Page 1

Informatie naar aanleiding van de Jaarvergadering Omdat gebleken is dat niet informatie bij iedereen correct is ontvangen vindt u hieronder een aantal punten zoals die op de jaarvergadering zijn besloten om te activeren. Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog bezwaren rijzen of extra informatie cq besluitvorming nodig zijn, laat het ons dan weten zodat we een extra informatie avond kunnen inlassen.

Contributie Besloten is de contributie met 25% te verhogen. Dit komt bij 1 uur les per week neer op een verhoging van € 4,58 per maand, bij 5 uur per week op € 18,33 per maand en bij 16 of meer uur op € 25 per maand. Wij begrijpen dat dit een zware last is, zeker bij een sport die toch al niet tot de lagere prijsklassen behoort. Daarom moet u dit niet los zien van de mogelijkheid om met behulp van sponsorwerving een deel van de contributie te elimineren. Tevens hebben we gezien tijdens de presentatie dat het verloop van de glijdende schaal van contributie niet helemaal correct is. Deze schaal zal gecorrigeerd worden met ingang van het 4e kwartaal van het seizoen 2011-2012.

Kortingsregeling door sponsoring Het bestuur heeft besloten om, bij een aangebrachte sponsor, 10% van het sponsorbedrag in mindering te brengen op de contributie. Dit is overdraagbaar. Je kunt dus zo ook een ander sponsoren. Voorbeeld: Iemand brengt een sponsor aan van € 1000. De korting op de contributie bedraagt dan € 100. Stel de jaarcontributie bedraagt € 800. De contributie met korting bedraagt dan € 700 per jaar. Hierdoor wordt met enige inspanning de vereniging, maar vooral ook uzelf geholpen!

Korting dmv van vrijwilligersinspanning Door bovenstaande regelingen én inspanningen op recreatief gebied (ouder en kind gym, ouderenfitness, tricking, dans) hoopt het bestuur dat er voldoende middelen binnenkomen die de club financieel gezond maken. Als tegenprestatie verwachten wij van u dat u meedoet aan de actie DOE TURNZ. Nu reeds hebben zich 6 mensen aangemeld die gaan helpen om van alles te organiseren. Denk aan het het jubileum, een kerstevenement, een landelijke wedstrijd. Daarnaast zijn er mensen nodig die een deel van de administratie doen en nog veel meer. Hoe meer mensen zich melden, hoe lichter de taken zijn. Net zo belangrijk: daardoor wordt de club hechter en dat willen we allemaal.

Aanspraak op coulance In gevallen dat de contributie bij (ouders van) leden tot situaties leiden waardoor het lidmaatschap zou moeten worden opgezegd, behoudt het bestuur zich het recht voor om een coulance regeling te treffen met betrokken leden. In dergelijke situaties zullen enkele gesprekken plaatsvinden om de rechtmatigheid te toetsen.

Vrijwilligers op een plenaire bijeenkomst Meld u nu nog aan bij het secretariaat via secretaris14@gmail.com en kom op woensdag 9 mei aanstaande om 19:30 in Time-Out op de plenaire bijeenkomst waarbij we de taken/ideeën aan u voorleggen zodat we ze per commissie kunnen indelen.

DOE TURNZ, DOE MEE Het bestuur van Turning-Spirit

Toelichting jaarvergadering april 2012  

Toelichting bij het contributie besluitvan de jarvergadering in april 2012