Page 1

การดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสันผีเสื้อ วิธีคิด สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถิ่น มีการ กําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ไดอยางทั่วถึงและจําเปนตอสุขภาพและการ ดํารงชีวิต

วิธีทํา กระบวนการดําเนินงาน ของระบบหลักประกันสุขภาพดําเนินการทุกอยางเปนแบบไมแยกสวน ทุกสวนสัมพันธ กันและมีความสําคัญเทาๆกันตั้งแต ประชาชนในทองถิ่น คณะกรรมการหมูบาน ระดับตําบลองคกรตางๆในพื้นที่ ภาคเอกชน ตลอดจนสวนราชการในพื้นที่ ที่ชวยกันขับเคลื่อนใหระบบหลักประกันสุขภาพฯ เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลได

วิธีการจัดการ เปนการจัดการที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน หรือยึดชุมชนเปนศูนยกลาง หรือเปนตัวตั้ง ไมไดยึดเอา หลักเศรษฐกิจเปนตัวตั้ง แตคํานึงถึงรากฐานทางสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมสุขภาพและศักยภาพชุมชน ใหเกิด กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง สรางนวัตกรรมทางสุขภาพ เพื่อสุขภาวะทางรางกายและจิตใจ จากวิธีคิด วิธีทํา และวิธีการจัดการดังกลาว ระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลสันผีเสื้อ ไดใหความสําคัญหรือหลักการที่ยึดถือปฏิบัติ 3 ประการดวยกัน คือ 1. สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของหนวยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการ ทาง เลือกในพื้นที่โดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาล ระดับ ปฐมภูมิที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต 2. สงเสริมใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ และกลุมผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุมผูปวย โรคเรื้องรังที่อยูในเขตพื้นที่ สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขต ของการบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาตอกําหนด 3. สนับสนุนคาใชจายใหกลุมประชาชน หรือองคกรประชาชนในพื้นที่จัดทํากิจกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพใหแกประชาชนในพื้นที่


ดานการบริหารจัดการกองทุน ฯ - คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ จํานวน 15 คน และอนุกรรมการ 11 คน กรรมการที่ปรึกษา 2 ทาน - ประชุมเปนประจําไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ วิเคราะหการทํางานกองทุน ฯ พิจารณาโครงการ และ สถานการณดานสุขภาพ - มีระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมทุกครั้ง - มีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่ง โดยใชระบบ ฉันทามติ - มีการจัดทํารายงานบัญชีรับ - จาย การรายงานทางอินเตอรเน็ตทุกเดือน มีรายงานสถานการณทางการ เงินกองทุนฯ ถือเปน วาระประจําที่ตองปฏิบัติในการประชุมแตละครั้ง - จัดทําบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร - การพิจารณางบประมาณทุกกิจกรรม/โครงการ อยูภายใตการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ มิใช เปนอํานาจเฉพาะแตประธานบริหารกองทุน ฯ - มีการประชุมเพื่อกําหนดกฎระเบียบ และขั้นตอนการดําเนินงานกองทุน ฯ

ดานการประชาสัมพันธกองทุน ฯ • กองทุน ฯ มีการประชาสัมพันธรายละเอียดของกองทุนฯใหชุมชนรับทราบ และไดมีการดําเนินการ ประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินงาน โดยผานชองทางการประชาสัมพันธ ดังนี้ 1.แจงในที่ประชุมหมูบาน เชน ประชาคมหมูบาน วันประชุมหมูบาน 2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 3.การออกเสียงตามสายประจําหมูบาน 4. จัดทําเปนแผนพับ , คูมือ 5. หนังสือจากทางราชการ, จดหมายขาว 6.การบอกตอปากตอปาก 7.การติดประกาศ

แผนงาน/โครงการที่กองทุนฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณ • ตองเปนแผนงานที่มาจากแผนชุมชน /แผนพัฒนา อบต.สามป/ขอบัญญัติตําบล • ตองเปนปญหาสาธารณสุข/สุขภาพ/คุณภาพชีวิตในพื้นที่ และมีการจัดรวบรวมไวในแผนชุมชน/แผนพัฒนา อบต. สามป • กรณีที่แผนงานโครงการไมไดมาจากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร และเปนโครงการของหมูบาน ตองผานเวที ประชาคมหมูบาน/เปนหนวยงาน องคกรในชุมชน • หนวยงาน/องคกร/ชมรม สุขภาพในพื้นที่ หากตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ใหเสนอ โครงการซึ่งมีประเด็นตามแผนชุมชน /แผนพัฒนา อบต.สามป/ขอบัญญัติตําบล


การพัฒนากองทุน 1. กองทุนควรจัดใหมีการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร และสรางนวัตกรรมชุมชนดาน สุขภาพ 2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน ใหเขาใจแนวคิดและบทบาทของกรรมการ 3. ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดทําโครงการของกองทุนอยางตอเนื่อง

บทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 1. บริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 2. รับผิดชอบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินในกองทุนใหเปนไป ตามที่ สปสช.กําหนด 3. ดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในความรับผิดชอบสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บาน ใน ชุมชนหรือหนวยบริการไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4. จัดทําขอมูลและแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุข กลุมเปาหมายและหนวยบริการตางๆที่เกี่ยวของ 5. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจายและเงินคงเหลือของกองทุน เมื่อสิ้นปงบประมาณ เพื่อเสนอ สปสช. และองคการบริหารสวนตําบลภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป 6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวของตามความจําเปน

การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you