielen opintojen tavoitteena on sekä parantaa yleiskielen hallintaa yhteiskunnan eri viestintätilanteissa että kehittää talouselämän työtehtävien edellyttämää suullista ja kirjallista kielitaitoa. Lähtötasona edellytetään hyviä ruotsin kielen perustietoja.


ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

SAKSAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ

Saksan kieli on Euroopassa yli sadan miljoonan ihmisen äidinkieli. Suomelle tärkeän kauppakumppanin kielen osaaminen avaa mahdollisuudet haastaviin tehtäviin yhä kansainvälisemmän liike-elämän palveluksessa. Kaikessa kielen opiskelussa pääpaino on liike-elämässä tarvittavan kielitaidon harjaannuttamisessa.

Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opiskelu vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehdyttää kielen- ja viestintätutkimuksen teorioihin. SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 5 SVe5 Yhteisöviestintä 4 op Verkkokurssi. Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 10

SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 30, opetus iltaisin tai kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 2 SA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 2 SA1Aa Deutsch im Unternehmen 3 op Kevätlukukausi 2018 periodit III-IV, kiintiö 2 SA1Ab Kirjallinen liikeviestintä 1 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 2 SA1Ac Mündliche Wirtschaftskommunikation 1 2 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 2 SA1Ba Deutsch im Unternehmen 2 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 2 tai kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 3 SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä 2 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 2 tai kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 3 SA1Bc Mündliche Wirtschaftskommunikation 1 2 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 2 tai kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 3 SA1Ca Wirtschaftsdeutsch 1 2 op Syyslukukausi 2017 periodit I-II, kiintiö 5 SA1Cb Kirjallinen liikeviestintä 2 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 2 SA1Cc Mündliche Wirtschaftskommunikation 1 2 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 5 SA10 Wirtschaftsdeutsch 2 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 5

VENÄJÄN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ Venäjän kielen ja liikeviestinnän opintotarjonnassa on mm. kielitaitoon, suulliseen ja kirjalliseen liikeviestintään, venäjänkielisen maailman talouden tuntemukseen ja liikekulttuuriin painottuvia opintojaksoja sekä itsenäisesti suoritettavia jaksoja. VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op Syyslukukausi 2017 - kevätlukukausi 2018 periodit II-III, kiintiö 30, opetus iltaisin VE2a Liikekielen jatkokurssi 1 2 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 2 VE2b Liikekielen jatkokurssi 2 2 op Syyslukukausi 2017 periodi II, kiintiö 2 VE3 Suullinen viestintä 2 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 2 VE4 Liikevenäjän rakenteet I 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I, kiintiö 2 VE5 Talousuutisia venäjäksi 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 2 VE7 Venäjän maantuntemus 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi III, kiintiö 2 VE8 Kirjallinen liikeviestintä 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV, kiintiö 2

34


Turun kauppakorkeakoulun muita opintoja

PROJEKTIJOHTAMINEN 3 op

INNOVATION AND BUSINESS CREATION STUDY MODULE

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä projektityöskentelyn prosessina, tuntee keskeisimmät projektijohtamisen työkalut ja menetelmät sekä hahmottaa projektijohtamisen kokonaisuuden esimies- ja johtamistoimintojen sekä tuloksellisen projektityöskentelyn näkökulmasta. Kurssilla luodaan konkreettinen katsaus projektijohtamiseen kirjallisuuden ja tapausesimerkkien kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Introduction to Innovation and Business 3 ECTS The course gives the student an introduction to business and innovation in start-up and pre-business situations. The course relies on opportunity recognition, a theory based on entrepreneurship, giving an understanding of the process of identifying, exploring, and developing an entrepreneurial opportunity that best leverages the student’s experience, interests, passions and networks. Another well-known entrepreneurial approach, effectuation, is introduced to further familiarise the student with opportunity identification, decision-making in uncertain situations and new venture creation. To conclude, the course gives the student understanding on how modern businesses start and operate.

Keskeiset sisällöt: • projektijohtamisen perusteet • projektin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi • tapausesimerkit kurssin keskeisistä sisällöistä. Kurssi sisältyy Turun kauppakorkeakoulun järjestämään Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuteen (LTO). Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijat voivat hyväksyttää suorituksen myös tutkintoonsa sisältyviin muihin opintoihin.

The course is offered in the virtual learning platform. The student learns the process of opportunity recognition and understands the basic aspects of business formation and development.

Verkko-opinnot Opetus järjestetään alustavan suunnitelman mukaan kevätlukukaudella 2018.

Online course, Autumn 2017 term I Teaching methods: Mentored work on the virtual learning platform (interactive assignments), written case assignment. Modes of study: Independent and team work on a virtual learning platform, interactive assignments and a final case study. Registeration begins 10.8.2017. Intake 5 students.

35

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

Projektijohtamisen kurssi sopii kaikille kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan projektitöiden tekemiseen.


TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

opintokokonaisuus 25 op Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? – Aloita tulevaisuudentutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa!

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuudessa tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Aloitusinfo ja -luento tammikuussa 2018 Opintokokonaisuus 25 op alkaa tammikuussa 2018 Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Aloitusinfo ja luento pidetään Turussa ja verkkovälitteisesti oppilaitoksille. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä, esim. AC-luennot, Moodle, eDelfoi.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Monimuoto-/verkko-opinnot Turun yliopistossa Ilmoittautuminen tammikuussa 2018 aloitettavaan opintokokonaisuuteen alkaa 29.11.2017. Syksyllä 2017 voi opiskella yksittäisenä opintojaksona Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op -jakson (verkkoopinnot). Ilmoittautuminen jaksolle alkaa 10.8.2017.

Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoisen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä.

Syksyllä on mahdollista osallistua myös Futures 1: ”How can we explore the future” -opintoihin. Kiintiö 5 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 10.8.2017.

Opintojaksot: • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op • Vaihtuvateemainen tulevaisuuden tutkimuksen opintojakso 5 op

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Helsingin seudun kesäyliopisto Jyväskylän kesäyliopisto Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Lapin kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto 36


JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on kauppatieteellistä tutkimusta harjoittava ja siihen perustuvaa opetusta antava yksikkö, joka toimii monitieteellisessä Porin yliopistokeskuksessa. Avoimessa yliopistossa voi opiskella opintojaksoja liiketaloustieteistä, muista kauppatieteellisistä aineista ja kielistä.

PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op Syyslukukausi 2017 periodi II PJO25 Management – Global, Historical and Societal Perspectives 5 ECTS Syyslukukausi 2017 periodi I–II PJO7 Strateginen johtaminen 5 op Kevätlukukausi 2018 periodi III PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV

Avoimen yliopiston kurssit ovat integroituja tutkintokoulutuksen kanssa. Kurssiohjelma suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä oppiaineiden kanssa, ja luennoitsijoina toimivat korkeakoulun perustutkintojen opettajat. Luento-opetus pidetään Porin yliopistokeskuksessa, ks. opetusohjelmat. Joitakin kursseja voi suorittaa myös verkko-opintoina.

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS PLR3 Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi 6 op Syyslukukausi 2017 periodi I PLR4 Yritysrahoitus 4 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV PLRY1, 1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi III PLRY1, 2 osa Kustannuslaskennan perusteet 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I–II PLR2A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 4 op Kevätlukukausi 2018 periodi III PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi 3 op Syyslukukausi 2017 periodi II

Kurssit järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodeittain. Kursseille ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa, katso s. 6. Opiskelijat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä kiintiöiden mukaan. Kiintiöt ilmoitetaan opetusohjelmissa. Opetusperiodit: Periodi I: opetus 28.8.–13.10.2017 ilmoittautuminen kursseille 17.8.–24.8.2017 Periodi II: opetus 23.10.–1.12.2017 ilmoittautuminen kursseille 3.10.–15.10.2017

MARKKINOINTI

Periodi III: opetus 8.1.–16.2.2018 ilmoittautuminen kursseille 5.12.–17.12.2017

PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I PMAY1B Markkinoinnin perusteet harjoitukset 2 op Syyslukukausi 2017 periodi II PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5 op Kevätlukukausi 2018 periodi III PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 op Kevätlukukausi 2018 periodi III

Periodi IV: opetus 5.3.–27.4.2018 ilmoittautuminen kursseille 13.2.–25.2.2018

37

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot , p ori

Kauppakorkeakoulun opinnot Porin yksikössä


PMA28 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV

KIELIOPINNOT

TALOUSTIEDE

ESPANJAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ

PKTY Taloustieteen perusteet 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi III

PES0a Espanjan alkeiskurssi I 4 op Syyslukukausi 2017 periodi I–II PES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op Kevätlukukausi 2018 periodi III–IV PES1a Espanjan jatkokurssi 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I–II PES1b Espanjan maantuntemus 1 op Kevätlukukausi 2018 periodi III PES1c Espanjan liikekieli 2 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot , p ori

YRITTÄJYYS PYRY1 Johdatus yrittäjyyteen 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I

YRITYSJURIDIIKKA PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi III PYJ2 Sopimusoikeus 5 op Syyslukukausi 2017 periodi II PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op Verkko-opinnot. Kevätlukukausi 2018 periodi III PYJ5 Työoikeus 5 op Kevätlukukausi 2018 periodi III PYJ11Responsible Business 5 ECTS Syyslukukausi 2017 periodi II PYJ20 Rahoitus- ja insolvenssioikeus 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV PYJ21 European and International Environmental Law 5 ECTS Kevätlukukausi 2018 periodi IV PYJ16/PLR71 Vero-oikeus 5 op Verkko-opinnot. Kevätlukukausi 2018 periodi IV

SAKSAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ PSA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Syyslukukausi 2017 periodi I–II PSA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Kevätlukukausi 2018 periodi III–IV PSA1Aa Deutsch im Unternehmen 3 op Syyslukukausi 2017 periodi I–II

TIETOJÄRJESTELMÄTIEDE PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet 4 op Syyslukukausi 2017 periodi I PTJ2/PMA25 Yrityksen tietojärjestelmät 6 op Kevätlukukausi 2018 periodi IV

38


Kauppakorkeakoulun opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Turun kauppakorkeakoulun opintoja järjestetään myös avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot vastaavat Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opintoja.

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa: Etelä-Pohjanmaan Opisto Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Itä-Hämeen opisto Mikkelin kesäyliopisto Päijät-Hämeen kesäyliopisto Rauman kansalaisopisto Salon kansalaisopisto

JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI Nykyajan johtaminen edellyttää kykyä toimia muuttuvassa, verkostoituneessa ja entistä vahvemmin globaalissa toimintaympäristössä. Johtamisen ja organisoinnin opinnoissa perehdytään johtamisen eri teemoihin. Opinnot sopivat kaikille johtamisesta, esimiestehtävistä, henkilöstön kehittämisestä, konsultoinnista ja ylipäätään työelämän ja oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille.

Human Resource Management 5 ECTS kevät 2018

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa: Etelä-Pohjanmaan Opisto Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Päijät-Hämeen kesäyliopisto Rauman kansalaisopisto

Organizational Behavior and Leadership 5 ECTS

Organisaatiot ja johtaminen 5 op

kevät 2018

syksy 2017

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa: Etelä-Pohjanmaan Opisto Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Itä-Hämeen opisto Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Opintojakson keskeisiä teema-alueita ovat johtamisajattelun kehittyminen sekä keskeisten johtamis- ja organisaatioteorioiden perusteet. Lisäksi kurssilla käsitellään yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen keskeisiä peruspiirteitä.

Katso tarkemmat tiedot kursseista Opintotarjonta-verkkosivulta > Opinnot tiedekunnittain > Turun kauppakorkeakoulu > Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa: Etelä-Pohjanmaan Opisto Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Muutoksen johtaminen 5 op syksy 2017

Muutosjohtaminen on yksi keskeisistä johtamisen ulottuvuuksista. Siinä käsitellään 39

ka u p p akork e ako u l u n o p i n n ot

erityisesti kysymystä, kuinka organisaatioita ja ihmisiä tulisi johtaa muuttuvien ja haastavien olosuhteiden keskellä. Jotta johtaminen onnistuisi hyvin, on tärkeää osata tunnistaa muutosjohtamisen keskeisiä teemoja ja malleja sekä ymmärtää muutosjohtamisen teorioita, käsitteitä sekä niiden käytännön merkitystä.


Kieli- ja viestintäopinnot Avoimessa yliopistossa voi opiskella eritasoisia kielija viestintäkursseja. Opinnot tarjoavat kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia kotimaisten ja vieraiden kielten taidon sekä viestintätaitojen kehittämiseen. Tarkoituksena on antaa valmiuksia muissa opinnoissa ja työelämässä tarvittavaan

K i e li - j a vi e s ti n t ä o p i n n ot

äidinkieliseen ja vieraskieliseen viestintään sekä jatkuvaan tiedonhankintaan.

Onko kielitaitosi päässyt ruostumaan? Haluaisitko kehittää esiintymisvarmuuttasi? Lisää valmiuksia asiatekstien kirjoittamiseen?

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä kieli- ja viestintäopinnoista japanin kielen kurssit kuuluvat yleiseen ja tiedekuntien yhteiseen kieltenopetukseen, muut opinnot ovat tiedekuntakohtaista kieltenopetusta. Tiedekuntakohtaiset kieliopinnot sopivat erityisen hyvin tutkintoon tähtääville. Kieliopintoja edellytetään useimmissa avoimen yliopiston väylähauissa. Vastaavuus tiedekuntien kieli- ja viestintäopintoihin ilmoitetaan opetusohjelmissa. Turun kauppakorkeakoulun tutkintoihin kuuluvien kielten ja liikeviestinnän kurssien tarjonta esitellään sivuilla 32–34 ja 38. Tutustu myös • kielten ja liikeviestinnän kursseihin Turussa ja Porin yliopistokeskuksessa: tarjolla on opintoja alkeiskursseista edistyneimmille kieltenopiskelijoille ja erityisesti liike-elämän tarpeisin • kreikkalaisen filologian ja latinalaisen filologian opintoihin: voit suorittaa latinan alkeiskurssin ja muita yksittäisiä jaksoja • suomen kielen perusopintoihin.

40


ENGLANTI / ENGLISH

JAPANI/JAPANESE

English: Academic and Professionals Skills I 3 ECTS

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Lahden kansanopisto: Alkeiskurssi I 4 op, Alkeiskurssi II 4 op, Continuation Course 4 ECTS

This integrated skills course is intended for students to support them in their academic studies. Students develop their abilities in reading, writing, listening and speaking in addition to the special discourse and terminology of their fields, and create a portfolio of work to showcase these skills. Emphasis is placed on active student participation. By the end of the course students should: - be able to analyse an English academic text and summarise the main ideas orally and in writing; - be more aware of the style that is appropriate in academic writing; - be able to take notes from books and lectures; and - be able to take an active part in discussions.

PUHEVIESTINTÄ Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää erilaisiin puheviestintätapahtumiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia tarkoituksenmukaisesti yliopisto-opintojen ja työelämän puheviestintätilanteissa. Kurssilla - tarkastellaan erilaisia puheviestintätapahtumia, niihin vaikuttavia tekijöitä ja suomalaisen viestijän erikoislaatua sekä tutustutaan puhetekniikan perusteisiin - käsitellään äänenkäytön, puhetaidon ja ryhmäviestintätilanteiden perusasioita. - tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kokeilla ja kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan.

Common European Framework of Reference for Languages: B2 Lähiopetus Turun yliopistossa Kurssi järjestetään sekä syyslukukaudella 2017 että kevätlukukaudella 2018. Opetus pidetään ilta-aikaan. Ilmoittautuminen syksyn kurssille alkaa 10.8. ja kevään kurssille 29.11. Kiintiö 25 opiskelijaa/kurssi, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lähiopetus Turun yliopistossa Kurssi järjestetään sekä syyslukukaudella 2017 että kevätlukukaudella 2018. Opetus pidetään ilta-aikaan. Ilmoittautuminen syksyn kurssille alkaa 10.8. ja kevään kurssille 29.11. Kiintiö 20 opiskelijaa/kurssi, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Länsi-Suomen opisto, syksy 2017, kevät 2018 Porin kesäyliopisto, syksy 2017 Salon kansalaisopisto, syksy 2017 Turun kesäyliopisto, kesä 2018 Turun kristillinen opisto, syksy 2017

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Laajasalon opisto, syksy 2017 Lahden kansanopisto, kevät 2018 Porin kesäyliopisto, kevät 2018 Sastamalan opisto, syksy 2017 Turun kesäyliopisto, kesä 2018 Turun kristillinen opisto, kevät 2018

41

K i e li - j a vi e s ti n t ä o p i n n ot

Puheviestinnän perusteet 2 op


RUOTSI

SUOMI

Inledning till juridisk svenska 2 op

Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op

Lähiopetus Turun yliopistossa (ennakkotietoa)

Opiskelun sisältönä on keskeisten tekstilajien konventiot, asiatyylin ominaispiirteet ja asiatekstin rakenne sekä yleiskielen oikeakielisyyssäännöt. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy tuottamaan kirjallisia opintotöitä sujuvasti. Hän tuntee keskeisimmät asiatyylin ja eri asiatekstilajien ominaispiirteet sekä hallitsee norminmukaisen yleiskielen. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys ja tehtävä suomen kielellä on nyky-yhteiskunnassa ja tieteellisessä viestinnässä. Lähiopetus Turun yliopistossa Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2018. Opetus pidetään ilta-aikaan. Ilmoittautuminen kurssille alkaa 29.11. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Etelä-Pohjanmaan Opisto

K i e li - j a vi e s ti n t ä o p i n n ot

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman tieteen- tai ammattialansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja rakenteita käyttäen. Opiskelijan tulee myös kyetä kirjoittamaan ruotsin kielellä sekä yleisiä että oman alansa tekstejä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruotsin kieliopilliset perusrakenteet. Kurssi sopii opiskelijoille, joilla on edeltävinä opintoina lukion kielitaito tai vastaavat tiedot. Taitotaso: B1–B2. Tutkintoon sisältyvänä kurssin hyväksytty suoritus vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa kielitaitoa (ns. virkamiesruotsi).

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Helsingin aikuisopisto, kevät 2018 Hiiden opisto, syksy 2017 Laajasalon opisto, syksy 2017 Päijät-Hämeen kesäyliopisto, kevät 2018 Turun kesäyliopisto, kesä 2018 Turun kristillinen opisto, syksy 2017

Lähi- ja verkko-opetus Turun yliopistossa Kurssi järjestetään sekä syyslukukaudella 2017 että kevätlukukaudella 2018. Opetus pidetään ilta-aikaan. Ilmoittautuminen syksyn kurssille alkaa 10.8. ja kevään kurssille 29.11. Kiintiö 20 opiskelijaa/kurssi, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Hiiden opisto, kevät 2018 Porin kesäyliopisto, kevät 2018 Salon kansalaisopisto, kevät 2018 Turun kesäyliopisto, kesä 2018

42


Lääke- ja terveystieteelliset opinnot Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään lääke- ja terveystieteellisiä opintoja, joissa Opinnot soveltuvat kaikille ihmisen terveydestä, sairauksista ja hyvästä hoidosta kiinnostuneille sekä ammattitaidon kehittämiseen terveydenhuoltoalalla jo toimiville. Gerontologian opinnot tarjoavat uusinta tietoa ikääntymisestä ja vanhenemisesta eri tieteenalojen näkökulmista. Vanhenemisen ilmiöitä tarkastellaan niin yhteiskunnan ja yhteisön kuin yksilön kannalta. Hoitotieteen opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollon kehittämisestä ja ihmisten hyvästä hoidosta kiinnostuneille. Terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet voivat aloittaa opiskelun suoraan hoitotieteen aineopinnoista. Hoitotieteen opinnot antavat mahdollisuuden hakeaavoimen yliopiston väylän kautta TtM-tutkintoon. Lääketieteen ja biolääketieteen opintojaksoja tarjotaan avoimessa yliopistossa ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka työssään tai opinnoissaan tarvitsevat opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lääketieteestä ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös alan opintoja suunnitteleville. Opintosuoritukset voi hyväksyttää osaksi Turun yliopiston

Uusia lääketieteellisiä opintoja Turussa, yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina.

lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja.

Myös monitieteisessä Asklepios-ohjelmassa!

43

l ä ä k e - j a t e rv e y s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

perehdytään terveydenhuollon kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.


GERONTOLOGIA

Ikääntyminen murroksessa 5 op, kevät 2018 Hiiden opisto Lapin kesäyliopisto Porin kesäyliopisto Rauman kansalaisopisto Somero-opisto

l ä ä k e - j a t e rv e y s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Perusopinnot 25 op Gerontologian perusopinnot ovat hoitotieteen, lääketieteen ja sosiaalityön yhteistyönä toteutettavaa avointa yliopisto-opetusta. Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva vanhenemisesta usean eri tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija perehtyy vanhuspolitiikkaan, vanhustenhuollon palveluihin, tavallisimpiin vanhuusiän sairauksiin ja niiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn, vanhukseen hoitotyön asiakkaana sekä tieteellisen tutkimuksen merkitykseen gerontologisen tiedon tuottamisessa. Vanhenemisen ilmiöitä tarkastellaan yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmista.

Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op, kevät 2018 Hiiden opisto Lapin kesäyliopisto Porin kesäyliopisto Rauman kansalaisopisto Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op, syksy 2018 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Porin kesäyliopisto

HOITOTIEDE

Opintojaksot: • Johdatus gerontologiaan 5 op • Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op • Ikääntyminen murroksessa 5 op • Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op • Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Perusopinnot 25 op Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu kuva hoitotieteestä tieteenalana ja hän ymmärtää hoitotieteellisen ajattelutavan ja tutkimuksen lähtökohdat. Opiskelijalle alkaa muodostua hoitotieteellinen käsitteistö, jonka pohjalta hänen on mahdollista ymmärtää ja arvioida kriittisesti hoitotieteellisiä kysymyksiä.

Monimuoto-opinnot syksy 2017 - syksy 2018 yhteistyöoppilaitoksissa Perusopinnot 25 op ja yksittäisiä jaksoja Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Imatra Helsingin aikuisopisto Turun kesäyliopisto

Opintojaksot: • Hoidon ja hoitotieteen filosofia 9 op • Hoitotieteen teoria 8 op • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 8 op

Johdatus gerontologiaan 5 op, syksy 2017 Hiiden opisto

Opinnot Turun yliopistossa Opintojaksot voi suorittaa itsenäisesti opiskellen kirjallisina tentteinä lukuvuoden 2017–2018 aikana. Sähköisen tentin voi suorittaa myös Porissa, Raumalla ja Vaasassa.

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op, syksy 2017 Lapin kesäyliopisto Mikkelin kesäyliopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Porin kesäyliopisto Rauman kansalaisopisto Somero-opisto

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin aikuisopisto 44


Hoitotieteen aineopintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian ja hoitotieteen tutkimusmetodikaan perusteiden hyvä tuntemus sekä valmiudet tuottaa tieteelliseen tietoon perustuva, teoreettinen kirjallinen työ valitsemastaan hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa.

Opintojaksot: • Hoidon ja hoitotieteen filosofia I 7 op • Hoitotieteen teoria I 7 op • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 6 op • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op • Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op • Tutkielmaseminaari 4 op • Tutkielma 6 op

Opintojaksolla tutustutaan monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Lisäksi käsitellään sitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, eli myös ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta.

Aineopintoihin voivat ilmoittautua terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin suorittaneet.

Opintojakso on osa Asklepios-ohjelmaa (ks. s. 19) ja se sisältyy myös monikulttuurisuuden opintokokonaisuuteen. Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa, kevät 2018 Etelä-Karjalan kesäyliopisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin aikuisopisto Hiiden opisto Hämeen kesäyliopisto, Forssa Itä-Hämeen opisto Jyväskylän kesäyliopisto Kainuun kesäyliopisto Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Kianta-Opisto Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Lapin kesäyliopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Porin kesäyliopisto Päijät-Hämeen kesäyliopisto Salon kansalaisopisto Turun kesäyliopisto

Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyskuussa 2017 ja ne kestävät puolitoista lukuvuotta. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin aikuisopisto Satakunnan sairaanhoitopiiri

Infotilaisuus hoitotieteen opinnoista kiinnostuneille 22.8.2017 klo 15–16 verkkovälitteisesti.

45

l ä ä k e - j a t e rv e y s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

MONIKULTTUURINEN TERVEYDENHUOLTO 3 op

Aineopinnot 35 op


l ä ä k e - j a t e rv e y s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

BIOLÄÄKETIETEEN OPINTOJA

MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN KURSSI 3 op

Biolääketieteen LuK-koulutusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja on mahdollista opiskella avoimena yliopisto-opetuksena. Opintojaksot soveltuvat erityisesti biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville.

Kurssin tavoitteena on keskittyä molekyylitason tietoon sairauksien syntymekanismeista, diagnostiikasta ja hoitomahdollisuuksista. Opiskelijat saavat kurssin aikana käsityksen sairauksien molekyylitason perustasta sekä valmiuden ymmärtää uusimpaan molekyylilääketieteeseen perustuvia hoitomuotoja.

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot järjestetään lääketieteellisen tiedekunnan opetukseen integroituna opetuksena päiväaikaan.

Lähiopetus Turun yliopistossa Kurssi järjestetään integroituna opetuksena kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen alkaa 29.11.2017. Kiintiö 10 opiskelijaa, ks. edeltävät opinnot opetusohjelmasta.

Biofarmasia, farmakokinetiikka ja -genetiikka 4 op Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 2017. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 5 opiskelijaa.

Principles of drug discovery and development science 8 ECTS

Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I (tuki- ja liikuntaelimistö) 3 op Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen alkaa 29.11.2017. Kiintiö 5 opiskelijaa.

The study module is organised by Master’s Degree Programme in Drug Discovery and Development.

Kehitys- ja lisääntymisbiologia 3 op

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 2017. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 5 opiskelijaa.

This study module consists of topics divided into the following areas: a) general introduction to the principles of drug discovery and development, b) drug discovery, c) nonclinical drug development, d) clinical drug development, e) seminars on cases of some historical and contemporary drug discovery and development projects, f) journal club and g) lab work.

Neurobiologia 6 op Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 2017. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 5 opiskelijaa.

Studies will be participated integrated with master’s students and instruction is mainly during office hours in University of Turku. Period: Autumn 2017. Intake 2 students. 46


STRESSILÄÄKETIEDE 3 op

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lihavuuteen. Jaksolla käsitellään lihavuuden vaikutusta elimistön toimintaan, lihavuutta yksilön kokemuksena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä lihavuuden hoitomuotoja mukaan lukien elintapamuutoksia ja laihduttamista.

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Sisältö: • Stressin perusteet • Stressi ja mielenterveys – tutkimuksesta klinikkaan • Prenataalistressi • Stressi työelämässä • Stressi ja alkoholi • Stressi ja uni • Stressi ja lapsettomuus • Kulttuurinen näkökulma stressiin • Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi.

Sisältö: • Lihavuuden vaikutus ihmisen aineen vaihduntaan ja terveyteen • Elintapojen ja perimän vaikutus lihavuuteen ja laihtumiseen • Lihavuuteen liittyvät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet • Lihavuuden hoitomuodot. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää lihavuuden vaikutukset ihmisen aineenvaihduntaan ja terveyteen. Opiskelija tietää syömiseen ja lihavuuteen liittyvistä sosiaalisista ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Opiskelija tuntee lihavuuden hoitomuodot ja hänellä on valmiuksia antaa elintapaohjausta sekä kohdata potilas.

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyskuussa 2017. Opetus pidetään ilta-aikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiöt: 50 avoimen yliopiston opiskelijaa ja 50 TY:n lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijaa. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakso soveltuu hyvin ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveydenhuollossa ja sen lähialoilla työskenteleville ja alan opiskelijoille.

Asiantuntijaluennot välitetään TY:sta yhteistyöoppilaitoksille verkon kautta. Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa syksy 2017 Etelä-Karjalan kesäyliopisto Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilmajoki Helsingin aikuisopisto Hämeen kesäyliopisto, Forssa Jyväskylän kesäyliopisto Kaarinan lukio Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Mikkelin kesäyliopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Porin kesäyliopisto Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Verkko-opinnot Opinnot alkavat kevätlukukaudella 2018, viikolla 3. Opintoihin kuuluvan sähköisen tentin voi suorittaa Turussa, Porissa, Raumalla tai Vaasassa. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 29.11.2017. Kiintiöt: 50 avoimen yliopiston opiskelijaa ja 50 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoopiskelijaa. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

47

L ÄÄ K E - J A T E R V EYSti e t e e lli s e t o p i n n ot

LIHAVUUS 3–4 op


Matemaattisluonnontieteelliset opinnot mat e maatti s - l u o n n o n ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ovat edustettuina kaikki perusluonnontieteet sekä matematiikka, informaatioteknologia ja teknillistieteellinen ala. Opetuksella ja tutkimuksella on tiedekunnassa kiinteä yhteys, ja eri tieteenalojen välinen yhteistyö on merkittävää. Avoimessa yliopistossa voi opiskella tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaisia perusopintoja ja useiden oppiaineiden yksittäisiä opintojaksoja. Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia aloittaa opinnot joustavasti ja hakea avoimen yliopiston väylän ja muiden

Kaikkea maasta taivaisiin!

erillishakujen kautta yliopistoon. Tietojenkäsittelytieteissä on useita erillisvalintoja, esimerkiksi lukiolaisille oma väylänsä Ohjelmointiin keskittyvien opintojen (18 op) ja muiden hakukriteereiden perusteella.

Luonnontieteiden opinnot antavat uusinta tieteellistä tietoa ja taitoja alati muuttuvaan maailmaan.

Opiskella voi myös yleissivistyksen ja harrastuksen vuoksi tai ammatillista osaamista kehittääkseen. Opinnoista saa tietoja ja taitoja, jotka vastaavat työelämän muuttuviin vaatimuksiin esimerkiksi aluesuunnittelu-, IT-, opetus- ja ympäristöalalla. Ympäristöosaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän kaikilla aloilla, kaikissa ammateissa!

48


ASTROBIOLOGIAN PERUSKURSSI 4 op

BIOLOGIA

Kurssin sisältö: Elämä ja sen kehitys osana maailmankaikkeuden kehitystä: Elämän määritelmä ja elämän synty. Maailmankaikkeuden, planeettakunnan ja Maan kehityksen sekä varhaisen maan olosuhteiden vaikutus elämän syntyyn. Kehittyvän biosfäärin vaikutukset Maan olosuhteisiin. Elämän edellytykset Maassa ja Maan ulkopuolella. Elämän sopeutumisen äärialueet. Maan ulkopuolisen elämän etsiminen Aurinkokunnasta ja vieraista planeettakunnista.

Biologian perusopintojen luentojen tavoitteena on tarjota perustietoja kattavasti biologian eri osa-alueilta. Kurssin jälkeen opiskelijalla on edellytykset ymmärtää biologian erilaisia rakenne- ja toimintamekanismeja sekä hahmottaa itselleen biologista maailmankuvaa.

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot järjestetään syyslukukaudella 2017 integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8.

• Ekologian perusteet 3 op • Eliöiden tuntemuksen perusteet 3 op • Eliökunta 3 op • Eläinfysiologian perusteet 3 op • Genetiikan perusteet 3 op • Kasvifysiologian perusteet 2 op

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjotaan seuraavia biologian perusopintoihin kuuluvia opintojaksoja:

BIOKEMIA

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Luennot alkavat syyskuussa 2017. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot tarjotaan ensisijaisesti niille, jotka haluavat suorittaa kaikki jaksot. Jos kiintiöön jää tilaa, voi ilmoittautua myös yksittäisille jaksoille syysja kevätlukukaudella.

Biokemia on luonnontiede, jossa tutkitaan eliöiden kemiallista rakennetta ja niissä tapahtuvia kemiallisia muutoksia. Perimmäisenä tavoitteena on ymmärtää ja selittää kemiallisin termein elävien solujen ja organismien kaikki kemialliset prosessit. Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Kiintiö 10 opiskelijaa/jakso, ks. edeltävät opinnot opetusohjelmasta.

Verkko-opinnot Genetiikan perusteet 3 op -opintojakson voi suorittaa yksittäisenä jaksona verkkoopintoina (tentti TY:ssa). Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Solu ja biomolekyylit -teoria 6 op

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 2017. Ilmoittautuminen alkaa 10.8.2017.

Mikrobiologia - teoria 4 op

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen alkaa 29.11.2017.

Molekyylibiologia - teoria 4 op

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen alkaa 29.11.2017. 49

mat e maatti s - l u o n n o n ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Perusopintojen luennot 17 op


Lähiopetus Turun yliopistossa Kurssit 1 ja 2 järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan syksyllä 2017 (ilmoittautuminen alkaa 10.8.) ja kurssit 3 ja 4 keväällä 2018 (ilmoittautuminen alkaa 29.11.2017). Kiintiö 20 opiskelijaa/opintojakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

FYSIIKKA Fysiikan peruskurssi 1, 4 op

mat e maatti s - l u o n n o n ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Opintojen tavoitteet: Mekaniikan peruslakien sekä liikemäärän ja energian säilymislakien tuntemus ja kyky käyttää niitä ongelmien ratkaisuun. Valmiudet vektorien käyttöön ongelmien ratkaisussa. Käsitys siitä miten kaavoja johdetaan integroimalla ja derivoimalla.

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Kainuun kesäyliopisto

Fysiikan peruskurssi 2, 4 op Opintojen tavoitteet: Valmiudet laskea varausjakaumien aiheuttamia sähkökenttiä ja virtajakaumien aiheuttamia magneettikenttiä. Valmiudet laskea virtoja, jännitteitä ja tehoja tasavirtapiireissä. Valmiudet laskea sähkömagneettisen induktion aiheuttamia jännitteitä ja virtoja.

FYSIOLOGIA JA GENETIIKKA Ihmisen fysiologia 2 op Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa kuvailla ihmisen toimintojen fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet ja pystyy soveltamaan tietämystään arkipäivän havaintoihin. Opintojakso antaa myös valmiudet suomenkielisen terminologian käyttöön fysiologian alalta.

Fysiikan peruskurssi 3, 4 op Opintojen tavoitteet: Valmiudet analysoida aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Valmiudet analysoida seisovan aaltoliikkeen taajuuksia kieli- ja puhallinsoittimissa. Lämpöopin ensimmäisen ja toisen pääsäännön tuntemus. Valmiudet laskea kalorimetriin laitettujen aineiden loppulämpötila. Valmiudet arvioida kaasujen lämpökapasiteetteja koostumuksen perusteella. Valmiudet laskea paineen, tilavuuden ja lämpötilan muutoksia ideaalikaasun termodynaamisissa prosesseissa. Valmiudet laskea erilaisia kiertoprosesseja suorittavien lämpövoima- ja kylmäkoneiden hyötysuhteita ja suorituskykyjä.

Verkko-opinnot Opintojakson voi suorittaa syyslukukaudella 2017 itsenäisesti verkkomateriaalin avulla. Kirjatentti sähköisenä tenttinä Turussa, Porissa, Raumalla tai Vaasassa. Ilmoittautuminen 10.8. alkaen. Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Turun kristillinen opisto

SOLU- JA MOLEKYYLIBIOLOGIA

Fysiikan peruskurssi 4, 4 op Tavoitteet: Valmiudet analysoida valonsäteen kulkua ja polarisaatiota, kun se kohtaa optisen rajapinnan. Tutustua moderniin fysiikan ilmiöihin. Ymmärtää eristeen, puolijohteen ja johteen erot. Ymmärtää seostuksen merkitys puolijohteessa. Ymmärtää pn-rajapinnalla tapahtuvia ilmiöitä. Valmius analysoida ydinreaktioita. Valmius laskea säteilyannoksia.

Solubiologian luennot 4 op Opinnoissa perehdytään solujen rakenteen ja toiminnan välisiin yhteyksiin ja opitaan ymmärtämään solubiologisessa tutkimuksessa käytettävien menetelmien periaatteet. 50


Lähiopetus Turun yliopistossa Luennot järjestetään syys-lokakuussa 2017 integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

tyksen, on perehtynyt erilisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja osaa käsitellä ja soveltaa liuostasapainoja.

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää aineen rakenteen, vuorovaikutusten, olomuotojen ja ominaisuuksien välisen riippuvuuden perustan, ja kemiallisten ja fysikaalisten tasapainojen merkityksen. Hän ymmärtää kokeellisen lain ja teoreettisen mallin eron. Ks. tarkemmat tiedot opetusohjelmasta.

GEOLOGIA Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 3 op Opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan tärkeimmät mineraalit, kivilajit ja maaperälajit makroskooppisesti käsinäytteistä.

Kemia IV 4 op Tavoitteet: • Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteet ja tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yksinkertaisen yhdisteiden nimeäminen. • Orgaanisten yhdisteiden rakenteen kuvaaminen rakennekaavojen ja perspektiivikaavioiden avulla. Rakenteeseen liittyvien peruskäsitteiden tunteminen. • Tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yhdisteiden ominaisuudet ja reaktiot. • Reaktioiden ja tyypillisimpien reaktiomekanismien esittäminen kaavioiden avulla. Reaktiivisuuden perusteiden ymmärtäminen. • Yleisimpien biomolekyylien rakenne ja yksinkertaiset kemialliset reaktiot.

Sisältö: • Mineraalien, kivilajien ja maaperä kerrostuminen koostumus, rakenne, ominaisuudet, tunnistaminen ja luokittelu. • Tunnistusharjoitukset ohjatusti ja omatoimisesti. Lähiopetus Turun yliopistossa Opetus järjestetään syksyllä 2017 integroituna opetuksena geologian osaston kanssa. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

KEMIA

Lähiopetus Turun yliopistossa Kurssit järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Kurssit I ja II järjestetään syyslukukaudella 2017 (ilmoittautuminen alkaa 10.8.) ja kurssit III ja IV kevätlukukaudella 2018 (ilmoittautuminen alkaa 29.11.). Kiintiö 25 opiskelijaa/kurssi, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kemian peruskurssi I 4 op Tavoitteeena on, että opiskelija osaa nimetä systemaattisesti yksinkertaiset epäorgaaniset yhdisteet, ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen, on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen, on perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin.

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Etelä-Pohjanmaan Opisto Kainuun kesäyliopisto Rovala-Opisto

Kemian peruskurssi II 4 op Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen, ymmärtää kemiallisen tasapainon merki51

mat e maatti s - l u o n n o n ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Kemia III 4 op


mat e maatti s - l u o n n o n ti e t e e lli s e t o p i n n ot

MAANTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIETEET

Perusopinnot 27 op

Perusopintoja 23 op

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteeseen tieteenalana, tieteenalan keskeisiin menetelmiin ja aluemaantieteelliseen ajatteluun. Tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu yleiskuva maantieteen laajasta kentästä ja hän oppii hyvät tekniset valmiudet maantieteen opiskeluun.

Opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla.

Opintojaksot: • Johdatus maantieteeseen 5 op • Poliittinen maantiede 2 op • Kartografian ja geoinformatiikan perusteet 5 op • Yhteiskuntamaantiede 3 op • Klimatologia (ilmastotiede) 3 op • Aluemaantieteen perusteet 5 op • Luonnonvarojen maantiede 4 op

Opintojaksot: • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op • Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op • Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op

Verkko-opinnot Perusopinnot voi aloittaa syksyllä 2017 (ilmoittautuminen alkaa 10.8.) ja keväällä 2018 (ilmoittautuminen alkaa 29.11.2017). Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa Perusopinnot alkavat syyskuussa 2017 iltaaikaan järjestettävinä monimuoto-opintoina. Opiskelijat voivat osallistua myös laitoksen opetukseen päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin 10.8. alkaen.

Yksittäisinä opintojaksoina voi suorittaa Johdatus maantieteeseen, Kartografian ja geoinformatiikan perusteet, Klimatologia ja Luonnonvarojen maantiede -jaksot. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Jyväskylän kesäyliopisto

Verkko-opinnot Perusopinnot voi opiskella myös verkkoopintoina. Ilmoittautuminen 10.8. alkaen.

Infotilaisuus maantieteen ja ympäristötieteen opintoja aloittaville ja harkitseville 11.9.2017 klo 17–18 verkkovälitteisesti.

Tietojenkäsittelytieteiden opintojen aloitusinfot 31.8.2017. Tutustu testimateriaaliin etukäteen!

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Etelä-Pohjanmaan Opisto Salon kansalaisopisto

52


Capstone Project 15 ECTS

Opinnot koostuvat tietojenkäsittelytieteiden perusopintojen opintojaksoista Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op, Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op ja Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op seuraten perusopintojen aikataulua. Opinnot sopivat erityisesti lukiolaisille: Opinnot antavat tietyin edellytyksin mahdollisuuksia hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta ilman pääsykoetta.

Learning outcomes: At the course students adapt their theoretical knowledge to implement and tune a working solution to a reallife challenge. After the course students • can plan and manage team work extending over several months and connect their own work with team deliverables • recognize the roles and responsibilities of members in a project team and potential challenges in team work • know how to communicate topics of one’s own discipline to stakeholders with diverse educational backgrounds. • know from firsthand experience how a complex and possibly ill-defined problem is approached and solved through dividing work into phases with their own sub goals, milestones and deliverables • can analyze and communicate the progress and performance of the project to external stakeholders

Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa tai verkko-opinnot Opinnot alkavat syksyllä 2017. Ilmoittautuminen 10.8. alkaen. Monimuoto-opinnot järjestetään ilta-aikaan. Opiskelijat voivat osallistua myös laitoksen opetukseen päiväaikaan. Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Kainuun kesäyliopisto Salon kansalaisopisto

Contents: Project topics are unique for each instance of the course. Topics are driven by real needs of companies, communities and research groups. For each chosen topic, a project team of typically 5-8 members with different study backgrounds will be formed.

Tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan muita opintoja: Syyslukukausi 2017

Data ja vuorovaikutus 5 op Tietorakenteet ja algoritmit 5 op Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op

Studies at the University of Turku The course starts 11.9.2017 and finishes in March 2018. Compulsory common sessions (12–15 times). Outside common sessions project teams work independently with tasks specific to their project. Registeration begins 10.8.2017. Intake 5 students. Pre-requirements: BSc degree or minimum 160 ECTS and BSc thesis completed.

Kevätlukukausi 2018

Tietokantojen perusteet 1, 5 op Tietokantojen perusteet 2, 2 op Tietoverkkotekniikat 4 op Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot järjestetään integroituna opetuksena. Ilmoittautuminen syyslukaudella järjestettäviin opintoihin alkaa 10.8.2017, kevätlukukauden opintoihin 29.11.2017.

Opinnot ovat osa Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT)-hanketta, ks. avothanke.fi

53

mat e maatti s - l u o n n o n ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op


mat e maatti s - l u o n n o n ti e t e e lli s e t o p i n n ot

TILASTOTIEDE

YMPÄRISTÖTIEDE

Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op

Perusopinnot 25 op

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää kuvailevaan tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä tutustuttaa aineiston analysointiin tilastollista ohjelmistoa käyttäen ja tilastolliseen raportointiin. Lähtökohta on tilastotieteen käyttö vertailevassa tutkimuksessa, kokeelliseen asetelmaan tutustutaan hyvin lyhyesti.

Opinnot antavat monitieteisen kuvan ympäristötieteen teoreettisista perusteista, keskeisimmistä ympäristöongelmista sekä keinoista ympäristöongelmien hallitsemiseksi. Opintojaksot: • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 3 op • Ympäristön kemikalisoituminen 3 op • Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta 3 op • Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö 3 op • Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto 3 op • Ympäristönsuojelun tekniikka 2 op • Ympäristöekologia 3 op • Ympäristötieteen kirjallinen harjoitustyö 2 op • Perusopintojen loppukuulustelu 3 op

Sisältö: • Tilastotieteen luonne ja peruskäsitteitä • Kuvaileva tilastotiede: havaintoaineiston järjestäminen ja esittäminen, sijainnin ja hajonnan ym. tunnuslukuja; moniulotteisen havaintoaineiston järjestäminen ja riippuvuuden tarkastelu • Todennäköisyys: peruskäsitteitä, todennäköisyysjakaumat ja yksinkertainen otos • Tilastollisen päättelyn sovelluksia yksinkertaisiin tilanteisiin • Tutustuminen joihinkin tilastollisiin malleihin: yksisuuntainen varianssianalyysi, regressioanalyysi ja log-lineaarinen malli.

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyskuussa 2017 integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa 11.8. Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Verkko-opinnot Perusopinnot voi aloittaa verkko-opintoina syksyllä 2017 (ilmoittautuminen alkaa 10.8.) ja keväällä 2018 (ilmoittautuminen alkaa 29.11.2017). Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja. Infotilaisuus 11.9.2017 klo 17–18 verkkovälitteisesti.

Opintojakso sopii kaikille kiinnostuneille ja erityisesti TY:n yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan hakeville. Kurssi on pakollinen VTK-tutkinnossa, jossa on pääaineena sosiaalitieteet tai valtio-oppi. Se soveltuu myös psykologian tutkinto-opintoihin tähtääville, sillä kurssi tukee valmistautumista valintakokeisiin ja jakson suorituksen voi hyväksyttää osaksi tutkintoon kuuluvia muita opintoja.

”Verkkoryhmätyöt ja harjoitukset olivat mielenkiintoisia. Oli kiva nähdä muiden vastauksia.”

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Turun kesäyliopisto, syksy 2017, kiintiö 20

”Itse valitut aiheet ovat aina parempia kuin annetut!”

54


Oikeustieteelliset opinnot Avoimessa yliopistossa voi opiskella seuraavia Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintoja: • perusopintojen opintojakso • aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksot • aineopintojen muita opintoja.

(2–5 op) hyväksytty suorittaminen. Avoimen yliopiston opinnot sopivat kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille. Opinnot antavat tietoa ja valmiuksia arki- ja työelämän sekä järjestötoiminnan tarpeisiin. Tutkinto-opintoihin tähtäävät voivat hankkia avoimen yliopiston opinnoilla valmiuksia pääsykokeita varten. Opinnot antavat mahdollisuuksia hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan myös erillishaussa avoimen yliopiston väylän kautta: vuoden 2017 opiskelijavalinnassa tiedekuntaan voitiin ottaa enintään viisi opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä opintojaksoja Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tai sen yhteistyöoppilaitoksissa. Hakijalla oli oltava em. opintoja vähintään 60 op, joista oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja vähintään 34 op. Jokaisen opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä). Vuoden 2018

Turun yliopistossa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien oikeustieteellisten opintojen infotilaisuus 24.8.2017 17–18. Tervetuloa!

valintaperusteet julkaistaan syksyllä 2017. Tarkemmat tiedot opinnoista ja ohjeita opiskelun suunnitteluun löytyy verkkosivuilta, valitse Opintotarjonta > Opinnot tiedekunnittain > Oikeustieteellinen tiedekunta.

55

oik e u s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Edellytyksenä näihin opintoihin osallistumiselle on Johdatus oikeustieteeseen -kurssin


oik e u s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Oikeustieteen perusopinnot: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Sisältö: • peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta • oikeudelliset peruskäsitteet • oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa • oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet • yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit.

Lähiopetus Turun yliopistossa Integroitu opetus syys-lokakuussa 2017 päiväaikaan. Kiintiö 15 opiskelijaa.

Aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksot Lähiopetus Turun yliopistossa Ilmoittautuminen syyslukukauden opintoihin alkaa 17.8.2017, kevätlukukauden opintoihin 30.11.2017. Tarkista opiskelijakiintiöt opetusohjelmista.

Kurssin hyväksytty suoritus on edellytyksenä ilmoittautumiselle oikeustieteen perusopintojen opintojaksolle, aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksoille ja aineopintojen muihin opintoihin.

Syksy 2017 Opetus iltaisin ja lauantaisin: Finanssioikeus 7 op Kansainvälinen oikeus 6 op Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Työoikeus 7 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Luennot 28.8.–6.9.2017 ilta-aikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 7.8.2017.

Integroitu opetus päiväaikaan: Esineoikeus 7 op Eurooppaoikeus 6 op Prosessioikeus 8 op Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op Velvoiteoikeus 7 op

Verkko-opinnot Kurssin voi suorittaa syys- ja kevätlukukaudella sekä kesällä 2018 itsenäisesti verkkoopintoina paikkakunnasta riippumatta. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 7.8.2017. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa mm. Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin aikuisopisto HEO Kansanopisto Jyväskylän kesäyliopisto Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Porin kesäyliopisto Päijät-Hämeen kesäyliopisto Päivölän opisto Turun kristillinen opisto

Kevät 2018 Opetus iltaisin ja lauantaisin: Hallinto-oikeus 7 op Rikosoikeus 8 op Valtiosääntöoikeus 7 op Integroitu opetus päiväaikaan: Kauppaoikeus 7 op Oikeushistoria 6 op Ympäristöoikeus 7 op Yleinen oikeustiede 6 op 56


Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Etelä-Pohjanmaan Opisto: Hallinto-oikeus 7 op Kansainvälinen oikeus 6 op Oikeushistoria 6 op Rikosoikeus 8 op Työoikeus 7 op Valtiosääntöoikeus 7 op

Aineopintojen muut opinnot

Helsingin aikuisopisto: Työoikeus 7 op

Syksy 2017 Opetus päiväaikaan: Oikeudellisen informaation haku 2 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Ilmoittautuminen syyslukukauden opintoihin alkaa 17.8.2017, kevätlukukauden opintoihin 30.11.2017. Tarkista opiskelijakiintiöt opetusohjelmista.

HEO Kansanopisto: Hallinto-oikeus 7 op Kansainvälinen oikeus 6 op Rikosoikeus 8 op Työoikeus 7 op Valtiosääntöoikeus 7 op Jyväskylän kesäyliopisto: Hallinto-oikeus 7 op Kansainvälinen oikeus 6 op Rikosoikeus 8 op Työoikeus 7 op Valtiosääntöoikeus 7 op

”Juridisiin kysymyksiin liittyvää tietoa tarvitsen työ- ja liike-elämässä, sopimuksien tulkinnassa ja perintöasioissa.”

Päijät-Hämeen kesäyliopisto: Hallinto-oikeus 7 op Kansainvälinen oikeus 6 op Oikeushistoria 6 op Rikosoikeus 8 op Työoikeus 7 op

”Opinnot avoimessa yliopistossa selventävät oikeustieteellistä termistöä ja menettelytapoja.”

Päivölän opisto: Hallinto-oikeus 7 op Kansainvälinen oikeus 6 op Oikeushistoria 6 op Rikosoikeus 8 op Työoikeus 7 op Valtiosääntöoikeus 7 op Turun kristillinen opisto: Rikosoikeus 8 op Työoikeus 7 op Työväen Akatemia: Kansainvälinen oikeus 6 op Rikosoikeus 8 op Valtiosääntöoikeus 7 op 57

oik e u s ti e t e e lli s e t o p i n n ot

Kevät 2018 Integroitu opetus päiväaikaan: Taitava opiskelu ja oppiminen 3 op


Yhteiskuntatieteelliset opinnot Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa annetaan koulutusta

Millainen on suomalainen yhteiskunta tänään? Maailmanpolitiikka murroksessa? Monikulttuurisuus – uhka vai mahdollisuus? Miten hyvinvointia tuotetaan? Ketkä ovat köyhiä? Yhteiskuntatieteissä mikään inhimillinen ei ole vierasta!

yhteiskuntatieteellisellä sekä psykologian ja

y ht e i s k u n tati e t e e lli s e t o p i n n ot

logopedian koulutusaloilla. Oppiaineet tarkastelevat yhteiskuntaa oman tieteenalansa näkökulmasta: ne tarttuvat ajan haasteisiin ja analysoivat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ilmiöitä uutta tieteellistä tietoa tuottaen. Avoimessa yliopistossa voi opiskella useimpien yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan oppiaineiden opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnot sopivat kaikille yhteiskuntaa koskevista ilmiöistä, kysymyksistä ja keskustelusta kiinnostuneille. Psykologian opinnot antavat monipuolisen kuvan psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon myös avoimen yliopiston väylän tai muiden erillishakujen kautta. Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan hakeville sopii myös Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (s. 54).

58


EAST ASIAN STUDIES

FILOSOFIA

Itä-Aasian opinnoissa tutustutaan Itä-Aasian valtioiden eli Kiinan, Japanin ja Koreoiden historiaan, politiikkaan ja talouteen ja tehdään siten alueen yhteiskuntia ymmärrettäviksi. Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa seuraavat opintojaksot, jotka toteutetaan yhteistyössä Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa. Kiintiö 10 opiskelijaa/kurssi, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Perusopinnot 25 op

Opintojaksot: • Johdatus filosofiaan 3 op • Filosofian historia I 3 op • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op • Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op • Metafysiikka I 3 op • Etiikka I 3 op • Yhteiskuntafilosofia I 3 op • Klassikko 4 op

Introduction to Contemporary East Asia 3 ECTS Online course autumn 2017 Verkko-opinnot Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 2017. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8.

Lähiopetus Turun yliopistossa Perusopinnot alkavat syyskuussa 2017, ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen 10.8. alkaen. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuvuoden aikana.

New Dynamics of Regionalization in East and Southeast Asia 5 ECTS Online course spring 2018 Verkko-opinnot Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 29.11.2017.

JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN 5 op

Introduction to Chinese Contemporary History 4 ECTS

Business Environment of Japan and South Korea 5 ECTS

Kurssi kuuluu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin. Sen tavoitteena on antaa yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan siten, että opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin.

Online course spring 2018 Verkko-opinnot Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2018. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 29.11.2017.

Lähiopetus Turun yliopistossa Kurssi järjestetään integroituna opetuksena syyslukukaukaudella 2017 päiväaikaan. Ilmoittautuminen 10.8. alkaen. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Online course autumn 2017 - spring 2018 / Verkko-opinnot Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8.

59

y ht e i s k u n tati e t e e lli s e t o p i n n ot

Filosofia tutkii kriittisesti yhteiskunnallisen toiminnan, kulttuurin ja erityistieteiden taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä, kuten tiedon luonnetta, oikeudenmukaisuutta ja tahdonvapautta.


Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyskuussa 2017. Ilmoittautuminen alkaa 10.8.

MONIKULTTUURISUUS Opintokokonaisuus 25 op

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Opintokokonaisuus 25 op tai opintojaksoja

y ht e i s k u n tati e t e e lli s e t o p i n n ot

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus on Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Siirtolaisuusinstituutin yhteinen monitieteinen opintokokonaisuus.

Alkio-opisto Etelä-Karjalan kesäyliopisto: Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin aikuisopisto: Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä Helsingin seudun kesäyliopisto Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Itä-Hämeen opisto: Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op, Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Jyväskylän kesäyliopisto Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto: Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Lahden kansanopisto Mikkelin kesäyliopisto Pohjois-Karjalan kesäyliopisto Salon kansalaisopisto: Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op, Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op, Siirtolaisuus 5 op Tampereen kesäyliopisto Työväen Akatemia: Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op Vaasan kesäyliopisto

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on - antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä, - perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin - perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin - tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opintojaksot: Syksy 2017 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (P) • Siirtolaisuus 5 op (P) Kevät 2018 • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op (P) • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op • Rasismin historia 3 op • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op • Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op • Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

Tutustu myös Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op -jakson tarjontaan, ks. s. 45. ”Sain valmiuksia sekä työssä että vapaa-ajalla käymiini keskusteluihin - ei mutua vaan faktaa.”

P = pakolliset opintokokonaisuuden 25 op suorittajille, muut jaksot valinnaisia. Opintojen aloitusinfo 28.9.2017 klo 17.15–18.

”Käsitteet alkoivat elää käytännössä.” ”Median seuraaminen muuttui kriittisemmäksi.”

verkkovälitteisesti

60


PSYKOLOGIA

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot 25 op

Poliittisen historian opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opintojaksot: • Kehityspsykologian perusteet 5 op • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op • Tutkimuksen teon perusteet 5 op

Opintojaksot: • Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5 op • Johdatus poliittisen historian tutkimuk seen 5 op: Poliittisen historian suuntauksia 2 op Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op: Ideologioiden muotoutuminen 3 op Politiikan tutkimuksen klassikot 2 op • Suomalaisten maailmat 5 op • Maailmanhistoriat 5 op: Euroopan historia 3 op Globaalihistoria 2 op

Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa Perusopinnot alkavat syyslukukaudella 2017 (viikko 37) ja opintoryhmäkokoontumiset järjestetään ilta-aikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8. Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Verkko-opinnot Opinnot alkavat syyskuussa 2017 (viikko 36–38). Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Perusopinnoista voi opiskella yksittäisiä jaksoja.

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyskuussa 2017, ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Monimuoto-opinnot 15 op tai 25 op yhteistyöoppilaitoksissa Helsingin aikuisopisto Järvenpään opisto Keravan opisto Kirkkonummen kansalaisopisto Rauman kansalaisopisto Turun kristillinen opisto Työväen Akatemia

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto HEO Kansanopisto Laajasalon opisto Työväen Akatemia

Aineopinnot 35 op Aineopinnoissa opiskelija laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

61

y ht e i s k u n tati e t e e lli s e t o p i n n ot

POLIITTINEN HISTORIA


y ht e i s k u n tati e t e e lli s e t o p i n n ot

ten suhteiden merkitystä taloudessa. Oppiaineessa tutkitaan erilaisia taloudellisia toimintaympäristöjä ja niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.

Opintojaksot: • Kehityspsykologia II 4 op • Kognitiiviset prosessit 4 op • Cognitive neuroscience 5 ECTS • Social psychology I 5 ECTS • Persoonallisuuspsykologia II 3 op • Sosiaalipsykologia I 5 op • Psyykkiset häiriöt 4 op • Psykologian historia 4 op Valinnaiset jaksot 6 op: • Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op • Sosiaalipsykologia II 4 op • Stressilääketiede 3 op (syksy 2017) • Psyykkiset traumat 3 op (syksy 2018)

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalla on yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Opintojaksot: • Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op • Suomalainen yhteiskunta 5 op • Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op • Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op

Verkko-opinnot Aineopinnot alkavat syyskuussa 2017 viikolla 36. Opinto-oikeuden edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Opintoihin voi tulla mukaan koko lukuvuoden ajan. Voit myös opiskella yksittäisiä opintojaksoja.

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyskuussa 2017 ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Osasta luennoista tehdään myös tallenteita ja opintojaksoja on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisesti verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä jaksoja. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8.

SOSIAALITIETEET

Monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksissa Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Hiiden opisto Työväen Akatemia

Perusopinnot 25 op Turun yliopiston sosiaalitieteet on monitieteinen laitos, jossa on neljä oppiainetta: sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia ja taloussosiologia:

Aineopinnot 35 op

Sosiaalipolitiikka tutkii hyvinvointia, sen puutteita ja jakautumista yhteiskunnassa sekä instituutioita, joilla yksilöiden hyvinvointia pyritään ylläpitämään. Sosiaalityössä tarkastellaan ihmisten ja väestöryhmien monitasoisten elämäntilanteiden synty-prosesseja ja ilmenemismuotoja. Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tehtävä on tutkia yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutosta. Taloussosiologiassa tarkastellaan sosiaalis-

Opintojaksot: • Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op • Yhteiskunnalliset ongelmat 5 op • Talous, kulttuuri ja elämäntapa 5 op • Vapaavalintaiset opintojaksot 20 op Lähiopetus Turun yliopistossa Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna sosiaalitieteiden perusopinnot. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. 62


Opintojaksot: • Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5 op • Johdatus poliittisen historian tutkimuk seen 5 op: Poliittisen historian suuntauksia 2 op Poliittisen historian tutkimuksen peruskysymyksiä 3 op • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op: Ideologioiden muotoutuminen 3 op Politiikan tutkimuksen klassikot 2 op • Poliittiset järjestelmät 5 op • Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Aineopinnot 35 op Opintojaksot: • Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op • Arvot ja etiikka sosiaalityössä 2 op • Aikuissosiaalityö 5 op • Perhesosiaalityö 5 op • Lapsi- ja nuorisososiaalityö 5 op • Lähisuhdeväkivalta traumanäkökulmasta 3 op • Monikulttuurinen sosiaalityö 3 op • Asiakirjat ja dokumentointi 3 op • Kokemuksia, käytäntöjä ja tutkimuksia yhteiskunnan marginaalista 5 op

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat syyskuussa 2017 ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lähiopetus Turun yliopistossa Opinnot alkavat lokakuussa 2017. Luennot järjestetään iltaisin ja lauantaisin. Haku alkaa 10.8.2017, kiintiö 35 opiskelijaa. Katso opetusohjelmasta tiedot vaadittavista edeltävistä opinnoista ja valintaperusteista.

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto HEO Kansanopisto

YHTEISKUNTAKÄSITYKSET JA KRIITTINEN AJATTELU 3 op

Sosiaalityön aineopinnot sopivat hyvin ammatillisen tietämyksen päivittämiseen ja pätevyyden hankkimiseen tähtääville.

Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu -kurssilla tarkastellaan, miten ihmiskäsitykset liittyvät käsityksiin rationaalisuudesta ja yhteiskunnasta. Kurssilla perehdytään väitteiden tueksi tarjottujen perusteiden eli argumenttien kriittiseen arviointiin sekä kriittisen ajattelun peruskäsitteistöön. Kurssilla tutustutaan sekä yleisen tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksiin että yhteiskuntatieteiden erityispiirteisiin. Kurssi kuuluu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin.

VALTIO-OPPI Perusopinnot 25 op Opintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Lähiopetus Turun yliopistossa Kurssi järjestetään integroituna opetuksena keväällä 2018 päiväaikaan. Ilmoittautuminen 29.11.2017 alkaen. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. 63

y ht e i s k u n tati e t e e lli s e t o p i n n ot

SOSIAALITYÖ


OPINTOTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA Lisäykset ja muutokset ovat mahdollisia! Tarkista ajankohtaiset tarjontatiedot ja oppilaitosten yhteystiedot Opintotarjontaverkkosivulta > Opinnot paikkakunnittain.

Tietojenkäsittelytieteet, perusopintoja 23 op Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

Helsingin aikuisopisto

Alkio-opisto, Korpilahti o p I N T O T ar j o n ta y ht e i s t y ö o p p ilaitok s i s s a

Ilmoittaudu aina ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen!

Aikuiskasvatustiede, perusopinnot 25 op Gerontologia, perusopinnot 25 op Hoitotiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op Kieli- ja viestintäopinnot: Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, Stressilääketiede 3 op Monikulttuurisuus: Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op, Työoikeus 7 op Psykologia, perusopinnot 25 op

Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Kasvatustiede, aineopinnot 35 op Kulttuurihistoria, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op Poliittinen historia, perusopinnot 25 op Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Imatra, Lappeenranta Gerontologia, perusopinnot 25 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, Stressilääketiede 3 op Monikulttuurisuus: Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op

HEO Kansanopisto, Helsinki Kasvatustiede, perusopinnot 25 op Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op, Hallintooikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op Poliittinen historia, perusopinnot 25 op Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki Lääketiede: Stressilääketiede 3 op Suomi 100 vuotta: Suomen historian linjat ja murrokset 5 op, Siirtolaisuus 5 op

Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilmajoki Hoitotiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op Johtaminen ja organisointi: Organisaatiot ja johtaminen 5 op, Muutoksen johtaminen 5 op, Human Resource Management 5 ECTS, Organizational Behavior and Leadership 5 ECTS Kemian peruskurssi I 4 op, Kemian peruskurssi II 4 op, Kemia III 4 op, Kemia IV 4 op Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till jurisdisk svenska 2 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, Stressilääketiede 3 op Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op, Hallintooikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op Poliittinen historia, perusopinnot 25 op Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Helsingin työväenopisto Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op

Helsingin seudun kesäyliopisto Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Hiiden Opisto, Lohja Gerontologia: Johdatus gerontologiaan 5 op, Ikääntyminen murroksessa 5 op, Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op Kieli- ja viestintäopinnot: Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op 64


Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna, Forssa

murrokset 5 op, Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 5 op, Siirtolaisuus 5 op

Johtaminen ja organisointi: Organisaatiot ja johtaminen 5 op, Muutoksen johtaminen 5 op, Human Resource Management 5 ECTS, Organizational Behavior and Leadership 5 ECTS Kasvatustiede, perusopinnot 25 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, Stressilääketiede 3 op Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op

Kianta-opisto, Suomussalmi Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Suomi 100 vuotta: Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op

Kirkkonummen kansalaisopisto

Itä-Hämeen opisto, Hartola Erityispedagogiikan perusteet 5 op Johtaminen ja organisointi: Muutoksen johtaminen 5 op, Organizational Behavior and Leadership 5 ECTS Monikulttuurisuus: Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op, Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op

Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka

Jokiläänin kansalaisopisto, Jokioinen

Laajasalon opisto, Helsinki

Erityispedagogiikka, aineopinnot 35 op

Kieli- ja viestintäopinnot: Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op, Puheviestinnän perusteet 2 op Poliittinen historia, perusopinnot 25 op

Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Suomi 100 vuotta: Suomen taide 5 op, Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op, Suomen historian linjat ja murrokset 5 op, Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 5 op Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Jyväskylän kesäyliopisto Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, Stressilääketiede 3 op Maantiede, perusopinnot 27 op Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op, Hallintooikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Lahden kansanopisto Kieli- ja viestintäopinnot: Japanin kieli: Alkeiskurssit I 4 op ja II 4 op, Continuation Course 4 ECTS, Puheviestinnän perusteet 2 op Kulttuurihistoria: Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op, Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op

Järvenpään opisto

Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi

Psykologia, perusopintoja 15 op

Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op, Ikääntyminen murroksessa 5 op, Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Suomi 100 vuotta: Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op, Suomen historian linjat ja murrokset 5 op Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Kaarinan lukio Lääketiede: Stressilääketiede 3 op

Keravan Opisto Psykologia, perusopinnot 25 op

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, Stressilääketiede 3 op Monikulttuurisuus: Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op Suomi 100 vuotta: Suomen taide 5 op, Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op, Suomen historian linjat ja

Länsi-Suomen opisto, Huittinen Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS

65

o p I N T O T ar j o n ta y ht e i s t y ö o p p ilaitok s i s s a

Kasvatustiede, aineopinnot 35 op Psykologia, perusopinnot 25 op


Mikkelin kesäyliopisto

Porin seudun kansalaisopisto/ Porin kesäyliopisto

Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op Johtaminen ja organisointi: Muutoksen johtaminen 5 op Lääketiede: Stressilääketiede 3 op Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op Suomi 100 vuotta: Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op

Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op, Ikääntyminen murroksessa 5 op, Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op, Puheviestinnän perusteet 2 op Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, Stressilääketiede 3 op Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op Suomi 100 vuotta: Suomen historian linjat ja murrokset 5 op

Muurlan opisto o p I N T O T ar j o n ta y ht e i s t y ö o p p ilaitok s i s s a

Kasvatustiede: Johdatus kasvatustieteisiin 4 op

Osaamiskeskus Kainuun Aalto, Kainuun kesäyliopisto, Kajaani Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op Fysiikka: Peruskurssit I - IV á 4 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op Kemian peruskurssi I 4 op, Kemian peruskurssi II 4 op, Kemia III 4 op, Kemia IV 4 op Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Suomi 100 vuotta: Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op, Suomen historian linjat ja murrokset 5 op, Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 5 op, Siirtolaisuus 5 op Tietojenkäsittelytieteet: Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op

Porvoon kansalaisopisto Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti Johtaminen ja organisointi: Organisaatiot ja johtaminen 5 op, Muutoksen johtaminen 5 op, Human Resource Management 5 ECTS, Organizational Behavior and Leadership 5 ECTS Kieli- ja viestintäopinnot: Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, Stressilääketiede 3 op Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op, Hallintooikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op

Paasikivi-Opisto, Turku Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op

Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, Joensuu Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, Ylivieska

Päivölän opisto, Valkeakoski

Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, Stressilääketiede 3 op Suomi 100 vuotta: Suomen taide 5 op, Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op, Suomen historian linjat ja murrokset 5 op, Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 5 op, Siirtolaisuus 5 op

Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op, Hallintooikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op

Rauman kansalaisopisto Aikuiskasvatustiede: Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op, Ikääntyminen murroksessa 5 op, Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Johtaminen ja organisointi: Muutoksen johtaminen 5 op, Human Resource Management 5 ECTS Kasvatustiede, perusopinnot 25 op 66


op, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op ym. Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op

Rovala-Opisto, Rovaniemi

Turun kristillinen opisto

Kemian peruskurssi I 4 op, Kemian peruskurssi II 4 op, Kemia IV 4 op

Fysiologia ja genetiikka: Ihmisen fysiologia 2 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS, Puheviestinnän perusteet 2 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op Psykologia, perusopinnot 25 op

Salon kansalaisopisto Johtaminen ja organisointi: Muutoksen johtaminen 5 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Monikulttuurisuus: Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op, Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op, Siirtolaisuus 5 op Tietojenkäsittelytieteet, perusopintoja 23 op, Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op

Työväen Akatemia, Kauniainen Kulttuurihistoria, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op Monikulttuurisuus: Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op Oikeustiede: Kansainvälinen oikeus 6 op, Rikosoikeus 8 op, Valtiosääntöoikeus 7 op Poliittinen historia, perusopinnot 25 op Psykologia, perusopinnot 25 op Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Sastamalan Opisto Kasvatustiede, perusopinnot 25 op Kieli- ja viestintäopinnot: Puheviestinnän perusteet 2 op

Vaasan kesäyliopisto Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op Suomi 100 vuotta: Suomen taide 5 op, Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op, Suomen historian linjat ja murrokset 5 op, Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 5 op, Siirtolaisuus 5 op

Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pori Hoitotiede, aineopinnot 35 op

Somero-opisto Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op, Ikääntyminen murroksessa 5 op Suomi 100 vuotta: Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op

Valkeakoski-opisto Kasvatustiede, perusopinnot 25 op

Tampereen kesäyliopisto Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op Suomi 100 vuotta: Suomen historian linjat ja murrokset 5 op Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Turun kesäyliopisto Aikuiskasvatustiede: Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Alkukasvatus, perusopinnot 25 op Gerontologia, perusopinnot 25 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS, Puheviestinnän perusteet 2 67

o p I N T O T ar j o n ta y ht e i s t y ö o p p ilaitok s i s s a

Psykologia, perusopinnot 25 op Suomi 100 vuotta: Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op, Suomen historian linjat ja murrokset 5 op, Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 5 op


Yhteystiedot JA OPINTONEUVONTA

YLEINEN OPINTONEUVONTA Opintoneuvoja suunnittelija Seppo Piiparinen puh. 040 867 6746 opo-avoin@utu.fi

Avoin yliopisto-opetus 20014 TURUN YLIOPISTO

• avoimen yliopisto-opetuksen tarjoamat opiskelumahdollisuudet • opintojen valinta sekä opiskelu- ja urasuunnitelmat • avoimen yliopiston väylä ja muut erillishaut • opiskelutaidot • aikuisopiskelun tuet ja edut, opiskelu työttömänä

Käyntiosoite: Päärakennus, Yliopistonmäki, 2. krs avoinna ma–pe 10.00–14.30 Suunnittelijoiden työpisteet sijaitsevat tiedekuntien tiloissa yliopiston kampuksella. ks. Yhteystiedotverkkosivu.

OPPIAINEKOHTAINEN NEUVONTA Oppiaineiden suunnittelijat, mm.: • oppiaineiden sisältöä koskevat kysymykset • opetusmuodot, opiskelu- ja suoritustavat, opintojen aikataulut • henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen

y ht e y s ti e d ot

Henkilökunta on varmimmin tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse. sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi Varja Mervi, osastopäällikkö, puh. 040 701 4600 Saartenoja Marjaana, palvelupäällikkö, puh. 050 307 1678 Hakanurmi Satu, opetuksen kehittämispäällikkö, puh. 040 531 8079 Pohjanen Lauri, suunnittelija, puh. 040 182 0876 Lehtonen Anitta, koordinaattori (viestintä) puh. 040 566 9235 avoin@utu.fi

Opintosihteerit • opintoihin ilmoittautuminen ja Avoimen yliopiston Nettiopsun käyttö • opintomaksuja ja opinto-oikeutta koskevat kysymykset • opintosuoritusotteet • opiskeluun liittyvät käytännön asiat

Voit varata opintoneuvojalta tai suunnittelijalta ajan henkilökohtaiseen neuvontatapaamiseen.

68


KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT

arkeologia, historia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia Mäkinen Katriina, suunnittelija, puh. 040 595 9458 Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066 Koivisto Hanne, lehtori, puh. 02 333 6202 Asklepios-ohjelma Mäkinen Katriina, suunnittelija, puh. 040 595 9458 Lainio Heli, opintosihteeri, puh. 050 310 5696 kreikkalainen filologia, latinalainen filologia, suomen kieli, taidehistoria, viron kieli ja kulttuuri Hallikainen Eeva, suunnittelija, puh. 050 563 8479 Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0512 kotimainen kirjallisuus, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, museologia, uskontotiede Salakka Matti, suunnittelija, puh. 040 542 1738 Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066 Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0512 (mediatutkimus, museologia)

aikuiskasvatustiede, alkukasvatus, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot, Tilastolliset perustaidot Siltari Eija, suunnittelija, puh. 050 310 5424 Ylikorpi Mirja, opintosihteeri, puh. 050 310 4391 erityispedagogiikka Massinen Hannele, suunnittelija, puh. 050 591 7072 Härkönen Ritva, opintosihteeri, puh. 050 312 2160 kasvatustiede perusopinnot: Siltari Eija, suunnittelija, puh. 050 310 5424 Paavilainen Seija, opintosihteeri, puh. 050 311 1464 ti–to aineopinnot: Massinen Hannele, suunnittelija, puh. 050 591 7072 Härkönen Ritva, opintosihteeri, puh. 050 312 2160 KAUPPAKORKEAKOULUN OPINNOT opinnot Turussa: Avoimen yliopisto-opetuksen palvelupiste, Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3 Brunnsberg Merja, koulutuspäällikkö, puh. 050 549 9308 Iso-Ilomäki Elina, opintosihteeri, puh. 050 460 4952 tseavoin@utu.fi

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot, Porin yliopistokeskus, Siltapuistokatu 2 digitaalinen kulttuuri, kulttuuri- ja elämysmatkailu, kulttuuriperinnön tutkimus, kulttuurituotannon suunnittelu, maisemantutkimus, museologia Salakka Matti, suunnittelija, puh. 040 542 1738 Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0512

opinnot Porin yksikössä ja yhteistyöoppilaitoksissa: Stening Mia, suunnittelija, puh. 050 311 0672 Ylikorpi Mirja, opintosihteeri, puh. 050 310 4391 tse-avoinpori@utu.fi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori www.utu.fi/tse/pori 69

y ht e y s ti e d ot

HUMANISTISET OPINNOT


YHTEISKUNTATIETEELLISET OPINNOT

Introduction to Innovation and Business Projektijohtaminen Tulevaisuudentutkimuksen opinnot Stening Mia, suunnittelija, puh. 050 311 0672 Ylikorpi Mirja, opintosihteeri, puh. 050 310 4391

East Asian Studies, poliittinen historia, valtio-oppi Piiparinen Seppo, suunnittelija, puh. 040 867 6746 Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472 (East Asian Studies) Hurula Sari, koulutussihteeri, puh. 050 310 6066 (poliittinen historia, valtio-oppi) filosofia, psykologia Ylinen Mikko, suunnittelija, puh. 050 310 5093 Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472 monikulttuurisuus Mäkinen Katriina, suunnittelija, puh. 040 595 9458 Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066 sosiaalitieteiden perus- ja aineopinnot Varpe Jaana, suunnittelija, puh. 0400 521 990 Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066 sosiaalityö Ylinen Mikko, suunnittelija, puh. 050 310 5093 Kyöstiö Sari, opintosihteeri puh. 050 312 0512

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Piiparinen Seppo, suunnittelija, puh. 040 867 6746 Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0512

y ht e y s ti e d ot

LÄÄKE- ja TERVEYSTIETEELLISET OPINNOT Kivistö Katja, suunnittelija, puh. 050 312 2204 Lainio Heli, opintosihteeri, puh. 050 310 5696 MATEMAATTISLUONNONTIETEELLISET OPINNOT Nyholm Lotta, suunnittelija, puh. 050 312 0939 Immonen Maija, opintosihteeri, puh. 050 312 0850 Lainio Heli, opintosihteeri, puh. 050 310 5696 (tietojenkäsittelytieteet, tietotekniikka) tilastotiede Piiparinen Seppo, suunnittelija, puh. 040 867 6746 Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472 OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT Varpe Jaana, suunnittelija, puh. 0400 521 990 Harsia Hannele, opintosihteeri, puh. 050 312 0428

70


www.utu.fi/avoin Ajankohtaista Uutiset, Tapahtumakalenteri Opiskelu avoimessa Mitä voi opiskella, Kuka voi opiskella, Miten opiskellaan Ohjeita opintojen suunnitteluun Opintotarjonta Oppiaineet ja opetusohjelmat aikatauluineen Opinnot paikkakunnittain / yhteistyÜoppilaitoksissa Verkko-/etäopinnot Ilmoittautuminen ja opiskelijapalvelut Ilmoittautumisohjeet Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelu Yhteystiedot

71


TURUN YLIOPISTO Turun yliopisto

Aur ajo

ki

YLIOPPILASKYLÄ

P

U AT

NK

GI

IN

S EL

YLIOPISTON LAITOSTEN SIJAINTIKARTTA

Assistentinkatu

P

H

© TURUN YLIOPISTO TILASUUNNITTELU 2015

Arwidssoninkatu

18

47 50 20

E DUC A RIUM

P

Kasarminkatu

Y L IOP IST ON T A K SIPIST E -K A S A R MI T IL A T T A ESSA 0 2 10 0 4 1

C A L O NIA NK UJA T A K SI

A RC A NUMINK

kat

u

22 MA T T HIA S

24 Ve s

ilin

4 T IE

nti

e

TE

IDE

NT

AL

57

O 1

TU

7

IRJ

QU

A ST

O

AN

u kat

ON

SI

E NIA

E NIK

S- K

16 atu

ÄR

AK

TIE

EN

ME

YLIOPPILASKUNTA

E NN

FE

2

US

11

Piis

pan

SL

M

TAK

JU

NN

na

6

5 L UO

Y L IOP IST ON T A K SIPIST E -MÄ K I T IL A T T A ESSA 0 2 10 0 4 1

3

katu

A RC A NUM

23

Vatselan

Aurajoki

aan

Vänrikinkatu

Teh t

C A L O NIA

UJA

nrik

ink

1

He

42 nn

R

N

GI

ka

I AT LT VA

tu

M

k uu

IN

yn

30

E

Kiinamyllynkatu

31 ink

m

m

Le

JUSLENIA, HENRIKINKATU 2

4

ELÄINMUSEO

7

QUANTUM

9

ROSETTA, KOSKENIEMENKATU 4

10 SIGNUM

56

KUPITTAAN ASEMA

Jo

uk

35

ah

ai

se

nk

38

at

n

ine

u

at

äk

tk Pi

54

49

Itä

37

11 HORTTOKUJAN ALUE 16 FENNICUM, HENRIKINKATU 3

37 DATACITY, LEMMINKÄISENKATU 14 - 18

18 KASARMIRAKENNUS 10

38 BIOCITY, TYKISTÖKATU 6

20 KASARMIRAKENNUS 12

40 MAAHERRAN MAKASIINI

22 ARCANUM, VATSELANKATU 2

42 VILLA HORTUS

23 CALONIA, VÄNRIKINKATU 2

47 EDUCARIUM, ASSISTENTINKATU 5

24 MATTHIAS, PROFESSORIN AUKIO

49 PHARMACITY, ITÄINEN PITKÄKATU 4

25 HÄMEENKATU 1

50 PUBLICUM, ASSISTENTINKATU 7

P

51 HISTORICUM, KAIVOKATU 12

PAIKOITUSALUE

u

tu ka

6 AGORA

tu

kk

r Si

32

33 34

ka

n ala

53

ivo

NATURA

52

Ka

5

51

tu

3

ka

FEENIKS -KIRJASTO

en

PÄÄRAKENNUS

2

u

at

ök

ist

k Ty

äis

1

30 MEDISIINA, KIINAMYLLYNKATU 10

52 MINERVA, KAIVOKATU 12

31 MIKRO, KIINAMYLLYNKATU 13

53 ARTIUM, KAIVOKATU 12

32 DENTALIA, LEMMINKÄISENKATU 2

54 ICT-CITY, JOUKAHAISENKATU 3 - 5

33 SANITAS, LEMMINKÄISENKATU 1

56 EUROCITY, JOUKAHAISENKATU 1

ka

in

LS

yll

m

u

at

nk

uli

NK

EE

tu

HE

TYKS

ina

U AT

rtt

40 TUOMIOKIRKKO

Ke

±0,00

25 9

10 Ki

ke

s Ko

tu

ka

en

iem

34 VERSTAS, LEMMINKÄISENKATU 3

57 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

35 TEUTORI, LEMMINKÄISENKATU 3

61 NORMAALIKOULU, ANNIKANPOLKU 9, VARISSUO


Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta, iästä ja opiskelun tavoitteista riippumatta. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyy opintoja kaikista tiedekunnista ja Turun kauppakorkeakoulusta. Lisäksi tarjonnassa on kieli- ja viestintäkursseja. Opetusta järjestetään Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa sekä yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Verkko-opintoihin voi osallistua miltä paikkakunnalta tahansa. Tutustu opiskelumahdollisuuksiin!

Humanistiset opinnot Kasvatustieteelliset opinnot Kauppakorkeakoulun opinnot Lääketieteelliset opinnot Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot Oikeustieteelliset opinnot Yhteiskuntatieteelliset opinnot

www.utu.fi/avoin

Turun yliopisto – University of Turku

Avoimen yliopisto-opetuksen opintoesite 2017 2018  
Avoimen yliopisto-opetuksen opintoesite 2017 2018