02.2007 - Tursejleren

Page 1

Nr. 2 • Maj 2007

Tursejleren Danmarks Tursejlerforening

www.tursejleren.dk

)NDHOLD 3KIPPEREN HAR ORDET

'ENERALFORSAMLING OG FORMANDSSKIFTE

-ORSESYSTEMET SENDT Pk PENSION

0k TURSEJLADS MED GLADE BžRN

`RETS NYE BkDE

.YT BkDUDSTYR

%NERET Pk $ET ,EVENDE 3žKORT

-OTORDOKTOREN

-EDLEMSSERVICE

6ANDT GUMMIBkD

4IL SžS MED &ALCK

3žKRAMMARKEDET

%FTERRETNINGER FOR TURSEJLERE

.Y TEKNOLOGI I BUNDMALING

4URSEJLADS MED GLADE BžRN

SIDE

`RETS MANGE NYE BkDE

.R -AJ SIDE


! "# #$ %$ &" '() * #" ) $ !& %+ %! #,!& -+ !&

+* -

. ( /

0 1

/

* /

!" # $ %#

3+ +% 3!" , ' "!$&! -+,! ! '() 4

5

& 5

. + 5

4 2(/5

#$ %$ &"!$5 '/ .

5

- *2

!* 5

(

= 3 & %

3 &

* * . <<<

>

6667807666 79:8 %;(!&-+,& ,

) /

+ 5 ?????????????????

@


,

3KIPPEREN HAR ORDET Tak til Hartvig! Som nyvalgt formand vil jeg først benytte lejligheden til at takke den afgüende formand, Hartvig Rasmussen, for hans store indsats i sin formandsperiode. Den har ført til, at foreningen i dag er den største tursejlerforening i Danmark med over 6.000 medlemmer og 126 klubber. Det har vÌret et langt sejt trÌk, og jeg mü konstatere, at hans mülsÌtning er opfyldt. SelvportrÌt Sammen med bestyrelsen har jeg nu overtaget roret i DT.

Derfor benytter jeg lejligheden til prÌsentere mig selv: Jeg er født i Odense for 62 ür siden, og her er jeg ogsü vokset op. Er uddannet arkitekt, gift og har to børn. Sejlede jolle fra jeg var ganske ung, men skiftede i 1994 til motorbüd. Af tillidshverv kan jeg oplyse, at jeg er formand for Motorbüdsklubben Amanda i Kerteminde. MülsÌtning Min mülsÌtning for DT er, at foreningen fortsat skal vokse og helt klart forblive landets bedste organisation for tursejlere. Det vil blandt andet

kunne omfatte en mere konkurrencedygtig forsikringsordning for visse büdtyper, hvilket vi skal drøfte med vores partner pü forsikringsomrüdet, TreKroner, i nÌr fremtid. Det skal i den forbindelse bemÌrkes, at hvis man opfylder nogle enkle kriterier, vil det vÌre muligt at fü op til 30 pct. reduktion af prÌmien pü büdforsikringen. Medlemsservice DT skal favne bredt i sin medlemskreds. D.v.s., vi skal have attraktive tilbud til süvel unge som Ìldre medlemmer. Altsü en mere omfattende medlemsservice, end vi har i dag. Jeg ved, det er svÌrt, at rübe de unge op. De er meget fokuserede pü andre sam-

fundsvÌrdier i disse ür, og det levner dem ikke megen tid til overs for lystsejlads. Men tiderne har det med at skifte, og sü melder lysten sig nok ogsü for at give et nap med i foreningslivet. Vi, der kender det, ved, hvor dejligt det er at stifte nye bekendtskaber blandt tursejlere - enten i lokale klubber eller i fremmede havne. Jeg slutter for denne gang med at ønske alle vores medlemmer en rigtig god og varm sommer med lutter gode oplevelser. Med tursejlerhilsen Mogens Hansen

'ENERALFORSAMLING MED FORMANDSSKIFTE `RETS ORDINÂ?RE GENERALFORSAMLING FANDT STED Pk (EJSE +RO DEN MARTS MED DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÂ?GTERNE &OR DE FLESTE DEL TAGERE VAR DET EN OVERRASKELSE AT (ARTVIG 2ASMUSSEN TRAK SIG FRA FORMANDSPOSTEN EFTER SEKS kR $ET ER ET KRÂ?VENDE JOB OG HAN HAR HAFT SIT FULDTIDS ARBEJDE VED SIDEN AF FORMANDSPOSTEN

DET OG UDN�VNT TIL �RESMEDLEM I $4 FOR SIN INDSATS $ET ER EN INDSATS DER HAR FžRT TIL AT $4 ER $ANMARKS STžRSTE TURSEJLERFOR ENING

3OM AFLžSER Pk FORMANDSPOSTEN BLEV N�STFORMAND -OGENS (AN SEN VALGT OG SOM NYT BESTYREL SESMEDLEM VALGTES %RIK (OLM *O HANSEN FRA 3TRIB 6ED ET SENERE (ARTVIG HAR V�RET MEDLEM AF $4 BESTYRELSESMžDE BLEV 0OUL %RIK FRA FORENINGENS STIFTELSE FOR kR *AKOBSEN UDPEGET TIL NY N�ST SIDEN OG HAN BLEV VELFORTJENT HYL FORMAND 3AMTLIGE BESTYRELSES

MEDLEMMER DER VAR Pk VALG BLEV BLEV ENSTEMMIGT VEDTAGET $ER SKAL PkREGNES EN MINDRE KON GENVALGT MED AKKLAMATION TINGENTSTIGNING FRA &RA I ) BESTYRELSENS BERETNING SAGDE kR BESTkR $4 KUN AF mN FORENING (ARTVIG 2ASMUSSEN BL A §5NDER IDET +LUB bT BLEV NEDLAGT PER ET MžDE I 3žSPORTENS 3IKKER DECEMBER HEDSRkD BLEV kRETS ULYKKESSTATI STIK OFFENTLIGGJORT $ER VAR SKET $ER VAR ET FORSLAG OM AT $4´S DžDSULYKKER TIL SžS (ERAF VAR VEDTÂ?GTERS ƒ STK OM IND DE NI FRA SMk FRITIDSJOLLER HVOR KALDELSE TIL ORDINÂ?R GENERALFOR SEJLEREN IKKE BAR VEST $ERFOR SAMLING AT DENNE PARAGRAF UDGkR VIL $4 FREMME BRUGEN AF RED ) FREMTIDEN SKAL INDKALDELSEN KUN NINGSVESTE I JOLLERÂŚ SAGDE HAN BEKENDTGžRES Pk HJEMMESIDEN "ERETNING REGNSKAB OG BUDGET SENEST FIRE UGER FžR GENERALFOR SAMLINGEN AFHOLDES )NDKALDEL SEN SKAL INDEHOLDE $AGSORDEN BESTYRELSENS FORSLAG OG IND KOMNE FORSLAG Â?NDRINGEN BLEV ENSTEMMIGT VEDTAGET ÂŻ OGSk Pk EN EFTERFžLGENDE EKSTRAORDI NÂ?R GENERALFORSAMLING I HENH TIL VEDTÂ?GTERNE 3E I žVRIGT DET KOMPLETTE MžDEREFERAT Pk HJEM MESIDEN UNDER KNAPPEN "%349 2%,3% 2%&%2!4%2 (ER KAN DU OGSk SE BESTYRELSENS SAMMEN SÂ?TNING Den nye formand, Mogens Hansen (t.v.), udnĂŚvnte Hartvig Rasmussen til ĂŚresmedlem af DT. Her modtager Hartvig og hans fru Birthe en velfortjent erkendelse for deres store arbejde for DT.

.R -AJ


4523%*,%2%. .2 $!.-!2+3 4523%*,%2&/2%.).' $4 4ILSLUTTET 3 SPORTENS 3IKKERHED 3 FARTSSTYRRELSENS &RITIDSBkDSUDVALG 3 FARTSSTYRRELSENS 5DDANNELSESUDVALG &RILUFTSRkDET SAMT +OMITEEN "Lk &LAG %UROPEAN "OAT !SSOCIATION %"!

'ENGIVELSE OG EFTERTRYK AF ARTIKLER OG ILLUSTRATIONER I 4URSEJLEREN Mk KUN SKE EFTER SKRIFTLIG TILLADELSE FRA REDAKTIONEN OG DA MED TYDELIG KILDEANGIVELSE 2EDAKTIONEN FORBEHOLDER SIG RET TIL AT FORKORTE OG REDIGERE INDL G I BLADET

3%+2%4!2)!4%43 &ORRETNINGSUDVALGET &ORMAND -OGENS (ANSEN 3KOVHAVEN !GEDRUP 4LF À % MAIL MOGENS TURSEJLEREN DK . STFORMAND 0OUL %RIK *AKOBSEN + RVEJ ( NG 4LF À &AX À % MAIL POULERIK TURSEJLEREN DK +ASSERER *UDITH $ITLEVSEN - DDEBROVEJ 3OLBJERG 4LF À % MAIL KASSEREN TURSEJLEREN DK VRIGE HOVEDBESTYRELSE 6ILLY *OHANSEN %LMEVANG 2OSKILDE À 4LF % MAIL VILLY TURSEJLEREN DK

kBNINGSTIDER OG ADRESSE 3EKRETARIATET ER kBENT FOR ALLE SP RGSMkL VEDR $4 UDEBLEVET MEDLEMSBLAD OG FORSIKRINGSORDNINGEN !LLE HVERDAGE KL DESUDEN TORSDAG KL $ANMARKS 4URSEJLERFORENING /DENSEVEJ ! &kBORG À 4LF À &AX % MAIL FORSIKRING TURSEJLEREN DK OG BENTE TURSEJLEREN DK (53+ AT OPLYSE MEDLEMSNUMMER

(ANNE +RISTENSEN (OLGER $RACHMANNS !LLm %SBJERG 4LF FAX À % MAIL HANNE TURSEJLEREN DK 3TIG & RSTING 6ILDTBANEPARKEN ( )SH J À 4LF % MAIL STIG TURSEJLEREN DK

4523%*,%2%.

%RIK (OLM *OHANSEN 3TRANDVEJEN 3TRIB -IDDELFART % MAIL STIG TURSEJLEREN DK

)33. /PLAG STK

3UPPLEANTER ,EIF .IELSEN -ARIEH NEV NGET /DENSE 3 4LF À % MAIL LEIFNIELSEN TDCADSL DK

2EDAKTION *OURNALIST REDAKT R (ARLY &OGED $* !NSV I HENH TIL 0RESSELOVEN !SGkRD &REDERIKSSUND À 4LF &AX À % MAIL REDAKTIONEN TURSEJLEREN DK

4INA -EIR 4HOMSENS !LLm %SBJERG 4LF À % MAIL D P SERVICE ESENET DK -EDIEUDVALGET 3TIG & RSTING À 4LF À % MAIL STIG TURSEJLEREN DK (ARLY &OGED À 4LF À % MAIL REDAKTIONEN TURSEJLEREN DK &ORSIKRINGSORDNING *YLLAND " RGE .YGAARD 6IVALDISVEJ !ALBORG 36 4LF À &AX À % MAIL B NYGAARD FRITID TELE DK &YN (ARTVIG 2ASMUSSEN &RIBERTSVEJ +ERTEMINDE 4LF À &AX À % MAIL HARTVIG TURSEJLEREN DK 6ESTSJ LLAND OG ,OLLAND &ALSTER 0OUL %RIK *AKOBSEN + RVEJ ( NG À 4LF À &AX % MAIL POULERIK TURSEJLEREN DK

5DGIVES AF $ANMARKS 4URSEJLERFORENING

!NNONCESALG 4OVE "ORG 6IOLVEJ (ELSING R À 4LF % MAIL T BORG STOFANET DK 3ATS OG TRYK 0% OFFSET ! 3 6ARDE À 4LF À WWW PEOFFSET DK 5DGIVELSESDATO FOR N STE NUMMER .R DEN AUGUST $EADLINE N STE NUMMER 3IDSTE FRIST DEADLINE FOR INDLEVERING AF REDAKTIONELT STOF OG ANNONCER TIL 4URSEJLEREN NR ER FREDAG DEN JULI &ORSIDEFOTO $EN NYE SEJLS SON ER STARTET OG NYE OPLEVELSER VENTER FORUD (ER SET FRA EN (2 FOTO 0ETER 3ZAMER

Mød os også på www.tursejleren.dk og www.danmarkstursejlerforening.dk


$EN SIDSTE §GNISTŒ

LUKKEDE OG SLUKKEDE %FTER kR ER EN EPOKE I KOMMUNIKA TIONENS HISTORIE SLUT -ORSESYSTEMET ER SENDT Pk PENSION !F (ARLY &OGED Den 21. juni i fjor var en historisk dag ved FlĂĽderadio TĂłrshavn pĂĽ FĂŚrøerne. Nøglen blev drejet om pĂĽ stationen, og sidste mand lukkede og slukkede. Gennem 60 ĂĽr havde den vĂŚret i brug, og i det meste af den tid, havde det vĂŚret en hel anden slags nøgle, der blev brugt døgnet rundt – nemlig morsenøglen. Nok var det et par ĂĽr siden, at morsenøglen sidst havde vĂŚret i brug pĂĽ flĂĽderadioen, men det gamle hĂĽndvĂŚrk var ikke glemt. Kommunikationscentret i Ă…rhus sendte nemlig en afskedshilsen til flĂĽderadioens Âťsidste mandÂŤ – i morseskrift. Den blev besvaret pĂĽ samme mĂĽde. En epoke var uigenkaldeligt slut.

3AMUEL -ORSE Født i Charleston 1791. Han blev uddannet kunstmaler i bl.a. England, hvorfra han vendte tilbage til USA 1832, for at blive professor i skulptur- og malerkunst ved universitetet i New York. Det var undervejs hjem med passagerskibet, han overhørte en samtale om elektromagnetisme. Den satte ham i gang, som opfinder. Telegrafen via ledninger blev opfundet og patentanmeldt i Samuel Morses navn. Men det er pü grund af det kommunikationssprog via denne ledning, han blev kendt. Han opfandt et system bestüende af prikker og streger, som sat rigtigt sammen, udgør alfabetet med tal og interpunktionstegn. Den 24. maj 1844 blev det

første telegram afsendt i dette sprog. Mange lande hÌdrede ham for hans opfindelse. Blandt andet blev han ridder af Dannebrog i 1856.

+ALDER ALLE STATIONER Fra telegraflinierne pĂĽ land stak morseskriften til søs, og den blev taget til sig af skibsfarten. Først i større passagerskibe og efterhĂĽnden, som tiden gik, ogsĂĽ i andre erhvervsfartøjer. I begyndelsen af 1900-tallet havde morsesproget derfor fĂĽet flere tilføjelser i form af bogstavskoder. Blandt andre ĂŠn, der hed CQ. NĂĽr man sendte disse to bogstaver ud i ĂŚteren, betød det, at det var for at give en meddelelse til alle stationer. Dette kald har vĂŚret brugt indtil for fĂĽ ĂĽr siden af sĂĽvel kystradiostationer som skibsstationer. OgsĂĽ radioamatører tog det til sig, nĂĽr de ville tale med andre stationer. Bogstaverne udtalt pĂĽ engelsk er formentlig opstĂĽet fra Âťseek youÂŤ. I 1904 fik bogstaverne tilføjet et ÂťDÂŤ for det engelske distress. CQD blev sĂĽ brugt som et uofficielt nødkald Verden over. Blandt andet i 1909 hvor to skibe kolliderede i tĂĽgen ud for Nantucket Island pĂĽ USA’s østkyst. Det blev ogsĂĽ brugt i 1912, da Titanic sank efter et sammenstød med et isbjerg.

3AVE /UR 3OULS Men allerede da havde man indset behovet for at fĂĽ et officielt internationalt nødopkald, og pĂĽ den 2. Internationale Telegrafikongres i 1906 besluttede man derfor at bruge et sĂŚrligt tegn til det. Nemlig ...---... – tre prikker, tre streger og tre prikker sendt som ĂŠt sammenhĂŚngende tegn, der ikke kunne forveksles med de andre morsetegn, som maksimalt have seks prikker og streger.

Med disse ni prikker og streger kan man danne mange andre bogstavskombinationer i morsealfabetet. Men hvorfor det absolut blev til SOS, ved man intet om. Det er en udbredt misforstüelse, at de fx. kan stü for det engelske Save Our Souls. Pü dette tidspunkt var telegrafsproget i øvrigt fransk. SOS er siden güet ind i de fleste sprog som betegnelse for nødopkald. Søger du fx pü Google, vil du fü 64 mio. hits pü SOS. Det mü vel siges at vÌre Verdens mest udbredte misforstüelse.

-AYDAY Som ürene gik, blev det ogsü muligt at sende telefoniske meddelelser trüdløst. Derfor mütte man ogsü have et internationalt nødsignal for telefoni. Det blev til MAYDAY, og det stammer fra det franske ord mà idiz, som betyder hjÌlp mig. MAYDAY bruges stadig i süvel sø- som luftfart. Den videre elektroniske udvikling i nødtrafik er formentlig kendt af alle med radiocertifikater til fritidssejlads og hører ikke hjemme her.

.OSTALGISK TILBAGEBLIK Meldingen om Flüderadio Tórshavns lukning fik mig til at kaste et nostalgisk tanke tilbage i tiden. I ür er det prÌcist 50 ür siden, jeg startede i telegrafistafdelingen pü Københavns Navigationsskole. Jeg fik 2. klasses internationalt rediotelegrafist certifikat. Efter et par ür som gnist pü verdenshavene, vÌrnepligt,

hvor jeg fik alle militĂŚrets certifikater. Efter 1. klasses certifikat pĂĽ Svendborg Navigationsskole uddannet i flyradiokommunikation og meteorologi inden jeg kom til Grønland som stationsleder for den civile telestation pĂĽ en amerikansk base. Allerede fra starten i ĂŚteren fik jeg radioamatør certifikat, som jeg fik megen glĂŚde af. Gennem seks ĂĽr var morsetegnene mit sprog. NĂĽ ja, mĂĽske ogsĂĽ ĂĽrsagen til en høreskade. De har ogsĂĽ givet anledning til den lĂŚngste vagt i mit liv. Skibsradiostationerne havde faste lyttevagter afhĂŚngigt af, hvor man befandt sig i verden. Men var der nødtrafik i omrĂĽdet, mĂĽtte man ikke lukke stationen, før trafikken var overstĂĽet. I mit sidste skib som ÂťgnistÂŤ, en svensk tankbĂĽd, var vi pĂĽ vej fra Ă˜stafrika mod GĂśteborg, da vi løb ind i en gevaldig vinterstorm i den Engelske Kanal. Mange skibe havde problemer, og den sidste nødtrafik blev afsluttet fĂĽ timer før vores ankomst til GĂśteborg. Da vi ankom her var der gĂĽet 56 timer, som jeg aldrig glemmer. Morsealfabetet fulgte med ind i cyberspace. Et morsetegn for snabel-a, @, blev godkendt af International Telecommunication Union 3. maj 2004 som AC .--.-. P.S. Ordet ÂťGnistÂŤ er formentlig opstĂĽet fra de første primitive sendere, som netop hed ÂťgnistsendereÂŤ.

Her ses den klassiske morsenøgle - populÌrt kaldet gürdpumpen. (Foto: Lars Rasmussen, Lyngby Radio) .R -AJ


4U R S E J L A D S

Tre glade børn klÌdt pü til ürets tursejlads.

0k TURSEJLADS MED GLADE BžRN &OR AT BžRNENE OGSk SKAL Fk GLÂ?DE AF TURSEJLADS KRÂ?VES DER EN SÂ?RLIGT INDSATS AF FORÂ?LDRENE "ENTE (ANSEN FORTÂ?LLER HER HVORDAN HENDES FAMILIE FIK VÂ?NNET DERES BžRN TIL AT VÂ?RE GLADE FOR SžLIVET !F "ENTE (ANSEN I kraft af mit arbejde, som sekretĂŚr for Danmarks Tursejlerforening, taler jeg jĂŚvnligt med unge familier, som desvĂŚrre vĂŚlger at sĂŚlge deres dejlige bĂĽd, fordi de venter familieforøgelse. Det har fĂĽet mig til at give nogle rĂĽd videre omkring tursejlads med børn om bord. Det behøver absolut ikke vĂŚre farligt eller besvĂŚrligt. TvĂŚrtimod giver det mange gode oplevelser for hele familien.

4URSEJLEREN

Vores familie bestür af fem personer: Far, mor, Ìldste datter pü 23, søn pü 17 og mindste datter pü 12 ür. Vores sejlerliv startede, da vores Ìldste datter var ca. fem ür. Vi havde en lille 23 fods motorbüd i trÌ, hvor der ikke var nogen form for bekvemmeligheder. Vasken var en balje, vandhanen en vanddunk, køleskabet en køletaske og toilettet en spand.

var for lille til os og investerede i en dejlig motorsejler pü 27 fod samt en lille slÌbejolle til vores børn. Denne jolle er i øvrigt det allerbedste stykke legetøj, vi nogensinde har købt til dem. Børnene har lige siden indkøbet selv klargjort jollen om forüret, og den er blevet brugt flittigt i hvilken som helst havn, vi er ankommet til.

*OLLEN

2EDNINGSVESTE

Da vi ventede barn nummer tre, besluttede vi, at denne bĂĽd

NĂĽr vi pakker bilen for at tage hjemmefra til havnen,

ligger de selvoppustelige redningsveste altid bag i bilen klar til at tage pü, nür vi kommer til havnen. Efter endt sejlads kommer vestene tilbage i bagagerummet, sü er de klar til nÌste tur. Sü er sikkerheden rimeligt pü plads. Da børnene var smü, og endnu ikke var gode svømmere, havde deres veste skridt remme, og alle tre havde desuden en almindelig fastvest med krave og skridt rem. Disse veste blev brugt, nür der rigtig skulle leges vüde lege, eller


SlÌbejollen er det bedste legetøj, vi nogensinde har givet vores børn.

nür vi lü for svaj og havde lyst til en svømmetur. Selv smü børn pü kun Êt ür kan sagtens bade fra büden, hvis de har en fast redningsvest pü. Samtidig kunne vi øve i, hvordan det føles, hvis uheldet skulle vÌre ude, og den lille var sü uheldig at falde i vandet.

Desuden er det altid dejligt, for et lidt større barn, at styre büden, sü mor og far kan drikke kaffe og hygge sig sammen. Det er ogsü en dejlig udfordring at bruge kikkerten for at finde bøjer og müske ogsü øve lidt i, hvad de enkelte bøjer betyder, og hvilken vej, de skal passeres.

3EJLTUREN Nür vi sejler hjemmefra, planlÌgger vi altid turen, sü vi kan vÌre i havn inden middag. Dette gør sejltiden overkommelig for børn, og der er nÌsten altid mulighed for en god plads i havnen nÌr legeplads og badefaciliteter. Hvis vi skal pü langfart, starter vi tidligt om morgenen, mens børnene endnu sover. Derved kan vi fü sejlet mange sømil, mens der er fred og ro i büden. Under sejladsen hygger vi os med spil, højtlÌsning eller ved, at en voksen sÌtter sig ud pü dÌkket med et par børn og nyder solen. Hvis der vel at mÌrke er havblik og ret vindstille. Nür vi sidder der pü büden, er det dejligt at udforske havet og müske fü øje pü marsvin. Under sejladsen øver vi ogsü ofte forskellige ting, som gør büde børn og voksne trygge ved sejladsen. Alle vores børn kan f.eks. kalde op over VHF-radioen, starte og stoppe motoren og finde ud af at bruge mand-over-bordknappen pü navigatoren.

&ORTžJNING NĂĽr vi kommer til en havn, har alle om bord deres pligter. Hvert barn ved lige nøjagtigt, hvilken fortøjning, det skal passe, og hvordan det skal hjĂŚlpe bedst muligt med at lĂŚgge til. Dette giver samvĂŚr og følelsen af at hjĂŚlpe til. Selvfølgelig var der andre regler, da børnene var helt smĂĽ. Dengang havde vi en helt klar aftale om, at de skulle blive i kahytten for ikke at falde over bord eller komme til at stĂĽ i vejen for det arbejdende folk. NĂĽr der er fortøjet, og strømstikket er sat pĂĽ plads, skal alle selvfølgelig ud for at orientere sig. Er det nu en god havn med alle de faciliteter, der mĂĽtte ønskes? Hvor lĂŚnge vi bliver i en havn er meget afhĂŚngig af børnenes udfoldelsesmuligheder pĂĽ stedet. Hvis vores børn er sĂĽ heldige, at de finder nogle gode legekammerater, og disse mĂĽske skal blive et par dage i havnen, bliver vi der ogsĂĽ et par dage. NĂĽr børnene har

venner og nyder det, er der altid meget mere tid til os voksne selv.

!KTIVITETER PĂĽ dage med dejligt vejr gĂĽr tiden let med sejlads i den lille slĂŚbejolle, krabbefiskeri eller rigtige fisketure, dejlige ture til stranden med badning, og hvad der til hører. En tur i byen for at se hvad der rører sig ved denne havn og by er ogsĂĽ altid godt, og mĂĽske falder der en is af pĂĽ turen. Ofte er der nogle dejlige legepladser eller minigolf nĂŚr havnen, hvor tiden ogsĂĽ let gĂĽr med gode aktiviteter. Skulle det vĂŚre en havn uden legemuligheder, har vi altid diverse bold og tennisspil med selv, og sĂĽ kan vi jo ogsĂĽ selv finde pĂĽ et spil – enten i familien eller sammen med andre sejlere. Hvis vi kommer til at ligge lidt lĂŚnge i en havn p.g.a. dĂĽrligt sejlvejr, og tiden føles

lang, lejer vi cykler og tager pü en heldagstur med madpakker til udflugtsmül. Det er en god beskÌftigelse, og det gør ferien til mere end blot sejlads. Det er en regel i vores büd, at vi hver dag tager et spil yatzy eller 500 i forbindelse med et af vores mültider. Vi deler os op i et drengehold og et pigehold, og det hold der taber mü tage sig af opvasken den dag. Der er altid megen spÌnding og hujen, nür dette spil afholdes, for hvem vil ikke gerne slippe for opvasken. Selvfølgelig griller vi, sü ofte det kan lade sig gøre, for det er noget büde børn og voksne nyder, Det er en afveksling fra den daglige spisesituation hjemme, og alle børn elsker at spise ude i naturen, hvor bordskik og regler ikke er sü formelle. Desuden er grillpladserne nÌsten altid ved siden af legepladsen, sü vi voksne kan sidde og nyde maden og rødvinen lÌnge, og børnene kan gü fra og lege.

(UND OM BORD

Da vi fik barn nummer tre, blev vores motorbĂĽd for lille for os.

Nu har jeg givet en del rĂĽd og ideer videre omkring vores sejlads med børn, men jeg kunne godt tĂŚnke mig, hvis en af jer lĂŚsere, som sejler med hund om bord, vil give mig nogle ideer omkring sejlads med hund om bord pĂĽ bĂĽden. Vi har nemlig for nylig fĂĽet en dejlig lille cairn terrier, som gerne skulle blive en rigtig god skibshund. Send blot jeres rĂĽd og erfaringer til mig pĂĽ DT’s sekretariat, og jeg vil lade det gĂĽ videre til Tursejlerens redaktion, sĂĽ andre ogsĂĽ kan fĂĽ glĂŚde af det. .R -AJ


NYHEDER

Årets nye både og udstyr

Trods snekaos succes for årets bådudstilling Årets »Boat Show 07« blev holdt i Fredericias messehaller. Allerede fire måneder før udstillingen åbnede, var alle stande solgt, og flere udstillere måtte gå forgæves. Det blev den største bådudstilling nogensinde i Danmark. Den fandt sted over to weekender i februar og marts. Men selv om landet i

`RETS H ST AF NYE TURBkDE FOR ENHVER SMAG OG PUNG !F (ARLY &OGED Boat Show 07 i Fredericia bød på et par enkelte danske premierer, mange nye udenlandske – og flere nye importører. Det angives som et sikkert tegn på højkonjukturer, og købelysten var derfor stor, oplyser flere af udstillerne. De fleste af de nye bådmærker var præget af, at de er amerikansk fremstillede. Storproduktion gør dem billige, også selv om, de skal fragtes over Atlanten. Men der var kun få reelle nyheder inden for sejlbåde. Dem finder du sidste i denne artikel. Der er ikke plads til en nærmere præsentation af alle bådene. Fx om indretning og priser. Denne artikel er kun en appetitvækker. Men du kan finde alle oplysninger gennem forhandlernes og producenternes hjemmesider. Ketner havde den største stand på Boat Show 07. Her udstilledes bl.a. motorer fra Mercury, MerCruiser og Mariner produceret af den amerikanske, multinationale BrunsÖrnvik

4URSEJLEREN

den første weekend var lammet af sne og is, nåede antallet af besøgende lige at snige sig op på 37.455 og dermed over den tidligere besøgsrekord. Også på DT’s stand var der stort besøg. Foreningen var præsenteret med ikke færre end to bemandede stande: Én på udstillingens 1. sal og en »filial« ved indgangen til den store hal med både.

wich-koncern, som også har købt sig ind i flere nordiske bådeværfter. Bl.a. Örnvik, Askeladden og Utttern. Fra svenske Örnvik var der tre bådpremierer - 640, 670 og 700 i Weekend-serien, som nu omfatter fire både med et flagskib på 7,50 meter. Det er lukkede, moderne, hurtigtgående motorbåde med et stort cockpit. Uttern C66

Det svenske Uttern-værft har et stort program af daycruisere, styrepultbåde og joller, I serien med kabinebåde er der en 6,90 m. lang båd – Uttern C66. - en god kompakt turbåd for den lille familie. Det norske Askeladden-bådebyggeri har et stort program af forskellige typer hurtige motorbåde særligt velegnede til Atlantens barske klimatiske forhold. Bl.a. en ny type båd med betegnelsen Commuter. Den har nu fået et flagskib – Askeladden 1105 Commuter. Ideen med konceptet er, at det er en helårsbåd til alle de sejlforhold, man finder på den nordlige del af kloden. Det amerikanske SeaRayværft er blandt Verdens største bådebyggerier med et program af motorbåde fra 17-60 fod. Her var årets nyhed Sea-

SeaRay - 375 Sedan Bridge

Meridian

Ray – 375 Sedan Bridge til ca. tre mio. kroner. Du kan finde yderligere oplysninger om de ovenfor nævnte både og forhandlernet hos Ketner Outdoors hjemmeside - www.ketner-outdoor.dk

- hurtig turbåd. Der er panorama-udsigt fra alle steder i det store styrehus / salon. Meridian har et meget stort program af både fra 34-58 fod til priser fra 2,7 til knapt otte mio. kroner. Bådene produceres i USA af Brunswich-koncernen. Importør af bådene er Engstrøm Marine i København – www.bayliner.dk eller www.meridian-yachts.com Engstrøm har gennem den sidste snes år importeret de ligeledes amerikanske Bayliner-både og de senere år også sports- og familiebåde af mærket Maxum. I Fredericia var der dansk premiere på Maxum 1990 SR 3. Den finder du i den billige ende, under en kvart mio. kr., med en 4,3 l. motor på 190 hk,, af et kæmpestort program af sportsbåde, turbåde og yachts. Det kan du læse mere om på www.maxumboats.com

Skorgenes

I det dyre ende af de nye importer er norske Skorgenes. Det er en serie på fire i størrelser fra 31-44 fod af gedigne turbåde. Forhandler er Siim Båd & Motor A/S i Silkeborg, som ikke er en nykommer på markedet. Du kan se mere om bådene på www.siim.dk eller www.skorgenes.no Siim kunne også præsentere den nye amerikanske Chaparral 236 SSX – en såkaldt sports dæksbåd, som du også kan se på Siims hjemmeside og på www.chaparralboats. com.

Viva 606 Cabin

Cobrey 250 SC Chaparral 236 SSX

Her kan du se hele Chaparrals program af sports- og turbåde i størrelser fra 21-35 fod. Meridian blev også præsenteret for første gang på det danske marked. Bådene betegnes som en mellemting mellem en »trawlertype og en Express Cruiser«

Viva 606 Cabin og Cobrey 250 SC er polskproducerede både, som nu markedsføres i Danmark. For begge produkter gælder det, at kunden har en meget stor grad af medindflydelse på bådens indretning, når han bestiller den. Han kan få båden

Askeladden 1105


indrettet helt efter sine egne behov og smag i farver. Desuden er der mange forskellige muligheder i motorvalg. Og priserne synes meget lave for dem. Uden motor koster Viva 606 Cabin 109.750 kr. med moms. Cobrey 250 SC koster med dansk moms 430.290 kr. Begge modeller har et pĂŚnt standardudstsyr. VivaĂŠn betegnes som Âťen hurtigtgĂĽende daycruiserÂŤ, CobreyĂŠn betegnes som en søens SUV. PĂĽ landjorden betyder SUV Sports Utility Vehicle. De sidste ord kan sĂĽ erstattes med ordet ÂťVesselÂŤ. AltsĂĽ en bĂĽd med mange muligheder for udnyttelse. Der er flere oplysninger at hente pĂĽ importørens, Danautico i Ă…rhus, hjemmeside wwwdanautico eller pĂĽ www. sasanka-yacht.pl (Viva) og www.cobrey.pl Karnic

Karnic er navnet pü et büdebyggeri pü den grÌsk/tyrkiske ø Cypern, som ikke tidligere har vÌret kendt herhjemme, som producent af fritidsbüde. Men vÌrftet, der producerer en serie af hurtige sportsbüde og daycruisere i størrelserne 21-26 fod, har füet en dansk importør. Det er Janti Marine ApS i Egernsund. Du kan finde flere oplysninger pü hjemmesiden www.karniboats.com. Importøren oplyser gerne nÌrmere pü e-mail jan@jantimarine.dk Albin Marine er en amerikansk büdebyggeri, hvor de har producerett büde siden 1899. Og det gør de stadig. VÌrftet har hjemme i byen Newport i den nordøstlige del af USA ud til den barske Atlanterhavskyst, hvor de er vant til at producere sødygtige Albin 28

büde. Dem laver de en serie af i størrelserne 26-45 fod, og de karakteriserer som fiskemaskiner for tursejlerfamilier. Albin har nu ogsü füet en forhandler i Danmark. Det er Blue Sea Marine A/S. Pü messen i Fredericia slog importøren et slag for modellen Albin 28 Tournamen Express til godt en mio. kroner med moms. Den og de andre modeller kan du lÌse mere om pü importørens hjemmeside www.blueseamarine.dk eller pü www. albinmarine.com

Cabrio 310

Larson Boats, et af USA´s ĂŚldste bĂĽdebyggrier, har fĂĽet forhandler i Danmark. Det er Bluebay Marine i Silkeborg. Af det store program med 20 modeller af hurtige sports- og turbĂĽde fra 18-37 fod viste den danske forhandler to modeller – Senza 206 og Cabrio 310 til 1,7 mio kr.. Du kan lĂŚse mere om bĂĽdene pĂĽ www.bluebay-marine.dk og www.larsonboats.com Nordic Ocean Craft

Nordic Ocean Craft er nyt büdmÌrke pü det danske marked. Tidligere hed vÌrftet Nor-Dan, og den nye ejer har videreudviklet büdene fra det. Der er fire modeller i størelserne 22, 28, 33 og 38 fod. Büdkøberen har mulighed for selv at sÌtte sit prÌg pü farverne om lÌ og büdens udstyr. Importøren, Boat One i Fredensborg, er ogsü ny pü det danske marked. Du kan lÌse mere om de norske büde pü www.boatone.dk og www. nordicoceancraft.com Amerikansk Glastron, blev vist for første gang pü en dansk büdudstilling. Siden 1970 er der solgt over en halv mio. büde af dette mÌrke.

Glastron

Det er hurtige og velsejlende bĂĽde, der sĂŚlges i flere serier: GS familie turbĂĽde fra 20-27 fod, GT – powerboats for dem der vil frem og MX til vandsport. Størrelserne for de sidste gĂĽr fra 17-23 fod og de har forskelligt udstyr og motorer. En del af dem er trailerbare. Importøren hedder Kronjyllands Marine Center i Randers og har hjemmesiden www.as-kmc.dk - producenten kan findes pĂĽ www. glastron.com Starfisher er et spansk vĂŚrft med et stort sortiment af motorbĂĽde i størrelser 20-34 fod. Den nye danske importør, Floor Marine-Center i Randers, der pĂĽ fĂĽ ĂĽr har slĂĽet sig op som supersĂŚlger af de tyske Bavaria-bĂĽde, har primĂŚrt valgt at importere tre modeller i størrelserne 26-34 fod, som blev vist frem pĂĽ udstillingen i Fredericia. De tre størrelser fĂĽs i flere indretningsversioner. Det er velsejlende turbĂĽde med et godt udstyr. Der er flere oplysninger at hente pĂĽ www.floor.dk og pĂĽ Starfishers hjemmeside www.starfisher.com.

Starfisher

Captive 230

Amerikanske Rinker Boats er Verdens nÌststørste uafhÌngige producent af hurtige, velsejlende og økonomiske sports- og turbüde over 25 fod. VÌrftets program bestür af i alt 31 modeller i størrelserne 19-44 fod. Gennem

mange ür er Rinker blevet importeret af Floor Büdcenter i Randers, hvor 2. generation nu har overtaget firmaet. Det kunne fremvise ikke mindre end tre Europa-premierer i Fredericia: Rinker Captiva 230, en sportsbüd og Express Cruisere pü henholdsvis 31 og 37 fod. Dem er der flere oplysninger om pü www.floorbaadcenter.dk Pü hjemmesiden www.rinkerboats.com kan du i øvrigt sammenligne priser med andre, tilsvarende büdmÌrker i USA.

Drago Fiesta 22

Drago Fiesta 22 – det var den ene af de to nyheder, som importøren Vestfyns Marinecenter prĂŚsenterede i Fredericia. Den er fra et grĂŚsk bĂĽdebyggeri, hvor de har specialiseret sig i smĂĽbĂĽde fra 5-8 meter. En del af dem kan betegnes som daycruisers, og det er i denne kategori, den nye model hører. Dorado 26

Den anden nyhed er fra italienske Sessa Marine. Her bygger de gedigne turbĂĽde i forskellige serier op til 52 fod. Bl.a. serien Ocean Line, som med nyheden Dorado 26 desuden bestĂĽr af en 22 og en 32 fods udgave. Du kan finde flere oplysninger pĂĽ importørens hjemmeside – www.vestfynsmarinecenter.dk eller www.drago.gr og www.sessamarine.com Monterey er ĂŠn af USA´s store bĂĽdebyggerier. De reklamerer med, at de pĂĽ de nye modeller giver livsvarig, begrĂŚnset, garanti. Her i Danmark importeres de af Gnisten Marine i Svendborg. Foruden et stort program af mindre sportsbĂĽde har Monterey og sĂĽ serier af større tur- og sportsbĂĽde. Blandt .R -AJ


dem fandt vi bl.a. nyheden Monterey 330 SY, som du kan læse mere om på www. montereyboats.com Monterey 330 SY

Canadiske Campion Boats har gennem rigtigt mange år været markedsført i Danmark af Leif Larsen Marine i Svendborg. Han har gjort bådene populære her i landet. Programmet består af mange modeller i såvel sports- som turbåde. Blandt dem er nyhe-

Campion Explorer 622i

Regal 2750

`RETS NYE BkDUDSTYR !F (ARLY &OGED Hver vinter samles alverdens producenter af udstyr til både på en lukket messe i Amsterdam METS. Her præsenterer de deres nyheder for forhandlere fra hele verden. Redaktionen har, traditionen tro, været på udstillingen, og det er fra den, at du kan se de fleste af følgende nyheder.

.9% -/4/2%2 Volvo Penta kunne vise en lang række nyheder. Bl.a. tre nye dieselmotorer: En nyudviklet motor til indenbords installation - D6-435 til det nye program af motorer 370-500

IPS350

4URSEJLEREN

den Campion Explorer 622i Sedan særlig interessant. Med det store agterdæk er båden praktisk til mange former for søsport. Læs mere om båden på www.leiflarsenmarine.dk og www.campionboats.com Beck Marine i København har importeret to velkendte mærker i hurtige og velsejlende amerikanske både: Regal har et kæmpestort program af åbne sports-, turbåde og yachts op til 52 fod. Nyhed her var i serien med sportsbåde Regal 2750.

hjemme i turbådsafdelingen. Modellen har overnatningsmuligheder for fire i to køjer – én forude og én ind under styrehuset. Desuden er der alt det, der er nødvendigt for en komfortabel tursejlads. Flere oplysninger om priser

Stinggray 250 CS

og produkter på Becks hjemmeside www.beckmarine.dk eller på www.regalboats.com og www.stingrayboats.com De tyske sejlbåde af mærket Hanse importeres også af Beck Marine. Firmaet kunne fremvise to nyheder for 2007: Hanse 470, som afløser 461, og prototypen 430 som er en nydesignet udgave af Hanse 420. Begge de nye både er velsejlende og rummelige familieturbåde. Læse mere på www. bechmarine.dk og på www. hanseyachts.com.

Stingray Boats er det andet amerikanske bådmærke, som Beck Marine importerer. Det er et stort program af åbne, velsejlende kvalitets sports- og turbåde op til 25 fod. Årets nyhed i denne serie er Stingray 250 CS. Det er flagskibet i programmet, og det hører

hk. Den nye motor erstatter storsælgeren TAMD 74. De andre to er IPS-motorer, som dog hovedsageligt installeres i nybygninger, for de er for omkostningstunge ved udskiftning af ældre motorer. Den mindste af de nye motorer hedder IPS350. Det er en 4-cyl. motor med turbo og kompressor, stempelvolume på 3,7 l. som yder 260 hk ved 3500 o/m. Den anden hedder IPS600, og det er den gamle Volvo D6 med den nyeste indsprøjtningsteknik. Volvo Penta satser mere og mere på den elektronisk styrede IPS-teknik. Derfor har producenten udviklet et sindrigt joy-stick til IPS systemet, som er en del EVC-system. Bogstaverne står for Electronic Vessel Control, og det er meget enkelt og driftsikkert. Det betyder bl.a. at instrumenter og motorstyring kobles på samme kabel. Med få bevægelser på joy-sticken kan

Harmony 31

Harmony Yachts fra La Rochelle i Frankrig er et topmoderne værft, der har specialiseret sig i velsejlende familie sejlbåde, forhandles nu også på det danske marked af Pigsborg Marine i Kolding, Det franske værft har to nye modeller for 2007: Harmony 31 og et nyt flagskib på 52 fod. Ind i mellem dem er der en 38, en 42 og en 47 fods model. Den mindste model leveres, AB værft og uden moms, for 444.465 kroner, og flagskibet koster godt fire gange så meget på samme betingelser. For dem der hellere vil leje end eje, udlejer Pigsborg Marine Harmony sejlbåde på forskellige destinationer i Verden. Flere oplysninger på www.pigsborgmarine.dk og www.harmony-yachts.com Hanse 470

Joy-stick, Volvo Penta

%L MOTORER

selv uerfarne »styrmænd« lægge båden til broen. Automatisk powertrim assistance, med bl.a. lav farts funktion. er en anden nyhed, og den angives til at gøre bådlivet mere enkelt, sikkert og bekvemt. Den trimmer automatisk båden efter motorens omdrejningstal. Det kan bruges på EVC-motorer med Aquamaticdrev. Nyheder på drevområdet er SX og DPS, som erstatter de nuværende Aquamaticdrev ved samme betegnelser. De er beregnet til Volvo Pentas benzin- og D3-dieselmotoerer. Oplysninger om forhandlerere etc. finder du på www. volvopenta.dk

På messen i Amsterdam vandt producenten af de miljøvenlige Torqeedo el-motorer en »Industri Oscar« for sine produkter. El-motoren findes i to versioner: »Travel« og »Cruise«. Cruise (2.000 w.) har samme trækkraft som en 6 hk benzinmotor, og den opgives til at være den stærkeste 24 V el-motor på markedet. Den kan købes i Danmark for 13.550 kr. »Travel« er den eneste foldbare version på markedet i dag, og den kan fås i to versioner: 400 og 800 W. med langt eller kort ben samt integreret lithium-magnesium batteri. De kan oplades, hvor som helst, der er et el-udtag. Motorerne kommer med lader og opbevaringstaske og Travel-modellerne koster henholdsvis 9.570 og 11.150 kr. Nærmere oplysninger hos im-portøren www.watski.dk eller på www.torqeedo.com


.9 %,%+42/.)+ Satellit-tv til lystbüde Trackvision M3 er betegnelsen pü en sükaldt stabiliserende signalmodtager fra KVH. Denne 37 tommers antenne opgives til at vÌre lige sü god, som den noget større 45 tommers. Den koster 46.581 kr., og du kan lÌse mere om den pü www. polaris-as.dk

'ARMIN

Trackvision M3

6ERDENS TUNGESTE PkH�NGSMOTOR Yamaha har prÌsenteret Verdens stÌrkeste pühÌngsmotor Yamaha F350. Det er en 4-takter 8-cyl. pü 5,3 l., som yder 350 hk. Dermed slür de Suzukis pü 300 hk. Sü der skal en büd til af en vis størrelse for at bÌre motoren, som vejer 365 kg. Motoren ventes markedsført senere pü üret. NÌrmere oplysninger www. yamaha-motor.dk

PrÌsenterede et helt nyt design af kortplottere og ekkolo, der betegnes som et strømlinet bruger interface. Producenten angiver og, sü at det gør adgang til alle nødvendige data meget nemmere. Gennem Garmins nye standard BluceChart 2 Vision data, har brugerne desuden adgang til en verdensomspÌndende højtopløselig luftfotodÌkning. Garmin prÌsenterede ogsü en ny kompakt radar pü 4 kW, GMR 18, pü 18 tommer, som opgives til at vÌre dobbelt sü kraftig, som andre radarer i samme prisklasse. Se mere pü www.garmin.dk og www. garmin.com.

pĂĽ seks tons. En Gran Prixudgave af systemet kan klare en bĂĽdvĂŚgt op til 7,5 tons. Flere oplysninger pĂĽ www. raymarine.com og www.aagehempel.dk

Men kommer den lĂŚngere vĂŚk, mister motoren sit signal fa CoastKey og gĂĽr i stĂĽ. Der er flere andre fiduser ved patentet, som du kan se pĂĽ www.coastkey.com

.94 5$3492 Secumar er blandt de ledene i Verden, nür det gÌlder udvikling og produktion af sikre redningsveste til alle formül. En nyhed herfra det tyske firma er denne automatisk oppustelige sikkerhedsvest. Den har to kamre pü forsiden, sü den kan vende en bevidstløs person om. Desuden er den udstyret med sprayhood, sü den beskytter hovedet mod søen. Flere oplysning hos den danske importør www.unisafe.dk eller www.secumar.com

Prop Guard

0ROP 'UARD Beskytter propellen. Denne amerikanske opfindelse beskytter propellen pü din büd effektivt mod fx sten pü grunden. Den kan bruges pü propeller med en diameter 7-16 tommer og pühÌngsmotorer fra 4-300 hk. Desuden kan den bruges pü visse typer hÌkdrev. Oplysninger hos importøren se@pro-safe.dk eller pü www.popguard.biz.

2AYMARIN -ARINERS NYE PkHÂ?NGSMOTOR Fra Mariner lancerede sin nye serie af 6-cylindrede motorer i 2004, under betegnelsen Verado, er de blevet utroligt populĂŚre. Nu bebuder producenten en ny og større tilføjelse, 175 hk Verado, til serien med fire cylindre, 135 og 150 hk og 1,7 l. Samtidig bebuder Mercury Marine et nyt revolutionerende hĂŚkggregat – Vazer - en 100 hk meget kompakt motor, som gør det let at installerede den pĂĽ bĂĽde med lidt plads. Vazer er baseret pĂĽ den gennemprøvede 1,6 l. GM Vortec SOHC 4-cylindre. Endelig har Mercury Marine startet produktionen af sit SeaCore-system. En ny type hĂŚkaggregat, som yder ekstra megen beskyttelse mod korrosion fra saltvands tĂŚring. Flere oplysninger hos importøren Ketner Outdoor pĂĽ www-ketner-outdoor.dk

Lancerede et trĂĽdløst Mand Over Bord-system - LifeTag. Det kan bĂŚres om hĂĽndleddet, hĂŚgtes til tøjet, redningsvest eller skibshundens halsbĂĽnd. Systemet kan operere som selvstĂŚndig enhed eller integreres med Raymarines SeaTalk til bĂĽdens instrumenters multifunktions skĂŚrm. SĂĽ lĂŚnge LifeTag befinder sig inden for den trĂĽdløse rĂŚkkevidde pĂĽ ni meter, udveksler den oplysninger med hovedstationen. Men kommer den lĂŚngere vĂŚk, bliver der slĂĽet alarm. Fra Raymarine er der ogsĂĽ søsat to nye højtopløselige solskins skĂŚrme, der kan bruges til sĂĽvel instrumentdata, PC, DVD som CCTV. Produkterne hedder G170 (17â€?) og G190 (19â€?). Endelig er der søsat to nye autopiloter – S1 Wheel pilot og S1 Tiller Pilot. De er til henholdsvis rorping og rat i bĂĽde i størrelserne 2540 fod op til et deplacement

Secumar redningsvest

3TOPPER MOTOR VED -/" En god norsk opfindelse stopper büden, hvis skipper eller en anden skulle falde over bord. Opfindelsen hedder CoastKey. Den fylder ikke mere i udbredelse end dit plastikkort til banken. CoastKey er en trüdløs sender, man fx kan bÌre i en snor om halsen. Sü lÌnge den er indenfor en radius af 20-30 meter fra büden, sker der ingenting.

3PLASH 'UARD 0UMPOUT .OZZLE Er en amerikansk opfindelse til landvÌrts tømmeanlÌg af lystbüdes septiktanke. Pü trods af at der er vedtaget regler om installation af dem i lystbüde, er der endnu kun fü havne, der har tømmeanlÌg. Dette pumpe mundstykke fik tildelt en eftertragtet Design Award METS , DAME, for sin funktion pü ürets METS. Den sikrer en lugt- og stÌnkfri udsugning af septiktanke. www.edsonpumps.com

Splash Guard

.R -AJ


Værktøjskasse

0RIVAT ANDUVNINGSFYR Hvis du efter en landgang har svært ved at finde din egen båd i mængden, skulle du tænke på at udruste den med en rustfrie pullert. Den har seks indbyggede LED-lys, som kun bruger 1,2 watt. Med moms koster det 1.350 sv. kr. De kan i øvrigt købes hos Watski. Se www.batsystem.se

Køleskab til indbygning

6 RKT JSKASSE

7IREKILE

(EMPEL 9ACHT

/VN TIL KOGEPLADEN

Særligt for bådejere. Det kalder det engelske firma FendaSox denne samling korrosionsbeskyttetværktøj i en vandtæt kasse. Der er, hvad de fleste får brug for til alle nødvendige reparationer om bord, siger firmaet, der ellers forhandler alt udstyr til beskyttelse af fendere og fortøjninger. Der er selvfølgelig også en »frakke« til værktøjskassen, så den er lydløs. Selv rengørings- og konserveringsmidler er med i kassen. Firmaet savner en distributør i Danmark. Kontakt Jeremy på www. fendasox.co.uk

Skal du på tur i vores nabolande og derfor fortøje til fjeld på land, er der kommet en nyt norsk system bjergkile. Det er et wiresystem i syrefast rustfrit stål. Ideen med det er, at man lægger et passende stykke wire ned i en sprække og strammer til. Jo mere du trækker, desto bedre fast sidder kilen. Den findes i to varianter med brudstyrker på henholdsvis 600 og 1020 kilo. I Sverige koster et sæt med fem kiler i forskellige størrelser 595 sv.kr. Se mere på www.eldochvatten.com

Har for 2007 søsat to nye bundmalinger, Glide Cruise og Glide Speed, med superglat overflader. De har begge reduceret friktion, fordi de er tilsat TecCel TM. Det er Hempels »ultra-avancerede« malingssystem. Glide Cruise er en polerende bundmaling med superglat overflade for bedre beskyttelse og ydelse, og den leveres i lys grå, sort og mørkeblå. Glide Speed er en hård bundmaling med superglat overflade for højere fart og ydeevne. Den leveres i hvid, sort og mørkblå. Hempels »Den lille søstærke 2007« kan afhentes hos din lokale forhandler.

Hvis du ikke har ovn om bord, og du gerne stadig vil have friskbagte boller under turen, er der en ny smart svensk ovn på markedet. Den hedder Omnia, og i den kan du lave næsten alt det, der er muligt at lave i en rigtig ovn. Det spiller ingen rolle, om du bruger gasblus, spritapparat, kogeplade eller keramisk plade. Bagværk, gratiner og tærter bliver vellykkede uafhængigt af varmekilden. Ovnen koster ca. kr. 440 i butikkerne. Se mere på www.omniasweden. com

+ LESKAB TIL INDBYGNING

(URTIG LET V GTS LUFTPUMPE

3T VNPLATFORM MED LEJDER !UTOMATISK OPPUSTE LIG N GLEB JE Det må vel være det rette ord for denne opfindelse. Det er jo ærgeligt at tabe sine nøgler udenbord, men har man nøglerne i denne specielle nøglering, Key Buoy, pustet den automatisk op, og så er det ingen sag at bjærge nøglerne fra vandet. Flere oplysninger på www.davisnet.com

Båtsystem er bl.a. specialister på platforme for og agter, som letter ombord- og ilandstigning. På METS så vi denne elegante platform til stævnen med stige. Se mere om det på www.batsystem.se (se foto nederst t.h.). Multianker

Waeco har i serie Cool Matic CR specielt til både søsat fire nye køleskabe i størrelserne 50-110 liter til indbygning. De har minimalt strømforbrug og høj ydeeven samt alle de detaljer, man forventer af moderne køleskabe. Importøren, Kjøller, oplyser nærmere på www.kjoeller.com eller du kan se mere på www.waeco. com

-ULTIANKER

Oppustelig nøglebøje

4URSEJLEREN

Anchor Right er et australsk firma, som har specialiseret sig i at lave ankre, der holder båden på plads. Bl.a. SARCA, som betyder »Sand And Reef Combination Anchor«. Kort og godt: Det holder på stort set alt - såvel sand som klippebund. På grund af bøjlen vil ankeret altid vende, så fligene graver sig ned i bunden. Ankerstokken har løbegang for sjækkel, så ankeret altid kan hales op modsat stokarmen. Se mere på www.anchorright.com.au

Stævnplatform

Firmaet Rule har markedsført en ny hi-speed pumpe til alle former for produkter, som fyldes op med luft. Produktet opgives til at pumpe en fire personers gummibåd op på to minutter. Det er noget hurtigere end med en fodpumpe. Den leveres med et komplet sæt af mundstykker, så den


kan bruges pü alle produkter. Nür bøjer, gummibade eller madrasser skal tømmes for luft, kan pumpen omstilles til at suge. Pumpenheden leveres med en indbygget temperaturfølsom ventil, der forebygger overtryk og samtidig beskytter pumpen mod for meget varme. Den kører pü standard batterier og giver en luftstrøm pü 550 pund i minuttet. LÌs om Inflator/ Deflator pumps og producentens minipumer pü www. jabsconews.com.

0RISBELžNNET MAVEBÂ?LTE Der var ogsĂĽ en design award til det engelske firma Typhoon. Det fik firmaet for sit batteridrevne mavebĂŚlte. Det er udført i tre mm neopren, som holdes pĂĽ plads af justerbare Velcro-lukninger. MavebĂŚltet varmes ved hjĂŚlp af et lille batteri i vestlommen. Men det kan ogsĂĽ fungere pĂĽ andre 12 volts kilder. BĂŚltet fungerer pĂĽ den mĂĽde, at det bl.a. holder nyrerne varme, og det varmer derefter blodet, som pumpes rundt i kroppen.

3OV BEDRE I BkDEN Fritidsbüde har ofte madrasser med en meget ringe liggekomfort. Heller ikke dem der var i Erik Wendelins büd. Han indhentede derfor et tilbud fra en af de store udbydere af helsemadrasser og fik en pris, som lignede en pris pü en helt ny køje. Derfor besluttede han sig for at tage sagen i sin egen hünd. Erik startede en produktion af helsemadrasser specielt til lystbüde. Produktet hedder Arco

Pur, og det er en topmadras, som former sig helt efter din krop. Den er lavet af materialet viskoelastisk polyuethan, der ved hjÌlp af kroppens varme og tryk former sig efter den. Materialet gør, at trykket fordeler sig mere jÌvnt over hele kroppen, og dermed sover du bedre. Producenten skÌrer stoffet ud efter dine mül og forsyner topmadrassen med et betrÌk. Oplysninger om bl.a. priser pü www.arcopur.com.

,Â?3%2).$,Â?'

3TATSLIG ENERET TIL $3 Pk $ET LEVENDE SžKORT Q Med købet af en ny pc opdagede jeg, at mit gamle DLS.2 ikke kunne installeres pĂĽ styresystemet Vista, som alle nye pc’er ĂĽbenbart er udstyret med. Jeg bestilte derfor det sidste nye DLS2007, hos min sĂŚdvanlige leverandør af maritimt udstyr (Esbjerg fiskernes

indkøbscentral). Her var der ingen hjÌlp at hente, for, som de sagde: Af konkurencehensyn har Êt firma, Dansk Sejlunion, füet eneret pü salget. Som jeg lÌser Unionens internetside, er denne butik kun for medlemmer af DS. Sü er det jeg spørger: Har Brian

Mikkelsen, som ansvarlig minister for Kort- og Matrikelstyrelsen. givet DS eneret pü salget samt prissÌttelsen? Hvor køber medlemmerne af Danmarks Tursejlerforening deres Levende Søkort? Mogens Mortensen ANVI

36!2 )NDL�GGET KOM Sk SENT AT VI IKKE KUNNE Nk AT UNDERSžGE SAGEN INDEN BLADET GIK I TRYK KEN -EN DET VIL VI GžRE OG KOMME TILBAGE TIL DEN RED

-INK SPISER HAVNENS ROTTER Under Havne- og Miljøudvalgets møde blev det oplyst, at en del havne er plaget af vilde mink. Men fjerner man minkene, kommer rotterne i stedet. Minken spiser Ìllinger og kan rasere büdene, hvis de

kommer om bord. Af to onder vĂŚlger man ikke det vĂŚrste. Det blev oplyst, at nogle havne har haft held til at indfange mink og lade dem sterilisere. SĂĽ holder de rotterne vĂŚk og formerer sig ikke.

$4´S FžRSTE LANDS DÂ?KKENDE TRÂ?F FINDER STED I +ERTEMINDE I DAGENE DEN JUNI

.R -AJ


$ET (AVBLk -ARKED

PLEXUS

PLASTIC CLEANER SĂŚlges: Alt i trĂŚ lavet pĂĽ moderne snedkerimaskiner: Rabat til medlemmer af Danmarks Tursejler Forening. A-Z Snedkeriet Molevej 4, Esbjerg Tlf.: 7512 6599 www.a-z-snedkeriet.dk a-z@a-z-snedkeriet.dk

5SBDL(VBSE NBSLFEFUT NFTU FGGFLUJWF TQPSJOHTTZTUFN

1MFYVT FS FU BG EF NFTU FĂľFLUJWF QSPEVLUFS UJM PWFSnBEFCFIBOEMJOH BG EJO CĂŒE -“TOFS TOBWTFU JTPMFSFS PH MBOHUJETCFTLZUUFS

www.hardsoft.dk )"3%40'5 4611035 (M /ZCPSHWFK r ,WÂ?SOESVQ 5MG

FIRETRACE 7FSEFOT NFTU SPCVTUF PH FGGFLUJWF CSBOETJLSJOH UJM CM B MZTUCĂŒEF %BOJB #SBOE .JMK“UFLOJL

Københavns Sejlerskole Køge Bugt Sejlerskole

SLUT med gratis medlemsannoncer - lĂŚs mere pĂĽ side 19

• Medlem af • Dynamisk og aktiv indlĂŚring Brancheforeningen • LĂŚr at sejle for private • LĂŚr at navigere sejlerskoler Kontor: Kystvejen 37 ĂĄ 4600 Køge Tlf. 20 29 15 10

www.sejlerskole.dk

3JOH UJM (VBSE 4ZTUFNT QĂŒ UMG XXX HVBSETZTUFNT EL

5MG GBY XXX GJSFUSBDF EL

(�RV�RK MOD BkDE I (OLB�K -ARINA -Vi er nu 20 büde, der har haft indbrud/hÌrvÌrk/vandalisme i vinter. Alle tømmer deres büd ved ophaling, sü der er jo intet af vÌrdi at komme efter. Men disse hÌrvÌrksmÌnd ville ind. Büde med de bedste og dyreste lüse gik det hürdest ud over, skriver Vandposten - medlemsblad for HolbÌk Tursejlerforening. For at komme ind brÌkke-

4URSEJLEREN

de man hele bĂĽdnedgangen i stykker med et koben. PĂĽ kistebĂŚnke med lĂĽs gik man uden om hĂŚngelĂĽs og beslag. Man ødelagde simpelthen selve glasfiberen uden om beslaget. Et forfĂŚrdeligt og meget dyrt syn, men der blev faktisk intet stjĂĽlet – udover nødraketter. Nogle af dem er fyret af en sen nattetime ud over fjorden med det resultat, at politiet satte

to-tre büde plus en helikopter ind i en eftersøgning. I nogle büde blev den lovpligtige pulverslukker aktiveret ud over indholdet fra skuffer og skabe ud pü büdens dørk. Det vÌrste var, at pulver fra ildslukkerne Ìtser elektronik og elektriske installationer. Med en selvrisiko pü 5.000-10.000 kr. kan det blive en bekostelig affÌre for büdejeren. Flere af dem

kan se frem til en egenbetaling pü op til 30.000 kr. for dette svineri, skriver Vandposten. Foreningen forsøger nu at komme ondet til livs. Fx undersøges det, hvad et masseindkøb af büdalarmer vil koste. Desuden indhenter foreningen tilbud pü patruljering af havnen med hunde tre-fire gange hver nat i vinterhalvüret.


WWW TURSEJLEREN DK

Spørg

motordoktoren Hvor meget og hvilken olie skal jeg bruge til mit drev? Hvor stür stelnummeret? Hvilke tÌndrør skal jeg bruge? Kan man købe en reparations hündbog? Hilsen Michael SVAR: Gearkasseolien til en Evinrude Ficht 150 fra 1999 hedder, ifølge importøren, Ultra HPF. I bunden af gearkassen sidder en aftapningsskrue. Det er samtidig der, at olien skal püfyldes - og der skal fyldes pü, til olien stür op til niveauskruehullet (skruen pü siden af gearkassen ca 30 cm over aftapningsskruen - oil level). Stel/serienummeret stür pü agterspejlsbeslagets nummerplade. Mangler denne, er det sü heldigt, at motorens computer indeholder en rÌkke oplysninger, bl.a. model- og serienummer. Computerens informationer kan udlÌses af en aut. Evinrude forhandler (hvor du ogsü kan købe de nødvendige driftsdele til motoren, f.eks. olie og tÌndrør). TÌndrørerne til nÌvnte motor skal vÌre Champion 7712. Forhandleren kan ogsü skaffe en reparationshündbog til dig. God sejlads Jørgen Jørgensen Vi har en Bandholm 28 MS ürg. 1976 med en Volvo Penta 36 hestes MD 17 C motor (nr. 9727) ilagt. Motoren bliver passet og plejet med ny olie + filter samt fyldt dieseltank hvert efterür, inden büden kommer pü land. Vandudskiller har vi ogsü pü. MEN den oser meget. Hvad kan der gøres ved det? Venlig hilsen Ole Bach SVAR: Det kan skyldes manglende kompression, at dyserne forstøver dürligt, manglende lufttilførsel til forbrÌndingen (dürlig motorrumsventilation), slidt brÌndstofpumpe eller

lignende. De Ìldre motorer havde heller ikke en sü god og fuldstÌndig forbrÌnding som de moderne motorer. Med venlig hilsen Aage Husted Volvo Penta Danmark Hej motordoktor. Jeg har et problem med mine motorer, det er to Volvo Penta TAMD 41A. Mit problem er at de oser, med lys røg ikke kun i tomgang som de er kendt for men helt op til 3000rpm og det flyder med uforbrÌndt brÌndstof i vandet, det er en lys røg der lugter af diesel. Jeg har sat nye dyser i samt to nye turboladere. Jeg kan oplyse, at begge motorer har helt samme adfÌrd. Hüber at du kan give et rüd! Hilsen Ejvind Nielsen SVAR: TAMD 41A blev produceret fra 1987 og kan süledes vÌre 20 ür gammel. TAMD 41A gav koldrøg ved tomgang, fordi indsugningsluften blev nedkølet meget p.g.a. ladeluftkøleren. Men en 20 ür gammel motor med de her nÌvnte symptomer kan have rigtig mange ürsager: Nedsat kompression, slidte brÌndstofpumper, forkert indsprøjtningstidspunkt, dürlig forstøvning af brÌndstoffet (forkerte dyser, forkert übningstryk) forkerte/defekte turboladere, manglende motorrumsventilation, evt. for store propellere m.m. Jeg mener, at det er bedst og billigst om du i dette tilfÌlde kontakter et aut. Volvo Penta servicevÌrksted og für stillet en diagnose. Med venlig hilsen Aage Husted Volvo Penta Danmark

Husk

!DRESSE�NDRING SKAL MEDDELES TIL $4´S SEKRETARIAT /DENSEVEJ ! &kBORG TLF ELLER E MAIL BENTE TURSEJLEREN DK

-EDLEMSKAB

I $ANMARKS 4URSEJLERFORENING

!LLE FRITIDSSEJLERE KAN BLIVE MEDLEM AF $4 $ET KAN SKE Pk TO MkDER 'ENNEM DIN KLUBS MEDLEMSKAB ELLER SOM ENKELTMEDLEM

+LUBMEDLEMSKAB (VIS DIN KLUB BESLUTTER SIG FOR MEDLEM SKAB AF $4 DET VÂ?RE SIG Pk EN GENERALFORSAMLING ELLER GENNEM EN BESTYRELSESBESLUTNING BETALER KLUBBEN I ALT KR I kRLIG KONTINGENT $ET ENKELTE MEDLEM AF KLUBBEN BETALER Sk KUN KR I kRLIG KONTINGENT TIL $4 6I HAR FAKTISK KLUBBER SOM NYDER GODT AF DENNE ORDNING FOR DERES MEDLEMMER

%NKELTMEDLEMMER 3OM ENKELTMEDLEM BETALER DU KR I kRLIG KONTINGENT OG Sk HAR OGSk DU ALLE MEDLEMSFOR DELENE $ETTE TILBUD GÂ?LDER SÂ?RLIGT FOR DE FRITIDSSEJLERE HVIS KLUB IKKE ER MEDLEM AF $4 "LADMEDLEMSKAB KR

) NDMELDELSES

OG TILBUDSBLANKET .AVN #PR NR !DRESSE 0OSTNR

"Y

4LF

% MAIL

) HVILKEN HAVN LIGGER DIN BkD .AVNET Pk DIN KLUB

*EG žNSKER MEDLEMSKAB OG ANSVARSFORSIKRING *EG ER MEDLEM I $4 %VT MEDL NR

*EG žNSKER TILBUD Pk BkDKASKOFORSIKRING

*EG HAR MINDST DUELIGHEDSBEVIS JA NEJ

"kDFABRIKAT "kDLÂ?NGDE

M FOD

"YGGEkR

4OPFART I KNOB

&ORSIKRINGSSUM KR "YGGEMATERIALE 'LASFIBER STkL TRÂ? ANDET "kDTYPE -AST OG SEJL

-OTORBkD

!NDET

)NDENBORDS MOTOR FAST SKRUE )NDENBORDS MOTOR UDENBORDS DREV : DREV 0kH�NGSMOTOR +LIP INDMELDELSES OG TILBUDSBLANKETTEN UD OG SEND DEN TIL $ANMARKS 4URSEJLERFORENINGS 3EKRETARIATET /DENSEVEJ ! &AABORG 4LF À &AX À BENTE TURSEJLEREN DK

.R -AJ


-EDLEMS SERVICE

Tursejlershoppen SøAssistance Når du tilmelder dig SøAssistance, betaler du normalprisen 195,00 kr. fratrukket medlemsrabatten på 15%. I alt 165,75 kr. Abonnementet på SøAssistance gælder ét år frem fra ikrafttrædelsesdatoen og fornys automatisk. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel. Mottoet for SøAssistance er »Service på havet, tryghed om bord«, og denne tjeneste kan bedst sammenlignes med et Falck-abonnement til søs. SøAssistance er en pakkeløsning, som bl.a. indeholder: Koordinering af slæbeassistance, meldeordning om sejlplaner, efterlysning af stjålne både, praktiske oplysninger om havne og butikker samt vejrtjeneste fra DMI for lokalområdet, du er i. Du kan jo ikke regne med, at der er dækning på mobiltelefonnettet overalt til søs, derfor får du også 25 minutters fri taletid via VHF til Danmark over alle skandinaviske kystradiostationer. Med DSC får du 50 pct. rabat på selvvalgte samtaler. SøAssistance er ikke kun for hjælp i Danmark. Lyngby Radio har nemlig indgået en gensidighedsaftale med norsk og svensk kystradio, så man får samme service i alle tre skandinaviske lande, når man

blot oplyser, at man er medlem af SøAssistance i Danmark. Der er flere oplysninger at hente om SøAssistance på tdc. dk/lyngbyradio. Du kan også få oplysninger på tlf. 80 60 50 20 eller lyngbyradio@tdc.dk

TrackGuard finder båden Hvert år stjæles der ca. 900 fritidsbåde her i landet. Hvis du vil forhindre, at din båd bliver tal på denne kedelige statistik, bør du investere i en særlig tyverisikring - sporingsmodulet »TrackGuard«. Når det aktiveres, kan båden spores og følges. Det kan du læse mere om på www.guardsystems.dk. Gennem DT får medlemmerne 14,5 % rabat på sporingsmodulet. Det koster i udsalg 2.340 kr. og du sparer altså 340 kr. Derudover skal du betale kr. 1.650 årligt i abonnement inklusiv moms. Ring på tlf. 3962 0045 eller e-mail til info@guardsystems og få yderligere oplysninger.

Nye søkort Så er de nye søkort for 2007 fra »Nautische Veröffentlichungen« (NV) ankommet. De medlemmer, der har forudbestilt søkort, vil få dem fremsendt snarest muligt. Sættene indeholder stadigvæk papirkort, havnelods på dansk samt mussen, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde, hartvig.rasmussen@tprivat.dk

Bådcertifikat DT udsteder bådcertifikater til vores medlemmer og de-res både. Da arbejdet med udstedelsen sker ved frivillig indsats og i fritiden, må du henvende dig til os skriftligt og bede om at få tilsendt det nødvendige materiale, som du skal udfylde. Henvendelse: Hartvig Ras-

4URSEJLEREN

Piger - lær at sejle båden DT’s konekurser har vist sig at være en velbesøgt succes. Ideen med kurset er, at sker der »skipperen« noget, skal konen selv kunne sejle båden i havn. Der er endnu ét kursus i denne sæson. Det finder sted i Ishøj i weekenden den 9.-10.

en CD til computer. Kortsættene fra NV er i år barslet med en nyhed: Serie 1-4 kan købes samlet i plastemballage, og det er måske en gaveide til en rund fødselsdag, jubilæum eller lignende mærkedage. Vær opmærksom på, at søkortplottere m.m. stadigvæk understreger, at man, ud over elektronikken, også bør have papirsøkort som baggrunds materiale. Også i år giver DT tilskud til erhvervelse af kortmateriale fra NV. Henv. med oplysning om medlemsnummer til: Mogens Hansen på tlf. 66 10 98 70 eller mogens@tursejleren.dk

Nyt tilbud på brandslukning Firetrace, et effektivt og godt automatisk brandslukningsudstyr til både, er blevet endnu bedre. Det er nu udstyret med et nyt slukningsmiddel til afløsning for det forbudte Halon. Det nye middel hedder Novec 1230, og det er udviklet af 3M i USA, og det anvendes på samme måde i Firetrace som fx CO2 og ABCpulver. Det har ingen ødelæggende effekt på hverken elektronik, som starter og generator. Stoffet efterlader heller ingen form for restprodukt, fordi væsken går over til gasform og fordamper uden at efterlade noget. Der er specielle tilbud til medlemmer af Danmarks Tursejlerforening. Firetrace automatisk brandslukningsanlæg med 2 kg ABC, der dækker op til to kubikmeter rum koster juni. Pris: kr. 1.400,- Tilmelding hos DT’s sekretariat på tlf. 70 21 42 42 eller e-mail bente@tursejleren.dk

Campingpas Hvis du vil campere på landjorden, kan DT udstede et campingpas til dig. Vi har brug for følgende oplysninger: Indehavers fornavn, efternavn, adresse, postnummer samt fødselsdato og sted, pasnummer og nationalitet

nu 1.600 kr. Det efterlader normalt et syndigt griseri efter at have slukket en brand. Derfor vælger de fleste kunder det samme system men med to kilo NOVEC 1230 i stedet for ABC. Det er lidt dyrere, med det er en komplet pakke med: 4 meter detektorslange, beslag til beholder, p-clips, nylonbindere, beskyttelse til detektor og komplet monteringsvejledning. Med moms og forsendelse koster det DTmedlemmerne 2.550 kr. Nærmere oplysninger www. firetrace.dk, pofa@fire-trace. dk eller tlf. 5616 9100.

Velklædt med tursejlerlogo Hvis du er glad for DT, bør du også reklamere for vores forening. Det kan du og din besætning gøre ved at købe kasketter (caps) og polotrøjer med DT´s logo. Polotrøjerne koster 200, kasketterne fås for 100 og stander/vimpler for 50 kr. Der vil blive et særligt messetilbud for hele sættet i en bærepose med DT klistermærke. Desuden kan købes broderede DT-logoer til kasketter, jakker eller bluser for 20 kr. pr. stk. Alle priser er med moms men uden forsendelse. Nærmere oplysninger fåes hos DT’s sekretariat.

samt udstedelsesdato. Endelig har vi brug for dit medlemsnummer i DT. Du kan IKKE anvende det nummer, der er trykt ved din adresse på bladet. Du skal også angive, om du skal til Sverige. Hvis du skal det, skal der laves et tillægspas. Campingpasset koster 100 kr. og tillægspasset 35 kr. Henvendelse: Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197A, 5600 Faaborg


SPĂ˜RG BĂĽdkonsulenten Risikoen for at tabe penge pĂĽ bĂĽdkøb er stor, hvis man ikke er ekspert pĂĽ den slags. Derfor har DT lavet en aftale med en professionel bĂĽdkonsulent og vurderingsmand - Carsten Lund i Beder, Jylland, som nedsĂŚtter denne risiko. NĂĽr det drejer sig om køb og forhøjelse af lĂĽn, gennemgĂĽr jeg bunden, fribordet, dĂŚk, rig, aptering, maskininstallation, gerne sammen med køberen, og jeg giver ham rĂĽd og vejledning om bĂĽdtypen. Ofte, nĂĽr det drejer sig om en førstegangs køber, giver jeg tips til vedligeholdelse af skibet, og hvad man bør vĂŚre opmĂŚrksom pĂĽ omkring modellen. Syns- og vurderingsattester udarbejdes ud

fra et visuelt fagligt synspunkt uden prĂŚjudice af nogen overfor undertegnede. Jeg har lavet en aftale med DT om, at medlemmer er velkomne til at kontakte mig gratis i forbindelse med en sag. Hvis DT’s medlemmer ønsker dette, er der mulighed for at besigtige bĂĽden med dem. Det koster 400 kr. plus moms inklusiv kørsel pr. time, fortĂŚller Carsten Lund. Han arbejder over hele landet og kommer ca. ĂŠn gang om ugen i sĂŚsonen til SjĂŚlland.

VANDT GUMMIBĂ…D

pĂĽ Boat Show 07

DT og vores samarbejdspartner pĂĽ forsikringsomrĂĽdet, TreKroner, bortloddede en gummibĂĽd, af mĂŚrket Quicksilver 240 RU, blandt de besøgende pĂĽ DT’s stand, som udfyldte et oplysningsskema under bĂĽdudstillingen i Fredericia. Og det gjorde ca. 900 mennesker. Blandt dem blev vinderen udtrukket. Det var Anette Lassen i Haderslev. Familien sejler Granada 31 og

var nyindmeldt i DT, da de besøgte standen. -Anette og gemal havde lĂŚnge ønsket sig en gummibĂĽd, og det var en fin oplevelse at kunne overrĂŚkke prĂŚmien til sĂĽ positive mennesker, beretter DT’s kasserer Judith Ditlevsen, som deltog i overrĂŚkkelsen af bĂĽden. Med var ogsĂĽ bestyrelsesmedlem Hanne Kristensen og gemal Karno, som her overrĂŚkker bĂĽden til den glade vinder.

Ship-Consult Stenrosevej 11, 8330 Beder Mobil 40 57 27 27 Fax 86 93 84 00 ship.consult@image.dk

$4´S FžRSTE LANDSDÂ?KKENDE TRÂ?F FINDER STED I +ERTEMINDE I DAGENE DEN JUNI

Spørg jurien Vi har med Per Frydenreim Møller indgĂĽet en aftale om, at foreningens medlemmer i spørgsmĂĽl med relation til sejlerlivet kan fĂĽ en indledende (typisk telefonisk) konsultation og evt. en kort gennemgang af et skriftlig materiale, med henblik pĂĽ, at de kan fĂĽ svar pĂĽ konkrete spørgsmĂĽl, eller kan fĂĽ klarhed over deres juridiske muligheder. RĂĽdgivningen vil ogsĂĽ kunne

4IL SžS MED &ALCK ABONNEMNET Som et supplement til din büdforsikring er det en god ide at kigge pü et abonnementstilbud til lystsejlere fra Falck. Det koster 644 kr. ürligt. Med det er du sü sikret hjÌlp, nür du har brug for pumpning

indeholde rüd om, hvorledes medlemmet selv hündterer forholdet og rüdgivning om hvilke muligheder, der er for at fü forsikringsdÌkning eller lignende for omkostninger ved f.eks. at køre en retssag. Per Frydenreim Møller vil ogsü kunne henvise til anden sagkundskab eller myndighed som müske i stedet er den rette at kontakte. Prisen herfor er kr. 300 plus moms. Medlem-

mer skal, inden der tages kontakt til Per Frydenreim Møller, indhente et rekvisitionsnr. hos DT’s sekretariat. Derudover tilbyder advokat Per Frydenreim Møller en køb -af-bĂĽd-pakke, indeholdende udfĂŚrdigelse af en købsaftale, kontrol for gammel gĂŚld, assistance til en ekstern lĂĽngiver i forbindelse med finansiering og tinglysning/registrering af pantebreve m.v., samt evt.

og lÌnsning i havn. Du für desuden 25% rabat pü svømmedykker-assistance i forbindelse med motorstop, lÌkage og lignende. Søger du dansk havn pü grund af havari eller hürdt vejr, transporterer Falck dig og din besÌtning til et fÌlles bestemmelsessted. Hvis en om bord kom-

mer til skade eller rammes af pludselig sygdom, køres besÌtning og passagerer fra en dansk havn til nÌrmeste lÌge eller behandlingssted. Endelig bringer Falck besked til pürørende ved havari, sygdom, forsinkelse eller landgang pü grund af hürdt vejr. Du kan tegne et abonne-

en samejeoverenskomst. Prisen herfor er (excl. off. afgifter) kr. 3.000 + 2% af büdens købspris + moms. Tilbuddet gÌlder kun for køb af büd i Danmark, men Per Frydenreim Møller er gerne behjÌlpelig med at finde en dansk eller udenlandsk advokat, der kan bistü ved handeler i udlandet. Per Frydenreim Møller, tlf. 36 35 02 56/ per-moeller@ret-raad.dk

ment via hjemmesiden www. falck.dk/lystbaad. I øvrigt er det en god ide, at du har en førstehjÌlps kasse om bord i büden under tursejlads. Hvis du i forvejen har abonnement hos Falck, kan du fü oplysninger om, hvordan du für kassen suppleret op pü hjemmesiden.

.R -AJ


-EDLEMMERNES S KRAMMARKED "`$% 3 ,'%3 411507. Sessa Key Largo 19`115 hk 4-takt. GPS, kortplotter, ekkolod, selvstyrer, 2 el-downriggere, tovværk, fendere. Alt velholdt og ok. Nypris o. 300.000 kr. Pris med trailer 158.000. Henv. Hans Fey tlf. 2165 5665

441707. 28” velsejlende motorsejler - 1980 norsk lodsbåd, kalmerfyr/egespanter. Teakdæk og søgelænder, 39 hk Tornycraft motor. Ny mast, rig og sejl. 1 ejer. Velholdt familie sejlbåd. Meget udstyr. Sælges for 145.000 kr. Henv. Lizzi Ditlevsen, tlf. 2361 3638, sunshine-f@wanadoo.fr

160607. LM26, 1982, 20 hk Bukh diesel, 5 sovepladser, meget udstyrbl.a. GPS, Fishfinderekkolod, VHF, selvstyrer, rullegenua, storsejl m. gennemgående sejlpinde, toilettank, ny kaleche/bompresenning, stativ m.m. Pris kr. 279.000. Henv. Johs. Gudmandsen, tlf. 47982608 150507. 35´sejlbåd Trapper 700, engelsk bygget 1978, sænkekøl, dybgang 128/210 cm, 24hk inboard/outboard Volvo Penta sejldrev. Veludrustet havsejler. Håndværkertilbud bedste over kr. 350.000. Henv. Henrik West, tlf. 3253 1890 / 2299 4686 130307. Nimbus 27 Familia Årgang 1992. Velholdt motorbåd med agterkahyt. Båden er velsejlende for både øvede og uerfarne. Mail efter billeder. Henv. Tommy Sørensen tlf. 9772 5857 - tds123 @privat.dk

401507. Jolle - hvid Pioner 8. Særdeles pæn og velholdt. Pris 2.300 kr. Henv. Kirsten Q. Rasmussen, tlf. 7589 5105 341307. Laurin 26 årg. 2003. 10 hk Volvo Penta. Pantry m.gasovn og 2 blus, kølebox. 4 køjepladser. Selden mast og rig. GPS, ekkolod og VHF. Pris 150.000. Henv. Peter Norholt, tlf. 4752 4060 / 5172 3946 281007. Gummibåd 4,0 m. fra Nordisk Gummibådsfabrik. Trædørk, oppustelig køl, 4 sep. kamre. Velegnet som slæbejolle. Pris 3.500 kr. Henv. Sten Michael Lund, tlf. 8634 5770 291107. Mascot 28, 1980, Yanmar D, 15 hk, nyt storsejl m/Lazy Jack, VHF, GPS, varme, Fl.-TV, badeplatform og meget mere. Sejler godt. Henv. Ib Nielsen, tlf. 4340 5125 301107. Matcher 31 årg. 91 Veludrustet til kapsejlads og tur. Ud over sejl til race findes bl.a. rullegenua, sprayhood, 27 hk. Lombardini diesel årg. 2002. Pris 265.000. Henv. Jens M. Ernst, tlf. 6532 4453

080207. Møn 830 motorsejler 1986. Velholdt. Rullemast og rullefok. Ferskvandskølet 3-cyl. Bukhmotor 36 hk. Garmin kortplotter, autopilot, ny VHF. Pantry med nyt gaskomfur og ovn. Toilet, agterkahyt, salon og cockpit. Pris ide 305.000 kr. Henv. Svenningsen, tlf. 2261 8188 / 9858 4005 070207. Meget velholdt Tur 84 sælges med helt nye hynder, 23 hk ferskvandskølet motor, storsejl og fok fra 2000, cokpittelt, sprayhood, anker, fendere, vhf og fortøjninger. Pris 120.000 kr. Henv. John Knudsen, tlf. 2877 7434 204706. Jensen sloop 29 fod: Rullesejl, storsejl, bompres., Marstal motor 10 HK. Kaleche, glasfiberdæk, kemisk toilet, søgelænder, batterier, spil, anker, fender, pantry, spritkomfur, spilerstage. Henv. Per Danborg Jespersen, tlf. 5478 8748

Henv. Ole Borup, tlf. 6262 5999 borup-ringe@mail.dk for billeder og yderligere informationer om båden

024506. Storebro Royal Cruiser 40 motoryacht med al tænkelig udstyr. Motor 2x344 Volvo Tamd 71A, 1987. Radar, Simrad farveplotter, generatoranlæg. Båd/ejendom kan indgå i handel. Pris 1,5 mio. kr. Henv. Ove Rasmussen, tlf. 9855 5222 050406. Havdrup 27 1979 liebhaverbåd. Ny motor V.P. 50 T. Alt i udstyr. Båden fremstår som ny. Den skal ses. Pris 230.000 kr. Henv. Søren Salbo, tlf. 2243 5714 - salbo@mail.dk 060406. 24 fods sejlbåd sælges for 35.000 kr. Er udstyret med 7 hk Vire motor. Desuden VHF, log, ekkolod og GPS som er forbundet med selvstyrer. 2 gasblus. Henv. Peder Møller., tlf. 2294 8423 p.m.@post.tele.dk

140406. Motorsejler Møn 830 1986. Bukh DV24SME, 1700 timer. Ferskvandskølet. Rulle stor- og forsejl, 2000. Nyt køleskab. Pris 348.000 kr. Henv. Holmgren, tlf. 2028 3618

150406. Styrepultbåd Limbo 585 med org. stor styrepult. Årgang 2002, sejlet 60 timer. Meget sødygtig, rummelig og solid båd. CE-godkendt. Komplet udstyrsliste. Sælges UDEN motor. Henv. Friborg, tlf. 2174 0505

250907. Flot saga 24 motorsejler sælges. Med båden følger meget udstyr, absolut en båd der er værd at se. Pris 165.000 kr. Henv. Ian B. Svendsen, tlf. 2241 3929 170707. Comfort 30, 1979. Dejlig familiesejlbåd med 5 køjepladser. Komplet udstyr til feriesejlads. VHF, selvstyrer, 12 hk diesel mm. Ses i Bogense. Vinterpris kr. 185.000. Henv. Klaus Bentzen, tlf. 2093 1404 - klaben@hotmail.com

4URSEJLEREN

274906. Coronet 22, flot indrettet, 30 hk Suzuki udenbordsmotor, Garmin GPS - Fishfinder ekkolod, VHF, tørkloset mm. Pris 68.000 kr. Henv. Viktor Skov-Hansen tlf. 9748 1391 134606. Myra 23´årg. 1973. Mercedes 36 hk. Forkahyt, cockpit, trimflaps, kompas, navigator, fishfinder, VHF, toilet, badeplatform m/stige, anker, fortøjninger. Pris 118.000 kr. tlf. 3834 3209 094506. Motorbåd 24 fod Hatra 708 daycruiser 1971, Volvo Penta 170 hk/ Z-drev. Superfin stand - kun 1170 timer. Vandski/turbåd med log, ekkolod, havnetrailer. Pris kr.139.000. Henv. Bent Helgestrup, tlf. 6068 1500 - bh@center2000.as 020406. Maxi 77. Yderst velholdt med en Volvo Penta type 2001 ferskvandskølet. Pris 89.000 kr.

5$3492 3 ,'%3 391507. Perkins motor type 4.108 monteret med gear type Hurth HBW 10-2,5 R køreklar og i orden sælges. Finn Jensen tlf. 5477 0435 381507. Vaeco 12v kaffemaskine brygger 8 kopper. Kan klappes sammen så den ingen ting fylder. Fejlkøb er i original indpakning. Nypris 799 kr. Sælges for 400 kr. Henv. Hans Fey, tlf. 5151 3003 351507. ap Navigator MK 9 sælges, fungerer OK, incl. nyere antenne og kabler, samt alle manualer. Flemming Pedersen, tlf. 8617 6051 311107. 2-bladet foldepropel, Volvo Penta Art. nr. 3858510, bronzepropel for sejldrev 16x11, kun sejlet en sæson, nypris 6415 kr, sælges for kun 3500 kr. Henv. Kurt Færch Madsen, tlf. 2218 5105 281007. Gummibåd 4,0 m. fra Nordisk Gummibådsfabrik. Trædørk, oppustelig køl, 4 sep. kamre. Velegnet som slæbejolle. Pris 3500 kr. Sten M. Lund, tlf. 8634 5770 261007. Taylor petroleumskomfur med 2 blus fra 99 med 7 l. tank. Ny pris 13.000 kr. Nu 7.000 kr. Se nærmere på: www.blakes-lavac-taylors.co.uk/taylors_030.htm Henv. Lars G. Hansen, tlf. 4021 7451

200406. Stor, flot motorbåd sælges: Gerne mindre sejl, motorbåd eller nyere campingvogn kan indgå i handelen. Forhør nærmere. Henv. Jonny Grønkjær Jensen, tlf. 4753 0545 180707. Motorbåd Four Winns 25 fod, årg. 2000, 159 hk. Volvo Penta d., kun 302 timer. Meget udstyr bl.a. Webasto varme, bovpropel, elankerspil, dobbelt stikkøje, o.m.a. Meget velholdt. Pris ide 425.000 kr. Henv. Tage Jensen, tlf. 6221 5919

220406. Bianca 36. Flot klassisk, velsejlende, veludstyret havkrydser 10.56x3,05x 1,85. 60m2, 1977. VP 24 hk ferskv. Rulle-forsejl. Vindstrumenter, log, lod, GPS, VHF, m.m. Pris: 358.000 kr. Henv. Lars Enggaard, tlf. 2066 1613 lars.enggaard@skolekom.dk

210406. Birchwood 33. Solid båd til længere ture og ophold. Perkins 6-cyl. 108 hk. Bovpopel. 80 l. køleskab, 60 l. varmv.beh. Mange skabe og stuverum. 5 køjer. Pris 352.000. Henv. Palle Jørgensen, tlf. 6538 3865- jonnaogpalle@ stofanet.dk 100406. Nimbus 280 Coupe (2.000) udstillingsbåd. VP TAMD 31P 150 hk diesel. Udstyr: varme, defroster, varmt vand, septiktank, gasovn, farveplotter, CD-afspiller, VHF, projektør, impulslader m.m. Pris 775.000 kr. Henv. Jørgen, tlf. 5490 4287 - ginfish@mail.dk

200807. 1.forsejl fl. 10700 al. 9800 unl. 3100 brugt i 2 år sælges for 900 kr. 1. stk. fast propel 17x13 rh med konus 500 kr. Flemming Petersen, tlf.65316785/fli.p@mail.dk 220807. Elstrøm Zippack til bomlængde 330-340 cm. 2 år gammel. Alt tovværk og blokke medfølger 1800 kr. Ronstad two speed storskødehal, kuglelejeblokke, skøde medfølger 1700 kr. Henv. Per Brøndum, tlf. 6220 8545 230807. Ny LM-kaleche 26/28 med sideruder sælges for 4.800 kr. Henv. Flemming S. Bertram tlf. 7465 4090 190807. Bronze propeller sælges: 1 stk. 26X24V, 1 stk. 23X 21V, 1 stk. 22X21H. Passer til 45 mm standard aksel 10 gr. konus. 1 stk. 40 mm ny skrueaksel 2,6 m lang 10 gr. konus - pris kr. 2.500. Nye: 1 stk. 50 mm ny stævnrørslejer kr. 700, 1 stk. 32 mm kr. 300, 1 stk. 30 mm kr. 300. Bent, tlf. 5539 6063 - hovvejen@andersen.mail.dk 140407. Rullestorsejl, brugt 1 gang. Underlig E-mål 4,35 meter, P-mål 13,00 meter. Pris l0.000 kr. Redningsflåde 4 Pers. Autoflug i taske. Pris 10.000 kr. Henv. Erik Schmidt, tlf.5783 2881 110207. 57 kvm storsejl, dacon, pænt, 6 år gammelt, gennemgående sejlpinde, eks. slæder. Har været brugt på X-482. Pris 10.000 kr. Erik Blichfeld, tlf. 4028 7590


100207. Foldepropel Flex-O-Fold sĂŚlges. Passer til 55/78 HK motor. 6 ĂĽr gammel. Har vĂŚret brugt pĂĽ 48 fod sejlbĂĽd. PRIS 10.000. Henv. Erik Blichfeld, tlf. 4028 7590 090207. Genua stor sĂŚlges: Forlig 10.25 m og underlig 4.60 m. meget velholdt. Pris taler vi om. Henv. Jens Langhoff, tlf. 54936090 / 40410619 / 22228118 060107. Bovspryd til LM24. Nem montering. Brugt ĂŠn sĂŚson. Pris 1.500 kr. Henv. Erik Kastebo tlf. 32538578 050107. Philips kortplotter PCP 211, skĂŚrmbillede 21x16 cm, dĂŚkker vandene øst for Jylland Pris: kr. 5.000. Thorkild L. Laursen, tlf. 4044 1901. agnes@laursen.mail.dk 030207. Barneredningsvest, Marinepool, 10-20 kg, som ny, kun brugt fĂĽ gange, sĂŚlges. 175 kr. Henv. Lene Nielsen, tlf. 7568 2437 efter 17.00 010207. Sejl 32 m2 - forlig 9,30 - pris 1000. Sejl 19m2 - forlig 9,15 - pris 1800. Vinterstativ til sejlbĂĽd ca. 30 fod - pris 3000. Regulator til refleksovn - pris 450. Selvoppustelig hestesko - pris 800. Paraplyankre 10-15 kg - pris fra 100. Raymarin GPS/kortplotter m. kort - pris 4000. Lanterne i messing 220 V - pris 700. Alublokke til 50 fod og op. - pris fra 100 kr. Henv. Niels Friis, tlf. 4054 6570 - ellen @bergal@skolekom.dk 285006. 4 personers Viking redningsflĂĽde i taske, som ny, har vĂŚret placeret om lĂŚ, vinteropbevaret frostfrit. SĂŚlges for kr. 4.000. Henv. Steen Hartmann, tlf. 8689 2788 - s.hartmann@mail.dk 264806. Blue Chart data card (Garmin) østkysten af Sverige (Oregrund/Ă…land) søkort Sverige: Ă…hus til Arholma nord for Stockholm. Desuden Mälaren + GĂśtakanal +Trollhättekanal. Pris 1.800 kr. Henv. Ole Olsen, tlf. 4818 9848 174706. Avanceret autopilot CoursMaster 850 til hydralik styring. Købt 2002 og aldrig brugt. BestĂĽr af: Computer, elektronisk kompas, rorindikator, betjeningspult og justerbar oliestyrepumpe. Kr. 10.000. Henv. Benny Espenshain, tlf. 2382 3636 184706. Ny genua brugt 2 gange. Forlig 13,80, underlig 6,5 m. ca. 42 m2. Pris 5.000 kr. Brugt storsejl ca. 40 m2 fra 2002. Forlig 13,36, underlig 5,20 m. Pris 3000 kr. uden slĂŚder. Brugt RM69 toilet, som nyt, 300 kr. Henv. Steen Jensen tlf. 4010 1186 - steen@intertruck.dk 234806. Flex-O-Fold foldepropel til 55/78 HK motor sĂŚlges. Som

.AVN

ny. PRIS 10.000 kr. Henv. Erik Blichfeld, tlf. 4028 7590 194706. Wallas bĂĽdfyr 2400 til pertroleum sĂŚlges.Henv. John Berthelsen tlf. 4045 9195 214706. 30 liter kummefryser fabrikat Isotherm sĂŚlges for 2000 kr. Fryseren er som ny meget lidt brugt. Forsynet med glidebeslag. Henv. Peder Dahl, tlf. 4013 7399

2 stk nye foldecykler a 800 kr. Henv. Vagn Ladefoged, tlf. 9857 4951 / 4084 4951 080406. Büdvogn sÌlges til brug ved str. sejlbüd 35-45 fod op til 17 tons. Henv. Henning Larsen, tlf. 7460 8225 120406. Org. vandkølet udstødnings manifold Perkins H 108 M - 1.200 kr. Fløjet trykvandspumpe 12v-17 l/m - 500 kr. Henv. Dieter Jensen, tlf. 6617 4153 160406. Honda generator 220v til 12v, 10 amp. 650w. Pris kr. 800. Henv. Gitte Andersen, tlf. 5539 6063

014406. Cykler 2 stk. sammenklaplige. Nye SEB blü. Nypris 4.000 sÌlges for 3000 kr. pr stk. Henv. Viktor Skov-Hansen, tlf. 9748 1391 244806. Til LM 30: PrÌdikestol, davider og stÌvnlejder i rustfrit stül (velegnet til skÌrgürdssejlads, bruges ogsü som badelejder). Norgeskort serie D, E og G. Henv. Karl Gregersen, tlf. 8623 1368 154606. Büdtrailer: Variant 750BL. Traileren er indregistreret og kan omregistreres uden syn. Pris 6.700 kr. Henv. Torben Bundgaard, tlf. 5085 2101/7362 2101 084506. Søkort, papir: Adriaterhavet, Italien og Jugoslavisk kyst, Vänern-Vättern og GÜtakanal billigt til salg. Henv. Per, tlf. 9854 1105 064506. Søkortplotter mrk. NAVICO NAVSTATION s/h + 2 kort (Sweden & Germany E + Vastervik/Kivik) Pris kr. 3.000. Henv. Jens Chr. Andersen, tlf. 9794 5605 054506. Til Volvo Penta MD 21 et komplet slibesÌt, altsü toppakning og div. pakninger nye olie tyve m.m., kr. 500. Henv. Torben Orland Pedersen, tlf. 4140 6437 044506. Jabsco pumpe model 6420-200. Nyrenoveret, leje-tÌtning. 1. tomme ind - ud ca.50 ltr/min. uden remskive. Pris 600 kr. Henv. Bent Petersen, tlf. 5818 6474 164606. Styresystem: Bestür af aksel med kÌdehjul, kÌde, forstykke samt nogle blokke. Afhentningspris 400 kr. Henv. Thomas KjÌr, tlf. 9737 3268 - snerle60@privat.dk 040406. Mast og bom stjület (ingen forsikring). Derfor sÌlges komplet fejlfri grej (inkl. sejl) til Poca4. Nypris 21.500 kr. Pris 9.500. Henv. Knud Poulsen, tlf. 6440 1133 / 4092 1821

170406. SurfbrÌt med vogn sÌlges billigt. Henv. Poul Hansen. tlf. 6220 9125 190406. 2-bladet foldepropel, Volvo, 16x11 LHS til sejldrev. Pris kr. 1500. Henv. Stangerup, tlf. 7552 6638 - k.stangerup@privat.dk 230406. Honda type 11 hk luftkølet helt ny med skrue. Nypris 12.800 - nu 4.000 kr. Korsør Motor 4 hk flot med aksel skrue. 1.000 kr. Henv. Bent Sørensen, tlf. 5471 3387 - bents@adslhome.dk

+ÂŽ"%3 210807. PĂĽhĂŚngsmotorvogn til 9,9 hk Mariner købes. Henv. J.H. Jensen, tlf. 6594 3426 240807. Et styk bĂĽdvarmer-gerne en Wallas 2400 købes. Henv. Ernst Grøndahl, tlf. 7565 7657 224806. Søkort: Sønderborg Stettin - Oder/Havel - Berlin - Elbe 1 LĂźbeck. Købes, lĂĽnes eller lejes sommer 2007. Henv. Ejlif, tlf. 7526 9269 - ejlif.jytte@private.dk 114506. Bovpropel til min 26 fods motorbĂĽd. Henv. Thomas Nordahn, tlf. 2280 5201 074506. Søkort mrk. NAVIONICS der passer til Navico Navstation s/h plotter. OmrĂĽde: Limfjorden, Kattegat m.v. Henv. Jens Chr. Andersen, tlf. 9794 5604 130406. TrĂŚjolle med ĂĽrer og motor eller gummibĂĽd med fast bund købes. Maks. 3,5 m. Maks. 3.500 kr. Henv. Helle Nielsen, tlf. 2881 0337 - llenielsen71@hotmail.com 371507. Jeg søger en brugsmanual pĂĽ dansk eller norsk til wallas 400 d samt Infokontrolpanel. Henv. Leif Hillaby, tlf. 27638008 331307. Rejsepartnere og oplysninger om tursejlads til Rusland søges. Se nĂŚrmere pĂĽ www.3cp.dk/ petersburg2008tur - Henv. Claus Jørgensen, claus@3cp.dk

070406. Garmin plotter 168. Kr. 2.500 med kort over Danmark.

3ÂŽ'%3 040107. Hvor fĂĽr jeg fat i 2 stk. renoverede topstykker til min Volvo Penta MD2A motor? Henv. Ole Jensen, tlf. 4922 0612 el. firelake@privat.dk 030406. Til LM30 og LM27 søges ÂťkanalmasterÂŤ til lĂĽn eller leje i sommeren 2007. Bør have tilslutning for motorlanterne samt VHF. Kan du undvĂŚre din i en mĂĽneds tid? Henv. Finn Hermansen, tlf. 5487 2226 - f.hermansen@scan circuit.dk

3,54 -%$ '2!4)3 !../.#%2 'RATIS ANNONCER FOR MEDLEMMERNE Pk 3žKRAMMARKEDET SkVEL HER I BLADET SOM Pk HJEMMESIDEN HAR VÂ?RET EN STOR SUCCES 3k STOR AT DET HAR MED FžRT EN DEL ADMINISTRATIVT ARBEJDE SOM VI DESVÂ?RRE ER NžDSAGET TIL AT TAGE BETALING FOR .UVÂ?RENDE ANNON CER ER GRATIS INDTIL JUNI &RA DEN DATO KOSTER EN ANNONCE MED ORD KR HVIS DU FORTSAT VIL HAVE DEN MED Pk HJEMMESIDEN OG I 4URSEJLE REN 6IL DU HAVE FOTO MED KOSTER DET YDERLIGERE KR 3`$!. 'ÂŽ2 $5 $U KAN ENTEN UD FYLDE KUPONEN HER Pk SIDEN OG SENDE DEN TIL REDAKTIONEN ELLER DU KAN Gk IND Pk HJEMMESIDEN WWW TURSEJLEREN DK UNDER KNAPPEN 3žKRAMMARKEDET OG TRYKKE Pk KNAPPEN §4ILMELD DIN ANNONCEÂŚ ) BEGGE TILFÂ?LDE VIL DIN AN NONCE Fk TILDELT ET NUMMER $ET SKAL DU BRUGE NkR DU INDBETALER BELž BET FOR DIN ANNONCE "ELžBET SKAL SEN DES TIL $4´S KONTO NR $IN ANNONCE BRINGES Sk I mT NUM MER AF 4URSEJLEREN OG TRE MkNEDER Pk HJEMMESIDEN &OTO SENDES I BREV SAMMEN MED DIN ANNONCE ELLER SOM VEDHÂ?FTET FIL TIL REDAKTIONEN TUR SEJLEREN DK OGSk HER SKAL DU HUSKE AT OPGIVE DET NUMMER DIN ANNONCE HAR FkET TILDELT +5. &/2 -%$,%--%2 $U SKAL HUSKE AT OPGIVE DIT MEDLEMSNUMMER I $4 FOR UDEN DET BLIVER ANNONCEN IKKE OPTAGET )++% +/--%2#)%,,% +OMMERCI ELLE ANNONCER VIL IKKE BLIVE OPTAGET Pk 3žKRAMMARKEDET !NNONCERNE HER ER PERSONLIGE OM SALG KžB SžG ES ELLER BYTTES AF SkVEL BkDE SOM UDSTYR TIL DEM

-EDLEMESNR

!DRESSE 0OSTNR "Y 4LF % MAIL !NNONCETEKST MAKS ORD TIL 4URSEJLEREN NR SKAL VÂ?RE REDAKTIONEN I HÂ?NDE SENEST FREDAG DEN JULI 5DFYLD KUPONEN OG SEND DEN TIL 4URSEJLEREN !SGkRD &REDERIKSSUND &AX ELLER VIA E MAIL TIL REDAKTIONEN TURSEJLEREN DK $U KAN OGSk Gk IND Pk VORES HJEMMESIDE WWW TURSEJLEREN DK UNDER MENU KNAPPEN 3ÂŽ+2!--!2+%$ .R -AJ (ER KAN DU TIL OG AFMELDE DIN ANNONCE (53+ AT INDBETALE PRISEN FOR DIN ANNONCE


%FTERRETNINGER FOR TURSEJLERE !F (ARLY &OGED

DT går ind i debat om ATIS i Europa En lang række europæiske lande har indgået en særlig aftale om brugen af VHF radioanlæg ved sejlads på de europæiske floder (inland waterways). Danmark er ikke med i aftalen, fordi den kun vedrører lande med indre vandveje, skriver Søfartsstyrelsen, som fortsætter:. En del af aftalen er obligatorisk krav om kodning af VHF radioanlægget med et særligt identifika-tionsnummer kaldet Automatic Transmitter Identification System (ATIS). Kravet gælder i nogen af disse lande også gæsteskibe fra tredjelande. Nummeret er på 10 cifre og sammensat på en ganske bestemt måde begyndende med 9 og en landekode. Et ATIS nummer må ikke forveksles med et MMSInummer, der bl.a. indkodes i EPIRB og DSC-udstyr. Danske skibe kan få tildelt et ATIS nummer hos et af landene, som er med i aftalen, f.eks. ved at skrive til den tyske myndighed på området: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn, Sachsenstrasse 12+14, D-20097 Hamburg, Deutschland. Sammen med ansøgningen (brev) skal vedlægges en kopi af det danske kaldesignalsbevis, på engelsk kaldet Ship Station License. Normal ekspeditionstid er ca. 1 uge. Der er p.t. ikke noget gebyr for tildelingen og registreringen af ATIS nummer fra Bundesnetzagentur (marts 2007). Problematikken omkring ATIS er nu så aktuel, at emnet blev drøftet på et møde i EBA (European Boating Association) i april. Her gik DT aktivt ind i debatten, og et referat vil blive lagt ud på hjemmesiden, oplyser næstformand i DT Poul Erik Jakobsen. Et medlem af Dueligheds 4URSEJLEREN

klubben siger til www.duelighed.dk, at han scannede sit »Ship Station Licens« ind og mailede det til seefunk@ bnetza.de vedhæftet en pdffil, i en e-mail, hvor han bad om et ATIS-nr. Efter et par dage fik han en mail retur med et vedhæftet dokument, som bekræftede hans nummer. Originalen var samtidig sendt som almindelig post. Dokumentet gælder i fem år.

Stålvalseværks havn bliver museumshavn »Den Gamle Havn« ved Stålvalseværket i Frederiksværk, kun 500 meter fra byens centrum, er ved at blive genåbnet og planlægges som fremtidig museumshavn med enkelte gæstepladser og ca. 55 store, 5-7 meter brede kajpladser til skibe på fra 15-25 meter. Den nuværende ejer af havnen, »Danscan Steel A/S« købte i 2004 »Nordmolen« og »Den Gamle Havn« på en auktion over boet efter »Det Danske Stålvalseværk«. Der etableres på sigt en museumshavn fortrinsvis for veteranskibe, klassiske sejlskibe, og i startfasen enkelte prototyper på husbåde, der er under færdigbygning, til salg m.v. og som alle afventer en fremtidig plads på Nordmolen. Havnen har længe været lukket af med trådhegn, og bliver nu »befriet«, så der igen kan komme liv på kajerne. I kommunens Strategiplan 2004 står der om Den Gamle Havn: »Skal kunne udnyttes rekreativt i forbindelse med alle de øvrige ting i området«. Der er derfor et lokalplanforslag på vej for den kommende naturhavn - med ca. 100 faste pladser for husbåde langs med »Nordmolen« i »C.F. Classens Kanal« og evt. 400 meter ny badestrand med høfter og sand yderst på sydsiden af molen. Projektets gennemførelse afhænger dog af den fremtidige støjemission fra en eventuel genstart af

elektroværket. Det oprindelige projekt er udarbejdet af Hugo Hein i august 2003 og senest opdateret 15. april i år i samarbejde med Danscan Steel A/S, Se mere på www. hugohein.com.

A.P. Møller giver Strynø ny havn Øer er skønne og dejlige. Det ved enhver lystsejler. For os der bebor øerne, er de selve livet. De fleste af os har jo valgt til tilflytte en ø med al den charme, natur og intimitet det er at bo i et sådan lille samfund. Men hverdagen skal også fungere. Hvis vi vil pendle til og fra øen, er færgeforbindelsen et must, og ofte må vi også bruge private både til transport på ubekvemme tidspunkter. Havnen er helt central og øens livsnerve til og fra resten af Verden. Strynø, i Det Sydfynske Øhav, har i mange år måtte konstatere, at vores kommune - Rudkøbing Kommune (nu Langeland Kommune) - har ladet sin havn på Strynø forfalde år for år. For et år siden forsøgte kommunen at få EU-støtte til en renovering, men det lykkedes ikke, fordi kommunen ikke politisk havde besluttet at medfinansiere opgaven. Det var øens beboere ret harme over. Alt så sort ud. Broerne forfaldt, træværket rådnede, store sten faldt ud fra molerne. Belægningen på færgemolen blev underskyllet ved højvande. Biler gik igennem. Den historiske ventesal har været afspærret i årevis, fordi trægulvet er så råddent, at passagerer til færgen kunne risikere at falde ned i havnen. Efter at have læst, at Endelave Havn fik støtte til renovering fra »A.P. Møller og Hu-

Velkommen til nye DT-klubber Yderligere seks nye klubber har meldt sig ind i vores landsdækkende paraplyorganisation - Danmarks Tursejlerforening, så vi nu har 126 klubber tilsluttet.

stru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formaal«, valgte vi at gå samme vej. Det gav pote, ikke mindst fordi vi i vores ansøgning gik efter en renovering af havnen - herunder en mindre udbygning af den. Men vi vil også styrke den maritime historie som Det sydfynske Øhav er spækket med - og som også findes i og ved Strynø Havn. Vi søgte om 5.825.000 kroner - og fik alle pengene. Det sidste havde vi ikke drømt om, men netop kombinationen af renovering, nænsom udvidelse og ikke mindst at fastholde og styrke de maritime værdier faldt i god jord hos bestyrelsen. Nu skal vi - sammen med Langeland Kommune - have gennemført projektet. Den sydlige mole skal flyttes længere mod syd og mod øst forlænges ud til samme længde som Grevebroen har. Det giver en større og mere sikker havn. Det bliver ikke en marina vi får. Heldigvis. Men det bliver en rigtig havn - i nye materialer og med flere pladser - og bedre sikkerhed. Når sejrsrusen har fortaget sig - og når vi har fået tingene på plads med Langeland Kommune, vil vi løbende informere øens beboere om projektet og selvfølgelig også fremlægge vores planer, hvor alle kan møde op. Der kan være gode ideer, som vi ikke har tænkt på. Poul Henrik Harritz, journalist, bosat på Strynø. (For havneprojektet står DT-klubben RudkøbingStrynø Bådlaug. red.)

Bavariaklubben på tysk langtur Selv om det er en relativ nystartet klub af ejere af de tyske De nye klubber er: Nykøbing Sjælland Sejlklub Skælskør Bådelaug Randers Motorbåds Klub Sejlforeningen Syd Ringkøbing Smakkeklub Snævringens Bådelaug. DT byder dem velkommen om bord


Ny viden om førstehjÌlp Blandt de mange aktiviteter pü Duelighedsklubbens hjemmeside, wwwduelighed.dk, er der ogsü et øvelsesprogram om FørstehjÌlp. Det er nu blevet opdateret, sü müske er det en ide at afprøve din viden, inden du tager af sted pü ürets tursejlads.

EPIRB udgüet EPIRB under INMARSAT systemet med frekvensen 1,6 GHz udgik af systemet pr. 31/12-06. Ogsü den tidligere VHF-EPIRB er ude af produktion – faktisk nüede den aldrig at komme i anvendelse. I dag anvendes kun EPIRB’s under Cospass Sarsat-systemet med arbejdsfrekvensen 406 og 121,5 MHz, skriver Duelighedsklubben pü www. duelighed.dk

Demokratiske havnepenge Er det ikke lang tid siden, bladet har skrevet om betaling for gĂŚstesejlere i de forskellige havne? Man kan vel ogsĂĽ sige, det er lidt urimeligt, at pensionist Pedersen, der ligger i en lille bĂĽd pĂĽ 5,5 meter skal betale samme pris som en bĂĽd pĂĽ 9,9 meter med seks personer om bord. Det er jo som i gamle dage, da man betalte det samme pĂĽ campingpladsen, uanset, hvor mange, der var i teltet, skriver Tage Jakobsen til redaktionen. Han er kasserer i det lille Haverslev BĂĽdelaug

i Limfjorden ca. fire sømil øst for Aggersund Broen. Her har man Ìndret betalingen, sü der betales for det antal personer, der er i büden - 20 kr. i døgnet for hver person over 15 ür om bord. Denne pris inkluderer vand, bad, klubhus og renovation. Dog betales der ekstra 15 kr. i døgnet for brostrøm. En anden god ting ved systemet er, at man ikke bliver generet af opkrÌvere. Nür man sejler, lÌgger man beløbet i en dertil indrettet kuvert og afleverer det i en kasse ved klubhuset.

Import af büde uden CE-mÌrke koster dyrt Danmark og hele EU oversvømmes af ulovlige brugte büde importeret af virksomheder og privatpersoner fra 3. lande - største delen af dem fra USA, og ingen myndighed interesserer sig for problemet skrive Danboat i sin nyhedsudsendelse nr. 1 fra i ür. Brancheforeningen skriver, at import af fritidsfartøjer kan blive en dürlig forretning for køberen og henviser til Søfartsstyrelsen, der er den markedskontrollerende myndighed. Men man har bare ingen resurser til at foretage kontrol i marken. Pü www. sofartsstyrelsen.dk kan man lÌse mere om importen under Fritidssejlads. Du kan ogsü klikke dig ind under Regeldatabasen og reglerne.

Efterlysning: Sejlads til Skt. Petersburg Claus Jørgensen og hans kone püregner en lÌngere sommertur til Sankt Petersburg i ür 2008. Derfor vil de gerne i kontakt med ligesindede for evt. eskadresejlads eller med folk, der har erfaring fra turen til dette rejsemül. LÌs mere om projektet pü www3cp.dk/ petersburg2008tur/

GÜta kanals 175 ürs fødselsdag I ür er det 175 ür siden, at GÜta kanal blev indviet. Gennem

BOGANMELDELSE Guide til de franske vandveje PlanlĂŚgger, eller drømmer du bare om, en tursejlads pĂĽ de franske vandveje – eller videre ud i Middelhavet, er der nu kommet en uundvĂŚrlig guide til turen. Forfatter til og udgiver af den er Ole Kofoed-Olsen. Han er kendt for sine mange grundige og informative bøger og artikler om tur- og kanalsejlads i Europa. I sin Saga 27, ÂťOrlando XÂŤ, har han de seneste fire somre vĂŚret udenlands dansker pĂĽ de franske vandveje. Overvintringen har fundet sted i Saint-Jean-de-Losne, stedet hvor Bourgogne-kanalen løber ud i SaĂ´ne-floden. Gennem disse fire ĂĽr har han sejlet pĂĽ de vĂŚsentligste dele af de 7.500 km vandveje i Frankrig. Dem beskriver han i guiden. Sam-

22 ür knoklede sammenlagt 58.000 svenske soldater med at udgrave kanalen - hovedsageligt med trÌspader - under ledelse af Baltzar von Platen. Fødselsdagen fejres med pomp og pragt, og det store program for festlighederne kan ses pü www.gotakanal.se SÌsonen 2007 byder ogsü pü en del nyheder. Bl.a. GÜta kanal Esxpress. Det er for dem, der vil sejle büden hurtigt gennem Sverige. Pü tre dage kan man komme fra SjÜtorp til Mem. Men rejsen skal forudbestilles og gÌlder kun uden for højsÌsonen. D.v.s. i tiderne 2. maj-10. juni og 21. august - 23. september Sejladsen foregür i eskadre, og slusevagterne medfølger pü turen, hvor de ogsü er rejseledere. Der er flere oplysninger pü www.gotakanal.se

SjĂŚlland Rundt PĂĽ Indersiden Redaktionen deltog i fjor pĂĽ denne sejlads og tabte hjertet til den. Derfor fĂĽr arrangementet vores bedste anbefalinger.

tidig har den et afsnit for dem, der vil den hurtigste vej fra Danmark til Middelhavet. Guiden er delt op i kapitler med kort over omrüdet, beskrivelser af de forskellige byers faciliteter, afstandene mellem dem og sluser undervejs. Det hele er let overskueligt og nyttigt for en tursejler. Bogen er i et pÌnt lay-out pü 168 sider og flot illustreret. For redaktion af guiden stür en anden erfaren Frankrigssejler og forfatter John Hjarsø. Pris 250,00 kr. (plus porto 22,50 kr.), nür du bestiller den direkte fra forlaget: Unitekst, Dragevej 18, 4040 Jyllinge. Tlf. 46 73 28 28 unitekst@oncable.dk. DT-rabat: Som medlem af DT kan du købe guiden for 202,50 (plus porto kr. 22,50). I alt 225,00 kr. Husk at opgive medlemsnummer.

I ür finder sejladsen sted i weekenden 16.-17. juni. Flere end hundrede sejl- og motorbüde deltager i turen rundt pü Isefjord og Roskilde Fjord. Uanset om man er til tureller kapsejlads, er SRPI en positiv sejleroplevelse i beskyttet farvand og godt selskab. Halvdelen af büdene sejler distancekapsejlads, mens den anden halvdel sejler tursejlads i sejl- eller motorbüde. Det gÌlder ogsü om at løse nogle opgaver undervejs. Siden en beskeden start i 1996 er det güet fremad med deltagere i sejladsen, og for to ür siden rundede deltagerantallet hundrede büde. Bag arrangementet stür ildsjÌle fra ti klubber i de to fjorde. Ideen bag sejladsen er, at den skal medvirke til at nedbryde grÌnser og fordomme mellem sejlere af forskellig observans. LÌs mere pü www.srpi.dk.

Tall Ship’s Race for fuld musik i Ă…rhus Alle sejl er sat til, nĂĽr ĂĽrets Tall Ship’s Race anløber Ă…r-hus. Det .R -AJ

Bavaria-büde, er der allerede skabt traditioner i klubben. E´n af dem er den ürlige udflugt til den store büdmesse i Dßsseldorf med efterfølgende besøg pü BavariavÌrftet. Turen startede i bus fra importøren, Floor Marine, i Randers en lørdag morgen, hvor ogsü 19 af firmaets ansatte deltog sammen med de 23 klubmedlemmer, Sent mandag aften var selskabet atter tilbage i Randers efter en udbytterig tur, beretter formanden for Dansk Bavaria Klub. Mogens Dyrskjøt.


sker i dagene 5.-7. juli, hvor 100 store sejlskibe kommer til at sÌtte sit prÌg pü byen. Hele havneomrüdet omdannes til Ên stor festivalplads med alt lige fra koncerter, opvisninger, cafÊhygge, sportsaktiviteter til børneunderholdning og dans. Der er mange flere oplysninger om de tre dages festlige arrangementer pü www.visitaarhus. com.

Volvo Penta 100 ür med motorer Der kan vel nÌppe vÌre tvivl om, at svenske Volvo Penta er Verdens førende producent af marine dieselmotorer samt drev og propeller til fritidsbüde. I 100 ür er der produceret marine motorer under navnet Volvo, og firmaet har i generationer nüet nye højder, nür det gÌlder om at sÌtte milepÌle i udviklingen og markedsføringen af sine produkter. Eksempelvis kan nÌvnes, at Volvo Penta med det samme sü fremtiden i den amerikanske konstruktør Jim Wynnes opfindelse - Aquamaticdrevet.. Dermed Ìndredes Volvo for altid fremdriften af fritidsbüde. Med jÌvne mellemrum har Volvo Penta ogsü givet büdverdenen hurtigere, mere sikre og mere miljøvenlige pakkeløsninger af sine produkter. Her skal blot nÌvnes DuoProp, IPS, S-drev, foldepropel og joystickstyring. Og vi har ikke set den sidste udvikling endnu. Det er elektronikken i forbindelse med motorerne, som i fremtiden vil sÌtte milepÌle. I dag omsÌtter Volvo Penta ürligt for 10 mia. sv. kroner gennem at sÌlge 80.0000 motorer over hele verden.

Sverige sparer - slukker fyrene Der skal spares penge i Sverige. Derfor har SjÜfartsverket besluttet at slukke for 25 fyr rundt om pü svenskekysten, hvor de ikke lÌngere er nødvendige for erhvervssejladsen. Blandt de mere kendte er Vinga pü vestkysten. Spareplanens nÌste fase omfatter inddragning af en del sømÌrker

i skÌrgürden. Det gür ud over fritidssejladsen og sikkerheden til søs. Derfor har en lang rÌkke maritime organisationer udtalt sig skarpt mod SjÜfartsverkets planer. Der findes 200 fyr pü den svenske kyst, og de koster hver, i snit, ca. 80.000 kr. ürligt i drift. Det betyder dog ikke, at alle fyrene bliver slukket i første omgang. SjÜfartsverket vil udbyde driften af dem til interesserede firmaer og organisationer.

Strid om søvÌrts fartmüling i Sverige Nabolandet har, bl.a. i skÌrgürden, en rÌkke hastighedsbegrÌnsninger for büde. Kustbevakningen og SjÜfartsverket er uenige om, hvordan man skal müle farten til søs for at komme fartsyndere til livs. Kustbevakningen siger, at farten skal müles over grunden, og SjÜfartsverket siger, at farten skal müles gennem vandet. SidstnÌvnte bakkes op af SjÜsportens Samarbetsdelegation. Kustbevakningen stür derfor helt alene med sin fartmüling. Dens indstilling skyldes müske, at Kustbevakningen stür for indkøb og drift af de mange radarer, som er opstillet rundt om pü svenskekysten til müling af fart. Hvis farten skal müles gennem vandet, bliver disse fartmülere nemlig ubrugelige. I forvejen skal de ofte kalibreres.

Ă˜stersøens største bĂĽdfest Scandinavian Boat Meet er en traditionsrig fest over fem dage, som trĂŚkker 40.000 besøgende og 1.000 bĂĽde. Festen finder sted i skĂŚrgĂĽrden ved Västervik og Tjust pĂĽ den svenske østkyst, og den er absolut et besøg vĂŚrd. Festen løber af stabelen 18. juli og fortsĂŚtter til og med den 22. Bl.a. er alle svenske organisationer af trĂŚbĂĽde og klassiske bĂĽde inviteret. De ligger gratis og fĂĽr oven i købet en gratis frokost hver dag. Se mere om arrangementet pĂĽ www.boatmeet.se, hvor du ogsĂĽ kan tilmelde dig.

SOK’s ĂĽrsrapport: FĂŚrre søulykker Fra 1. januar 2006 blev Flyveog Søredningstjenestens redningscentre placeret samme sted – nemlig i SOK’s oprerationscenter i Ă…rhus. Tidligere har de to organisationer udgivet hver sin ĂĽrsrapport over deres virksomhed. For at skabe mere gennemskuelighed udgives de to rapporter nu samlet i ĂŠn rapport. Af den fremgĂĽr det, at Flyveog Søredningstjenesten i 2006 var involveret i sammenlagt de 685 eftersøgnings, rednings- og assistanceaktioner. Af dem blev 297 registreret, som deciderede eftersøgningsog redningsaktioner, mens 388 aktioner blev udført som assistance til politiet og sundhedsvĂŚsenet. Rapporten oplyser, at over de sidste 10 ĂĽr har der vĂŚret en faldende tendens af søulykker. Det kan skyldes en generel højere bevidsthed omkring sikkerhed til søs, samt en afledt konsekvens af mobiltelefonens udbredelse. De anvendes af fritidssejlere i stor udstrĂŚkning til at meddele forsinkelser i hjemkomst, hvorfor antallet af eftersøgninger pĂĽ baggrund af udeblivelser falder. Det underbygges af, at der i 2006 er sket en reduktion i antallet af SAR-aktioner til lystfartøjer og joller pĂĽ trods af en varm sommer med stor lystsejleraktivitet. I 2006 var antallet af omkomne personer i forbindelse med nødsituationer 26. I 2005 var dette tal 24 personer forĂĽrsaget af fritidsaktiviteter. Du kan se lĂŚse rapporten i sin helhed pĂĽ www.forsvaret.dk/ sok/soeredning/aarsraporter

Folkeregisteradresse i büden? Hører du til de büdejere, der gerne vil flytte om bord i büden permanent, kan det lade sig gøre. LÌs her, hvad Folkeregisterloven siger om det: §9. Kommunalbestyrelsen skal registrere en person, hvis eneste bolig er en büd, en campingvogn eller lignende bevÌgelig bolig, med adresse dÊr,

hvis bĂĽden, campingvognen eller lignende fast befinder sig et bestemt sted. Hvis denne bolig ikke ligger fast, kan kommunalbestyrelsen registrere personen med bopĂŚl dĂŠr, sĂĽfremt kommunalbestyrelsen ikke er i tvivl om, at vedkommendes adresse er dĂŠr.

:

W

Privatisering af lystbĂĽdehavne Det var et af de emner, som DT’s Havne- og Miljøudvalg diskuterede pĂĽ sit seneste møde. Det fandt sted i Fredericia under ĂĽrets bĂĽdudstilling. PĂĽ mødet blev det bl.a. vedtaget, at der udarbejdes en slags tjekliste eller brugsanvisning over, hvad man skal vĂŚre opmĂŚrksom pĂĽ, nĂĽr man skal i gang med at privatisere en lystbĂĽdehavn. Det sker for at undgĂĽ de fejl, andre har begĂĽet. Sammenslutningen ÂťFLIDÂŤ har materiale om emnet, og vil formentlig blive kontaktet.

Kostbart BlĂĽ Flag Det er en kostbar affĂŚre at fĂĽ tildelt Det BlĂĽ Flag for en havn eller en strand. Det koster 6.000 kr. Samtidig er der mange krav, der skal vĂŚre opfyldt vedrørende installationer, miljømĂŚssige forhold og aktiviteter, og det koster dyrt. For mange danske lystsejlere betyder det intet, om der er BlĂĽ Flag eller ej, men mange udlĂŚndige lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ det, nĂĽr de besøger landet. Udgifterne til BlĂĽ Flag betyder, at mange smĂĽ, private havne ikke har rĂĽd til denne miljøgodkendelse. Der er flere oplysninger om tildelingen pĂĽ hjemmesiden www.friluftsraadet.dk, blev det oplyst pĂĽ Havne- og Miljøudvalgets møde. LĂŚs i øvrigt DT’s miljøpolitiske mĂĽlsĂŚtning pĂĽ www. tursejleren.dk

U

4

Husk

L

P

!DRESSE�NDRING SKAL MEDDELES TIL $4´S SEKRETARIAT /DENSEVEJ ! &kBORG TLF ELLER E MAIL BENTE TURSEJLEREN DK

4URSEJLEREN

Z


:HHNHQGEnG WLO KHOH IDPLOLHQ

Du ser den overalt. Der Àndes over 100.000 byggede både. Alle modeller har rolige, stabile sejlegenskaber. Vil du sidde trygt i båden, når det blæser op, vælger du en Uttern, det sikreste valg. Den stabile og samtidig smidige gang, er blevet et symbol for Uttern. Moderne design, udviklet hånd i hånd med praktisk funktion. Resultatet taler for sig selv. Lige så skøn at se på, som den er at sejle. Helhedsløsning, nytænkning, kvaliWHW RJ NRPIRUW« GHW HU EORW QRJOH DI de ord, mange forsøger at beskrive Uttern med. Vi kalder det kort og godt for sejlglæde. Hvad andre bådmærker tilbyder som ekstraudstyr, får du med en Uttern som standard.

Uttern C66EX med MerCruiser Alpha One Sterndrive 4.3L 220 HK benzin eller 1.7L 115 HK diesel

Længde: 6,00 m. Bredde: 2,50 m. Vægt med motor: 1890 kg.

Pris fra 459.990,-

Velkendt Svensk kvalitet

Tempo Både ApS, Søhesten 8, 2635 Ishøj, tlf. 43 73 01 05, www.tempo-baade.dk CC Camping & Marine A/S, Trekanten 9-11, Herrestrup, 4571 Grevinge, tlf. 59 65 99 11, www.cccm.dk Gnisten Svendborg, Porthusvej 129, 5700 Svendborg, tlf. 62 21 49 21, www.gnisten-svendborg.dk Bøge's Trailer & Både ApS, Fabriksvej 2, 6640 Lunderskov, tlf. 75 58 58 11, www.boges.dk Herning Trailer- & Bådcenter, Navervej 14, 7451 Sunds, tlf. 97 14 22 11, www.htbsunds.dk Risbjerg Marine, Marienlystvej 10, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 60 08, www.risbjergmarine.dk ZZZ NHWQHU RXWGRRU GN Motor og Bådcentret Frederikshavn A/S, Sindallundvej 4, 9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 23 93, www.m-center.dk


Magasinpost ID 100965 Afsender: Danmarks Tursejlerforening Odensevej 197a 5600 Faaborg

"LIV GOD NOK Pk BUNDEN 6IL DET IKKE VÂ?RE EN OPLAGT IDE AT 4URSEJLEREN GIVER EN OPDATERING OM LOVLIGE BUNDMALINGER 3kDAN SPURGTE 3žREN -ADSEN .IELSEN Pk VEGNE AF 6IVE "kDELAUG DA 4URSEJLEREN NR I kR VAR UDKOMMET !F (ARLY &OGED Sørens spørgsmĂĽl er meget relevant. Nederst i denne artikel kan du se en henvisning til en Bekendtgørelse fra Miljøministeriet. Der kan du lĂŚse, hvad der er lovligt. I øvrigt kan du stole pĂĽ din lokale leverandør af bundmaling. Han mĂĽ KUN sĂŚlge lovlig maling. Men faktisk har jeg lĂŚnge planlagt en artikel om bundmaling pĂĽ basis af den nye nanoteknologi. Vores bagsideannoncør i blad nr. 1, BioLocus A/S, har tilbudt at stille sin bundmalings produkt, CoatZyme, til rĂĽdighed for en test pĂĽ medlemmers bĂĽde. Dette tilbud lod jeg gĂĽ videre til Vive BĂĽdelaug, som ikke reflekterede pĂĽ det. I senere udgaver af bladet vil vi dog komme tilbage til produktet. Jeg har gennem de sidste snart tre ĂĽr fulgt med i omtaler af nanoteknologien. De har

vÌret selvmodsigende. Bl.a. har kapsejlere deltaget bravt i tester, og de har sikkert stillet for store forventninger til produktet. Men en del oplysninger om nanoteknologien, siger, at der er al mulig grund til at interessere sig for den, fordi forsøg viser, at teknologien er virksom. Ikke kun til at holde begroning vÌk fra büdbunden, men ogsü til en lang rÌkke andre formül. Ikke kun om bord i büden men ogsü i bilen og huset.

"EGRONINGEN Begroning har alle dage vÌret noget, som man har forsøgt at undgü. Biocidholdige bundmalinger har effektivt fjernet begroning fra büdbunden, for-di den drÌber alger, dyr og lignende, som satte sig fast. Men malingen var samtidig meget skadelig for havmiljøets fødekÌder. Süvel flora som fauna har taget katastrofal skade efter et halv hundrede ürs brug af

(VAD ER BIOCIDHOLDIG BUNDMALING $ET KAN DU FINDE SVARET Pk I -IL JžMINISTERIETS BEKENDTGžRELSE NR AF (ER STkR DER BL A UNDER ƒ §6ED BIOCIDHOLDIG BUNDMALING FOR STkS ET KEMISK STOF ELLER PRODUKT DER INDEHOLDER ET ELLER FLERE AKTIVE STOFFER SOM ER BESTEMT TIL KEMISK ELLER MIKROBIOLOGISK AT BEKÂ?MPE VÂ?KST OG AFLEJRING AF BAKTERIER PLANTER ELLER DYR Pk SKIB AKVAKUL TURUDSTYR ELLER ANDRE KONSTRUK TIONER DER ANVENDES I VAND ÂŚ "E KENDTGžRESEN FORTÂ?LLER OGSk AT

DET NU ER FORBUDT AT ANVENDE BIO CIDERNE DURON OG IRGAROL Pk Bk DE UNDER METER I LÂ?NGDEN (ER KAN DU OGSk LÂ?SE HVOR MEGET KOBBER DER Mk FRIGIVES TIL VAND MILJžET -EN FRA ER DET HELT FORBUDT AT BRUGE BIOCIDHOL DIG BUNDMALING DER FRIGIVER STOF FER DER KAN §FORkRSAGE UžNSKEDE LANGTIDSVIRKNINGER I VANDMILJžETÂŚ %NDELIG KAN MAN HER LÂ?SE HVAD STRAFFEN BLIVER HVIS DU OVERTRÂ?DER BEKENDTGžRELSEN /P TIL TO kRS FÂ?NGSEL

den slags bundmaling. Derfor blev stoffet TBT forbudt allerede for 16 ür siden. Besynderligt er det, at Miljøstyrelsens hjemmeside kun omtaler fritidsbüde som forurenere. Men forureningen herfra er en drübe i havet sammenlignet med erhvervstrafikkens forurening. I øvrigt er oplysningerne om bundmalinger pü Styrelsens hjemmesiden noget forÌldede. Problemet med begroning pü büde gür ud over deres fart, og giver motordrevne büde større forbrug af brÌndstof og dermed en yderligere forurening af miljøet. Derfor har producenterne af maling ledt med lys og lygte efter alternativer til de biocinholdige bundmalinger. Blandt de mest miljøvenlig ideer har vÌret büdvaskemaskiner. Men de tager for megen plads op i havnene. Flere andre produkter har vÌret under afprøvning uden, at de har kunnet fremvise sÌrlig effektivitet, nür det gÌlder om at holde büden fri for begroning. Den nye nanoteknologi tegner imidlertid sü lovende, at man müske her har fremtidens effektive giftfrie bundmaling.

.ATURMETODEN Ordet nano kommer af det grÌske nanos, der betyder dvÌrg. Det refererer til noget meget smüt. En millionte del af en millimeter. Med nanoteknologien kan man skabe nye partikler, som trÌnger ind i selv den mindste übning i den porøse

bundmalings overflader og forsegler den. Hos CoatZyme bestĂĽr den af zinkoxid, vaskeenzymer og et naturligt vandopløseligt bindemiddel. Zinkoxiden øger opløseligheden af malingsoverfladen, sĂĽ den lettere slides vĂŚk af vandets bevĂŚgelser. Partiklerne er opløst i en alkoholisk vĂŚske og kan pĂĽføres pĂĽ alle hĂĽrde bundmalinger – med eller uden tin og kobber. Dog skal producentens vejledning følges nøjagtigt, nĂĽr man maler bunden. Produktet forhindrer dog ikke alger og rurer i at sĂŚtte sig pĂĽ bĂĽdbunden, nĂĽr bĂĽden ligger stille. Men sĂĽ snart bĂĽden bevĂŚger sig gennem vandet, vaskes det meste af begroningen af. NĂĽr bĂĽden løftes ud af vandet, kan dens bund renses pĂĽ fĂĽ minutter med en vandslange og en kost. CoatZyme betegner sit produkt som ÂťNaturens egen metodeÂŤ, og der er noget om snakken. Nanoteknik og enzymbaseret teknologi skal nok blive en del af fremtiden. Ikke blot til bĂĽdens bundbehandling men ogsĂĽ til alle bĂĽdens overflader. I nĂŚste nummer af Tursejleren omtaler vi et andet, nyt, ikke biocinholdigt produkt. Det er baseret pĂĽ stoffet Katemin, som anvendes i veterinĂŚrmedicinen til bedøvelse af hunde og katte. Der pĂĽgĂĽr lovende forsøg med det i Sverige i øjeblikket.