Page 1

2016 - 2017 SEZONU

ERKEKLER SALON II. LİG 1 - 5 MART 2017 TRABZON

TÜRK HOKEY

2002


TÜRK HOKEY

2002

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU ERKEKLER SALON 2. LİG STATÜSÜ 1 - 5 MART 2017 TRABZON


TÜRK HOKEY

2002

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 2016-2017 SALON SEZONU ERKEKLER SALON İKİNCİ LİG STATÜSÜ 1 – 5 MART 2017 TRABZON Amaç MADDE 1 Bu Statü, Türk�ye Hokey Federasyonunca 2016-2017 Sezonu düzenlenecek olan Salon Erkekler II. L�g Müsabakaları katılım koşullarının; kulüpler�n, tekn�k adamların, sporcuların ve d�ğer �lg�l�ler�n uymakla yükümlü oldukları kuralların ve bu l�g �le müsabakalar kapsamında oynanacak müsabakaların organ�zasyonuna �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes� amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 Bu tal�mat THF tarafından 2016-2017 Sezonu Salon Erkekler II. L�g Müsabakaları �le �lg�l� tüm organ�zasyonları, k�ş�ler� ve kulüpler� kapsar. Tanımlar MADDE 3 a) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, b) Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü, c) Federasyon : Türk�ye Hokey Federasyonunu, d) Yönet�m Kurulu : Türk�ye Hokey Federasyonu Yönet�m Kurulunu, e) İl Müdürlüğü : Gençl�k H�zmetler� ve Spor İl Müdürlüğünü, f) Spor Kulübü : Genel Müdürlük tarafından tesc�l ed�lm�ş olan spor kulübünü, g)Antrenör :Hokey antrenörü sert�f�kasına sah�p her kademedek� hokey antrenörler�n�, h) Sporcu :S�c�l ve l�sans yönetmel�ğ�ne göre geçerl� l�sansı bulunan tüm hokey sporcularını, ı) FIH : Uluslararası Hokey Federasyonunu, �) EHF : Avrupa Hokey Federasyonunu, j) İl Tems�lc�s� : Federasyonu �llerde tems�l eden k�ş�y�, �fade eder. k)Salon Erkekler II. L�g: Kulüpler�n Erkekler kategor�s�ndek� takımlarından oluşan Türk�ye’n�n Erkekler Salon Hokey� II. L�g�d�r. L�g �sm�ne, gerekmes� hal�nde THF yönet�m kurulu tarafından sponsorluk yapacak kuruluşun �sm� de ekleneb�l�r. l) Salon Erkekler II. L�g Tert�p Kom�tes�: 2016-2017 Sezonu Salon Erkekler II. L�g Müsabakaları �le �lg�l� planlama yapmaktan, tekn�k denet�m ve sonuçların tak�b�nden sorumlu olarak görevlend�r�len kom�ted�r. m) Federasyon D�s�pl�n Kurulu: 2016-2017 Sezonu Salon Erkekler II. L�g Müsabakalarında oluşab�lecek ceza� durumlarla �lg�l� karar vermekle sorumlu kuruldur.


TÜRK HOKEY

2002

Erkekler Salon II. L�g Tert�p Kom�teler�n�n Oluşumu ve Federasyon D�s�pl�n Kurulunun Görevler� MADDE 4 Erkekler Salon II. L�g Tert�p Kom�tes�: Federasyon tarafından görevlend�r�len k�ş�lerden oluşur. Erkekler Salon II. L�g f�kstürler�n� hazırlamakla, f�kstür ve programı değ�şt�rmekle ve Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları boyunca oluşab�lecek her türlü sorunların çözümünde Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Tert�p Kom�tes� sorumludur. Federasyon D�s�pl�n Kurulu: Federasyonun d�s�pl�n kuruludur. Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarında oluşab�lecek ceza� durumlarla �lg�l� Tert�p Kom�tes�n�n D�s�pl�n Kuruluna sevk ett�ğ� konularda karar vermekle Federasyon D�s�pl�n Kurulu sorumludur. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarının Oluşumu MADDE 5 1. Erkekler Salon II. L�g Türk�ye’n�n Erkekler kategor�s�nde oynanan Hokey Müsabakaları �s�mlend�r�lmes� yetk�s� münhasıran THF Yönet�m Kurulu’na a�tt�r.

II. L�g�d�r. Salon Erkekler II.L�g

2. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Katılma Hakkı, 2016-2017 Sezonunda Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarına katılma hakkı olup da, Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarına katılma şartlarını yer�ne get�rmeyen veya l�gden çek�len kulüpler aynı Erkekler Salon Hokey� sezonu �çer�s�nde (yerel l�gler har�ç) alt l�glerde müsabakalara katılamazlar Katılım Şartları MADDE 6 2016 – 2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarına katılacak kulüpler; 1. Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Kulüp B�lg� Formunu 24.02.2017 Cuma mesa� b�t�m�ne kadar 2 Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Katılım Formunu 24.02.2017 Cuma mesa� b�t�m�ne kadar 3 Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları katılım payının yatırıldığına da�r dekontu 24.02.2017 Cuma mesa� b�t�m�ne kadar Federasyona eks�ks�z olarak ma�l ortamında federasyona göndermeyen, federasyon tal�matlarına ve düzenlemeler�ne aykırı hareket eden kulüpler, 2016 – 2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarına katılamazlar.


TÜRK HOKEY

2002

1. Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Kulüp B�lg� Formu Kulüp b�lg� formu kulüp �let�ş�m b�lg�ler�, banka b�lg�ler� branşla �lg�l� kulüp sorumlularının �let�ş�m b�lg�ler� ve burada yer alan d�ğer b�lg�ler eks�ks�z doldurulmalıdır. Erkekler Salon II. L�g müsabakalarında oynamaya hak kazanan kulüpler, Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarında kullanmak �sted�kler� �s�mlerde değ�ş�kl�k varsa güncel kulüp b�lg� formunu ma�l ortamında müsabakalar başlamadan yollayarak Federasyonun onayını aldıktan sonra, kullanab�l�rler. 2. Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Katılım Formu 2016 - 2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları �ç�n en fazla 12 sporcunun �s�mler�n� ve forma numaralarını �çeren kulüp onaylı katılım formudur. Sporcular Katılım formunda b�ld�r�len forma numaraları dışında, başka b�r forma numarasını kullanamazlar. 3. Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları katılım payı, Federasyon Yönet�m Kurulunca 2016 – 2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g katılım payı 250 TL olarak bel�rlenm�şt�r. Kulüpler, federasyondan alacaklarına mahsuben katılım paylarının tahs�l ed�lmes�n� �steyemezler. 4. Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarında Kullanılacak Formalar, a) 2016 - 2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g�nde her kulüp farklı renklerde 2 takım forma bulundurmak zorundadır. b) Kulüp Logoları, sahaya çıkacak takımların formalarında göğüs kısmında yer almalıdır. (kalec� formalarında da kulüp logosu yer almalıdır) B�rleşen veya İs�m Değ�şt�ren Kulüpler MADDE 7 1. B�rleşen veya �s�m değ�şt�ren kulüpler�n sporcuları yen� kulübün sporcuları olurlar. Ancak, resmî müsabakalar f�kstürü �lan ed�ld�kten sonra b�rleşen kulüpler, müsabakalara b�rb�r�n� takv�ye etmek suret�yle ve b�r takım hal�nde katılamazlar. Yen� teşekkül; ancak esk� Kulüplerden b�r�n�n adı altında ve onun n�zamî kadrosu �le müsabakalara katılab�l�r. 2. B�rleşen kulüpler, l�glerde ve d�ğer kategor�lerde b�r takım �le tems�l ed�l�rler. 3. B�rleş�p ayrılan kulüplerden, Genel Kurul kararı �le hokey spor dalını bünyes�nde barındıran spor kulübü, hang� �s�m �le l�glere katılacağını, bel�rt�len tar�he kadar Federasyon’a b�ld�r�r; bu kulüp Federasyon kararı ve onayı �le hokey branşında faal�yet�n� sürdürür. 4. B�rleşen kulüplerden devreden (kend�n� fesheden) spor kulübü, sah�p olduğu tüm hak ve sorumluluklar �le spor branşlarını d�ğer kulübe devrederek kulübü feshett�ğ�ne da�r Genel Kurul kararı almalıdır. 5. Devralan kulüp �se devreden�n tüm hak ve sorumlulukları �le b�rl�kte spor branşlarını devraldığına da�r Genel Kurul kararı almak zorundadır. 6. Kulüpler �stenen kararları alarak b�rleşme sonrası, mevcut mevzuata göre yükümlüdürler.


TÜRK HOKEY

2002

Oyuncuların Uygunluğu ve Yabancı Oyuncu MADDE 8 1.Tems�l edeceğ� kulüp adına 2016-2017 sezonu �ç�n tesc�l ed�lm�ş veya v�zes�n� yaptırmış olmak, 2. Herhang� b�r nedenle müsabakalara katılmaktan men ed�lmem�ş olmak, 3. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g'de 2004 ve sonrak� yıllarda doğan sporcular oynayamaz. Müsabaka S�stem� MADDE 9 1. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g L�g S�stem�ne göre oynanacaktır. Buna göre yapılan müsabakalar sonucunda gal�p gelen takıma (3) puan, berabere kalan takımlara (1)’er puan, mağlup gelen takıma (0) puan ver�l�r. Etap ve müsabaka s�stem� değ�ş�kl�kler�nde Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r. 2. Puanlama s�stem�nde, müsabakalar sonunda �k� takım veya �k�den fazla takım eş�t puana sah�p olurlar �se Türk�ye Hokey Federasyonu Müsabaka tal�matı karar ve hükümler� uygulanır. Sorumluluk ve Organ�zasyon MADDE 10 1. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Yürütülmes�nden Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Tert�p Kom�tes� sorumludur. 2. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları f�kstür ve müsabaka programlarının hazırlanması, sonuçların ve puan durumunun tak�b� ve müsabakaların tekn�k denet�m�nden Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Tert�p Kom�tes� sorumludur. 3. L�g Müsabakalarının sonuçlarının tak�b�, dosyalanması ve duyurulması �le l�ge katılan �le hakem ve d�ğer görevl�ler�n yapılacak ödemeler�n tak�b�nden Federasyonun bürosu sorumludur. 4. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarının hang� bölgelerde ve �llerde düzenleneceğ�, katılacak takımlar ve f�kstür THF tarafından www.turkhokey.gov.tr adres�nden �lan ed�l�r. 5. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Federasyonun bel�rleyeceğ� yer ve tar�hte oynanacaktır. 6. İl Tems�lc�s�: 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarının oynandığı �l�n Hokey İl Tems�lc�s�, a) Organ�zasyonun sorunsuz b�r şek�lde tamamlanmasını sağlamak �ç�n İl Müdürlüğü �le Federasyon adına yetk�l� k�ş� �le b�rl�kte �şler�n tak�b�nden sorumludur. b) Yaşanab�lecek olumsuzluklar �ç�n tutanak tutmaya yetk�l�d�r. c) Salonun müsabakaya uygun duruma gelmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� alır ve �ht�yaç duyulan ek�pmanların zamanında tem�n�n� sağlar. 7. Saha Kom�ser�: Salonun oyun sahası ve saha �ç�n� çevreleyen alanı �le soyunma odaları ve hakem odaları �le bunları �ç�nde barındıran kor�dorların düzen�nden güvenl�ğ�nden sorumludur. Yaşanab�lecek olumsuzluklar �ç�n tutanak tutmaya yetk�l�d�r, görev ve yetk�ler� saha kom�ser� tal�matında bel�rt�lm�şt�r.


TÜRK HOKEY

2002

Genel Kurallar MADDE 11 1. Müsabakalar Uluslararası Salon Hokey kurallarına göre oynanacaktır. 2. Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları THF Hokey Müsabaka Tal�matına göre yürütülecekt�r. 3. Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları takım l�steler� 12 sporcudan oluşur. 6 sporcudan daha az b�r kadro �le müsabakaya başlanılamaz. Bu kural 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarında oynanacak tüm maçlar �ç�n geçerl�d�r. 4. Oyuncular takım l�stes�nde �s�mler� olmalarına rağmen h�çb�r müsabakada oynamadıkları takd�rde, SGM S�c�l L�sans tal�matlarına uygun olmak kaydı �le başka takımlara transfer olma hakkına sah�pt�rler. 5. Kulüp tarafından gönder�len Katılım Formu’ nda bel�rt�len oyuncu ve oyuncu numaraları oynatılacak l�g süres�nce değ�şt�r�lemeyecekt�r, 2016 – 2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakalarında her oyuncu l�g başlangıcından �t�baren aynı numarayla l�g� tamamlayacaklardır. Bu kurala uygun davranmayan kulüpler hükmen yen�k sayılacaklardır. 6. Müsabaka sırasında yırtılan formanın yer�ne sporcunun aynı t�pte yedek forması yoksa aynı t�p başka numaralı forma �le maça devam etmes�ne müsabakanın başhakem� karar ver�r. 7. Forma numaraları 1- 32 arasında olmak zorundadır. 8. Federasyon D�s�pl�n Kurulu tarafından tedb�rl� olarak sevk ed�len veya cezası kes�nleşm�ş olan sporcu, antrenör ve �darec�ler tedb�r veya ceza süres� boyunca müsabakanın yapılacağı salona ve sahaya h�çb�r şek�lde g�remezler. G�rmeler� hal�nde kulüp ve k�ş� d�s�pl�n kuruluna sevk ed�l�r. 9. Müsabakaların ertelenmes� veya yerler�n�n değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n şartlar �le müsabakaların teh�r� hal�nde uygulanacak esaslar: Türk�ye Hokey Federasyonu Müsabaka tal�matı (MADDE21. Müsabakaların Ertelenmes�, Yer�n�n Değ�şt�r�lmes� ve Sonuçları ) karar ve hükümler� uygulanır. 10. Müsabakalarda hükmen yen�k sayılma ve Hükmen Yen�k Sayılma Sürec�nde Uygulanacak Usul ve Sonuçları Türk�ye Hokey Federasyonu Müsabaka tal�matı (MADDE 24-25)karar ve hükümler� uygulanır. 11. Müsabakaya çıkacak kulüplerden herhang� b�r� müsabaka saat�nde müsabaka alanında hazır olmamış �se maç hakem raporu �le tat�l ed�l�r. Maçın baş Hakem�, hakem raporunu, Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Tert�p Kom�tes�ne sevk eder. Erkekler Salon II. L�g Tert�p Kom�tes� raporu �nceler ve gelmeyen takım hakkında karar ver�r. 2 maça çıkmayan ya da karşılaşma sırasındak� olaylar neden�yle 2 maçta hükmen yen�k sayılan kulüpler b�r alt l�ge düşürülür. 12. Uluslararası Oyun kurallarına göre sona eren müsabakaların tasd�kl� sonuçları hakem raporları �le bell� olur. Hakem raporlarına göre Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Tert�p Kom�tes�n� müsabaka cetveller�n� �nceleyerek sonuçları tasd�k ve �lan eder. 13. Herhang� b�r nedenden dolayı müsabakaya çıkmayan takım, Federasyonun bel�rleyeceğ� müsabaka masraflarını Federasyona öder. 14.Federasyonun kurumsal web s�tes� üzer�nde yapılan, �lan ed�len f�kstür, statü değ�ş�kl�kler� kulüplere tebl�ğ n�tel�ğ�nded�r. Kulüpler yapılan tüm değ�ş�kl�klere uymak zorundadır.


TÜRK HOKEY

2002

İt�raz ve Ceza MADDE 12 1.Tüm sporcu, antrenör ve �darec�ler, sporun genel ahlak kurallarına uygun hareket etmel�d�r. Aykırı davranışta bulunanlar, gerekl� görüldüğü takd�rde Tert�p Kom�tes�nce, Federasyon D�s�pl�n Kuruluna sevk ed�lecekt�r. 2. Müsabaka düzen�n�n sağlanması �ç�n, takımların �darec�, antrenör ve sporcularının oyun sahası kenarında kend�ler� �ç�n ayrılmış yerlere oturmaları zorunludur. Kurallara uymamakta ısrar edenler, Tert�p Kom�tes�nce, Federasyon D�s�pl�n Kuruluna sevk ed�l�r. 3. İt�razlar sadece Antrenör veya �darec� tarafından yazılı olarak 150 TL karşılığında Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları Tert�p Kom�tes�ne yapılacaktır. İt�razı geçerl� görülenler�n ücret� �ade ed�l�r. İt�razın geçerl� görülmemes� hal�nde, bu para ger� �ade ed�lmeyerek Federasyon hesabına gel�r kayded�lecekt�r. 4. Müsabakalarda öncek� maçlara da�r �t�raz yapılamaz. İt�razlar maç tamamlandıktan sonra 30 dk �çer�s�nde yapılmalıdır. Aks� takd�rde �t�raz kabul ed�lemez. 5. L�gde müsabakalar esnasında oyuncusu kırmızı kart gören kulüp 100 TL, Antrenörü veya �darec�s� kırmızı kart gören kulüp 150 TL Federasyona ceza ödeyecekt�r. 6. L�ge katılmayı taahhüt ed�p, �lk müsabakalar başlamadan l�gden çek�len kulüpler Federasyona çıkmadıkları her maçın mal�yet�n� ödeyeceklerd�r. L�ge katılmak �ç�n yatırılan tutar �ade ed�lmeyecekt�r. Ayrıca Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları D�s�pl�n kuruluna sevk ed�l�r. 7. L�g’� bütün takımlar tamamlamak zorundadırlar. L�g’� tamamlamayan kulüpler Federasyona çıkmadıkları her maçın mal�yet�n� ödeyeceklerd�r. Ayrıca Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları D�s�pl�n kuruluna sevk ed�l�r.

Harcırah ve Yolluklar MADDE 13 1)

SIRA

İDARECİ SAYISI ANTRENÖR SAYISI SPORCU SAYISI YOL

1

1

1

12

TAM

YOLDA GEÇEN TAM

2

1

1

12

TAM

TAM

TAM

3

1

1

12

TAM

-

%25

4

1

1

12

TAM

-

%25

5

1

1

12

TAM

-

%25

6

1

1

12

TAM

-

%25

7

1

1

12

TAM

-

%25

8

1

1

12

TAM

-

%25

9

1

1

12

TAM

-

%25

10

1

1

12

TAM

-

%25

YEVMİYE TAM

Yerel Takımlara ödeme yapılmayacaktır. Yukarıdak� tablo ve açıklamanın dışında kalan yerel takımlara ödeme yapılmayacaktır. 1. 2.

Bu statüde olmayan ödemeye esas konularda 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümler� uygulanır. Dereceye g�remeyen kulüpler�n masrafları Bütçe İmkânlarının Uygun olması hal�nde bağlı bulundukları İl�n Gençl�k H�zmetler� ve Spor İl Müdürlükler� tarafından ödeneb�lecekt�r.


TÜRK HOKEY

2002

Kupa ve Madalyalar MADDE 14 1. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları sonunda Şamp�yon, 2.ve 3. olan takıma kupa, sporculara ve tekn�k heyete madalya ver�lecekt�r. L�ge sponsor desteğ� sağlanması hal�nde, şamp�yon olan kulübe ayn� ya da nakd� yardım yapılab�l�r. 2. Federasyon sponsor aracılığı �le l�gde oynayan takımlara nakd� ücret karşılığı forma reklamı bulması durumunda, kulüplere forma reklamını tekl�f edeb�l�r. 3. L�g sonunda gol kralı olan sporcuya plaket ver�lecekt�r. 4.L�g sonunda en �y� oyuncuya ve en �y� kalec�ye plaket ver�lecekt�r. 5. 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon II. L�g Müsabakaları sonunda 1. sırada yer alan kulüp Şamp�yon �lan ed�lecekt�r D�ğer Hükümler MADDE 15 Bu yönetmel�kte yer almayan konularda karar yetk�s� THF Yönet�m Kuruluna a�tt�r. 1. Bu tal�matı gerekt�ğ� zaman değ�şt�rmek ve gerekl� maddeler� eklemekle THF Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r. 2. Bu tal�mat Hokey Federasyonu Yönet�m Kurulu Onayı �le yürürlüğe g�rer. 3. Bu tal�matı Türk�ye Hokey Federasyonu Başkanı yürütür.

evrak@turkhokey.gov.tr Menekşe 2 Sokak Mine Apartmanı No:16 Kat:3 Daire: 9 – 11 Kızılay – Çankaya / ANKARA +90 312 310 35 13


Türkiye Hokey Federasyonu

28 4 TÜRK HOKEY

2002

16

Çeşitli yaş ve kategorilerde oynanan 28 Ligi organize etmektedir.

Çeşitli yaş ve kategorilerde oynanan 4 Türkiye Şampiyonası organize etmektedir.

Çeşitli yaş ve kategorilerde mücadele eden 16 Milli Takımı vardır.

2016-2017 SEZONU ERKEKLER SALON 2. LİG STATÜSÜ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you