Page 1

ĠLKNUR HOCA EĞĠTĠM KURUMLARI TAMLAMALAR TEST - I

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır? a) Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? b) Hangi çılgın bana zincir vuracakmıĢ? ġaĢarım. c) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? d) His var mı bu alemde nekahet gibi tatlı? e) Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır? a) Ġçeriye orta yaĢlı bir kiĢi girdi. b) Ġnsana tepeden bakan, itici biriydi. c) Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu. d) O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler modaydı. e) Her gün aynı yorgun, asık yüzleri görmekten bıkıp usanmıĢtı.

3. Belgisiz önadlar, bir Ģeyi tam değil de aĢağı yukarı belirtir. Aşağıda verilenlerden hangisinde belgisizi önad yoktur? a) Tüm dünya bu sorunun yanıtını arıyor. b) Bütün insanlık bize saygı duyuyor. c) Falan kiĢi neden olayı açıklamıyor. d) Birkaçı da bize gelse ne olurdu? e) Bazı olaylar bizi tedirgin etti.

4. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi, türce farklı bir görevdedir? a) Ġyileri yeniden yeniden denediler. b) Onlar da büyükleri pek dinlemiyorlar.


ĠLKNUR HOCA EĞĠTĠM KURUMLARI c) Acıklı durumları pek değerlendirirler. d) Güzeli yeniden göreve çağırdılar. e) O konuda bizi küçüklerle bir tuttular.

5. Aşağıda verilen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan isimleşmiş bir sıfat değildir? a) Ġyinin gözü hep aĢağıdadır. b) Güzelin sırrı henüz çözülmedi. c) Büyüğün parası bitti, herhalde. d) DüĢüncenin özü insana yarayan yönüdür. e) Sarının iç yüzünü çok iyi anladım

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan sıfatlardan hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? a) Beyaz yüzü birden kızardı. b) Geçen akĢam yine burada oturmuĢtuk. c) SararmıĢ yapraklar dökülmeye baĢladı. d) Yanık çörekleri torbaya doldurdu. e) Dönek insandan bunlar beklenir.

7. Aşağıda verilen ad tamlamalarından hangisi sıfat almıştır? a) Uzak köyü ziyarete gitmediler. b) ĠĢin gidiĢini güzel bulmamıĢtı. c) Onun güzel sözlerine kulak asmadılar. d) Evin büyük (bilgi yelpazesi) oğlu geldi. e) Siyah kadın giysileri moda oldu.

8. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması görülmez? a) Bakır kaplarda yemekler yedik.


ĠLKNUR HOCA EĞĠTĠM KURUMLARI b) Suyun önüne bir bent yaptılar. c) Rengin tonunu tam tutturamadılar. d) ĠĢin detayını iyice konuĢamadılar. e) Ġyi adamlar da bizi seçtiler.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı görevinde değildir? a) Bir yer bulup oturduk, onunla. b) Ona bir gün ver, bu iĢi bitirsin. c) Borcunu ödemek için bir gün daha istedi. d) Bir gün kaldık, ama çok eğelendik. e) Bu konuyu bir güne sığdırmak zor.

10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı görülmez? a) Çok olay gördük, biz bu yaĢta. b) Onun güzel düĢünceleri bizi uyardı. c) YeĢil yapraklar tek tek döküldü. d) Ellerimiz soğuk havada çok üĢüdü. e) Ġyi insanlarla bir arada yaĢadık. 11. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına başka sözcük girmez. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu özelliğe uymayan bir kullanım vardır? A) Çam fidanları dikmiĢler yolun kenarına. B) Yüksek duvarın dibinde bir çocuk oynuyor. C) Evin geniĢ balkonları vardı. D) Benim babam kimya yüksek mühendisidir. 12. Bazen isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcük girebilir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır? A) Ellerim takılırken rüzgârların saçına. Asıldı arabamız bir dağın yamacına B) Zaman bir böcek gibi kenarda Koltukların didikler durur kadifesini C) Sevmiyorum suyunda yıkanmamıĢ rüzgârı Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeĢil D) Bahçemdeki dut ağacı vurdu ince dallarıyla penceremin camına


ĠLKNUR HOCA EĞĠTĠM KURUMLARI

13.Aşağıdakilerin hangisinde zamir tamlayan durumundadır? A) Size artık burada ihtiyaç kalmadı. B) Bunlar neyin hesabını yapıyorlar? C) Onlardan hiç kimse hoĢlanmıyordu zaten. D) Bizim öyle kuru gürültüye pabuç bırakmayacağımızı biliyorsun. 14. "Şimdi sözün burasında yine bir uzun parantez açmak ve bu dağ gezintisi hikâyesinden çok gerilere dönmek gerekir." cümlesinde aşağıdaki tamlamalardan hangisi yoktur? A) Belirtili isim tamlaması B) Zincirleme isim tamlaması C) Takısız isim tamlaması D) Sıfat tamlaması 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad tamlamasının sıfatıdır? A) Büyük alıĢ veriĢ merkezleri gün geçtikçe çoğalıyor. B) Kıraç toprakların insanları göç ediyor. C) YeĢil çimenlerin üzerindeki sarı papatyalar ne de hoĢ! D) Yüksek yamaçları n bitki örtüsü farklıdır. 16. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır? A) YeĢil pencerenden bir gül at bana IĢıklarla dolsun kalbimin içi B) Kanı çekiliyor evlerin Eriyip dökülüyor damlar C) Süzülüp akasya dallarında gün Erir damla damla ayaklarında D) Sürür eteğini silik ve ince Bir gölge bahçenin uzaklarında 17. Sıfat tamlamalarında bazen sıfat ile ismin yer değiştirip ilgi ekiyle isim tamlaması oluşturduğu görülür. Bu kurala örnek olabilecek bir kullanımın bulunduğu cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Evleri, minibüs durağına on metre mesafedeymiĢ. B) Bu dünya, iyilerin dünyası değil. C) Elmanın ucuzunu ancak Amasya'dan alabilirsin. D) Polis, aĢırı yüklenen kamyonu durdurdu. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad takımının tamlayanı adlaşmış bir sıfattır? A) ÇalıĢkanın notu her zaman yüksektir. B) Yazarın düĢüncelerini dikkate almalısın. C) Adamın biri seni dün çarĢıda arıyordu. D) Kısa sürede halkın sevgisini kazandı.


ĠLKNUR HOCA EĞĠTĠM KURUMLARI 19. "-den" hâl eki, bazen isim tamlamalarında tamlayan ekinin yerini tutabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek olabilecek bir kullanım vardır? A) Sıradan insanları da romanında iĢlemiĢ. B) Öfkesinden titremeye baĢladı. C) Bu kitaplardan hangisini beğendin? D) ĠĢe neresinden baĢlamalıyım? 20. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması eylemi durum yönüyle nitelemiştir? A) Soğuk savaĢ dönemine girmiĢtik. B) ġimdiye kadar yüz kitap okumuĢ. C) Karanlık bir gecede yola çıkmıĢtık. D) Çocuk, hızlı adımlarla yanımıza geliyor.

tamlamalar  
tamlamalar  

test, soru

Advertisement