Kielikymppi suomi

Page 1


SISÄLLYS

KIELIKYMPPI

1

MIKSI SUOMEN KIELI ON TÄRKEÄÄ?

2

MIKSI OMA ÄIDINKIELI ON TÄRKEÄÄ?

2

MITEN LAPSEN KIELI KEHITTYY?

3

MITEN VANHEMMAT VOIVAT TUKEA SUOMEN KIELEN KEHITYSTÄ?

4

MITEN VANHEMMAT VOIVAT TUKEA OMAN ÄIDINKIELEN KEHITYSTÄ?

4

MITEN KOULUSSA TUETAAN SUOMEN KIELEN KEHITTYMISTÄ?

5

MITEN KOULUSSA TUETAAN OMAN ÄIDINKIELEN KEHITTYMISTÄ?

6

MITEN SUOMEN KIELEN TAITOA ARVIOIDAAN?

6

MITEN OMAN ÄIDINKIELEN TAITOA ARVIOIDAAN?

7


KIELIKYMPPI Kielikymppi on opas Turun normaalikoulun S2-oppijalle kielen oppimisesta ja opiskelusta. Opas on tarkoitettu kaikille Norssin vanhemmille ja oppilaille. Oppaasta on hyötyä myös kaikille kielestä ja kielen oppimisesta kiinnostuneille lukijoille. Antoisia lukuhetkiä toivottaa

Turun normaalikoulun S2-oppijan työryhmä.

1


KIELIKYMPPI MIKSI SUOMEN KIELI ON TÄRKEÄÄ? Suomen kielellä lapsi… 1. ajattelee ja arvioi omaa oppimistaan. 2. muistaa asioita. 3. lukee oppikirjoja, muita kirjoja, lehtiä ja mediatekstejä. 4. ymmärtää opetuksen koulussa. 5. osallistuu opetukseen ja ilmaisee itseään keskustelemalla ja kirjoittamalla. 6. harrastaa. 7. saa kavereita. 8. pystyy hankkimaan itselleen jatko-opintopaikan ja ammatin. 9. pystyy työllistymään. 10. kykenee selviytymään suomalaisessa yhteiskunnassa tasaveroisesti kaikkien muiden kanssa.

MIKSI OMA ÄIDINKIELI ON TÄRKEÄÄ? Omalla äidinkielellä lapsi… 1. ajattelee ja oppii. 2. lukee kirjoja, lehtiä ja internetin tekstejä sekä seuraa mediaa. 3. muistaa asioita. 4. leikkii kielellä ja käyttää sitä luovasti. 5. ilmaisee ja ymmärtää tunteita. 6. rakentaa ja ylläpitää identiteettiään. 7. toimii perheensä ja sukunsa kanssa. 8. saa kavereita. 9. saa lisää mahdollisuuksia opiskella ja työllistyä. 10. pitää yhteyttä ja liittyy omankieliseen yhteisöön sekä Suomessa että muualla maailmassa.

2


MITEN LAPSEN KIELI KEHITTYY? 1. 2. 3. 4.

Jos lapsella on kaksi kieltä, molemmat kehittyvät, kun niitä tuetaan. Lapsi oppii kielen, kun hän kuulee ja käyttää sitä. Lapsen kieli kehittyy matkimalla. Lapsi ymmärtää kieltä aina enemmän kuin mitä hän pystyy tuottamaan. 5. Ennen kouluikää lapsi pystyy hankkimaan äidinkielestään yli 10 000 sanan sanavaraston. 6. Ennen kouluikää lapsi oppii muodostamaan monenlaisia lauseita ja käyttämään kielelle tyypillisiä peruspiirteitä. 7. Ennen kouluikää lapsi oppii ymmärtämään pitkiä lauseita ja käsitteellistä kieltä. 8. Kouluiässä lapsen kieli kehittyy erityisesti lukemalla. 9. Monipuolisen harjoittelun avulla lapselle syntyy kielellisiä toimintamalleja, joita hän soveltaa erilaisissa kielenkäytön tilanteissa. 10. Kielen kehitys jatkuu läpi elämän.

3


MITEN VANHEMMAT VOIVAT TUKEA SUOMEN KIELEN KEHITYSTÄ? Tuet suomen kielen oppimista, kun… 1. viet lapsen paikkoihin ja tilanteisiin, joissa lapsi kuulee suomen kieltä. 2. puhut itse johdonmukaisesti omaa äidinkieltäsi, myös silloin, kun lapsi vastaa sinulle suomeksi. 3. osoitat lapselle, miksi suomen kielen oppiminen on tärkeää, ja motivoit lasta. 4. osallistut aktiivisesti lapsen koulunkäyntiin. 5. et tyydy arkikielen osaamiseen, vaan kannustat lasta opiskelemaan myös vaikeampaa, eri oppiaineissa esille tulevaa kieltä. 6. selität lapselle, että kieli on kuuntelemista, puhumista, lukemista, kirjoittamista ja kaikkien näiden ymmärtämistä. 7. osoitat lapselle, että kielen oppiminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työtä. 8. kannustat lastasi lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi. 9. annat lapselle mahdollisuuksia käyttää suomen kieltä esimerkiksi harrastuksissa ja eri medioissa. 10. osoitat lapselle, että monikielisyys on rikkaus ja lahja.

MITEN VANHEMMAT VOIVAT TUKEA OMAN ÄIDINKIELEN KEHITYSTÄ? Tuet oman äidinkielen oppimista, kun… 1. puhut lapselle paljon syntymästä alkaen ja jo ennen sitä. 2. nimeät lapselle paljon asioita ja esineitä. 3. keskustelet lapsen kanssa erilaisista asioista ja annat sanoja lapsen kokemuksille. 4. leikit ja pelaat lapsen kanssa, luet ja kerrot lapselle tarinoita. 5. annat tai lainaat lapsen käyttöön omakielistä kirjallista materiaalia. 6. innostat lasta kirjoittamaan pieniä viestejä, päiväkirjaa, kirjeitä ja tarinoita. 7. käytät monipuolisesti omakielistä mediaa yhdessä lapsen kanssa. 8. viet lasta tilanteisiin, joissa käytetään omaa äidinkieltä. 9. kannustat osallistumaan oman äidinkielen tunneille. 10. olet ylpeä äidinkielestäsi ja osoitat, miten itse käytät sitä. 4


MITEN KOULUSSA TUETAAN SUOMEN KIELEN KEHITTYMISTÄ? 1. Kieltä opitaan kaikissa oppiaineissa ja koulutilanteissa koko ajan ensimmäisen luokan aapisesta alkaen. 2. Monikielisen oppilaan näkökulma oppimisen kieleen otetaan huomioon kaikilla oppitunneilla. 3. Kieltä opiskellaan harjoittelemalla systemaattisesti. 4. Tarvittaessa oppilaalle annetaan tukiopetusta suomen kielellä ja omalla äidinkielellä. 5. Oppitunneilla käytetään monipuolisia ja havainnollisia työtapoja – mukana ovat silmät ja korvat, kädet ja jalat. 6. Lukemaan opitaan lukemalla ja kirjoittamaan opitaan kirjoittamalla. 7. Opitun kertaaminen ja toistaminen kotona tehostaa kielen oppimista – siksi annetaan läksyjä. 8. Koulussa lapsi saa monipuolisia malleja siitä, miten kieltä käytetään eri tilanteissa ja eri ympäristöissä. 9. Koulussa tuetaan suomenkielistä vuorovaikutusta ja kaikki oppivat kaikilta. 10. Suomen kielen opiskelun tavoitteena on, että kielitaito mahdollistaa oppilaan unelmien toteuttamisen.

5


MITEN KOULUSSA TUETAAN OMAN ÄIDINKIELEN KEHITTYMISTÄ? 1. Koulussa arvostetaan ja tuetaan monikielisyyttä. 2. Kouluympäristössä monikielisyys näkyy esim. erilaisissa koulutapahtumissa, erikielisissä julisteissa ja kirjastosta löytyvästä kirjallisuudesta. 3. Opettajat auttavat ymmärtämään monikielisyyttä ja eri kulttuureja. 4. Koulussa järjestetään oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien mukaan ja oppilaita kannustetaan osallistumaan opetukseen. 5. Omakielinen opettaja kannustaa omalla äidinkielellä oppilasta koulunkäyntiin ja pyrkii lisäämään hänen opiskelumotivaatiotaan. 6. Omakielinen opettaja auttaa ymmärtämään oppiaineiden sisältöjä. 7. Omakielinen opettaja toimii tunteiden tulkkina. 8. Omakielinen opettaja auttaa kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. 9. Opetuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi oppilaan omaa kieltä. 10. Oppiminen tapahtuu samanaikaisesti monilla kielillä.

MITEN SUOMEN KIELEN TAITOA ARVIOIDAAN? 1. Arviointi pohjautuu yleisesti käytettyihin kriteereihin (eurooppalainen viitekehys). 2. Arviointi tukee kielitaidon kehittymistä ja on kannustavaa. 3. Oppilas saa kielitaitonsa kehittymisestä jatkuvaa palautetta. 4. Kaikkia kielitaidon osa-alueita arvioidaan. 5. Arviointitavat ovat monipuolisia (sanallista, numeerista, itsearviointia, kirjallista). 6. Arviointi osoittaa, mitä lapsi on jo oppinut ja mitä hänen tulee jatkossa oppia. 7. Kehityskeskustelussa arvioidaan myös suomen kielen taitoa ja sen kehittymistä. 8. Arviointi auttaa oppilasta muodostamaan realistisen käsityksen omasta kielitaidostaan. 9. Arviointi on jatkuvaa. 10. Yhdeksännen luokan lopussa on valtakunnallisiin kriteereihin perustuva päättöarviointi, jossa arvioidaan sekä kurssien sisältöä että kielitaitoa.

6


MITEN OMAN ÄIDINKIELEN TAITOA ARVIOIDAAN? 1. Arviointiin käytetään monia menetelmiä ja lähestymistapoja. 2. Huomio kiinnitetään siihen, ovatko oppilaat saavuttaneet oman kielen opetussuunnitelmassa mainitut tavoitteet. 3. Arviointi on henkilökohtaista ja joustavaa. 4. Arviointi edistää opettajan ja oppilaan välistä yhteisymmärrystä. 5. Arvioinnin yhteydessä opettaja huomioi oppilaan kielellisen ja kulttuurisen taustan, aiemman oman äidinkielen opiskelun ja osallistumisen opetukseen. 6. Arviointiin kuuluvat itsearviointi, työskentelyn arviointi, tietojen ja taitojen arviointi. 7. Portfolion avulla kootaan yhteen omalla äidinkielellä tehtyjä erilaisia tuotoksia. Portfolio on osa itsearviointia ja oppilaan vanhemmille dokumentti, jonka avulla voidaan osoittaa oman äidinkielen osaamista ja arvostusta. 8. Luokkahuonearviointi koostuu erilaisista käytänteistä. Oppilaan aktiivisuus, motivoituneisuus ja keskittyminen ovat perusasioita työskentelyn arvioinnissa. 9. Erilaiset diagnostiset, formatiiviset ja summatiiviset kokeet ovat hyödyllinen tapa arvioida oppilaiden osaamisen tarkkuutta. Kokeiden avulla oppilaat saavat myös selvän tavoitteen tulevaa opiskelua varten ja siten lisää motivaatiota oppimiseen. 10. Oman äidinkielen arvosana annetaan erillisenä todistuksena virallisen todistuksen yhteydessä viimeistään 9. luokan lopussa.

7


Toimitus:

Turun normaalikoulun S2-oppijan työryhmä

Kuvat:

Roosa Lautjärvi, 2014 Pirjo Lammila-Räisänen, 2014