Page 1

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı açıklandı TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ RESMİ YAYIN ORGANI

1 Ocak 2018 / Sayı: 155

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası 6'ncı yılında

iNOVASYON iLE

KÜRESEL DOĞAN GiRiŞiMLERE


BAŞKANDAN

·HED˂ODUNHQ

2 MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

g]HWOH\ÖOÖEL]OHULoLQ J]HOJHoWL<HQLXPXWODUOD \HQLKH\HFDQODUOD\HQL UHNRUODUODKHSELUOLNWH\HQL ELU\ÖODKD]ÖUODQÖ\RUX] åQDQÖ\RUX]NL \ÖOÖ7UNL\HLoLQJoO E\PHQLQGHYDPHWWLæL ULVNOHULQGDKDDãDæÖ\DLQGLæL LKUDFDWÖQYHLVWLKGDPÖQ LVWLNUDUOÖELUãHNLOGHDUWPD\D GHYDPHGHFHæLELU\ÖORODFDN

017’de küresel ekonomide YAåANANHÆZLÆTOPARLANMADAN IHRACATlÆLARÆMÆZÆNYOãUN lALÆåMALARÆVE(~K~METIMIZIN DESTEKLERISAYESINDE~LKEMIZDENASIBINI ALDÆëHRACATTA/60HEDEFLERINIDEFA AåMANÆNGURURUNUHEPBIRLIKTEYAåADÆK ëHRACATÆMÆZÆN¯DEKIG~lL~VE ISTIKRARLÆPERFORMANSÆ B~Y~ME VERILERIMIZEDEYANSÆDÆëLKlEYREKTEKI Y~ZDE ¯L~KB~Y~MENIN PUANÆ IKINCIlEYREKTEKIY~ZDE ¯L~K B~Y~MENINISE PUANÆNETIHRACATTAN GELDIëLKDOKUZAYDAY~ZDE ¯L~K B~Y~MENIN PUANÆYINENETIHRACAT KAYNAKLÆOLDU"UBAåARÆLÆSEYIR BIRlOK ULUSLARARASÆKURULUåU ~LKEMIZB~Y~MESI ILEILGILITAHMINLERINIYUKARÆYyNL~REVIZE ETMEYEZORLADÆ$~NYA"ANKASÆ B~Y~METAHMINIMIZIY~ZDE ¯DEN Y~ZDE¯E )-&Y~ZDE ¯TENY~ZDE ¯E /%#$ISEY~ZDE ¯TENY~ZDE ¯E REVIZEETTI6EBIZ YÆLGENELINDE Y~ZDE¯YEYAKÆNBIRB~Y~MEORANÆYLA ENlOKB~Y~YEN~LKELERARASÆNDAyN SÆRALARDAYERALACAãÆMÆZA YÆLÆNDA DAY~ZDE SEVIYELERINDEB~Y~ME RAKAMÆGyRECEãIMIZEINANÆYORUZ 4ë-OLARAKBUBAåARÆYAULAåMAKIlINlOK lALÆåTÆKYÆLÆNDA~LKEYETICARET HEYETIGERlEKLEåTIRDIKYÆLÆNDA ISEäILI¯DEN*APONYA¯YA3ENEGAL¯DEN 5KRAYNA¯YAENAZ~LKEYETICARET HEYETIGERlEKLEåTIRMEYIPLANLÆYORUZ $IãERTARAFTANIHRACATlÆLARÆMÆZAILGILI PAZARHAKKÆNDABILGIVERDIãIMIZ¬2/4!­ PROGRAMLARÆMÆZAYÆLÆNDADAENAZ ~LKEILEDEVAMEDECEãIZ 9INEYÆLÆIlERISINDE4AHRAN .EW 9ORK #HICAGOVE$UBAI¯DE4~RKIYE 4ICARET-ERKEZLERI¯NIAlTÆK"UYÆLISE ëNGILTERE *APONYAVE%NDONEZYA¯DAYENI 44-¯LERAlACAK !"$¯DEKI44-¯LERIMIZE BIRI-IAMIDIãERIYINE.EW9ORKOLMAK ~ZEREYENI44-DAHAEKLEYECEãIZ $IãERTARAFTAN!Rí'EVEINOVASYONA YATÆRÆMYAPMAYADEVAMETTIKäUAN ~LKEGENELINDEFAALIYETHALINDEOLAN !Rí'EMERKEZININ¯I TASARÆM

MERKEZININ¯U!Rí'EVE4ASARÆM -ERKEZI$ANÆåMANLÆKHIZMETIMIZ SONUCUNDAAlÆLDÆMERKEZISEAlÆLÆå AåAMASÆNDAYÆLÆNDAISE!Rí'E 4ASARÆM-ERKEZISyZ~M~ZEDAHADA YAKLAåACAãÆMÆZAINANÆYORUZ 9INE%KONOMI"AKANLÆãÆMÆZTARAFÆNDAN 4ë-IåBIRLIãINDEVERILENEíTICARET SITELERINE~YELIKDESTEãINDEN+ASÆM AYÆNAKADARYAKLAåÆKBINIHRACATlÆMÆZ YARARLANDÆ9ÆLÆBINFIRMAYLA KAPATMAYÆ ¯DEBINEULAåMAYÆ HEDEFLIYORUZ$IãERTARAFTAN eLKEVE 3EKTyR-ASALARÆ FIRMALARÆMÆZÆNYERELYA DAULUSLARARASÆNITELIKTEKARåÆLAåTÆKLARÆ HERT~RL~SORUNVETALEPLERINI UZMANLARÆMÆZAILETIYOR YANÆTALÆYORLAR 4~MBUlALÆåMALARÆNYANÆNDA 4ë-ILE yZDEåLEåENETKINLIKLERIMIZE¯DE lOKDAHAG~lL~åEKILDEDEVAM ETTIK$AHAFAZLAFIRMAYA DAHAFAZLA GIRIåIMCIYEULAåTÆK-ARKA4~RKIYE ETKINLIãIMIZIí-AYÆS¯TABIN KIåININKATÆLÆMÆILEGERlEKLEåTIRDIK BINKIåININKONUKOLDUãU í+ASÆM¯DA D~ZENLEDIãIMIZëHRACAT(AFTASƯNDA IHRACATÆNT~MYyNLERINIMASAYA YATÆRDÆKí+ASÆMTARIHLERINDE D~ZENLEDIãIMIZ4~RKIYE4ASARÆM (AFTASƯNDABINKIåIYIAãÆRLADÆK6E NIHAYET3AYÆN#UMHURBAåKANÆMÆZÆN TEåRIFLERIYLEBUYÆL¯NCÆSÆNÆí!RALÆK¯TA GERlEKLEåTIRDIãIMIZ "ORN'LOBAL ETKINLIãIILE4~RKIYEëNOVASYONVE 'IRIåIMCILIK(AFTASÆISMINIALANDEV ETKINLIãIMIZYAKLAåÆKBINZIYARETlIYE EVSAHIPLIãIYAPTÆ dZETLEYÆLÆBIZLERIlING~ZELGElTI 9ENIUMUTLARLA YENIHEYECANLARLA YENI REKORLARLAHEPBIRLIKTEYENIBIRYÆLA HAZÆRLANÆYORUZëNANÆYORUZKIYÆLÆ 4~RKIYEIlING~lL~B~Y~MENINDEVAM ETTIãI RISKLERINDAHAAåAãÆYAINDIãI IHRACATÆNVEISTIHDAMÆNISTIKRARLÆBIR åEKILDEARTMAYADEVAMEDECEãIBIRYÆL OLACAK9ENIYÆLÆN~LKEMIZ MILLETIMIZVE T~MD~NYAIlINHAYÆRLÆBIRYÆLOLMASÆNÆ BARÆå DOSTLUKVEDAYANÆåMAIlINDE GElMESINIDILERIM


İÇİNDEKİLER KÜNYE

36

SAHiBi: TİM adına Genel Sekreter Dr. Halil Bader Arslan

İNOVASYON Türkiye, inovasyon ve girişimciliği konuştu

YAYIN KURULU: Dr. H.C. Mustafa Çıkrıkçıoğlu Tahsin Öztiryaki Süleyman Kocasert Bülent Aymen Şahin Oktay Okan İnce YÖNETİM YERİ: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna-İstanbul T: (212) 454 04 71 F: (212) 454 04 13 www.tim.org.tr YAYIN TÜRÜ: Süreli yerel dergi YAPIM:

20 BÜYÜME Kasım 2016’dan bu yana ihracatta artış yaşanıyor

DOĞU-BATI

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Erkan Ersöz erkanersoz@kucukmucizeler.com

100 Girişimcilik ve inovasyonun kalbi: Slush

Dünyada yıkıcı inovasyon yapacak 9 startup’tan biri Delphisonic

2017 gökdelende rekor yılı oldu

SİNERJİ

108 BİRLİKTELİK

106

Deri ihracatçıları tasarım yarışmasında buluştu

8 DÜNYA

EDİTÖRLER: Bülent Onur Şahin bulent@kucukmucizeler.com Cenk Sarıoğlu cenk@kucukmucizeler.com Elif Ceren Çıngı elif@kucukmucizeler.com GRAFİK TASARIM: Elif Gülaydın elifgulaydin@kucukmucizeler.com FOTOĞRAF: Fatih Yalçın fatihyalcin@kucukmucizeler.com REKLAM DİREKTÖRÜ: Özgür Seyhan ozgurseyhan@kucukmucizeler.com ADRES: Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi A Blok No: 31 K: 6 D: 63 Şişli-İstanbul T: (212) 211 68 53 F: (212) 211 56 54 BASKI VE CİLT: Promat Basım Yayın San. Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673.Sokak No:34 Esenyurt-İstanbul Timreport, TİM üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. Alıntı yapılması yazılı izne bağlıdır.


BÜYÜME / MAKALE

LKUDFDWWDUHNRU\×O×RODFDN

2 DR. HALİL BADER ARSLAN TİM Genel Sekreteri

7å0RODUDNKHUD\\HQL UHNRUODUODONHPL]L KHGHIOHULQHXODãWÖUPD JD\UHWLQGHRODFDæÖ] \ÖOÖEXONHQLQD]LPOL LKUDFDWoÖODUÖLOHELUOLNWHQHW LKUDFDWÖQE\PH\HGDKD ID]ODNDWNÖYHUGLæLLKUDFDW \DSÖPÖ]ÖQPDUNDODãPD WDVDUÖPYHWHNQRORML\HGD\DOÖ LQãDHGLOGLæLXOXVODUDUDVÖ SL\DVDODUGDHLKUDFDW\ROX\OD GDKDID]OD\HUDOGÖæÖPÖ]YH 7UNOLUDVÖLOHWLFDUHWLPL]LQ DUWWÖæÖELU\ÖORODFDN 6

YÆLÆSONUNDA%KONOMI "AKANÆMÆZÆNLIDERLIãINDE4ë- OLARAKåUNUSyYLEMIåTIK YÆLÆIHRACATÆMÆZDAATÆLÆMYÆLÆ OLACAKaALÆåMALARÆMÆZÆBUAMACA YyNELIKåEKILLENDIRDIK(~K~METIMIZDEN DEyN~M~Z~AlACAKDESTEKLERTALEP ETTIK.EMUTLUKIGERIYEDyN~P BAKTÆãÆMÆZDAYÆLÆNÆB~Y~K BAåARÆLARAIMZAATARAKTAMAMLADÆãÆMÆZÆ GyR~YORUZ $~NYA4ICARETdRG~T~ $4d VERILERINE GyRE%KIM¯TEN!ãUSTOS¯YA KADARARALÆKSÆZD~åEND~NYATICARETI SONAYDÆRARTÆYOR+~RESELTICARETTEKI BUG~lL~TOPARLANMAVEDEVLET DESTEKLERININKATKÆSÆYLAIHRACATÆMÆZÆ ¯DElIFTHANELIARTÆåLAKAPATTÆK (EM MILYARDOLARLÆKHEMDE G~NCELLENEN MILYARDOLARLÆK/60 HEDEFLERINIBIRBIRAåTÆK $4d YÆLÆNDAK~RESELTICARETIN Y~ZDE ARTACAãÆNÆTAHMINEDIYOR "IZISEYÆLÆNDAIHRACATÆMÆZÆ KIIKATÆÆ D~NYAORTALAMASÆNÆNENAZIKIKATÆ ARTTÆR Æ MAYÆ YANIY~ZDEíSEVIYESINDEARTÆRMAYÆ HEDEFLIYORUZMILYAR DOLAROLAN/60HEDEFINI YINEGERIDEBÆRAKACAãÆZ DIYEBILIRIZ.ITEKIM YÆLÆIlINIHRACATTAHMINIMIZ TAM MILYARDOLAR "yYLECE IHRACATÆMÆZDA BUG~NEKADARKIEN Y~KSEKRAKAMÆGyREREK YÆLÆNDAKI MILYARDOLARLÆKREKORUDA KÆRMÆåOLACAãÆZ 4ë-OLARAKYAPTÆãÆMÆZ TAHMINLER YÆLÆNAYÆNDA DAIHRACATÆMÆZÆNARTACAãÆNÆ GySTERIYOR%NY~KSEKARTÆå ORANLARÆNÆISE4EMMUZVE %YL~L¯DEYAKALAYACAãÆZGIBI NDA GyR~N~YOR(ATTA %YL~LAYÆNDA BAZETKISINIDEGyZyN~NE E ALDÆãÆMÆZDAY~ZDE¯LERIBILE

AåMAYÆBEKLIYORUZ 9ENIYÆLDA DEãERBAZÆNDAENY~KSEK IHRACATTUTARÆNAISEMILYARDOLAR ILE!RALÆKAYÆNDAULAåACAãÆMÆZÆ yNGyR~YORUZ"URAKAMLA -ART AYÆNDAKI MILYARDOLARLÆKREKORU KÆRARAK GELMIåGElMIåENY~KSEKAYLÆK IHRACATTUTARÆNAULAåMÆåOLACAãÆZ9ÆL GENELINDEISEAYBOYUNCAMILYAR DOLARÆAåMAYÆBEKLIYORUZ4ë-OLARAK HERAYYENIREKORLARLA ~LKEMIZI HEDEFLERINEULAåTÆRMAGAYRETINDE OLACAãÆZYÆLÆBU~LKENINAZIMLI IHRACATlÆLARÆILEBIRLIKTENETIHRACATÆN B~Y~MEYEDAHAFAZLAKATKÆVERDIãI IHRACATYAPÆMÆZÆNMARKALAåMA TASARÆM VETEKNOLOJIYEDAYALÆINåAEDILDIãI ULUSLARARASÆPIYASALARDAEíIHRACAT YOLUYLADAHAFAZLAYERALDÆãÆMÆZVE 4~RKLIRASÆILETICARETIMIZINARTTÆãÆBIRYÆL OLACAK %MEKLERIMIZINKARåÆLÆãÆNÆGyRD~ã~M~Z REKOR~ST~NEREKORKÆRDÆãÆMÆZ ~LKEMIZI BIRADÆMDAHAILERIYETAåÆDÆãÆMÆZBIR DILEãIYLE¤


İş Ortağım

Köfteci Yusuf’un başarısındaki sır Vodafone teknolojisi

Köfteci Yusuf, Soğuk Zincir Takip Sistemi ile depolarının ısı, hava ve nem gibi değerlerini gözetim altında tutuyor, tüm şubelerinde aynı lezzeti yakalıyor.

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

Yusuf Akkaş – Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı M2M, şirketlerin bilgi merkezleriyle makineler arasında kablosuz iletişim kurulabilmesini sağlayan teknolojidir. Vodafone M2M olanakları ile daha önceden belirlenmiş bir saatte, Vodafone ağı üzerindeki çok sayıda cihaz arasında insan müdahalesi olmaksızın bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Uygulama kullanımı internet bağlantısı gerektirir. Mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza göre değişebilir. Detaylı bilgi için: Vodafone Mağazaları ve vodafone.com.tr


DÜNYA / RAPOR

'%&,\Ž`YZaZcYZgZ`dgnéaédaYj N“`hZ`7^cVkZ@ZcihZaNZgaZø^b@dchZn^ \ZZcnéa^cøVZY^aZc\Ž`YZaZchVnéhécYV gZ`dg`égéaYéöécéVé`aVYé#@dchZn^c gVedgjcV\ŽgZ'%&,néaécYV'%%bZigZ kZnVYV]Vn“`hZ`&))W^cV^cøVZY^aY^# 7jgV`Vb!'%&+cécn“oYZ&(“oZg^cYZ# '%&,YZ^cøVZY^aZc\Ž`YZaZcaZg^cnVgéYVc [VoaVhév^cYZnZgVaYé#v^c^c(+`Zci^cYZ ,,\Ž`YZaZc^cøVZY^aY^#7j`ZciaZg^c WVøécYVnZgVaVcH]Zco]ZcYZ\ZZcnéa &'\Ž`YZaZcW^i^g^aY^#7jhVné'%&,YZ 679YZnVeéaVcideaVb\Ž`YZaZchVnéhécYVc YV]V[VoaV#H]Zco]ZcYZWjnéa^cøVZY^aZc \Ž`YZaZcaZgYZcW^g^daVc*..bZigZ n“`hZ`a^ö^cYZ`^E^c\6c;^cVchBZg`Zo^Vncé oVbVcYVY“cnVcécZcn“`hZ`)“cX“W^cVhé#

8


ëæD~NYAMÃ&#x2021;ZÃ&#x2021;NVEIHRACATAILEMIZINDEäERLITEMSILCISI ëSTANBUL4ICARET/DASÃ&#x2021;"AæKANÃ&#x2021;

3AYÃ&#x2021;NðCSBIJNb"æ-"3 (AKKÃ&#x2021;NRAHMETINEKAVUæMUæTUR 4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2021;LAR-ECLISIOLARAKMERHUMARAHMET Iæ D~NYAMÃ&#x2021;ZA aAäLARAILESINEVEëSTANBUL4ICARET/DASÃ&#x2021;NA BAæSAäLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;DILIYORUZ


DÜNYA / RAPOR

ÆNéaécZcZg_^^chVcéÇ>6:7Vø`Vcé;Vi^]7^gdahZ^aY^ ùc\^a^o;^cVcX^VaI^bZhnVoVgéC^X`7jiaZg! ÆNéaécZcZg_^^chVcé/;Vi^]7^gda!>6:ÇWVøaé`aé W^gnVoé`VaZbZVaYé#JajhaVgVgVhé:cZg_^ 6_Vchécéc>6:9^gZ`iŽg“daVc:`dcdb^hi kZ:cZg_^JobVcé;Vi^]7^gdajÆnéaéc ZcZg_^^chVcéÇhZZc7jiaZg!ÆHdcdcnéaYV JajhaVgVgVhé:cZg_^6_Vché!\ZgZ`aZg^c kZ[^`^gaZg^ckVo\Z^abZoW^g`VncVöé ]Va^cZ\ZaY^Ç^[VYZaZg^c^`jaaVcYé#NVoéYV! Æ7jWVøVgé!dgVYVVaéøVcW^gd`^chVcéc VaéøbVaVgéhVnZh^cYZhVöaVcYé![V`Vi

WVøaéXVgda“Zh`^7Vø:`dcdb^hikZø^bY^`^ 7Vø`Vc;Vi^]7^gdadncVYé#7jcZYZcaZ dcj!'%&,c^cZcZg_^^chVcéhZ^ndgjbÇ YZc^aY^#>6:c^c7^gdaa^YZga^ö^cYZYZö^øZc Y“cnVcécYZc\ZaZg^cZjnjbhVöaVbVné WVøVgYéöé`VnYZY^aZcbV`VaZYZ!Æ@jgjajø! Vhéa]ZYZ[^c^^]bVaZibZYZc!ZcZg_^\“kZca^ö^ iVcébécéWj\“c“c\ZgZ`aZg^daVc^`a^b YZö^ø^`a^ö^!øZ]^gaZgYZ]VkV`Va^iZh^kZ ZcZg_^nZZg^ø^b\^W^`dcjaVgé`VehVnVXV` øZ`^aYZ\Zc^øaZii^Ç^[VYZaZg^nZgVaYé#

9gV\]^/<ŽhiZg\ZaZg\“a“Z`dcdb^` W“n“bZnZ^øVgZiZY^ndg

IZgŽg“c'%&+oVgVgé -)b^anVgYdaVg

6kgjeVBZg`Zo7Vc`Vhécéc:87e^nVhV WZ`aZci^h^YdögjaijhjcYV[V^odgVcaVgécé YZö^øi^gbZbZ`VgVgéVabVhécécVgYécYVc WVhécideaVciéhéY“oZcaZnZc7Vø`Vc BVg^d9gV\]^!Z`dcdb^`\ŽhiZg\ZaZg^c \“a“Z`dcdb^`W“n“bZnZ^øVgZiZii^ö^c^ hŽnaZY^#'%&-néaéW“n“bZiV]b^c^n“oYZ &!-YZcn“oYZ'!(Z!'%&.W“n“bZ iV]b^c^c^^hZn“oYZ&!,YZcn“oYZ&!.V n“`hZaii^`aZg^c^^[VYZZYZc9gV\]^!'%'% W“n“bZiV]b^c^c^c^hZn“oYZ&!,daYjöjcj WZa^gii^#9gV\]^nVeiéöéYZöZgaZcY^gbZYZ! W“n“bZ\Žg“c“b“^^cg^h`aZg^c\ZcZa daVgV`YZc\ZYZdaYjöjcj!W“n“bZYZ nj`VgénŽca“h“geg^oaZg\Žg“abZh^ ediVch^nZa^WjajcYjöjcjkjg\jaVYé# '%&-^^cZc[aVhndciV]b^c^c^cn“oYZ &!)!'%&.^^cYZn“oYZ&!*daYjöjcj `VnYZYZc9gV\]^!Zc[aVhndc^^c]VaV iZøk^`Z^]i^nVdaYjöjcjkjg\jaVYé#

9gV\]^!:jgd7Ža\Zh^cYZ'%'%Zc[aVhndc iV]b^caZg^c^c^hZn“oYZ&!,daYjöjcj Vé`aVYé#9gV\]^!Zc[aVhndcgZk^ondcaVgécéc n“`hZ`\éYVkZeZigda[^nViaVgécécnVchébVhé daYjöjcjkZZ`^gYZ`Zc[aVhndcjcdgiV kVYZYZ`VYZbZa^daVgV`n“`hZaZXZö^c^ ^[VYZZii^#NVeéhVagZ[dgbaVgécVgiégéabVhé \ZgZ`i^ö^c^YZ`VnYZYZc:877Vø`Vcé! bVa^eda^i^`VaVgécYV]V[VoaVW“n“bZYdhij dabVhé\ZgZ`i^ö^c^hŽoaZg^cZZ`aZY^#

IZgŽg^hihVaYégéaVg]Zgnéab^anVgaVgXVYdaVgaé` Z`dcdb^``VnéeaVgVcZYZcdajndg#'%&, @“gZhZaIZgŽg^ob:cYZ`h^!Zi`^c^c'%&+YV ^`^cX^`Zo\Zg^aZY^ö^c^dgiVnV`dnYj#N^cZYZ `VnéeaVg\ZZcnéa-)b^anVgYdaVgVjaVøié# &&:na“aɓcVgYécYVc'%&)Z`VYVgYVa\Vaé W^ghZn^g^oaZnZciZgŽg`VncV`aé`VnéeaVgWj iVg^]iZ9:6÷écn“`hZa^ø^c^cYZZi`^h^naZ o^gkZnVeVgV`&%)b^anVgYdaVgVjaVøbéøié# '%&*néaécYV.&b^anVgYdaVgV\Zg^aZnZc iZgŽg^hihVaYégé`VncV`aéZ`dcdb^``VnéeaVg! '%&+néaécYV^hZ-)b^anVgYdaVgdaVgV` ]ZhVeaVcYé#

Igjbe!JajhVa<“kZca^`HigViZ_^h^c^Vé`aVYé 6797Vø`Vcé9dcVaYIgjbe!JajhVa <“kZca^`HigViZ_^h^`dcjøbVhécYV!Æ<HN= W“n“bZh^ZcŽcZba^h^aV]aVgébéoYVcW^g^h^ daVXV`ÇY^nZ`dcjøij# Igjbe!JajhVa<“kZca^`HigViZ_^h^ 7Za\Zh^cYZ!ÆGjhnVkZv^c!679nZgV`^e \“aZg#@joZn@dgZbZhZaZh^c^c^XVWécV WV`éaVXV`!WVø`Vndajnd`#OVné[aé`! 10

VcaVøbVoaé`aVgV\^YZcZc`Zh^cndaYjg# Eda^i^`VXéaVgébéo679hécégaVgécéVgYécV `VYVgVé`WégV`ié#679YV]V\“a“\Zg^ YŽc“ndg#679Y“cnVWVgéøé^^cZcŽcZba^ \“aZgYZcW^g^Y^g!`“gZhZagZ`VWZiiZnZc^ kZ[Vg`aéW^gYŽcZbZ\^gY^`!679dnjcV \^gY^kZ`VoVcVc679daVXV`Çkjg\jhj nVeié#


BÜYÜME / MAKALE

<HQL\×ODJLUHUNHQLKUDFDW

Y

DOÇ. DR. HATİCE KARAHAN

åKUDFDWÖPÖ]DFDQYHUHQ SD]DUODUDEDNDFDN ROGXæXPX]GDLVH ND\GHWWLæLPL]DUWÖãÖEHVOHPH DQODPÖQGDE|OJHVHO RODUDN2UWDGRæXYH<DNÖQ $V\DLOH$%SD]DUODUÖQÖQ |QHoÖNWÖæÖELUUHVLPOH NDUãÖODãÖ\RUX]hONHVHO RODUDND\UÖãWÖUGÖæÖPÖ]GD GD,UDN5XV\D%$( åWDO\D$OPDQ\DåVSDQ\DYH )UDQVDJLELSDUWQHUOHULPL]LQ ·GHNLKÖ]ÖPÖ]DEDãOÖFD NDWNÖ\DSDQONHOHUDUDVÖQGD JHOGLæLQLJ|U\RUX] 12

ENIBIRYÆLAGIRDIãIMIZåU G~NLERDE ¯INBIZENELER GETIRECEãINIyNGyRMEYE lALÆåÆYORUZ¯YE EKONOMIKGELIåIMANLAMÆNDAKUVVETLI BIRPERFORMANSLAVEDAEDERKEN AlÆKLANANa'39(VERILERININDE IåARETETTIãI~ZEREIlTALEPTEN BAZ ETKISINIDEIlINDEBARÆNDÆRAN CIDDIBIR DESTEKALDÆKä~PHESIZBOYUNCA IHRACATÆNB~Y~MEYEYAPTÆãÆKATKÆ DAOLDUKlABELIRGINOLDUëTHALATTA yZELLIKLEYÆLÆNYARÆSÆNDAKAYDEDILEN IVMENETICESINDEDÆåTALEBINNET DESTEãINDEBIRZAYÆFLAMAGyRD~K ANCAK¯DEKIIHRACATPERFORMANSÆ NEZAMANDÆRHASRETKALDÆãÆMÆZBIR TABLOSUNMUåOLDU "USATÆRLARILERLERKENHEN~ZYÆL GENELINDEKIRAKAMLARAlÆKLANMAMÆå OLMAKLABIRLIKTE IHRACATÆNBU DyNEMDElIFTHANEYIBAåARMÆåBIR ARTÆåKAYDETTIãINISyYLEMEKM~MK~N "UARTÆåÆNARKAPLANÆNABAKTÆãÆMÆZDA ISE D~NYAEKONOMISININVETICARETININ ¯DEYAåADÆãÆIVMEKAZANÆMÆNDAN BELLIyLl~DEFAYDASAãLADÆãÆMÆZ ANLAåÆLÆYOR.ITEKIM$~NYA4ICARET dRG~T~ 74/ VERILERINEGyRE K~RESELTICARETYÆLÆNDAY~ZDE ARTÆåKAYDEDERKEN BUNUN ¯DEY~ZDE ¯YAlÆKMÆåOLDUãU HESAPLANÆYOR"UISE D~NYADAHATÆRÆ SAYÆLÆRBIRTICARICANLANMAANLAMÆNA GELIYOR "UCANLANANRESIMDEIHRACATÆMÆZA CANVERENPAZARLARABAKACAK OLDUãUMUZDAISE KAYDETTIãIMIZ ARTÆåÆBESLEMEANLAMÆNDAByLGESEL OLARAK/RTADOãUVE9AKÆN!SYA ILE!"PAZARLARÆNÆNyNElÆKTÆãÆBIR RESIMLEKARåÆLAåÆYORUZeLKESELOLARAK AYRÆåTÆRDÆãÆMÆZDADA )RAK 2USYA "!% ëTALYA !LMANYA ëSPANYA VE&RANSAGIBIPARTNERLERIMIZIN ¯DEKIHÆZÆMÆZABAåLÆCAKATKÆYAPAN ~LKELERARASÆNDAGELDIãINIGyR~YORUZ "UNUNYANÆSÆRA DAHAUZAKLARDAOLUP

SÆKÆBAãÆNÆS~RD~RENBIRPAZAROLARAK !"$DEBUDyNEMDEGyZDOLDURUYOR %LBETTEDAHAKÆSÆTLÆOLSADAKATKÆSÆNÆ ESIRGEMEYEN!SYA~LKELERINIDE BU NOKTADATOPLUCAANMAKTAFAYDAVAR YÆLÆNÆBAåARÆLÆBIRåEKILDE KAPAYANIHRACATÆMÆZƯDENASÆL BIRORTAMÆNBEKLEDIãIISE BELLIBAåLÆ PROJEKSIYONLARlERlEVESINDEELE ALÆNABILIRdNCELIKLEK~RESELTICARETIN GELIåIMINEDAIR74/BEKLENTILERINE BAKTÆãÆMÆZDA ¯DEYAKALANAN TEMPONUNHAFIFBIRYAVAåLAMA EåLIãINDEY~ZDE ¯LIKHÆZLAYOLUNA DEVAMEDECEãIPROJEKTEEDILIYOR 5MUDUNS~RECEãINIIMAEDENBU TAHMIN D~NYAEKONOMISINDEKI TOPARLANMANÆNDEVAMÆBEKLENTISIYLE DEIlIlE 4ICARIGELIåIMHÆZÆNÆNBIRMIKTARGERI lEKILECEKOLMASÆNDAISE yZELLIKLE ¯DEKIBAZETKISININYITIRILMESIBIR SEBEPOLARAKSAYÆLABILIR"UNUNYANÆ SÆRA !"$BAåTAOLMAK~ZEREGELIåMIå EKONOMILERDEKIPARAPOLITIKALARÆNDAKI NORMALLEåMENINETKILERIDEHESAPLARA KATÆLMÆYORDEãIL3yZKONUSU SENARYODAKIHÆZÆZAYÆFLATABILECEK TEMELRISKLEROLARAKISE JEOPOLITIK GERGINLIKLERINY~KSELIåEVEKORUMACÆ RETORIãINDEAKSIYONAGElMESI IHTIMALLERIBIRKyåEDEDURUYOR "UNUNLABIRLIKTE yZELLIKLE!VRUPA¯DA EKONOMIKVETICARIGELIåIMINHÆZÆNÆ KESMEDENS~RECEãIYyN~NDEKI BEKLENTILER IHRACATÆMÆZÆN PERFORMANSÆNADAIRENyNEMLIPOZITIF DINAMIKOLARAKKENDINIGySTERIYOR


BÜYÜME / RAPOR

HVcVn^YZX^gdVgiéøé )VnYégh“g“ndg I“g`^nZùhiVi^hi^`@jgjbjIzù@ '%&,néaé:`^bVnécV^a^ø`^c ÆHVcVn^8^gd:cYZ`h^ÇgVedgjcj Vé`aVYé#BZkh^bkZiV`k^b Zi`^h^cYZcVgécYégéabéøhVcVn^ X^gdZcYZ`h^W^gŽcXZ`^VnV\ŽgZ n“oYZ)!&Vgiié#HVcVn^c^cVai hZ`iŽgaZg^^cXZaZcY^ö^cYZ0'%&,néaé :`^bVnécYVW^gŽcXZ`^VnV\ŽgZ bVYZcX^a^`kZiVødXV`éaéöéhZ`iŽg“ ZcYZ`h^n“oYZ*!(kZ^bVaVihVcVn^ hZ`iŽg“ZcYZ`h^n“oYZ)Vgiié# 9VnVcé`aéi“`Zi^bbVaéhZ`iŽg“c“c X^gdhj^hZn“oYZ&(!)Y“ø“ø `VnYZii^#7jY“ø“øiZ:na“ahdcj ^i^WVgénaVhdcVZgZc@9K^cY^g^b^ iZøk^`^c^cZi`^h^daYj#

14


BÜYÜME / RAPOR

7“iZ@VhébÉYV-!*b^anVga^gV[VoaVkZgY^

BVa^nZ7V`Vcaéöé!@VhébVnéW“iZjn\jaVbV hdcjaVgécéVé`aVYé#7jcV\ŽgZ!@VhébÉYV W“iZ\Za^gaZg^!\ZZcnéaécVncéVnécV\ŽgZ n“oYZ,!(VgiVgV`+*!'b^anVga^gV!W“iZ \^YZgaZg^^hZn“oYZ&&!-n“`hZaZgZ`*+!,

DidbVi^`7:HZ&!( b^andc`^ø^YV]V`ViéaYé 7^gZnhZa:bZ`a^a^`H^hiZb^cZ7:H)*nVø VaiécYV`^VaéøVcaVgéc`VYZbZa^`ViéaébéWj néaYVYZkVbZY^ndg#7j`VehVbYV&DXV` '%&-^i^WVgénaV@ùIaZg!bV]Vaa^^YVgZaZg kZ*%"&%%VaéøVcéWjajcVcŽoZahZ`iŽg ^øaZibZaZg^h^hiZbZ`ViéaYé#HŽo`dcjhj \gjeaVdidbVi^`7:Hh^hiZb^cZnV`aVøé` &!(b^andcVaéøVcYV]VYV]^adaYj#H^hiZbZ &%"*%VaéøVcédaVcŽoZahZ`iŽg^øaZibZaZg^ &IZbbjo'%&-YZ!*"&%VaéøVcéWjajcVc ŽoZahZ`iŽg^øaZibZaZg^^hZ&DXV`'%&.YVc ^i^WVgZc`ViéaébhVöaVnVXV`#

b^anVga^gVdaVgV`\ZgZ`aZøi^#7“iZ\Za^gaZg^ DXV`"@VhébYŽcZb^cYZ\ZZcnéaécVncé YŽcZb^cZ`énVhaVn“oYZ&(VgiéøaV*,)!+ b^anVga^gV!W“iZ\^YZgaZg^^hZn“oYZ&,!, n“`hZa^øaZ+%&!&b^anVga^gVdaYj#7ŽnaZXZ bZg`Zo^nŽcZi^bW“iZh^Wjnéaéc@Vhéb VnécYV-!*b^anVga^gV[VoaV!DXV`"@Vhéb YŽcZb^cYZ^hZnV`aVøé`'+!*b^anVga^gVVé` kZgY^#'%&,bZg`Zo^nŽcZi^bW“iZ\^YZgaZg^ ^^cŽc\Žg“aZcideaVb+)*b^anVg&')b^andc a^gVŽYZcZ`iZc!@VhébÉYV*+b^anVg+,, b^andca^gV]VgXVbVnVeéaYé#'%&+ÉcécVncé VnécYVWjgV`Vb*%b^anVg,&'b^andca^gV dabjøij#

ùøh^oa^`!:na“aVnécYVn“oYZ&%!+daYj

16

'%&-Néaé7“iZHjcjø@^iVeéöécV\ŽgZ! WjnéanViégéb]VgXVbVaVgécVVngéaVc `VncV`VgiVXV`#7jcV\ŽgZ!'%&+néaécYV W“iZYZcnViégébVVngéaVc,,!+b^anVg a^gVaé``VncV`!Wjnéa-*!&b^anVga^gVnV n“`hZaZXZ`#'%%'néaécYVn“oYZ+!+daVc nViégéb]VgXVbVaVgécécW“iZ^^cYZ`^eVné YV'%&-YZn“oYZ&&!'ÉnZn“`hZaZXZ`#yiZ nVcYVc`^iVeé`iVnZgVaVcW^a\^nZ\ŽgZ `VbjnViégébaVgécéciVbVbaVcbVh“gZaZg^YZ VoVaYé#HŽo`dcjhjh“gZ'%%'néaécYV-!*néa ^`Zc!'%&+néaé^i^WVgénaV(!-néaV\Zg^aZb^øi^#

'%&-W“iZh^cYZ^]gVXViénV )b^anVga^gVYZhiZ`

:`dcdb^7V`VcéC^]ViOZnWZ`X^!I7BB <ZcZa@jgjajcYV'%&-néaéW“iZh^“oZg^cYZ nVeiéöé`dcjøbVYV!'%&,néaécYVkZg^aZc iZøk^`WZa\ZaZg^c^cW^gŽcXZ`^néaVdgVcaV VYZiWVoécYVn“oYZ*&!^hi^]YVbWVoécYV n“oYZ+&!gV`VbWVoécYVn“oYZ-%Vgiiéöécé hŽnaZY^#9“cnVcécZc^YY^VaénViégébiZøk^` h^hiZb^c^cYZkgZnZ`dnjaYjöjcjWZa^giZc

Izù@kZg^aZg^cZ\ŽgZ0I“g`^nZ\ZcZa^cYZ&*kZ YV]Vnj`VgénVøiV`^aZgYZ^øh^ohVnéhé!'%&,néaé :na“aYŽcZb^cYZ\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ \ŽgZ&%)W^c`^ø^VoVaVgV`(b^andc)&.W^c `^ø^daYj#ùøh^oa^`dgVcé%!,ejVcaé`VoVaéø^aZ n“oYZ&%!+hZk^nZh^cYZ\ZgZ`aZøi^#6ncé YŽcZbYZ0iVgébYéøé^øh^oa^`dgVcé%!.ejVcaé`

@VbjnViégébaVgécYV h“gZVoVaYé

VoVaéø^aZn“oYZ&'!-daVgV`iV]b^cZY^aY^# <Zcc“[jhiV^øh^oa^`dgVcé%!&ejVcaé`Vgiéø ^aZn“oYZ'%dajg`Zc!&*"+)nVø\gjWjcYVWj dgVc%!-ejVcaé`VoVaéø^aZn“oYZ&%!-daVgV` \ZgZ`aZøi^#7jYŽcZbYZ!iVgébhZ`iŽg“cYZ VaéøVchVnéhé&.,W^c!iVgébYéøéhZ`iŽgaZgYZ VaéøVchVnéhé^hZ&b^andc(+W^c`^ø^Vgiié#

OZnWZ`X^!egd_ZWVoaénViégébiZøk^`h^hiZb^ kZiZgo^jhja“iZøk^`h^hiZb^\^W^h^hiZbaZg^c n“g“i“aY“ö“c“hŽnaZY^#I“g`^nZc^c\adWVa Z`dcdb^YZ`ZcY^YZkaZg^c^nVgViVXVöécé kjg\jaVnVcOZnWZ`X^!ÆI“g`^nZ!]ZgøZnZ gVöbZchdcZngZ`iZY“cnVYVW“n“bZYZ W^gcjbVgVdaYj#IdeaVbYVWV`iéöébéo oVbVcYV<'%YZD:89“nZh^“a`ZaZgYZ ,!)a“`W“n“bZh^naZYZn^cZYZY“cnVYV W^gcjbVgVdaYjÇY^nZ`dcjøij#OZnWZ`X^! :`dcdb^7V`Vcaéöécéc'%&-néaéW“iZh^c^c ideaVb)b^anVg)&(b^andca^gVdaYjöjcj! Wjcjc'''b^andca^gVhécéceZghdcZa!'+ b^andca^gVhécécH<@eg^baZg^!&%&b^andc a^gVhécécbVakZ]^obZiVaébé!'&b^andc a^gVhécéchZgbVnZ\^YZgaZg^!)b^anVg(% b^andca^gVaé``éhbécécYV^]gVXViéaVgV kZg^aZXZ`YZhiZ`kZiZøk^`aZgdaYjöjcjY^aZ \Zi^gY^#


DÜNYA / MAKALE

ūKUDFDWLoLQGQ\DHNRQRPLVLQGH NR˂XOODU×GDKDL\LRODFDN

2 DR. CAN FUAT GÜRLESEL

Dünya mal ticareti 2015 YH\ÖOODUÖQGD|QHPOL |OoGHGDUDOGÖNWDQVRQUD \ÖOÖQGDPLNWDURODUDN \]GHYHGHæHURODUDN LVH\]GHRUDQÖQGD E\PHNWHGLU%|\OHFH GQ\DPDOWLFDUHWL \ÖOÖQGDWULO\RQGRODUD XODãPÖãRODFDNWÖU 18

018'de dünya ekonomisinde KALÆCÆB~Y~MENINHÆZLANARAK S~RMESIBEKLENMEKTEDIR YÆLÆNDAY~ZDE OLAN B~Y~MENINYÆLÆNDAY~ZDE ¯E lÆKACAãÆyNGyR~LMEKTEDIR'ELIåMIå VEGELIåEN~LKELERDEB~Y~MEBIRLIKTE ARTACAKTÆR'ELIåMIå~LKELERDE YÆLÆNDAY~ZDE OLANB~Y~ME YÆLÆNDAY~ZDE OLARAKBEKLENMEKTEDIR !"$VE!"¯DEB~Y~MELERY~ZDE ILE S~RECEKTIR"AZÆ!"~LKELERINDEY~ZDE íARASÆNDAB~Y~MELERBEKLENMEKTEDIR 'ELIåEN~LKELERDEDEB~Y~MENIN HÆZLANACAãÆyNGyR~LMEKTEDIR dZELLIKLEPETROLVEEMTIAFIYATLARÆNDAKI ARTÆåILEBU~R~NLERIN~RETICISIVE IHRACATlÆSÆ~LKELERDEB~Y~MEYENIDEN TOPARLANACAKTÆRaINISEEKONOMIDEKI DyN~å~M~N~BAåARÆILES~RD~RMEKTEDIR %KONOMIDEKONTROLL~BIRYAVAåLAMA SAãLAYANaINHEDEFLEDIãIY~ZDEí ARASÆNDAKIB~Y~MEYEULAåMAKTADÆR "yYLECEaINILEILGILIHEDEFIN ~ZERINDEYAVAåLAMAENDIåESIGIDEREK AZALMAKTADÆR $~NYAMALTICARETIVE YÆLLARÆNDAyNEMLIyLl~DEDARALDÆKTAN SONRAYÆLÆNDAMIKTAROLARAK Y~ZDE VEDEãEROLARAKISEY~ZDE ORANÆNDAB~Y~MEKTEDIR"yYLECE D~NYAMALTICARETIYÆLÆNDA TRILYONDOLARAULAåMÆåOLACAKTÆR$~NYA MALTICARETINDEKIARTÆåÆNARKASÆNDA D~NYAEKONOMISINDEB~Y~MENIN HÆZLANMASÆILEOLUåANFIILIMALTALEBIARTÆåÆ BULUNMAKTADÆRYÆLÆNDAISED~NYA MALTICARETININMIKTAROLARAKY~ZDE VEDEãEROLARAKISEY~ZDE B~Y~YECEãI VE TRILYONDOLARAULAåACAãÆ yNGyR~LMEKTEDIR 0ETROLFIYATLARÆYÆLÆBAåÆNDA GyR~LENEND~å~KSEVIYELERARDÆNDAN HÆZLAY~KSELMEYEBAåLAMÆåTÆR$~NYA EKONOMISINDEKIB~Y~MEILEPETROL

TALEBINDEKIARTÆåBEKLENTISIDEFIYAT ARTÆåLARÆNÆDESTEKLEMEKTEDIR"U lERlEVEDEPETROLFIYATLARÆNÆN YÆLÆNDADAíDOLARVARILSEVIYELERINDE GERlEKLEåECEãIyNGyR~LMEKTEDIR %MTIAFIYATLARÆNDADAYÆLÆNÆNIKINCI YARÆSÆNDAYENIDENBIRARTÆåYAåANMÆåTÆR dZELLIKLETALEPTARAFÆNDAKIIYILEåMEILE METALFIYATLARÆHÆZKESMEDENY~KSELMIå DIãEREMTIAFIYATLARÆNDADAARTÆåLAR YAåANMÆåTÆRDEEMTIAFIYATLARÆNÆN TALEBINDEVAMEDECEKOLMASÆYLAENAZ YÆLÆKAPANÆåFIYATLARÆNDAKALACAãÆ VEHATTAY~ZDEíARASÆNDAARTÆåLAR OLABILECEãIyNGyR~LMEKTEDIR YÆLÆNDA!"$MERKEZBANKASÆ &%$FAIZARTÆåLARÆNADEVAMEDERKEN BILANlOSUNUDAK~l~LTMEYEBAåLAYARAK PARAPOLITIKASÆNDANORMALLEåMEYI S~RD~RM~åT~RYÆLÆNDA&%$YENI BAåKANÆILEBIRLIKTEFAIZARTÆåLARÆNAVE BILANlOYUK~l~LTMEYEDEVAMEDECEKTIR !VRUPA-ERKEZ"ANKASÆ !-" YÆLGENELINDEGENIåLEMECIPOLITIKASÆNÆ S~RD~RM~åT~R!NCAKYÆLÆNDA yNCELIKLEGENIåLEMEMIKTARÆNÆAZALTMAYA BAåLAYACAKTÆR%YL~LAYÆNAKADAR UZATTÆãÆPROGRAMÆBUTARIHTEYENIDEN DEãERLENDIRECEKTIR-UHTEMELEN!-" YÆLSONUNDAVEYAENGElYÆLÆILK YARÆSÆNDAGENIåLEMEYITAMAMLAYACAKTÆR !VRUPA¯DAFAIZARTÆåLARÆISEG~NDEME ENERKENYÆLÆNDAGELEBILECEKTIR +~RESELPARAPOLITIKALARDAYAåANANBU GELIåMELERlERlEVESINDEEURODOLAR PARITESIYÆLÆNDAORTALAMA SEVIYESINDEGERlEKLEåIRKENYÆLSONUNU MUHTEMELEN SEVIYELERINEYAKÆN KAPATACAKTÆR!"EKONOMISININ BEKLENTILERIN~ZERINDEB~Y~MESI%URO¯YU DESTEKLEMEKTEDIRYÆLÆNDA%URO¯NUN DAHADADEãERKAZANACAãÆNAILIåKIN BEKLENTILERG~lLENMEKTEDIR$OLARISE EUROHARIlDIãERPARABIRIMLERIKARåÆSÆNDA DEãERKAZANACAKTÆR


BÜYÜME / İHRACAT

.DV×P·GDQEX\DQD LKUDFDWWDDUW×˂\D˂DQ×\RU

.DVÖPD\ÖQGDLKUDFDWJHoHQ\ÖOÖQD\QÖD\ÖQDJ|UH\]GHDUWDUDNPLO\DUPLO\RQ GRODUROGX%|\OHFH.DVÖPD\ÖLKUDFDWWDULKLQGHNLHQL\LoQF.DVÖPD\ÖROGX7å0 %DãNDQÖ 0HKPHW %\NHNãL ´·QÖQ WDPDPÖQGD XODãWÖæÖPÖ] LKUDFDWD EX \ÖO VDGHFH D\GDXODãWÖN$UDOÖND\ÖQGDGDHQD]EXD\NLVHYL\H\HXODãDUDN293KHGHILPL]LDãDFDæÖ]µGHGL

T

~RKIYEIHRACATÆ SONAYDÆR ARALÆKSÆZARTÆYOR 4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISIVERILERINE GyRE +ASÆM¯DAIHRACAT GElENYÆLÆNAYNÆAYÆNA KÆYASLAY~ZDE ARTARAK MILYARMILYONDOLAR OLDU Böylece, ihracat tarihindeKIENIYI~l~NC~+ASÆMAYÆ 20

RAKAMLARÆELDEEDILDIëHRACAT YÆLÆNAYÆNDAGElEN YÆLÆNAYNÆDyNEMINEKÆYASLA Y~ZDE ARTÆåLAMILYARMILYONDOLAROLDU 3ONAYLÆKDyNEMDEISE Y~ZDE LIKARTÆåLA MILYARMILYONDOLARLÆK IHRACATRAKAMÆNAULAåÆLDÆ -IKTARBAZÆNDARAKAMLARABAKÆLDÆãÆNDA IHRACAT +ASÆM¯DAY~ZDE ARTÆåLA

 MILYONTON /CAKí+ASÆMDyNEMINDEY~ZDE Y~KSELIåLE MILYONTON D~ZEYINDEGERlEKLEåTI4ë- "AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI¬¯NÆNTAMAMÆNDA ULAåTÆãÆMÆZIHRACATA BU YÆLSADECEAYDAULAåTÆK !RALÆKAYÆNDADAENAZBU AYKISEVIYEYEULAåARAK /60HEDEFIMIZIAåACAãÆZ­ DIYEKONUåTU

&OmPLJISBDBUÉZJOF PUPNPUJWZBQUÉ 3EKTyRELBAZDA+ASÆM¯DA ENFAZLAIHRACATÆYINE MILYARMILYONDOLARLA OTOMOTIVSEKTyR~YAPTÆ9ÆLÆNILKAYLÆKDyNEMINDE IHRACATÆSÆRTLAYANOTOMOTIV MILYARMILYONDOLAR IHRACATAIMZAATTÆ+ASÆM AYÆNDAOTOMOTIVIMILYAR MILYONDOLARLAHAZÆR


ðML²EBFOZLTFL JISBDBUBSUÉéð[NJS²JO

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “2016’nın tamamında ulaştığımız ihracata bu yıl sadece 11 ayda ulaştık.”

GIYIMVEKONFEKSIYONVE MILYARMILYONDOLARLA KIMYEVIMADDELERSEKTyRLERITAKIPETTI

"MNBOZBMJEFSMLF ëHRACATPAZARLARÆBAKÆMÆNDAN+ASÆMAYÆNDA ~LKEVEByLGEYEIHRACAT ARTTÆ%NFAZLAIHRACAT YAPÆLANILK~l~LKEDEN !LMANYA¯YAY~ZDE ëNGILTERE¯YEY~ZDE VE ëTALYA¯YAY~ZDE ARTÆå OLDU%NFAZLAIHRACAT YAPÆLAN~LKEARASÆNDAISEENY~KSEKARTÆå Y~ZDEILE2OMANYA¯YA GERlEKLEåTIeLKEGRUBU BAZÆNDAISE+ASÆMAYÆNDA !"¯YEIHRACATY~ZDE ARTÆåGySTERDI"yYLELIKLE !"¯NINIHRACATTAKIPAYÆ OLDU9ÆLÆNILK AYÆNDAISE!"¯YEIHRACAT MILYARDOLARAULAåTÆ +ASÆM¯DAUZAKPAZARLARA IHRACATTADAlIFTHANELI ARTÆåLARGyR~LD~+ASÆMAYÆNDA/KYANUSYA ~LKELERINEIHRACATY~ZDE 5ZAK$OãU¯YAY~ZDE VE/RTAVE'~NEY !MERIKA¯YADAY~ZDE ARTTÆ

ëLLERINPERFORMANSÆNA BAKÆLDÆãÆNDA+ASÆMAYÆNDA ILIHRACATÆNÆARTÆRÆRKEN ILINIHRACATÆDAGERILEDI %NFAZLAIHRACATYAPANILK ILDENëSTANBUL MILYAR DOLAR "URSA MILYAR DOLARVE+OCAELI MILYAR DOLARIHRACATGERlEKLEåTIRDIëLK¯DAENY~KSEK IHRACATARTÆåÆNÆY~ZDE ILEëZMIRGERlEKLEåTIRDI

¬4OKAT¯ÆNYATÆRÆMTEåVIK SISTEMINDE"yLGEDEYER ALMASÆCIDDIBIRAVANTAJ /3"YATÆRÆMLARÆIlINISE "yLGETEåVIKIUYGULANÆYOR !NCAKATÆLMASÆGEREKENDAHAlOKADÆMVAR ¯DAMILYONDOLAR IHRACATYAPANILIMIZILK ETAPTAIHRACATlÆFIRMASAYÆSÆNƯElÆKARMALÆ YÆLLÆK MILYONDOLARIHRACATA ULAåMALÆ­

)FEFGJBéUÉL 5PLBU²ÉO#zMHFEF ZFSBMNBTÉBWBOUBK +ONUåMASÆNDA4OKAT¯A ILIåKINBILGILERDEVEREN "~Y~KEKåI åUNLARÆSyYLEDI

YÆLÆNDAIHRACATVE B~Y~MERAKAMLARÆNÆ AlÆKLADÆKLARÆNDABIRILERININ KENDILERINEBÆYÆKALTÆNDAN G~LD~ã~N~BELIRTEN%KONO-

,636/%")"e/(e3f-&#ð-ð30-."4*(&3&,-ð +ASÇMAYÇIHRACATÇNDAPARITEETKISININPOZITIF YyNL~OLARAKMILYONDOLAROLDUäUNU VURGULAYAN"~Y~KEKæI ¬"UNDAyZELLIKLE EURODOLARPARITESININGElENSENEYEGyRE DAHAY~KSEKOLMASÇETKILI9ÇLBAæÇNDANBU YANAISEPARITE IHRACATÇMÇZDA MILYAR DOLARLÇKNEGATIFBIRETKIYARATTÇ'ElENAY %XIMBANKVE-ERKEZ"ANKASÇKURRISKINE YyNELIKYENIUYGULAMALARORTAYAKOYDU 3ADECEIHRACATlÇLARÇMÇZÇDEäIL REEL SEKTyR~NTAMAMÇIlINlOKyNEMLIADÇMLAR ATÇLÇYOR4ë-OLARAKFIRMALARÇMÇZÇBUYENI UYGULAMALARHAKKÇNDABILGILENDIRMEKIlIN lALÇæMALARAHÇZLASTARTVERECEäIZ­DIYE KONUæTU"~Y~KEKæI ¬+URARTÇæÇIHRACATlÇLARÇ MEMNUNETMIYOR AKSINEKURUNDAHA yNGyR~LEBILIROLMASÇyNEMLI2EKABETlIKUR D~ZEYI ì SEVIYELERINDEëHRACATÇMÇZÇ Y~KSEKKATMADEäEREAäÇRLÇKVEREREKKALÇCÇ BIRæEKILDEARTÇRMAKISTIYORUZëHRACATlÇKUR HAREKETLERINDENDEäIL ~RETIMDEN IHRACATTAN PARAKAZANMALÇ4~MIHRACATlÇLARÇ KUR RISKINDENKORUNACAKARAlLARÇETKINBIRæEKILDE KULLANMAYAlAäÇRÇYORUM­DEDI

NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı “2017 yılı bütçesinde ihracata vermiş olduğumuz destekleri tam 3 katına çıkarttık.”

MI"AKANÆ.IHAT:EYBEKlI ISEYÆLÆNÆNTAMAMLANMASÆNAAYKALDÆãÆNÆ HATÆRLATARAKåyYLEDEDI 5LUSLARARASÆKURULUåLAR Y~ZDECIVARÆNDAB~Y~YECEKDEDIKLERIBIR4~RKIYE ILEBAåLADÆKYÆLÆNA"IZ YÆLÆNDADAYÆLÆNDAKIOIåGALGIRIåIMI IHANET GIRIåIMINERAãMENHEMEN OG~NLERDEYAPTÆãÆMÆZ lALÆåMALARÆBITIREREKBUYÆLÆ IHRACATTASEFERBERLIKYÆLÆ YATÆRÆMYÆLÆILANETMIåTIK 6EIHRACATRAKAMLARÆMÆZÆDA MILYARDOLAR OLARAKHEDEFLEMIåTIK YÆLÆNÆ YÆLÆNÆISE MILYARDOLAROLARAK HEDEFLEMIåTIK/RTAVADELI PROGRAMDADAB~Y~MERAKAMÆMÆZÆY~ZDE OLARAK HEDEFLEMIåTIKYÆLÆNDA BURAKAMLARÆAlÆKLADÆãÆMÆZDAODyNEMDEBIRILERI BÆYÆKALTÆNDANG~LM~åT~ "IRILERI®HEHE¯DEMIåTI "IRILERI®HADICANÆM¯DEMIåTI"IZINANMÆåTÆKVEBIZ BUG~NGELMIåOLDUãUMUZ NOKTADAKIB~T~NRAKAMLARÆNTAMAMÆNÆ GEREK B~Y~ME GEREKIHRACAT GEREKISTIHDAMILEILGILIHER 21


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / Ä°HRACAT

NEELDEETTIYSEKHERBIRINI PLANLAYARAK KURGULAYARAK GEREãINIYAPARAKBUNOKTAYAGELDIK AYDA MILYAR DOLARLÃ&#x2020;KHEDEFIAÃ¥TÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; IFADEEDEN"AKAN:EYBEKlI Ã¥yYLEKONUÃ¥TU+ARANLÃ&#x2020;K BIRGECEDEPENCERENIN ARKASÃ&#x2020;NDAKORKUDAVARDÃ&#x2020;R UMUTDAVARDÃ&#x2020;R4~RKIYE¯YE INANANLARIlINPENCERENIN ARKASÃ&#x2020;NDAUMUTVARDÃ&#x2020;R

%NFAZLAIHRACATYAPANILKILDENëSTANBUL MILYARDOLAR "URSA MILYARDOLARVE+OCAELI MILYARDOLARIHRACATGERlEKLEæTIRDIëLK¯DA ENY~KSEKIHRACATARTÃ&#x2021;æÃ&#x2021;NÃ&#x2021;Y~ZDE ILEëZMIR GERlEKLEæTIRDI 4~RKIYE¯YEINANMAYANLAR VEYAONLARÃ&#x2020;NISTEDIãIYERDE OLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ISTEYENLERIlINDE KORKUVARDÃ&#x2020;RYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA UMUTGALIPGELDIYÃ&#x2020;-

LÃ&#x2020;NDA4~RKIYE¯YEINANANLAR GALIPGELDIVE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABIRDEMOKRASI DEVRIMIYLE4EMMUZ IHANETINECEVAPVERENLER

KASIM AYI Ä°HRACAT RAKAMLARI AYLIK Ä°HRACATTAKÄ° DEÄ&#x17E;Ä°Å&#x17E;Ä°M (TÄ°M VERÄ°LERÄ°) %31,2

30 %19,0

20 10 0

22

%15,8

%15,0

%11,9

%9,3 %5,1

%5,0 Kasım

Aralık

Ocak

Å&#x17E;ubat

%4,0 Mart

Nisan

%15,6 %14,2 %8,9

%1,8 Mayıs Haziran Temmuz AÄ&#x;ustos Eylül

Ekim

Kasım

GALIPGELDIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N AYLÃ&#x2020;KPERFORMANSÃ&#x2020;NA BAKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZDAILKAYÃ&#x2020;N B~Y~KRAKAMLARÃ&#x2020;NAGyRE BUG~NAlÃ&#x2020;KLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z+ASÃ&#x2020;M VERISIEKLENINCEGElENYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;N TAMAMÃ&#x2020;NDAULAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z MILYARDOLARLÃ&#x2020;KSEVIYEBUYÃ&#x2020;LAYDAULAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;GyR~YORUZeSTELIKBU RAKAMADAHA+ASÃ&#x2020;MAYÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ALTÃ&#x2020;NVEIHRAKIYERAKAMLARÃ&#x2020; DAHILDEãILYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N AYÃ&#x2020;NDAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GElTIK IDDIALÃ&#x2020;BIR RAKAMDÃ&#x2020;!Ã¥TÃ&#x2020;K9~ZDE B~Y~MERAKAMÃ&#x2020;IDDIALÃ&#x2020;BIR RAKAMDÃ&#x2020; BUNUDAlOKDAHA FAZLASÃ&#x2020;YLAÃ¥IMDIDENAÃ¥TÃ&#x2020;K 3ENENINBAÃ¥Ã&#x2020;NDAIKIMAKRO EKONOMIKHEDEFBELIRLEMIÃ¥TIK"UNLARDANBIRINCISI BIRAZyNCESyYLEDIãIMGIBI IHRACATRAKAMÃ&#x2020;YDÃ&#x2020;%YL~L AYÃ&#x2020;ITIBARÃ&#x2020;YLAAYLÃ&#x2020;KIHRACATRAKAMLARÃ&#x2020;NDADABU SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;RÃ&#x2020;AÃ¥TÃ&#x2020;K3ENENINORTA-


BIRKAlAYIlERISINDE !RALÃ&#x2020;K AYÃ&#x2020;IlERISINDEBIZBUNU GERlEKLEÃ¥TIREMEZSEK/CAK AYÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BITIRMEDENINÃ¥ALLAH YÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KBAZDABAKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZZAMAN MILYARDOLARLÃ&#x2020;K REKORUMUZUMUTLAKAVE MUTLAKAGElECEãIZ

ðISBDBUmÃ&#x2030;ZB ZFéJMQBTBQPSU

SÃ&#x2020;NDAORTAVADELIPROGRAMDAKIIHRACATHEDEFLERIMIZI YENIDENBELIRLEDIK2EVIZE ETTIK MILYARDOLARA lÃ&#x2020;KARDÃ&#x2020;K"USÃ&#x2020;NÃ&#x2020;RÃ&#x2020;DA HEMENHEMENBUG~NLERDE AÃ¥MAK~ZEREYIZ"UG~N AlÃ&#x2020;KLANANIHRACATRAKAMLARÃ&#x2020;YLABURAKAMLARANE KADARYAKLAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;HEP BERABERGyRECEãIZ%NFAZLA

%XIMBANK¯Ã&#x2020;NYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAD~NYADABIRNUMARA OLACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDEDEN"AKAN :EYBEKlIÃ¥yYLEDEVAMETTI 9ATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NyN~NE INANÃ&#x2020;LMAZTEÃ¥VIKTEDBIRLERI KOYDUKYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;B~TlESINDEIHRACATAVERMIÃ¥OLDUãUMUZDESTEKLERITAM KATÃ&#x2020;NAlÃ&#x2020;KARTTÃ&#x2020;K!RTÃ&#x2020;RMAYA DEVAMEDECEãIZ%XIMBANK OLARAKÃ¥UANDAD~NYADA ¯NCISÃ&#x2020;RAYAGELDIK%XIMBANK4~RKIYEDEYAPÃ&#x2020;LAN HERLIRALÃ&#x2020;KIHRACATÃ&#x2020;N LIRASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KREDILENDIRIYOR(EDEFKOYDUKDEDIKKI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAD~NYADABIRNUMARAOLACAK"UNUNIlINDE H~K~METIMIZ%XIMBANK¯Ã&#x2020;N MILYAROLANSERMAYESINI MILYARAlÃ&#x2020;KARDÃ&#x2020;"UG~N %XIMBANKD~NYANÃ&#x2020;NEN ITIBARLÃ&#x2020;BANKLARÃ&#x2020;NDANBIRI OLARAKD~NYAPIYASALARÃ&#x2020;NDAENUYGUNIMKhNLARLA

Fabrikada çalıÅ&#x;anlarla da konuÅ&#x;an Bakan Zeybekci, fabrikada üretilen ürünleri inceledi.

BORlLANABILIYOR"UG~N %XIMBANKIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZA VERMIÃ¥OLDUãUDESTEãIN ~ZERINEDE D~NYANÃ&#x2020;NEN UZAKNOKTALARÃ&#x2020;NDAKIM~TEAHHITLERIMIZINDEYANÃ&#x2020;NDA YERALABILIYOR!FRIKA¯DAN /RTADOãU¯YA /RTA !SYA¯DAN'~NEY!FRIKA¯YA VE'~NEY!MERIKA¯YA KADARHERYERDEM~TEAHHITLERIMIZINYANÃ&#x2020;NDAYER ALÃ&#x2020;YORdN~M~ZDEKISENE %XIMBANKOLARAK$~NYA¯DA BIRNUMARAOLACAãÃ&#x2020;Z9INE BUYÃ&#x2020;LIlINDEIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N yN~NDEKIB~ROKRASIYIDE SADELEÃ¥TIRDIKëHRACATlÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NBIZDENYÃ&#x2020;LLARDANBERI 

BENIMëHRACATlÃ&#x2020;LAR"IRLIãI BAÃ¥KANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MDyNEMINDENITIBAREN ISTEDIãIBIR Ã¥EYVARDÃ&#x2020;ëHRACATlÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N ULAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;NDA SEYAHATLERINDE KOLAYLÃ&#x2020;KSAãLAYACAKOLAN 9EÃ¥IL0ASAPORT0EHLIVAN TEFRIKASÃ&#x2020;GIBIBIRÃ¥EYDI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABUNUDAVERDIKëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZARTÃ&#x2020;K 9EÃ¥IL0ASAPORTLA$~NYA¯NÃ&#x2020;N HERHANGIBIRYERINEKOLAY BIRÃ¥EKILDEGIDEBILIYOR !NKARA¯DAOTURDUãUMUZYERDE %KONOMI "AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA4~RKIYE¯NIN IHRACATÃ&#x2020; 4~RKIYE¯NIN EKONOMISIILEILGIAHKAM KESMEKYOK-~STEÃ¥ARLAR M~STEÃ¥ARYARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; GENELM~D~RLERÃ¥UANAKADAR BINTANEÃ¥IRKETIILDE ZIYARETETTILER/NLARLAARKADAÃ¥OLDULAR DOSTOLDULAR /NLARLABIREBIRKONUÃ¥TULAR

23


BÜYÜME / BÜYÜME RAKAMLARI

ūKUDFDWGHVWHNOLUHNRUE\PH 7UNL\HHNRQRPLVL\ÖOÖQoQFoH\UHæLQGH\]GHE\GYHGQ\DUHNRUXNÖUGÖåKUDFDWÖQ E\PH\HRODQNDWNÖVÖQÖQSXDQROGXæXQXV|\OH\HQ7å0%DãNDQÖ0HKPHW%\NHNãL ´%XNDWNÖVRQ\ÖOÖQHQ\NVHNLKUDFDWNDWNÖVÖ<DQLE\PHQLQoWHELULLKUDFDWWDQJHOGL

T

~RKIYEEKONOMIí SIYÆLÆN~l~NC~ lEYREãINDElIFT HANELIB~Y~ME ARTÆåÆYAåADÆ Y~ZDE B~Y~MEILED~NYAREKORU KÆRDÆ4~RKIYEYAKALADÆãÆ Y~ZDE ¯LIKB~Y~MEYí LEY~ZDE B~Y~YEN 2OMANYA¯YA PUANFARK ATARKEN D~NYADEVIaINVE (INDISTAN¯ÆISENEREDEYSE IKIYEKATLADÆ4~RKIYEORí TALAMAY~ZDE B~Y~YEN !"~LKESININ KATÆ B~Y~RKEN D~NYADEVLERINI B~NYESINDEBARÆNDÆRAN /%#$ORTALAMASÆNÆDA ¯EKATLADÆ"UDyNEMDE !"$Y~ZDE !LMANYA Y~ZDE *APONYAISE Y~ZDE B~Y~D~ el~NC~lEYREKTEGELENlIFT HANELIB~Y~ME YÆLSONUB~í Y~MESININDEY~ZDE¯LER BANDÆNAULAåACAãÆNÆORTAYA KOYDU4~RKIYEëSTATISTIK +URUMU¯NUN 4eë+ AlÆKí LADÆãÆVERILEREGyREY~ZDE ¯LIKB~Y~MEHÆZÆYLA ¯IN~l~NC~lEYREãINí DENSONRAKIENY~KSEK B~Y~MERAKAMÆNAULAåTÆ 4~RKIYEëSTATISTIK +URUMU

24

4eë+ YÆLÆN~l~NC~ lEYREãINE 4EMMUZí!ãUSí TOSí%YL~L ILIåKIN'AYRI 3AFI9URTIlI(ASÆLA '39( VERILERINIAlÆKLADÆ 4~RKIYEEKONOMISI 4EMMUZª!ãUSTOSª%YL~L AYLARÆNÆKAPSAYANYÆLÆN ~l~NC~lEYREãINDEY~ZDE ORANÆNDAB~Y~YEREK '¯DEENHÆZLÆB~Y~YEN ~LKEOLDU 4~RKIYEëSTATISTIK +URUMUNUNVERILERINE GyRE YÆLÆNÆN~l~NC~ lEYREãINDElIFTHANELI B~Y~YENTEK'~LKESI 4~RKIYEOLDU4~RKIYEYI Y~ZDE ILEaINVEY~ZDE ILE(INDISTANTAKIPETTI 4~RKIYE 'DEB~Y~ME ORANLARÆYLAyNElÆKANBU ~LKELEREDEFARKATTÆ 4~RKIYE BUB~Y~MEORAí NÆYLASyZKONUSUDyNEMDE !" 'VE/%#$ ~LKELERIARASÆNDAILK SÆRADAYERALDÆ !VRUPA~LKELERI YÆLÆNIKINCIlEYí REãINDEY~ZDE

 ~l~NC~lEYREãINDEISE Y~ZDE B~Y~D~"yYLECE 4~RKIYE !VRUPAORTALAí MASÆNÆNKATÆNDANFAZLA B~Y~MEGySTERDI !VRUPADAYÆLÆN~l~NC~ lEYREãINDEENFAZLAB~í Y~MEKAYDEDEN~LKE2Oí MANYAOLDU2OMANYASyZ KONUSUDyNEMDEY~ZDE B~Y~MEBAåARÆSÆYAKAí LADÆ"U~LKEYIY~ZDE ILE-ALTAVEY~ZDE ILE ,ETONYAIZLEDI!VRUPANÆN yNDEGELENEKONOMILERINí DEN(OLLANDABUDyNEMDE Y~ZDE !LMANYAY~ZDE  ëNGILTEREY~ZDE VE &RANSAY~ZDEB~Y~D~

Rekor büyümenin üçte biri, ihracattan 4ë-"AåKANÆ-EHMET"~í Y~KEKåI YÆLƯ~NC~ lEYREKB~Y~ME

VERISIYLEILGILIDEãERLENDIRí MELERDEBULUNDU'ELEN RAKAMÆN/%#$VE'DE LIDERLIKKOLTUãUNAOTURMAí MÆZÆSAãLAYACAãÆNÆBELIRTEN 4ë-"AåKANÆ ¬"~Y~ME HÆZÆMÆZHEMBIZIM HEMDE PEKlOKKURUMUNTAHí MINLERININ~ZERINDEGELDI SADECEIHRACATTA DEãILEKONOMININTAMAí MÆIlINADETABIR!TÆLÆM 9ÆLÆOLDU"IRBIRIARDÆNA ELDEEDILENBUBAåARÆLARDA HEM(~K~METIMIZINHEM SANAYICILERIN IHRACATlÆLAí RÆNYANIPIYASADAKIB~T~N AKTyRLERINPAYÆOLDUKlA Y~KSEK­DEDI "~Y~KEKåI¬'ELENB~Y~ME RAKAMÆ YÆLÆ~l~Ní C~lEYREKTENBUYANA ULAåTÆãÆMÆZENY~KSEK DENBERIULAåTÆãÆMÆZ ALTÆNCÆlEYREKOLDU"U


BAåARÆ HEPIMIZEHAYÆRLÆ OLSUN­DEDI$~NYANÆN B~Y~MEMOTORUOLANaIN VE(INDISTANÆBURAKAMí LAGERIDEBÆRAKTÆãÆMÆZÆ KAYDEDEN4ë-"AåKANÆ ¬9~ZDE B~Y~MENIN PUANÆYATÆRÆMLARDAN GELDI9ATÆRÆMLARDAKIBU ARTÆå B~Y~METRENDININ BUlEYREKLESÆNÆRLÆKALí MAYACAãÆNÆ SONlEYREKTE VEDEDEDEVAM EDECEãINIGySTERIYOR9ANI %KONOMI"AKANLÆãÆMÆZ TARAFÆNDANVERILENYATÆRÆM TEåVIKLERININBUlEYREKTE ETKILERINIDAHANETBIR åEKILDEGyRM~åOLDUK $IãERTARAFTANBUYATÆRÆMí LARDASONRAKIDyNEMLERDE IHRACATÆMÆZAOLUMLUETKI YAPACAKëHRACATÆNB~Y~í MEYEOLANKATKÆSÆNÆN PUANOLDUãUNUSyYLEYEN 4ë-"AåKANƬ"UKATKÆSON YÆLÆNENY~KSEKIHRACAT KATKÆSÆ9ANIB~Y~MENIN ~lTEBIRIIHRACATTANGELDI 3ONYÆLÆNISEDyRD~NC~ ENY~KSEKIHRACATKATKÆí SÆNÆYAKALADÆK"IZGElEN YÆLIHRACATTAATÆLÆM YÆLÆMÆZOLACAKDEDIK $EDIãIMIZIYAPTÆK4~M IHRACATAILESIDAHAFAZLASÆNÆ ISTIYOR­DEDI.ETDÆåTICAí RETINB~Y~MEYEY~ZDE KATKÆVERMESIKONUSUNA DADEãINEN4ë-"AåKAí NƬ"UYÆLÆNILKAYÆNDA NETDÆåTICARETB~Y~MEYI POZITIFDESTEKLEDI!NCAK ITHALATKONUSUNDAyZELLIKLE NIHAIT~KETIMMALLARÆNDA ~LKEOLARAKDAHADUYARLÆ OLMAMÆZGEREKIYOR­DEDI "~Y~KEKåIKONUåMASÆNDA AYRÆCA¬9ÆLGENELINDEY~ZDE CIVARÆNDABIRB~Y~MERAí KAMÆNÆNGELECEãIARTÆKNET OLARAKORTAYAlÆKMÆåOLDU­ YORUMUNUYAPTÆ

Tahminler revize FEJMNJéUJ 4~RKIYENINEKONOMIKB~í Y~MEPERFORMANSÆYABANCÆ KURUMLARÆNB~Y~MEBEKí LENTILERINDEDEREVIZYONA NEDENOLMUåTU+URUMLAR SÆRASÆYLAB~Y~METAHMINLEí RINIYUKARÆlEKMIåTI $~NYA"ANKASÆ 4~RKIYEYE ILIåKINB~Y~METAHí MININI PUANARTÆRARAK Y~ZDEEY~KSELTIRKEN )-&DE4~RKIYEYEYyNELIK VEB~Y~ME BEKLENTILERINISÆRASÆYLAY~Zí DE TENY~ZDE EVE Y~ZDE TENY~ZDE E lÆKARMÆåTÆ /%#$ 4~RKIYEIlIN YÆLÆB~Y~MEBEKLENTISINI Y~ZDE TENY~ZDE E GELECEKYÆLIlINDEY~ZDE TENY~ZDE AY~Kí SELTMIåTI

)BOFIBMLMBSÉOÉO ULFUJNJBSUUÉ eRETIMYyNTEMIYLEGAYRISAí FIYURTIlIHASÆLATAHMINI YÆLÆNÆN~l~NC~lEYREí ãINDECARIFIYATLARLAY~ZDE ARTARAKMILYAR MILYON4,OLDU '39(¯YÆOLUåTURANFAALIYETí LERINCELENDIãINDE YÆLÆNÆN~l~NC~lEYREãINDE BIRyNCEKIYÆLÆNAYNÆlEYí

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “Yatırımlardaki artış, büyüme trendinin bu çeyrekle sınırlı kalmayacağını, son çeyrekte ve 2018'de de devam edeceğini gösteriyor.”

REãINEGyREZINCIRLENMIå HACIMENDEKSIOLARAKTAí RÆMSEKTyR~TOPLAMKATMA DEãERIY~ZDE SANAYI SEKTyR~Y~ZDE VE INåAATSEKTyR~Y~ZDE ARTTÆ4ICARET ULAåTÆRMA KONAKLAMAVEYIYECEK HIZMETIFAALIYETLERININTOPí LAMÆNDANOLUåANHIZMETLER SEKTyR~N~NKATMADEãERI ISEY~ZDE ARTTÆ 4AKVIMETKISINDENARÆNDÆí RÆLMÆå'39(ZINCIRLENMIå HACIMENDEKSI YÆLÆ ~l~NC~lEYREãINDEBIR yNCEKIYÆLÆNAYNÆlEYREãINE GyREY~ZDE ARTTÆ-EVí

SIMVETAKVIMETKILERINDEN ARÆNDÆRÆLMÆå'39(ZINCIRí LENMIåHACIMENDEKSI BIR yNCEKIlEYREãEGyREY~ZDE ARTTÆ 9ERLEåIKHANEHALKLARÆNÆN VEHANEHALKÆNAHIZMET EDENKARAMACÆOLMAYAN KURULUåLARÆN ((+/+ TOPLAMNIHAIT~KETIM HARCAMALARÆ YÆLÆNÆN ~l~NC~lEYREãINDEBIR yNCEKIYÆLÆNAYNÆlEYREãIí NEGyREZINCIRLEMEHACIM ENDEKSIOLARAKY~ZDE ARTTÆ$EVLETINNIHAI T~KETIMHARCAMALARÆY~ZDE  GAYRISAFISABITSERMAYE OLUåUMUISEY~ZDE ARTTÆ -ALVEHIZMETIHRACATÆ YÆLÆNÆN~l~NC~lEYREí ãINDEBIRyNCEKIYÆLÆNAYNÆ lEYREãINEGyREZINCIRLEME HACIMENDEKSIOLARAKY~Zí DE ITHALATÆISEY~ZDE ARTTÆ ëåG~C~yDEMELERI YÆLÆNÆN~l~NC~lEYREãINDE BIRyNCEKIYÆLÆNAYNÆlEYREí ãINEGyREY~ZDE NET IåLETMEARTÆãÆKARMAGELIR Y~ZDE ARTTÆ ëåG~C~yDEMELERININCARI FIYATLARLAGAYRISAFIKATMA DEãERIlERISINDEKIPAYÆGEí lENYÆLÆNAYNÆlEYREãINDE Y~ZDE IKEN BUORAN YÆLÆNÆN~l~NC~lEYREí ãINDEY~ZDE OLDU.ET IåLETMEARTÆãÆKARMAGELIRIN PAYÆISEY~ZDE ¯DEN Y~ZDE YEY~KSELDI

25


SİNERJİ / TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK HİZMET İHRACATÇISI

'Q\D\DKL]PHWVDWW×ODU

LKUDFDW×XoXUGXODU

7å07UNL\H·QLQ%\N+L]PHWåKUDFDWoÖVÖ$UDãWÖUPDVÖVRQXoODUÖQÖ(NRQRPL%DNDQÖ 1LKDW=H\EHNFL0DOL\H%DNDQÖ1DFL$æEDOYH*PUNYH7LFDUHW%DNDQÖ%OHQW7IHQNFL·QLQ NDWÖOÖPÖ\ODGX\XUGX7UNL\H·QLQHQE\NKL]PHWLKUDFDWoÖVÖLOHDOWVHNW|UGHHQoRN LKUDFDWJHUoHNOHãWLUHQãDPSL\RQODU|GOOHQGLULOGLPLO\DUGRODUOÖNKL]PHWLKUDFDWÖQÖQ PLO\DUGRODUOÖNNÖVPÖQÖJHUoHNOHãWLUHQ7+<7UNL\H·QLQHQE\NKL]PHWLKUDFDWoÖVÖROGX

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI TARAFÆNDANBUYÆL IKINCISID~ZENLENEN4~RKIYE¯NIN"~Y~K (IZMETëHRACATlÆSÆ!RAåTÆR28

MASÆSONUlLARÆBIRTyRENLE DUYURULDU%KONOMI "AKANÆ.IHAT:EYBEKCI -ALIYE"AKANÆ.ACI!ãBALVE '~MR~KVE4ICARET"AKANÆ "~LENT4~FENKCI¯NINKATÆLÆ-

MÆYLAGERlEKLEåENETKINLIKTE4~RKIYE¯NINENB~Y~KILK HIZMETIHRACATlÆSÆILE ALTSEKTyRDEENlOKIHRACAT GERlEKLEåTIRENåAMPIYONLAR yD~LLENDIRILDI'ElENYÆLÆN

BIRINCISIOLAN4~RK(AVA 9OLLARÆ BUYÆLDAåAMPIYON OLDUYÆLÆNDAGERlEKLEåEN MILYARDOLARLÆK HIZMETIHRACATÆNÆNMILYAR DOLARÆNÆ4(9GERlEKLEåTIRDI


 MILYARDOLARKEN BU YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NILKAYÃ&#x2020;NDAGElENYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NRAKAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GElEREKY~ZDE ARTÃ&#x2020;Ã¥LA MILYARDOLARAULAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEYEN4ë- "AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET"~Y~KEKÃ¥I ¬4AM~LKEYEHIZMET IHRACATÃ&#x2020;GERlEKLEÃ¥TIRDIK (IZMETIHRACATÃ&#x2020; ~LKEMIZIN NETIHRACATlÃ&#x2020;OLDUãUBIR ALAN­DIYEKONUÃ¥TU 4~RKIYENIN"~Y~K (IZMETëHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N DA MILYARDOLAR IHRACATGERlEKLEÃ¥TIRDIãINISyYLEYEN"~Y~KEKÃ¥I ¬4OPLAMHIZMETIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NNEREDEYSEYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BU FIRMALAROLUÃ¥TURDU BINISTIHDAMVE MILYAR DOLARLÃ&#x2020;KYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLA EKONOMIMIZECANVERDILER­DEDI

Hedef: 150 milyar dolar

ëLKDA4(9NINARDÃ&#x2020;NDANSÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;YLA0OLIMEKS 0EGASUS 9APÃ&#x2020;-ERKEZI 3UN%XPRESS .ETLOG,OJISTIK 4!6(AVALIMANLARÃ&#x2020; 2yNESANS(OLDING !TLASJET VE'APëNÃ¥AATYERALDÃ&#x2020;ëLK FIRMAVEALTSEKTyRDE ENlOKIHRACATYAPANILK FIRMAYAyD~LLERI%KONOMI "AKANÃ&#x2020;.IHAT:EYBEKCI -ALIYE"AKANÃ&#x2020;.ACI!ãBAL '~MR~KVE4ICARET"AKANÃ&#x2020; "~LENT4~FENKCI 4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET"~Y~KEKÃ¥I ILE%LEKTRIK%LEKTRONIKVE (IZMETëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;"IRLIãI 4%4 "AÃ¥KANÃ&#x2020;&ATIH+EMAL%BIlLIOãLUTARAFÃ&#x2020;NDAN VERILDI (IZMETIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDA

TEMILYARDOLARLÃ&#x2020;K IHRACATHEDEFINEULAÃ¥MAK ISTEDIKLERINIBELIRTEN "~Y~KEKÃ¥I ¬(IZMET IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HERKESTEN DAHAlOKMOTIVEETMEK ISTIYORUZëHRACATYAPAN Ã¥AHÃ&#x2020;S FIRMAVEKURUM SAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VEBUNLARÃ&#x2020;N S~REKLILIãINIARTÃ&#x2020;RMAK ISTIYORUZ­Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU (IZMETIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NARTÃ&#x2020;K MALIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NY~ZDE INIAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NADIKKAT lEKEN"~Y~KEKÃ¥I ¬(IZMET IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZIlINAYRÃ&#x2020; BIRBIRLIKKURULMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; TALEPEDIYORUZ­lAãRÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDA BULUNDU#UMHURBAÃ¥KANÃ&#x2020; 2ECEP4AYYIP%RDOãANÃ&#x2020;N !RTÃ&#x2020;ISTIHDAMlAãRÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; HATÃ&#x2020;RLATAN"~Y~KEKÃ¥I ¬4OPLAMISTIHDAMÃ&#x2020;NY~ZDE SINDENFAZLASÃ&#x2020;HIZMET SEKTyR~NDE$OLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLA BUSEFERBERLIãEENB~Y~K KATKÃ&#x2020;YÃ&#x2020;INÃ¥ALLAHYINE SEKTyR~M~ZVERECEK­DEDI

ðISBDBUmÃ&#x2030;MBSÃ&#x2030;NÃ&#x2030;[Ã&#x2030;O IFEFGJFUJDBSFUMF UNEOZB %KONOMI"AKANÃ&#x2020;.IHAT :EYBEKCI ¬DEHIZMET IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAD~NYANÃ&#x2020;NILK UNDAOLMAYOLCULUãUNA HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDEKATÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020;Z VEMILYARDOLARÃ&#x2020;GElECEãIZ"UNUNIlINHERÃ¥EYI YAPÃ&#x2020;YORUZ­DEDI(IZMET

IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NAyNEMLIDESTEKLERVERILDIãINIIFADEEDEN :EYBEKCI G~NCELLENMESI BEKLENEN'~MR~K"IRLIãINE HIZMETSEKTyR~N~NDEDAHIL OLACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILDIRDI:EYBEKCI BIRKAlHAFTAIlINDE 4~RKYEMEKLERINEILIÃ¥KIN lOKyNEMLIBIRPROJEYIDE TANÃ&#x2020;TACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDEDEREK $~NYANÃ&#x2020;NyNEMLINOKTA-

4&,5e3#ð3ð/$ð-&3ð 9/,#54!å)-!#),)ã) (ë:-%4,%2ë

4~RK(AVA9OLLARÃ&#x2021;!NONIM /RTAKLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;

7.030.632.544

ë.å!!46%-e4%!((ë4,ë+ (ë:-%4,%2ë

0OLIMEKSëNæAAT4AAHH~TVE 3AN4IC!å

884.423.106

9e+4!å)-!#),)ã)6%,/*ë34ë+ (ë:-%4,%2ë

.ETLOG,OJISTIK'RUBU

366.371.195

,ë-!.6%9%2 (ë:-%4,%2ë

4!6(AVALIMANLARÃ&#x2021;(OLDING!Ã¥ 363.476.000

3%9!(!4!#%.4!#),)ã) (ë:-%4,%2ë

-P4URKEY4URIZM!Ã¥

170.319.983

3!ã,)+ (ë:-%4,%2ë

!CÃ&#x2021;BADEM3AäLÃ&#x2021;K'RUBU

128.997.354

-ë-!2ë -e(%.$ë3,ë+ "ë,ë-3%, &ORD/TOMOTIV3AN!å 6%$ëã%24%+.ë+(ë:-%4,%2

105.992.395

4%+.ë+-eå!6ë2,ë+ (ë:-%4,%2ë

.+9-IMARLÃ&#x2021;K-~HENDISLIK ëNæAATVE4IC,TDÃ¥TI

95.339.242

+/.!+,!-! (ë:-%4,%2ë

6OYAG4URIZM/TELCILIK ëæLETMESI!å %43'ROUP

63.252.000

"!+)-6%/.!2)- (ë:-%4,%2ë

4~RK(AVA9OLLARÃ&#x2021;4EKNIK!Ã¥

50.708.196

4%,%+/-e.ë+!39/. (ë:-%4,%2ë

4~RKSAT5YDU(ABERLEæME +ABLO4VVEëæLETME!å

48.442.430

"ë,ëåë- (ë:-%4,%2ë

%KIN4EKNOLOJI4ICVE3AN!Ã¥ 43.750.763

"!.+!#),)+6%$ëã%2-!,ë (ë:-%4,%2

4~RKIYE(ALK"ANKASÃ&#x2021;!Ã¥

'!342/./-ë (ë:-%4,%2ë

3IMIT3ARAYÃ&#x2021;9ATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MVE4IC!Ã¥ 27.714.987

'd23%,ìëåë43%, (ë:-%4,%2

$46(ABERVE'yRSEL9AYÃ&#x2021;NCÃ&#x2021;LÃ&#x2021;K 25.140.920 !Ã¥

%ãë4ë-(ë:-%4,%2ëì $%6,%4e.ë6%23ë4%,%2ë

/RTA$OäU4EKNIKeNIVERSITESI

17.956.310

%ãë4ë-(ë:-%4,%2ëì 6!+)&e.ë6%23ë4%,%2ë

"AHlEæEHIReNIVERSITESI

12.131.412

28.386.849

29


SÄ°NERJÄ° / TÃ&#x153;RKÄ°YE'NÄ°N 500 BÃ&#x153;YÃ&#x153;K HÄ°ZMET Ä°HRACATÃ&#x2021;ISI

NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı

MEHMET BÃ&#x153;YÃ&#x153;KEKÅ&#x17E;Ä° TÄ°M BaÅ&#x;kanı

FATÄ°H KEMAL EBÄ°Ã&#x2021;LÄ°OÄ&#x17E;LU TET BaÅ&#x;kanı

LARÃ&#x2020;NDA yNEMLIMERKEZLERINDE yNEMLIÃ¥EHIRLERINDE 4~RKMUTFAãÃ&#x2020;NEYMIÃ¥ 4~RK ~R~NLERINEYMIÃ¥ !NADOLU MUTFAãÃ&#x2020;í~R~NLERINEYMIÃ¥ BUNUENyNEMLIDESTEKLERLE 4~RK4ICARET-ERKEZLERI MANTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDANYAKLAÃ¥ARAK yN~M~ZDEKIG~NLERDESIZLERLEBIRLIKTEPAYLAÃ¥ACAãÃ&#x2020;Z IFADELERINIKULLANDÃ&#x2020; .IHAT:EYBEKCI IHRACATTA TEKNOLOJIVEMARKALAÃ¥MAYLA ILGILIlOKDESTEKVERDIKLERINI GElENYÃ&#x2020;LVERDIKLERI DESTEKLERDEENB~Y~K PAYÃ&#x2020;MARKALAÃ¥MAYLAILGILI ByL~MDEGERlEKLEÃ¥TIRDIKLERINIVURGULADÃ&#x2020;:EYBEKCI 4~RKIYEIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NGELECEK YÃ&#x2020;LMILYARDOLARLÃ&#x2020;K/RTA

6ADELI0ROGRAM /60 HEDEFINIAÃ¥ARAKMILYAR DOLARA SONRASÃ&#x2020;NDADA íMILYARDOLARLARA ULAÃ¥ACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILDIRDI 4~RKIYENINCOãRAFI KONUMUNUNAVANTAJÃ&#x2020;NA DADEãINEN:EYBEKCI BU FÃ&#x2020;RSATÃ&#x2020;FARKÃ&#x2020;NDAOLDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; 4~RKIYENINBUSAYEDEHIZMETIHRACATÃ&#x2020;NDAGELECEãIN LIDERIOLACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VURGULADÃ&#x2020; .IHAT:EYBEKCI BAÃ¥ARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NTESAD~FOLMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KAYDEDEREK DARBEGIRIÃ¥IMINDENSONRABAÃ¥LATÃ&#x2020;LAN ~RETIMVEIHRACATSEFERBERLIãININBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;OLDUãUNU H~K~METINSANAYICIVE IHRACATlÃ&#x2020;IlINELINDENNE GELIYORSAYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTTI

4ICARETINHERGElENG~N DEãIÃ¥TIãINI EíTICARETIN PAYÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NARTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DILEGETIREN :EYBEKCI TICARETTELOJISTIãIN HÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N BANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;N FINANSÃ&#x2020;NVEULAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;NDEãIÃ¥ECEãINIAKTARDÃ&#x2020; %íTICARETINB~Y~KBIRDALGA HALINEGELDIãINIDILEGETIREN :EYBEKCI 4~RKIYENINYA BUDALGANÃ&#x2020;N~ZERINElÃ&#x2020;KARAK YOLCULUãUNADEVAMEDECEãINIYADADALGANÃ&#x2020;NALTÃ&#x2020;NDA KALACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILDIRDI

30

)J[NFUðISBDBUÃ&#x2030; 4USBUFKJ#FMHFMFSJ BmÃ&#x2030;LMBOBDBL %LEKTRIK%LEKTRONIKVE (IZMETëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; "IRLIãI 4%4 "AÃ¥KANÃ&#x2020;

&ATIH+EMAL%BIlLIOãLUISE Ã¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI¬%KONOMI "AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;TARAFÃ&#x2020;NDAN4ë- lATÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ALTÃ&#x2020;NDAVE"IRLIãIMIZ ORGANIZASYONUNDABAÃ¥LATÃ&#x2020;LAN(IZMETëHRACATÃ&#x2020; 3TRATEJISI0ROJESIKAPSAMÃ&#x2020;NDA+~LT~REL(IZMETLER %ãITIM(IZMETLERI 9AZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;Mí "ILIÃ¥IMVE4ELEKOM~NIKASYON(IZMETLERI 9~K %Ã¥YA 4AÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;VE,OJISTIK(IZMETLERI 9OLCU4AÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; (IZMETLERI 3AãLÃ&#x2020;K(IZMETLERI ëNÃ¥AAT-~TEAHHITLIKVE 4EKNIK-~Ã¥AVIRLIK(IZMETLERIVE4URIZM(IZMETLERI SEKTyRLERINDEGENIÃ¥KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MLÃ&#x2020; lALÃ&#x2020;Ã¥TAYLARD~ZENLEDIKdN~M~ZDEKIDyNEMLERDEDEBU lALÃ&#x2020;Ã¥MAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NSONUCUOLARAK ORTAYAlÃ&#x2020;KACAKOLAN¬(IZMET ëHRACAT3TRATEJI"ELGELERINI­ %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZILE BIRLIKTEKAMUOYUILEPAYLAÃ¥MAKHEDEFINDEYIZ­


1. 4~RK(AVA9OLLARÃ&#x2021;!NONIM/RTAKLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;

2. 0OLIMEKSëNæAAT4AAHH~TVE3AN4IC!å

3. 0EGASUS(AVA4AæÃ&#x2021;MACÃ&#x2021;LÃ&#x2021;äÃ&#x2021;!Ã¥

4. 9APÃ&#x2021;-ERKEZIëNæAATVE3AN!Ã¥

5. '~NEæ%KSPRES(AVACÃ&#x2021;LÃ&#x2021;K!Ã¥ 3UN%XPRESS

6. .ETLOG,OJISTIK'RUBU

7. 4!6(AVALIMANLARÃ&#x2021;(OLDING!Ã¥

8. 2yNESANS(OLDING!Ã¥

9. !TLASJET(AVACÃ&#x2021;LÃ&#x2021;K!Ã¥

10. 'APëNæAAT9ATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MVE$Ã&#x2021;æ4IC!Ã¥ 31


BÜYÜME / MAKALE

%\PHJHUoHNPL"WDUW×˂PDV×

B PROF. DR. EMRE ALKİN

Türkiye'de büyümenin JHUoHNROGXæXDQFDN E\PHPRGHOLQLQHVNLOLæL VHEHEL\OHLVWLKGDP\DUDWPD NRQXVXQGD]D\ÖINDOGÖæÖ HQIODV\RQYHIDL]OHULQ \NVHNOLæLQLQGHGDKD X]XQVUHGHYDPHGHFHæL DQODãÖOÖ\RU 32

~Y~MERAKAMLARÆNDAREKOR KÆRÆLMASÆ ULUSLARARASÆ SIYASETTEKIGERGINLIãIAZ DAOLSAUNUTTURDUBIZLERE !lÆKLANANY~ZDELIKORANyZELLIKLE !NKARADACIDDIBIRHEYECANDALGASÆ YARATTÆ$IãERTARAFTANB~Y~ME RAKAMLARÆDOãRUYUYANSÆTMÆYORåEKLINDE ELEåTIRILERDEVARDÆ "EN4~RKIYEG~C~N~GySTERDI DIYENLERLEBURAKAMLARDOãRUDEãIL DIYENLEREMESAFELIDURARAK SOãUKKANLÆ åEKILDEBIRANALIZYAPACAãÆM(ER åEYDENyNCEGElENYÆLAYNÆDyNEMDE NEGATIFB~Y~YEN4~RKIYENINBUYÆL Y~KSEKB~Y~MEORANÆAlÆKLAMASÆDOãAL $IãERTARAFTAN+REDI'ARANTI&ONUILE BAåLATÆLMÆåOLANIVMEYIUNUTMAMAK LAZÆM!YRÆCAB~Y~MENININåAATVE HIZMETLERTARAFÆNDASANAYIDENDAHA HÆZLÆBIRARTÆåOLDUãU NIHAIT~KETIM HARCAMALARÆNÆNDAITICIG~lOLARAKIYICE BELIRGINHALEGELDIãINIHATÆRLATALÆM dZETLEB~Y~MEYOKDEãILVAR ëåTE4~RKIYENING~C~DIYENLER IlINDE 4~RKIYEYEYAKÆåACAKOLANÆN TEKNOLOJI INOVASYON !Rí'E TASARÆM MARKALAåMAVEY~KSEKTEKNOLOJIILE B~Y~MEKOLDUãUNUHATÆRLATAYÆM $OLAYÆSÆYLAKATMADEãERARTÆåÆNÆFIYAT KALITEREKABETIILESAãLAMAYADEVAM EDERSEK GElMIåTEOLDUãUNUGIBISERT DALGALANMALARYAåARÆZëHRACATILE B~Y~MEYIDENEMEKBUAlÆDANIYIBIR BAåLANGÆlOLABILIRa~NK~IHRACATlÆLAR K~RESELREKABETINUNSURLARÆNÆENIYIBILEN KESIMDIR %KONOMIB~Y~D~ã~HALDEENFLASYONUN Y~KSEKSEYRETMESI ~RETTIãIMIZZAMAN ENFLASYOND~åERTEZINIl~R~T~YOR "UNDANBAåKAY~KSEKFAIZLEB~Y~ME OLMAZTEZIDEl~R~M~åOLDU$IãER TARAFTANlIFTHANELIIåSIZLIKRAKAMÆ D~å~ND~R~YOR 3ONUlOLARAK 4~RKIYEDEB~Y~MENIN GERlEKOLDUãUANCAKB~Y~MEMODELININ ESKILIãISEBEBIYLEISTIHDAMYARATMA KONUSUNDAZAYÆFKALDÆãÆ ENFLASYONVE

FAIZLERINY~KSEKLIãININDEDAHAUZUN S~REDEVAMEDECEãIANLAåÆLÆYOR

5SVNQ²ÉOEzOé !"$DEVERGIYASASÆNÆNKANUNLAåMASÆNÆ 4RUMPB~Y~KBIRåOVILEKUTLANDÆ 4AMYÆLDANSONRAILKDEFAVERGI ORANLARÆNDATOPLUMLEHINEBIRADÆM ATAN#UMHURIYETlI0ARTININB~Y~KBIR ZAFERKAZANDÆãÆNÆSyYLEMEKGEREKIYOR $AHAyNCEENCIDDIVERGIREFORMU 2EAGANDyNEMINDEGERlEKLEåTIRILMIåTI $EMOKRAT0ARTININSElIMLERI KAYBETMESININENyNEMLISEBEPLERINDEN BIRIDEBUGERlEKASLÆNDA$EMOKRATLAR KAMUHARCAMALARÆNÆARTÆRÆPVERGILERLE FINANSEETMEYI/"!-!ZAMANÆNDAIYICE ABARTÆNDAYENILGIKAlÆNÆLMAZOLDU$~N 4RUMPäUBATAYÆNDAKIBORDROLARÆNÆZDA FARKÆGyRECEKSINIZDIYEREK!MERIKALÆLARA B~Y~KBIRM~JDEYIVERMIåOLDU"U ADÆMlALÆåANLARKADARIåSAHIPLERIIlIN DEyNEMLIBIRGELIåMEANLAMÆNAGELIYOR +/"ëBOYUTUNDAFIRMALARÆNVERGI Y~K~NDElOKCIDDIBIRRAHATLAMAOLACAãÆ GyZ~K~YOR "ENBUSATÆRLARÆYAZARKEN 4RUMP Il SIYASETTEALEYHINEGELIåENATMOSFERI BUåEKILDELEHINElEVIRDI"IRLEåMIå -ILLETLERDEYAPÆLACAKOYLAMAIlINDE MESAJÆNÆVERDI!LEYHTEOYKULLANANLARÆ NOTEDECEãIZ"UMESAJÆNARDÆNDANDA BIZDENARTÆKPARAALAMAZLAR TASARRUF EDERIZ HARIKADIYEREKNOKTAYÆKOYDU !lÆKlASÆ4RUMP!MERIKAN+AMUOYUNA yYLEG~ZELBIRHEDIYEVERDIKI DÆå POLITIKADAKÆRDÆãÆPOTLARVEYAPTÆãÆ YANLÆåLARÆNSADEVATANDAåTARAFÆNDAN yNEMSENMEYECEãIBIRDURUMAGELDI 6ERGI2EFORMU HERNEKADARETKISI GECIKMELIOLSADA 2EAGANÆNIKINCIKEZ BAåKANSElILMESINEYARAMÆåTÆ "UBILGILERINÆåÆãÆNDA4RUMPÆNyNCEDEN BELIRLENMIåBIRAJANDADAHILINDEHAREKET ETTIãINISyYLEMEKM~MK~N$OLAYÆSÆYLA DÆåPOLITIKADADAHAB~Y~KS~RPRIZLERE HAZÆROLMAMÆZGEREKIYOR(ERKES HESABÆNÆBUNAGyREYAPMALÆ


DÜNYA / MAKALE

<DW×U×PF×LOL˂NLOHULGLUHNW|U KHUNHVHL\LJHOLU«

A

ALİ SAYDAM Bersay İletişim Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

*|UOGæJLELVDGHFH LKUDFDWoÖODUÖQGHæLO ONHPL]GHNLWPãLUNHWOHULQ GQ\DILQDQVVLVWHPLQHD\DN X\GXUDELOPHOHULLoLQGDKD JLGHFHNKD\OLX]XQ\ROODUÖ EXOXQPDNWD« %LUJQRoDæGDãOÖN QRNWDVÖQDJHOPHNLVWH\HQ KHUãLUNHWEL]FHEXJQGHQ EQ\HVLQGHELU\DWÖUÖPFÖ LOLãNLOHUL\|QHWLFLVL EXOXQGXUPDOÖ 34

RALÆKAYÆNDA4~RKIYE9ATÆRÆMCÆ ëLIåKILERI$ERNEãI¯NIN 4e9ë$ ZIRVESIVARDƯAYAKÆN~ST D~ZEY #D~ZEYIDEDIYORLAR YyNETICI BIRG~NBOYUNCAS~RENPROGRAMÆ DIKKATVEILGIYLEIZLEDILER 3ERMAYENINHAREKETI HALKAAlÆLMA KONTROLL~BORlLANMA KÆYMETLIKhãÆT IHRACÆ G~N~M~ZSISTEMININVEGELIåMIå EKONOMILERINyNEMLIUNSURLARÆARASÆNDA KABULEDILIYORëHRACATTAKIBAåARÆNÆN ENyNEMLIUNSURLARÆNDANBIRIKAYNAK KULLANÆMÆVE!Rí'EGIBI INOVASYONGIBI ALANLARAYATÆRÆMISE BUNLARÆNKAPÆSÆNÆ ARALAYACAKOLANBIRBAåKAETKIALANÆDA ELBETTEYATÆRÆMCÆILIåKILERIDIR 9ATÆRÆMCÆILIåKILERINE®YATÆRÆMYAPMAK¯ IlINHALKAAlÆLMAYÆBEKLEMENINNE KADARYANLÆåOLDUãUNUBUIåTENAZÆCÆK DAOLSAANLAYANLARBILESyYL~YORARTÆK ëLERIDEBIRG~NOZIRVEYESADECEB~Y~K HOLDINGLERIN BANKALARÆNDEãIL IHRACATTA IDDIALÆOLMAKISTEYENIRILIUFAKLÆT~M KURULUåLARÆNITIBAREDECEãINIGyRECEãIZ :IRVENINAlÆLÆåKONUåMASÆNDA4e9ë$ "AåKANÆ.URSELëLGENyNEMLITESPITLERIN ALTÆNÆlIZDI¬9ATÆRÆMCÆëLIåKILERIMESLEãI MEVZUATAUYUMUNYANÆSÆRA FINANS ILETIåIM PAZARLAMAVESTRATEJIKD~å~NME BECERILERIGIBIlOKFARKLÆVASÆFLARÆIlEREN BIRMESLEKDALÆ$OLAYÆSÆYLAMEVCUT HISSEDARLARVEPOTANSIYELYATÆRÆMCÆLARILE åIRKET9yNETIM+URULUVE~STYyNETIMLERI ARASÆNDAlIFTTARAFLÆBIRKyPR~GyREVI GyRMELI­ ëLGEN "ORSAëSTANBUL¯UNBUYÆLGELIåMEKTE OLAN~LKELERARASÆNDA0OLONYA¯DANSONRA ENY~KSEKGETIRISAãLAYANIKINCIPIYASA OLDUãUNUBELIRTTIVEGELIåMEKTEOLAN PIYASALARA 4~RKIYE¯YECIDDsANLAMDA PARAGIRIåIVARKEN HERSEKTyRDENVEHER yLlEKTEKIFIRMANÆNB~Y~MEYEYyNELIK FINANSMANKAYNAKLARÆNASERMAYE PIYASALARÆYOLUYLAERIåMESININM~MK~N OLDUãUNUIFADEETTIë3/LISTESINDE "ORSAëSTANBUL0AY0IYASASƯNDAIåLEM GyRENSADECEåIRKETINYERALDÆãÆNÆN ALTÆNÆlIZENëLGEN -ERKEZI+AYÆT+URULUåU

-++ ILEBIRLIKTEHAZÆRLADÆKLARƬ"ORSA 4RENDLERI2APORU­NAGyREYÆLÆ ~l~NC~lEYREKSONUITIBARIYLE ")34 4~M¯DEIåLEMGyRENåIRKETSAYÆSÆNÆN FIILIDOLAåÆMHALKAAlÆKLÆKORANÆNÆNDA Y~ZDESEVIYESINDEOLDUãUNUTESPIT ETTIKLERINISyYL~YOR YÆLÆNÆNILKDOKUZAYÆNDA"ORSA ëSTANBUL¯AMILYARDOLARNET YABANCÆGIRIåIGyZLEMLENMIå9ABANCÆ YATÆRÆMCÆLARÆNPIYASADEãERINDEKIPAYLARÆ DAY~ZDESEVIYESINDE'yR~LD~ã~GIBI SADECEIHRACATlÆLARÆNDEãIL~LKEMIZDEKI T~MåIRKETLERIND~NYAFINANSSISTEMINE AYAKUYDURABILMELERIIlINDAHAGIDECEK HAYLIUZUNYOLLARÆBULUNMAKTA¤ "IRG~NOlAãDAåLÆKNOKTASÆNAGELMEK ISTEYENHERåIRKET BIZCEBUG~NDEN B~NYESINDEBIRYATÆRÆMCÆILIåKILERI YyNETICISIBULUNDURMALÆ0EKIBUKONUDA NASÆLBIRPROFILLEKARåÆKARåÆYAYÆZ 4e9ë$¯INBUYÆLKIANKETlALÆåMASÆNAGyRE YATÆRÆMCÆILIåKILERIPROFESYONELLERININ STRATEJIKSORUMLULUKLARÆNEDENIYLE EãITIMD~ZEYLERIVEMESLEKITECR~BELERI lOKY~KSEK!NKETEKATÆLANYATÆRÆMCÆ ILIåKILERIPROFESYONELLERININY~ZDE¯I Y~KSEKLISANSVEYADOKTORADERECESINE SAHIPMIåY~ZDE¯~N~NlALÆåMAHAYATÆ TECR~BESIYÆLVE~ZERINDEYMIå9EREL VEULUSLARARASÆMESLEKsLISANSLARASAHIP OLANYATÆRÆMCÆILIåKILERIPROFESYONELLERININ TAMAMÆM~KEMMELëNGILIZCE YAKLAåÆK Y~ZDE¯UISEBIRDENFAZLAYABANCÆDIL BILIYORMUå "UKADARBILGIVETECR~BEYLEDONANMÆå HISSEDARLAR PORTFyYYyNETICILERI ANALISTLER FINANSALKURULUåLAR MEDYA GIBIBIRlOKKIåIVEKURULUåLAILIåKIVE ILETIåIMIYyNETMETECR~BESIEDINMIå YATÆRÆMCÆILIåKILERIPROFESYONELLERININAYNÆ ZAMANDAåIRKETLERIMIZI PIYASALARÆMÆZÆ SEKTyR~M~Z~VE~LKEMIZIYURTDÆåÆNDA M~KEMMELANLATMAVETEMSILETME KABILIYETINEERIåTIKLERINIUNUTMAMAK GEREKIR"UKONUDAINSANKÆYMETLERI YATÆRÆMÆNÆYUMURTAKAPÆYAGELMEDEN YAPANLARKAZANACAK¤


İNOVASYON / TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI

Türkiye, inovasyon ve JLUL˂LPFLOLʖLNRQX˂WX 7UNL\HåKUDFDWoÖODU0HFOLVL·QLQ\ÖOÖQGDQEX\DQDG]HQOHGLæL7UNL\HåQRYDV\RQ YH*LULãLPFLOLN+DIWDVÖåVWDQEXO.RQJUH6DUD\Ö QGDJQER\XQFDELUoRNHWNLQOLæHYH NRQXãPDFÖ\DHYVDKLSOLæL\DSWÖ

Ü

lkemizde inovasyon kültürünün YAYGÆNLAåMASÆNDAB~Y~KROL OYNAYAN4~RKIYEëNOVASYON VE'IRIåIMCILIK(AFTASÆBIN KIåILIKREKORKATÆLÆMÆILEGERlEKLEåTI4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI¯NIN%KONOMI "AKANLÆãÆKOORDINASYONUNDAD~ZENLEDIãIëNOVASYONVE 'IRIåIMCILIK(AFTASÆëSTANBUL

36

+ONGRE-ERKEZINDEYAPÆLDÆ 4ë-¯INYÆLÆNDANBUYANA 4~RKIYEëNOVASYON(AFTASÆADÆYLAGERlEKLEåTIRDIãIVE åIMDIYEDEKBINKIåININ TAKIPETTIãIETKINLIK BUYÆLDANITIBARENëSTANBUL¯UULUSLARARASÆBIRGIRIåIMCILIKMERKEZIHALINEGETIRMEKAMACÆYLA4~RKIYEëNOVASYONVE 'IRIåIMCILIK(AFTASÆOLARAK D~ZENLENIYOR

!RlELIK aALÆK(OLDING 3ABANCÆ(OLDING 4%" 4URKCELLVE4~RK(AVA9OLLARƯNÆN STRATEJIKPARTNERLIãINDE GERlEKLEåTIRILENETKINLIKTE DyRTG~NBOYUNCAPANELLER WORKSHOPLARVENETWORKING TOPLANTÆLARÆYAPÆLDÆ yNEMLI KONFERANSLARDAYERLIíYABANCÆBIRlOK~NL~ISIMKONUK EDILDI SIYASETVEIåD~NYASÆNDANlOKSAYÆDAKATÆLÆMCÆILE

yãRENCILERYERALDÆ%TKINLIKTEKONUåMACÆLARÆNULAåÆMÆNÆ5"%2VERDIãIDESTEKILE SAãLADÆ #UMHURBAåKANÆ2ECEP 4AYYIP%RDOãAN "AåBAKAN 9ARDÆMCÆSÆ-EHMETäIMåEK %KONOMI"AKANÆ.IHAT :EYBEKCI +ALKÆNMA"AKANÆ ,~TFI%LVAN 'ENlLIKVE3POR "AKANÆ/SMAN!åKÆN"AK ë"""AåKANÆ-EVL~T5YSAL 


MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “Gençlerden beklentimiz net; eski köye yeni adet getirmeniz. İhtiyacımız olan tek şey; hayal gücü. Burada bir kişiye bile ilham olabilirsek bize yeter.”

%KONOMI"AKAN9ARDÆMCÆSÆ &ATIH-ETINVE4"--3ANAYI 4ICARET %NERJI 4ABII+AYNAKLAR "ILGIVE4EKNOLOJI+OMISYONU"AåKANÆ:IYA!LTUNYALDÆZILEBIRLIKTElOKSAYÆDA IHRACATlÆ FIRMATEMSILCISIVE yãRENCILERëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK(AFTASƯNAKATÆLÆM SAãLADÆ%TKINLIKTE4ë-ëNOVASYONVEëNOVA,ë'yD~LLERI DEDAãÆTÆLDÆëNOVA,ë'åAMPIYONLARÆNÆNyD~LLERINI#UMHURBAåKANÆ2ECEP4AYYIP %RDOãAN %KONOMI"AKANÆ .IHAT:EYBEKCIVE4ë-"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåIBIRLIKTEVERDI

Eski köye yeni âdet getirmenizi istiyoruz %TKINLIKAlÆLÆåÆNDAKONUåAN 4ë-"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI INOVASYONUNSADECE BILIMINSANLARÆNÆNYADADEVASAB~TlELERESAHIPFIRMA-

LARÆNTEKELINDEOLMADÆãÆNA MIKROALANLARDAM~TEVAZÆ B~TlELERLEDEGELIåTIREBILECEãINEDIKKATlEKTI$~NYADA BUT~RlALÆåMALARÆDESTEKLEYENGyN~LL~LERINOLDUãUNU IåARETEDEN"~Y~KEKåI¬"U GyN~LL~LERSIZIFONLUYOR PROJENIZEKATKÆSAãLÆYOR"UG~N !"$MERKEZLI+ICK3TARTER ëNDIE'O'OGIBIKURULUåLAR ~LKEMIZDEISE!RÆ+OVANÆBUAMACAHIZMETEDIYOR (ATTASONDyNEMDEBUNLAR !"$¯DE¬KAMUYARARÆGyZETENKURULUåLAR­STAT~S~NE GElTI"IZLERLEBIRLIKTEOLAN "AåBAKAN9ARDÆMCÆMÆZABU KONUDABIRTALEPTEBULUNMAKISTIYORUM"UGIBIPROJELERIDESTEKLEYELIM(UKUKI TEMELLERINIG~lLENDIRELIM 'ENlLERIMIZ GIRIåIMCILERIMIZBURALARDANDAHAFAZLA YARARLANSÆN­DEDI%TKINLIãITAKIPEDENGENlLEREDE

SESLENEN4ë-"AåKANÆ"~Y~KEKåI ¬ëNOVASYONVEGIRIåIMCILIKLEILGILISIZLERDEN BEKLENTIMIZNETESKIKyYE yeni adet getirmenizi istiYORUZëHTIYACÆMÆZOLANTEK åEYHAYALG~C~'ENlLERIMIZINHAYALLERINIGERlEKLEåTIRMESI FIKIRLERINIGIRIåIMCILIKLEGERlEãEDyN~åT~RMESIEN B~Y~KTEMENNIMIZ"UG~N BURADABIRKIåIYEBILEILHAM OLABILIRSEKBIZEYETER"IR GENCIMIZIDAHIFARKLÆD~å~NMEYEYyNLENDIREBILIRSEK HEDEFIMIZEDAHAlOKYAKLAåACAãÆZ"UTOPRAKLARDATARIH BOYUNCABIRlOKBILIMINSANÆ YETIåTI+ÆTALARARASÆILKUlUåUGERlEKLEåTIREN(EZARFEN !HMEDaELEBI D~NYANÆNILK !RABALÆ6APURFIKRININSAHIBI(~SEYIN(AKI%FENDIGIBI "UyRNEKLERBIZEåyYLESESLENIYOR$~NBUCOãRAFYADA inovasyona yönelik önemli ADÆMLARATÆLDÆ"UG~NDEBU ADÆMLARATÆLACAK"UALANDA ENB~Y~KG~C~M~Z GENlLERIMIZ"IZSONUNAKADARONLARAG~VENIYORUZ­DEDI

242 ülkeye ihracat #UMHURBAåKANÆ%RDOãAN¯ÆN INOVASYON GIRIåIMCILIKVE!Rí 'EKONUSUNDAGENlLERDEN FIRMALARAT~MKATÆLÆMCÆLARA VERDIãIyã~TLERDENyRNEKLERI HATÆRLATAN"~Y~KEKåI¬!Rí'E HARCAMALARÆNDACIDDIBIRARTÆå SyZKONUSU9~KSEKTEKNOLOJININ~RETIMIMIZDEKIAãÆRLÆãÆ ARTMAYADEVAMEDIYOR!NCAK BIRDEPEKGyZyN~NDEOLMAYANBAåARÆLARÆMÆZVAR"UG~N ~LKEVEByLGEYEIHRACAT YAPÆYORUZ~LKEYEMOBILYA ~LKEYETAKÆMELBISE ~LKEYEBUZDOLABÆ ~LKEYEKLIMAIHRAlEDIYORUZ ~LKENINYOLLARÆNDABUTOPRAKLARDA~RETILENOTOMOBILLERYER ALÆYORëNåALLAHKENDIOTOMOBILIMIZIDEENYAKÆNZAMANDA YOLLARDAGyRECEãIZ~LKEYE UlAKVEHELIKOPTERPARlALARÆ GyNDERIYORUZ-ILLIUlAãÆMÆZDANDAyTE ARTÆKKENDIUlAK GEMIMIZIYAPMAYÆHEDEFLIYORUZ3IZINLIDERLIãINIZDEHAYATA GElEN9ENI4~RKIYEVIZYONU küresel arenadaki yerimizi SAãLAMLAåTÆRDÆ­DIYEKONUåTU 37


Ä°NOVASYON / TÃ&#x153;RKÄ°YE Ä°NOVASYON VE GÄ°RÄ°Å&#x17E;Ä°MCÄ°LÄ°K HAFTASI

TÄ°M ve Türkiye Ekonomi Bankasıâ&#x20AC;&#x2122;nın (TEB) hayata geçirdiÄ&#x;i â&#x20AC;&#x2DC;Minik Makerâ&#x20AC;&#x2122;lar Ä°Å&#x; BaÅ&#x;ındaâ&#x20AC;&#x2122; topluluÄ&#x;u, CumhurbaÅ&#x;kanı ErdoÄ&#x;anâ&#x20AC;&#x2122;a projeye katılan 551 çocuÄ&#x;un fotoÄ&#x;raï¬&#x201A;arının yer aldıÄ&#x;ı ve 3D yazıcıyla yaptıkları Türkiye bayraklı haritayı hediye etti.

ðOPWBTZPOBMHÃ&#x2030;TÃ&#x2030; 15 basamak yükseldi 4ë-"AÃ¥KAN6EKILIVE4ë- ëNOVASYON+OMITESI"AÃ¥KANÃ&#x2020; 4AHSINdZTIRYAKI %TKINLI-

ãIMIZSAYESINDE4~RKIYE¯DE INOVASYONALGÃ&#x2020;SÃ&#x2020;BASAMAK BIRDENlÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;%TKINLIKTE 4EKNOPARK eNIVERSITE +UL~B~AlTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;STANTLAR-

DA~R~NLERINISERGILEDI"ORN 'LOBALlERlEVESINDEFIKIRLERIYLEYARÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAYERLIí YABANCÃ&#x2020;GIRIÃ¥IMCILERKATÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;VE YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LAR YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;AãLARÃ&#x2020;

ONLARÃ&#x2020;DESTEKLEDI&ARKLÃ&#x2020;ILLERDEKI4ë-í4%"'IRIÃ¥IM%VLERIMIZDENPROJELERINISERGILEMEKIlINFIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVEGIRIÃ¥IMCILERIMIZGELDIDEDI

5ð. 6-64-"3"3"4*ð/07"4:0/130'&4:0/&--&3ð %&3/&æð5f3,ð:&5&.4ð-$ð4ð0-%6 4~RKIYEëNOVASYONVE'IRIæIMCILIK(AFTASÃ&#x2021; KAPSAMÃ&#x2021;NDAD~ZENLENENIMZATyRENIYLE 4ë- 5LUSLARARASÃ&#x2021;ëNOVASYON0ROFESYONELLERI $ERNEäI¯NIN )!/)0 4~RKIYE4EMSILCISIOLDU +ONUYAILIæKINIæBIRLIäIPROTOKOL~4ë-"AæKANÃ&#x2021; -EHMET"~Y~KEKæIVE)!/)0"AæKANÃ&#x2021;"RETT 4RUSKOTARAFÃ&#x2021;NDANIMZALANDÃ&#x2021;!"$¯DEYÃ&#x2021;LÃ&#x2021;NDA KURULAN ~LKEDEN¯EYAKÃ&#x2021;N~YESAYÃ&#x2021;SÃ&#x2021;NA SAHIPOLAN)!/)0 INOVASYONALANÃ&#x2021;NDABILIMSEL YAYÃ&#x2021;NLARVElEæITLISERTIFIKAPROGRAMLARÃ&#x2021;SUNUYOR "UKAPSAMDA4ë-B~NYESINDEYAPÃ&#x2021;LANAN)!/)0 4~RKIYE4EMSILCILIäIDE‘NOVASYON0ROFESYONELI 3ERTIFIKASÃ&#x2021; ëNOVASYON9yNETICISI3ERTIFIKASÃ&#x2021; $ESIGNì4HINKING3ERTIFIKASÃ&#x2021; 9ARATÃ&#x2021;CÃ&#x2021;0ROBLEM ayZME4EORISI 42): 3ERTIFIKASÃ&#x2021; ëNOVASYON -ETODLARÃ&#x2021;3ERTIFIKASÃ&#x2021;­GIBIINOVASYONALANÃ&#x2021;NDA YETKINLIKLERIGELIæTIRMEKAMAlLÃ&#x2021;SERTIFIKA PROGRAMLARÃ&#x2021;D~ZENLEYECEK $~NYADAINOVASYONALANÃ&#x2021;NAILGIDUYANVE INOVASYONPROFESYONELLERIARASÃ&#x2021;NDAG~lL~BIR

38

ILETIæIMAäÃ&#x2021;SAäLAYAN)!/)0¯Ã&#x2021;N4~RKIYE4EMSILCILIäI INOVASYONALANÃ&#x2021;NDA4~RKIYE¯DEKIYETKINLIKLERI lEæITLIKONFERANSLARVEEäITIMFÃ&#x2021;RSATLARÃ&#x2021;NADAHA KOLAYERIæIMSAäLAYARAKGELIæTIRMEYEODAKLÃ&#x2021; OLACAKVE4~RKIYE¯DEINOVASYONALANÃ&#x2021;NDA lALÃ&#x2021;æANLARARASÃ&#x2021;NDABIRIæBIRLIäIORTAMÃ&#x2021;KURACAK 4~MIHRACATlÃ&#x2021;FIRMALARÃ&#x2021;N~CRETSIZ~YEOLABILECEäI SISTEMKAPSAMÃ&#x2021;NDAyäRENCI PROFESYONEL AKADEMIKVEKURUMSAL~YELIKKAPSAMÃ&#x2021;NDADA INDIRIMLERUYGULANACAK


Oylum Talu’nun sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, bu yıl birçok yeniliğe imza atıldı. Türkiye’nin ilk dijital sunucusu “İno” dijital mecralardan sunum yapmanın yanı sıra sahnede Oylum Talu’ya eşlik etti. Açılış gününde, etkinlikteki bütün veriler yapay zekâ tarafından görsel-işitsel bir sunuma dönüştürülerek, katılımcılara keyifli bir deneyim sunuldu.

39


İNOVASYON / TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI

ūQRYDV\RQ7UNPLOOHWLQLQ I×WUDW×QDoRNX\JXQ

C

UMHURBAåKANÆ %RDOãAN 4~RKIYE ëHRACATlÆLAR -ECLISI 4ë- TARAFÆNDAND~ZENLENEN ëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK (AFTASÆ+APANÆå4yRENINDE YAPTÆãÆKONUåMADA ETKINLIãIN HAYÆRLÆNETICELERDOãURMASÆNÆTEMENNI ETTIãINISyYLEDI%TKINLIãIN D~ZENLENMESINDEEMEãI GElENVEKATKÆDABULUNAN HERKESETEåEKK~REDEN %RDOãAN 4~RKIYEëNOVASYON(AFTASÆNÆN ëSTANBULUN K~RESELKIMLIãIDEDIKKATE ALÆNARAK 4~RKIYEëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK(AFTASÆ HALINEDyN~åT~R~LMESINIDE ISABETLIBIRKARAROLARAKGyR40

D~ã~N~NALTÆNÆlIZDI"yYLECEHEMëSTANBULUGIRIåIMCILIKKONUSUNDAULUSLARARASÆ BIRMARKAHALINEGETIRME HEMDE4~RKIYEDENMILYAR DOLARLÆKGIRIåIMCILERlÆKARMA DOãRULTUSUNDABIRLIKTElALÆåABILECEKLERINIVURGULAYAN %RDOãAN YÆLÆNDANBERI !NADOLUYAYAYÆLMÆåOLANBU ETKINLIãINILGILIT~MKESIMLERI BIRARAYAGETIRIYOROLMASÆNÆN DAAYRÆCAyNEMLIOLDUãUNU DILEGETIRDI

5SLJZF UN ZBUÉSÉNDÉMBSÉ cezbeden bir ülke #UMHURBAåKANÆ2ECEP 4AYYIP%RDOãAN SON DyNEMDE4~RKIYENINHÆZ

kazanan ekonomisine yöneLIKOLUMSUZALGÆOLUåTURMA lABALARÆNADIKKATIlEKEREK SyZLERINIåyYLES~RD~RD~ 4~RKIYE BUALGÆlABASÆNÆN TAMTERSINE SAHIPOLDUãU B~Y~KPOTANSIYELYANÆNDA T~MYATÆRÆMCÆLARÆCEZBEDEN BIR~LKEOLMAyZELLIãINI G~lLENDIREREKS~RD~R~YOR eLKEMIZINK~RESELSISTEME ENTEGREBIREKONOMIYESAHIP OLDUãUNU BURADAIåYAPAN HERKESASLÆNDAGAYETIYI BILIYOReLKEMIZDEFAALIYET GySTEREN IlPAZARLABIRLIKTE YURTDÆåÆNADA~RETIMYAPAN BUNUNIlINDEYERLITEDARIK AãLARÆNÆKULLANANYATÆRÆMCÆLARÆNSAYÆSÆNÆNS~REKLIARTMASÆ NETBIRåEKILDEåUNUORTAYA KOYUYOR"UDURUMUNGIRIåIMCILERAlÆSÆNDANANLAMÆ ~LKEMIZDEORTAKLÆKKURABILECEKLERI ~R~NLERINIPAZARLAYABILECEKLERI ARAåTÆRMA GELIåTIRMEKAPASITELERINDEN YARARLANABILECEKLERIlOK SAYÆDAORTAKBULABILECEKLERDIR

(JSJéJNDJMFSF 5SLJZFZFHWFOJO mBçSÉTÉ 'IRIåIMCILERIKIRLIPROPAGANDAlALÆåMALARÆNAALDÆRMADAN 4~RKIYEYEG~VENMEYE DAVETEDEN%RDOãAN !Z yNCEyD~LLERIVERDIãIMIZ GIRIåIMCILER ~LKEMIZDESADECEBAZÆSEMBOLLER$AHAlOK GIRIåIMCILERIMIZVAReRETIYORUZ ~RETECEãIZ%VELALLAH BUYARÆåTAyNElÆKÆYORUZ

VElÆKACAãÆZ"UNUNBAåKA ALTERNATIFIYOK+~RESEL EKONOMIDE RAKIPLERIMIZVE DOSTLARÆMÆZELBETTEOLACAKLAR"~Y~MEMIZEKATKÆ VERENDOSTLARÆMÆZ BIZIMLE BIRLIKTEKAZANACAK!LGÆ OPERASYONLARÆYLABIZElELME TAKMAYAlALÆåANRAKIPLERIMIZ ISEYALANLARÆNÆNALTÆNDAEZILIP KALACAKLARDÆRDEDI Türkçeye "yenilikçilik" olarak çevrilen inovasyon ILEFÆRSATLARÆDEãERLENDIRME lABASÆOLARAKIFADEEDILEBILECEKGIRIåIMCILIãINESASEN 4~RKMILLETININFÆTRATÆNAlOK UYGUNOLDUãUNUNDAALTÆNÆ lIZEN%RDOãAN BUKONUDA DOLMUåLARÆyRNEKGySTERDI $OLMUålULUãUNNASÆLORTAYA lÆKTÆãÆNAYyNELIKFARKLÆ RIVAYETLEROLDUãUNADEãINEN %RDOãAN YÆLÆNDA YAåANANEKONOMIKBUHRAN DyNEMINDEM~åTERIBULMAKTAZORLANANBIRTAKSICININ #AãALOãLUNDANILKDOLMUålULUãUBAåLATTÆãÆNÆBELIRTEREK !YNÆYyNDEGIDENDyRT M~åTERISINE HEPSINIBIRLIKTE TAåÆMAYÆVE~CRETIDyRDE ByLMEYITEKLIFEDER.ASÆL 4ABIIåOFyRAKÆLLÆ 4~RKYA -~åTERILERDEAKÆLLÆ 4~RK YA"yLD~LER M~åTERILERIN DEKABULETMESI~ZERINE IåIBIRAZDAHAB~Y~T~P +ARAKyYISKELESINDENSABIT BIR~CRETLE4AKSIMEM~åTERI TAåÆMAYABAåLADÆLAR"yYLECE BUIåTUTTUVEGIDEREKYAYGÆNLAåTÆ IåTESANADOLMUå IFADELERINDEBULUNDU


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın son gününe teşrif etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi stantları gezerek, sergilenen projeler hakkında katılımcılardan bilgi aldı.

41


Ä°NOVASYON / TÃ&#x153;RKÄ°YE Ä°NOVASYON VE GÄ°RÄ°Å&#x17E;Ä°MCÄ°LÄ°K HAFTASI

Å«QRYDV\RQNDSDVLWHVLQL DUWÃ&#x2014;UPDNLoLQUHIRUP\ROGD

ë

NOVASYONKAPASITESINI ARTÃ&#x2020;RMAKIlINREFORM YAPACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEN "AÃ¥BAKAN9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;-EHMETäIMÃ¥EK 4~RKIYE¯NIN yZELLIKLEÃ¥OKLARAKARÃ¥Ã&#x2020; DIRENCINIARTÃ&#x2020;RMAKIlIN BIZREFORMYAPACAãÃ&#x2020;Z 4~RKIYE¯NINGIRIÃ¥IMCILIK eko sistemini ve inovasYONKAPASITESINIARTÃ&#x2020;RMAK IlINREFORMYAPACAãÃ&#x2020;Z 4~RKIYE¯NINCARIAlÃ&#x2020;K IÃ¥SIZLIKVEENFLASYONGIBISORUNLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;lyZMEKIlINDAHAlOK REFORMYAPACAãÃ&#x2020;Za~NK~ REFORMYAPARSAK 4~RKIYE SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;FATLÃ&#x2020;YOR'IRIÃ¥IMCILIKTE VEINOVASYONDAHERÃ¥EYIN BAÃ¥Ã&#x2020;INSAN%NyNEMLI KONUBEÃ¥ERISERMAYENIN

MEHMET Å&#x17E;Ä°MÅ&#x17E;EK BaÅ&#x;bakan Yardımcısı

KALITESINIARTÃ&#x2020;RMAK YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M ORTAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IYILEÃ¥TIRMEK Ar-Ge ve inovasyon eko SISTEMINIG~lLENDIRMEK IÃ¥G~C~PIYASASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAHA ESNEKHALEGETIRMEKVE YARGÃ&#x2020;SISTEMININKALITESINI

ARTÃ&#x2020;RMAK'ElENSENElOK yNEMLIREFORMLARYAPTÃ&#x2020;K AMAYETMEZ"IZDAHAlOK REFORMYAPACAãÃ&#x2020;Z$AHA lOKDOãRUDANYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M lEKECEãIZ$AHAlOK K~RESELÃ¥IRKET4~RKIYE¯YE

GELIPIÃ¥YAPACAKVEBIZ REFORMLARÃ&#x2020;YAPARKENARTÃ&#x2020;K PARlAPARlAYAPMAYACAãÃ&#x2020;Z 4~RKIYE¯NINGLOBALDEãER ZINCIRINDEKIKONUMUNU DAHADAG~lLENDIRMEKIlIN BIZyN~M~ZDEKIDyNEMDE$~NYA"ANKASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NIÃ¥ YAPMAKOLAYLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;RAPORUNU ALACAãÃ&#x2020;Z"UlALÃ&#x2020;Ã¥MALAR TAMAMLANDÃ&#x2020;dN~M~ZDEKI SENElEYREãINDETOPLAMREFORMYAPACAãÃ&#x2020;ZVEINÃ¥ALLAH 4~RKIYE¯YID~NYADAENAZ ILK¯YESOKMUÃ¥OLACAãÃ&#x2020;Z Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU !Rí'E¯YEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;N ARTACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAVURGULAYAN äIMÃ¥EK !Rí'EHARCAMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NMILLIGELIREORANÃ&#x2020;IKIYE KATLANDÃ&#x2020;Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU

Å«KUDFDWDoRNLGGLDOÃ&#x2014; GHVWHNOHUYHUL\RUX]

%

KONOMI"AKANÃ&#x2020; .IHAT:EYBEKCI 4~RKIYE¯NINTEKNOLOJIKANLAMDAKURULACAK CESURVEYENID~NYADA YERINIALACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VURGULADÃ&#x2020; 4Ã&#x2020;PTEKNOLOJILERI KIMYASALLAR ULAÃ¥TÃ&#x2020;RMATEKNOLOJILERI HABERLEÃ¥METEKNOLOJILERI TARÃ&#x2020;MTEKNOLOJILERI KIMYA TEKNOLOJILERIVESAVUNMASANAYISIGIBIILERITEKNOLOJIDE ~RETIMYAPACAKFIRMALARA D~NYANÃ&#x2020;NENGENIÃ¥TEÃ¥VIKINIVERDIKLERINIHATÃ&#x2020;RLATAN :EYBEKCI ¬9ATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARLA SADECEBUYÃ&#x2020;LYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z GyR~Ã¥MELEREGyRE yN~M~ZDEKIYÃ&#x2020;LLARDABAÃ¥LATACAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NTUTARÃ&#x2020;MILYAR

42

NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı

4,¯NIN~ZERINDE9~KSEK TEKNOLOJILERDEIHRACATAYINE lOKIDDIALÃ&#x2020;DESTEKLERVERIYORUZeRETIMVEIHRACAT YAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DEãIÃ¥TIRECEKT~M BUDESTEKLEREKONOMIMIZ

IlINDE!Rí'E¯NINALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;PAYÃ&#x2020;NARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;YLAG~lLENDIRILMELIDIR­DEDI :EYBEKCI ETKINLIKyNCESI STANTLARÃ&#x2020;GEZDIKLERINI BIR stanttaki görevli ile inovas-

YONUNSADECETEKNIK FIZIK ELLETUTULURVEGyZLEGyR~L~R BIRÃ¥EYOLUPOLMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NA DAIRTARTÃ&#x2020;Ã¥MABAÃ¥LATTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEYEREK +Ã&#x2020;SABIR S~RESONRAINOVASYONUN TEKNIK FIZIK M~HENDISLIK TEKNOLOJIDEãILBIRMANTÃ&#x2020;K EVRIM GELIÃ¥IMANLAYÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;VE MANTALITESIOLDUãUNUKONUÃ¥TUKIFADELERINIKULLANDÃ&#x2020; :EYBEKCI 4~RKIYENINEN B~Y~KINOVATyR~ lARESIZLIKLERIlINDEKI4~RKIYENIN GELECEãEDAHAAYDÃ&#x2020;NLÃ&#x2020;K BAKABILMESIYLEILGILIEN yNEMLIINOVATyR~ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABUMILLETINHUZURUNA lÃ&#x2020;KMÃ&#x2020;Ã¥OLAN2ECEP4AYYIP %RDOãANDÃ&#x2020;RDEDI


$U*H \H\DWร—Uร—P\DSPDNWDQ DVODYD]JHoPH\HFHส–L]

K

ALKร†NMA"AKANร† ,~TFI%LVAN +ALKร†NMA"AKANLร†รฃร† olarak รถzellikle yenilikรงilik ve yรผksek teknolojiye yรถNELIKALTYAPร†OLUรฅTURULMASร† lERlEVESINDEBUG~NEKADAR MILYARLIRALร†KDESTEK SAรฃLADร†K"UDESTEรฃIMIZE BUNDANSONRAKIS~RElTEDE ARTร†RARAKDEVAMEDECEรฃIZ DEDI%LVAN 4รซ-IN%KONOMI"AKANLร†รฃร†Nร†NKOORDINASYONUNDAD~ZENLEDIรฃI 4~RKIYEรซNOVASYONVE'IRIรฅIMCILIK(AFTASร†Nร†NIKINCI G~N~NDEYAPTร†รฃร†KONUรฅMADAD~NYANร†NHIlBIR~LKESINDEGELIรฅMEVEKALKร†NMANร†N TEKVEYABIRKAlBILEรฅENLE OLMADร†รฃร†Nร†SyYLEDI"IR

LรœTFฤฐ ELVAN Kalkฤฑnma Bakanฤฑ

~LKENINGELIรฅMESININ KALKร†NMASร†Nร†N ~RETIMG~C~N~ ARTร†RMASร†Nร†N ~RETTIKLERINI MARKALAรฅTร†RMASร†Nร†N YENIVE yenilikรงi รผrรผnlerle dรผnyada VARLร†รฃร†Nร†HISSETTIRMESININ B~T~NPAYDAรฅLARร†NYERINDE

VEZAMANร†NDAELINITAรฅร†N ALTร†NAKOYMASร†YLAM~MK~NOLDUรฃUNUDILEGETIREN%LVAN BUKAPSAMDA KAMUNUN yZELSEKTyR~N ve รผniversitelerin รผzerine D~รฅENGyREVLEROLDUรฃUNA

IรฅARETETTI %LVAN MADDIVEBEรฅERI KAYNAKLARร†NDOรฃRUVE ZAMANร†NDAYERLIYERINCE KULLANร†LMASร†GEREKTIรฃINIDE BELIRTEREK รฅUNLARร†KAYDETTI dZETLE B~T~NBILEรฅENLERIN BIRARAYAGELMESIVEB~T~N PAYDAรฅLARร†NEรฅG~D~ML~ HAREKETETMESIGEREKIR 4~RKIYEYIKOYDUรฃUHEDEFLEREULAรฅMANOKTASร†NDABU HASSASIYETLEHAREKETETTIรฃI ZAMANKIMSETUTAMAZ (ELEรฅUGENlLERIGyRD~KTEN SONRA 4~RKIYENINyN~N~N lOKDAHAPARLAKOLDUรฃUNA INANร†YORUM4EKNOLOJIYE !Rรญ'EYEVEPROJEYE YATร†Rร†MYAPMAKTANASLA VAZGElMEYECEรฃIZ

*HQoOHULPL]HoRNEย\ยN J|UHYGยห‚ย\RU

a

ALร†รฅMALARร†NDAN DOLAYร†GENlLERLE GURURDUYDUรฃUNU BELIRTEN'ENlLIKVE3POR "AKANร†/SMAN!รฅKร†N"AK 4ABIIBUNOKTADA GENlLIK Yร†LLARร†MADyND~MรซSTANBUL 4EKNIKeNIVERSITESI-AKINE &AK~LTESINDEOKURKEN HATTADAHAyNCESI+ABATAรฅ %RKEK,ISESINDEOKURKEN ByYLESINEKAPSAMLร†ORGANIZASYONLARYOKTU&UARLARA GIDERDIK(EPรฅUNUHAYAL EDERDIM "IRG~NBENDE ByYLEBIRFIRMADA~STD~ZEY YyNETICIOLABILECEKMIYIM VEYAByYLEBIRFIRMANร†NSAHIBIOLABILECEKMIYIMeNIVERSITEDEOKURKENHEPROBOT

OSMAN AลžKIN BAK Genรงlik ve Spor Bakanฤฑ

YAPMAKISTERDIM9AKLAรฅร†K GENlLIKMERKEZIMIZVAR Genรงlik merkezlerimizde INOVASYONKUL~PLERIMIZ kodlama atรถlyelerimiz ve 0ROJESIKAPSAMร†NDA

lALร†รฅMALARYAPANGENlLERIMIZVAR"URAYAGELINCEรฅIRKETLERIMIZINGENlLEREYAPTร†รฃร† lOKDAHAFARKLร†lALร†รฅMALARร† GyRD~KDEDI "AKANLร†KOLARAKSPORALANร†N-

DAlALร†รฅMALARYAPTร†KLARร†Nร† KAYDEDEN/SMAN!รฅKร†N "AK 4~RKIYENINGELECEรฃE SAรฃLAMADร†MLARLAGIREBILMESI IlIN BUGENlLIรฃININOVASYONLA INOVASYONK~LT~R~YLE VEGIRIรฅIMCILIKK~LT~R~YLE YOรฃRULMASร†GEREKIYOR"EN ~NIVERSITEDEDEYAKLAรฅร†K Yร†LAKADEMISYENOLARAK lALร†รฅTร†M"US~RElTEOKADAR lOKรฅEYIGENlLERIMIZDE GyRD~KKI INANร†LMAZNOKTALARAGELDILER!3%,3!.ร†N YAPTร†รฃร†~R~NLER SAVUNMA SANAYINDEKI~R~NLER DIรฃER FIRMALARร†NYAPTร†รฃร†~R~NLER 4ABIIBUNLARYETERLIDEรฃIL DAHAFAZLASร†Nร†YAPMAKZORUNDAYร†ZDIYEKONUรฅTU 43


İNOVASYON / TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, dünyanın dört bir tarafından gelen girişimciler ve yatırımcıları bir araya getirdi.

44

Katılımcılar, özel ayrılmış alanlarda yapay zeka, 3D printer, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile buluştu.


İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda sahne sunumunda yapay zeka kullanılarak Türkiye'de bir ilke imza atıldı.

45


İNOVASYON / TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI

.DQVHUHo|]PJHWLUHQ 7UNJLUL˂LPFLELULQFLROGX

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISI¯NIN%KONOMI"AKANLÆãÆKOORDINASYONUNDA D~ZENLEDIãIVEBUYÆLYENIGIRIåIMLEREFÆRSATSUNMAYÆAMAlLAYAN"ORN'LOBALëSTANBULU DAHILEDEN4~RKIYEëNOVASYON VE'IRIåIMCILIK(AFTASÆKAPSAMÆNDA0ITCHING9ARÆåMASÆ D~ZENLENDI9ERLIVEYABANCÆ GIRIåIMCININFINALIlIN'LOBALVE0EGASUSSAHNELERINDE KÆYASÆYAYARÆåTÆãÆ0ITCHING¯DE FINALISTARASÆNDANDERECEYEGIRENLERETOPLAMBIN 4,VEBINDOLARPARAyD~L~VERILDI9ARÆåMADA5LUSAL KATEGORIDEBIRINCILIãE'EEN PROJESIYLE !RDA$ENIZ$OKU-

46

ZOãLULAYÆKGyR~LD~+ANSER GIBIyL~MC~LHASTALÆKLARAM~HENDISLIK~R~NLERIYLETEDAVIGETIREN'EEN0ROJESINDE GELIåTIRILENAKÆLLÆONKOLITIK VIR~SLERSAYESINDE KANSERLI H~CRELERINYOKEDILMESI SAãLÆKLÆH~CRELERIKORUNMASÆVE BAãÆåÆKLÆKSISTEMINING~lLENDIRILMESISAãLANÆYOR0ROJEILE GELECEKTEMILYARDOLARA ULAåACAKOLANPAZARÆNY~ZDE ¯UNAULAåÆLMASÆPLANLANÆYOR4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI ¬+ANSERILAlLARÆ D~NYANÆNENPAHALÆILAlLARÆ 'EEN0ROJESININBIRANyNCE ~R~NEDyN~åMESINIARZUEDIYORUZ­DEDI9ARÆåMANÆN'LOBALKATEGORISINDEBIRINCIISE

ëNGILTERE¯DENKATÆLAN#OUNTLY PROJESIYLE'yRKEMaETINOLDU/YUNALANÆNDAG~VENILIR VERIMOBILANALIZIYAZÆLÆMÆ GELIåTIREN#OUNTLY KÆSAZAMANDAALANÆNDA D~NYANÆNENB~Y~KYEDINCIåIRKETIOLMASÆILEyNE lÆKÆYOR)NTEL¯IN SATÆNALMAKIlIN TEKLIFGyT~RD~ã~ VE,UFTHANSAVE %MIRATESGIBIHAVAYOLUåIRKETLERININDElALÆåTÆãÆ#OUNTLY YÆLDAMILYON DOLARAYAKÆNCIROGERlEKLEåTIRIYOR$ERECEYE GIRENULUSALYARÆåMACÆLARA


AYRÃ&#x2020;CABIN4,KREDIDESTEãIILETEKNOLOJI MENTORLUKVE PAZARLAMADESTEKLERIDESUNULACAK Global Kategori Derece Sahipleri "IRINCILIKdD~L~í 'yRKEMaETIN#OUNTLY /YUNALANÃ&#x2020;NDAG~VENILIRVERI MOBILANALIZIYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;GELIÃ¥TIRDI)NTEL¯INSATÃ&#x2020;NALMAKIlIN TEKLIFGyT~RD~ã~VE,UFTHANSA VE%MIRATESGIBIHAVAYOLUÃ¥IRKETLERININDElALÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;#OUNTLY KÃ&#x2020;SAZAMANDAALANÃ&#x2020;NDAD~NYANÃ&#x2020;NENB~Y~KYEDINCIÃ¥IRKETI OLDU9Ã&#x2020;LDAMILYONDOLARAYAKÃ&#x2020;NCIROGERlEKLEÃ¥TIRIYOR

ëKINCILIKdD~L~í!HMAD !Lí(IDIQ(EY$OCPROJESI 4~MD~NYADAACILOLMAYAN HASTALÃ&#x2020;KLARKONUSUNDAHASTALARÃ&#x2020;IKIDAKIKAIlINDEDOKTORLARLABULUÃ¥TURUYORVEDANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;KHIZMETISUNUYOR +Ã&#x2020;RSALKESIMDEYAÃ¥AYANLAR VEM~LTECILEREY~KSEKKALITELISAãLÃ&#x2020;KHIZMETIVERMEYIDE AMAlLÃ&#x2020;YOR¯EKADARKULLANÃ&#x2020;CÃ&#x2020;SAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;MILYONAlÃ&#x2020;KARMAYÃ&#x2020;HEDEFLIYOR el~NC~L~KdD~L~í !NDREAS3ENJAYA)'ROW !TÃ&#x2020;LDURUMDAKITARÃ&#x2020;MALANLARÃ&#x2020;NDAND~NYANÃ&#x2020;NENB~Y~KORGANIKlIFTLIãINIKURMASÃ&#x2020;ILEyNE lÃ&#x2020;KAN)'ROW PEKlOKIÃ¥SIZlIFTlIYEGELIRKAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YARATTÃ&#x2020;0ROJE ILEyRNEKOLARAK%NDONEZYA¯DA IKIYÃ&#x2020;LyNCEMUZEKIMIYAPÃ&#x2020;LAN TARLADANlIFTlILERHERAYTON MUZHASADÃ&#x2020;YAPARHALEGELDI Ulusal Kategori Derece Sahipleri "IRINCILIKdD~L~í !RDA$ENIZ$OKUZOãLU'EEN +ANSERGIBIyL~MC~LHASTALÃ&#x2020;KLARAM~HENDISLIK~R~NLERIYLE TEDAVIGETIRENPROJEDE GELIÃ¥-

TIRILENAKÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;ONKOLITIKVIR~SLER SAYESINDEKANSERLIH~CRELERIN YOKEDILMESI SAãLÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;H~CRELERINKORUNMASÃ&#x2020;VEBAãÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;KLÃ&#x2020;K sisteminin güçlendirilmesi SAãLANÃ&#x2020;YOR0ROJEILEGELECEKTEMILYARDOLARAULAÃ¥ACAK OLANPAZARÃ&#x2020;NY~ZDE¯UNAULAÃ¥Ã&#x2020;LMASÃ&#x2020;PLANLANÃ&#x2020;YOR

#03/(-0#"-ð45"/#6-ð-& (ð3ðèð.$ð-&3&#f:f,'*34"546/6-%6 "U YÃ&#x2021;L YENI BIR AlÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MA GIDILEREK B~NYESINE YENI GIRIæIMLEREFÃ&#x2021;RSATSUNMAAMACÃ&#x2021;TAæÃ&#x2021;YAN"ORN'LOBAL ëSTANBULUDADAHILEDENETKINLIKTE AYRÃ&#x2021;CAIKIFARKLÃ&#x2021; KATEGORIDEYERLIVEYABANCÃ&#x2021;GIRIæIMCILERIlIN0ITCHING YARÃ&#x2021;æMALARÃ&#x2021; D~ZENLENDI ëNOVASYON VE 'IRIæIMCILIK (AFTASÃ&#x2021; GIRIæIMCILERIN KENDILERINI DAHA B~Y~K BIR ORTAMDA TANÃ&#x2021;TMALARÃ&#x2021; IlIN YENI BIR PLATFORM YARATTÃ&#x2021; "IRlOK GIRIæIMCI "ORN 'LOBAL ETKINLIäINDE BULUæTU (ERSEKTyRDENGIRIæIMCILERKENDILERINIANLATMAALANÃ&#x2021; BULURKEN 4ë-ì4%" 'IRIæIM %VI¯NI TEMSILEN GELEN GIRIæIMCILER YATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MCÃ&#x2021;LARLABIRARAYAGELEREKPROJELERINI TANÃ&#x2021;TTÃ&#x2021; 4EKNOKENTLERE Iæ YAPAN FIRMALAR ILE HEN~Z TICARILEæMEMIæFIRMALARDABURADAYERINIALDÃ&#x2021;

ëKINCILIKdD~L~í%MRAHëNANl 4AÃ¥ERON"ANKASÃ&#x2020; 0ROJE IÃ¥LERININY~ZDE¯INI TAÃ¥ERONFIRMALARAYAPTÃ&#x2020;RAN INÃ¥AATSEKTyR~NDEM~TEAHHITLERED~NYANÃ&#x2020;NENB~Y~K TAÃ¥ERONHAVUZUNDANFAYDALANMAIMKANÃ&#x2020;SUNUYOR0ROJE /CAK¯TANITIBARENINÃ¥AAT MALZEMESITEDARIKHIZMETIDE SUNACAK el~NC~L~KdD~L~í -EHMETëMRAK4AGLETTE 0ERAKENDEMARKALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N~RETIMDENSATÃ&#x2020;Ã¥AT~M~R~NLERINI T~MAÃ¥AMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;TAKIPETMELERINEIMKANTANÃ&#x2020;YANPROJE MOBILTEKNOLOJIILEM~Ã¥TERILERE kasaya gitmeden ödeme koLAYLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;SAãLARKEN MARKALARADA KAYÃ&#x2020;PlALÃ&#x2020;NTÃ&#x2020;VESTOKMALIYETLERINIAZALTMAIMKANÃ&#x2020;GETIRIYOR 47


Ã&#x2013;DÃ&#x153;L TÃ&#x2013;RENLERÄ°

Ä°NOVASYON / TÃ&#x153;RKÄ°YE Ä°NOVASYON VE GÄ°RÄ°Å&#x17E;Ä°MCÄ°LÄ°K HAFTASI

4)&--&$0."3"5)0/e%f-5e3&/ð 'ELECEëINM~HENDISLERININENAZENERJIYLE ENUZUNMESAFEYIKATETMEKIlINYARÃ&#x2020;íTÃ&#x2020;ëÃ&#x2020;3HELL%COî-ARATHON 4~RKIYE¯DEKAZANANTAKÃ&#x2020;MLARyD~LLERINI ETKINLIëINSONG~N~NDE3HELL4~RKIYEeLKE"AíKANÃ&#x2020;!HMET%RDEM 4é-"AíKANÃ&#x2020;-EHMET"~Y~KEKíIVE/é""AíKAN9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;dMER"URHANOëLUNUNELINDENALDÃ&#x2020;LAR

ð/046ð54&35ð'ð,"5e3&/ð 4~RKIYE¯NINILKINOVASYONGELIíTIRMEPROGRAMÃ&#x2020;OLANéNO3UIT0ROGRAMÃ&#x2020;3ERTIFIKA4yRENI 4~RKIYEéNOVASYON VE'IRIíIMCILIK(AFTASÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;NIKINCIG~N~NDEYAPÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;3ERTIFIKAALMAYAHAKKAZANANFIRMALARVEMENTyRLER SERTIFIKALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;4é-"AíKAN6EKILIVEéNOVASYON+OMITESI"AíKANÃ&#x2020;4AHSINdZTIRYAKI¯NINELINDENALDÃ&#x2020; 48


.ð/ð,.",&3-"3ðè#"è*/%" -AKERHAREKETINI!NADOLUYAYAYMAK~ZEREBAíLATTÃ&#x2020;ëÃ&#x2020;-INIK-AKERLARéí"AíÃ&#x2020;NDAPROJESINI TAMAMLAYAN4%" 4~RKIYENINDyRTBIRYANÃ&#x2020;NDANGELENMINIKMAKERLARÃ&#x2020; éNOVASYONVE'IRIíIMCILIK (AFTASÃ&#x2020;NDAAëÃ&#x2020;RLADÃ&#x2020;

4".46/(:"3"5*$*b0$6,-"3e%f-5e3&/ð 3AMSUNG'ELECEëIN-UCITLERI9ARÃ&#x2020;íMASÃ&#x2020;yD~LLERIAlÃ&#x2020;KLANDÃ&#x2020;éZMIRdZEL"ORNOVA"ILIM$OëA /RTAOKULU¯NDAN!YíEG~LaELIK DOëALGAZKAlAëÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NETKILERINIORTADANKALDÃ&#x2020;RMAK~ZEREGELIíTIRDIëI'AZ !LARMÃ&#x2020;NDA4AM'~VENLIKADLÃ&#x2020;PROJESIYLEBIRINCIOLDUaELIKyD~L~N~ +ALKÃ&#x2020;NMA"AKANÃ&#x2020;,~TFI%LVAN¯DANALDÃ&#x2020; 49


İNOVASYON / TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI

KONFERANSLAR

%LWFRLQLOHGRODUYHHXURQXQ <DSD\]HND˂LUNHWLGHʖLOVHQL] |QHPLD]DODFDN JHULGHNDODFDNVDQ×]

JON MATONIS Bitcoin’in Kurucu Direktörü

%

TKINLIãED~NYAYÆ KASÆPKAVURANDIJITAL PARABIRIMI"ITCOIN¯IN +URUCU$IREKTyR~*ON -ATONISDEKONUKOLDU

¬"ITCOIN¯IN4AHT/YUNLARÆ­ KONULUKONFERANSTA-ATONIS ¬4#-""AåKANÆ-URAT aETINKAYA¯NÆN"ITCOINGIBI DIJITALPARABIRIMLERIIlIN ®-ERKEZ"ANKALARÆIlINPARA ARZÆNÆNKONTROLEDILMESINDE RISKTEåKILEDIYOR¯åEKLINDE BIRAlÆKLAMASÆVAR!SLÆNDA BERABERINDEIMKANLARDAGETIRIYOR"ITCOIN BIREYLERVE MALIEGEMENLIãINSAãLANMASÆ IlINFAYDALÆ!YRÆCA-ERKEZ "ANKALARÆDA"ITCOINEDAYALÆ VARLÆKLARÆTEMINETMEKIlIN REKABETETMEYEBAåLAYACAK '~N~M~ZDEVEGELECEKTE DOLARVEEURONUNyNEMI AZALACAKYÆLIlINDE%URO GIBIBIRPARABIRIMIKALMAYACAK­DEDI

2WRQRPVLODKODUNUHVHO JYHQOLʖLWHKGLWHGL\RU

PROF. NOEL SHARKEY Sheffield Üni. Yapay Zeka ve Robotik Profesörü

%

TKINLIKTEYAPAYZEKA VEROBOTLARKONUSUNDA D~NYANÆNEN yNEMLIBILIMINSANLARÆARASÆNDAYERALAN0ROFESyR.OEL

50

3HARKEYDEBIRKONFERANS VERDI3HEFFIELDeNIVERSITESI 9APAY:EKAVE2OBOTIK0ROFESyR~OLAN3HARKEY G~N~M~ZDEK~RESELG~VENLIãITEHLIKEYEATANOTONOMSILAHLARÆN lOKHÆZLÆILERLEDIãINIVEBUNA KARåÆKOYMANÆNIMKANSÆZ OLDUãUNUSyYLEDI3HARKEY ¬"IRBILGISAYARLAVESENSyRLER YARDÆMÆYLABIRROBOTUYADA BIRCIHAZÆTAMAMENKONTROLEDEBILIRSINIZ/TONOM SILAHLARKONUSUNDABAåTA !"$OLMAK~ZEREëNGILTERE VE2USYACIDDIlALÆåMALAR Y~R~T~YOR!NCAKBU~LKELER DIãER~LKELERINDEBUSILAHLARA SAHIPOLABILECEãINID~å~NEMEDILER"UCIHAZLARINSANSÆZ lALÆåTÆRÆLABILIYOR­DEDI

B

AåARÆLÆGIRIåIMLER IlINNASÆLINOVASYON YAPÆLACAãÆVEMOBIL FÆRSATLARANASÆLUYUMSAãLANACAãÆNADAIRBIRKONUåMA GERlEKLEåTIREND~NYANÆNEN iyi teknoloji dergilerinden 7IREDEDITyR~$AVID2OWAN INANÆLMAZBIRIVMEGyR~LD~ã~N~ AMABUNUNBERABERINDERISKLERDEGETIRDIãINI VURGULADÆ2OWAN BILGISAYAR IåLETMECILIãININHERBIRKAl YÆLDABIRKATLANARAKGELIåTIãINIVEH~K~METLERNEDERSE DESINFIYATLARD~åT~ã~IlIN PAZARÆNKESINLIKLEREALITEYI DEãIåTIRECEãINIBELIRTEREK ¬%ãERBIRYAPAYZEKAåIRKETI DEãILSENIZ GERIDEKALACAKSANÆZ­DEDI4EKNOLOJININYENI

IåFÆRSATLARÆDOãURDUãUNADA DIKKATlEKEN2OWAN SES KONTROLL~BILGISAYARLARÆNlOK yNEMLIBIRYERESAHIPOLDUãUNUSyZLERINEEKLEDI

DAVID ROWAN Wired UK editörü

5RERWODU×QG|Q˂P L\LOLNLoLQNXOODQ×OPDO×

%

TKINLIãINyNElÆKAN KONUåMACÆLARÆNDAN BIRIDE0HILIPS$IJITAL 0AZARLAMAVE-EDYA$~NYA "AåKANÆ"LAKE#AHILLOLDU #AHILL ¬%SKI9yNTEMLERI ayPE!TÆN$IJITAL0AZARLAMAYA9OL!lÆN­BAåLÆKLÆSUNUMUNDA DIJITALD~NYADAKI DyN~å~M~NHÆZÆNAVEELDE EDILENVERILERINB~Y~KL~ã~NEDIKKATlEKTI"LAKE#AHILL BUDyN~å~M~NIåPIYASASÆNA DAYANSÆDÆãÆNÆVEBUG~NK~Iå TANÆMLARÆNÆNYÆLyNCESINE KADARVAROLMADÆãÆNÆBELIRTTI $ENEYIMISIMARTÆK~R~NLERINSADECEB~Y~KL~ã~DEãIL T~KETICIYLEKURDUãUKIåIYE yZELILIåKI~ZERINDENDE DEãERLENDIRILDIãINIVURGULA-

DÆ2OBOTLARÆNDyN~å~M~N yNEMLIBIRPARlASÆOLDUãUNU BELIRTEN#AHILL "UDyN~å~M~IYILIKIlINKULLANMAK ZORUNDAYÆZDIYEKONUåTU

BLAKE CAHILL Philips Dijital Pazarlama ve Medya Dünya Başkanı


0˂WHULVDGDNDWLQH RGDNODQPDNJHUHNOL

JEFF WALLACE Global Kinetics Başkanı

/

RTAAåAMAGIRIåIMCILEREYyNELIK !"$DEPAZAR OLUåTURMAVEIåGELIåTIRME ODAKLÆDANÆåMANLÆKHIZMETI

VEREN'LOBAL+INETICS"AåKANÆ*EFF7ALLACE YATÆRÆMLARÆNGERIDyN~å~NEYyNELIK YAPTÆãÆKONUåMADA ¬9ATÆRÆMÆNGERIDyN~å~OLACAK MÆSORUSUNAISTEDIãINIZ YANÆTÆALMAKIlINKULLANÆCÆ TECR~BESINEODAKLANMAK GEREKIYOR­DEDI7ALLACE åUNLARÆSyYLEDI¬'~lL~KULLANÆCÆTECR~BESI S~RD~R~LEBILIRLIKIlINyNEMLIdRNEãIN 5BER KULLANÆCÆDENEYIMINE ODAKLANANENIYIåIRKETLERDENBIRISI"IRFÆRÆNCÆDA OLABILIRSIN lOKB~Y~KBIR åIRKETSAHIBIDEdNEMLI OLANKULLANÆCÆNÆNKENDISINI IYIHISSETMESINEYARDÆMCÆ OLMAK-~åTERISADAKATINE ODAKLANMAKGEREKLI­

(ʖLWLPVHNW|UQGH o×ʖ×UDoW×N

ALEXANDRA DESCHAMP SONSINO Tinker London Kurucusu

T

inker London +URUCUSUOLAN !LEXANDRA$ESCHAMP3ONSINO ,ONDRA¯DA .ESNELERINëNTERNETI

KONUSUNDAYÆLDÆRY~R~TT~ã~lALÆåMALARHAKKÆNDA BILGILERVERDI4ESCILLENDIRMEVEPATENTHAKLARÆYLAILGILIPROJELERINDEN DEBAHSEDEN3ONSINO .ESNELERINëNTERNETI KONUSUNUNG~NGElTIKlEyNEMKAZANDÆãÆNÆVE ilerleyen zamanlarda yNEMININGIDEREKARTACAãÆNÆVURGULADÆ,ONDRADA EãITIMALANÆNDABIRlOK lALÆåMAYAPTÆãÆNÆIFADE EDEN3ONSINO yZELLIKLE BUALANDAHAYATAGElIRDIãIPROJELERIDETAYLÆOLARAK KATÆLÆMCÆLARLAPAYLAåTÆ 3ONSINO ARTÆKGELECEãIN INTERNETETRAFÆNDAåEKILLENECEãINIDEIFADEETTI

ū\LOLNYHGRʖUXOXNVRV\DO PHG\DLOH\NVHOHFHN

T

WITTER3OSYALëNOVASYON-~D~R~#LAIRE $IAZ/RTIZ 4WITTER KULLANÆCÆLARÆNÆNILKBAåLARDA KAHVALTÆGyRSELLERINIPAYLAåÆRKEN ZAMANLABUPLATFORMUHABERLEåMEVEIYILILK KONULARÆNDAKULLANMAYA BAåLADÆãÆNADIKKATlEKTI /RTIZ ¬4WITTERIlINYÆLÆ YAZDyNEMIDyN~MNOKTASÆ OLDU-OLDOVA¯DAYAZDyNEMINDEKIyãRENCIEYLEMLERI twitter üzerinden organize OLUNMASÆNEDENIYLEyNEM TAåÆYOR­DEDI 4WITTER¯ÆNIYILIKIlINVE D~NYANÆNIYIYEDOãRU DEãIåIMIIlINKULLANÆLMASÆNÆ ARZUETTIãINIVURGULAYAN /RTIZ¬3OSYALMEDYA IYILIK

YAPMAKIlINBIRARAl:OR ZAMANLARDANGElIYORUZëNANÆYORUM IYILIKVEDOãRULUK sosyal medya ile yükseleCEK­DIYEKONUåTU

CLAIRE DIAZ ORTIZ Twitter Sosyal İnovasyon Müdürü

&HVDUHWLQL]L HNVLNHWPH\LQ

%

TKINLIKTE¬-ELEK 9ATÆRÆMCÆ­SÆFATÆ ILEBIRKONFERANS VEREN~NL~åARKÆCÆ-USTAFA 3ANDAL M~ZIKKARIYERINDEKIAåAMALARDANyRNEKLER VEREREKGIRIåIMCIGENlLERE TAVSIYELERDEBULUNDU -USTAFA3ANDAL BIRYÆLDAN BUYANAGIRIåIMCILIKD~NYASÆNÆNIlINDEOLDUãUNUBELIRTEREK¬4EKNOLOJIYI YENILIãI VEGIRIåIMIlOKSEVIYORUM "UyZELLIKLER$.!¯MDAVAR "IRMELODININETRAFÆNDAKI ARANJMANVEKURGU OMELODIYIHITYAPABILIYOR"UNLAR DIãERALANLARDAKIGIRIåIMLERDENFARKLÆDISIPLINLERDEãIL "IZIMDEBUALANDAG~ZEL BIRANIMASYONVEYAZÆLÆM

åIRKETLERIMIZVAR2ING 0ARAGIBIDAHILOLDUãUMUZ UYGULAMALARVAR9AKÆNDA BIR46KANALÆNDA6ER'AZÆ ADÆNDABIRPROGRAMÆMÆZDA OLACAK­DEDI

MUSTAFA SANDAL Melek Yatırımcı 51


PANELLER

İNOVASYON / TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI

GAZETECI&ATIH!LTAYLƯNÆN SORULARÆNÆYANÆTLADÆ #ELALäENGyRYARATÆCÆLÆãÆN 

BILIMINGERlEKLEåMESIYLE M~MK~NOLDUãUNUBELIRTIRKEN &ATIH!LTAYLÆyNCE BILMEK SONRAELEåTIRMEK BUNUYAPACAKyZG~VEN SAHIBIOLMAKVEyZG~R BIRORTAMDABULUNMANÆN INOVASYONUNGEREKLILIKLERI OLDUãUNUIFADEETTI !LTAYLƯNÆNGElMIåTENEOLDUãUNUBILMEDENINOVASYONYAPÆLÆRMÆSORUSUNA 0ROFäENGyRåyYLECEVAP VERDI¬%LEåTIRELBIRBAKÆå AlÆSÆVEYETERLIBILGIYE SAHIPOLMAYANKIåILER INOVASYONYAPAMAZ"UDA EãITIMLEM~MK~NHALEGELIR!KÆLCÆELEåTIRI TOPLUMU ILERIGyT~R~R­'ENlLERE ANLAYARAKyãRENMELERI TAVSIYESINDEBULUNAN #ELALäENGyR ¬.ESNELERIVES~RElLERISADECE KATMAYÆN AYNÆZAMANDA ANLAYÆN­DIYEKONUåTU

SANATHAYATÆNAYANSÆMALARÆ ~ZERINEKONUåULDU 9APÆMCÆëZZETdZ ¬"IR

YAPÆMCÆOLARAK HERZAMAN YENILIãEDOãRUBAKÆåAlÆSÆ getiren ve üreten insanlara PROGRAMDAYERVERECEãIM 3ADECEM~ZIKALANÆNDA DEãIL DANSTA RESIMDE aALÆåMADAN IåEKENDINI KAPTÆRMADANVEKENDINI YETIåTIRENINSANLARASAYGÆ DUYMADANBUIåOLMUYOR YAåÆNDAYKEN!åÆK6EYSELLE TANÆåMAFÆRSATÆMOLDU!åÆK 6EYSELLEKARåÆLAåTÆãÆMDAY~Z~M~OKåAYARAK $OSTIZZET G~NL~KD~NYADAKIMSEYI INCITMEDEDI-~ZIKTEREHBERIMIZ!åÆK6EYSELOLMALÆ­ DIYEKONUåTU 0IYANIST(AKAN"AåARISE ¬-~ZIãEYAåÆNDABAåLADÆMäUANYAåÆNDAYÆM 0IYANOlALARKENlOKB~Y~K KEYIFALÆYORUMëLERDEKENDI BESTELERIMIYAPMAKISTIYORUM­DEDI

7HNH7HNūQRYDV\RQ

T

~RKIYEëNOVASYON VE'IRIåIMCILIK (AFTASƯNÆNILGIlE-

ken etkinliklerinden Teke 4EKëNOVASYONPANELINDE 0ROF$R#ELALäENGyR

0]LNWHūQRYDV\RQ

$

OãAN2ADYO'RUBU "AåKANÆäAFAK /NGANÆNMODERA-

52

TyRL~ã~NDEGERlEKLEåTIRILEN -~ZIKTEëNOVASYONKONULU KONFERANSTAINOVASYONUN


7(%2\XQX'HÊ&#x2013;LË&#x201A;WLUHQOHU

)

&--EDYA"AÃ¥KANÃ&#x2020; !RTUNl+OCABALKANÃ&#x2020;N MODERATyRL~ã~NDEGER-

lEKLEåEN¬4%"/YUNU$EãIåTIRENLER­ISIMLIPANELDE 4%"'ENEL-~D~R~eMIT

KÃ&#x153;RÅ&#x17E;AT CEYLAN YGA Görme Engelliler Proje Lideri

,EBLEBICI SANATlÃ&#x2020;íEãITMEN "AGER!KBAY KREATIFDIREKTyRLER*INDRICH3KELDALVE

SÄ°NAN YAMAN YGA Kurucusu ve YK BaÅ&#x;kanı

6RV\DOÅ«QRYDV\RQ

$

AHAIYIBIRD~NYA için teknoloji temelli sosyal inovasyon-

LARAIMZAATAN9'! D~NYA lAPÃ&#x2020;NDAyD~LL~INOVASYONLARÃ&#x2020;NBAÃ¥ARÃ&#x2020;RElETESINI

ëNOVASYONVE'IRIÃ¥IMCILIK (AFTASÃ&#x2020;KAPSAMÃ&#x2020;NDAKI ZIRVEDEBINLERCEKIÃ¥IILE

3HARIF%ZZATDAGyR~Ã¥LERINI KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARLAPAYLAÃ¥TÃ&#x2020; 4%"'ENEL-~D~R~eMIT ,EBLEBICI BANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;N NEREYEGIDECEãINEDAIR HERKESINKAFAYORDUãUNU SyYLEDI,EBLEBICI "UG~NEKADARYAPÃ&#x2020;LANLARBIR KÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMAILEDEãIÃ¥ECEK YENI TEKNOLOJILERINSANLARÃ&#x2020;N HAYATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HERANLAMDA DEãIÃ¥TIRECEK"UGIDIÃ¥ATÃ&#x2020;N BIRUYGULAMAILEDEãIÃ¥TIRILMESIM~MK~NDEãIL4%" BANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KTAKIEKOSISTEMI GELIÃ¥TIRMEYElALÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YOR"U S~RElTEBIZDEGIRIÃ¥IMCILERE DESTEKVERMEKVEONLARÃ&#x2020;N FIKIRLERINIHAYATAGElIRIRKEN S~RD~R~LEBILIROLMALARÃ&#x2020;NA YARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;OLMAKISTIYORUZ Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU +REATIF$IREKTyR*INDRICH 3KELDALISE¬!MACÃ&#x2020;MKULLANÃ&#x2020;CÃ&#x2020;YÃ&#x2020;HERÃ¥EYINMERKEZINE KOYMAKTÃ&#x2020;­DEDI

PAYLAÃ¥TÃ&#x2020;:IRVEDEKONUÃ¥MA YAPAN9'!-EZUNUVE'yRME%NGELLILER0ROJE,IDERI +~RÃ¥AT#EYLANTEKNOLOJININ /SCAR¯Ã&#x2020;SAYÃ&#x2020;LAN'3-!¯DE iki kez üst üste ödül alan TEKUYGULAMAOLAN(AYAL /RTAãÃ&#x2020;MVED~NYANÃ&#x2020;NEN AKÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;BASTONU7%7!,+¯UN GELIÃ¥TIRILMES~RECINIANLATTÃ&#x2020; 9'!-EZUNUVE494 4EMIZ 9ARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;4EKNOLOJILER +URUCU/RTAãÃ&#x2020;#IHANdZALEVLI ISEG~NEÃ¥ENERJISIALANÃ&#x2020;NDA D~NYADAILKOLANPROJELERIVE 4~RKIYE¯NINENB~Y~KY~ZER G~NEÃ¥ENERJISISISTEMIOLARAK "~Y~KlEKMECE'yL~~ZERINEKURULAN(YDROSOLARhPROJESINIANLATTÃ&#x2020;9'!+URUCUSU VE9yNETIM+URULU"AÃ¥KANÃ&#x2020; 3INAN9AMANISE ¬$~NYA¯YÃ&#x2020; lIFTKANATLÃ&#x2020;GENlLERKURTARACAK6ICDANLÃ&#x2020;VETEKNOLOJI GELIÃ¥TIRENGENlLER­DEDI 53


Ä°NOVASYON / TÃ&#x153;RKÄ°YE Ä°NOVASYON VE GÄ°RÄ°Å&#x17E;Ä°MCÄ°LÄ°K HAFTASI

3DWURQODUGHQH\LPOHULQLSD\ODË&#x201A;WÃ&#x2014;

ë

NOVASYONVE'IRIÃ¥IMCILIK(AFTASÃ&#x2020;KAPSAMÃ&#x2020;NDA 0ATRONLAR/KULUSAHNESINDEB~Y~KGIRIÃ¥IMCI PATRONKENDIHIKAYELERINI VETECR~BELERINIANLATTÃ&#x2020; eNL~Ã¥EF!RDA4~RKMEN !RZUM+~l~K%V!LETLERI !ä9yNETIM+URULU"AÃ¥KANÃ&#x2020;-URAT+OLBAÃ¥Ã&#x2020; -ODA TASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;!RZU+APROL 4~RKIYE'IRIÃ¥IMCILIK6AKFÃ&#x2020; "AÃ¥KANÃ&#x2020;3INA!FRA 9EMEKSEPETI+URUCU/RTAãÃ&#x2020;.EVZAT!YDÃ&#x2020;N 3ERI'IRIÃ¥IMCI (AKAN"AÃ¥VE#UP/F*OY +URUCU/RTAKLARÃ&#x2020;%BRU $yÃ¥EKlIILE3UZAN3EREZ GIRIÃ¥IMCILERIDENEYIMLERINI PAYLAÃ¥TÃ&#x2020;

54


*LULË&#x201A;LPFLOHUVDKQHGH

T

~RKIYEëNOVASYONVE 'IRIÃ¥IMCILIK(AFTASÃ&#x2020; ëSTANBUL¯UULUSLARARASÃ&#x2020;BIRGIRIÃ¥IMCILIKMERKEZI HALINEGETIREREK GIRIÃ¥IMCILIãINB~T~NPAYDAÃ¥LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BULUÃ¥TURDU"UlERlEVEDEYENIGIRIÃ¥IMLEREFÃ&#x2020;RSAT SUNMAAMACÃ&#x2020;TAÃ¥Ã&#x2020;YAN"ORN 'LOBALëSTANBULETKINLIãIDE HAFTASÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDAD~ZENLENDI dNDEãERLENDIRMEDESElILENYERLIVEYABANCÃ&#x2020; TOPLAMDAGIRIÃ¥IMCI KURULAN0EGASUSVE'LOBAL 3AHNELERINDEJ~RIILEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARASUNUMYAPTÃ&#x2020;'IRIÃ¥IMCILER PROJELERIHAKKÃ&#x2020;NDAKIBILGILERIKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARLA DETAYLÃ&#x2020;OLARAKPAYLAÃ¥TÃ&#x2020; 55


İNOVASYON / İNOVALİG

ūQRYDV\RQ

˂DPSL\RQODU×

EHOOLROGX

7å0YH,033URYH$FDGHP\LãELUOLæLLOHEXVHQHG|UGQFV JHUoHNOHãWLULOHQåQRYD/å*\DUÖãPDVÖQÖQ|GOW|UHQL7UNL\H åQRYDV\RQYH*LULãLPFLOLN+DIWDVÖ·QÖQVRQJQQGHJHUoHNOHãWL 7UNL\H·QLQLQRYDV\RQãDPSL\RQODUÖ|GOOHULQL&XPKXUEDãNDQÖ 5HFHS7D\\LS(UGRæDQ·ÖQHOLQGHQDOGÖ

T

ë-IN %KONOMI "AKANLÆãÆNÆNKOORDINASYONUNDA D~ZENLEDIãI4~RKIYEëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK(AFTASÆ#UMHURBAåKA56

NÆ2ECEP4AYYIP%RDOãAN VE%KONOMI"AKANÆ.IHAT :EYBEKCININKATÆLDÆãÆKAPANÆåETKINLIãIYLESONAERDI 4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI 4ë- VE)-03ROVE!CA-

DEMYIåBIRLIãIYLEBUSENE DyRD~NC~S~GERlEKLEåTIRILENëNOVA,ë'YARÆåMASÆNÆN yD~LLERISAHIPLERINIBULDU äIRKETLERIINOVASYONYETKINLIKLERINEGyREDEãERLENDI-

RENVEINOVASYONK~LT~R~N~N GELIåTIRILMESINIHEDEFLEYEN ëNOVA,ë'DE !VRUPADA ~LKEDEUYGULANANVE)-03ROVE!CADEMYNINY~R~TT~ã~)-0ROVEMETODOLOJISIYLEDEãERLENDIRMEYAPÆLÆYOR ëNOVA,ë'EKATÆLANFIRMALAR HEM4~RKIYEHEMDE!VRUPA STANDARTLARÆNDAINOVASYON KARNELERINIELDEEDIYOR4ë- ëNOVA,ë'IKINCILERIVE ~l~NC~LERINEyD~LLERI%KONOMI"AKANÆ.IHAT:EYBEKCI 'ENlLIKVE3POR"AKANÆ/SMAN!åKÆN"AKVE4ë- "AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI TARAFÆNDANVERILDIëNOVA,ë' åAMPIYONLARÆISEyD~LLERINI #UMHURBAåKANÆ2ECEP4AYYIP%RDOãAN¯ÆNELINDENALDÆ

ðTUBOCVMHJSJéJNDJMJLUF VMVTMBSBSBTÉNBSLB IBMJOFHFMFDFL #UMHURBAåKANÆ%RDOãAN 4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI TARAFÆNDAND~ZENLENENëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK(AFTASÆ +APANÆå4yRENINDEYAPTÆãÆ KONUåMADA ETKINLIãIN HAYÆRLÆNETICELERDOãURMASÆNÆ


SANAYIIåBIRLIãINEDAYANAN INOVASYONODAKLÆMENTORLUK PROGRAMÆKAPSAMÆNDASERTIFIKAALANKIåILERIDEKUTLADÆ%RDOãAN ETKINLIãINILERIKIYÆLLARDADAHADAZENGINLEåEREKS~RECEãINEINANDÆãÆNÆSyYLEDI

(JSJéJNTFSNBZFTJ GPOMBSÉOÉIBSFLFUF HFmJSNFMJZJ[

TEMENNIETTI%TKINLIãIND~ZENLENMESINDEEMEãIGElEN VEKATKÆDABULUNANHERKESE TEåEKK~REDEN%RDOãAN 4~RKIYEëNOVASYON(AFTASÆNÆN ëSTANBULUNK~RESELKIMLIãI DEDIKKATEALÆNARAK 4~RKIYEëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK (AFTASÆHALINEDyN~åT~R~LMESINIDEISABETLIBIRKARAR OLARAKGyRD~ã~N~NALTÆNÆ lIZDI%RDOãAN ByYLECEHEM ëSTANBULUGIRIåIMCILIKKONUSUNDAULUSLARARASÆBIRMARKAHALINEGETIRMEHEMDE 4~RKIYEDENMILYARDOLARLÆK GIRIåIMCILERlÆKARMADOãRULTUSUNDABIRLIKTElALÆåABILECEKLERINIVURGULADÆ(AFTA BOYUNCATECR~BELERI BIRIKIMLERI TENKITVETEKLIFLERIYLE KATÆLÆMCÆLARAILHAMVERENT~M KONUåMACÆLARÆDAKUTLAYAN %RDOãAN PROJELERISERGILENEN VEDEãERLENDIRMESONUNDA ILK~lEGIREREKyD~LELAYÆKGyR~LENYERLIVEYABANCÆGIRIåIMCILERIDETEBRIKETTI #UMHURBAåKANÆ%RDOãAN ëNOVA,ë'KAPSAMÆNDAKATEGORIDEyD~LALANFIRMALARÆNTEMSILCILERINI ~NIVERSITEí

4~RKIYENINULUSLARARASÆREKABETTEKIG~C~N~ARTÆRACAK GIRIåIMLERINNEåV~NEMABULMASÆNÆSAãLAMAKGEREKTIãINI VURGULAYAN%RDOãAN +AMUNUN ~NIVERSITELERINVEyZEL TEåEBB~S~NDESTEKLEDIãIGIRIåIMCILIKVEKULUlKAMERKEZLERI BUBAKÆMDANyNEMARZEDIYOR(EDEFLERIMIZEULAåMAK IlIN KAMUNUNSUNDUãUDESTEKLERINYANÆSÆRAAYNÆAMAlLA YATÆRÆMYAPANGIRIåIMSERMAYESIFONLARÆNÆDAHAREKETEGElIRMELIYIZdZELSERMAYEFONLARÆSEKTyR~N~NSONYÆLLARDA ULUSALVARLÆKFONLARÆ YATÆRÆM FONLARÆ AILEåIRKETLERI NITELIKLI YATÆRÆMCÆLARDANKAYDADEãER BIRMEBLAãTOPLADÆãÆNÆBILIYORUZDEDI$~NYADADE BINCIVARÆNDABULUNAN yZELSERMAYEFONUSAYÆSÆNÆN BUG~NBININ~ZERINElÆKTÆãÆNÆKAYDEDEN%RDOãAN åyYLE KONUåTU"UFONLARYAKLAåÆK TRILYONDOLARLÆKBIRKAYNAãÆ YyNETIYORLAR3EKTyR~NGELECEKYÆLDATRILYONDOLARLÆKBIRB~Y~KL~ãEULAåACAãÆ yNGyR~L~YOR"UPASTADAN DAHAFAZLAPAYALABILMEKIlIN HEM~MITVADEDENGIRIåIMCILEREHEMDEBAåARÆLÆFONYyNETICILERINEIHTIYACÆMÆZVAR$IãERTARAFTANB~Y~KåIRKETLERIN KURDUãUGIRIåIMSERMAYESI FONLARÆ SADECEYÆLÆNÆN ILKYARÆSÆNDAD~NYAGENELINDEMILYARDOLARÆN~ZERINDE YATÆRÆMYAPMÆåDURUMDALAR eLKEMIZDEKIB~Y~KåIRKET-

“Türkiye’nin üretim, tasarım ya da girişimcilikle ilgili bir sıkıntısı yok. Şimdi artık bunları kuvveden fiile geçirme zamanıdır. Türkiye orta gelir tuzağından ancak bu şekilde kurtulabilir. Bizim yerimiz gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkeler sınıfıdır.”

LERINDEDEBENZERåEKILDE FONLARKURARAK GIRIåIMCILERE YATÆRÆMYAPMALARÆNÆBEKLIYORUZ"URADAKIDESTEKSADECE MADDIOLARAKDEãIL TECR~BE PAYLAåÆMÆåEKLINDEDEOLMALÆDÆR"ASIRETLIIåADAMLARÆMÆZ TECR~BELERINIGENlIåADAMLARÆMÆZA BUNUNYANÆNDAGENl GIRIåIMCILERIMIZEAKTARARAK ONLARÆNFÆRSATLARÆGyRMELERINI TEMINETMELIDIR

:LTFLUFLOPMPKJMFSEF JISBDBUBZJOFmPLJEEJBMÉ EFTUFLMFSWFSJZPSV[ 4yRENDEKONUåAN%KONOMI "AKANÆ.IHAT:EYBEKCIISE 4~RKIYE¯NINTEKNOLOJIKANLAMDAKURULACAKCESURVEYENID~NYADADAYERINIALACAãÆNÆ

VURGULADÆ4ÆPTEKNOLOJILERI ULAåTÆRMATEKNOLOJILERI TARÆMTEKNOLOJILERIVESAVUNMA SANAYISIGIBIILERITEKNOLOJIDE~RETIMYAPACAKFIRMALARA D~NYANÆNENGENIåTEåVIKINI VERDIKLERINIHATÆRLATAN:EYBEKCI ¬9ATÆRÆMCÆLARLASADECE BUYÆLYAPTÆãÆMÆZGyR~åMELEREGyRE yN~M~ZDEKIYÆLLARDA BAåLATACAãÆMÆZYATÆRÆMLARÆN TUTARÆMILYAR4,¯NIN~ZERINDEDIR0ROJE"AZLÆ4EåVIK 3ISTEMIILEY~KSEKTEKNOLOJILERDEIHRACATAYINElOKIDDIALÆ DESTEKLERVERIYORUZeRETIM VEIHRACATYAPÆSÆNÆDEãIåTIRECEKT~MBUDESTEKLEREKONOMIMIZIlINDE!Rí'E¯NINALDÆãÆ PAYÆNARTÆRÆLMASÆYLAG~lLENDIRILMELIDIR­DEDI 57


İNOVASYON / İNOVALİG

ð/07"-ð(è".1ð:0/-"3*

“İnovasyon Stratejisi” Türkiye şampiyonu Farplas Oto Yedek Parça adına CEO Ömer Burhanoğlu

“İnovasyon Döngüsü” Türkiye şampiyonu Temsa Global adına Sabancı Holding YK Başkanı Güler Sabancı

“İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” Türkiye şampiyonu Arzum Elektrikli Ev Aletleri adına YK Başkanı Talip Murat Kolbaşı

“İnovasyon Kaynakları” Türkiye şampiyonu Turkcell adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça

İnovaLİG İkincilik Ödülleri İnovasyon Stratejisi – Organik Kimya İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü – Saray Bisküvi İnovasyon Döngüsü – THY ve Sun Tekstil İnovasyon Kaynakları – Rollmech Automotive İnovasyon Sonuçları – SBS Bilimsel Bio Çözümler

“İnovasyon Sonuçları” Türkiye şampiyonu VSY Biyoteknoloji adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş

58

İnovaLİG Üçüncülük Ödülü İnovasyon Stratejisi – Kordsa İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü – Aktif Yatırım Bankası İnovasyon Döngüsü – Uyumsoft İnovasyon Kaynakları – Maxion Jantaş İnovasyon Sonuçları – Barida KOBİ Özel Ödülü – Evteks


5ð.ð/07"4:0/e%f--&3ð

"Patent Liderliği Özel Ödülü" Arçelik adına CEO Levent Çakıroğlu

"Hizmet İnovasyonu Özel Ödülü" Çalık Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık

"Açık İnovasyon Özel Ödülü" Sabancı Holding adına Sanayi Grubu Başkanı Cenk Alper

"Girişim Finansmanı Özel Ödülü" Türk Ekonomi Bankası (TEB) adına Genel Müdür Ümit Leblebici

"İnovasyon Dönüşümü Özel Ödülü" Türk Hava Yolları (THY) adına Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı

"İletişim İnovasyonu Özel Ödülü" Turkcell adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça

TİM İnovasyon Ödülleri, 6 yıldır inovasyon haftalarının sponsorluğunu üstlenen Arçelik, Çalık Holding, Sabancı Holding, Türkiye Ekonomi Bankası, Türk Hava Yolları ve Turkcell'e verildi.

59


SİNERJİ / FİRMALAR

RWRPRELOODVWLʖLQGHQ·LQL.RUGVDJoOHQGLUL\RU

ALİ ÇALIŞKAN Kordsa CEO

K

ordsa, 1973 YÆLÆNDABIR3ABANCÆ (OLDINGIåTIRAKI OLARAKëZMIT¯TE LASTIK~RETICISIFIRMALARA KORDBEZIIMALETMEK~ZERE KURULDU+ORDSA#%/¯SU !LIaALÆåKAN ¬(AYATÆ G~lLENDIRMEMISYONUMUZ KATMADEãERLIVEYENILIKlI G~lLENDIRMETEKNOLOJILERIMIZLEILERLEMEKHEDEFIYLE!MERIKA¯DAN!SYA 0ASIFIK¯EKADARGENIåBIR COãRAFYADAFAALIYETLERIMIZI S~RD~R~YORUZ4~RKIYE !MERIKA "REZILYA 4AYLAND %NDONEZYAOLMAK~ZERE ~LKEDEKITESISIMIZDE BINEYAKÆNlALÆåANÆMÆZLAFAALIYETGySTERIYORUZ­ DIYOR+ORDSA¯NÆNTEKNOLOJI

60

VEPAZARLIDERLIãI KUVVETLI GLOBALAYAKIZIVEG~lLENDIRMETEKNOLOJILERINDEKIUZUN YÆLLARADAYANANTECR~BESI SAYESINDEBUG~ND~NYA GENELINDE¬'~lLENDIRICI 4HE2EINFORCER­UNVANÆNÆN KABULGyRD~ã~N~SyYLEYEN aALÆåKAN ¬$~NYADA~RETILEN HEROTOMOBILLASTIãINDEN¯INIVEHERUlAK LASTIãINDEN¯SINI+ORDSA G~lLENDIRIYOR+ORDSA YÆLÆNDABAåLADÆãÆYATÆRÆMLARLAFAALIYETALANÆNÆLASTIK G~lLENDIRMEDEN KOMPOZITTEKNOLOJILERIVEINåAAT G~lLENDIRMETEKNOLOJILERINE DOãRUGENIåLETTI­DIYEREK SyZLERINEDEVAMEDIYOR

&OEPOBOÉNMÉ MBCPSBUVWBSBMUZBQÉTÉ #%/!LIaALÆåKAN¬!Rí'EVE INOVASYON IåEBAKÆåÆMÆZÆN TEMELINIOLUåTURUYOR $~NYAGENELINDE PATENTBAåVURUMUZVAR BUNLARDANUTESCIL EDILMIåDURUMDA ADET DEBULUåUMUZVAR­DIYORVE åyYLEDEVAMEDIYOR ¬ëLK!Rí'EMERKEZIMIZ YÆLÆNDAëZMIT¯TEKURULDU "UTEKNOLOJIMERKEZIMIZDE FAALIYETGySTERDIãIMIZEND~STRILERE YAKÆNSEKTyRLERE VEPOTANSIYELPAZARLARA

YyNELIKYENI~R~N S~RElVE TEKNOLOJILERGELIåTIRIYORUZ +OMPOZIT4EKNOLOJILERI-~KEMMELIYET-ERKEZI¯NDEKI !Rí'EMERKEZIMIZISE"AKANLÆKTARAFÆNDANONAYLANAN IKINCI!Rí'EMERKEZIMIZ OLDU 4~RKIYE¯DEKIKOMPOZIT ALANÆNDAKIENDONANÆMLÆLABORATUVARALTYAPÆSÆNASAHIP +OMPOZIT4EKNOLOJILERI-~KEMMELIYET-ERKEZITEMEL ARAåTÆRMADAN TASARÆMAVE PROTOTIPPARlA~RETIMINE KADART~MSEKTyREDESTEK VERIYOR"UMERKEZDE ARAåTÆRMACÆLAR TASARÆMCÆLAR M~HENDISLER ~RETIMS~RECI SORUMLULARÆVElALÆåANLAR DOKTORAyãRENCILERI DOKTORASONRASÆARAåTÆRMACÆLAR yãRETIM~YELERI KULUlKAFIRMAGIRIåIMCILERIAYNÆEKOSISTEMDEBULUNUYOR+ORDSA VE3ABANCÆeNIVERSITESI BU MERKEZB~NYESINDE!VRUPA "IRLIãIDESTEKLIPROJELERE DAHILOLMAYABAåLADÆ +ORDSAOLARAKBUMERKEZDE ~R~NGELIåTIRMEVEKOMPOZITSEKTyR~IlINPREPREG BEZ PANELMALZEMESERI ~RETIMLERIDEYAPÆYORUZ dZELLIKLEHAVACÆLÆKVE OTOMOTIVSEKTyRLERINDE KOMPOZITKULLANÆMÆYLADAHA SAãLAMVEDAHAHAFIFARAlLAR ~RETILMESIIlINKOMPOZIT MALZEMELERGELIåTIRIYORUZ dRNEãIN OTOMOTIVSEKTyR~NDE~RETIMHÆZÆNÆARTÆRAN VEVERIMLILIKARTÆåÆSAãLAYAN BIRRElINETEKNOLOJISIGELIåTIRDIKDAKIKALÆKPRESTE K~RLENMES~RESINIYENI RElINETEKNOLOJIMIZLEDAKIKAYAD~å~R~RKENKALÆBÆN SOãUTULMASÆNÆGEREKTIRENEK S~REYIDEBERTARAFETTIK

,ASTIKG~lLENDIRMETEKNOLOJILERIALANÆNDAGELECEK NESILLEREDAHAIYI DAHA S~RD~R~LEBILIR~R~NLER GELIåTIRMEMISYONUMUZVE ¬'~lLENDIRICI­KIMLIãIMIZLE RESORSINOLVEFORMALDEHIT IlERMEYENlEVRECIBIR YAPÆåTÆRÆCÆFORM~L~~ZERINDE ¯DENBERIlALÆåÆYORDUK!lÆKINOVASYONUNEN B~Y~KDESTEKlILERINDENBIRI OLARAK BUALANDAKIDERIN BILGIBIRIKIMIMIZIVEUZMANLÆãÆMÆZÆLASTIKSEKTyR~N~N yNEMLIOYUNCULARÆNDANOLAN #ONTINENTALILEBIRLEåTIRDIK"IZKIMYASALYAPÆYÆ GELIåTIRIRKEN#ONTINENTALDE UYGULAMAYLAILGILITEKNOLOJILERIGELIåTIRIYOR"UIåBIRLIãI lERlEVESINDELASTIKKORD BEZIKUMAåÆBANYOSUNDA KULLANÆLANFORM~LDEDEãIåIKLIKYAPMAYÆBAåARDÆK­

5SLJZF²EFOEOZBZB UFLOPMPKJJISBmFEFS EVSVNBHFMEJL 4ë-TARAFÆNDANBUYÆL¯NCÆSÆ D~ZENLENENëNOVASYONVE 'IRIåIMCILIK(AFTASÆKAPSAMÆNDAëNOVASYON3TRATEJISI KATEGORISINDE+ORDSA¯NÆN DERECEYEGIREREKyD~L ALMASÆNÆYORUMLAYAN!LIaALÆåKAN ¬"UG~N4~RKIYE¯DEN D~NYAYATEKNOLOJIIHRAl EDERDURUMAGELDIKVE ALDÆãÆMÆZBIRlOKyD~LLE®ëNOVASYON,IDERI¯UNVANÆMÆZÆ PEKIåTIRDIKSENESI DEyNCEKIYÆLLARGIBIHEM YURTIlINDEHEMDEGLOBAL ANLAMDALIDERLIãIMIZINALDÆãÆMÆZyD~LLERLEPERlINLEDIãI BIRYÆLOLDU4ë-TARAFÆNDAN BUyNEMLIyD~LELhYÆKGyR~LMEKTENDOLAYÆGURURLUYUZ­ åEKLINDEKONUåTU


İş Bankası E-İhracat Paketi Dünyanın her yerine kolayca ihracat yapın, işinizi büyütün.

Shopio e-ticaret yazılımıyla internet sitenizi kolayca kurun, İş Bankası Sanal POS’uyla 15 farklı para birimi ve alternatif ödeme yöntemleriyle satış yapıp ödemelerinizi güvenle alın. DHL Express ile ürünlerinizi tüm dünyaya gönderin. Tüm bu hizmetleri indirimli olarak sunan e-ihracat paketi İş Bankası şubelerinde sizleri bekliyor. Talep ve görüşleriniz için: eticaret@isbank.com.tr isbank.com.tr | 0850 724 0 724


SİNERJİ / FİRMALAR

İnovasyon Şampiyonu Farplas ‘Yenilik ile büyüyor’

ÖMER BURHANOĞLU Farplas A.Ş. CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi

6

5 bin ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG projesi kapsamında verdiği “İnovaLİG Ödülleri” sahiplerine ulaştı. “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Farplas Oto Yedek Parça adına ödülü, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nın son gününde Farplas A.Ş. CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Burhanoğlu ile Farplas’ın “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde Türkiye Şampiyonu olma hikâyesini konuştuk.

Firmanızın faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Farplas, Fark Holding A.Ş. bünyesinde olup, bu yıl 50’nci yaşını kutlayacak. 1968 yılında 62

Bayrampaşa’da küçük bir atölyeden bugünlere gelen, holdingleşen bir şirketin 50’nci yılı, gerçekten dönüm noktası. Fark Holding’in; otomotivden beyaz eşyaya, inşaattan turizme kadar geniş bir faaliyet alanı olmakla birlikte, amiral gemimiz olan Farplas; Türkiye’deki yerleşik tüm araç üreticilerine (Toyota, Renault, Hyundai, Tofaş, Ford, Honda) ve onların belirli yurt dışı lokasyonlarına geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir. Bu ürün gamında, araçların tüm iç plastik giydirme parçaları, ön panel ve kapı paneli, orta konsol gibi sistem parçalarını; arka rüzgârlık, kapı çıtaları, orta direk dış giydirmeleri gibi araç rengi boyalı dış ve boyasız diğer tüm dış plastik parçaları yer alıyor. Bugün Türkiye’de kendi alanında en çok tercih edilen ve lider yan sanayi kuruluşu olan Farplas, tasarımdan başlayarak üretime kadar, proses ve kalıp geliştirme, proje yönetimi yetkinlikleriyle birlikte değer zincirinin tamamına sahip. Ayrıca, çalışmış olduğumuz üreticilerin Kore, İngiltere, Fransa gibi mühendislik ve tasarım merkezlerinde yerleşik tasarım ekiplerimiz bulunuyor. 2009’de kurulan, şu anda

120 çalışana sahip Ar-Ge merkeziyle, kuruluşundan bu yana yeni teknolojilere ve tasarıma olan bakış açısı ve yatırım kararlılığı ile geleceğe yönelik araştırmaları da belirlediği öncelik alanlarına göre etkin bir şekilde sürdürüyor.

İnovasyona yaptığınız yatırım sonucu TİM tarafından verilen İnovaLİG ödüllerinde “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde şampiyon oldunuz, firmanızın Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından bahseder misiniz? Firmamızda, temel yapı taşlarından biri sürekli yenilik ve yeni alanlara yatırımdır. Bu nedenle, inovasyon çalışmalarımızı yapılandırırken, özünde olan bu kültür ve değerlerden hareket ettik. Bu açıdan baktığımızda, geçmişten itibaren sıralayabileceğimiz birçok yenilik örneği ve organizasyonel gelişimi sağlayan itici güçleri görmek mümkün. Bu yenilikçi kapasite ile aldığımız iş sonuçlarında, ciromuz son 5 yılda 2,5 kat büyüdü ve İSO 500 sıralamasında istikrarlı bir artış ile 490’ıncı sıradan 216’ncı sıraya yükseldi. Sektör büyüme ortalamasının neredeyse iki katı bir büyüme

ivmesi yakaladık. 8 ülkede 14 ayrı merkez ile tasarım faaliyeti yürüten şirketimizin Ar-Ge harcamalarının ciroya oranı yüzde 3 civarında. Öncelikle, stratejilerimizi “yenilik ile büyüme” üzerine kurguladık. Bu nedenle, inovasyon stratejilerimiz aynı zamanda şirketimizin temel iş stratejileri ile birebir örtüşüyor. Bu stratejilerimiz, düzenli olarak gözden geçirilmekte, tüm yönetim kademelerinin katılımı ile yıllık hedeflere indirgenmekte, projelerimiz ile de hayata geçmektedir. Temel stratejilerimiz çerçevesinde öncelikli inovasyon çalışma alanlarımız; “Operasyonel mükemmeliyet sağlama amaçlı dijital üretim dönüşümünü gerçekleştirmek, Ürünlerde katma değerli ürünleri geliştirmek ve üretmek, değişen otomotiv sektöründe, dijitalleşmenin getirdiği bağlantılı araçlar ve yeni iş modelleri üzerine yatırımlar yapmak” olarak sıralanabilir. Bunlardan ilk alan için, yaygın terminolojisi ile Endüstri 4.0 üzerinde çalışıyoruz. Bilgi işlem ekibimize bu alanda yeni yetenekleri katarak ve somut projeler ile üretimde dijitalleşmeyi sağlama yolunda


ilerliyoruz. Katma değerli ürünler, bizim alanımızda, hem birçok operasyonu içeren üretimleri, hem de OEM ve nihai müşteriyi memnun edecek ağırlık hafifletme gibi çalışmaları içeriyor.

Farplas’ın beraber proje ürettiği ve çalışmalarını sürdürdüğü paydaşları hakkında bilgi verir misiniz? Son olarak, bağlantılı araç teknolojilerine yatırım yapmakta olan F+ Ventures adlı, bir “corporate venture” yapılanması oluşturduk. Bu şirketimiz aynı zamanda, bu alanda çalışmalarını yürüten bir iç girişim kolumuza da destek veriyor. Bu programlar kapsamında birçok farklı paydaş ile işbirlikleri yürütüyoruz.

Malzeme ve ekipman tedarikçileri, yurtiçi ve dışındaki üniversiteler ile enstitüler, kümelenme çalışmaları, ana sanayi firmaları; bizim inovasyon ekosistemimiz içinde anahtar rol alan grupları oluşturuyor. İletişimi sağlamak için; hem kişisel ilişkileri etkin tutmayı, hem de fuar, Ar-Ge merkezleri zirvesi gibi oluşumlarda yer almayı tercih ediyoruz. İnovasyon yolculuğunda bir diğer dönüm noktamız, kurumsal inovasyon sisteminin kurulması amacıyla daha sonra TİM’in liderliğinde İnoSuit olarak sunulan modelin, Sabancı Üniversitesi’nden uzmanlar ile şirket içinde uygulanmaya geçirilmesi oldu. Bu sistemin bir parçası olarak, organizasyonumuzda da bir “İnovasyon

Direktörlüğü” kurduk. Bu direktörlük, hem şirket dışından işbirliği fırsatlarının değerlendirmesinde, hem şirket içi fikirlerin yönetiminde, hem de inovasyon projelerinin yönetiminde görev üstlenmiş durumda.

İlk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? İnovaLİG ile ülkemizde yenilik alanındaki çalışmalarda şirketlerimizin bilincinin arttığına tanık olmaktayız. Uygulanan modelin

tüm boyutları içermesi nedeniyle sadece yapılan projeler değil, bundan sonraki sürdürülebilir yenilik kapasitesinin geliştirilmesine de etkisi çoktur. Bizim gibi, uzun yıllardır yenilik ile büyümeyi kendine hedef seçmiş bir şirket için de eksiklerini tamamlama amaçlı destek oldu. İnovalig – İnovasyon Liderleri Yarışması’nda “İnovasyon Stratejisi” dalında bizi birinciliğe layık gören TİM’e ve ödülü takdim eden Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden teşekkür ediyoruz.

63


SİNERJİ / FİRMALAR

Türkiye’nin patent şampiyonu Arçelik Yüksek kalite ve uygun maliyet

OĞUZHAN ÖZTÜRK Arçelik A.Ş. Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

A

rçelik A.Ş. bugün; dünya çapında 30 bin çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland ve Pakistan’da olmak üzere 7 ülkede 18 üretim tesisi, 32 ülkede 34 satış ve pazarlama ofisi ve 11 markasıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus ve Dawlance) 145’ten fazla ülkede ürün ve hizmet sunuyor. 3 bin yetkili satıcı ve 550 satış sonrası servis noktasını barındıran benzersiz bir dağıtım ve hizmet ağı mevcut. Arçelik’in konsolide cirosu 2016 yılında yüzde 13,6 artarak 16,1 milyar liraya yükselirken; net kârı yüzde 46 artış ile 1,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirket, Türkiye’de beyaz eşya, ankastre ve klima ürün kategorilerinde liderliğini korurken, global pazarda da hızlı büyümesini sürdürüyor. 66

Arçelik’in Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmaları sonucunda rekabette fark yaratacak ürünler tasarlıyoruz. ArGe çalışmalarımız, bizi rekabetteki ürünlerden farklılaştıran ileri teknoloji ve yüksek kaliteye sahip ürünleri daha uygun maliyetlerle tüketicilerimize sunmamıza olanak sağlıyor” diyor. Arçelik, Türkiye’deki 10, Tayvan, İngiltere, Portekiz ve ABD’deki 4 Ar-Ge Merkezi olmak üzere toplam 14 Ar-Ge Merkezi, uluslararası olarak 3 bine yakın patent başvurusu ile Türkiye’de sektöründe Ar-Ge lideri konumunda bulunuyor. Arçelik, Türkiye'nin yıllardır tartışmasız patent şampiyonu ve uluslararası seviyede ise, son 10 yıldır, Dünya Fikri Haklar Örgütü’nde en çok Uluslararası Patent başvurusuna sahip ilk 200 şirket arasındaki tek Türk

şirketi. Arçelik listede 2016 yılında 78’inci sıradayken, 2017 yılında 74’üncülüğe yükseldi. Ayrıca Avrupa Patent Ofisi’nin 2015 yılı yıllık raporuna göre, Arçelik en çok Avrupa Patent Başvurusu yapan ilk 150 firma arasında yer alıyor. Arçelik dünya pazarlarındaki yüksek hedeflerine Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerini artırarak emin adımlarla yürüyor. Bu çerçevede 2017 yılı içerisinde Garage, Atölye 4.0 ve TECH PRO Akademi gibi bizi bir adım öteye taşıyacak önemli yatırımlara imza atıldı.

26 yıllık Ar-Ge deneyimi “Sektöründe sürekli fark yaratan, ürünleri ve sahip olduğu teknolojilerle liderliğini global arenaya taşıyan Arçelik’in başarısının arkasında 26 yıllık Ar-Ge deneyimi ile birlikte şirketin genlerinde bulunan inovasyon yetkinliği yer alıyor” diyen Oğuzhan Öztürk şöyle devam ediyor: “Yatırımlarımıza kararlılıkla devam ederken, Ar-Ge, inovasyon, kalite, tasarım,

marka ve tüketiciler stratejimizin odağında bulunuyor. Hızla gelişen bir teknoloji devrimine tanık oluyoruz. Mobilite, sosyal ağlar, dijitalleşme ve buna bağlı olarak gelişen yeni trendler ile birlikte iş yapış ve yaşam tarzları değişiyor. Tüm dünyada herkes, her yere ürün satabilir hale geliyor. Biz de bu trendleri yakından takip ederek, kendimizi nasıl farklılaştırabiliriz, diye düşünüyoruz. Sürdürülebilir karlı büyüme hedefimize, yalnızca mevcut pazarlarımız, işlerimiz ve yetkinliklerimizle sınırlı kalarak ulaşamayacağımızı biliyoruz. Bu yüzden inovasyonu stratejimizin temel yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. İnovasyon alanında uluslararası standartlarda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde böylesine değerli ödüller almak bizi gururlandırıyor. 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde Arçelik A.Ş. ‘Genel Sıralamada Türkiye Birinciliği ödülünün yanında, ‘Dayanıklı Tüketim Malları Alanında da Sektör Birinciliği’ ödülüne de layık görüldü. Alınan bu ödüller yaptığımız Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının tescili niteliğinde olduğu için hem bizleri gururlandırıyor hem de bu çalışmaları daha da ileriye taşımak için gerekli motivasyonu sağlıyor.”


SİNERJİ / FİRMALAR

7DU×PYHKD\YDQF×O×NWDLQRYDWLIo|]POHU

NEJAN HATKO Hatko Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yard.

H

ATKOäIRKETLER 'RUBUKURULUåU OLAN(ATKO+AUlUK!ä HAYVAN YATAKLARÆ BUZAãÆYUVALARÆ VEOTOMATIKKAåAãÆLAR~RETEREKTARÆMVEHAYVANCÆLÆK ALANÆNDAINOVATIFlyZ~MLER SUNUYOR(ATKOäIRKETLER 'RUBU9yNETIM+URULU "AåKAN9ARDÆMCÆSÆ.EJAN (ATKO YÆLÆNÆNBAåÆNDA HAYVANYATAãÆ~RETMEYE BAåLADÆKLARÆNÆBELIRTEREK (ERåEY-UTLUëNEKLERëlIN SLOGANÆYLABAåLADÆKLARÆBU ALANDA ILKYÆLBINYATAK ~RETIMINIHEDEFLEDIKLERINI ANCAKBINSATÆåA ULAåTÆKLARÆNÆSyYLEDI "U~R~N~PIYASAYAlÆKARMADANyNCE3IVAS¯TABIR

68

lIFTLIKTEDENEMELERYAPMAYABAåLADÆKLARÆNÆAKTARAN (ATKO ¬(AYVANLARÆNTEPKISI NEDIR RAHATEDEBILECEKLER MIDIYE"UNUNLAILGILI DANÆåMANLÆKHIZMETIALDÆK (OLLANDA¯DATESTLERYAPTÆK aEVREFAKTyR~N~ARAåTÆRDÆK KIMYASALTESTLERYAPTÆK !VRUPASTANDARTLARÆNDA BIR~R~NORTAYAlÆKARDÆK ëLKSENEBINHEDEFLERKEN BINSATÆåAULAåTÆK!lÆKlASÆBUSONUCA ULAåÆLMASÆNDAHEM~R~N KALITESI HEMFIYAT HEM HAYVANATEMIZBIRORTAM SAãLAMASÆGIBI~R~N~N SAãLADÆãÆAVANTAJLARETKILI OLDUeRETTIãIMIZHAYVAN YATAKLARÆNÆNS~TVERIMINIDE Y~ZDEYEKADARARTÆRDÆãÆ ORTAYAlÆKTÆ!YRÆCAMEME UCUHASTALÆKLARÆNÆyNL~YOR HAYVANÆNKAYMAVED~åME PROBLEMINIORTADANKALDÆRÆYOR SOãUãUVESÆCAãÆIZOLE EDIYOR3AMANMASRAFÆNÆ ORTADANKALDÆRÆYORVEDAHA PEKlOKFAYDASÆVAR­DIYE KONUåTU "UOLUMLUFAKTyRLERIN ETKISIYLEIKINCISENESATÆåÆN BINElÆKTÆãÆNÆ AlÆKLAYAN(ATKO ~l~NC~ YÆLÆBINSATÆåILEKAPATTÆKLARÆNÆ åUANDABIN HEDEFINEDOãRUKOåTUKLARÆNÆSyYLEDI eR~NLERDEIHRACATAAãÆRLÆK VERDIKLERINIBELIRTEN.EJAN (ATKO4~RKMENISTAN &AS 2USYAVE !ZERBAYCAN¯A IHRACATYAPÆYORUZeRETIMIMIZINY~ZDE¯SINI IHRAlEDIYORUZ(EDEFIMIZ yN~M~ZDEKIYÆLIlERISINDEBUNUY~ZDE¯YE

lÆKARMAK$IãER~RETTIãIMIZ ~R~NLERDEY~ZDEIHRACATÆYAKALÆYORUZ"UNUNLA ILGILIDEYATÆRÆMLARÆMÆZ DEVAMEDIYOR"UASLÆNDA !VRUPA¯DAVE!MERIKA¯DA YÆLDÆRKULLANÆLANBIR~R~N AMABURADAlOKYENI"IZ ANLATÆYORUZINSANLARADEDI +ALITEYIHERZAMANyNPLANDATUTTUKLARÆNÆVURGULAYAN (ATKO+ALITELI UYGUNVE HÆZLÆTESLIMATLAlALÆåÆYORUZ IFADESINIKULLANDÆ

ðOPWBUJGSOMFS (ATKOHAYVANYATAKLARÆ lIFTLIKVEKyYAHÆRLARÆNDAIålILIKTENKAZANMAK KULLANÆMKOLAYLÆãÆSAãLAMAK AMACÆYLAHEMBESIHEMDE S~TSÆãÆRLARÆIlINTASARLANDÆ (ATKOHAYVANYATAKLARÆ-

NÆNyZELKANALTASARÆMÆILE YATAãÆNALTÆNDAVEETRAFÆNDA OLUåABILECEKByCEKLENMEVEHAYVANPISLIãININ BARÆNMASÆyNLENIYOR(ATKO !Rí'EM~HENDISLERININ ARAåTÆRMALARÆSONUCU~ST~N DRENAJSISTEMIVEyZELHAVA KANALLARÆSAYESINDEHAYVANLARÆNTEMIZLIãIVERAHATÆ D~å~N~LM~å (ATKOHAYVANKAåAãÆ HAYVANDAPSIKOLOJIKOLARAK RAHATLÆãÆSAãLAYARAKS~TVE ETVERIMINIARTÆRÆPHAYVANÆN GELIåIMINEB~Y~KKATKÆDA BULUNUYOR "UZAãÆLARÆNKONFORUVE D~å~N~LEREK~RETILEN BUZAãÆYUVALARÆIåLETMEDE OLUåABILECEKDÆåETKENLERDENYAVRULARÆKORUR

)BULPEBO MLFZFJISBDBU &UTBOLSAHALARÆIlINSENTETIKlIM~RETEN ATLETIZM PISTI HOKEYVEBEYZBOL SAHALARÆILETENISKORTLARÆ KURAN AYRÆCAHAYVANYATAãÆIMALEDENëSKENDERUN MERKEZLI(ATKOäIRKETLER 'RUBU ~LKEYEIHRACAT GERlEKLEåTIRIYOR


SÄ°NERJÄ° / FÄ°RMALAR

Å«QRYDV\RQLOH|]HOPDNLQHWDVDUÃ&#x2014;PÃ&#x2014;

ONUR KALFA Barida Makina Genel Müdür

2

YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA "URSA¯DAFAALIYETLERINEBAÃ¥LAYAN "ARIDA-AKINA SAHIPOLDUãUDENEYIMLI KADROSUILEBAÃ¥TAOTOMOTIV OLMAK~ZERE BEYAZEÃ¥YA INÃ¥AAT ELEKTRIK GÃ&#x2020;DA ILAlGIBI FARKLÃ&#x2020;SEKTyRLERDEFAALIYET GySTERENM~Ã¥TERILERINEyZEL ~RETIMVEMONTAJHATLARÃ&#x2020; TESTMAKINALARÃ&#x2020;VEKONTROL EKIPMANLARÃ&#x2020;TASARLAYÃ&#x2020;P ~RETIRKEN IHTIYACAYyNELIK HERT~RL~M~HENDISLIK PROJE VEOTOMASYONlyZ~MLERI SUNUYOR &IRMANÃ&#x2020;N~R~NPORTFyY~NDE YERALANVETAMAMEN M~Ã¥TERIYEyZELOLARAK TASARLANAN OTOMASYON SISTEMLERIVEROBOTIK

70

UYGULAMALARLABIRLIKTE PROJELENDIRILENMAKINELERI "ARIDA-AKINA'ENEL -~D~R~/NUR+ALFAÃ¥yYLE SÃ&#x2020;RALÃ&#x2020;YOR ¬dZEL~RETIMMAKINELERI VEHATLARÃ&#x2020; MONTAJTRANSFER MAKINELERIVEHATLARÃ&#x2020; TEST ISTASYONLARÃ&#x2020; KAMERALÃ&#x2020; VEKAMERASÃ&#x2020;ZKONTROL ISTASYONLARÃ&#x2020; ROBOTIKHATLAR VEUYGULAMALAR YAYVETEL B~KMEMAKINELERI MAKARALÃ&#x2020; DyNELSACÃ¥EKILLENDIRME ROLL FORM HATLARÃ&#x2020; PAKETLEME SHRINK MAKINELERI ILEKAYNAKVEKONTROL FIKST~RLERI¤­ "ARIDA-AKINAIlIN INOVASYONKAVRAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N TEKNIKVETEKNOLOJIK FAALIYETLERINYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RASOSYAL K~LT~REL KIÃ¥ISELGELIÃ¥IM VES~RElLERGIBIlEÃ¥ITLI ALANLARÃ&#x2020;KAPSADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AKTARAN VEFIRMANÃ&#x2020;NINOVASYON lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NDANBAHSEDEN /NUR+ALFAÃ¥yYLEDEVAM EDIYOR ‘NOVASYONODAKLÃ&#x2020;YAKLAÃ¥Ã&#x2020;M SAYESINDEFIRMAMÃ&#x2020;Z BUG~NEKADAR 4e"ë4!+ +/3'%"VE&0GIBIlEÃ¥ITLI PROGRAMLARILEDESTEKLENDI ¯DENFAZLAyZG~N!Rí 'EPROJESINIBAÃ¥ARÃ&#x2020;ILE TAMAMLADÃ&#x2020;YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA FIRMAMÃ&#x2020;Z"ILIM 3ANAYIVE

4EKNOLOJI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;¯NDAN!Rí 'E-ERKEZIONAYÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ALÃ&#x2020;RKEN %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NCA VERILEN4ASARÃ&#x2020;MVEeRí'E 0ROJE$ESTEãINIDEALMAYA HAKKAZANDÃ&#x2020;9~R~TT~ã~ !Rí'EVEINOVASYON PROJELERISONUCUNDA ULUSALVEULUSLARARASÃ&#x2020; PATENTBAÃ¥VURULARÃ&#x2020; GERlEKLEÃ¥TIRENFIRMAMÃ&#x2020;Z ILERITEKNOLOJIODAKLÃ&#x2020;VIZYONU DOãRULTUSUNDAlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; S~RD~R~YOR­

:FOJMJLmJQSPKFMFSJMF ZPMBEFWBN ¬'~N~M~ZDEEND~STRIYEL ALANDAFAALIYETGySTEREN FIRMALARÃ&#x2020;NPIYASAYA TUTUNMAKIlINKULLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; BIRARAlOLARAKGyR~LEN INOVASYON FIRMAMÃ&#x2020;ZIlINBIR AMAlTÃ&#x2020;R­DIYEN/NUR+ALFA Ã¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI ŠyYLEKIlEÃ¥ITLISEKTyRLERE yZELMAKINETASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;VEBU MAKINELEREUYGUNYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MLAR GELIÃ¥TIREN YERINDEMONTAJILE KURULUMSONRASÃ&#x2020;EãITIMLERI DEVEREREKPROJETESLIMI GERlEKLEÃ¥TIREN"ARIDA -AKINA¯NÃ&#x2020;NTEMELAMACÃ&#x2020; M~Ã¥TERIYEyZELVEPROSESE UYGUNPROJEGELIÃ¥TIRMEK !MACÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVEVIZYONUMUZ DOãRULTUSUNDA INOVASYONA DAYALÃ&#x2020;OLARAKB~Y~YEN FIRMAMÃ&#x2020;ZIlINMARKALAÃ¥MA S~RECIDESONYÃ&#x2020;LLARDAyNEM KAZANDÃ&#x2020;aIN 2USYAVE !VRUPA"IRLIãI¯NEMARKA BAÃ¥VURULARÃ&#x2020;DAYAPÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R "IZIMIlINPAZARLAMA TANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MVEREKLAM FAALIYETLERIGELIÃ¥TIRDIãIMIZ VEY~R~TT~ã~M~ZyZEL PROJELERINTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MÃ&#x2020; BAÃ¥ARÃ&#x2020; ILETAMAMLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z!Rí'E PROJELERI PATENT MARKA

VEEND~STRIYELTASARÃ&#x2020;M TESCILLERIILEY~R~T~LMEKTE lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NKARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA ALMÃ&#x2020;Ã¥OLDUãUMUZ yD~LLERLEDEBAÃ¥ARÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z PERlINLENMEKTEDIR VEYÃ&#x2020;LLARÃ&#x2020;NDA "URSA¯DAD~ZENLENEN %KONOMIYE$EãER+ATANLAR yD~LTyRENLERINDE"URSA INOVASYON¯~NC~S~ VEYÃ&#x2020;LLARÃ&#x2020;NDAISE4ë-¯IN D~ZENLEDIãIëNOVA,ë' YARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;NDAëNOVASYON 3ONUlLARÃ&#x2020;4~RKIYE¯~NC~S~ yD~LLERINELAYÃ&#x2020;KGyR~LEN FIRMAMÃ&#x2020;Z YOLUNAINOVASYON ODAKLÃ&#x2020; YENILIKlIPROJELERIILE DEVAMEDECEKTIR­

GBSLMÃ&#x2030;MLFZF JISBDBU "ARIDA-AKINA'ENEL -~D~R~/NUR+ALFASON OLARAK¬'EREKGELIÃ¥TIRDIãI PROJELERINSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;VENITELIãI GEREKSEOTOMASYON TASARÃ&#x2020;M MONTAJVEPROJE BIRIMLERINDENOLUÃ¥AN NITELIKLIKADROSUILE"ARIDA -AKINAyZELMAKINE~RETIMI KONUSUNDASEKTyR~NyNC~ KURULUÃ¥UDUR9URTIlINDE VEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDATOPLAMDA BIN¯~N~ZERINDE MAKINESIBULUNAN FIRMAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NENyNEMLI PAZARLAMAARACÃ&#x2020;BAÃ¥ARÃ&#x2020; ILETAMAMLAMÃ&#x2020;Ã¥OLDUãU PROJELERVEM~Ã¥TERILERIMIZIN REFERANSLARÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R'LOBAL FIRMALARAGELIÃ¥TIRMIÃ¥ OLDUãUyZELMAKINEVE ~RETIMHATLARÃ&#x2020;SAYESINDE DOãRUDANVEDOLAYLÃ&#x2020;OLARAK FARKLÃ&#x2020;~LKEYEIHRACAT GERlEKLEÃ¥TIRENFIRMAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N CIROIlERISINDEY~ZDE¯LERE ULAÃ¥ANIHRACATORANÃ&#x2020;HER GElENYÃ&#x2020;LARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YOR­DIYOR


SÄ°NERJÄ° / FÄ°RMALAR

LQQR&HQWUXPLOHVLVWHPDWLNLQRYDV\RQ\|QHWLPL

YRD. DOÃ&#x2021;. DR. BÃ&#x153;LENT GÃ&#x153;MÃ&#x153;Å&#x17E; innoCentrum Genel Müdür ve Kurucu Ortak

2

YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA !NKARA¯DAKURULAN INNO#ENTRUM "ILIM 3ANAYIVE4EKNOLOJI "AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;N4EKNOGIRIÃ¥IM SERMAYEDESTEãINIALMA BAÃ¥ARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;GySTERMIÃ¥BIRFIRMA &IRMA ENKAPSAMLÃ&#x2020;YERLI INOVASYONYyNETIMYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020; OLANINNO#ENTRUM%NTERPRISEVESUNDUãUEãITIMVE DANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;KHIZMETLERIYLE KURUMLARÃ&#x2020;NINOVASYONEKOSISTEMLERINIOLUÃ¥TURMALARÃ&#x2020;NA KENDILERINIYENILEYEREKDAHA REKABETlIHALEGELMELERINE Y~KSEKKALITELI~R~NVE HIZMETLERINID~Ã¥~KMALIYET VEKÃ&#x2020;SAZAMANDAGELIÃ¥TIRMELERINEKATKÃ&#x2020;SAãLÃ&#x2020;YOR INNO#ENTRUM%NTERPRISE WEBTABANLÃ&#x2020; BILGISAYARVE AKÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;TELEFONLARKULLANÃ&#x2020;LARAK ERIÃ¥ILEBILEN HEMyNERI HEMDEYARÃ&#x2020;Ã¥MAYyNETIMINI DESTEKLEYEN KULLANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;KOLAY BIRAlÃ&#x2020;KINOVASYONYyNETIM PLATFORMU

:zOFUJNJéMFWMFSJ UFLQMBUGPSNEB INNO#ENTRUM'ENEL -~D~R~"~LENT'~M~å yNERIYyNETIMINDEVEFIKIR 72

PROJEYARÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NDA YETERLIG~VEN Ã¥EFFAFLÃ&#x2020;K KULLANÃ&#x2020;LABILIRLIKVE YyNETILEBILIRLIãISAãLAMAYAN FIZIKSELyNERIKUTULARÃ&#x2020; EXCELDOSYALARÃ&#x2020;EíPOSTA GyNDERMEGIBIESKI YyNTEMLERINKULLANÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; HEMEFORISRAFÃ&#x2020;NAHEMDE PAYDAÃ¥KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ND~Ã¥~K KALMASÃ&#x2020;NASEBEPOLDUãUNU BELIRTEREK¬"USORUNLARÃ&#x2020; ORTADANKALDÃ&#x2020;RMAKVEORTAK AKLÃ&#x2020;NORTAYAlÃ&#x2020;KMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SAãLAMAKIlINTASARLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z ~R~N~M~ZLE IlVEDÃ&#x2020;Ã¥ PAYDAÃ¥LARDANyNERITOPLAMA FIKIRPROJEYARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020; D~ZENLEME yNERILERIN MENTORVEUZMANTARAFÃ&#x2020;NDAN DEãERLENDIRILMESI KULLANÃ&#x2020;CÃ&#x2020; YORUMLARÃ&#x2020; OYLAMA yD~L YyNETIMIGIBIT~MINOVASYON YyNETIMIÃ¥LEVLERITEK PLATFORMDA SISTEMATIKBIR Ã¥EKILDEYAPÃ&#x2020;LABILIYOR (!6%,3!.¯Ã&#x2020;NSIBERG~VENLIK TESTLERINDENGElMIÃ¥OLAN ~R~N~M~ZLE INOVASYONUN T~MPAYDAÃ¥LARAYAYÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; S~REKLIYAPÃ&#x2020;LABILMESIVE HERALANDAUYGULANABILMESI HEDEFLENIYOR­DIYOR INNO#ENTRUM®ëNOVASYON -ARATONU¯HIZMETIILEFIRMA VEKURUMLARA INOVASYON YyNETIMEãITIMININYANÃ&#x2020; SÃ&#x2020;RA KÃ&#x2020;SAS~RELIONLINEFIKIR YARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;VEONLINEyNERI MARATONUD~ZENLEME IMKANÃ&#x2020;SUNUYOR"~LENT '~M~Ã¥ AKADEMIKVEyZEL SEKTyRTECR~BESINESAHIP UZMANKADROLARÃ&#x2020;ILE!Rí'E

VEëNOVASYON9yNETIMI 0ROJE9yNETIMI 9ENIeR~N VE3ISTEM4ASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020; 9ARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020; 0ROBLEMayZME4EKNIKLERI 42): +ALITE%VI (OUSEOF 1UALITY (ATA-ODLARÃ&#x2020;VE %TKILERI!NALIZI &-%! 3TRATEJIK0LANLAMAVE 9yNETIMGIBIKONULARDA EãITIMVEDANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;K HIZMETLERIDESUNDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SyYL~YOR

5NQBZEBéMBSÃ&#x2030;O TFTJOJNFSLF[FBMÃ&#x2030;ZPS 3AãLAMBIRMARKAOLMANÃ&#x2020;N VEyYLEKALABILMENIN BAÃ¥LÃ&#x2020;BAÃ¥Ã&#x2020;NAB~T~NC~LBIR BAKÃ&#x2020;Ã¥AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NASAHIPOLMAYÃ&#x2020; GEREKTIRDIãINIAKTARAN INNO#ENTRUM'ENEL-~D~R~ "~LENT'~M~ååyYLEDEVAM EDIYOR¬3ADECE~R~NVEYA HIZMETLERINIZINKALITELI OLMASÃ&#x2020;YLAMARKAOLMAK M~MK~NDEãIL"UNLARÃ&#x2020;N YANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RA yZG~NLOGO MOTTOVEMISYONASAHIP OLMAK BUNUyZ~MSEMEK ORIJINALTASARÃ&#x2020;M HITAPEDILEN SEGMENTVET~KETICIGRUBU ILES~REKLIETKILEÃ¥IMDE OLMAK SOSYALMEDYAYÃ&#x2020;ETKILI Ã¥EKILDEKULLANMAK M~Ã¥TERI ILIÃ¥KILERINDEM~KEMMELLIK SOSYALSORUMLULUKPROJELERI GIBIBIRlOKFAKTyR~NBIRARAYA GELMESIGEREKIYOR &IRMALARÃ&#x2020;N BUBAHSIGElEN T~MKONUVEALANLARDA KENDILERINIYENILEYEREKHEP FARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KORUMALARÃ&#x2020; GEREKIYORëNOVASYONILE KENDINIZIFARKLÃ&#x2020;LAÃ¥TÃ&#x2020;RARAK

INSANLARÃ&#x2020;Ã¥AÃ¥Ã&#x2020;RTMALÃ&#x2020;VE MEMNUNETMELISINIZ"UNU TEKBAÃ¥Ã&#x2020;NA!Rí'EBIRIMI GIBITEKBIRBIRIMINVEYA TEKBAÃ¥Ã&#x2020;NAYyNETICILERIN lABASÃ&#x2020;YLAGERlEKLEÃ¥TIRMEK M~MK~NDEãIL4~M KURUMlALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N MARKANÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NANAMESAJVE MISYONUNUyZ~MSEMESI BUNAKAFAYORMASÃ&#x2020; lyZ~M VESTRATEJILER~RETMESI VEMARKANÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NAKTIFBIR TEMSILCISIOLMASÃ&#x2020;GEREKIYOR "UYAKLAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;N M~Ã¥TERILER DAHILÃ¥IRKETIlIVEDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;T~M PAYDAÃ¥LARAYAYÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; S~REKLICANLÃ&#x2020;TUTULMASÃ&#x2020; VEHERALANDAKENDINI GySTERMESIGEREKIYOR"UDA AlÃ&#x2020;KINOVASYONKAVRAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N yNEMINIORTAYAKOYUYOR +Ã&#x2020;SACASÃ&#x2020; G~N~M~ZDEMARKA OLMANÃ&#x2020;NVEGENELOLARAK KURUMSALBAÃ¥ARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYOLU M~Ã¥TERIVElALÃ&#x2020;Ã¥ANLARDAHIL T~MPAYDAÃ¥LARÃ&#x2020;NSESINI MERKEZEALMAKTAN BUS~RECI OLABILDIãINCEKOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RÃ&#x2020;P TEÃ¥VIKETMEKTENVEBU Ã¥EKILDEINOVASYONUT~M PAYDAÃ¥LARLA S~REKLIVE HERALANDAYAPABILMEKTEN GElIYOR­ "~LENT'~M~Ã¥SONOLARAK ¬4ë-GIBIKURUMSAL HEDEFLERIMIZLETAMAMEN yRT~Ã¥ENVIZYONVE MISYONASAHIPKURUMVE KURULUÃ¥LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZLAVEBUAMACA YyNELIKlALÃ&#x2020;Ã¥ANKAMUVEyZEL SEKTyRDEKIT~MPAYDAÃ¥LARLA ORTAKlALÃ&#x2020;Ã¥MAYAPMAYÃ&#x2020;DA HEDEFLEMEKTEYIZ"UAMAlLA !Rí'E-ERKEZIOLANVEYA4ë- ëNO3UITëNOVASYON/DAKLÃ&#x2020; -ENTyRL~K0ROGRAMÃ&#x2020;NA KATÃ&#x2020;LANFIRMALARAY~ZDE INDIRIMSUNUYORUZ­DIYOR


SÄ°NERJÄ° / FÄ°RMALAR

(OLI+\3(ULOHPDNVLPXPSHUIRUPDQV

E

LIF0LASTIK FLEKSIBL ESNEK AMBALAJlyZ~MLERINDEKALITESI ILED~NYAlAPÃ&#x2020;NDA BILINENVETERCIHEDILEN TEDARIKlILERDENBIRI+URULDUãUYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDANBERI HIZMETVEKALITESTANDARTLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;S~REKLIGELIÃ¥TIREN%LIF¯IN ESNEKAMBALAJPAZARÃ&#x2020;NDAKI LIDERLIãIHIZMETSUNDUãUlOK ULUSLUTANÃ&#x2020;NMÃ&#x2020;Ã¥MARKALAR TARAFÃ&#x2020;NDANDATESCILLI %LIF¯INHERGElENG~N BIRYENISINIEKLEDIãI INOVASYONLARZINCIRININ SONHALKASÃ&#x2020;OLANY~KSEK PERFORMANSLÃ&#x2020;0%FILM TEKNOLOJISI%LIF(Y0%R HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;T~KETIMSEKTyR~N~N ARTANREKABETORTAMÃ&#x2020;NDA MARKASAHIPLERINE~R~N FARKLÃ&#x2020;LAÃ¥TÃ&#x2020;RMAVEFINANSAL FIZIBILITEAVANTAJLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020; SÃ&#x2020;RAlEVREDOSTUYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020; VES~RD~R~LEBILIRLIãEOLAN KATKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLADAyNPLANA lÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YOR-INIMUMKAYNAK KULLANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ILEMAKSIMUM PERFORMANSELDEETMEYI HEDEFLEYEN%LIF(Y0%R AYRÃ&#x2020;CASAHIPOLDUãU FORM~LASYONUILEY~KSEK MUKAVEMETSUNARAK FILMINDAYANÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;EN ~STSEVIYEYETAÃ¥Ã&#x2020;RKEN AMBALAJLARÃ&#x2020;NPATLAMA KOPMARISKINIORTADAN KALDÃ&#x2020;RARAK AãÃ&#x2020;RY~KLEREOLAN DIRENCINIDEARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YORëKI KATG~lLENDIRILMIÃ¥BARIYER yZELLIKLERIILEFILMLERIN GERILIMG~C~N~ARTÃ&#x2020;RAN

74

%LIF(Y0%R SAãLAMÃ&#x2020;Ã¥OLDUãU BERRAKLÃ&#x2020;KVEPARLAKLÃ&#x2020;K ILEDEMARKASAHIPLERINE PAZARLAMAAVANTAJÃ&#x2020; SUNARKEN LAMINASYON IHTIYACÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAORTADAN KALDÃ&#x2020;RARAKAMBALAJLARÃ&#x2020;N GERIDyN~Ã¥T~R~LEBILMESINE OLANAKSAãLÃ&#x2020;YOR%LIF(Y0%R GÃ&#x2020;DASEKTyR~VEEVBAKÃ&#x2020;M SEKTyR~NDEN HIJYENSEKTyR~ VEEVCILHAYVANBAKÃ&#x2020;M SEKTyR~NEKADARUZANAN GENIÃ¥KULLANÃ&#x2020;MYELPAZESIILE ISTENILENAMBALAJFORMUVE BASKÃ&#x2020;SElENEKLERIILEBIRLIKTE DEKULLANÃ&#x2020;LABILIYOR

&MJG)Z1&S²Ã&#x2030;OTVOEVçV BWBOUBKMBS %LIF(Y0%R¯Ã&#x2020;NSUNMUÃ¥OLDUãU BAÃ¥LÃ&#x2020;CAAVANTAJLARISEÃ¥yYLE Â&#x201E;Optik özellikler: äEFFAFLÃ&#x2020;KVENETLIãIKATA KADARARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;RKEN BULANÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; KATAKADARAZALTÃ&#x2020;R Â&#x201E;Gerilme mukavemeti: -AKINENINAKÃ&#x2020;Ã¥YyN~NDE KOPMADIRENCINDEYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K KATDAHAIYIPERFORMANS ARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;SAãLARKEN ENLEMESINE KOPMADIRENCINDE yNEMSENMEYECEKBIR DEãIÃ¥IMMEYDANAGELIR Â&#x201E;Sertlik: 3EKANTDEãERINDEíKAT ARTÃ&#x2020;Ã¥SAãLARKEN GELIÃ¥MIÃ¥ B~K~LME TWIST VEKATIZI DEADFOLD yZELLIKLERINDEDE ARTÃ&#x2020;Ã¥GySTERIR Â&#x201E;'D\DQÃ&#x201D;NOÃ&#x201D;OÃ&#x201D;N &ILMDAYANÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA ARTÃ&#x2020;Ã¥SAãLARKEN KOPMAVE

DELINMERISKLERINIAZALTÃ&#x2020;R VEAãÃ&#x2020;RY~KLEREKARÃ¥Ã&#x2020; DAYANÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KDIRENCINIDE ARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;R Â&#x201E;Bariyer özellikleri: !RTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥OKSIJENBARIYERI VESUBUHARÃ&#x2020;BARIYERIILE BIRLIKTEIKIKATAKADARDAHA FAZLAIYILEÃ¥TIRILMIÃ¥BARIYER yZELLIKLERISUNAR

.BLTJNVNWFSJNWF JIUJZBDBZzOFMJLBNCBMBK mz[NMFSJ 3AHIPOLDUãUGELIÃ¥TIRILMIÃ¥ yZELLIKLERIILE%LIF(Y0%R TORBAVEPOÃ¥ETLERDE KULLANÃ&#x2020;LANVEAMBALAJÃ&#x2020;NGERI DyN~Ã¥T~R~LMESINISAãLAYAN "/00VE0%4FILMLERIlIN ALTERNATIFOLUYOR$IKDURAN TORBALAR SHRINKAMBALAJLAR SLEVEEETIKETLER INíMOLD ETIKETLER DONDURULMUÃ¥ GÃ&#x2020;DAAMBALAJLARÃ&#x2020; KAHVALTÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K GEVREKVEATÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;RMALÃ&#x2020;K AMBALAJLARÃ&#x2020;VEAãÃ&#x2020;RY~K TORBALARÃ&#x2020;GIBIlEÃ¥ITLIESNEK AMBALAJUYGULAMALARÃ&#x2020;NDA VE/00VE0%4YERINE LAMINASYONMUADILIOLARAK KULLANÃ&#x2020;LABILIR -~Ã¥TERILERININBEKLENTILERINE

UYGUNOLARAKYAPÃ&#x2020;LANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥ YENILIKlIAMBALAJLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N YANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAMAKSIMUMVERIM VEIHTIYACAYyNELIKAMBALAJ lyZ~MLERIDESUNAN%LIF SONAMBALAJTEKNOLOJISI TEKNIKLERIVEAYRÃ&#x2020;CALÃ&#x2020;KLÃ&#x2020; AMBALAJlyZ~MLERIMARKA SAHIPLERINEDAHAIYI DAHA HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;SERVISVEDAHAFAZLA AMBALAJSElENEãISUNARAK IÃ¥HEDEFLERINEULAÃ¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SAãLAMANÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RADAHAIYI IÃ¥SONUlLARÃ&#x2020;IlIN~R~NLERININ RAFLARDAyNElÃ&#x2020;KMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DA SAãLÃ&#x2020;YOR-~Ã¥TERILERININ AMBALAJIHTIYAlLARÃ&#x2020;NA YyNELIKlyZ~MLERVE GELIÃ¥MIÃ¥~R~NLERSUNABILMEK IlINS~RD~RD~ã~!Rí'E lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RA YENIMALZEME TEKNIKVE TEKNOLOJILERIYAKÃ&#x2020;NDANTAKIP EDEREKGELIÃ¥TIRDIãIPORTFyY VESISTEMLERINI YENILIKlI YAKLAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020; UZMANEKIBIVE ENYENITEKNOLOJILERESAHIP EKIPMANLARÃ&#x2020;ILEBIRLEÃ¥TIREREK M~Ã¥TERILERIIlINENIYI lyZ~M~SUNMAYÃ&#x2020;HEDEFLEYEN %LIF BUG~NEKADAROLDUãU GIBIBUNDANSONRADA INOVASYONlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; GENIÃ¥LETEREKS~RD~RMEYE BEKLENTILERINDAIMAyTESINDE OLMAYÃ&#x2020;HEDEFLEYEREK lEVREYEVEINSANADEãER VEREREK SAYGÃ&#x2020;DUYARAK ®9AÃ¥AMIlIN!MBALAJ¯ ~RETMEYEDEVAMEDECEK


SİNERJİ / FİRMALAR

$U*HYHLQRYDV\RQ\DW×U×PODU×\ODVHNW|UQGHIDUN\DUDW×\RU OLMAK~ZERETOPLAM BINMETREKARELIKBIR ALANDAENSONTEKNOLOJIYLE DONATÆLMÆåMODERNVE Y~KSEKKAPASITELI~RETIM TESISLERINDEKIåIYE ISTIHDAMSAãLÆYORUZ­DIYOR

²EFOGB[MBMLFZF JISBDBU SALDIRAY KIZILTAN Samet Yönetim Kurulu Başkanı

T

~RKIYE¯NINLIDER MOBILYAVEAKSESUARMARKASÆ 3AMET YÆLÆNDAëSTANBUL¯DAKURULARAK FAALIYETEBAåLADÆYÆLÆ ITIBARÆYLAMOBILYAAKSESUARLARÆ~RETIMINEBAåLAYAN åIRKET BUTARIHTENITIBAREN 3AMETMARKASÆADÆALTÆNDA TAMAMENMOBILYAAKSESUARLARÆ~RETIMINEODAKLANARAK KÆSAS~REDESEKTyR~NLIDERI KONUMUNAY~KSELDI 3AMET9yNETIM+URULU "AåKANÆ3ALDÆRAY+ÆZÆLTAN ¬3AMETOLARAK4~RKIYE PAZARÆNDA MOBILYA AKSESUARSEKTyR~NDELIDER KONUMUNDABULUNUYORUZ aAãÆNIHTIYAlLARÆNAUYGUN TEKNOLOJIKDONANÆMLAHAYATA GElIRDIãIMIZBINDENFAZLA ~R~NlEåIDIMIZVEYÆLLÆK DENEYIMIMIZILEMOBILYA AKSESUARSEKTyR~NDEFARK YARATÆYORUZeR~NLERIMIZ ARASÆNDAMENTEåE SISTEMLERI lEKMECE SISTEMLERI KALKARKAPAK SISTEMLERI S~RMEKAPAK SISTEMLERIVEBAãLANTÆ AKSESUARLARÆBULUNUYOR BINMETREKARESIKAPALÆ

76

4~RKIYEPAZARÆNDA S~RD~RD~ã~BAåARÆLÆ PERFORMANSÆULUSLARARASÆ PAZARLARADATAåÆYARAK 3AMETMARKASÆNÆHERGElEN G~NDAHADAB~Y~TT~KLERINI IFADEEDEN+ÆZÆLTAN ¬'LOBALPAZARDASEKTyR~N ENB~Y~KMARKASÆNDAN BIRIOLMAKHEDEFIYLE GERlEKLEåTIRDIãIMIZ lALÆåMALARKAPSAMÆNDAILK OLARAKTASARÆMÆNMERKEZI OLARAKKABULEDILENëTALYA¯DA SHOWROOMAlTÆK!RDÆNDAN yNCE!LMANYASONRADA YÆLÆNDA2USYA¯DA AlTÆãÆMÆZMAãAZAMÆZLA BIRLIKTE ~R~NLERIMIZI MOBILYASEKTyR~N~N D~NYADAKIBAåKENTIOLAN ~LKELERDET~KETICILERLE BULUåTURDUKëTALYAILE BAåLAYANATÆLÆMÆMÆZÆ !LMANYAVE2USYA¯DAN SONRA!MERIKAILEDEVAM ETTIRMEYIHEDEFLIYORUZ

3HOWROOMLARÆMÆZDÆåÆNDA !"$ 2USYA !LMANYA ëNGILTERE ëTALYA ëSPANYA 5KRAYNA !ZERBAYCAN '~RCISTAN ëRAN 0OLONYA 2OMANYA "ULGARISTAN +AZAKISTAN 3LOVENYAVEaIN AãÆRLÆKLÆOLMAK~ZEREBEå KÆTADA¯DENFAZLA~LKEYE IHRACATGERlEKLEåTIRIYORUZ "U~LKELEREIHRACATÆMÆZÆ ARTÆRÆRKEN YENIIHRACAT PAZARLARÆNAGIRMEKDE PLANLARÆMÆZARASÆNDA"U DOãRULTUDAYENIPAZARLAR IlINFIZIBILITElALÆåMALARÆMÆZ DEVAMEDIYOR­DIYE KONUåTU YÆLÆNDA!Rí'E-ERKEZI "ELGESIALMAYALAYÆK GyR~LD~KLERINIBELIRTEN +ÆZÆLTANåyYLEDEVAM EDIYOR¬äUBATAYÆ ITIBARÆYLAFAALIYETEGElEN aERKEZKyYTESISIMIZINYANÆ SÆRA %SENYURT¯TAKIANA FABRIKAMÆZDAEKYATÆRÆM GERlEKLEåTIREREK YÆLÆNATAMAMENYENILENMIå FABRIKAMÆZDA TEKKAT ~ZERINEKURULUYENI!Rí 'EMERKEZIMIZLEGIRMIå OLDUKYÆLÆNDADA "ILIM3ANAYIVE4EKNOLOJI "AKANLÆãÆNÆNOLUåTURDUãU ENDEKSTEMOBILYA SEKTyR~NDEENY~KSEK

PUANÆALDÆKVESEKTyR~N !Rí'EåAMPIYONUOLDUK "UG~N4~RKIYE¯NINEN GENIå!Rí'EBIRIMLERINDEN BIRINESAHIBIZ4~RKIYE¯NIN ILK!Rí'EMERKEZLERINDEN BIRIOLMANÆNAVANTAJÆYLAVE ESTETIKTASARÆMLARÆMÆZLA ULUSLARARASÆTICARETTE YERIMIZIHERGElENG~N SAãLAMLAåTÆRÆYORUZ­

"S(FWFJOPWBTZPO ZBUÉSÉNÉBSUBDBL (ÆZLAGELIåENTEKNOLOJIYE AYAKUYDURMAKVEDIJITAL lAãÆNGETIRDIãIFÆRSATLARÆIå YAPÆååEKILLERINEENTEGRE ETMEKIlINyNEMLIFÆRSATLAR BULUNDUãUNUAKTARAN +ÆZÆLTANåUNLARÆSyYLEDI ¬"IZDE3AMETOLARAKPAZARA KATMADEãERSAãLAYAN FONKSIYONEL MONTAJÆ ZAHMETSIZVEKULLANÆCÆ DOSTUPRATIKlyZ~MLER ~RETMEK~ZEREHhLIHAZÆRDA YÆLLÆKCIROMUZUNY~ZDE ¯UNU!Rí'EYATÆRÆMLARÆNA AYÆRÆYORUZYÆLÆNDA OLANPATENTSAYÆMÆZÆHÆZLA ARTÆRÆRKEN YÆLIlINDE¯A YAKÆNPATENTBAåVURUSU ILEBIRREKORAIMZAATTÆK 4e"ë4!+PROJESI BAåVURUSUNDABULUNDUK VEDEVLETTEåVIKIILEEN lOKPATENTALANMARKALAR ARASÆNDA¯INCISÆRADA YERALDÆK9ENIPAZARLARA YATÆRÆMÆMÆZVE~R~N GRUPLARÆNDAKATMADEãERLI ~R~NLEREODAKLANMAMÆZ SEBEBIYLEARTANB~Y~ME GRAFIãIMIZDE BUPAYÆ KORUMAYÆHEDEFLIYORUZ"U DA HERGElENYÆL!Rí'E¯YE VEINOVASYONAYyNELIK YATÆRÆMLARÆMÆZÆNARTACAãÆ ANLAMÆNAGELIYOR­


SÄ°NERJÄ° / FÄ°RMALAR

'LMLWDOEDQNDFÃ&#x2014;OÃ&#x2014;NLOHVHNW|UHGHÊ&#x2013;HUNDWÃ&#x2014;\RU

GÃ&#x153;RHAN Ã&#x2021;AM DenizBank CDO Yardımcısı ve Ä°novasyon Komitesi BaÅ&#x;kanı

Y

ENITEKNOLOJILERI M~Ã¥TERILERIVE PAYDAÃ¥LARÃ&#x2020;YLA BULUÃ¥TURMAYÃ&#x2020; ILKEEDINEN$ENIZ"ANK DIJITALALANDASEKTyRE KAZANDÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; FARKYARATAN UYGULAMALARÃ&#x2020;YLAULUSLARARASÃ&#x2020;ARENADATAKDIRTOPLAMAYADEVAMEDIYOR $ENIZ"ANK#$/ 9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;VEëNOVASYON +OMITESI"AÃ¥KANÃ&#x2020;'~RHAN aAM ‘NOVASYONU $.!¯SÃ&#x2020;NAIÃ¥LEMIÃ¥BIR BANKAOLARAKM~Ã¥TERININ HAYATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RMA MISYONUMUZILEDIJITAL ALANDAHERGElENYÃ&#x2020;L BIRlOKYENILIãEIMZA ATÃ&#x2020;YORUZ"UBAãLAMDA OLUÃ¥TURDUãUMUZDIJITAL EKOSISTEMVEORTAK AKÃ&#x2020;LILES~RElLERIMIZI M~KEMMELLEÃ¥TIREREK SEKTyREDEãERYARATÃ&#x2020;YORUZ­ DIYOR

¯'Ã&#x2030;STBUMBSÃ&#x2030;ZFOJMJLmJ CBLÃ&#x2030;éBmÃ&#x2030;TÃ&#x2030;JMF MFIJNJ[FmFWJSJZPSV[° -~Ã¥TERILERINIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDE KARÃ¥Ã&#x2020;LAMANÃ&#x2020;NVEONLARA 78

INOVATIFDENEYIMLER YAÃ¥ATMANÃ&#x2020;NBANKALARÃ&#x2020;IlIN yNEMINEDEãINEN'~RHAN aAM $ENIZ"ANK¯Ã&#x2020;N INOVASYONYAKLAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;NAVE INOVASYONlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NA DAIRÃ¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI ¬5FKUMUZALABILDIãINCE GENIÃ¥ BIZIMIlINyN~M~ZE lÃ&#x2020;KANENGELLERBIRER FÃ&#x2020;RSATVEBIZBUFÃ&#x2020;RSATLARÃ&#x2020; YENILIKlIBAKÃ&#x2020;Ã¥AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ILE LEHIMIZElEVIRIYORUZ 'EMIMIZIND~MENIlOK yNCEDENDIJITALElEVRILMIÃ¥ DURUMDA"UNUNEN CANLÃ&#x2020;yRNEãIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA $IJITAL+UÃ¥AK"ANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; BIRIMINIKURARAK SEKTyRDEKIILK#$/ ATAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YAPMAMÃ&#x2020;ZLA TEZAH~RETTI3ER~VENIMIZ ODyNEMDED~NYADABIR ILKEIMZAATARAKILKKEZ &ACEBOOK¯TANÃ¥UBEAlAN BANKAOLMAKLABAÃ¥LADÃ&#x2020; "yYLECESEKTyRDEB~Y~K BIRDALGAOLUÃ¥TURUPDEãERLI

SEKTyROYUNCULARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; PEÃ¥IMIZDENS~R~KLEMEYI BAÃ¥ARDÃ&#x2020;K"UANLAMDA ¬KURALLARÃ&#x2020;YÃ&#x2020;KANVEILKLER YAÃ¥ATAN­BIRBANKA OLARAKBUMISYONUGyREV EDINIPINOVASYONDAyNC~ HAMLELERYAPMAYAHALEN DEVAMETMEKTEYIZ -~Ã¥TERININYANÃ&#x2020;NDAOLAN BIRBANKAOLARAKCEBE GIRENKAZANÃ&#x2020;RMOTTOMUZ BUG~NMOBILITEYI DIJITALSTRATEJIMIZIN LOKOMOTIFIHALINEGETIRDI 'ELDIãIMIZNOKTADA MOBILBANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z BUG~N$ENIZ"ANK Ã¥UBESINEBEDEL"UNLARLA YETINMEYIPBANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K SEKTyR~NDElAãATLATAN MOBILyDEMESISTEMIMIZ FAST0AY¯IGELIÃ¥TIRDIK "UG~NDIJITALC~ZDAN UYGULAMAMÃ&#x2020;ZFAST0AY ILE)NTERNETOF4HINGS BEACONSENSyRLERVEAKÃ&#x2020;LLÃ&#x2020; VERISAYESINDEM~Ã¥TERI yZELINDEKAMPANYALAR GyNDEREBILIR yZEL INDIRIMLERTANÃ&#x2020;MLAYABILIR VEHATTA~YEIÃ¥YERLERINDE BEACONTEKNOLOJISIILE yDEMEYAPTÃ&#x2020;RABILIR DURUMDAYÃ&#x2020;Z)/4 BEACON TEKNOLOJILERIYLEYINE D~NYADAILKKEZSESLEPARA lEKTIRIYORVEHANDSFREE yDEMEYAPTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YORUZ­

%FOJ[#BOL JOPWBTZPOJMF HFMFDFçJO CBOLBDÃ&#x2030;MÃ&#x2030;çÃ&#x2030;OÃ&#x2030; éFLJMMFOEJSJZPS ëNOVASYONUYALNÃ&#x2020;ZCA DIJITALALANDADEãIL HERALANDADERECE DEãERLENDIRDIKLERINI IFADEEDEN'~RHANaAM

BUNAyRNEKOLARAKTARÃ&#x2020;M VE+/"ëM~Ã¥TERILERI IlINYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;YENILIKlI lyZ~MLERIVERIYORVE DEVAMEDIYOR ¬4ARÃ&#x2020;M"ANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;IlIN eRETICI+ART +/"ë "ANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;IlINëåLETME +ARTILESEKTyR~NILKLERINI GERlEKLEÃ¥TIREREK BIR ANLAMDAGELECEãIN BANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HERYyNDEN Ã¥EKILLENDIRMEYEDEVAM EDIYORUZ $ENIZ"ANKOLARAKAYRÃ&#x2020;CA M~Ã¥TERILERIMIZINHAYATÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RANDIJITALVE INOVATIF~R~NLERIMIZILE BIRLIKTEDIJITALEKOSISTEME DESTEKVERMEKAMACÃ&#x2020;YLA BIRlOKALANDAYENI~R~NVE SERVISLERSUNANSTARTíUP VEFINTECHLERILEYAKÃ&#x2020;N lALÃ&#x2020;Ã¥MALARDABULUNUYORUZ "UBAãLAMDABIZLER FINTECH¯LERIHIlBIRZAMAN TEHDITOLARAKGyRMEDIK AKSINEBUOLUÃ¥UMLARÃ&#x2020; BIRFÃ&#x2020;RSATOLARAKGyR~YOR VEHATTAGELIÃ¥IMLERINE DESTEKOLMAKIlINFARKLÃ&#x2020; PROJELERY~R~T~YORUZ &INTECHLERINYANÃ&#x2020;NDA 'OOGLE !PPLE 3AMSUNG 4URKCELLGIBITEKNOLOJI DEVLERININFINANSIÃ¥INEEL ATMASÃ&#x2020;ILEBIRLIKTE4ECH&IN KAVRAMÃ&#x2020;G~N~M~ZDE HAYATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAGIRMIÃ¥ DURUMDA4ECHFINLER GEREKMARKABILINIRLIKLERI GEREKIÃ¥LEMHACIMLERI ILEBANKACÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NPAYÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ALARAKRISKOLUÃ¥TURUYOR DENEBILIR"UBAãLAMDA BIZEGyRE4ECHFINLERILE DAHAIYIREKABETETMENIN ENyNEMLIYOLU&INTECHLER ILEIÃ¥BIRLIãIYAPMAKTAN GElIYOR­


SİNERJİ / FİRMALAR

6DGHFHUQGHGHʖLOKL]PHWWHGH\HQLOLN SUNDUãUMUZKAPSAMLÆ PROJEDOK~MANTASYONU SAYESINDEYEDEKPARlA KALÆPVESERVISDESTEK SATÆåLARÆMÆZCIROMUZUN yNEMLIBIRKÆSMÆNÆ OLUåTURUYOR­DIYOR

4SESMFCJMJS SFLBCFUJmJOHmM JOPWBTZPOBMUZBQÉTÉéBSU CELAL SARIÇAM Batek Makina Genel Müdürü

B

ATEK-AKINA AK~SANAYIIIlIN MAKINE EKIPMANVEKALÆPLAR TASARLAYÆP~RETIYOR YÆLÆNDAKURULANVEëSTANBUL 3ANCAKTEPE¯DEKITESISLERINDEFAALIYETLERINIY~R~TEN FIRMA ~RETIMININY~ZDE ¯DANFAZLASÆNÆELLIYIAåKÆN ~LKEDEKIY~ZEYAKÆNM~åTERIYEIHRAlEDIYOR!LTMÆå KIåILIKGENlVEDINAMIK KADROSUNUNDyRTTEBIRINI !Rí'E¯YEAYÆRANFIRMANÆN SEKTyRDEULUSLARARASÆBIR MARKAOLMABAåARÆSÆNDA SATÆåVEPAZARLAMABECERISININYANÆNDAYENILIKlI VIZYONUNUNyNEMLIBIR PAYÆVAR eRETTIãIT~MMAKINEVE HATLARIlINULUSLARARASÆ STANDARTLARDAM~HENDISLIK DOK~MANTASYON KURULUM ILEDEVREYEALMAVESATÆå SONRASÆDESTEKHIZMETLERI SAãLAYANFIRMAGElEN YÆLLARZARFÆNDASATÆåLARÆNÆ D~NYANÆNHERTARAFÆNA GENIåLETMEBAåARÆSÆ GySTERDI"ATEK-AKINA 'ENEL-~D~R~#ELAL 3ARÆlAM ¬-~åTERILERIMIZE

80

+URULUåUNDANBUYANA AK~SANAYIIIlINYENILIKlI ~R~NLERGELIåTIRMEADÆNA S~REKLI!Rí'EFAALIYETLERI Y~R~TT~KLERINIAKTARAN 3ARÆlAM åyYLEDEVAM EDIYOR ¬(EMENHERYÆLHEM MEVCUT~R~NLERI GELIåTIRMEFAALIYETLERI GERlEKLEåTIRMEKTEHEMDE YENI~R~NLERSUNMAKTAYÆZ &IRMAMÆZM~åTERIYE yZELVEBUTIKlALÆåMA FELSEFESINESAHIPOLUP ~RETIMIYAPÆLAN~R~NLERIN yTESINDESUNDUãU M~HENDISLIKVEDESTEK HIZMETLERISAYESINDE Y~KSEKKATMADEãER OLUåTURUYOR"USEBEPLE SADECE~R~NBAZÆNDA DEãILHIZMETALANÆNDA DAYENILIKlIOLMAKIlIN lALÆåMALARY~R~TMEKTEYIZ

9~R~TM~åOLDUãUMUZ !Rí'EFAALIYETLERININ yNEMLIBIRKÆSMÆ4e"ë4!+ DESTEãIKAPSAMÆNDA GERlEKLEåTIRILDI"ATEK -AKINA4ë-TARAFÆNDAN D~ZENLENENëNOVA,ë' YARÆåMASÆNDAINOVASYON SONUlLARÆKATEGORISINDE FINALISTOLMABAåARÆSÆ GySTERDIeRETIMINIYAPMÆå OLDUãUMUZMAKINEVE HATLARÆNT~MD~NYAYA SUNUMUG~lL~M~HENDISLIK ALTYAPÆSÆVEYETKINIåG~C~ GEREKTIRIYOR+~RESEL REKABETTEKIKONUMU S~RD~REBILMEKVEDAHA DAILERIYEGElEBILMEK IlINPIYASAGELIåIMINI IYIOKUYABILMEVE DEãERLENDIREBILMENIN YANÆNDADAHAHÆZLÆ VEETKININOVASYON S~RElLERINEIHTIYAl DUYMAKTAYÆZ(ERGElEN YÆLINOVASYONDyNG~LERININ DAHADAKÆSALDÆãÆBIR ORTAMDAS~RD~R~LEBILIR REKABETIlING~lL~ INOVASYONALTYAPÆLARÆNÆN OLUåTURULMASÆBIR ZORUNLULUKHALINEGELDI"U KAPSAMDAFIRMAMÆZ!Rí'E lALÆåMALARÆNÆDAHAHÆZLÆ VEETKINGERlEKLEåTIRME

AMACÆYLAYENIATÆLÆMLAR PLANLÆYOR­

)FSHFmFOZÉM JISBDBUÉOÉBSUÉSÉZPS ¬dZELLIKLEDAHA~ST SEVIYEDEOTOMASYON DAHAAZYERKULLANÆMÆYLA DAHAFAZLA~R~NELDE ETME DAHAY~KSEKKALITE STANDARTLARÆNDAKI~RETIME DAHAESNEKTASARÆMLARLA ERIåEBILMEVEDAHAAZ SARFMALZEMEKULLANÆMÆ GIBIBAåLÆKLARÆyNCELEYEN INOVASYONPOLITIKALARÆMÆZ PAZARDAKIY~KSEKHACIMLI M~åTERILEREULAåABILMEMIZE IMKANSAãLADÆ­DIYEN"ATEK -AKINA'ENEL-~D~R~#ELAL 3ARÆlAM FIRMALARÆNÆN!Rí'E lALÆåMALARÆILEELDEETTIãI ~R~NLERINAK~SANAYISINDEKI K~RESELKONSOLIDASYONA PARALELOLARAKGELIåEN YENIIHTIYAlLARÆKARåÆLAMA NOKTASÆNDABAåARÆLÆ OLDUãUNUIFADEEDIYOR (ERGElENYÆLIHRACATLARÆNÆ ARTÆRDÆKLARÆNÆBELIRTEN 3ARÆlAM ¬IHRACAT SIPARIåLERIåIMDIDEN BUYÆLÆNIKIKATÆOLARAK GERlEKLEåTIdN~M~ZDEKI YÆLLARDA!Rí'E lALÆåMALARÆMÆZÆNS~RD~ã~ ~RETIMSISTEMLERININ~R~N GAMÆMÆZAKATÆLMASÆYLA IHRACATSATÆåLARÆMÆZÆNDAHA DAARTACAãÆNÆSyYLEYEBILIRIZ !YRÆCAYURTDÆåÆIåBIRLIãIILE MEVCUTKALÆPTEKNOLOJIMIZE ENTEGREETTIãIMIZUYGULAMA YOLUYLAM~åTERILERIMIZE SUNDUãUMUZEåSIZ~RETIM MALIYETIAVANTAJÆSAYESINDE ANA~R~NSATÆåLARÆMÆZÆN ARTÆåÆNDAyNEMLIARTÆå HEDEFLIYORUZ­DIYE KONUåTU


SÄ°NERJÄ° / FÄ°RMALAR

3HJDVXVL\LELUVH\DKDWGHQH\LPLYDGHGL\RU

T

EMELINDEMISAFIR ODAKLÃ&#x2020;YAKLAÃ¥Ã&#x2020;M OLAN0EGASUS (AVA9OLLARÃ&#x2020; TEKNOLOJIKYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARLA MISAFIRLERINEDAHAIYIBIR SEYAHATDENEYIMISUNMAYÃ&#x2020; HEDEFLIYOR4EKNOLOJININ OPERASYONLARDAMALIYET AVANTAJÃ&#x2020;SUNARKENMISAFIRLERINHAYATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RARAKMEMNUNIYETLERINIARTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NALTÃ&#x2020;NÃ&#x2020;lIZEN0EGASUS BUKAPSAMDAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MISAFIRBILDIRIMLERININTEK BIRKANALDANYyNETILMESI MISAFIRLEREDyN~Ã¥LERINDAHA HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;VEETKINBIRÃ¥EKILDE SAãLANMASÃ&#x2020;IlINSERVIS ALANÃ&#x2020;NDAYETKINLIãIY~KSEK BIRALTYAPÃ&#x2020;OLAN3ALESFORCE¯U SATÃ&#x2020;NALDÃ&#x2020;3ALESFORCEILE MISAFIRLERINEíMAIL lAãRÃ&#x2020; MERKEZI SOSYALMEDYAYA DAWEBSITESIKANALLARÃ&#x2020;NDA ILETTIKLERITALEP SORUVE Ã¥IKhYETLERTEKBIRPLATFORMDATUTULMAYABAÃ¥LANDÃ&#x2020; äIKhYETYyNETIMIENTEGRASYONUILEM~MK~NOLDUãUNCAFAZLAMISAFIREDAHA KÃ&#x2020;SAS~REDElyZ~MBULMAK HEDEFLENIYOR

82

ðIUJZBmPMBO IJ[NFUMFSJTBçMBZBO BLÃ&#x2030;MMÃ&#x2030;BTJTUBO 0EGASUSIlINMISAFIRLERE DOKUNANVEONLARÃ&#x2020;NHAYATÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RANBIRDIãERKONU ISEM~Ã¥TERIODAKLÃ&#x2020;DIJITALLEÃ¥ME¤"UANLAMDA0EGASUS DIJITALPLATFORMLARÃ&#x2020;ILEMISAFIRLERINESADECEUlAKBILETINE DEãIL UlTANUCAGEREKLIT~M SEYAHATIHTIYAlLARÃ&#x2020;NAULAÃ¥MA IMKANÃ&#x2020;SUNUYOR-ISAFIRLER 0EGASUS¯UNDIJITALPLATFORMLARÃ&#x2020;ILEY~ZLERCEARAlKIRALAMAMARKASÃ&#x2020;ARASÃ&#x2020;NDANONLINE ARAMAYAPÃ&#x2020;PPEKlOK~LKEDE ARAlKIRALAYABILIYORLAR"ENZERÃ¥EKILDE0EGASUS¯UNUlUÃ¥ AãÃ&#x2020;NDABULUNANHAVAALANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NOTOPARKLARÃ&#x2020;NAyNCEDEN ONLINEREZERVASYONYAPABILIYORYADAVIZEBAÃ¥VURUSU IlINARACÃ&#x2020;HIZMETINEKOLAYCA ULAÃ¥ABILIYORLAR-OBIL KANALLARÃ&#x2020;NADAD~ZENLIOLARAK YENIFONKSIYONLAREKLEYEN 0EGASUSMOBILUYGULAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SADECESATÃ&#x2020;Ã¥KANALÃ&#x2020;OLMAKTAN lÃ&#x2020;KARARAK MISAFIRLERINEIHTIYACÃ&#x2020;OLANHIZMETLERISAãLAYAN BIRSEYAHATASISTANÃ&#x2020;OLARAK YAPÃ&#x2020;LANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YOR

.BTUFSQBTTJMF LPMBZTFZBIBU 0EGASUS(AVA9OLLARÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;NSON DyNEMDEHAYATAGElIRDIãI VEMISAFIRLEREZAMANDANTASARRUFVEKOLAYLÃ&#x2020;KSAãLAYACAK BAZÃ&#x2020;YENILIKLERILEILGILIyRNEK VERMEKGEREKIRSE -ASTERPASSPROJESI /NE#LICK #HECKí)NVE+IOSK#HECKí)N UYGULAMALARÃ&#x2020;SAYÃ&#x2020;LABILIR -ASTER#ARDG~VENCESIYLE GELIÃ¥TIRILMIÃ¥BIRKARTSAKLAMA VETEKTÃ&#x2020;KLAHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;yDEME lyZ~M~OLAN-ASTERPASS 4~RKSIVILHAVACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KSEKTyR~NDEILKKEZ0EGASUS(AVA 9OLLARÃ&#x2020;TARAFÃ&#x2020;NDANKULLANÃ&#x2020;LMAYABAÃ¥LANDÃ&#x2020;-ASTERPASS ILE0EGASUSMISAFIRLERININ KARTBILGILERI BANKALARÃ&#x2020;NDAN GyNDERILEN3-3¯TEYERALAN TEKKULLANÃ&#x2020;MLÃ&#x2020;KÃ¥IFREYLEDOãRULANARAK-ASTER#ARDALTYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLASAKLANÃ&#x2020;YOR"yYLECE KARTÃ&#x2020;NÃ&#x2020;-ASTER0ASS~YESIBIR IÃ¥YERINDENKAYDEDEN0EGASUSMISAFIRLERI BILETLERINI SATÃ&#x2020;NALÃ&#x2020;RKENTEKRARKARTBILGISIGIRMEDENDIãERBIR~YE IÃ¥YERINDENALÃ&#x2020;Ã¥VERIÃ¥LERINIKOLAYCATAMAMLAYABILIYOR"U SAYEDEHERIÃ¥LEMSÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDA

IÃ¥YERIYLEKARTBILGILERINIPAYLAÃ¥MAKZORUNDAKALMÃ&#x2020;YORLAR 0EGASUS¯UNDAHAHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;VEKOLAYCHECKíINYAPMAKISTEYEN MISAFIRLEREyZELlyZ~M~OLAN /NE#LICK#HECKíINISEYURT IlIUlUÃ¥LARDAMISAFIRLERINZAMANKAZANMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLAMAK VESEYAHATDENEYIMLERINI KOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RMAKAMACÃ&#x2020;YLA BAÃ¥LATÃ&#x2020;LANBIRUYGULAMA "UUYGULAMAKAPSAMÃ&#x2020;NDA 4#VATANDAÃ¥Ã&#x2020;OLAN0EGASUS MISAFIRLERI YURTIlIUlUÃ¥LARDATEKRARKIMLIKBILGILERINIPAYLAÃ¥MAKZORUNDA KALMADANMOBILEFLYPGS COMSITESINDENCHECKíIN IÃ¥LEMLERINIHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDE TAMAMLAYABILIYOR0EGASUS HAVAALANLARÃ&#x2020;NDAYOãUN KONTUARKUYRUKLARÃ&#x2020;NDA BEKLEMEKISTEMEYEREKKIOSK KULLANANMISAFIRLERIIlINDE YENIBIRKOLAYLÃ&#x2020;KSUNMAYA BAÃ¥LADÃ&#x2020;0EGASUS¯UNYENI+IOSK#HECKíINUYGULAMASÃ&#x2020;ILE MISAFIRLERKIOSKLARDASADECE TELEFONNUMARASÃ&#x2020;BILGILERINI GIREREKCHECKíINYAPABILIYORVEBINIÃ¥KARTLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ALABILIYOR"yYLECE SADECE TELEFONNUMARALARÃ&#x2020;YLAARAMA YAPARAKCHECKíINIÃ¥LEMLERINI DAHAKÃ&#x2020;SAS~REDEGERlEKLEÃ¥TIREBILIYORLAR4EKNOLOJIYI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDAENyNCELIKLI YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MKONULARÃ&#x2020;ARASÃ&#x2020;NDA GyREN0EGASUS BUALANDA MISAFIRLERINEARTÃ&#x2020;DEãER YARATACAKVESEYAHATLERINI KOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RACAKPROJELER ~RETMEYEDEVAMEDECEK


8\XPVRIW\HUOL\D]×O×PGD7UNL\H·QLQOLGHUL

MEHMET ÖNDER Uyumsoft Başkanı

Y

ERELDENTEKNOLOJININMERKEZINE YOLALANKURUMSAL YAZÆLÆMLIDERI 5YUMSOFT YENILIKlIBAKÆå AlÆSÆYLAYENIFÆRSATLARVE REKABETAVANTAJÆIlINåIRKETLEREKURUMSALVERIMLILIKVE DAHAKARLÆIåMODELLERINE SAHIPOLMALARÆNÆSAãLAYACAK lyZ~MLERSUNUYOR "ILGITEKNOLOJILERIYAZÆLÆMÆ VEDANÆåMANLÆãÆNDADEãIåIMINVEYENILIãINENERJISINI GENLERINDETAåÆYAN5YUMSOFT BILGIYEDAYALÆYAPÆLANMAVEYENILENMEMODELI ILEM~åTERILERININSTRATEJILERININBILGITEMELLIOLARAK KURGULANABILMESINEKATKÆ SAãLÆYOR

ðOPWB-ð( éBNQJZPOMBSÉ BSBTÉOBHJSEJ 9~ZDE4~RKSERMAYELI BIRKURULUåOLAN5YUMSOFT 4~RKIYE¯NININOVASYONLIDERLERIARASÆNAADÆNÆYAZDÆRDÆ 5YUMSOFT KATÆLÆMCÆ FIRMAARASÆNDAN ëNOVA,ë' ¯NINåAMPIYONLARÆ ARASÆNAGIRDI4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISITARAFÆNDAN

D~ZENLENEN®ëNOVA,ë' yD~LLERI¯TyRENI !RALÆK TARIHINDEëSTANBUL +ONGRE-ERKEZI¯NDEYAPÆLDÆ 5YUMSOFT"AåKANÆ-EHMET dNDER®5YUMSOFT¯UNëNOVASYON$yNG~S~KATEGORISINDEKI¯~NC~L~KyD~L~N~¯ #UMHURBAåKANÆ2ECEP 4AYYIP%RDOãANKATÆLDÆãÆ TyRENDE%KONOMI"AKANÆ .IHAT:EYBEKCIVE4ë-"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI¯NIN ELLERINDENALDÆ ëNOVA,ë'yD~LLERI TyRENINDE YAZÆLÆMVE%20 SEKTyR~NDETEKyD~LALAN FIRMAOLAN5YUMSOFT YERLI YAZÆLÆMDA4~RKIYE¯NINLIDER FIRMASÆOLARAKADÆNÆYAZDÆRDÆ(!6%,3!.¯ÆN!í'RUBU TEDARIKlISIOLAN5YUMSOFT ENIYIYAZÆLÆMVE%20 FIRMASÆOLARAKBUYÆLÆNILK YARÆSÆNDAAKREDITEEDILDI

&LP5JDBSJSO BJMFTJOJLÉUBZBJISBm FUNFZJIFEFGMJZPS 4~RKIYE¯NININOVASYON LIDERLERIARASÆNDAYERALMAKTANDUYDUKLARÆGURURU

VEMUTLULUãUDILEGETIREN 5YUMSOFT"AåKANÆ-EHMET dNDER åUNLARÆSyYLEDI ¬¯NCIYÆLÆMÆZDAALDÆãÆMÆZ BUANLAMLÆyD~L~NHAKLÆGURURUNUYAåÆYORUZ"UyD~L~ ALMAMÆZDA 5YUMSOFT¯A BUG~NEKADARDEãERKATAN T~MlALÆåMAARKADAåLARÆMÆZÆ CANÆGyN~LDENKUTLUYORUZ "IZLERIBUyD~LELAYÆKGyREN 4ë-¯EVEEMEãIGElEN HERKESESONSUZTEåEKK~R EDIYORUZ5YUMSOFT YERLI YAZÆLÆMDA~LKEMIZINGURUR KAYNAãÆOLANFIRMALARÆNDAN BIRISIDIRYÆLDÆRINOVASYON VEARíGE¯YEYAPTÆãÆMÆZYATÆRÆMLARLA GLOBALBIRMARKA OLMAYOLUNDAILERLIYORUZ ëLERITEKNOLOJIKONULARÆNA ODAKLANARAK YÆLLÆKGELIRIMIZINY~ZDE¯N~!Rí'E FAALIYETLERINEAYÆRMAKTAYÆZ 'ELECEKYÆLLARDADA ILERI TEKNOLOJIUYGULAMALARÆVE ~NIVERSITEíSANAYIIåBIRLIKLERIKONULARÆNDAYAPTÆãÆMÆZ lALÆåMALARAYENILERINI EKLEMEYIS~RD~RECEãIZ ¯NCIYÆLÆMÆZDA #LOUD %20 -OBIL%20VEI$y-

N~å~M Eí&ATURA Eí!RåIV Eí$EFTER Eí"ILET KURUMSAL IålyZ~MLERINDE BINLERCE YERLIVEYABANCÆIåLETMEYE HIZMETVERMEKTEYIZ"UYÆL B~Y~MEKTEOLAN+/"ë¯LER IlINBULUT~R~N~M~ZOLAN %KO4ICARIVE%KO(2¯Æ PAZARÆNHIZMETINESUNDUK ~LKEDElALÆåANYAZÆLÆMLARÆMÆZÆ %KO4ICARI~R~N AILESIYLEBIRLIKTEKÆTAYA SATMAKIlINlALÆåMALARABAåLADÆK9ERLIVEMILLI%20¯NIN TEMELINIOLUåTURAN%KO4ICARI~R~NAILESINI YÆLÆNA KADARBIRD~NYAMARKASÆ YAPMAYÆHEDEFLIYORUZdN~M~ZDEKIS~RElTE IåYAZÆLÆMLARÆKADAR ~LKEG~VENLIãINI ILGILENDIRENSAVUNMASANAYI YAZÆLÆMLARÆNADAYyNELEREK BUPROJELERIEKOíSISTEMIMIZDEBULUNANIåVElyZ~M ORTAKLARÆMÆZLABIRLIKTE GELIåTIRMEYIPLANLÆYORUZ 5YUMSOFTAILESIOLARAK HEDEFLERIMIZlOKB~Y~K 9AZÆLÆMVEDANÆåMANLÆKTAKI yNC~ROL~M~ZILE~LKEMIZIN HEDEFLERINEULAåMASÆ IlINDAHAlOKlALÆåACAãÆZ­ DIYEKONUåTU 4~RKIYE¯NINBILIåIMLIDERLERI ARASÆNDAYERINIALAN5YUMSOFT ILERITEKNOLOJIKONULARÆNAODAKLANARAK YÆLLÆK GELIRININYAKLAåÆKY~ZDE ¯N~!Rí'EFAALIYETLERINE AYÆRÆYOR'~lL~ULUSLARARASÆ IåAãÆILED~NYASTANDARTLARÆNAUYGUNYAZÆLÆM~R~NLERI VEDANÆåMANLÆKHIZMETLERINI D~NYANÆNBIRlOKYERINEIHRAlEDEN5YUMSOFT GELECEK YÆLIlINDEILERITEKNOLOJI UYGULAMALARÆVE~NIVERSITEí SANAYIIåBIRLIKLERIKONULARÆNDAYAPTÆãÆlALÆåMALARÆ ARTTÆRMAYÆHEDEFLIYOR 83


SİNERJİ / FİRMALAR

ūQRYDWLIUQOHULPL]LKUDFDWWDNDOG×UDoROGX MIZINENKRITIKSORULARÆVE TALEPLERIDOãRULTUSUNDA TAVRÆMÆZHEPKENDIMIZI GELIåTIRMEYyN~NDEOLDU "USADECE~R~NKALITESI VElEåITLILIãIDEãIL AYNÆ ZAMANDAFONKSIYONELLIKVE TASARÆMILESONUlITIBARIYLE YENILIKOLDU"UBAãLAMDA M~åTERILERIMIZ¬YENINE VAR­SORUSUNADAIMAHAZÆR BIRCEVABÆMÆZVARDÆYÆL İSA DAL IlINDEBUGELIåMELER%VEvteks Tekstil Ltd. TEKS4EKSTIL,TD¯YIVEDIãER Yönetim Kurulu Başkanı GRUPåIRKETLERIMIZIN!Rí'E K~LT~R~N~NOLUåMASÆNÆ SAãLADÆëHRACATÆARTÆRMAVE ENIZLI¯NININOGELIåTIRMEYIyNEMLIyLl~DE VASYONyD~LL~ MOTIVEEDEN INOVASYONA FIRMALARÆNDAN YAPÆLANYATÆRÆMDÆR%VTEKS %VTEKS4EKSTIL ,TD YÆLÆNDANBUYANA OLARAKyZELLIKLESONYÆLDÆR KAYNAKLARÆMÆZÆNB~Y~K FAALIYETLERINIS~RD~R~BIRByL~M~N~TASARÆMVE YOR%VTEKS,TD9yNETIM !Rí'E¯YEAYÆRMAYAGAYRET +URULU"AåKANÆëSA$AL ¬!NAFAALIYETOLARAKHAVLU ETTIKäIRKETIlIEãITIMElOK yNEMVERDIKVElALÆåANLABORNOZVENEVRESIMIILE RÆMÆZÆLISANS Y~KSEKLISANS IåTIGALEDIYORUZ!ãÆRLÆKLÆ VEDOKTORAlALÆåMALARÆNÆ OLARAKKALITEVETASARÆMA DAYALÆ~RETIMVEPAZARLAMA S~RD~RMELERIKONUSUNDA MOTIVEETTIKVEHERBAKÆMSISTEMI~ZERINElALÆåÆYODANDESTEKOLDUKaALÆåANRUZ$~NYADAKÆTADA ~LKEYEEVVEOTELTEKSTILLERI LARÆMÆZÆNKONVANSIYONEL IåLERINYANÆSÆRA YENILIKlILIK ~RETIMIVESATÆåÆGERlEKTARTÆåMALARÆVE!Rí'E LEåTIRIYORUZ9URTIlINDE lALÆåMALARÆNÆNIlINEDAHIL yZELLIKLEOTELTEKSTILIALANÆNDAKALITEVEPERFORMANS ETTIK"URADAOLUåTURDUYyN~NDENyNEMLIMARKALAR ãUMUZHIKhYELER IHRACATÆMÆZÆGELIåTIRMEMIZDElOK ARASÆNDAYERALÆYORUZ­ yNEMLIKATKÆSAãLADÆ!Rí'E DIYOR SONUCUORTAYAlÆKANINOVATIF~R~NLERIMIZ IHRACA,BZOBLMBSÉOCZL TÆMÆZDABIRKALDÆRAlETKISI CzMN"S(FWF OLUåTURDUãUNURAHATLÆKLA UBTBSÉNB SyYLEYEBILIRIM­ !Rí'EVEINOVASYONA YAPTÆKLARÆYATÆRÆMLARDAN BAHSEDENëSA$ALåyYLE ðOPWB-ð( DEVAMEDIYOR WJ[ZPOVNV[BZFQZFOJ ¬-~åTERIILEEMPATIKURALBWSBNMBSLBUUÉ RAKKENDIMIZIGELIåTIRMEYE 4ë-TARAFÆNDANëNOVA,ë' GAYRETETTIK-~åTERILERIKAPSAMÆNDA¬+/"ëdZEL

D

84

dD~L~­ALMALARÆNADEãINENëSA$AL ¬dNCELIKLE ëNOVA,ë'GIBIMOTIVEEDICI INOVATIFBIRYAKLAåÆMÆNIå D~NYAMÆZAVEYAåAMÆMÆZÆN IlINETANÆTÆLMASÆILEBIRLIKTE ¯DEN¯EyNEMLIBIRPARADIGMAOLUåTURULDU6IZYONUMUZAYEPYENIKAVRAMLAR KATÆLDÆ"AåLANGÆCÆNDANITIBARENKATÆLMÆåOLDUãUMUZ ëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK (AFTASÆBIZEBIRlOKALANDA ILHAMOLDUëLKYÆLLARÆNDAN ITIBAREN)MPROVEKAPSAMÆNDA !4+EARNEYILEYAPÆLAN ëNOVA,ë'BAåVURULARÆNDA BULUNDUKVEFIRMAIlI ëNOVASYONVE3TRATEJILERI ALTYAPÆSÆNÆOLUåTURDUK 3~RD~R~LEBILIRINOVASYONVE SONUlLARÆANLAMÆNDAyNEMLI BIRYOLKATETTIKVEBUDISIPLINLIS~RElBIZENIHAYETINDE YÆLÆNDA ëNOVA,ë' +/"ëyZELyD~L~N~GETIRDI "UGURURVERICIyD~LELAYÆK

GyR~LMEK BIZIDAHAFAZLA MOTIVEEDERKEN yN~M~ZDEKIYÆLLARIlINHEDEFLERIMIZIREVIZEETMEMIZEVESILE OLDU!Rí'E¯YEAYRÆLANPAYÆ DAHAFAZLAARTTÆRARAK %VTEKS,TDVEDIãERGRUP åIRKETLERIMIZINYENILIKVE PATENT~RETENBIRYAPÆYA DyN~åT~RMEHEDEFIMIZ HÆZLANMÆåOLDUëHRACATÆMÆZÆ ARTTÆRÆRKEN SEKTyR~M~ZE VEDIãERSEKTyRLEREILHAM OLACAKDAHAFAZLAlALÆåMALARÆORTAYAlÆKARACAãÆMÆZA INANÆYORUZ"UVESILEILE ëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK (AFTASƯNÆVEëNOVA,ë'¯I OLUåTURAN BAåTADEãERLI "AåKAN-EHMET"~Y~KEKåI VEEKIBINITEBRIKEDIYORUM ¯DEN¯ElOKGENIåKITLELEREILHAMOLDULARëNOVA4ë-GENlLERINIGyREREK ~LKEMIZINGELECEãINEDAHA BIR~MITLEBAKÆYORUZ­DIYE KONUåTU


EXPLORE HYATT REGENCY ISTANBUL ATAKOY! The five-star hotel, Hyatt Regency Istanbul Ataköy, is a 17 story atrium designed to create energizing experiences for all guests. The wide range of services are guaranteed to exceed the expectations of business and leisure travellers.

HYATT REGENCY ISTANBUL ATAKÃ&#x2013;Y $WDN|\.Ã&#x201D;VÃ&#x201D;P5DXI2UED\&DGGHVL6DKLO<ROX 1R%DNÃ&#x201D;UN|\,VWDQEXO7XUNH\ HYATT name, design and related marks are trademarks of Hyatt Corporation. ©2017 Hyatt Corporation. All rights reserved.


SİNERJİ / FİRMALAR

6DPSDLOHULWHNQRORMLLOHo×WD\×\NVHOWWL

S

AMPA ¯TEN ITIBAREN3AMSUN¯DA FAALIYETGySTEREN !VRUPAVE!MERIKA MENåELIAãÆRVASÆTA lEKICIVE DORSEMARKALARÆILEUYUMLU BIRINCISÆNÆFKALITEDEYEDEK PARlA~RETENBIR4~RKåIRKETI4~RKPIYASASÆNDASEKTyRDEyNC~OLMANÆNYANÆNDA IHRACATåAMPIYONLARÆARASÆNDAYERALÆYORëHRACATYAPTÆãÆ D~NYANÆN~LKESINDE SAHIPOLDUãUY~KSEKMARKA BILINIRLIãISAYESINDEHEM KENDISINIHEMDE4~RKIYE¯YI D~NYADATEMSILEDIYOR 3AMPAYALNÆZCASAHIPOLDUãU~RETIMSAHALARÆILEDEãIL AYNÆZAMANDAAFTERMARKETIN ENIYI!Rí'EMERKEZLERINDEN BIRINESAHIPOLMASÆSAYESINDEM~åTERILERININIHTIYAlLARÆNABIRINCISÆNÆFKALITEDEKI ~R~NLERIREKABETlIFIYATLARLA SUNABILMEKTE!DETABIR BILIMENSTIT~S~GIBIlALÆåAN !Rí'E-ERKEZIGELIåTIRDIãI 3AMPAPATENTLI~R~NLERILE 4~RKIYE¯DEVED~NYADA SEKTyRDEKIBILIMSELGELIåMELERE ÆåÆKTUTMAKTA 3AMPA¯NÆN!Rí'E-ERKEZI ~RETIMSAHALARÆ FARKLÆ FABRIKASÆVEIDARIMERKEZIILE BIRLIKTE3AMSUN¯DAFAALIYET

86

GySTERIYOR!YRÆCA'~NEY !FRIKA aIN 2USYA +AZAKISTAN "IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERIVE!LMANYAOLMAK~ZERE TOPLAM~LKEDEOFISLERI DEPOLARÆVEIåBIRLIKLERIBULUNUYOR

NJMZPOEPMBS EFçFSJOEF "S(F.FSLF[J !Rí'E-ERKEZIYÆLÆNDAN BUYANASAYÆLÆ!RAåTÆRMAVE'ELIåTIRME&AALIYETLERININDESTEKLENMESI KANUNUKAPSAMÆNDA3ANAYI "AKANLÆãÆTARAFÆNDANDESTEKLENMEKTE"UDESTEãINVETASARÆMG~C~NEOLANINANCÆNÆN SAYESINDEDE!Rí'E-ERKEZI TESCILBELGESINESAHIPOLDUãU DyNEMDENITIBARENADET PROJEHAYATAGElIRILMIåOLUP BUNLARÆNTANESI+AMU$ESTEKLIPROJELEROLMABAåARÆSÆNÆ SAHIPOLMUå"UPROJELERIN DAãÆLÆMLARÆALTÆ4%9$%" BIR !2$%"VEIKIADET3!.4%: PROJESIåEKLINDEDIR5ZUN ARAåTÆRMALARSONUCUNDA 4~RKIYE¯DEBULUNAN!Rí'E MERKEZLERIIlERISINDESADECE ~lADET!Rí'E-ERKEZI¯NIN SAHIPOLABILDIãI4e"ë4!+ PROJELERINDENBIRTANESIDE3AMPA!Rí'E-ERKEZI

TARAFÆNDANY~R~T~LMEKTE"U DA3AMPAlALÆåANLARÆNAILK IHRACATÆNVERMIåOLDUãUG~l GIBIYENIBIRKANVEINANl VERMEKTE 3AMPA!Rí'EVETESTLABORATUVARLARÆNDA~R~NLERIN TEKNIKDEãERLERIENHASSAS CIHAZLARILETESPITEDILEREK ~R~NLERINTERMALVEMEKANIK OLARAKMALZEMEKARAKTERIZASYONUYAPÆLMAKTA -ALZEMEANALIZIVETASARÆMÆ IlINAYRÆCAD~NYADAKABUL GyRM~åVElOKAZ~RETIM TESISINDEBULUNAN#%3 3ELECTORYAZÆLÆMKULLANÆLARAK GELIåTIRILENYENIMALZEMETASARÆMLARÆOLUåTURULMAKTAVE 3AMPA¯YAAIT~R~NLEROLARAK ARåIVLENMEKTEDIR "UB~Y~K!Rí'E-ERKEZI¯NE SONDyNEMLERDEAYRÆCA MILYONEUROEKIPMAN YATÆRÆMÆGERlEKLEåTIRMIå DURUMDA &IKRI(AKLARKONUSUNA CIDDIyNEMVEREN3AMPABU KONUDADAALANÆNDAUZMAN BIREKIPILElALÆåMAKTA !YRÆCA3AMPAB~NYESINDEBULUNDURDUãUPATENT M~HENDISLERININLIDERLIãINDE YAPÆLANBILIMSELlALÆåMALARÆN YANÆNDAINOVATIFFIKIRLERI SAYESINDEMEVCUTPATENTLI ~R~NLERDEGELIåTIRMEKAT EDEREK¬3AMPA$ESIGN­ADÆNÆVERDIãIVE3$ILEKODLADÆãÆ 3AMPA¯YAAITYENIVEFARKLÆ ~R~NLER~RETILMEKTE 9ENI~R~NLER BENCHMARK SIMULASYON ANALIZAåAMALARÆNDANSONRALABORATUVARDA BIRlOKTESTTENGElIRILEREK PORTFyYEALÆNÆYOR3AMPA LABORATUVARLARÆBIRIMDEN OLUåMAKTAMALZEMELABORATUVARÆ yLl~MLABORATUVARÆ ~R~NTESTLABORATUVARÆ4~M

BIRIMLERIILEBIRLIKTEMERKEZINDEãERIMILYONDOLAR !Rí'E-ERKEZIåIRKETIN ADETAGyZBEBEãI(ER YÆLCIROSUNUNY~ZDE¯LIK ByL~M~N~!Rí'E-ERKEZININHARCAMALARÆNAAYÆRÆYOR !Rí'E-ERKEZINEVERILEN BUyNEMELBETTEKARåÆLÆKSÆZ DEãILGERlEKLEåTIRILENPROJELERSONUCUNDAPATENT BAåVURUSUILEyZG~NPEKlOK TASARÆMASAHIP3AMPA BU ~R~NLERIYLEyM~RTESTLERINDE PAZARDAFARKYARATMAKTA !YRÆCA3AMPA Y~R~TT~ã~ T~MBUFAALIYETLERSAYESINDE 3AMSUNILINDEENFAZLAPATENTBAåVURUSUYAPANFIRMA yD~L~N~ALMAYADALAYÆK GyR~LM~å

"SBmIBGJGMFUNF [FSJOFBLÉMMÉNBM[FNF WFSOMFS 3AMPA!Rí'E-ERKEZIDAHA ILERITEKNOLOJIYIHEDEFLEMEKTENVElÆTAYÆDEVAMLÆ Y~KSELTMEKTENISEHIl VAZGElMIYOR9ENIDyNEMDE GyZLERYURTDÆåÆNAlEVRILIYOR VEYURTDÆåÆNDA~NIVERSITELER ILEORTAKPROJELERHEDEFLENIYOR 9ENIDyNEMINBIRBAåKA PROJESIDEARAlHAFIFLETME ~ZERINEAKÆLLÆMALZEMEVE ~R~NLER3AMPA!Rí'E-ERKEZIBUPROJEDEKULLANÆLACAK KOMPOZITMALZEME~ZERINE lALÆåMAYABAåLAMÆåBILE%TKILEREKARåÆTEPKIVEREN YANI AKÆLLÆMALZEMELERVE~R~NLER GELIåTIREREKAãÆRVASÆTALARÆN HAFIFLETILMESINEYyNELIK lALÆåMALARGERlEKLEåTIRILIYOR dRNEãIN6KOLU BEåINCI TEKERVEKABINKyR~ã~YENI DyNEMDEBUAKÆLLÆ~R~NLERDENBAZÆLARÆOLACAK


7DVDU×PV×]ELUPDUNDG˂QOHPH] YAT DENIZTAåÆTLARÆ RAYLÆ SISTEM HAVATAåÆTLARÆVE ~R~NTASARÆMTALEBIOLAN M~åTERILEREANALIZ FIKIR VEESKIZAåAMASÆNDAN KALÆPKONSTR~KSIYONUNDA KULLANÆLACAKDIJITALVERI PAYLAåÆMÆNAKADAROLAN T~MSAFHALARDAlAãÆNGEREKSINIMLERIDOãRULTUSUNDAHIZMETVERMEKTEDIR &IRMAMÆZåUAN SEDAT ÖZTÜRK ëNGILTERE¯DEN#%.Sedat Öztürk Endüstriyel 45!22/"/4)#3VE Tasarım Tic. Ltd. Şti 4~RKIYE¯DEN&/2$ Kurucu Tasarımcı /4/3!.!Rí'EPROJELERINE4ASARÆM$ANÆåEDATdZT~RK%ND~STRIYEL4ASARÆM MANLÆãÆHIZMETIVERIYOR !YRÆCAST~DYOMUZDADIãER 4IC,TDäTI /TOMOTIV 9ATVE FIRMALARIlINAKTIFDEVAM %ND~STRI~R~NLERITASARÆMÆ EDENPROJELERINYANÆSÆRA 4~RKIYEIlINDE3~PER VEM~HENDISLIãI TASARÆM 3POR/TOMOBILTASARÆM YyNETIMI TASARÆMDANÆåM~HENDISLIKVE~RETIMINE MANLÆãÆ PROTOTIPIMALATÆ YyNELIKYOãUNlALÆåMALARÆVE~RETIMORGANIZASYONU MÆZDEVAMEDIYOR­DIYOR YyNETIMHIZMETLERIVERIYOR3EDATdZT~RK¬/NIKI YÆLYURTDÆåÆNDAULUSLARA"S(FUBTBSÉNÉO RASÆOTOMOTIVFIRMALARÆNA EPçBTÉ HIZMETVERDIKTENSONRA !RAåTÆRMAVEGELIåTIRMEYÆLÆNDA4~RKIYE¯ NINTASARÆMÆNDOãASÆOLDUDEKIBIR~RETICIFIRMADAN ãUNUBELIRTENdZT~RK BU -OTORYATPROJESITEKLIFI S~RECIDESTEKLEYENåEYIN ALARAKDyN~åYAPTÆ&IRMA HERZAMANYENILIKlID~OTOMOBIL TICARIARAl å~NCEOLDUãUNUSyYL~YOR

S

dZT~RK ¬$EãIåEN GELIåEN ZAMANAyNC~L~KEDENVE YENIKULLANÆCÆMODELLERINE UYGUN~R~NTASARÆMLARÆ YAPMAKGEREKIR+URUMSALFIRMALARATASARÆM !Rí 'EVEINOVASYONHIZMETI VERMEKLEBIRLIKTEB~NYEMIZDES~PERSPORARAl TASARÆMÆ M~HENDISLIãIVE PROTOTIPlALÆåMASÆåUAN AKTIFOLARAKDEVAMEDIYOR aAãÆMÆZDAKIYARATÆM S~RElLERINIDESTEKLEYEN DIJITALVESANALGERlEKLIK TEKNOLOJILERINIKULLANARAK PROJES~RElLERINITAMAMLAMAKTAYÆZ­DIYEDEVAM EDIYOR

ðISBDBUJmJONBSLB WFUBTBSÉNéBSU 'ELECEãIåEKILLENDIRMENINSISTEMSELD~å~NCE ILEM~MK~NOLDUãUNU

VETASARÆMSÆZBIRMARKA OLMAYACAãÆNÆIFADEEDEN 3EDATdZT~RKåyYLEDEVAM EDIYOR¬4ASARÆMMARKALARÆNKIMLIãIDIRBUSEBEPTENTASARÆMSÆZBIRMARKA D~å~N~LEMEZ-ARKALARÆN STRATEJIKPLANLAMALARÆ SOSYALYAåAMÆåEKILLENDIREBILDIãIGIBIKULLANÆCÆ VE~R~NARASÆNDAG~lL~ BIRBAãKURAR4~RKIYE¯DE MARKAKAVRAMÆ TASARÆM INOVASYON M~HENDISLIK HALKLAILIåKILERGIBIBAåLÆKLARALTÆNDAILERLEMELI (EDEFLERIGERlEKlIZEMINDEHAYATAGElIRMEKBIZI HÆZLANDÆRACAKVEBAåARÆYA ULAåTÆRACAKëHRACATHACMINIARTTÆRMAKIlINGEREKLI OLANYENILIKANCAKSAãLAM BIRMARKAVEBUMARKAYÆ BESLEYENTASARÆMLARILE M~MK~N­

87


SİNERJİ / FİRMALAR

%LOJHūQRNVGQ\DPDUNDV×ROPD\ROXQGD MASÆ3TAT~BUAMAlLA '~MR~K-~D~RL~ã~NDE G~MR~KIåLEMLERINIYERINE GETIRENMALIYETERLILIãEVE G~VENLIKSTANDARTLARÆNA SAHIPFIRMALARAVERILIYOR

#ZL[BNBOWF NBMJZFUUBTBSSVGV

ERGUN BİLGE Bilge İnoks AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

P

ASLANMAZlELIK MUTFAKGERElLERI ~RETIMIKONUSUNDA YARÆMASÆRDAN FAZLABIRS~REDIRFAALIYET GySTEREN"ILGEëNOKS !ä END~STRIYEL~R~NLER TASARLÆYORVE~RETIYOR %ND~STRIYELMUTFAKSEKTyR~NEYyNELIKYANSANAYI HIZMETIVERENVEPASLANMAZlELIKMUTFAKEåYALARÆ SEKTyR~N~NyNDEGELEN MARKALARÆNDANOLAN"ILGE ëNOKS!ä BAåARÆLARÆNA BIRYENISINIDAHAEKLEYEREKFIRMALARA TESLIMAT ZINCIRINDEULUSLARARASÆ G~VENILIRLIKKAZANDÆRAN VEBAåTA!VRUPA"IRLIãI¯NE BAãLÆ~LKELERILE!MERIKA "IRLEåIK$EVLETLERIOLMAK ~ZERE D~NYADA~LKEDE KABULGyREN9ETKILENDIRILMIå9~K~ML~3ERTIFIKASƯNÆ ALMAYAHAKKAZANDÆVE 9ETKILI%KONOMIK/PERATyR !%/í!UTHORISED%CONOMIC/PERATOR KIMLIãINI ALDÆ 9ETKILENDIRILMIå9~K~ML~ 3TAT~S~¯N~NESASHEDEFI ULUSLARARASÆTICARETZINCIRINDEG~VENLIãINSAãLAN-

88

eLKEMIZINIHRACAT HEDEFLERINEDAHAKOLAY ULAåMASÆIlIN'~MR~K VE4ICARET"AKANLÆãƯNÆN BAåLATTÆãÆ9ETKILENDIRILMIå 9~K~ML~3TAT~UYGULAMASÆ ILE~RETICILERVEIHRACATlÆLARDAHAAZKONTROLLEKARåÆLAåÆYOR G~MR~KTEyNCELIKLI IåLEMGyR~YOR NAKLIYEDE TRANSITSISTEMIHÆZÆNDAN YARARLANÆYOR"yYLECE PIYASADADAHAFAZLATALEP GyREN4~RK~R~NLERI ULUSLARARASÆTICARETTEKIREKABET G~C~M~Z~B~T~NBIR~LKE OLARAKARTÆRÆYOR +ONUYLAILGILIAlÆKLAMADA BULUNAN"ILGEëNOKS9yNETIM+URULU"AåKANÆ%RGUN "ILGE ¬9ETKILENDIRILMIå 9~K~ML~3TAT~S~ ~RETICI VEIHRACATlÆLARAIMTIYAZLÆKONUMSAãLAYANBIR UYGULAMA4EMELAMACÆ 

ULUSLARARASÆTICARETZINCIRINDEG~VENILIRLIãINSAãLANMASÆ"UAMAlLAG~MR~K Y~K~ML~L~KLERINIYERINE GETIREN MALIYETERLILIãE VEG~VENLIKSTANDARTLARÆNA SAHIPFIRMALARAVERILIYOR "ILGEëNOKSOLARAK HEM 9ETKILENDIRILMIå9~K~ML~ 3TAT~S~¯N~ALMANÆNHEM DESEKTyR~M~ZDEBUSTAT~YESAHIPILKVETEKFIRMA KONUMUNDAOLMANÆNMUTLULUãUNUYAåÆYORUZ­DEDI !%/3TAT~S~¯N~NG~MR~KLEMEIåLERINDEFIRMALARA B~Y~KKOLAYLÆKSAãLADÆãÆNADADEãINEN"ILGE ¬"ILGE ëNOKSSAHIPOLDUãU!%/ 3TAT~S~ILEYERINDEG~MR~KLEMEYETKISINEKAVUåTU !RTÆK~R~NLERINIHRACATA YyNELIKT~MIåLEMLERI "ILGEëNOKSTESISLERINDE KOLAYCAYAPÆLACAKeR~NLERIMIZëHRACAT'~MR~K ëDARESI¯NEUãRAMAKSÆZÆN DOãRUDANaÆKÆå'~MR~K ëDARESI¯NESEVKEDILECEK "UDAHERDEãIåKENIN yNEMARZETTIãIULUSLARARASÆTICARETTE B~Y~KBIR ZAMANVEMALIYETTASARRUFUDEMEK$~NYADA

~LKEDE !VRUPA"IRLIãI¯NE BAãLÆ~LKELERDEVE!MERIKA "IRLEåIK$EVLETLERI¯NDEKABULGyREN9ETKILENDIRILMIå 9~K~ML~3TAT~S~N~"ILGE ëNOKSAILESIOLARAKALMÆå BULUNMAKTAYÆZ­åEKLINDE KONUåTU

MLFZFJISBDBU 4EMELLERIYÆLÆNADAYANAN ¯LÆYÆLLARÆNBAåLARÆNDA '.+~VET~RETIMIILEEND~STRIYELMUTFAKSEKTyR~NE GIRIåYAPAN S~RD~RD~ã~!Rí 'ElALÆåMALARÆVEDURMADAN DEVAMETTIRDIãIYATÆRÆMLARÆ ILEDERINlEKMEKONUSUNDA UZMANLAåARAK BUG~N YURT IlINDEEND~STRIYELMUTFAK ~RETICISIFIRMALARÆNlOãUNA ULUSLARARASÆARENADADA &AGOR (OBART #OLGEDVE %LECTROLUXGIBID~NYADEVI FIRMALARA~RETIMYAPAR HALEGELEN"ILGEëNOKS BINMETREKARELIK~RETIM TESISINDE KIåILIKEKIBI ILE~RETTIãIULUSLARARASÆ KALITESTANDARTLARÆNDAKI ~R~NLERINIHEM4~RKIYE¯NIN HIZMETINESUNUYORHEMDE ¯IN~ZERINDE~LKEYEIHRAl EDIYOR


SİNERJİ / FİRMALAR

*HULG|Q˂PGHGQ\DGHYL*DPDūSOLN

ZAFER KAPLAN Gama Recycle Yönetim Kurulu Başkanı

U

LUDAã eNIVERSITESINDE ALDÆãÆTEKSTIL mühendisliãIEãITIMININARDÆNDAN HEM4~RKIYE¯DEHEMDE ëNGILTERE¯DETEKSTILSEKTyR~NDElALÆåARAKlOK KÆYMETLITECR~BELEREDINEN :AFER+APLAN BUTECR~BE VEBIRIKIMLERINI~RETIME AKTARMAK~ZERE YÆLÆNDA'AZIANTEP¯TE'AMA ëPLIKFIRMASÆNÆKURARëKINCI ELMAKINELERLEVEAYLÆK TONKAPASITEILEBAåLAYAN BUSER~VEN BUG~N BINMETREKAREAlÆK BIN METREKAREKAPALÆALANDA OLMAK~ZERETOPLAM FABRIKADADEVAMEDIYOR 4EKSTILVEKONFEKSIYON ATÆKLARÆNÆ PETåIåEATÆKLARÆNÆ YENIDENIåLEYEREKEKONOMIYEKAZANDÆRAN'AMA ëPLIKBUG~ND~NYANÆNEN B~Y~KREJENEREIPLIK~RETIM TESISIVE~RETIMININYAKLAåÆK YARÆSÆNÆTENFAZLA~LKEYE IHRAlEDIYOR :AFER+APLAN YIRMIYÆLLÆK YATÆRÆMS~RECINIåUSyZLERLE yZETLIYOR¬'AMA2ECYCLE %LYAFVEëPLIK3ANAYI

90

!ä¯NINTEMELLERI YÆLÆNDA'AZIANTEP¯TE'AMA ëPLIK¯INKURULMASÆYLAATÆLDÆ 4ESISINKURULUåUNDA~RETIM KAPASITESIIKINCIELIPLIK MAKINELERIYLEAYLÆKTON CIVARÆNDAYDÆYÆLÆNDA YAPTÆãÆMÆZMODERNIZASYON VETEVSIYATÆRÆMLARÆYLA TESISINKAPASITESIAYLÆK TONAlÆKARDÆKYÆLÆNDA $~ZCEFABRIKASÆNÆNDEVREYE GIRMESIYLEAYLÆKKAPASITE TONAlÆKARKENREJENERE ELYAFIMALATÆNADABAåLAMÆå OLDUKYÆLÆNDA$~ZCE VE'AZIANTEP¯TEYAPÆLAN YATÆRÆMLARLATOPLAMKAPASITE AYLÆKTONAULAåTÆ YÆLÆNDA'AZIANTEP/RGANIZE 3ANAYI"yLGESI¯NDEKI ~l~NC~FABRIKAYÆDEVREYE ALDÆK"yYLECETOPLAM KAPASITEMIZTONA Y~KSELDI'AZIANTEP ëKINCI/RGANIZE3ANAYI "yLGESI¯NDESATÆNALDÆãÆMÆZ BINMETREKAREARSAVE BINMETREKAREKAPALÆALANA SAHIPDyRD~NC~FABRIKAISE YÆLÆNDANITIBARENPET åIåEARTÆKLARÆNDANPOLYESTER ELYAFIMALATÆNABAåLADÆ­

.éUFSJNFNOVOJZFUJ JMJéLJMFSJLBMÉDÉLÉMÉZPS 'AMA2ECYCLE%LYAF VEëPLIK3ANAYI!ä¯NIN BUG~NG~NL~KTON REJENEREELYAFVEREJENERE IPLIK~RETIMKAPASITESI ILED~NYANÆNENFAZLA ENTEGREREJENEREIPLIK ~RETIMKAPASITESINESAHIP FIRMASÆHALINEGELDIãINI ANLATAN+APLAN AYNÆ ZAMANDAG~NL~KTON RECYCLEPOLYESTERELYAF ~RETIMKAPASITESINE SAHIPOLANåIRKETINBU

ALANDADA4~RKIYE¯NINEN B~Y~KKAPASITESINESAHIP OLDUãUNADIKKATlEKIYOR 'AMA2ECYCLEAILESIOLARAK M~åTERIMEMNUNIYETINIyN PLANDATUTTUKLARÆNANLATAN :AFER+APLAN IHRACAT PAZARLARÆNDAS~REKLILIKVE KALÆCÆLÆãÆNKENDILERIIlIN yNEMINEIåARETEDEREKBU KONUDAKIlALÆåMALARÆNÆ åUSyZLERLEyZETLIYOR ¬dNCELIKLEM~åTERI TALEPVEåIKAYETLERININ DINLENMESIVEBUNLARA HÆZLÆDyN~åLERGETIREBILMEK AMACÆYLA!VRUPA¯DABELIRLI NOKTALARÆMÆZDAM~åTERI TEMSILCILERIMIZILEBIRLIKTE S~REKLISÆCAKTEMASLAR KURMAKTAYÆZ"U-~åTERI MEMNUNIYETODAKLÆ TEMASLARÆMÆZSAYESINDE ILIåKILERIMIZINS~REKLIVE KALÆCÆOLMASÆNÆSAãLÆYORUZ­

fSFUJNJOZ[EF²TJ JISBDBUB 'ERIDyN~å~MDE TEKNOLOJININyNEMINEIåARET EDEN+APLAN FIRMANÆN!Rí 'EVEINOVASYONlALÆåMALARÆ HAKKÆNDAISEåUGyR~åLERI PAYLAåÆYOR¬'AMA2ECYCLE OLARAKGERIDyN~åT~R~LM~å POLYESTERELYAF~RETIMI lEåITLIKONFEKSIYON ATÆKLARÆNDANELYAFELDESI 

REJENEREVEKARÆåÆM ELYAFTANRINGVEOPENíEND IPLIK~RETIMIYAPMAKTAYÆZ "UNEDENLE!Rí'E lALÆåMALARÆMÆZÆNTEMELINDE DEINOVATIF Y~KSEK PERFORMANSDEãERLERINE SAHIPVEFONKSIYONEL yZELLIKLERIY~ZEYINDEVE VEYAIlERISINDEBARÆNDÆRAN GERIDyN~åT~R~LM~å POLYESTERLIFLERIGELIåTIRMEK VEBULIFLERINPOTANSIYEL YENIIPLIKLERDEVETEKNIK TEKSTILLERDEKULLANÆMLARÆNÆ ARAåTÆRMAKYERALÆYOR­ eRETIMININY~ZDE¯SINI ARALARÆNDA!LMANYA !"$ /RTADOãU~LKELERI %NDONEZYAVE-ALEZYA¯NÆN DABULUNDUãU¯TENFAZLA ~LKEYEIHRAlETTIKLERINI ANLATAN:AFER+APLAN¯A GyREIHRACATlÆLARÆN yD~LLENDIRILMESI MOTIVASYONUARTÆRMAK VEFIRMALARÆNIHRACATA YyNELMELERINISAãLAMAK AlÆSÆNDANlOKyNEMLI +APLAN !Rí'EVE INOVASYONACIDDIYATÆRÆMLAR YAPÆLARAKBUNUNIYI BIRLANSMANILESON KULLANÆCÆYATANÆTÆMVE REKLAMÆNÆYAPÆLMASÆNÆN 4~RKMARKALARÆNÆNILERIYE TAåÆNMASÆANLAMÆNDADA yNEMINEIåARETEDIYOR


SÄ°NERJÄ° / FÄ°RMALAR

Å«QRYDV\RQX\DË&#x201A;DPYHLË&#x201A;IHOVHIHVLRODUDNEHQLPVHGLN

BOÄ&#x17E;AÃ&#x2021;HAN GÃ&#x2013;KSU Osmanlı Kahvecisi A.Å&#x17E;. Yönetim Kurulu BaÅ&#x;kanı

B

AYRAMEFENDI /SMANLÃ&#x2020;+AHVECISI MARKASÃ&#x2020;4~RKIYE GENELIIL Ã¥UBEILEMISAFIRLERINEHIZMETVERIYOReR~NGRUPLARÃ&#x2020; BAÃ¥LÃ&#x2020;CAKAHVE lIKOLATA LIMONATA DONDURMA KEK OLAN/SMANLÃ&#x2020;+AHVECISI Ã¥UBELERINDEBULUNANT~M ~R~NLERI!NTALYA/3"¯DE BULUNANM~ZERINE KURULU~RETIMTESISINDE ~RETIYOReRETTIãI~R~NLERI BAÃ¥TAFRANCHISE¯LARÃ&#x2020;NAOLMAK ~ZEREPIYASADAKIDIãER FIRMALARADASATÃ&#x2020;Ã¥YAPAN FIRMAIHRACATKONUSUNDADA HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARVEGIRIÃ¥IMLER YAPÃ&#x2020;YOR /SMANLÃ&#x2020;+AHVECISI9yNETIM +URULU"AÃ¥KANÃ&#x2020;"OãAlHAN 'yKSU ¬$EãIÃ¥EN DyN~Ã¥EN VEGELIÃ¥END~NYADA!Rí'E VEINOVASYONFIRMAMÃ&#x2020;ZDA BIRIÃ¥KOLUOLARAKDEãIL YAÃ¥AMVEIÃ¥FELSEFESI OLARAKBENIMSENMEKTEDIR­ DIYOR"UDOãRULTUDA ~RETTIKLERIT~M~R~NLERDE INOVASYON !Rí'EVEKALITEYI MUTLAKAyNCELIKOLARAK BENIMSEDIKLERINIAKTARAN 'yKSUÃ¥yYLEDEVAMEDIYOR

92

¬&IRMAMÃ&#x2020;Z~RETECEãIBIR ~R~NVEYAHIZMETIlIN MUTLAKAUZUNS~REN!Rí 'ElALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;VEPIYASA ARAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;GERlEKLEÃ¥TIRIYOR "UBAãLAMDAFABRIKA BINAMÃ&#x2020;ZDA~R~NGELIÃ¥TIRME VE!Rí'ElALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;IlIN BIR!Rí'EMUTFAãÃ&#x2020;VEBIRIMI BULUNUYOR!Rí'EBIRIMINDE GyREVLIARKADAÃ¥LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N HERBIRIALANLARÃ&#x2020;NDA UZMANEãITIMLIKIÃ¥ILERDEN OLUÃ¥UYOR%FE+AHVESI aIKOLAÃ¥K &INCAN+EKGIBI ~R~NLERIMIZUZUNS~REN !Rí'ElALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;VEPIYASA ARAÃ¥TÃ&#x2020;RMALARÃ&#x2020;SONUCUNDA ORTAYAlÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;VEILKG~NDEN BUYANAYOãUNILGIlEKIYOR­

eEMMFSCZLHVSVS ZBéBUUÃ&#x2030; !Rí'EVEINOVASYONA YAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLAORTAYA lÃ&#x2020;KAN~R~NLERINKALITESININ TESCILLENMESININKENDILERINE B~Y~KGURURYAÃ¥ATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; AKTARAN"OãAlHAN'yKSU ¬!Rí'EVEINOVASYON lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;SONUCU ORTAYAlÃ&#x2020;KANVEBAÃ¥KA YERDEBULAMAYACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Z ~R~NLERIMIZ"R~KSELí "ELlIKA¯DA5LUSLARARASÃ&#x2020; 4ATVE,EZZET%NSTIT~S~

TARAFÃ&#x2020;NDANHERYÃ&#x2020;LD~ZENLI OLARAKYAPÃ&#x2020;LANeST~N ,EZZET+ALITESIdD~L~ YARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;NDAIKIADET YÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ZVE~lADETYÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;Z OLARAKyD~LELAYÃ&#x2020;KGyR~LD~ "UYARÃ&#x2020;Ã¥MADAD~NYACA ~NL~Ã¥EFVESyMELIYELER KyRTADÃ&#x2020;MYAPARAK TAMAMENBAãÃ&#x2020;MSÃ&#x2020;ZVE OBJEKTIFDEãERLENDIRMELER YAPARAKBUyD~LLEREKARAR VERMEKTELER!LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z BUyD~LLERHEMFIRMAMÃ&#x2020;Z ADÃ&#x2020;NAHEMDE~LKEMIZADÃ&#x2020;NA YURTIlINDEVEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA B~Y~KGURURYAÃ¥AMAMÃ&#x2020;ZA SEBEPOLDU9INEINOVASYON VE!Rí'ElALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZILE ëNOVA,ë'INOVASYON YARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;NAKATÃ&#x2020;LARAK INOVASYONlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N DEãERLENDIRILDIãIBIR RAPOROLUÃ¥TURMUÃ¥TUR "URAPORDA FAALIYET GySTERDIãIMIZALANLARDA GEREK4~RKIYEGEREKSEDE !VRUPA¯DARAKIPLERIMIZE GyREDEãERLENDIRMELER SUNULMUÃ¥TUR"URAPOR SONUlLARÃ&#x2020;NAGyREYAPÃ&#x2020;LAN YARÃ&#x2020;Ã¥MADADAFIRMAMÃ&#x2020;Z INOVASYONSONUlLARÃ&#x2020; KATEGORISINDEILKFIRMA ARASÃ&#x2020;NAGIREREKlOKKÃ&#x2020;SABIR ZAMANDAlOKB~Y~KIÃ¥LER

BAÃ¥ARDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BIRKEZDAHA KANÃ&#x2020;TLAMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;RdN~M~ZDEKI YÃ&#x2020;LLARDAKIHEDEFIMIZBU FIRMALARARASÃ&#x2020;NDAILK¯E GIREREKlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; TAlLANDÃ&#x2020;RMAK­DIYE KONUÃ¥TU

ðOPWBUJGWFLBMJUFMJ SOMFSJMHJZJ CFSBCFSJOEFHFUJSEJ &IRMANÃ&#x2020;NBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;!Rí'E lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NPAZARDA KENDILERINEB~Y~K AVANTAJSUNDUãUNU BELIRTEN"OãAlHAN'yKSU ‘NOVASYONVE!Rí'E lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;SONUCUNDA ORTAYAlÃ&#x2020;KAN~R~NLERIMIZ GEREKYURTIlINDEGEREK YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDARAKIPLERIMIZE ~ST~NL~KSAãLAMAMÃ&#x2020;ZA YARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;OLMUÃ¥TUR!YRÃ&#x2020;CA ~RETIMYAPANBIRFIRMA OLMANÃ&#x2020;NVERDIãIBIRlOK AVANTAJÃ&#x2020;IHRACATKONUSUNDA DAKULLANMAKTAYÃ&#x2020;Z"U BAãLAMDAHEMMILLI KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MLARILEHEMDE BIREYSELOLARAKYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; FUARLARÃ&#x2020;NAKATÃ&#x2020;LARAKINOVATIF ~R~NLERIMIZINSUNUMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; VETANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YAPTÃ&#x2020;K !YRÃ&#x2020;CAYINEFARKLÃ&#x2020;KURUMLAR ILEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;SEKTyRELTICARI HEYETLERILESEYAHATLER YAPÃ&#x2020;PFARKLÃ&#x2020;HEDEFPAZARLARÃ&#x2020; ZIYARETLERDEBULUNDUK4~M BUS~RElTEGEREKKALITEMIZ GEREKINOVATIF~R~NLERIMIZ ILEOLDUKlAILGITOPLADÃ&#x2020;K VETICARIANLAMDAGERI DyN~Ã¥LERALDÃ&#x2020;KëNANÃ&#x2020;YORUZ KIlOKKÃ&#x2020;SAZAMANIlERISINDE !VRUPA¯NÃ&#x2020;NVED~NYANÃ&#x2020;N BIRlOK~LKESINESATÃ&#x2020;Ã¥ YAPARAKBAÃ¥TA~LKEMIZ OLMAK~ZEREFIRMAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;DA ETKINHALEGETIRECEãIZ­ Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU


2UJDQLN.LP\DLQRYDV\RQODPDUNDV×QDJoNDW×\RU

DENİZ BÖLÜKBAŞI Organik Kimya Global Pazarlama Direktörü

1

YÆLÆNDAKURULAN /RGANIK+IMYA KIMYASALHAMMADDETICARETIILEYOLA lÆKMÆåVEYÆLÆNDASU BAZLÆPOLIMEREM~LSIYONLARÆ ~RETIMIILEBAåLADÆãÆ~RETIM YOLCULUãUNATOZPOLIMER TEKNOLOJISI HOTMELTTEKNOLOJISIVESOLVENTAKRILIK TEKNOLOJILERINIDEEKLEYEREK4~RKIYE (OLLANDAVE ëSVIlRE¯DEDEVREYEALDÆãÆ ~RETIMTESISLERIILEHÆZLÆ B~Y~MESINIS~RD~R~YOR ~N~ZERINDElALÆåANÆ ILEBOYA YAPÆKIMYASALLARÆ TEKSTILVEDERI BASÆNCA HASSASYAPÆåTÆRÆCÆLAR END~STRIYELYAPÆåTÆRÆCÆLAR VEYAåAMKIMYASALLARÆ SEKTyRLERINDEDENFAZLA ~LKEDE¯IN~ZERINDE M~åTERIYEHIZMETSUNUYOR

¯ðOPWBTZPOCJ[JN JmJOPMNB[TBPMNB[° /RGANIK+IMYA'LOBAL 0AZARLAMA$IREKTyR~$ENIZ "yL~KBAåÆ ¬äIRKETIMIZIN B~Y~MESINIS~RD~R~LEBILIR KÆLANENB~Y~KETKENLERDEN BIRIINOVASYONUKURUMSAL K~LT~R~M~Z~NBIRPARlASÆ

HALINEGETIRMEMIZPAZARÆN VEM~åTERILERINIHTIYAlLARÆ DOãRULTUSUNDAYENILIKlI VEDEãERYARATAN~R~NVE lyZ~MLERSUNMAMÆZDÆR­ DIYOR ëNOVASYONUNåIRKETTEKI HERBIRIMVEFONKSIYON TARAFÆNDANSAHIPLENILMESI GEREKTIãINEINANDÆKLARÆNÆ VURGULAYAN"yL~KBAåÆåyYLE AKTARÆYOR ¬ëNOVASYONBIZIMIlIN OLMAZSAOLMAZDÆR"IZ INOVASYONUNåIRKETTEKI HERBIRIMVEFONKSIYON TARAFÆNDANSAHIPLENILMESI GEREKTIãINEINANÆYORUZ "UY~ZDENINOVASYON STRATEJIMIZIVES~RElLERIMIZI GELIåTIRIRKEN PAZARLAMA SATÆå TEKNIKSERVIS !Rí 'E ~RETIM SATÆNALMA PLANLAMA OPERASYONLAR INSANKAYNAKLARÆVE FIKRIHAKLARGIBIT~M FONKSIYONLARÆNAKTIF OLARAKYERALDÆãÆBIRS~REl TASARLADÆKëNOVASYON K~LT~R~N~NS~RD~R~LEBILIR OLMASÆVET~MåIRKETE YAYÆLMASÆIlINFARKLÆPROJELER VElALÆåMALARGELIåTIRENAYRÆ BIREKIPKURDUK 3ADECE~R~NINOVASYONU DEãIL HIZMETVEIåMODELI TARAFÆNDADAINOVATIF PROJELERGELIåTIRIYORUZ (ERYÆL/RGANIK+IMYA¯NÆN ENIYIINOVATIFPROJESINI yD~LLENDIRIYORVEYENIFIKIR VEPROJELERITEåVIKEDIYORUZ ëNOVASYONUNSONUlLARÆNÆ ISEKhRÆMÆZÆNY~ZDEKAlÆNÆN SONYÆLDAGELIåTIRDIãIMIZ ~R~NLERDENGELDIãINE BAKARAKyLl~YORUZ"UYÆL BUORANYAKLAåÆKOLARAK Y~ZDEVEHEDEFIMIZ yN~M~ZDEKIYÆLLARDABU

ORANÆY~ZDESEVIYELERINE lÆKARMAK 3ONIKIYÆLDAëNOVA,ë'¯DE INOVASYONSTRATEJISI DALÆNDAIKIyD~LKAZANDÆK "UNUNDÆåÆNDAEND~STRIYEL YAPÆåTÆRÆCÆLARSEKTyR~ IlINGELIåTIRDIãIMIZVE PATENTLEDIãIMIZ)NNOFIX TEKNOLOJISI!"$¯DE YÆLÆNÆNENINOVATIFPROJESI SElILDI4~MBUNLARBIZIM IlINB~Y~KBIRGURUR VEMOTIVASYONKAYNAãÆ OLUYOR­

ðOPWBUJGmz[NMFS TVOBSBLGBSLMÉLÉMNBL 'LOBALALANDAYER EDINMENIN MARKAOLMANÆN GEREKLILIKLERINEDEDEãINEN $ENIZ"yL~KBAåÆ ¬'ElMIå YÆLLARDABELIRLIBIRHIZMETI YADA~R~N~ KALITELI VEBEKLENENåEKILDE M~åTERINIZEULAåTÆRMAK MARKAYÆDEãERLIKÆLMAKIlIN YETERLISAYÆLÆYORDU!NCAK G~N~M~ZD~NYASÆNDABU YETERLIDEãIL !RTÆKM~åTERILER STANDART~R~NLERIN yTESINDE INOVATIF ONLARÆ RAKIPLERINDENAYRÆåTÆRARAK PAZARDAREKABETAVANTAJÆ SAãLAYACAK YENI

TRENDLEREVEPAZARÆN IHTIYAlLARÆNAGyRE TASARLANMÆå~R~NLERITERCIH EDIYORLARVEMARKALARÆN ONLARLADOãRUDAN ILETIåIMDEOLMASÆNÆ ISTIYORLAR"UKAPSAMDA M~åTERILERILEORTAK PROJELERY~R~TEBILECEK VEONLARAINOVATIF lyZ~MLER~RETEBILECEK TEDARIKlILERINMARKALARÆNÆ TERCIHEDIYORLAReR~N INOVASYONUNUNDÆåÆNDA M~åTERILERINIåYAPÆååEKLINI KOLAYLAåTÆRACAKVEONLARA DEãERYARATACAKIåMODELI VEHIZMETINOVASYONLARÆDA MARKADEãERININBIRPARlASÆ OLARAKMARKAYÆDAHADA DEãERLIVEG~lL~KÆLÆYOR /RGANIK+IMYAMARKASÆ M~åTERILERINEINOVATIF lyZ~MLERSUNARAKONLARÆ PAZARDAFARKLÆKÆLMAYA YARDÆMCÆOLANBIRlyZ~M ORTAãÆOLARAKKONUMLANÆYOR ëNOVASYONUYyNETECEK DOãRUSTRATEJILERIGELIåTIREN VEDOãRUARAlLARILEBU STRATEJILERIUYGULAYABILEN åIRKETLERMARKADEãERLERINI VEPAZARPAYLARÆNÆHER GElENG~NDAHADA ARTTÆRÆYORLAR­AlÆKLAMASÆNDA BULUNDU

93


SİNERJİ / FİRMALAR

$QDGROXSURSROLVLGQ\DPDUNDV×ROPD\ROXQGD MIZEaIN¯DENITHALEDILEN PROPOLISIN4~RKIYE¯DEILK KEZ¬3yZLEåMELI!RÆCÆLÆK­ MODELIYLEYERLI~RETIMINI BAåLATAN"%%¯/ !NADOLU PROPOLISINI!MERIKA¯DAN !VRUPA¯YA +ORE¯DEN3UUDI !RABISTAN¯APEKlOK~LKEYE IHRAlEDIYOR

ASLI ELİF TANUĞUR SAMANCI BEE’O Propolis Kurucu ortağı ve Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi

B

EE'O Propolis DEëNOVA,ë' ëNOVASYON3ONUlLARÆKATEGORISINDE yD~LALDÆ#UMHURBAåKANÆ 2ECEP4AYYIP%RDOãAN¯ÆN DAKATÆLDÆãÆyD~LTyRENINDE "%%¯/0ROPOLIS+URUCU ORTAãÆVE'ENEL-~D~R~ 'ÆDA9~KSEK-~HENDISI !SLÆ%LIF4ANUãUR3AMANCÆ yD~L~%KONOMI"AKANÆ .IHAT:EYBEKlI 'ENlLIKVE 3POR"AKANÆ/SMAN!åKÆN "AKVE4ë-"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI¯NINELINDEN ALDƯEYAKÆNBAåVURU ARASÆNDANBUyD~LELAYÆK GyR~LEN"%%¯/0ROPOLIS 4~RKIYE¯NIN¬3yZLEåMELI !RÆCÆLÆK­MODELIILE~RETILEN ILKVETEKYERLIPROPOLISI "%%¯/ HAMHALDET~KETILEMEYENPROPOLISIlINGELIåTIRDIãI!Rí'EYyNTEMIYLE PROPOLISINIlERISINDEKIYARARLÆBILEåENLERIMAKSIMUM ORANDAKORUYACAKyZ~TLEMEYyNTEMINIGELIåTIRDI "%%¯/PROPOLIS PIYASADAKI BENZER~R~NLERDENENAZ KATDAHAY~KSEKBIYOLOJIK AKTIVITEYESAHIPeLKE-

96

#BçÉéÉLMÉLTJTUFNJOJ EPçBMZPMMBSMB EFTUFLMFNFOJOFOLPMBZ ZPMV1SPQPMJT 0ROPOLIS ARÆLARÆN BITKILERINYAPRAK SAPVE TOMURCUKLARÆNDANTOPLADÆãÆ G~lL~ANTIOKSIDANVE ANTIMIKROBIYALETKILERE SAHIPDOãALBIRARÆ ~R~N~D~R+OVANDAKI MIKROPLARÆYOKETMEK VEARÆAILESININSAãLÆãÆNÆ KORUMAKIlINKULLANÆLÆR 0ROPOLISKOVANDAHANGI GyREVIGyR~YORSA DOãRU IåLENDIãITAKDIRDEINSAN V~CUDUNDADAAYNÆ ETKILERIGySTERIR6IR~SVE BAKTERILERIYOKEDEREK V~CUDUNHASTALÆKLARLA SAVAåMASÆNAYARDÆMCÆ OLUR0ROPOLISD~ZENLI T~KETILDIãINDEBAãÆåÆKLÆãÆ G~lLENDIREREKHASTALANMA SÆKLÆãÆNÆNAZALMASÆNA YARDÆMCÆOLUR0ROPOLISHEM YETIåKINLERHEMDElOCUKLAR TARAFÆNDANRAHATLÆKLA T~KETILEBILIR"UNUNYANÆ SÆRA PROPOLISINSOLUNUM SISTEMIRAHATSÆZLÆKLARÆNDA AãÆZDAlÆKANYARALAR AFTLAR UlUKLARDA MIDEBAãÆRSAK RAHATSÆZLÆKLARÆNDAKULLANÆM ALANÆNÆNBULUNDUãUVE V~CUTTASAãLÆKLÆVECANLÆ H~CRESAYÆSÆNÆARTTÆRDÆãÆ YAPÆLANBILIMSELlALÆåMALAR ILEORTAYAKONULMUåTUR

!SLÆ%LIF4ANUãUR3AMANCÆ ~LKEMIZEaIN¯DENITHAL EDILENPROPOLISINYERLI ~RETIMINIBAåLATMAK~ZERE PROFESYONELHAYATÆNDAN AYRÆLARAKKENDIFIRMASÆNÆ KURANVEMARKASÆNÆYARATAN ULUSALVEULUSLARARASÆ TOPLAMFARKLÆyD~LE LAYÆKGyR~LENBIRKADÆN GIRIåIMCI¤4~RKIYE¯DE ILKDEFASyZLEåMELI ARÆCÆLÆKMODELIYLEYERLI PROPOLIS~RETIMINI BAåLATTÆ VEPROPOLISIINSAN T~KETIMINEUYGUNHALE GETIREREKIlERISINDEKI YARARLÆBILEåENLERDEN V~CUDUMUZUNMAKSIMUM ORANDAFAYDALANMASÆNÆ SAãLAYACAKyZ~TLEME YyNTEMINIGELIåTIRDI!RÆ ~R~NLERIALANÆNDA YÆLÆAåKÆNDENEYIMIYLE KOVANDANSOFRAYA~R~NLERIN DOãALLÆãÆVEBIYOLOJIK AKTIVITESINIKORUYARAKT~M 4~RKIYE¯YEVED~NYAYA ULAåTÆRMAYADEVAMEDIYOR

,BOTFSMFTBWBéUB FULJTJLBOÉUMBOEÉ 0ROPOLISINFARKLÆKANSER T~RLERI~ZERINDEAPOPTOTIK yLD~R~C~ ETKIYAPTÆãÆ BIRlOKTÆBBIYAYÆNDA ORTAYAKONULDUë4e!RÆ 4EKNOKENTFIRMASÆ"%%¯/ PROPOLISMARKASÆNÆN KURUCULARÆNDAN !SLÆ%LIF 4ANUãURUN KOORDINEETTIãI PROJEDE ë4e'ÆDA -~HENDISLIãI "yL~M~VE ëSTANBUL$ENEYSEL 4ÆP!RAåTÆRMA %NSTIT~S~"REZILYA aIN !RJANTIN

VE4~RKIYE¯DE~RETILEN PROPOLISLERINMEME KANSERI~ZERINEETKILERINI ARAåTÆRDÆaALÆåMANÆN SONUCUNDA 4~RKIYE¯DE ~RETILENPROPOLISKANSER H~CRELERI~ZERINE yLD~R~C~BIRETKIYAPARKEN SAãLÆKLÆH~CRELEREHIlBIR ZARARVERMEDI"yYLECE PROPOLISINMEMEKANSERI H~CRELERI~ZERINDEKI ETKISIKANÆTLANMÆåOLDU "USONUlPROPOLISINBU ALANDAKULLANÆMÆNÆNSON DERECEyNEMLIOLDUãUNU VEARTARAKDEVAM EDECEãINIGySTERIYOR !YNÆPROJEDE ëSTANBUL 4EKNIKeNIVERSITESI TARAFÆNDANYAPÆLAN lALÆåMADA PROPOLISINNAR SUYUNDANKATDAHA FAZLAANTIOKSIDANMADDE IlERDIãIVElOKKUVVETLI BIRANTIOKSIDANOLDUãU ORTAYAKONULDU0ROPOLISIN KANSER~ZERINEETKILERININ IlERDIãIlOKDEãERLI ANTIOKSIDANBILEåENLERDEN KAYNAKLANDÆãÆ D~å~N~LMEKTEDIR 0ROPOLISTEBULUNANBAZÆ ANTIOKSIDANBILEåENLER BAåKAHERHANGIBIR GÆDAMADDESINDE BULUNMAMAKTADÆR"U DAPROPOLISIlOKyZEL KÆLMAKTADÆR


SÄ°NERJÄ° / FÄ°RMALAR

Å«QRYDV\RQLoLQIDUNOÃ&#x2014;ODË&#x201A;PD\DKD]Ã&#x2014;UROPDNJHUHNLU AVUKATLARDANOLUÃ¥ANVESON DERECESAãLÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;lALÃ&#x2020;Ã¥ANBIR HUKUKKANADÃ&#x2020;NASAHIBIZ $IãERTARAFTANAMACÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z ESAS IÃ¥IMIZOLANM~VEKKILLERIMIZIN SÃ&#x2020;NAIM~LKIYETHAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N IDARESIKONUSUNDANASLA TAVIZVERMEMEKKAYDÃ&#x2020;YLA SADECETESCILYAPANBIR PATENTOFISIOLMAKTAN ZIYADE M~VEKKILLERINElOK GENIÃ¥KAPSAMDAHIZMET Ã&#x2013;MER KOCAKUÅ&#x17E;AK VEREBILENBIRDANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;K Bilen Patent FIRMASÃ&#x2020;OLABILMEKTIR­ Yönetim Kurulu BaÅ&#x;kanı DIYOR-~Ã¥TERILERINETEK ELDEN INOVASYON DEVLET TEÃ¥VIKLERIVEFIKRIM~LKIYET Ã&#x2020;NAsHAKLAROLARAK ISIMLENDIRILENMARKA DANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SUNAN"ILEN 0ATENT9yNETIM+URULU VEPATENTKONULARÃ&#x2020; "AÃ¥KANÃ&#x2020;dMER+OCAKUÃ¥AK HERGElENG~NDAHA INOVASYONADAIRÃ¥UNLARÃ&#x2020; DAyNEMKAZANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAN SyYLEDIëLLAKIlOKPARALAR ~LKEMIZDEPATENTíMARKA HARCAYARAK TESTMERKEZLERI KONULARÃ&#x2020;YLAILGILIPROFESYONEL YARDÃ&#x2020;MAIHTIYACÃ&#x2020;OLANBINLERCE KURARAKVEYAPAHALÃ&#x2020; EKIPMANLARALARAKINOVASYON FIRMABULUNUYOR YAPÃ&#x2020;LMAZ!NCAKlOKEMEK "ILEN0ATENT GEREKYURTIlI HARCAMADAN ZAMANA GEREKSEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;PATENT YAYMADANVESISTEMATIKHALE MARKAVEEND~STRIYEL GETIRMEDENDEINOVASYON TASARÃ&#x2020;MTESCILLERIVE YAPÃ&#x2020;LAMAZëNOVASYON ILGILIHUKUKIIÃ¥LEMLER YAPMAKIlINyNCELIKLE NOKTASÃ&#x2020;NDAPROFESYONEL ZIHINSELANLAMDAVESAHIP DANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;KVERIYOR"ILEN OLUNANVIZYONUDEãIÃ¥TIRMEK 0ATENT9yNETIM+URULU ANLAMÃ&#x2020;NDAFARKLÃ&#x2020;LAÃ¥MAYA "AÃ¥KANÃ&#x2020;dMER+OCAKUÃ¥AK HAZÃ&#x2020;ROLMAKGEREKIR ¬"~NYEMIZDE4~RKIYENIN SElKINUZMANLARÃ&#x2020;ARASÃ&#x2020;NDA YERALAN!VRUPA0ATENTVEDE 'BSLMÃ&#x2030;MBéNBLIBOHJ 0ATENTVE-ARKAVEKILLERINI BMBOEBPMNBMÃ&#x2030;EÃ&#x2030;S BARÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YOR!YRÃ&#x2020;CA ILGILI &ARKLÃ&#x2020;LAÃ¥MAK FIRMAYAYADA MEVZUATASONDERECEHhKIM KURUMADEãERKATACAK YENI MARKAVEPATENTVEKILI HERALANDAOLABILIR OLMALÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R

S

98

"UALANLARÃ¥UNLARDÃ&#x2020;R 1-3AHIPOLUNAN~R~NLER 2-+URUMAAITHIZMETYADA MAL~RETMEPROSESLERI 3-0AZARLAMAYyNTEMLERI 4-3AHIPOLUNANYyNETMEVE ORGANIZASYONANLAYÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; 9UKARÃ&#x2020;DAKIALANDAYAPÃ&#x2020;LACAK INOVASYON IÃ¥LETMELERESOMUT OLARAKAÃ¥AãÃ&#x2020;DAKIlÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; KAZANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;R 1-6ERIMLILIKARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; 2-+hRDAARTÃ&#x2020;Ã¥ 3-0AZARPAYÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NGENIÃ¥LEMESI 4--ALIYETLERIAÃ¥AãÃ&#x2020;YAlEKME 5-2EKABETEDEBILIRLIKTEARTÃ&#x2020;Ã¥ 6-4OPLAMKALITEARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; 7--~Ã¥TERIMEMNUNIYETININ ARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; 8-aALÃ&#x2020;Ã¥MAÃ¥ARTLARÃ&#x2020;NDA IYILEÃ¥MEVEDOLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLAlALÃ&#x2020;Ã¥AN MOTIVASYONUNUNARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; ëåLETMELERIMIZININOVASYON YAPARKENINOVASYONUSALT !Rí'EOLARAKDEãERLENDIRIP SADECEYENI~R~NLERORTAYA lÃ&#x2020;KARMAYAODAKLANMALARÃ&#x2020; B~Y~KBIRHATAOLACAK dNEMLIOLANINOVASYONUN K~LT~RDENBAãÃ&#x2020;MSÃ&#x2020;ZOLMADAN KAYNAKLARÃ&#x2020;KÃ&#x2020;SÃ&#x2020;TLÃ&#x2020;KULLANARAK YAPÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; IDEALLIKTENVE FONKSIYONELLIKTENUZAK OLMAMASÃ&#x2020; ëNOVASYON yZELLIKLE +/"ë¯LERINREKABETG~lLERINI ARTTÃ&#x2020;RMAKTAlOKyNEMLIBIR ARAlHALINEGELDI"UNUNLA BIRLIKTEBURADABIRSORUNDA VARDÃ&#x2020;R"USORUN+/"ë¯LERIN INOVASYONUNNEOLDUãUNU BILMEMELERIDEãIL ONUNNASÃ&#x2020;L YAPÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILMEMELERIDIR "URADAINOVASYON AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANISETANESORUN VARDÃ&#x2020;RYyNETILEMEMEKVE SATÃ&#x2020;LAMAMAK ëNOVASYONIlINM~Ã¥EVVIK UNSUR YARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;FIKIRDIR!NCAK BUFIKIRTEORIDENPRATIãE

GElEMEMIÃ¥ISE KhRYANI TICARIBIRBAÃ¥ARÃ&#x2020;GETIREMEMIÃ¥ ISEINOVASYONOLARAKKABUL EDILMEMELIdYLEYSEBURAYA DIKKATlEKMEKISTIYORUM 9ARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KILEINOVASYON ARASÃ&#x2020;NDAKIFARK TICARI BAÃ¥ARÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R­

ðZJCJSGJLJSQBSB LB[BOEÃ&#x2030;SNBEÃ&#x2030;çÃ&#x2030;TSFDF JZJCJSGJLJSPMBSBLLBMÃ&#x2030;S 9ARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;BIRFIKRIHAYATA GElIRMEKIlINIÃ¥LETMELERIN yNCELIKLEPATENTALMALARÃ&#x2020; GEREKTIãINEIÃ¥ARETEDEN dMER+OCAKUÃ¥AK ¬3yZ KONUSUBUPATENTLER ASLÃ&#x2020;NDATICARILEÃ¥MENINDE ILKANAHTARÃ&#x2020;4ICARILEÃ¥MENIN IKINCIANAHTARÃ&#x2020; IYIBIR PAZARLAMAORGANIZASYONU el~NC~ANAHTARISE S~RD~R~LEBILIR~R~NYyNETIMI "UANAHTARBIRLIKTE INOVASYONUOLUÃ¥TURUR­DIYE BELIRTIYOR +OCAKUÃ¥AK ¬&IRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z *IM2OHN¯UNDEDIãIGIBI¬9A R~YALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GERlEKLEÃ¥TIRMELI YADAYETENEKLERINI ARTTÃ&#x2020;RMALÃ&#x2020;DÃ&#x2020;RLAR­"UNUN IlINDEEãITIMEAlÃ&#x2020;KBIR PERSONELE IYILEÃ¥TIRME YAPACAKLARÃ&#x2020;ALANLARLA ILGILIALÃ&#x2020;NMÃ&#x2020;Ã¥PATENTLERI INCELEMEYEVERISKIGyZE ALMAYAIHTIYAlLARÃ&#x2020;VARDÃ&#x2020;R dZETLEMEKGEREKIRSE IYIBIR FIKIRPARAKAZANDÃ&#x2020;RMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; S~RECEIYIBIRFIKIROLARAK KALÃ&#x2020;R5YGULANABILIRBIRFIKIR HhLhINOVASYONDEãILDIR PATENTALÃ&#x2020;NABILIRBIRFIKIRDIR 5YGULANABILIRBIRFIKRINEãER SATÃ&#x2020;Ã¥DEãERIVARSAVEBUFIKIR BIRPLATFORMyZELLIãITAÃ¥Ã&#x2020;YARAK KENDISINDENSONRAGELECEK YENIFIKIRLERIDEATEÃ¥LIYORSA BU INOVASYONDUR­


$NWLI%DQNLQRYDV\RQODEDQNDF×O×ʖD\HQLER\XWJHWLUGL PROJESIILE4AM :AMAN%åDEãER¯LIK 4:% TASARRUFELDEEDILIRKEN BU KAYNAKLARÆNFARKLÆALANLARDA KULLANÆLABILMESINEDE IMKANSAãLANÆYOR

ðOPWBTZPOVUN TSFmMFSFBEBQUF FEJZPS

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde 3’üncülük ödülünü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'den aldı.

T

~RKIYE¯NINEN B~Y~KyZEL SERMAYELIYATÆRÆM BANKASÆOLANVE PERAKENDEBANKACÆLÆK YATÆRÆMBANKACÆLÆãÆVE KURUMSALBANKACÆLÆK ALANLARÆNDAFAALIYET GySTEREN!KTIF"ANK ¬9ENI.ESIL"ANKACÆLÆK­ OLARAKADLANDÆRDÆãÆ yZG~NIåMODELIILE BANKACÆLÆKTANÆMÆNAYENI BIRBOYUTGETIRIYOR"U MODELKAPSAMÆNDAIå S~RElLERINIåUBELEåMEDEN VEFIZIKSELDAãÆTÆMAãÆ MALIYETLERIYARATMADAN ALTERNATIFDAãÆTÆM KANALLARÆ~ZERINDEN åEKILLENDIREN!KTIF "ANK åUBESIOLMASÆNA RAãMENBINHIZMET NOKTASÆNDANM~åTERILERINE HIZMETSAãLÆYOR"U yZG~NIåMODELINI T~MOPERASYONLARÆNDA UYGULAYAN!KTIF"ANK PEKlOKILKVENIå

~R~N~YLESEKTyRDEYANKÆ UYANDÆRMAKTA !KTIF"ANK IåTIRAKLERI ARACÆLÆãÆYLAPARA TRANSFERLERINDEN SIGORTACÆLÆãA KART ~R~NLERINDENKAPSAMLÆ KIOSKlyZ~MLERINEKADAR lOKGENIåBIRYELPAZEDE M~åTERILERINEHIZMET VERIYOR"UVIZYONER BAKÆåAlÆSÆ !KTIF"ANK¯ÆN BIRBANKADANDAHAlOK GENIåBIRPERSPEKTIFTE KONUMLANMASÆNÆSAãLÆYOR

²EFzEMBMEÉ !KTIF"ANK KURUMK~LT~R~ OLARAKBENIMSEDIãI INOVASYONYAKLAåÆMÆNÆ ~R~NVEHIZMETLERINE DEYANSÆTMAKTA'ENIå HIZMETAãÆVEYENILIKlI UYGULAMALARÆYLA KURULDUãU G~NDENBUYANAYERLIVE YABANCÆSAYGÆNKURUMLAR TARAFÆNDANyD~LELAYÆK GyR~LEN"ANKA YÆLÆNÆ DAyD~LILETAlLANDÆRDÆ

!KTIF"ANK SONOLARAK 4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISITARAFÆNDAN D~ZENLENENVE4~RKIYE¯NIN ENyNEMLIKURUMLARÆNÆN KATÆLDÆãƬëNOVA,ë'­DE FIRMAARASÆNDAN ¬ëNOVASYON/RGANIZASYONU VE+~LT~R~­KATEGORISINDE ¯~NC~L~KyD~L~ALDÆ!KTIF "ANK'ENEL-~D~R~$R 3ERDAR3~MEREyD~L~ %KONOMI"AKANÆ.IHAT :EYBEKCIVE4ë-"AåKANÆ -EHMET"~Y~KEKåIVERDI "ANKA yZELLIKLESON~l YÆLDAGERlEKLEåTIRILEN DIJITALLEåMElALÆåMALARÆVE BIRåIRKETK~LT~R~HALINE GELENINOVASYONYAKLAåÆMÆ SAYESINDEBUyD~LELAYÆK GyR~LD~$IJITALLEåME

$IJITALLEåMEPROJESI KAPSAMÆNDABILGI TEKNOLOJILERIVEOPERASYON EKIPLERINDEBAåLAYAN OPTIMIZASYON OTOMASYON VEyLl~MLEMElALÆåMALARÆ "ANKANÆNPEKlOKEKIBI TARAFÆNDANETKINBIR åEKILDEKULLANÆLMAYA BAåLANMÆåDURUMDA3ON BIRBUlUKYÆLDÆRKULLANÆLAN VEHALIHAZÆRDADADEVAM EDEN2OBOT/TOMATIZASYON 3ISTEMLERI 20! PROJESI SEKTyR~NILKLERINDEN OLMAKLABIRLIKTE HEM INSANHEMDESISTEMSEL G~lTASARRUFUNAKATKÆ SAãLAMAKTA !KTIF"ANK¯ÆN ¬9ENI.ESIL "ANKACÆLÆK­ANLAYÆåÆNÆ S~RD~REBILMESINDE T~M lALÆåANLARÆNÆNINOVATIF BAKÆåAlÆSÆNASAHIP OLMALARÆyNEMLIBIRROL OYNAMAKTA+URUMIlINDE INOVASYONK~LT~R~N~ GELIåTIREN"ANKA lALÆåAN KADROSUNUNGENl DINAMIK YAPÆSÆVEUZMANLÆKLARÆ SAYESINDEINOVASYONU T~MS~RElLERINEADAPTE EDEBILMEKTE

99


DOĞU - BATI / RAPOR

@VcVYVi^XVgZi]ZnZi^iVbVbaVcYé

:`dcdb^7V`Vcaéöé`ddgY^cVhndcjkZ IùBdg\Vc^oVhndcjcYVkZJù7^øW^ga^ö^naZ Y“oZcaZcZcI“g`^nZ"@VcVYVùø;dgjbjkZ ^`^a^^ø\Žg“øbZaZg^!)",6gVaé`'%&,iVg^]^cYZ! @VcVYVcécIdgdcidøZ]g^cYZ\ZgZ`aZøi^g^aY^# =ZnZiZ!IùB7Vø`VcKZ`^a^H“aZnbVc @dXVhZgiWVø`Vcaé`Zii^# I^XVgZi=ZnZi^`VehVbécYVY“oZcaZcZc ùø;dgjbjcYV')I“g`[^gbVhécYVc',^ø ^chVcénaVW^ga^`iZ@VcVYViVgV[écYVc-%^c “oZg^cYZ^ø^chVcé`Viéaéb\ŽhiZgY^#6éaéø `dcjøbVhécéI“g`^nZc^cDiiVkV7“n“`Za^h^ HZaj`zcVanVeié#zcVa!hŽo`dcjhj]ZnZi^c WjhZcZ^Zg^h^cYZ@VcVYVnV\ZaZcYŽgY“cX“ kZZc`VaVWVaé`]ZnZidaYjöjcjWZa^giZgZ` Žc“b“oYZ`^YŽcZbYZWj]ZnZiaZg^cd`YV]V ndöjcW^gøZ`^aYZnVeéaVXVöécéjbYjöjcj WZa^gii^#zcVa!@VcVYVcécYéøi^XVgZi^cYZ 679c^cd`W“n“`W^gnZgijiijöjcj!VcXV` 679YZ“gZi^aZc“g“caZg^cW^gdöjcjc I“g`^nZYZYZ“gZi^aY^ö^c^kZd`YV]Vjn\jc bVa^nZiaZW^o^bWj“g“caZg^@VcVYVnV hViVW^aZXZö^b^o^^[VYZZii^#I“g`^nZc^c D:89“a`ZaZg^VgVhécYVZc]éoaéW“n“nZc “a`ZaZgYZcdaYjöjcj^[VYZZYZczcVa! I“g`^nZc^cnV`VaVbéødaYjöjZ`dcdb^` ^hi^`gVg^aZW^ga^`iZŽcZba^dgVcaVgYVYdögjYVc nVWVcXénViégébZ`i^ö^c^kZbZ\Vegd_ZaZgaZ 100

W^ga^`iZX^YY^VcaVbYVZ`dcdb^`Viéaéb \ZgZ`aZøi^g^aY^ö^c^WZa^gii^# 7“n“`Za^c^cVgYécYVc`“gh“nZé`VcIdgdcid 7ZaZY^nZh^7Vø`VcNVgYébXéhé9Zco^aB^ccVc" Ldc\!I“g`^nZc^ccZ`VYVgW“n“`W^g“a`Z! ùhiVcWjajc^hZcZ`VYVgŽcZba^W^gøZ]^g daYjöjcjc[Vg`écYVdaYj`aVgécé!I“g`^nZc^c \“a“W“n“bZdgVcé^aZW^ga^`iZiZ`hi^a!]Voég \^n^b!\éYVkZ^cøVVihZ`iŽgaZg^cYZY“cnV \ZcZa^cYZW^a^cY^ö^c^^[VYZZii^#B^ccVc"Ldc\! 7"WŽnaZŽcZba^W^g“a`Zc^cIdgdcid^aZŽcZba^ ^øW^ga^`aZg^cZ^boVViVXVöécV^cVcYéöécéYV hŽoaZg^cZZ`aZY^#DciVg^d:nVaZi^6gVøiégbV! ùcdkVhndckZ7^a^b7V`VcéGZoVBdg^Y^ ^hZI“g`^nZnZYZ[VaVgXVhZnV]ViZii^ö^c^! I“g`^nZc^cWŽa\Zh^cYZd`ŽcZba^W^g“a`Z daYjöjcjkZI“g`^nZYZ`^W^gd`“c^kZgh^iZ ^aZdgiV`VgVøiégbV\Za^øi^gbZ[VVa^nZiaZg^ n“g“ib“ødaYj`aVgécé^[VYZZii^#Bdg^Y^!\“a“ W^gZ`dcdb^`eZg[dgbVch\ŽhiZgZcI“g`^nZ ^aZ6g"<ZkZ^cdkVhndcVaVcécYVYVDciVg^dkZ @VcVYVdaVgV`^øW^ga^ö^cZ\^ibZ`^hiZY^`aZg^c^ YZhŽoaZg^cZZ`aZY^# ù`^a^^ø\Žg“øbZaZg^\ZgZ`aZøi^g^aY^ 6éaéøWŽa“b“cYZhdcdaVgV`IùB7Vø`Vc KZ`^a^H“aZnbVc@dXVhZgi`dcjøbVnVeié# @dXVhZgi!`dcjøbVhécYVI“g`^nZkZ

@VcVYVcécd`ŽcZba^Z`dcdb^`WVöaVgV hV]^e^`^b“iiZ[^`<'%“nZh^“a`ZdaYjöjcj ^[VYZZii^#@VcVYVcéc679c^cVgYécYVc 6bZg^`V`éiVhécécZcW“n“`Z`dcdb^aZg^cYZc daYjöjcjkZ^`^“a`ZVgVhécYV`^i^XVgZi ]VXb^c^c\Zi^ö^b^onéaaVgYV\Zg^aZbZh^cZ gVöbZc'%&+kZ'%&,néaaVgécYViZ`gVg ideVgaVcVgV`gZ`dghZk^nZnZn“`hZaY^ö^c^ WZa^giZc@dXVhZgi!67^aZ@VcVYVVgVhécYV ^boVaVcVchZgWZhii^XVgZiVcaVøbVhécéc 8:I6I“g`^nZ^aZ@VcVYVVgVhécYV`^ i^XVgZi^cdajbhjoZi`^aZcbZbZh^^^c!Zc`éhV oVbVcYVI“g`^nZ^aZ@VcVYVVgVhécYV`^HI6 b“oV`ZgZaZg^c^chdcjaVcbVhé\ZgZ`i^ö^c^ hŽnaZY^#Ideaj[didögV[Z`^b^kZ]ZY^nZ iV`Y^b^c^cVgYécYVchdcVZgZc[dgjbjc VgYécYVc!I“g`[^gbViZbh^aX^aZg^kZ@VcVYVaé ^ø^chVcaVgéVgVhécYV^`^a^^ø\Žg“øbZaZg^cZ \Z^aY^#')I“g`[^gbVkZ-%^c“oZg^cYZ @VcVYVaé^ø^chVcéc`ViéaYéöéideaVciéaVg `VehVbécYV!'%%“c“oZg^cYZ^ø\Žg“øbZh^ \ZgZ`aZøi^g^aY^# ùø;dgjbjcjcVgYécYVc]ZnZi^c^`^cX^ \“c“cYZ!IùB=ZnZi^IdgdcidnVd`nV`éc ŽcZba^hVcVn^øZ]^gaZg^daVcB^hh^hhVj\V kZ7gVbeidcYVWjajcVci^XVgZidYVaVgécé nZg^cYZo^nVgZiZYZgZ`WjWŽa\ZaZgYZ`^^ø ^chVcaVgénaV^ø\Žg“øbZaZg^\ZgZ`aZøi^gY^#


<^g^ø^bX^a^`kZ^cdkVhndcjc`VaW^/Hajh]

9“cnVcéc\^g^ø^bX^a^`kZ^cdkVhndciZbVaé ZcŽcZba^Zi`^ca^`aZg^cYZcW^g^daVckZ ;^caVcY^nVcécWVø`Zci^=Zah^c`^YZnZY^ néaYég\ZgZ`aZøi^g^aZcHajh]Ç!WjhZcZ(% @VhébkZ&6gVaé`iVg^]aZg^cYZY“oZcaZcY^# Hajh]'%&,YZ'W^c(%%\^g^ø^bX^!W^c *%%nViégébVöé!+%%\VoZiZX^kZideaVb &(%“a`ZYZc'%W^c`ViéaébXénZgVaYé# <“ca“`XVcaénVnéc^oaZn^X^h^c^c&b^andc gV`VbécéVøiéöéZi`^ca^`iZ“a`Zb^o^I“g`^nZ ù]gVXViéaVgBZXa^h^kZI“g`:`dcdb^ 7Vc`VhéiZbh^aZii^#:i`^ca^``VehVbécYV! =Zah^c`^7“n“`Za^h^6YcVc7VøVöVo^nVgZi ZY^aY^kZY“oZcaZcZcgZhZeh^ndcV`Viéaéb hVöaVcYé# E^iX]^c\NVgéøbVhé;^cVa^cYZnZgVaYé` IùB"I:7<^g^ø^b:k^cZ“nZ&%WVøVgéaé \^g^ø^bX^c^cYZWjajcYjöjkZ“a`Zb^o^ Hajh]hV]cZh^cYZiZbh^aZii^ö^Zi`^ca^`iZ0 679:h`^7Vø`VcNVgYébXéhé6a<dgZYZc! ;^caVcY^nV8jb]jgWVø`VcéHVja^ C^^c^hiŽnZ`VYVgeZ`d`ŽcZba^^h^b

Y“oZcaZcZce^iX]^c\nVgéøbVhécYVhdc&% [^cVa^hiVgVhécYVnZgVaYé#

`dcjøbVXédaVgV`nZgVaYé#za`Zb^oYZc (\^g^ø^bX^c^c!Zc^n^&%%\^g^ø^bX^ VgVhécYVnZgVaVgV`E^iX]^c\NVgéøbVhécV `ViéabV]V``éZaYZZii^ö^dg\Vc^oVhndcYV! 8Vc9Žgi`VgYZøaZg^hZVngé`ViZ\dg^YZ

NZc^cZh^ahégVYéøé[^`^gaZgVgiéndg I“g`^nZù]gVXViéaVgBZXa^h^]ZnZi^cYZ WjajcVcIùB7Vø`VcKZ`^a^kZ9:Cù7 7Vø`VcéH“aZnbVc@dXVhZgi!Hajh]éc hdcYZgZXZŽcZba^W^gZi`^ca^`daYjöjcjc Vaiécé^oZgZ`øj^[VYZaZgZnZgkZgY^/ 9“cnVcécZcŽcZba^\^g^ø^bX^"nViégébXé WjajøbVaVgécYVcW^g^cYZnZgVaYé`!^cdkVi^[ kZhégVYéøé[^`^gaZg^Y^caZbZkZ\ŽoaZbaZbZ [éghViéWjaYj`#9“cnVYVgZ`VWZi^c]Zg \ZZc\“cW^gVoYV]VodgaVøiéöéVø^`}g# @“gZhZaùcdkVhndc:cYZ`h^cYZhZ`^o^cX^ hégVYVnZgVaVc;^caVcY^nVYVnZY^néaYég Y“oZcaZcZcHajh]Zi`^ca^ö^c^!^cdkVhndckZ \^g^ø^bX^a^`Z`dh^hiZb^c^c`VaW^c^cViiéöé nZgaZgYZcW^g^daVgV`iVcébaVbVbéonVcaéø dabVo#7jZi`^ca^öZ`ViéaébYV`^ZcW“n“` VbVXébéo\ŽoaZbaZg^b^o^kZYZcZn^baZg^b^o^ “a`Zb^oYZjn\jaVnVgV`!i“bY“cnVnV]^iVe ZYZcHajh]WZcoZg^Zi`^ca^`aZg^Y“oZcaZbZ` kZ\^g^ø^bX^a^`iZgdabdYZa“a`ZaZgYZcW^g^ dabV`#ùcVcéndgjb`^!Žc“b“oYZ`^h“gZiZ “a`Zb^oYZYZWjcVWZcoZgZi`^ca^`aZgZ^boV ViVXVöéo#ÇNZc^cZh^ahégVYéøé\^g^ø^baZg^c ]Zg\ZZcnéaYV]VYVVgiiéöécéWZa^giZc @dXVhZgi!Zi`^ca^`iZnZgVaVc&%WVøVgéaé IùB"I:7<^g^ø^b:k^\^g^ø^bX^aZg^c^iZWg^` ZYZgZ`hŽoaZg^c^cd`iVaVYé# 101


DOĞU - BATI / İHRACAT PUSULASI

7ū0\×O×QVRQURWDV×Q× +LQGLVWDQ·DoHYLUGL 7UNL\HåKUDFDWoÖODU0HFOLVL 7å0 GÖãONHOHUOHWLFDUHWLYHLKUDFDWoÖ VD\ÖVÖQÖDUWÖUPDNDPDFÖ\OD&RIDFH·ÖQGHVWHæL\OHG]HQOHGLæL´åKUDFDW 3XVXODVÖµHWNLQOLNOHULNDSVDPÖQGD+LQGLVWDQSD]DUÖQGDNLIÖUVDWYH ULVNOHULHOHDOGÖ DOKUZUNCUSUGERlEKLEåTIRILENETKINLIKTE (INDISTAN PAZARÆNÆNRISKVEFÆRSATLARÆ PAZARAGIRIåYyNTEMLERIGIBI KONULARDAIHRACATlÆLARABILGI VERILIRKEN PAZARDABAåARÆLÆ OLANFIRMALARÆNHIKAYELERI DEKATÆLÆMCÆLARLAPAYLAåÆLDÆ 4ë-"AåKAN6EKILI4AHSIN dZTIRYAKI¯NINAlÆLÆåKONUåMASÆNÆYAPTÆãÆTOPLANTÆYA(INDISTAN#UMHURIYETIëSTANBUL "AåKONSOLOSU!ZAR!( +HANILElOKSAYÆDAIHRACATlÆ FIRMATEMSILCISIKATÆLDÆ

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISI 4ë- HEMTICARET YAPÆLAN~LKE HEMDEIHRACATlÆSAYÆSÆNÆ ARTÆRMAKAMACÆYLA#OFACE¯ÆN DESTEãIILED~ZENLEDIãI

102

¬ëHRACAT0USULASÆ­ETKINLIKLERIKAPSAMÆNDA(INDISTAN PAZARÆNÆELEALDÆ'~NEY +ORE 'ANA 2USYA +ATAR &AS %NDONEZYA 3INGAPUR VE*APONYA¯NÆNARDÆNDAN ¬2OTA(INDISTAN­ADÆYLA

ðISBDBUmÉZVSUEÉéÉ QB[BSMBSÉJZJUBOÉNBMÉ 4ë-"AåKAN6EKILI4AHSIN dZTIRYAKI AlÆLÆåKONUåMASÆNDA¬(INDISTAN MILYARLÆK N~FUSUYLAD~NYANÆNENKALABALÆKIKINCI~LKESI$~NYANÆN ENB~Y~KYEDINCIEKONOMISI

VESONYÆLDÆRORTALAMA Y~ZDEORANÆNDAB~Y~D~ 3ATÆN!LMA'~C~PARITESINE GyRE~l~NC~~LKEKONUMUNDA$~NYATICARETININY~ZDE ¯INIGERlEKLEåTIREN'¯YE ~YEBIR~LKE+ENDICOãRAFYASÆNDADAyNEMLIBIRTICARET MERKEZI'EREK(INDISTAN¯DAKI4~RKALGÆSÆ GEREKSE ~LKEMIZDEKI(INDISTANALGÆSÆ lOKKUVVETLI(INDISTAN GEREKKONUMUGEREKSEDE DINAMIKGENlN~FUSUYLABIRlOKFÆRSATÆB~NYESINDEBARÆNDÆRÆYOR+ARåÆLÆKLÆTICARETIMIZI ARTÆRMAMÆZÆNyN~NDEHIlBIR ENGELYOK"IZIMIHRACATlÆLAR OLARAKYURTDÆåÆPAZARLARÆMÆZÆ IYITANÆMAMÆZGEREKIYOR­ DIYEKONUåTU

)JOEJTUBO²EBGJSNBMBSB BEJMCJSSFLBCFUPSUBNÉ TVOVZPSV[ (INDISTAN#UMHURIYETI ëSTANBUL"AåKONSOLOSU!ZAR !(+HANDA¬(INDISTAN¯DAKIFIRMALARLAKURACAãÆNÆZ ORTAKLÆKLARVEYAPTÆãÆNÆZ TICARET SIZINS~RD~R~LEBILIR OLARAK(INDISTANILETICARET YAPMANÆZAKATKÆSAãLAYABILIR "yYLECEHEMTICARETINIZIS~RD~R~LEBILIROLARAKARTÆRABILIR HEMDEBU~LKENINDINAMIK N~FUSUNDANFAYDALANABILIRSINIZ(INDISTAN¯DAFIRMALARA ADILBIRREKABETORTAMÆ SAãLAMAYAyNEMVERIYORUZ "UDAYABANCÆFIRMALARIlIN (INDISTAN¯ÆCAZIPBIRPAZAR HALINEGETIRIYOR­DEDI


7$02720$7ĂŁ.

â/(5â1â1�7(6â1(

Konvansiyonel veya AGM & EFB (start stop) otomotiv akßlerde dakikada 4,5 adete varan ßretim kapasitesi, benzersiz sarf malzeme tasarrufu ve esnek sunumuyla rekabette Üne geçirir.

=â59('(

AKĂ&#x153; MONTAJ HATTI

ODAKLANIN KALICI OLUN

EndĂźstri 4.0 uyumlu olan ve ERP sistemlerine entegre edilebilir veri WRSODPD YH L]OHPH \D]Ă&#x201E;OĂ&#x201E;PĂ&#x201E; LOH VXQXODELOHQ KDW SURVHV ND\Ă&#x201E;WODUĂ&#x201E;\OD ½UHWLPYHNDOLWHDQDOL]OHULQHNDWNĂ&#x201E;\DSDU

HIZLI TESLÄ°M

UZMAN MĂ&#x153;HENDÄ°SLÄ°K

Ă&#x153;stĂźn performanslarla sunulan, esnek, verimi yĂźksek ve yenilikçi ĂźrĂźnler. Ustaca Ăźretilen PDNLQHOHUGH ]LUYH\H ¨Ă&#x201E;NDQ SDUODN WDVDUĂ&#x201E;PODU YHKDVVDVLPDODWWHNQLNOHUL

ETKIN SERVÄ°S

Batek Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. <XQXV(PUH0K,VNHQGHUSDVD&G,VWDQEXO7½UNL\Hwww.batekeng.com


AHENK / MAKALE

0DOH]\D0HQ˂HˁDKDGHWQDPHVL

NAZAN ÖZTÜRK Dış Ticaret Belgeleri Sorumlusu

7DPDPHQHOGHHGLOPHPLã ürünler, Türkiye Malezya 6HUEHVW7LFDUHW$QODãPDVÖ Çerçevesindeki Ticarette (ã\DQÖQ7HUFLKOL0HQãHLQLQ 7HVSLWL+DNNÖQGD<|QHWPHOLN X\DUÖQFD6D\ÖOÖ(NL/LVWHGH EHOLUWLOHQãDUWODU\HULQH JHWLULOGLæLWDNGLUGH\HWHUOL GHUHFHGHLãoLOLNYH\DLãOHP J|UPãRODUDNNDEXOHGLOLUOHU YHEHOJHPL]HNRQXRODELOLUOHU 104

ENåEKURALLARÆNÆ MAL TICARETINDETARIFEVE TARIFEDÆåÆENGELLERIN KALDÆRÆLMASÆNÆ G~MR~K IåLEMLERIIåBIRLIãINISAãLAYAN SAãLÆK BITKISAãLÆãÆyNLEMLERIALAN TICARETTE TEKNIKENGELLERITESPITEDEN TICARET POLITIKASÆyNLEMLERINISÆRALAYAN EKONOMIKVETEKNIKIåBIRLIãINI HEDEFLEYEN åEFFAFLÆKTEMELINDEBIR TERCIHLITICARETUNSURU3ERBEST4ICARET !NLAåMASÆOLAN4~RKIYE-ALEZYA 3ERBEST4ICARET!NLAåMASÆ TARIHINDEIMZALANMÆåTÆR"IRYÆLSONRA DAY~R~RL~ãEGIREREK-ALEZYAILE 4~RKIYEPARTNEROLMUå DÆåTICARETIMIZE yNEMLIBIRKAZANlDIYECEãIMIZBU34!¯ NÆNENSTR~MANÆOLAN-ALEZYA-ENåE äAHADETNAMESIDE4EMMUZ TARIHLI2ESMI'AZETE¯DEYAYÆMLANAN 9yNETMELIKDOãRULTUSUNDAYAYÆMÆ TARIHINDENITIBARENBUBELGEMIZDE Y~R~RL~ãEGIRMIåTIR"UBELGENIN SATÆåÆNA ONAYÆNAYETKILIKURULUåLAR 4ë-VE4/""¯DUR"U34!ILEGETIRILEN MENåEKURALLARÆlERlEVESINDEBELGEYE KONUOLABILECEKMENåEK~M~LASYONLARÆ åyYLEGRUPLANDÆRÆLABILIR „4ARAFLARDANBIRIMENåELIGIRDILER DIãERTARAF~LKEDEBIR~R~NE DAHILEDILDIãINDE DIãERTARAF~LKE MENåELIGIRDILEROLARAKKABULEDILIR 9yNETMELIãINYETERSIZBULDUãU IåLEMLERINyTESINDEBIRIålILIKVEYA IåLEMDENGElMIåOLMALARÆåARTÆYLAEåYA BUBELGEYEKONUOLABILIR „!RMONIZE3ISTEM !3 ILA FASÆLLARÆNDAYERALAN!VRUPA"IRLIãI MENåELIGIRDILER 4~RKIYE¯DEVEYA -ALEZYADADAHAILERID~ZEYDE BIRIåLEMETABITUTULDUKLARÆVEYA BU~LKELERDEBIR~R~NIlINEDAHIL EDILDIKLERITAKDIRDE 4~RKIYEVEYA -ALEZYAMENåELIGIRDILEROLARAKKABUL EDILIR$EMEKKIYINEBUTARZMENåE KAZANANEåYADABELGEMIZEKONU OLABILIR „!3ILAFASÆLLARÆNDAYERALAN

'~NEYDOãU!SYA5LUSLAR"IRLIãI !3%!. ~YESI~LKEMENåELIGIRDILER 4~RKIYE¯DEVEYA-ALEZYADADAHAILERI D~ZEYDEBIRIåLEMETABITUTULDUKLARÆ VEYABU~LKELERDEBIR~R~NIlINEDAHIL EDILDIKLERITAKDIRDE 4~RKIYEVEYA -ALEZYAMENåELIGIRDILEROLARAKKABUL EDILIRVEEåYAYINEBUBELGEMIZEKONU OLABILIR „4AMAMENELDEEDILMEMIå~R~NLER 4~RKIYE-ALEZYA3ERBEST4ICARET !NLAåMASÆaERlEVESINDEKI4ICARETTE %åYANÆN4ERCIHLI-ENåEININ4ESPITI (AKKÆNDA9yNETMELIKUYARÆNCA3AYÆLÆ %KI,ISTEDEBELIRTILENåARTLARYERINE GETIRILDIãITAKDIRDEYETERLIDERECEDE IålILIKVEYAIåLEMGyRM~åOLARAKKABUL EDILIRLERVEBELGEMIZEKONUOLABILIRLER 4OPLAMKÆYMETI!"$$OLARÆNÆ GElMEYENMENåELI~R~NLERIHTIVA EDENVEBIRVEYADAHAFAZLAPAKETTEN OLUåANBIRSEVKIYATIlIN HERHANGIBIR IHRACATlÆTARAFÆNDAN9yNETMELIãIN SAYÆLÆ%K¯INDEKI&ATURA"AYANÆDA HAZÆRLANABILIR '~MR~KIDARELERINCEVIZEEDILMEDEN KULLANÆLAMAYANBELGEMIZ IHRACAT SÆRASÆNDAD~ZENLENECEãIGIBI UNUTULMA IHMALYADAyZEL DURUMLARNEDENIYLEIHRACATSÆRASÆNDA D~ZENLENMEMIåOLMASÆ YADA D~ZENLENMIåANCAKTEKNIKNEDENLERLE ITHALATlÆ~LKEG~MR~KIDARESINCE KABULEDILMEMIåOLMASÆHALLERINDE DE¬3ONRADAN6ERILMIåTIR­IBARESIILE D~ZENLENEBILMEKTEDIR 6IZEIåLEMIYAPÆLANBELGENINKAYBÆ HASARGyRMESI lALÆNMASÆYADAITHALATlÆ G~MR~ã~NBIRDAHATALEPETMESI HALLERINDE¬ëKINCI.~SHADÆR­IBARESIILE IKINCIKEZD~ZENLENEBILMEKTEDIR $ÆåTICARETIMIZDEyNEMLIPAYÆOLANBU ~LKEIlIND~ZENLENENBELGEMIZITEMEL NOKTALARÆITIBARÆYLATANÆTMAYAlALÆåTÆM 'ELECEKSAYÆMÆZDABIRBAåKAKONUYU "yLGESEL+ONVANSIYONUTANÆTMAK ISTIYORUM(EPINIZEBOLIHRACATLAR DILIYORUM¤
 

  

   

 

 

   

 

   

          

  !

 

 

      !"#$%&$ '()*))+,-./


SİNERJİ / TİM-TEB GİRİŞİM EVİ

'Q\DGD\×N×F×LQRYDV\RQ\DSDFDN VWDUWXS WDQELUL'HOSKLVRQLF

7å0YH7(%LãELUOLæL\OHLKUDFDWWDNDWPDGHæHUOLUQLKUDFÖVDæODPDN DPDFÖ\ODKD\DWDJHoLULOHQ7å07(%*LULãLP(YL·QLQGHVWHNOHGLæL ILUPDODUGDQ'HOSKLVRQLFUD\OÖVLVWHPOHULoLQEXOXWWDEDQOÖDUÖ]D L]OHPHVLVWHPLJHOLãWLUGL%XUQOHGHPLU\ROODUÖQGD\DãDQDQ DNVDNOÖNODU|QFHGHQWHVSLWHGLOHUHNE\NND]DODUÖQYHEDNÖP PDOL\HWOHULQLQ|QQHJHoLOL\RU

T

ë-VE4~RK %KONOMI"ANKASÆ 4%" IåBIRLIãIYLE IHRACATTAKATMA DEãERLI~R~NIHRACÆSAãLAMAK AMACÆYLAHAYATAGElIRILEN 4ë-í4%"'IRIåIM%VI¯NIN DESTEKLEDIãIGIRIåIMCI FIRMALARDAN$ELPHISONIC RAYLÆSISTEMLERIlINBULUT TABANLÆARÆZAIZLEMESISTEMI GELIåTIRDI"U~R~NLEDEMIR YOLLARÆNDAYAåANANAKí SAKLÆKLARyNCEDENTESPIT EDILEREK B~Y~KKAZALARÆNVE BAKÆMMALIYETLERININyN~NE GElILIYOR $ELPHISONICKURUCUORTAãÆ 'yKHAN#ELEBI YÆLÆNDA KURULDUKLARÆNÆBELIRTEREKFIRí

106

MASÆVElALÆåMALARÆHAKKÆNDA åUNLARÆSyYL~YOR ¬AYLÆKBIRFIRMAYÆZ!MA ASLÆNDAFIRMAMÆZÆNåUAN lALÆåTÆãÆMÆZALANDAYÆLLÆK BIRGElMIåIVARDIYEBILIRIM (ATAYÆyNCEDENKESTIRIYORUZ VENEZAMANNEBOYUTTABIR HATAOLABILECEãINIyNGyR~í YORUZ"IRAZDAHAGENIåLEí TEYIM"AåTADEMIRYOLLARÆ OLMAK~ZEREBIRlOKALANDA MEKANIKSISTEMLERDEKIARÆí ZALARÆGELIåTIRDIãIMIZMAKINA yãRENMESIALGORITMALARÆ YANIYAPAYZEKhILEyNCEDEN TESPITEDIYORUZVEByYLECE DEVRILME RAYDANlÆKMA lARí PÆåMAGIBIHERT~RL~KAZANÆN yN~NEGElIYORUZ-ESELA

TRENINVITESKUTUSUNDAKIKÆí RÆãÆyNCEDENTESPITEDIYORUZ VEDEMIRYOLUOPERATyR~NE DIYORUZKI"AKBUPARlAYÆ DEãIåTIRYOKSATRENYOLDA IKENKAZAYAPARSÆN TRENRAYí DANlÆKAR lARPÆåMAOLUR "IRAZISTATISTIKVERMEKGEREí KIRSE!VRUPA"IRLIãI$EMIRí YOLLARÆ!RAåTÆRMA!JANSƯNÆN VERILERINEGyREGElEN YÆLDA!VRUPA¯DADEMIRYOLLAí RÆNDAMEKANIKSISTEMLERDEN KAYNAKLANANPROBLEMLERDEN DOLAYÆYAKLAåÆKKIåI HAYATÆNÆKAYBETTI ¯DEN FAZLAINSANCIDDIåEKILDE YARALANDÆVEB~T~NBUNLAR !"EKONOMISIIlINTOPLAMDA MILYONDOLARLÆKBIRKAYí

BANEDENOLDU3EFERLERIN AKSAMASÆNDANDOLAYÆOLUåAN M~åTERIMEMNUNIYETSIZLIãINI VEBUBAãLAMDADEMIRYOLU OPERATyR~N~NYAåADÆãÆPRESí TIJKAYBÆNÆDASIZINDEãERí LENDIRMENIZEBÆRAKÆYORUM 4ABIBUIåINBAåKABOYUTLARÆ DAVAR$EMIRYOLUOPERATyRí LERIMEKANIKSISTEMLERINE D~ZENLIBAKÆMYAPÆYORLARVE BUNLARBUFIRMALARIlINDEVAí SABIRMALIYETKALEMI"IZIM TEKNOLOJIYIKULLANARAKBU BAKÆM ONARÆMVEDEãIåTIRME IåLEMLERINISADECEIHTIYAl DUYDUKLARÆNDAVESADECE ILGILIPARlAIlINYAPÆYORí LAR"yYLECEINANÆLMAZBIR TASARRUFSAãLAMÆåOLUYORLAR "UNUåyYLED~å~N~NSIZ BINEKARACÆNÆZÆHEPBIN BAKÆMÆNAGyT~R~YORSUNUZ VEAãÆRBAKÆMDABIRlOK PARlAYÆDEãIåTIRIYORSUNUZ !SLÆNDABUNLARÆNHEPSININ HERBINKILOMETREDE BIRDEãIåMESIGEREKMIYOR !MASIZHEPSININDEãIåMEí SIGEREKTIãINID~å~N~YOR VEBUNADAlUVALLAPARA HARCÆYORSUNUZ"IZDIYORUZ KIBAKSADECEåUPARlAYÆ


TABANLÆGIRIåIMCILIãINDÆåÆNDA DEVBIREXITYAPARAK lÆKÆå YAPMAK ~LKEMIZDEGIRIåIMí CILIãEBAKÆåTAYENIBIRBOYUT GETIRMEKVEYENINESILLERE GURURLAKONUåACAKLARÆBIR HIKhYEBÆRAKMAKISTIYORUZ­ DIYEKONUåTU

DEãIåTIR YETER"yYLECE BINKMGIDECEKPARlAYÆ BINKM¯DEDEãIåTIRMEK ZORUNDAKALMÆYORSUNUZëåIN BIRBAåKAG~ZELLIãIDEB~T~N SISTEMIANLÆKOLARAKIZLIYOR OLMAMÆZ9ANIBIRKÆRÆKVAR VETEHLIKEOLUåTURUYORISE SIZINSANIYEDENDAHAKÆSABIR S~REIlERISINDEBUNDANHAí BERINIZOLUYOR3ISTEMINIZIN SAãLÆãÆNÆMOBILUYGULAMAMÆZ ~ZERINDENDEISTEDIãINIZ ZAMANTAKIPEDEBILIYORSUí NUZ3ADECEDEMIRYOLLARÆNDA FAALIYETTEDEãILIZ'EMILER ~RETIMHATLARÆVER~ZGhR TRIB~NLERINDEDEAKTIFOLARAK YERALÆYORUZ4EKNOLOJIMIZI UlAKLAR OFFíSHOREPLATí FORMLARÆGIBIALANLARDADA KULLANMAK~ZEREYIZ­

5ð.5&#HJSJéJNDJMJL CJMJODJPMVéUVSEV 4ë-í4%"'IRIåIM%VIILE YOLLARÆNÆNKESIåMESINEDAIR KONUåAN'yKHAN#ELEBI GyRD~KLERIDESTEãIANLATÆRí KENåUNLARÆSyYLEDI ¬"IZIMIlINOYUNUDEãIåí TIRENYERIDI'IRIåIMCILIãI BURADAyãRENDIKDIYEBILIRIM 'IRIåIM%VIILEëSTANBUL¯DA TANÆåMADANyNCElOKIYI M~HENDISLIKPROJELERIYAPAN BIREKIPKEN TANÆåTÆKTANSONí RAíTEåBIHTEHATAOLMAZíT~Cí CAROLDUKëåINT~MTEKNIãINI BURADAyãRENDIK2AKIP ANALIZINASÆLYAPÆLÆRVENELERE DIKKATETMEKLAZÆM PAZAR B~Y~KL~ã~NASÆLANLAåÆLÆRVE NEDENyNEMLIDIR ~R~NíPAí ZARUYUMUNEDIR FINANSAL MODELLEMENEDIR YALÆNGIRIí åIMCIOLMAKVEDAHAONLARCA KAVRAMÆBURALARDAyãRENDIK VEIlSELLEåTIRDIKDIYEBILIRIM /FISALANÆVBALTYAPÆIMKANí LARÆNÆSyYLEMEYEGEREKBILE DUYMUYORUM4ë-í4%" 'IRIåIM%VIIlINALTYAPÆ

(FMFDFLUFZÉLÉDÉ JOPWBTZPOZBQBDBL 4UBSUVQ±UBOCJSJ

TİM-TEB Girişim Evi’nin desteklediği firmalardan Delphisonic’in kurucu ortakları ALİ ACUR ve GÖKHAN CELEBİ

IMKANLARÆSUNMAKGEREKLI AMAASLAYETERLIOLMAYANKOí åULLAR!SÆLFAYDASAãLADÆKLARÆ NOKTA GIRIåIMCILIKBILINCINI OLUåTURMAK FINANSALOLARAK SIZIGEREKTIãINDEDESTEKLEí MEKVEIåGELIåTIRMEDESTEãI SAYESINDEIåINIZIB~Y~TMEí NIZEDESTEKOLMAK4~M BUNLARÆYAPARKENDEBIR KARåÆLÆKBEKLEMEMEK"ELKI DEENyNEMLISI 4ë-í4%" 'IRIåIM%VLERININREKABET AVANTAJÆYARATMALARÆ SAMIMI OLMASÆVEDESTEKVERDIãIGIí RIåIMCILERILEG~VENESASÆNA DAYANANILIåKIKURMALARÆ­

5$%%JmQB[BSEBLJFO CZLJéPSUBçÉ 4~RKIYE¯DEVED~NYADAYAPí TÆKLARÆIåBIRLIKLERINEDEDEãIí NEN'yKHAN#ELEBI ~LKEDE GIRIåIMCILIãEBAKÆåTAYENIBIR BOYUTISTEDIKLERINIBELIRTEí REK¬4#$$IlPAZARDAKIEN B~Y~KIåORTAãÆMÆZ"UNUN DÆåÆNDA-EYIlKIILE~RETIM HATLARÆIlIN 5.2/2/ILE

GEMILERIlINSATÆåGERlEKLEåí TIRDIK4OPLAMDA¯TENFAZLA M~åTERIMIZVARëlPAZARDA KÆSAS~REDElOKIYIILERLEDIí ãIMIZID~å~N~YORUM9URTí DÆåÆNAAlÆLMAKIlINUãRAåÆYOí RUZ"UBAãLAMDA'ENERAL %LECTRIC¯INK~RESEL3TARTUP 0ARTNER¯IOLMAYÆBAåARDÆK !LMANYA¯DA$~NYA¯NÆN ENB~Y~KHÆZLANDÆRÆCÆ PROGRAMLARÆNDANBIRIOLAN 3TARTUP"OOTCAMP"ERLIN PROGRAMÆNDANYÆLÆNDA MEZUNOLAN3TARTUP¯TAN BIRIOLDUK'%0REDIX(ACí KATHON¯UNDAINCILIãIELDE ETTIK"ILKENT#YBERPARK¯ÆN D~ZENLEDIãI'ET)N4HE2ING YARÆåMASÆNDAINCIOLDUK VE~LKEMIZI3INGAPUR¯DA TEMSILETTIK)NVEST)STANBUL TARAFÆNDAN4~RKIYE¯NINEN IYISTARTUP¯ÆNDANBIRI SElILDIKVE,ONDRA¯DAULUSí LARARASÆFONLARÆNKATÆLDÆãÆBIR ETKINLIãEDAVETEDILDIK$AHA B~Y~KBAåARÆLARAIMZAATARAK BUTOPRAKLARDANINTERNET

9APTÆKLARÆIåLERINTAKDIRGyRí MESININKENDILERIAlÆSÆNDAN B~Y~KMOTIVASYONSAãLAí DÆãÆNÆAKTARAN$ELPHISONIC KURUCUORTAãÆåyYLEDEVAM EDIYOR¬9APÆLANlALÆåMALARÆN BAåKALARÆTARAFÆNDANHELEDE ULUSLARARASÆBOYUTTAFAALIYET GySTERENKURUM KURULUå YAYÆNORGANÆVBTARAFÆNí DANBEãENILMESIVETAKDIR EDILMESIBIZIlOKMOTIVE EDIYORVEDAHAlOKlALÆåMA KONUSUNDAIåTAHÆMÆZÆKAí BARTÆYOR"UBAãLAMDA%YL~L AYÆSONUNDA/RTADOãU¯NUN ENyNEMLIYATÆRÆMAãLARÆNí DANBIRIOLAN7AMDAVE 7AMDA¯NÆNTEKNOLOJIYAYÆN ORGANÆOLANWAMDACOM TARAFÆNDANINTERNETSITELEí RINDEBAåHABERYAPÆLDÆK !YRÆCA3TART53-AGAZINE¯IN +ASÆMSONUNDAYAYÆMLANAN MAKALESINDEDE¬$~NYA¯DA RAYLÆSISTEMLERSEKTyR~NDE GELECEKTEYÆKÆCÆINOVASYON YAPACAK3TARTUPTANBIRI STARTUPSTHATWILLDISRUPT THERAILWAYINDUSTRY ­OLARAK GySTERILDIK­

107


BİRLİK / TASARIM YARIŞMASI

'HULLKUDFDWo×ODU×WDVDU×P \DU×˂PDV×QGDEXOX˂WX å'0å%WDUDIÖQGDQGHULVHNW|UQGHWDVDUÖPYHLQRYDV\RQDNDWNÖGDEXOXQPDNYHLKUDFDWÖ DUWÖUPDNDPDFÖ\ODG]HQOHQHQ·QF'HWD\'HULhUQOHUL7DVDUÖP<DUÖãPDVÖ·QÖQ|GOOHUL VDKLSOHULQLEXOGX'HUL.RQIHNVL\RQNDWHJRULVLQGH(VUD$\ãH$NND\DELULQFLROXUNHQ 6DUDFL\HNDWHJRULVLQGHLVH%HUN*PãWHUD]LOLELULQFLOLæLVWOHQGL

T

ürk deri ve deri mamulleri sektörünün en önemli ve sembol kuruLUåLARÆNDANBIRIëSTANBUL $ERIVE$ERI-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI ë$-ë" SEKTyR~NTARIHSELTECR~BESINITASARÆMLABULUåTURARAKIHRACATKAPASITESINI ARTÆRMAYÆVED~NYAlAPÆNDA DUYURMAYAKATKÆSAãLÆYOR ë$-ë" BUKAPSAMDA$ETAY $ERIeR~NLERI4ASARÆM 9ARÆåMASƯNÆN¯~NC~S~N~ !RALÆKTARIHINDE0OLAT 108

2yNESANS/TEL¯DESEKTyR~N öncü isimleri ve davetlilerle BIRARAYAGELEREKD~ZENLEDI Deri sektöründe 2017-2018 YÆLÆSONBAHARKÆåDyNEMININMODASÆNÆNBELIRLENDIãI$ETAY$ERI4ASARÆM 9ARÆåMASƯNDA3IRAN%RTAN -EHMET!LI$INl 3IMAY "~LB~L 2UKEN-ÆZRAKLÆ (~SEYIN"UZRUL -URAT !YTULUM -USA%VIN #AN /KER '~VEN+ARACA &IKRIYE!LTUNBAå #EMAL!YDÆN VE(AKAN'~LDAãGIBI

BIRBIRINDENDEãERLIISIMLER J~RI~YELIãIYAPTÆëSTANBUL $ERIVE$ERI-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI ë$-ë" 9yNETIM+URULU"AåKANÆ -USTAFAäENOCAK¯ÆNEV SAHIPLIãINIYAPTÆãÆGECEYE 4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI "AåKANVEKILLERI4AHSIN dZTIRYAKI -USTAFAaÆKRÆKlÆOãLUVEIHRACATlÆBIRLIKLERI BAåKANLARÆKATÆLDÆ

:FOJCJSCBLÉéBmÉTÉ ë$-ë"9yNETIM+URULU "AåKANÆ-USTAFAäENOCAK 

GECENINAlÆLÆåKONUåMASÆNA YAKÆNZAMANDAVEFATEDEN IåD~NYASÆNÆNACÆKAYBÆë4/ "AåKANÆëBRAHIMaAãLAR¯A !LLAH¯TANRAHMETVEYAKÆNLARÆNABAåSAãLÆãÆDILEYEREK BAåLADÆ4ASARÆMYARÆåMALARÆNÆNSEKTyRESAãLADÆãÆ KATKÆLARADAVURGUYAPAN -USTAFAäENOCAK ¬äIMDI YENIBIRTASARÆMYARÆåMASÆ ILEKARåÆNÆZDAYÆZ9ARÆåMAMÆZÆBIRG~NERTELEMIå OLMAMÆZARAãMEN BUG~N lOKYOãUNBIRKATÆLÆMILE KARåÆLAåTÆK(ERGElENG~N


DAHAlOKKIåIYEULAåAN YARÆåMAMÆZDAHERIKIKATEGORIDEDEYOãUNBAåVURU ALDÆKVEBAåTAdZGE5LUSOY OLMAK~ZEREMANKENIN TAåÆDÆãÆFINALISTIMIZIN TASARÆMLARÆNÆPUANLAYARAK YARÆåMAMÆZÆSONUlLANDÆRDÆK"IZLERSEKTyROLARAK IHRACATTAKATMADEãER IlINTASARÆMÆN MODANÆN INOVASYONUN !Rí'E¯NIN MARKANÆNyNEMINIBILIYORUZ+ATMADEãERIARTÆRABILMEKIlINTASARÆMCÆLARÆMÆZA lOKB~Y~KGyREVD~å~YOR "IZLERIILERIYEKATMADEãERI Y~KSEK~R~NLERETAåÆYACAK OLANYINETASARÆMCÆLARÆN GETIRDIãIYENIBAKÆåAlÆLARÆ OLACAK­IFADELERINIKULLANDÆ

5BTBSÉNEBLJUMFTFM GBSLÉOEBMÉLZBSBUNBL 4~RKIYE¯NINULUSLARARASÆREKABETlILIãININFIYAT EKSENINDENlÆKARAKKALITE VEYENILIKlILIKTEMELINDE Y~KSELMESININT~MIHRACATlÆLARÆNTARTÆåMASÆZ~ZERINDE HEMFIKIROLDUãUVEORTAK BIRVIZYONHALINEGELDIãINE DIKKATlEKEN-USTAFAäENOCAK ¬ë$-ë"OLARAKFAALIYETLERIMIZIBUORTAKVIZYONA ENFAZLAHIZMETEDECEK ALANLARAYOãUNLAåTÆRMA GAYRETIIlINDEYIZ$ETAY $ERIeR~NLERI4ASARÆM 9ARÆåMASÆDABUlERlEVE IlERISINDEDERIKONFEKSIYON VESARACIYESEKTyR~M~Z IlINTASARÆMFARKÆNDALÆãÆNÆ VURGULAMAKVESEKTyR~N IHTIYAlDUYDUãUGENlTASARÆMLARÆNYETIåMESINISAãLAMAKAMAlLARÆYLATITIZLIKLE PLANLANARAKUYGULAMAYA GElIRILENFAALIYETLERIMIZIN BAåÆNDAGELIYOR"UYÆL DyRD~NC~S~N~GERlEKLEåTIRDIãIMIZYARÆåMAMÆZ SEKTyR~M~Z~NGELECEãININ

ÖDÜLLER 1’inci yarışmacıya

10 bin TL 2’nci yarışmacıya

5 bin TL 3’üncü yarışmacıya

3 bin TL Her kategoride dereceye giren ilk 3 yarışmacıya yurtiçinde 6 ay yabancı dil eğitimi (İDMİB tarafından belirlenecek kurumda, yüzde 90 devamlılık şartı aranmak şartıyla) sağlanacak. Yurtdışı eğitim ödülünü kazanan yarışmacı ise yurtiçinde alacağı dil eğitiminden 1 sene süreyle faydalanabilir. İlk üç finaliste dünyanın en önemli ve en kapsamlı deri fuarı olan “MIFUR Fuarını” ziyaret hakkı tanınacak. Finale kalan tasarımlar İDF (İstanbul Deri Fuarı) fuarı esnasında sergilenecek.

İki ayrı kategoride ödül kazanan yarışmacılara ödüllerini İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, TİM Başkanvekilleri Tahsin Öztiryaki ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu verdi.

TASARÆMKONUSUNDAKITLESEL FARKÆNDALÆKYARATMAKTAN GElTIãINEINANANYENILIKlI BIRANLAYÆåLAHAYATAGElIRILDI4ASARÆMCÆLARÆMÆZÆN DERI KONFEKSIYONVESARACIYEKATEGORILERINDEYETENEKLERINI SERGILEMEIMKANÆBULDUKLARÆYÆLÆYARÆåMAMÆZ SERTBIRREKABETORTAMÆNDAN DAHAlOKGENIåKITLELERI SEKTyRLEDOãRUDANTEMASA GElIRENBIRTASARÆMåENLIãI HAVASÆNAB~R~ND~­åEKLINDE SyZLERINIS~RD~RD~ -USTAFAäENOCAK SON OLARAKåUSyZLERLEKONUåMASÆNÆTAMAMLADƬ9ARÆåMAMÆZÆNGERlEKLEåTIRILMESINDEYOãUNEMEKVEREN ORGANIZASYONKOMITESIVE SPONSORLARÆMÆZA DESTEKLERINIESIRGEMEYEN SAYGÆDEãERJ~RI~YELERIMIZE YARÆåMAMÆZAHAYATVEREN TASARÆMCÆLARÆMÆZA ORTAK VIZYONUMUZUPAYLAåARAK BIZEG~lVERENSEKTyR~M~Z~NT~MIHRACATlÆLARÆNAVE SIZDEãERLIKONUKLARÆMÆZA TEåEKK~REDERIM­

LBUFHPSJEF zEMTBIJCJOJCVMEV 4ASARÆMCÆLARÆNDERIKONFEKSIYONVESARACIYEKATEGORILERINDEYARÆåTÆãÆ$ETAY $ERIeR~NLERI4ASARÆM 9ARÆåMASƯNDABAåARÆLÆTASARÆMCÆLARyD~LLENDIRILDI $ETAY$ERIeR~NLERI9ARÆåMASÆ $ERI+ONFEKSIYON VE3ARACIYE+ATEGORILERI OLMAK~ZEREKATEGORIDEN OLUåTU$ERI+ONFEKSIYON KATEGORISINDE%SRA!YåE !KKAYABIRINCIOLURKEN &ATIH5ãURIKINCI &URKAN %RDOãANISE~l~NC~OLDU 3ARACIYEKATEGORISINDEISE "ERK'~M~åTERAZILIBIRINCI 3ENAëLKYAZIKINCIVE"EKTAå äAHIN~l~NC~OLDU

109


BİRLİK / SEKTÖRLER

Didbdi^k!i“boVbVcaVgéc^]gVXVi gZ`dgjcj`égYé I“g`^nZZ`dcdb^h^c^cVgVaé`héo&&néaYéga^YZg^ daVcdidbdi^kZcY“hig^h^cYZcnéaécW^ibZh^cZ W^gVn`VaVi“boVbVcaVgécgZ`dgj\ZaY^# JajYVöDidbdi^k:cY“hig^h^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^Dù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéDg]Vc HVWjcXj!ÆI“g`^nZdidbdi^kZcY“hig^h^'%%- néaécYV\ZgZ`aZøi^gY^ö^')!,b^anVgYdaVgaé` ^]gVXVigZ`dgjcj&&VnYViVoZaZY^#@Vhéb Vné^i^WVgénaV\ZZchZcZnZ\ŽgZn“oYZ'&

VgiéøaVideaVb'+b^anVgYdaVg^]gVXViV jaVøVgV`i“boVbVcaVgécgZ`dgjcj`égYé`# 6g`VVg`VnV&&néaéc^]gVXViøVbe^ndcjnjo! Wjnéa&'ÉcX^daVXV`ÇYZY^#JajYVöDidbdi^k :cY“hig^h^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^Dù7kZg^aZg^cZ \ŽgZI“g`didbdi^khZ`iŽg“@VhébVnécYV W^gŽcXZ`^hZcZc^cVncéYŽcZb^cZ\ŽgZ n“oYZ&,VgiéøaV'!+b^anVgYdaVg^]gVXViV ^boVViié#Didbdi^k!WŽnaZXZ\ZZcBVgiiV`^

'!,b^anVgYdaVgaé`^]gVXViécVgYécYVcVnaé` WVoYViVg^]^c^cZcn“`hZ`^`^cX^gV`VbécV jaVøié#7jnéa6öjhidhYŽcZb^YéøécYVVnaé` 'b^anVgYdaVg“oZg^cYZ^]gVXViVkZVnaé` WVoYVYV'!)b^anVgYdaVgdgiVaVbV^]gVXVi gV`VbécVZg^øZcZcY“hig^c^c6VhébVnécYV I“g`^nZ^]gVXViécYVcVaYéöéeVnYVn“oYZ &.!)daYj#Dù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé Dg]VcHVWjcXj!@VhébVnécYVi“bVcVbVa \gjeaVgécYV^]gVXViVgiéøénVøVcYéöécé!W^cZ` didbdW^aaZg!nVchVcVn^kZZønViVøébVnV bV]hjhbdidgajiVøéiaVgYV^[i]VcZa^ ^]gVXViVgiéø`VnYZY^aY^ö^c^hŽnaZY^#Dù7 NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéDg]VcHVWjcXj! Æza`ZWVoécYVZcW“n“`eVoVgébéodabVné h“gY“gZc6abVcnVnV^]gVXViébéon“oYZ (!679nZ^hZn“oYZ&)*\^W^n^cZn“`hZ` W^gdgVcYVVgiié#679nZdaVcVgiéøiVW^cZ` didbdW^aaZg^]gVXViécécn“oYZ&%%!nVc hVcVn^^]gVXViécécn“oYZ(.VgibVhéZi`^a^ daYjÇYZY^# I“g`didbdi^kZcY“hig^h^c^cbVa\gjeaVgé WVoécYV7^cZ`DidbdW^a^]gVXVién“oYZ&( VgiVgV`&b^anVg,,b^andcYdaVgdajg`Zc! Didbdi^kNVcHVcVn^^]gVXViéYVn“oYZ'' VgiVgV`.%*b^andcYdaVgVjaVøié#@Vhéb VnécYV:ønVIVøébVnVBV]hjhBdidgaj IVøéiaVg^]gVXVién“oYZ'&VgiVgV`),& b^andcYdaVg!DidW“h"B^c^W“h"B^Y^W“h ^]gVXViéYVn“oYZ(VgiVgV`&(+b^andc YdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^#

I“g`didbdi^k[^gbVaVgé,'b^anVgYdaVgaé`eVoVgéceZø^cYZ

OTOMOTİV

JajYVöDidbdi^k:cY“hig^h^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^Dù7!néaYV,'b^anVgYdaVgdidbdi^k ^i]VaViénVeVcv^ceVoVgécYVcI“g`^nZÉc^c VaYéöéeVnéVgiégbV`^^cVaéøbVaVgécé h“gY“g“ndg#Dù7!hdcdaVgV`'.@Vhéb"' 6gVaé`iVg^]aZg^VgVhécYVv^cÉ^cZcW“n“` `Zci^÷Vc\VnÉYVY“oZcaZcZcdidbdi^k nVchVcVn^[jVgécVb^aa^`ViébY“oZcaZY^# Didbdi^knVchVcVn^VaVcécYVY“cnVcécZc W“n“`[jVgaVgécYVcdaVc6jidbZX]Vc^`V ÷Vc\Vn;jVgécVDù7ŽcX“a“ö“cYZ(,I“g` [^gbVhé`ViéaYé#9“cnVcéc&)%“a`Zh^cYZc &(%W^cZnV`éc`^ø^c^co^nVgZiZii^ö^[jVgYV I“g`[^gbVaVgécV^a\^W“n“`daYj# I“g`[^gbVaVgé![jVgYV]VkVh“heVch^ndc h^hiZbaZg^cYZc[gZcV`hVbaVgécV!nVökZ bVodiedbeVaVgécYVciVb^giV`ébaVgécV! 110

Vbdgi^hŽgaZgYZcbV`VheVgVaVgécV`VYVg d`hVnéYVdidbdi^knVchVcVn^“g“c“c“ WVøVgé^aZhZg\^aZbZ[éghViéWjaYj# Dù7!()%W^cbZigZ`VgZ`jgjajVaVcYVW^g

YZI“g`hiVcYéVVgV`iVcéiébaVgV`Vi`éYV WjajcYj#;jVgVDù7É^iZbh^aZcNŽcZi^b @jgjajznZaZg^BZY^]9^oYVg!7VgVcvZa^` kZNVh^c6`YZgZ`ViéaYé#


DÜNYANIN GÜVENDİĞİ JANT Küresel otomotiv sanayinin, küresel tedarikçisi. Maxion Jantaş, en son teknoloji ile üretim yapan fabrikasında, yılda 2,4 milyon çelik jant üretim kapasitesi ile çalışıyor. Dünyanın en büyük markalarının; hafif ticari, ticari ve ağır ticari araç jantları Maxion Jantaş imzasını taşıyor. Bu yüzden, bu dev şirketin adı küresel otomotiv sanayinin küresel tedarikçisi unvanı ile anılıyor. Kısacası, ticari araç çelik jantı söz konusu olduğunda, dünya bu şirkete güveniyor.

Yolların zoru da var... Maxion Jantaş’ı olan rahatlar. The global wheel supplier of outomotive sector

Maxion Jantas manufactures steel wheels for heavy duty and commercial vehicles like trucks, light trucks, buses, midi-buses, trailers with a capacity of 2.4 million wheels annually. It is supplying steel wheels to most esteemed commercial brands worldwide from its state of the art factory in Turkey. Product Groups: 22.5x9.00, 22.5x11.75, 22.5x8.25, 22.5x13.00, 22.5x14.00, 22.5x15.00, 17.5x6.00, 17.5x6.75, 19.5x6.75, 8.0-20, 8.5-24, 10W-20 etc. Quality Certificates: ISO 16949, 14001, 9001. Maxion Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Organize Sanayi Bölgesi, 2.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi, Gaziler Cad. No:8 45030 Yunusemre / Manisa Turkey Phone: +90 236 226 00 00 - Fax: +90 236 233 43 30 info-jantas@maxionwheels.com - www.maxionwheelsturkey.com


BİRLİK / SEKTÖRLER

ùI=ù7YZkaZiYZhiZ`aZg^c^VcaViié

TEKSTİL & HAZIR GİYİM

ùI=ù7!^]gVXViéaVg^^c\“cXZaa^ö^c^kZ ŽcZb^c^]^n^i^gbZnZc`dcjaVgécWVøécYV \ZaZcÆ9ZkaZi9ZhiZ`aZg^ÇkZÆNViégéb IZøk^`aZg^Çc^cVcaViéaYéöéW^ghZb^cZg Y“oZcaZY^#'&@VhébiVg^]^cYZùI=ù7 NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéùhbV^a<“aaZ WVø`VcaéöécYV\ZgZ`aZøZchZb^cZgYZ :`dcdb^7V`Vcaéöéù]gVXVi<ZcZaB“Y“g NVgYébXéhéBZ]bZi6a^@éaé`VnV^]gVXVié [^gbVaVgVhVöaVcVc9ZkaZi9ZhiZ`aZg^! IZøk^`Jn\jaVbVkZNVWVcXéHZgbVnZ

<ZcZaB“Y“gNVgYébXéhéOZg\“ayoW^a\^ ^hZNViégébIZøk^`aZg^^aZ^a\^a^hjcjb \ZgZ`aZøi^gZgZ`^]gVXVié[^gbVaVgéc hdgjaVgécéXZkVeaVYéaVg# HZ`iŽg“c^a\^h^ndöjcdaYj BdYZgViŽga“ö“c“ùhiVcWja6aiécWVø zc^kZgh^iZh^GZ`iŽgNVgYébXéhéEgd[#:bgZ 6a`^cÉ^cnVeiéöéideaVciénVù9Bù7NŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcéBjhiV[V÷ZcdXV`!ùI=ù7 kZù9Bù7NŽcZi^b@jgjajznZaZg^!hZ`iŽg

iZbh^aX^aZg^kZ^]gVXVié[^gbVaVgéd`ndöjc W^g`Viéaéb\ZgZ`aZøi^gY^# ù]gVXViécécŽc“VéaYé HZb^cZg^cWVøaVc\éXécYVŽcZba^Vé`aVbVaVgé WjajcVcùI=ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé ùhbV^a<“aaZ0=“`“bZi^c'%&,néaécYV ^]gVXViéaVg^^c(B^anVgIAYZkaZinVgYébé `VncVöéVnégYéöécé!Wj`VncVöéc^]gVXViéaVg iVgV[écYVcb“b`“cdaVcZcn“`hZ`dgVcYV `jaaVcéabVhé^^cVaéøié`aVgécé^[VYZZii^#

ù=@ù7K^ondc7Za\Zh^c^c]ZYZ[aZg^c^ZnaZbZYŽ`“ndg =Voég\^n^b^c\ZaZXZö^cZnViégébnVeVc ù=@ù7!“W“n“`egd_Z^aZI“g`]Voég\^n^b hZ`iŽg“cYZY^_^iVaaZøbZc^c`VeéaVgécé VgVaéndg#ù=@ù7!Y“cnVcécŽcYZ\ZaZc VgVøiégbVø^g`ZiaZg^cYZcBX@^chZnÉ^c VcVa^i^`YZhiZö^^aZ]VoégaVcVcÆ=Voég<^n^b HZ`iŽg“c“cK^ondc7Za\Zh^ÇgVedgjcjc éøéöécYVdajøijgjaVckZI“g`^nZÉn^]Voég \^n^b^]gVXViécYVY“cnV(ɓcX“a“ö“cZ n“`hZaiZXZ`higViZ_^n^]VnViV\Z^g^ndg# 7^a^b!HVcVn^kZIZ`cdad_^7V`Vcaéöé YZhiZö^naZÆIVhVgébkZ“gZi^bYZÇ! @Va`écbV7V`VcaéöékZ7^gaZøb^øB^aaZiaZg @Va`écbVEgd\gVbéJC9EYZhiZö^naZ ÆIZYVg^`o^cX^g^cYZÇY^_^iVaaZøbZn^ WVøaViég`Zc!^aZi^ø^b`VcVYécYV^hZù=@ù7 iVgV[écYVc\Za^øi^g^aZcÆBdW^a6ea^`VhndcÇ ^aZY^_^iVaaZøbZc^c^a`VYébaVgécéViié#I“g` ]Voég\^n^bkZ`dc[Z`h^ndc^]gVXViécéc \Za^øi^g^abZh^kZVgiégéabVhé^^c[VVa^nZi \ŽhiZgZcù=@ù7!`jgjajøjcYVcWjnVcVI“g` ]Voég\^n^bkZ`dc[Z`h^ndchVcVn^h^c^kZ

112

^]gVXViéhécéiZbh^aZYZcZcW“n“``jgjajø daVgV`[VVa^nZiaZg^c^h“gY“g“ndg#ù=@ù7!. W^cYZc[VoaV“nZh^^aZI“g`^nZÉc^c]Voég\^n^b kZ`dc[Z`h^ndc^]gVXViécécYŽgiiZW^g^c^ iZ`WVøécV\ZgZ`aZøi^g^ndg#I“g`^nZ]Voég \^n^bkZ`dc[Z`h^ndchZ`iŽg“c“cgZ`VWZi \“X“c“Y^_^iVaYŽc“ø“b““oZg^cYZcVgiégbV` ^hiZnZcù=@ù7!Wjcd`iVYV^øi^gV`aZg^cYZc ^`^h^daVcùhiVcWjaBdYV6`VYZb^h^ùB6^aZ :`diZ`hÉ^dnjcVY}]^aZY^ndg#

9^_^iVaaZøZcY“cnVYVedo^hndcVaVW^abZ` 7jVaéøbVaVgéc^`^cX^VnVöédaVcÆIZYVg^` o^cX^g^cYZY^_^iVaaZøbZÇ^^cù=@ù7! ''@VhébiVg^]^cYZIdeaVb;V`iŽg KZg^ba^a^ö^egd_Zh^`VehVbécYV@Va`écbV 7V`VcaéöékZ7^gaZøb^øB^aaZiaZg@Va`écbV Egd\gVbéI“g`^nZÉc^cZkhV]^ea^ö^cYZ Æ=Voég<^n^b9^_^iVaIZYVg^`O^cX^g^ IVhVgébéÇ`dcjajW^g6gVbV@dc[ZgVché \ZgZ`aZøi^gY^#


Sektörde bir ilk

XIWGMPPM K¿ZIRMPMVPMO

Bilgeinox; firmalara, teslimat zincirinde YPYWPEVEVEWôK¿ZIRMPMVPMOOE^ERHôVERZIFEÄ¢XE %ZVYTE&MVPMâMÈ RIFEâPô¿POIPIVMPI%&(SPQEO ¿^IVIH¿R]EHE¿POIHIOEFYPK¹VIR =IXOMPIRHMVMPQMÄ¢=¿O¿QP¿7IVXMJMOEWôȠRô

%)3 EPQE]ELEOOE^ERHô

HIZLI VE GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; OPERASYON

SEKTÃ&#x2013;RDE ó0/:)8)/

%)3&IPKIWMMPI]IVMRHIK¿QV¿OPIQI ]IXOMWMEPER&MPKIMRS\MLVEGEXE]¹RIPMO X¿QMĢPIQPIVMOIRHMXIWMWPIVMRHILô^PôZI OSPE]GEKIVªIOPIĢXMVM]SV

4EWPERQE^ªIPMOQYXJEOIÄ¢]EPEVô WIOX¹V¿RHI%)37IVXMJMOEWÃ´È RE WELMTMPOZIXIOQEVOESPQERôR KYVYVYRY]EĢô]SV

bilgeinox.com.tr

bilgeinoks

bilgeinoxx

*EFVMOE 1EOMREóLXMWEW37&7O2S(MPSZEWô/3'%)0ó T:F:


BİRLİK / SEKTÖRLER

I“g`hVcVn^X^nZIZ`cdad_^6`VYZb^h^

ADNAN DALGAKIRAN MAİB Başkanı

BV`^cZù]gVXViéaVgé7^ga^ö^kZ9ZjihX]Z BZhhZIZX]cdad\nVgVhécYV`^iZ`c^`dgiV`aé` `dcjhjcYV`^^øW^ga^ö^`VehVbécYV!:cY“hig^ )#%!Y^_^iVaaZøbZkZdidbVhndc`dcjaVgécYV W^a\^VaéøkZg^ø^kZiZ`cdad_^igVch[Zg^ nVeéaVXV`#6caVøbVnV\ŽgZI“g`^nZ!6abVcnV kZv^cYZchdcgVIZ`cdad_^6`VYZb^h^`jgVc ““cX““a`ZdaVXV`#BV`^cZhZ`iŽg“c“cZc ŽcZba^i^XVg^dgiVöé6abVcnV^aZ^a^ø`^aZg^c^ \“aZcY^gZcI“g`^nZc^cBV`^cZX^aZg^! [VVa^nZiaZg^c^cdYV`cd`iVhécéIZ`cdad_^` ùøW^ga^ö^c^\Za^øi^gbZ`daVgV`WZa^gaZY^# 7jVaVcYVŽcZba^^øW^ga^`aZg^nVeVc bV`^cZX^aZg!hdcdaVgV`9ZjihX]ZBZhhZ IZX]cdad\nc^c`jgjXjhjdaYjöjIZ`cdad_^ 6`VYZb^h^^aZ“nZa^`VcaVøbVhécV^boV

Viié#NVeéaVcVcaVøbVnV\ŽgZbV`^cZX^aZg! =VccdkZgYZWjajcVcV`VYZb^YZ:cY“hig^ )#%jn\jaVbVaVgéWVøiVdabV`“oZgZiZ`cdad_^ VaVcécYV`^i“bZö^i^bkZYVcéøbVcaé` ]^obZiaZg^cYZcnVgVgaVcVW^aZXZ`# 6abVcnVkZv^cYZchdcgV I“g`^nZYZVéaVXV` HVcVn^c^cc^iZa^`a^^ø\“X“WjabVhécé odgaVøiégVcdgiV\Za^gijoVöécéVøbVcéc ndajcjc!iZ`cdad_^`\Za^ø^bkZnViégébaVgé h“gZ`a^`éaVXV`h^hiZb^dajøijgbV`daYjöjcV Y^``ViZ`ZcBV`^cZù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ 7Vø`Vcé6YcVc9Va\V`égVc!IVnkVckZ <“cZn@dgZŽgcZ`aZg^dgiVYV#ùn^bdYZaaZg^ nV`écYVciV`^eZibZb^o\ZgZ`^ndgYZY^#

BV`^cZhZ`iŽg“gZ`VWZi^![Vg`aékZ nZc^a^`^daVXV`

MAKİNE

BV`^cZùbVaViHVcVn^^9ZgcZ`aZg^ ;ZYZgVhndcj'cX^DaVöVc<ZcZa@jgjaj D6ù7<ZcZaHZ`gZiZga^ö^ZkhV]^ea^ö^cYZ 6c`VgVÉYV\ZgZ`aZøi^g^aY^# BV`^cZhZ`iŽg“iZeZŽg\“i“B6@;:9!'# DaVöVc<ZcZa@jgjajcj&,“nZYZgcZö^c `ViéaébénaV6c`VgVYV\ZgZ`aZøi^gY^# BV`^cZ^bVaVihVcVn^^aZ^a\^a^i“beda^i^`V kZjn\jaVbVaVgécdajøbVhécYVZi`^c gda“hiaZcbZn^VbVaVnVc[ZYZgVhndcV 6YcVc9Va\V`égVcnZc^YZcWVø`VcdaVgV` hZ^aY^#<ZcZa@jgjaYVhŽoVaVgV`bV`^cZ hZ`iŽg“c“c]ZYZ[dYV`aéW^ghigViZ_^naZ ]VgZ`ZiZibZh^c^cŽcZb^cZY^``ViZ`Zc 9Va\V`égVcøjcaVgéhŽnaZY^/Æ7^ghZ`iŽg“c nda]Vg^iVhécé^oZg`Zc^øZYjgjbVcVa^o^ nVeVgV`WVøaVbV`!ZaZøi^gZaV`aé]Zg oVbVcŽceaVcYVijibV` \ZgZ`^g#7^oegdWaZba^ VaVcaVgéiZhe^iZibZc^c! Žo“bdYV`aéW^g nV`aVøébéc^a`VYébaVgé daYjöjcV^cVcéndgjo# I“g`^nZ“hi\Za^g\gjWjcV bV`^cZ!ZaZ`igdc^`kZ nVoéaébVaVcaVgécYVnVeVXVöé W^gViéaébaVé`VW^a^g#B6@;:9 114

daVgV`dg\Vc^oVhndckZ^øW^ga^ö^cZŽcXZa^` kZgZgZ`!Wj]ZYZ[aZgZnŽcZa^`VaéøbVné h“gY“gZXZö^o#Ç ;ZYZgVhndcjcnZc^YŽcZbYZYV]V Zi`^cdaVXVöécécVaiécé^oZc9Va\V`égVc! VbVaVgécéchZ`iŽg“c`jgjbhVaaVøbVhé daYjöjcjcVaiécé^oZgZ`øjcaVgé`VnYZii^/ Æzhi\Za^g\gjWjcYVnZgVaVc“a`ZaZg^c ŽcXZa^`aZg^kZg^ba^a^`kZŽaZ`Z`dcdb^h^ dajøijgVW^abZ`i^g#I“g`^nZZ`dcdb^h^c^c VbVXé\^g^ø^bX^hVnéhécéVgiégbVnVVaéøbV` YZö^a!c^iZa^`a^VgVZaZbVcaVgnZi^øi^gZgZ` higViZ_^`hZ`iŽgaZg^cgZ`VWZi\“X“c“ VgiégbV`dabVaé#BV`^cZ hZ`iŽg“WjcYVchdcgV YV]VgZ`VWZi^! [Vg`aékZnZc^a^`^ daVXV`!bVg`V \“X“c“ VgiégbVnV dYV`aVcVXV`# B6@;:9YZ]ZYZ[ dYV`aé[VVa^nZiaZg^naZ! hZ`iŽg“c^]i^nVaVgécV nŽcZa^`Žo“baZg “oZg^cYZVaéøbVné h“gY“gZXZ`Ç

6aihZ\bZciaZg iVcéiéabVnVYZkVbZY^ndg I“g`^nZÉc^cBV`^cZX^aZg^Wjnéa ÆNZø^a<ZaZXZ`kZ6`éaaéIZ`cdad_^aZgÇ iZbVhénaVideaVcVcY“cnVcécZcW“n“` iVgébbV`^cZaZg^kZZ`^ebVcaVgé[jVgé 6\g^iZX]c^XVÉYVnYé#&%+^bVaVié!(.) W^cbZigZ`VgZVaVcYV!*(“a`ZYZc'W^c ,+'[^gbVcécnZc^“g“caZg^c^iVcéiiéöé[jVgV \ZaZc&&*“a`ZYZc)%%W^c^c“oZg^cYZ o^nVgZi^nZ“g“caZg^c^hZg\^aZnZgZ`I“g` bV`^cZhZ`iŽg“c“c\“X“c“\ŽhiZgbZ [éghViéWjaYj#HZ`iŽg“ckZ“nZaZg^ciVcéiébé ^^cVéaVchiVciiV=VccdkZg7Vø`dchdadh 7VcjBVaVbVcÉécYV`ViéaébénaVY“oZcaZcZc `d`iZnaYZnVWVcXébj]ViVeaVgkZI“g` bV`^cZhZ`iŽg“iZbh^aX^aZg^W^gVgVnV\ZaY^# ;jVg`ViVadöjcYV![jVgéclZWh^iZh^kZ bdW^ajn\jaVbVaVgécYVnZgVaVc^aVcaVg^aZ I“g`bV`^cZh^cZY^``ViZ`^aY^#I“g`^nZÉc^c BV`^cZX^aZg^hZ\bZciaZg^c^njgiYéøécYViZbh^a ZibZnZ'%&-néaécYVYVYZkVbZYZXZ`#


BİRLİK / SEKTÖRLER

Jajhdn:aZ`ig^`“g“caZg^;^a^hi^cÉ^ZcZg_^aZcY^gZXZ` Hj“g“caZg^cYZ]ZYZ[ 9“cnVZaZ`igdbZ`Vc^`eVoVgécéc \“a“dnjcXjaVgécYVcW^g^]Va^cZ\ZaZc Jajhdn:aZ`ig^`!@jY“h:aZ`ig^`ùYVgZh^ ?ZgjhVaZb9^hig^Xi:aZXig^X^in8d#^^c“gZi^aZc “g“caZg^c^@jY“hÉZ\ŽcYZg^ndg# I“g`^nZÉc^cegZhi^_a^egd_ZaZg^c^“g“caZg^ ^aZZcZg_^aZcY^gZcJajhdn:aZ`ig^`!Y“cnV eVoVgécYV]ViégéhVnéaégW^g[^gbV]Va^cZ\ZaY^# Jajhdn:aZ`ig^`ùø<Za^øi^gbZYZeVgibVcécéc hdcnéaaVgYVDgiVYdöjeVoVgécYVVabéø daYjöjegd_ZaZg^aZYV]VŽcXZYZc[Vg`aé “a`ZaZg^cZcZg_^øZWZ`ZVainVeéaVgécYV `jaaVcéaVcJajhdn:aZ`ig^`“g“caZg^nZc^ “a`ZaZgYZ`ZcY^cZnZgWjabVnVYZkVb ZY^ndg#7j`VehVbYV!@jY“høZ]g^c^c

ZaZ`ig^`VainVeéhécYV`jaaVcéabV`“oZgZ ()&VYZiJG>C<HZg^h^H;+<VoNVaéiébaé GBJ=“XgZkZ&(%*VYZiIkZAI^e^ @VWad7Vøaéöé@jY“h:aZ`ig^`ùYVgZh^ÉcZ iZha^bZY^aY^#zg“caZg^c`VWja“c“nVebV` “oZgZJajhdn:aZ`ig^`[VWg^`Vhécéo^nVgZi ZYZc@jY“h:aZ`ig^`ùYVgZh^nZi`^a^aZg^W^g Jajhdn:aZ`ig^`\ZaZcZö^daVgV`!`ZcY^“a`Z WVngV`aVgénaV`VgøéaVcYéaVg#6ngéXV!;^a^hi^c ZaZ`ig^`hZ`iŽg“c“c^`^ŽcZba^[^gbVhéC:98D Cdgi]Zgc:aZXig^X^in9^hig^Wji^dc8dbeVcn kZ=:E8D=ZWgdc:aZXig^XEdlZg8d# nZi`^a^aZg^YZ“g“ckZ]^obZiaZgaZ^a\^a^W^a\^ VabV`“oZgZJajhdn:aZ`ig^`[VWg^`Vhécé o^nVgZiZii^aZg#

&b^anVgYdaVg v^[ia^`aZgYZ“gZi^aZckZVkXéaé`ndajnaVZaYZ ZY^aZcWVaé`^]gVXViécYVc\ZaZXZ`néa& b^anVgYdaVg\Za^g]ZYZ[aZc^ndg#:\Zù]gVXVié 7^ga^`aZg^kZg^aZg^cYZcYZgaZcZcW^a\^nZ\ŽgZ! I“g`^nZc^chj“g“caZg^cYZ`^^]gVXVié!WVaé` ^[ia^`aZg^c^cnVn\écaVøiéöé'%%%a^néaaVgYV]éoaé W^gVgiéøigZcY^nV`VaVYé#'%%%néaécYVW“n“` WŽa“b“VkWVaé`aVgécYVc*.b^andcYdaVgaé` ^]gVXVinVeVcI“g`^nZ!YZc^okZ^hjaVgYV`^ ^[ia^`hVnéhécécVgibVhénaVeVgVaZahViéøaVgécé Y“oZca^daVgV`VgiégYé#6öégaé`aédaVgV`aZkgZ`! ^ejgV!VaVWVaé`kZdg`^cdh^]gVXViécéc nVeéaYéöéhZ`iŽg!'%%,néaécYV(')b^andc YdaVgaé`YéøhViéøVjaVøié#6kgjeVeVoVgécéc VgYécYVc]VkV`Vg\dndajnaV679eVoVgécYV YV^YY^VhécéVgiégVchZ`iŽg!\ZZcnéaDXV`" @VhébYŽcZb^cYZ,%-b^andcYdaVgaé` ^]gVXVigV`VbécénV`VaVYé#'%&,néaécécDXV`" @VhébYŽcZb^cYZ ^hZ\ZZcnéaéc VncéYŽcZb^cZ \ŽgZn“oYZ .VgiéøaV,,% b^andcYdaVgaé` ^]gVXViV^boVViié#

SEKTÖRLER

Ijg`^h]8Vg\d!^a`7dZ^c\,,,`Vg\djVöécéciZha^b^c^`jiaVYé I“g`=VkVNdaaVgékZ7dZ^c\nŽcZi^X^aZg^! ,,,;i^e^^a``Vg\djVöécéciZha^b^c^`jiaVYé# IZha^bVaécVcjV`!I“g`=VkVNdaaVgécéc ]VkV`Vg\diVøébVXéaéöéVaibVg`VhéIjg`^h] 8Vg\dcjcWjnéa^Zg^h^cYZh^eVg^øZii^ö^ ^`^VYZi,,,;i^e^`Vg\djVöécéc^a`^dabV ŽoZaa^ö^c^iVøéndg#I“g`=VkVNdaaVgéIZ`c^` =Vc\VgaVgécYVnVeéaVciŽgZcZI“g`=VkV NdaaVgékZ7dZ^c\^c“hiY“oZnnŽcZi^X^aZg^ `ViéaYé#I=NNŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcéùa`Zg 6nXé!nVeiéöé`dcjøbVYVI=Nc^c`Vg\dYV Y“cnVYV^a`*^cVgVhécV\^gZXZö^c^WZa^giZgZ`! øjcaVgéhŽnaZY^/Ijg`^h]8Vg\dcjcjV` hVnéhéYVW^o^\jgjgaVcYégéndg#<ZaY^ö^b^o cd`iVYVøjcj^[VYZZibZ`^hiZg^b0'%&,néaé WVøécYV`Vg\dYV**cd`iVnVjjndgYj`# @Vhébhdcj^i^WVgénaVWj,'cd`iVnV \ZaY^#DXV`VnécYVc^i^WVgZcnZc^VéaVXV` cd`iVaVgébéoaVW^ga^`iZIdgdcid!=djhidc!

116

OVgV\doV!7d\diVkZBZ`h^`VnéYVYV]^a ZYZXZ`aZg#7jcaVgaV-'cd`iVnV'%&-néaécYV é`VXVöéo#IVøécVc`Vg\db^`iVgécé&b^andc idcV\Zi^gY^`#7jnZibZo#yc“b“oYZnZc^ W^g]VkVa^bVcék^ondcjbjokVg#9“cnVcéc ZcW“n“`]VkVa^bVcaVgécYVcW^g^c^cZYZc Véndgjo47jhZ`iŽgYZ`^^YY^Vbéoé!

j[`jbjoj!k^ondcjbjojkZ^ødgiV`aé`aVgébéoé YV]V^aZg^WdnjiaVgViVøébV`^^c#HVYZXZ ndaXjigVch[ZgbZg`Zo^YZö^aVncéoVbVcYV I“g`^]gVXViéhécéc!hVcVn^X^h^c^c“gZii^ö^ “g“caZg^c!]^obZiaZg^ckZbVaaVgécd`]éoaé W^gøZ`^aYZY“cnVnVVgoZY^aY^ö^d``g^i^`W^g gdadncVnVXV`#9“cnVYV^a`*`Vg\dYVcW^g^h^ dabV]ZYZ[^naZn“g“ndgjo# ,,,`Vg\djVöécéI“g`=VkVNdaaVgécV iZha^bZibZ`iZcdcjgYjnjndgjoY^nZgZ` hŽoaZg^cZWVøaVnVc7dZ^c\DgiV6hnV!6[g^`V! GjhnV!I“g`^nZ!DgiVYdöjWŽa\ZaZg^cYZc HdgjbajI^XVg^JV`aVgHViéøEVoVgaVbV 7Vø`VcNVgYébXéhéBVgin7Zcigdii^hZ0 7jjV`!\ZgZ`bZhV[Z!\ZgZ`hZ\Za^øb^ø `Vg\d`VeVh^iZh^^aZI=Nc^c`“gZhZa `Vg\d]^obZi^c^d`YV]V`}gaéW^gøZ`^aYZ W“n“ibZn^h“gY“gbZh^cYZ`jhjghjoW^giZgX^] daVgV`ŽcZb`VoVcéndgYZY^#


BİRLİK / BÖLGELER

8CG;DD9;jVgé^^cYZk^øW^ga^ö^

MARMARA

i“`Zi^biZYVg^`^a^ö^hZ`iŽg“c“^]gVXVi^aZ iVcéøiégYé`#@ViéaébXéaVgébéoécbZbcjc^nZi^ YdögjndaYVdaYjöjbjojkZ^n^^øaZg nVeiéöébéoé\ŽhiZg^ndg#7jnZc^\“W^ga^ö^naZ ]ZbhZ`iŽg]ZbYZ“a`Zb^o^^cŽcZba^ W^gVYébViiéöébéoékZYdaVnéhénaVYV]Zg `Zh^b^^cŽcZba^[éghViaVgé`VgVXVöébéoV ^cVcéndgjbYZY^#

I“g`^nZ<éYVkZùZXZ`HVcVn^^9ZgcZ`aZg^ ;ZYZgVhndcjI<9;YZk\“W^ga^ö^cZ `ViéaYé#8CG=daY^c\!ùhiVcWja=jWjWVi 7V`a^nViNVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ùù7!:k9éøéI“`Zi^b IZYVg^`^aZg^9ZgcZö^:Iz9:GkZ I“g`^nZ<éYVkZùZXZ`HVcVn^^9ZgcZ`aZg^ ;ZYZgVhndcjI<9;!:na“a'%&-YZ Y“oZcaZcZXZ`daVc8CG;ddYùhiVcWja! :k9éøéI“`Zi^bzg“caZg^kZIZYVg^`^aZg^ 7jajøbVhékZ8CG6bWVaV_ùhiVcWja^^c \“aZg^c^W^gaZøi^gY^#I“g`\éYVhZ`iŽg“c“ jajhaVgVgVhéVgZcVYVYV]VW“n“`W^g\“XZ `VkjøijgVXV`8CG;ddYùhiVcWja;jVgé ^^c^øY“cnVhécécYZhiZö^]Zg\ZZc\“c Vgiéndg#ùøW^ga^ö^egdid`da“!8CG=daY^c\ NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé8ZnYV:gZb! ùù7"ùhiVcWja=jWjWVi7V`a^nViNVöaé Id]jbaVgkZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ 7Vø`VcéOZ`Zg^nVBZiZ!:Iz9:GNŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcéBZa^]÷V]^cŽokZI<9; NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé÷Zbh^@dejo iVgV[écYVc^boVaVcYé#9“cnVcécZcW“n“` \éYV[jVgédabV]ZYZ[^naZdg\Vc^oZZY^aZc kZ`ViéaébXéaVgécVŽcZba^i^XVg^[éghViaVg hjcVc8CG;ddYùhiVcWja!*"-:na“a'%&- iVg^]aZg^VgVhécYV8CG:MEDNZø^a`ŽnYZ \ZgZ`aZøi^g^aZXZ`# 7jnéa:na“aVnécYV^a`^c^8CG^aZW^ga^`iZ \ZgZ`aZøi^gY^`aZg^8CG;ddYùhiVcWja ;jVgécécŽc“b“oYZ`^néaaVgYVd`YV]V W“n“nZXZö^c^WZa^giZcùhiVcWja=jWjWVi 7V`a^nViNVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`VcéOZ`Zg^nV BZiZ!VaVcaVgécYVI“g`^nZc^cZcŽcZba^ 118

`jgjajøaVgécécYZhiZö^c^c `ZcY^aZg^cZW“n“`\“ `ViiéöécéhŽnaZY^#=Va^ ]VoégYV:Iz9:G^aZ W^ga^`iZ]VgZ`ZiZii^`aZg^c^! BzHù69kZI<9;c^cYZ YZhiZö^^aZŽc“b“oYZ`^néa '`ViécVé`VXV`W^g[jVg nVeVXV`aVgécé`VnYZYZcBZiZ! <ZZchZcZ+%W^cbZigZ`VgZ VaVcYV\ZgZ`aZøZc[jVgébéo!Žc“b“oYZ`^ néa&%%W^cbZigZ`VgZn^WjaVXV`#8CG ;ddY;jVgécYV]ZYZ[^b^o!bZigZ`VgZn^ YV]VYVVgiégVgV`d`jajhajW^g[jVg ]Va^cZ\Zi^gbZn^hVöaVbV`#;jVgaVghVYZXZ i^XVgZi^c\Za^øbZh^cZ`Vi`éhVöaVbéndg# 6ncéoVbVcYV“a`Zc^cijg^ob^cZ!iVg^]^cZ! Z`dcdb^h^cZ`Vi`é!\ZaZXZöZ^hZnViégéb hVöaéndg#'%&-néaécYV`^[jVgYV&%%%Z nV`écVaéb]ZnZi^nVebVné]ZYZ[a^ndgjo# 7j[jVgéYéøVgénVVéaVcW^gnda![^gbVaVg ^^c[VnYVaéW^g^a`VYébdaVgV`\Žg“ndgjo ^[VYZaZg^c^`jaaVcYé# H^Va!6cj\VKZ<ja[ddYVgV`^edaVXVöéo HZ`iŽg“ci“beVnYVøaVgécéW^gVgVnV \Zi^gZgZ`!éiVnéZcnj`VgéaVgViVøébV` ^^c!ùhiVcWjaYVH^VaEVg^h!6cj\V@Žac! <ja[ddY9jWV^[jVgaVgéVnVgécYV!]ViiV dcaVgVgV`^e!jajhaVgVgVhéW^g[jVgnVebV` ^^ckVg\“aZg^naZVaéøié`aVgécéVcaViVc :Iz9:G7Vø`VcéBZa^]÷V]^cŽo!÷^bY^ I<9;c^cYZhiZö^naZYZ!Wj^YY^Vbéoé YV]V\“a“daVgV`hŽna“ndgjo#ùa`[jVgYV I“g`^nZYZW^g^a`Z^boVViVgV`ZkYéøé

I<9;!8cg;ddYùhiVcWjaV\“`ViVXV` 'W^cZnV`éc\éYVkZ^ZXZ`hVcVn^[^gbVhécé ViéhéVaiécYVideaVnVc!',hZ`iŽgZa“nZ YZgcZö^^aZ\éYVhZ`iŽg“c“cI“g`^nZYZ`^ ZcW“n“`h^k^aideajb`jgjajøjdaVcI<9; NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé÷Zbh^@dejoYV! [ZYZgVhndcjc`ViéaébénaV8CG ;ddYùhiVcWja;jVgécécYV]V YV\“`VoVcVXVöécécVaiécé ^oY^#@dejo!<éYV!\ZgZ` gZ\“aVhndcaVgV\ZgZ`hZ YZi“`Zi^X^igZcYaZg^cZ jnjb^^cnVeéaVc6g"<Z VaéøbVaVgékZ\Za^øi^g^aZc ^cdkVi^[“g“caZgaZh“gZ`a^\Za^øZc W^gVaVc#;jVgaVg^hZhZ`iŽgYZ`^ \Za^øbZaZg^chZg\^aZcY^ö^ZcŽcZba^ `VcVaaVgécWVøécYV\Za^ndg#<éYVcéci“b eVnYVøaVgécéViéhéVaiécYVideaVnVc8CG ;ddYùhiVcWjajc!I“g`^nZ\éYVhZ`iŽg“c“c ZcW“n“`iZbh^aX^h^`dcjbjcYV`^I<9;c^c `ViéaébénaV!hZ`iŽg“c\Za^øbZh^cZW“n“` `Vi`énVeVXVöécV^cVcéndgjbY^nZ `dcjøij# =ZYZ[!Y“cnVcécZcW“n“`\éYV[jVgédabV` 8CG=daY^c\<ZcZa@ddgY^cViŽg“8Zb÷ZcZa ^hZ7jnéa!8CG;ddYùhiVcWja!:k9éøé I“`Zi^bzg“caZg^kZIZYVg^`^aZg^7jajøbVhé kZ8CG6bWVaV_ùhiVcWja[jVgaVgécé! ùhiVcWja=jWjWVi7V`a^nViNVöaéId]jbaVg kZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ùù7kZ :k9éøéI“`Zi^bIZYVg^`^aZg^9ZgcZö^ :Iz9:G^aZW^ga^`iZY“oZcaZY^`#7j W^ga^`iZa^`hVnZh^cYZI“g`^nZc^cZcW“n“` \éYV[jVgécé]VnViV\Z^gY^`#7j“hZ`iŽg“c \“W^ga^ö^i“bhZ`iŽgaZgYZbjVooVb W^gøZ`^aYZh^cZg_^nVgViée!`ViéaébXékZ o^nVgZi^aZg“oZg^cYZYZdajbajZi`^aZg WégV`ié#:na“a'%&-YZY“oZcaZnZXZö^b^o [jVgébéod`YV]V\“a“daVXV`YZY^#


IZc^h^aZgZ9Zc^oa^]Vkajhj I“g`^nZIZc^h;ZYZgVhndcjII;kZ I“g`:`dcdb^7Vc`VhéI:7^øW^ga^ö^naZ Y“oZcaZcZcI:77CEEVg^WVhIZc^h^c NéaYéoaVgéHZg^h^cYZ`Vgøé`VgøénV\ZaZc Y“cnVXV“ca“iZc^h^BVg^VH]VgVedkV ^aZb^aa^iZc^h^vVöaV7“n“`V`Vn!bV WdnjcXVIjg`^h]IdlZahnVoéaé9Zc^oa^ ]Vkajhj`jaaVcYé#9Zc^oa^ù]gVXViéaVg 7^ga^ö^9:Cù7!I:77CEEVg^WVhIZc^h^c NéaYéoaVgéHZg^h^Zi`^ca^ö^`VehVbécYV `Vgøé`VgøénV\ZaZcY“cnVXV“ca“iZc^h^ BVg^VH]VgVedkV^aZb^aa^iZc^h^vVöaV 7“n“`V`VnV!9Zc^oa^]Vkajhj\ŽcYZgY^# BVg^VH]VgVedkVcéc'"%aé`\Va^W^nZi^naZ hdcjaVcVcb“hVWV`VYV9Zc^oa^]Vkajhj! øVbe^ndcaVgécnVcécYVnZgVaYé#I“g` ]VkajhjcjcIjg`^h]IdlZahbVg`VhénaV X^YY^VcaVbYVVYécéYjnjgYjöjcjkZY“cnV VeécYViVcécégaéöécé]Zg\ZZc\“cW^gVo YV]VVgiégYéöécéWZa^giZcIùB7Vø`VcKZ`^a^ kZ9:Cù77Vø`VcéH“aZnbVc@dXVhZgi! WVh`ZiWdajcVgYécYVciZc^hiZYZI“g` ]Vkajhjg“o\}gécécZhi^ö^c^kZY“cnVXV

“ca“øVbe^ndchedgXjaVgécnVcaVgécYV nZgVabVcécW“n“`W^gbjiajaj`kZ\jgjg `VncVöédaYjöjcjhŽnaZY^#@dXZhZgi!9Zc^oa^ ]VkajhjcjcBVnéhVnécYVY“oZcaZcZc Ijg`^h]6^ga^cZh:jgdaZV\jZ;^cVa;djg bVaVgécéc\adWVahedchdgaVgécYVcW^g^ daYjöjcj!Wjhedchdgaj`hVnZh^cYZ! hdhnVabZYnVZi`^aZø^baZg^c^YZY^``ViZ VaécYéöécYVW^gb^anVg`^ø^a^`W^g`^iaZnZ VYécécYjnjgjaYjöjcj^[VYZZYZgZ`! =Vkaj!WVh`ZiWdakZiZc^hhedgaVgénaVhdc YZgZXZnV`écYVcŽgi“ø“ndg#HedgXjaVg kZg^aZc]ZgVgVYV]Vkaj`jaaVcéndg#7^oYZ ùhiVcWjaYVY“oZcaZcZciZc^høŽaZc^cYZ Y“cnVcécZcŽcZba^iZc^h^aZg^cYZcW^g^ daVcBVg^VH]VgVedkVkZb^aa^iZc^h^b^o vVöaV7“n“`V`VnécnVcécYVnZgVaYé`#7j dg\Vc^oVhndchdcgVhécYVYVI“g`]Vkajhj ^aZ^a\^a^hdcYZgZXZŽcZba^kZhZk^cY^g^X^ \Zg^W^aY^g^baZgZY^cY^`#7jcYVchdcgVYV Ijg`^h]IdlZahbVg`VbéoaVY“cnVcécZc egZhi^_a^Zi`^ca^`aZg^cYZnZgVabVnVYZkVb ZYZXZö^oYZY^#

:\Za^^]gVXViéaVg!]ZYZ[^&'ÉYZckjgYj :ù7É^cHVcVn^“g“caZg^^]gVXVién“oYZ(-Éa^` VgiéøaV)*&b^andcYdaVgYVc!+''b^andc YdaVgViégbVcég`Zc!iVgéb“g“caZg^^]gVXVié n“oYZ''Éa^`n“`hZa^øaZ)%%b^andcYdaVgYVc )--b^andcYdaVgVn“`hZaY^#BVYZcX^a^` hZ`iŽg“c“c^]gVXVié^hZn“oYZ&&Éa^`VgiéøaV +(b^andcYdaVgYVc,&b^andcYdaVgVé`ié#

SABRİ ÜNLÜTÜRK EİB Koordinatör Başkanı

b^andcYdaVgVn“`hZaY^#:\Za^^]gVXViéaVgéc hdc&néaaé`^]gVXVié^hZ0n“oYZ,Éa^`VgiéøaV &%b^anVg-.%b^andcYdaVgYVc&&b^anVg +-(b^andcYdaVgVjaVøié#@VhébVnécYV

ù]gVXViéaVgébéonZc^néa]ZY^nZh^c^ &VnŽcXZYZckZgY^ :\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^@ddgY^cViŽg7Vø`Vcé HVWg^zca“i“g`!:\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^Éc^c @VhébVné^]gVXVigV`VbaVgécé`Vbjdnj^aZ eVnaVøbV`iVcW“n“`bjiajaj`YjnYjöjcj! :ù7Éc^c^]gVXVigV`VbaVgécYV`^WVøVgéné! :\Za^^]gVXViéaVgécnZc^néa]ZY^nZh^c^W^g VnŽcXZYZckZgbZh^daVgV`ndgjbaVYéöécé `VnYZii^#Æ@VhébVné^]gVXVigV`VbaVgé hVnZh^cYZVncéVcYV“bjiajajöjW^gYZc nVøéndgjoÇY^nZczca“i“g`!Æù]gVXViVgiéø ]éoébéo!I“g`^nZdgiVaVbVhécéc^`^`ViécV jaVøiéÇY^nZ`dcjøij# 119

EGE

:\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^:ù7@VhébVnécYV ^]gVXViécé!'%&+néaé@VhébVnécV\ŽgZn“oYZ '.Éaj`VgiéøaV&b^anVg&-'b^andc-*' W^cYdaVgVé`VgYé#@VhébVnécYV`^^]gVXVi gV`Vbé:\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^Éc^ciVg^]^cYZ VnWVoécYVZcn“`hZ`^]gVXVigV`VbédaYj# :ù7É^cWjcYVcŽcXZ`^gZ`dgj^hZ'%&(néaé @VhébVnécYV\ZgZ`aZøi^gY^ö^&b^anVg&(* b^andc''(W^cYdaVgaé`^]gVXViié#@Vhéb VnécYV!I“g`^nZÉc^c^]gVXVién“oYZ&)Éa“` VgiéøaV&(b^anVg+'.b^andcYdaVgdajg`Zc! :\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^Éc^cn“oYZ'.Éaj` ^]gVXViVgiéø]éoé!I“g`^nZdgiVaVbVhécéc^`^ `ViécVé`ié#:\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^Éc^c@Vhéb VnécYVhVöaVYéöéZcW“n“`WVøVgéaVgYVcW^g Y^öZg^^hZ0:ù7W“cnZh^cYZ`^&'^]gVXVié W^ga^ö^c^ciVbVbécéc'%&+néaé@VhébVnécV \ŽgZ^]gVXViaVgécéVgiégbVhédaYj#:\Z ù]gVXVié7^ga^`aZg^Éc^c'%&,néaéDXV`Ä @VhébYŽcZb^cYZ`VnYVVaYéöé^]gVXVi\ZZc néaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ-Éa^`VgiéøaV. b^anVg.,-b^andcYdaVgYVc!&%b^anVg,+&


BİRLİK / BÖLGELER

76ù7YZc^`^nZc^ JG<:Egd_Zh^ 7Vié6`YZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^76ù7! WŽa\Z^]gVXViécécYV]VYV\Za^øbZh^VYécV ]VnViV\Z^gY^ö^JajhaVgVgVhéGZ`VWZi^a^ö^c <Za^øi^g^abZh^c^c9ZhiZ`aZcbZh^JG<: Egd_ZaZg^cZnZc^aZg^c^Z`aZY^#76ù7!7Vié 6`YZc^oBZgbZg@“bZh^c^chiVgiécé(, [^gbVcéc`ViéaébénaVkZgY^#76ù7YZW^gVgVnV \ZaZc[^gbViZbh^aX^aZg^!JG<:Egd_Zh^c^c ^Zg^ö^kZ(néaaé`h“gZiZViéaVXV`VYébaVgaV ^a\^a^W^a\^aZcY^g^aY^#76ù7!\éYVhZ`iŽg“^^cYZ JajhaVgVgVhéGZ`VWZi^a^ö^c<Za^øi^g^abZh^c^c 9ZhiZ`aZcbZh^JG<:Egd_Zh^WVøaViié# 7Vié6`YZc^o<éYV@“bZh^Egd_Zh^cYZ)' ^]gVXVié[^gbVnZgVaYé#

AKDENİZ

&'“a`ZYZc '+[^gbV6ciVanVYV 7Vié6`YZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^76ù7! 6ciVanVYVY“oZcaZcZc]Zg[jVgYVdaYjöj \^W^<gdliZX]:jgVh^V6ciVanV'%&,YZ YZ6aéb=ZnZi^Egd\gVbéY“oZcaZY^#6aéb =ZnZi^Egd\gVbécV'+nVWVcXé[^gbVYVc '.^øVYVbé!I“g`^nZYZcYZ+%[^gbV `ViéaYé#6aéb=ZnZi^Egd\gVbécV`ViéaVc 6oZgWVnXVc!7ja\Vg^hiVc!vZ`8jb]jg^nZi^! <“gX^hiVc!@VoV`^hiVc!@dc\d!@dhdkV! BdaYdkV!HjYVc!IVX^`^hiVc!IjcjhkZ zgY“c[^gbVaVgéZi`^ca^ö^c^`^cX^\“c“cYZ [jVgV`ViéaVc[^gbVaVgéchiVciaVgécéo^nVgZi Zii^#

6@ù7!>hgV[ddY;jVgéÉcYVb^aa^`Viéaéb dg\Vc^oVhndcj\ZgZ`aZøi^gY^ 6@ù7!Wjnéa^a`YZ[VùhgV^aÉ^cIZa6k^k`Zci^cYZ Y“oZcaZcZc>hgV[ddY;jVgéÉcYVb^aa^`Viéaéb dg\Vc^oVhndcj\ZgZ`aZøi^gY^#I“g`^nZ 8jb]jg^nZi^ùhgV^aIZa6k^k7“n“`Za^h^ BZ`^cBjhiV[V@ZbVay`Zb!:`dcdb^ 7V`VcaéöéB“hiZøVgéùWgV]^b÷ZcZa!:`dcdb^ 7V`Vcaéöéù]gVXVi<ZcZaB“Y“ga“ö“<ZcZa B“Y“gNVgYébXéhéBjhV9Zb^g!@jY“h I^XVgZi6iZøZh^Dc\Vc7V]VYég!6`YZc^oHj zg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZgù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé6a^8Vc NVbVcnéabVo^aZd`hVnéYVnŽcZi^b `jgjaj“nZh^kZ^]gVXViécécYV`ViéaYéöé [jVgYV!`ViéaébXé[^gbVaVghiVciaVgécYV

IVgébkZ<éYV@“bZh^@ViVgV\^ii^

7Vié6`YZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^76ù7! VaiZgcVi^[eVoVgaVgdajøijgbVVaéøbVaVgé ZgZkZh^cYZ7Vié6`YZc^oIVgébkZ<éYV @“bZh^Egd_Zh^`VehVbécYV@ViVgÉV\^ii^#. 120

o^nVgZiZY^a^g`Zc!`ViéaébaVgécYVcŽi“g“ `ZcY^aZg^cZeaV`ZikZg^aY^#;jVgaV^a\^a^ Vé`aVbVnVeVc6`YZc^oHjzg“caZg^kZ =VnkVchVaBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ 6H=ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé6a^8Vc NVbVcnéabVo!>hgV[ddY;jVgéÉcécd`nVgVgaé \Zi^ö^c^WZa^giZgZ`!ÆùhgV^a\éYVhZ`iŽg“cYZ ŽcZba^eVoVgaVgébéoYVcW^g^kZ^]gVXViébéo h“gZ`a^Vgiéndg#7j[jVgYV“gZi^X^aZg^b^o nZc^^øWVöaVciéaVgénVeiéÇY^nZ`dcjøij# yoZaa^`aZøZ`ZgaZbZ!jckZ`jgjnZb^ø hZ`iŽg“cZW“n“`^a\^c^cdaYjöjcj`VnYZYZc NVbVcnéabVo!NZc^WVöaVciéaVg`jgjaYj! ]ZYZ[aZgW“n“`Y^nZ`dcjøij#

[^gbVYVc&&`ViéaébXécécnZgVaYéöé]ZnZi! '%"')@VhébiVg^]aZg^VgVhécYVWŽa\Z ^]gVXViécé\Za^øi^gbZ`^^cŽcZba^VaéøbVaVg \ZgZ`aZøi^gY^#=ZnZi!egd\gVbZgZkZh^cYZ hZWoZbZnkZ]Va^^aZ“a`Zc^cŽcZba^iVgéb kZ\éYV“g“c“^i]VaViéhé`dcjbjcYV`^ [^gbVaVgVo^nVgZiaZg\ZgZ`aZøi^gY^#@ViVg [^gbVaVgécéciZbh^aX^aZg^^aZ`Vgøéaé`aé^ø \Žg“øbZaZg^nVeéaYé#@ViVgaé[^gbVaVg7Vié 6`YZc^oa^^]gVXViéaVgVkZ“g“caZg^cZW“n“` ^a\^\ŽhiZgY^#O^nVgZiZY^aZc[^gbVaVgéc VgVhécYV@ViVgécZcnVn\éch“eZgbVg`Zi o^cX^gaZg^cYZcdaVc6ab^gV!AjajkZHV[Vg^YZ nZgVaYé#


HVkjcbVhVcVn^EVg^hÉiZnZc^iZbVhaVg`jgYj '&"')@Vhéb'%&,iVg^]aZg^cYZ;gVchVÉcéc WVø`Zci^EVg^høZ]g^cYZY“oZcaZcZc B^a^edaEVg^h'%&,=dbZaVcYHZXjg^in ;jVgéÉcV!HVkjcbVkZ=VkVXéaé`HVcVn^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^HH>W^g^c[dhiVcY ^aZ`ViéaébhVöaVYé#;jVgYVI“g`^nZÉYZc. I“g`[^gbVhéYV^c[dhiVciaVgé^aZnZgVaYé# I“g`;^gbVaVgécéchiVciaVgékZ7^ga^`^c[d hiVcYé!I#8#EVg^hI^XVgZi7Vøb“øVk^g^ <#B“\ZKVgda>aéXV`!B^a^eda@ViVg;jVgé Dg\Vc^oVhndc@db^iZ7Vø`VcéIjö\ZcZgVa CVhhZg7^c;V]ZY?Vhh^b6a"I]Vc^kZ [jVgV`ViéaVcI“g`[^gbVaVgécéciZbh^aX^aZg^ iVgV[écYVco^nVgZiZY^aY^#B^a^edaEVg^h;jVgé! Æ]dbZaVcYhZXjg^inÇVaVcécYVY“cnVcéc ŽcYZ\ZaZc[jVgaVgécYVcW^g^daVgV` `VWja\Žg“ndg#7jnéa!*(“a`ZYZcW^c^c “oZg^cYZ`ViéaébXénVkZ(%W^cegd[ZhndcZa o^nVgZi^nZZkhV]^ea^ö^nVeVc[jVgYV!hdc iZ`cdad_^“g“c“\“kZca^`Z`^ebVcaVgé^aZ WjcaVgV^a^ø`^cnVoéaébaVghZg\^aZc^ndg#

:`dcdb^7V`Vcaéöé`ddgY^cViŽga“ö“! IùB^øW^ga^ö^kZD6ù7dg\Vc^oViŽga“ö“cYZ dcjcXjdg\Vc^oVhndcjcj\ZgZ`aZøi^gZc ÆJajhVaBdW^anVIVhVgébNVgéøbVhéÇ ùhiVcWjaÉYVI“g`^nZIVhVgéb=V[iVhé `VehVbécYVY“oZcaZcY^#7jhZcZW^c,. `^ø^c^ciVhVgébaVgénaVWVøkjgjYVWjajcYjöj nVgéøbVYV'%iVhVgébŽY“aaZcY^g^aY^ 6`VYZb^hnZcaZg!egd[ZhndcZaiVhVgébXéaVg! a^hVchŽögZcX^aZg^!^a`d`ja!dgiVd`jakZa^hZ ŽögZcX^aZg^c^c!Zk!d[^h!bji[V`"WVcndkZ V`éaaébdW^anVaVg`ViZ\dg^aZg^cYZWVøkjgYjöj &%#JajhVaBdW^anVIVhVgébNVgéøbVhéÉcéc ŽY“aiŽgZc^!I“g`^nZIVhVgéb=V[iVhé\^W^YZk W^gdg\Vc^oVhndc`VehVbécYVùhiVcWjaÉYV

-@Vhéb'%&,iVg^]^cYZA“i[^@égYVg JajhaVgVgVhé@dc\gZkZHZg\^HVgVnéÉcYV \ZgZ`aZøi^g^aY^#I“g`^nZÉYZY“oZcaZcY^ö^^a` néaYVcWjnVcViVhVgébXéaVgéc^a\^h^c^Zc[VoaV Z`ZcnVgéøbVYVŽY“aa“iVhVgébaVgEgd[# ycYZg@““`ZgbVc!GZø^iHdaZn!6o^oHVgénZg! ?VcCV]jb!BjhiV[VIdcZg!@VVc9Zg^X^döaj! 6]bZi@VaZa^!9^YZbvVeV!;Vi^]@égVa! BjgVi6gbVöVckZGZcVc<Ž`nVniVgV[écYVc WZa^gaZcY^#7jnéa[Vg`aé`ViZ\dg^aZgYZcdajøVc '%ŽY“aZ!ideaVb,,W^c*%%IAŽY“akZg^aY^# I“g`^nZÉYZiVhVgébVaVcécYV`ViéaébéZc n“`hZ`nVgéøbVdaVcJajhVaBdW^anVIVhVgéb NVgéøbVhé0IGI!B^bVgaVgDYVhékZù B^bVgaVgDYVhéiVgV[écYVcYZhiZ`aZcY^#

H“hW^i`^aZg^;adlZg H]dl;jVgéÉcYVnYé

H“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^!'("'*@Vhéb'%&,iVg^]aZg^VgVhécYV ùhiVcWjaI“nVe;jVgBZg`Zo^ÉcYZY“oZcaZcZc .#JajhaVgVgVhéH“h7^i`^aZg^!EZnoV_kZNVc HVcVn^aZg^ù]i^hVh;jVgéÉcV`ViéaébhVöaVYé# ;jVg`VehVbécYVH“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^!:`dcdb^7V`VcaéöéÉcéc YZhiZö^naZzgY“ckZ6gcVkjiaj`ÉiVc\ZaZc nVWVcXé`dcj`aVgdabV`“oZgZeZ`d` o^nVgZi^n^VöégaVYé!^`^a^^ø\Žg“øbZaZg^kZ hZ`iŽgZaiVcéiébVaéøbVaVgé\ZgZ`aZøi^gY^# ;jVg!nV`aVøé`)*“a`ZYZc&&W^co^nVgZi^n^ VöégVYé# 121

ORTA ANADOLU

BdW^anVYVnZc^a^`^iVhVgébaVgŽcZé`ié


BİRLİK / BÖLGELER

I“g`^nZc^cWVaé))“a`ZYZVöéoaVgéiViaVcYégYé I“g`^nZYZcWjnéaéc&&VnécYVnVeéaVc WVa^]gVXViécécijiVgé!\ZZcnéaécVncé YŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ*.VgiVgV`'%b^andc *'%W^c)')YdaVgVjaVøié#9döj@VgVYZc^o ù]gVXViéaVg7^ga^ö^9@ù7kZg^aZg^cYZc nVeéaVcYZgaZbZnZ\ŽgZ!néaécDXV`"@Vhéb YŽcZb^cYZI“g`^nZYZc))“a`ZnZWVa ^]gVZY^aY^#ù]gVXViiV!-b^andc(%)W^c **-YdaVgaV6abVcnV^a`hégVYVnZgVaYé#7j “a`Zn^!+b^andc+*&W^c&..YdaVgaV679!& b^andc'*&W^c-*)YdaVgaVHjjY^6gVW^hiVc ^oaZY^#HŽo`dcjhjYŽcZbYZI“g`^nZYZc! =dc\@dc\!7Vc\aVYZø!H^c\Vejg!IVnkVc! HjYVc!<VWdc!Bd\da^hiVc!HdbVa^! @VbZgjckZ8^Wji^\^W^[Vg`aé“a`ZaZgZYZWVa ^]gVZY^aY^# 9döj@VgVYZc^oYZcYZWjYŽcZbYZ) “a`ZnZ,''W^c+.'YdaVgaé`WVa^]gVXVié nVeéaYé#7Ža\Zc^cWVa^]gVXViécYVHjjY^ 6gVW^hiVc((,W^c,)'YdaVgaVW^g^cX^! 6abVcnV(%,W^c'&)YdaVgaV^`^cX^!@ViVg )+W^c*&*YdaVgaV““cX“hégVYVnZgVaYé#

WVa^]gVXViécéc\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ \ŽgZYZöZgWVoécYVn“oYZ*.Vgiiéöécé hŽnaZY^#<“gYdöVc!6abVcnV!679kZ HjjY^6gVW^hiVcécŽcZba^^]gVXVieVoVgaVgé daYjöjcjY^aZ\Zi^gY^#9döj@VgVYZc^oYZc nVeéaVcWVa^]gVXViécécYVVncéYŽcZbYZ néaaé`WVoYVn“oYZ'*VgiiéöécéWZa^giZc <“gYdöVc!WŽa\Z^]gVXViécYVHjjY^ 6gVW^hiVcécVöégaéöécVY^``Vi^Z`i^# <“gYdöVc!hdcnéaaVgYVVgiVcijg^ob ediVch^nZa^c^cWVa^]gVXViécéYVZi`^aZY^ö^c^ ^[VYZZYZgZ`!ù]gVXViiV`^dajbajVgiéøiVc bZbcjcjokZWjgV`VbaVgéc\^YZgZ`YV]V YV“hihZk^nZaZgZé`VXVöécV ^cVcéndgjo

YZY^#7Ža\Z^]gVXViécécd`YV]V^n^ cd`iVaVgV\ZabZh^\ZgZ`i^ö^c^kjg\jaVnVc <“gYdöVc!øjcaVgé`VnYZii^/7Ža\Zc^c `ZhiVcZWVaé\^W^d`W“n“`YZöZgYZW^gWVaé kVgVcXV`WjWVabVVaZhZ[`VibVYZöZga^ kZW^a^c^a^ga^ö^n“`hZ`W^g“g“cbVg`Vhé ]Va^cZ\Zi^g^aZb^ndg#DcZYZcaZ “gZi^X^aZgW^gVgVnV\ZaZgZ`!\“ W^ga^ö^nVebVaékZbVg`V dajøijgjabVaé#7jnVeéaYéöé iV`Y^gYZ^]gVXViécYV]V YV“hicd`iVaVgV jaVøVXVöéVé`V \Žg“aZXZ`i^g#

nVeéaYé/zgZi^X^aZgYZcbVcVkaVgV! bVcVkaVgYVc`égéb[VWg^`VaVgécVhZk` ZY^aZc`VWj`aj[écYé`eVgi^aZg^^aZ`égéb [VWg^`VaVgécYVchVcVn^X^"^]gVXViéaVgV iZha^bZY^aZc^[écYé`eVgi^aZg^c^cW^g `éhbécYVdgVcaVgén“oYZ*^aZn“oYZ)% VgVhécYVYZö^øZc`dnjgZc`a^[écYé`aVgé iZhe^iZY^a^ndg#@dnjgZc`a^[écYé`aVg “oZg^cYZnVeéaVcVcVa^oaZghdcjXjcYV!`“[" “g“`\^oa^"\Žg“cZcdgVcaVgécécn“oYZ) ^aZn“oYZ&*VgVhécYVYZö^øi^ö^!hZgWZhinVö Vh^ia^ö^!eZgd`h^ikZV[aVid`h^cdgVcaVgécéc ^hZcdgbVaaZg^cd`“oZg^cYZé`iéöé \Žg“a“ndg# I“bWjdajbhjoaj`aVgéchdcjXjdaVgV`! `égéb[VWg^`VaVgékZhVcVn^X^^]gVXViéaVgYV ^]gVZY^aZW^a^gc^iZa^`aZgZ]V^o“g“c ZaYZZY^aZW^abZh^WVöaVbécYV“gZi^b `VeVh^iZaZg^c^cn“oYZ'%ÉaZgZY“øi“ö“!o^gV ]VbbVYYZdaVgV``jaaVcéabVhéeaVcaVcVc

Wj[écYé`aVgécd`ŽcZba^W^g`éhbécéc “g“öZVngéabV`odgjcYV`Vaécéndg# <ZcZa\ZYZ!WjøVgiaVgYVnVeéaVci^XVgZi^c ]ZgVøVbVhécYVoVgVgnVøVcbVhécéc cZgZYZnhZhégVYVc]VaZ\ZaY^ö^ ]ViégaViéaVgV`!ÆIVW^^daVgV`WjYjgjb “a`Zb^o^]gVXViécV!^]gVXViéhécVkZ ZcŽcZba^h^I“g`[écYéöé^bV_écVoVgVg kZgY^ö^\^W^!nVgViiéöé]V`héogZ`VWZi kZYdöjgVW^aZXZö^[^nVi]VgZ`ZiaZg^ VéhécYVcYVe^nVhVaVgYV^hiZcbZnZc \Za^øbZaZgZYZcZYZcdajndg#E^nVhVYV &%%W^cidc`VWj`ajcjc“oZg^cYZ'%&* kZ'%&+“g“c“[écYé`daYjöjYV\Žo Žc“cYZWjajcYjgjajghV!`VWj`ajkZ^ [écYé`i^XVgZi^cYZhiVcYVgiaVgécYéøécV é`éabVbVhé!`VWj`aj[écYé`VaébaVgécYVc WVøaVnVgV`![Vg`aénéa“g“caZg^c^cW^gW^g^cZ `VgéøbVbVhé^^c^a\^a^i“b`Zh^baZg^c^i^cV ^aZY^``ViZibZh^øVgiiégYZc^aY^#

@ZhiVcZWVaé^^c“gZi^X^aZgZVögé 9@ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé6]bZi =VbY^<“gYdöVc!néaéc&&VnécYVnVeéaVc

KARADENİZ

;écYé`iV`Va^iZjnVgéhé @VgVYZc^o;écYé`kZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^@;Bù7iVgV[écYVc!“nZaZg^cZ \ŽcYZg^aZckZ[écYé`hZ`iŽg“c“c^a\^a^ eVnYVøaVgécVYVYjnjgjabVhé^hiZcZc \ZcZa\ZYZ!^^cYZWjajcjaVc'%&,"'%&- hZodcj^aZ^a\^a^daVgV`'%&,“g“c“[écYé` i^XVgZi^cYZŽcZba^hZk^nZYZ`Va^iZhdgjcj nVøVcYéöécVY^``ViZ`^aY^#<ZcZaYZ;écYé` kZBVbjaaZg^HZ`iŽg@jgjajiVgV[écYVc VaécVc`VgVgaV^a\^a^daVgV`øjVé`aVbVaVg

122


96ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé8ZbVa ÷Zc\Za!Æ7^gB^aaZi!ù`^9ZkaZiÇ“a`“h“ “oZg^cZ^cøVZY^aZcI“g`^nZ"6oZgWVnXVc `VgYZøa^ö^c^c!Z`dcdb^`^a^ø`^aZg^c \Za^øi^g^abZh^^aZnZenZc^W^gWdnji `VoVcYéöécéhŽnaZY^#7V`“"I^[a^h"@Vgh

YZb^gndaj]Viiécéc[VVa^nZiZ\ZbZh^kZ 6oZgWVnXVcécad_^hi^`kZjaVøiégbVbZg`Zo^ daVgV`\“aZcY^g^abZh^!“a`ZYZd`nŽca“ jaVøiégbVVainVeéhécéc`jgjabVhé^^c! =VoVg9Zc^o^`énéhécYVZaZi`VhVWVhécYV ^cøVZY^aZckZ'%&-néaécYV[VVa^nZiZ

<“cZnYdöjYVc^]gVXViVgiéndg <“cZnYdöj6cVYdajù]gVXVié7^ga^`aZg^ <6ù7@ddgY^cViŽg7Vø`Vcé6WYja`VY^g vé`bVo!<6ù7daVgV`'%&,DXV`"@Vhéb YŽcZb^cYZ!'%&+néaécécVncéYŽcZb^cZ dgVcaVn“oYZ(!'a^`VgiéøaV!ideaVb,b^anVg ((-b^andc-'&W^cYdaVgaé`^]gVXVié`VnYV VaYé`aVgécéW^aY^gY^#<“cZnYdöj6cVYdaj ù]gVXVié7^ga^`aZg^<6ù7@ddgY^cViŽg 7Vø`Vcé6WYja`VY^gvé`bVo!<6ù7daVgV` '%&,DXV`"@VhébYŽcZb^cYZ!'%&+néaécéc VncéYŽcZb^cZdgVcaVn“oYZ(!'a^`VgiéøaV ideaVb,b^anVg((-b^andc-'&W^cYdaVgaé` ^]gVXVié`VnYVVaYé`aVgécéW^aY^gY^# vé`bVo!VncéYŽcZbYZY^öZg^]gVXVié

W^ga^`aZg^VYécV(*)b^andc.)-W^cYdaVgaé` ^]gVXViéc`VnYVVaécYéöécéWZa^gii^#7^ga^ö^c ^]gVXVi`Vnéi^øaZb]VXb^c^cn“oYZ&!,a^` VgiéøaV,b^anVg+.(b^andc,+.W^cYdaVg daYjöjcVYZö^cZcvé`bVo!<6ù7^cWŽa\ZYZc &-,“a`ZnZ^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gY^ö^c^^[VYZ Zii^#vé`bVo!Vé`aVbVhécYVøjcaVgé`VnYZii^/ 7Ža\Z^]gVXViécYVDgiVYdöj“a`ZaZg^n“oYZ *(!)eVnaV^a`hégVYVnZgVaéndg#67“a`ZaZg^ n“oYZ&-!-eVnaV^`^cX^kZ6[g^`V“a`ZaZg^ n“oYZ&%!(eVnaV““cX“hégVYVWjajcbV`iV# IdeaVb&-,“a`ZnZ^]gVXVi\ZgZ`aZøi^g^ab^ø daje!Wj“a`ZaZgYZc>gV`!679!Hjg^nZ! HjjY^6gVW^hiVc!ùgVc!ùiVanV!6abVcnV!

ùc\^aiZgZ!ùhgV^akZ7Za^`VWŽa\Z^]gVXViécYV ^a`hégVaVgYVnZgVaVc“a`ZaZg#6ngéXV!]Vaé! `jbVøaVg!^ea^`aZg!YZö^gbZcX^a^`“g“caZg^! eVhiVXéaé`“g“caZg^!eaVhi^`aZgkZbVbjaaZg^! W^i`^hZanVöaVg!YZb^gZa^`bVbjaaZg^! Yéø\^n^baZY^öZg\éYVb“hiV]oVgaVgé! WŽa\Zb^oYZcZcd`^]gVXVié\ZgZ`aZøi^g^aZc “g“caZgdaYj#

DOĞU & G. DOĞU ANADOLU

96ù7YZc6oZgWVnXVcé`VgbVhé

\ZbZh^eaVcaVcVc7V`“JajhaVgVgVhé 9Zc^oI^XVgZiA^bVcékZZigV[écYV`^VgVo^YZ hZgWZhii^XVgZiWŽa\Zh^`jgjabVhécécWŽa\Z VéhécYVcZc`g^i^`\Za^øbZaZgYZcW^g^ daYjöjcjY^aZ\Zi^gZc96ù7NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`Vcé8ZbVa÷Zc\Za!6oZgWVnXVc"v^c" AdcYgV`Žeg“h“daVgV`VYaVcYégVW^a^g^o# 7Ža\Zb^oYZcWjad_^hi^`VainVeéhVnZh^cYZ eVoVgZø^iaZcY^gbZVYécV!@VoV`^hiVc kZY^öZgI“g`^8jb]jg^nZiaZgZZg^ø^b `daVnaéöéhVöaVcéndg#7j\Za^øbZaZg^[éghViV \Z^gbZVYécV0:`dcdb^7V`Vcaéöé! EVoVg6gVøiégbVhékZEVoVgV<^g^øIZWa^ö^ `VehVbécYV!9döj6cVYdajù]gVXViéaVg 7^ga^ö^daVgV`WŽa\Zb^oYZ[VVa^nZi\ŽhiZgZc ^cøVVikZb“iZV]]^ia^`hZ`iŽgaZg^cYZ[VVa^nZi \ŽhiZgZc[^gbVaVgaV7V`“$6oZgWVnXVcV nŽcZa^`HZ`iŽgZaI^XVgZi=ZnZi^Y“oZcaZcY^## =ZnZi`VehVbécYV6oZgWVnXVcYV^cøVVi kZ^cøVVibVaoZbZaZg^hZ`iŽg“c“cŽcYZ \ZaZc[^gbVaVgé0EVh]V8dchigjXi^dcAA8! NZc^=VnVi!666;EVg`!<^aVc8dchigjXi^dc BViZg^Vah!@g^hiVa6eøZgdc!BZiVcZi6ùcøVVi BViZg^VaaVgéùhiZ]hVaéhé!C^bZmkZ8^]Vc 9éøI^XVgZinZg^cYZo^nVgZiZY^aY^!nZi`^a^aZg^ ^aZideaVciénVeéaVgV`^`^a^^ø\Žg“øbZaZg^ \ZgZ`aZøi^g^aY^YZY^#

<Vo^VciZe^c^]gVXVié @Vhéb'%&,YŽcZb^cYZ^]gVXViVgiéøécéc <Vo^VciZe^^cn“oYZ)!&dgVcénaV*-+ b^andc,''W^cYdaVgdaYjöjcV^øVgZiZYZc 6WYja`VY^gvé`bVo!DXV`"@Vhéb'%&, YŽcZb^^^cVgiéødgVcén“oYZ)!+daYj# 7Ža\Zb^o^cad`dbdi^[^a^daVc<Vo^VciZe!'%&, néaéDXV`"@VhébYŽcZb^cYZW^gŽcXZ`^néaV dgVcaVn“oYZ)!+aé`W^gVgiéøaV*b^anVg.+) b^andc--,W^cYdaVg^]gVXViaVI“g`^nZc^cZc d`^]gVXVinVeVcWZø^cX^^a^`dcjbjcYV`^ nZg^c^`dgjndg^[VYZaZg^c^`jaaVcYé# 123


+!3)-รญ4รญ"!2)9,! GรœNDEM ,"1", GรœNDEM รจ)3"$"53",".-"3* 5f3,รฐ:&รฐ)3"$"5*

รคKUDFDWSD]DUODUร– ED]ร–QGD.DVร–P D\ร–QGDยONH YHE|OJH\HLKUDFDW DUWWร–(QID]OD LKUDFDW\DSร–ODQLONยo ยONHGHQ$OPDQ\Dยท\D \ย]GH รคQJLOWHUHยท\H\ย]GH YHรคWDO\Dยท\D \ย]GHDUWร–รฆ ROGX

O6RQD\Oร—NG|QHPGHLKUDFDW\ย]GH OLNDUWร—รฝOD PLO\DUPLO\RQGRODURODUDNND\GDJHoWL O(QID]ODLKUDFDW\DSDQLONLODUDVร—QGDHQ\ยNVHNLKUDFDW DUWร—รฝร—Qร—\ย]GHLOHรพ]PLUJHUoHNOHรฝWLUGL OรพOND\GDLKUDFDWJHoHQ\ร—Oร—QD\Qร—G|QHPLQHJ|UH\ย]GH DUWร—รฝODPLO\DUPLO\RQGRODUROGX

 421

.รฐ-:0/%0-"3 รซ.'รซ,4%2%

!,-!.9!

538

"/"f3&5รฐ.(361-"3*/*/ รฐ)3"$"55"/"-%*รฆ*1":

-ADENCILIK %2,9

4ARร†M %15,9

Sanayi %81,2

รฐ--&3&(e3& ,"4*.":* รฐ)3"$"5 %"รฆ*-*.*

 

.รฐ-:"3%0-"3

รซ34!."5,

 

.รฐ-:"3%0-"3

+/#!%,รซ

 

.รฐ-:"3%0-"3

"523!

.รฐ-:0/%0-"3 2/-!.9!

.รฐ-:0/%0-"3 &2!.3!

.รฐ-:0/%0-"3 รซ30!.9!

"/"f3&5รฐ. (361-"3*/*/ ,"4*.":* รฐ)3"$"5*/%"/ "-%*รฆ*1": 6HNW|UED]ร—QGD .DVร—PยทGDLKUDFDWร—Q OLGHULPLO\DU PLO\RQ GRODUODRWRPRWLY ROGX.DVร—P D\ร—LKUDFDWร—QGD RWRPRWLYL PLO\DUPLO\RQ GRODUODKD]ร—UJL\LP YHNRQIHNVL\RQ YHPLO\DU PLO\RQGRODUOD NLP\HYLPDGGHOHU VHNW|UOHULWDNLS HWWL.รฐ-:0/%0-"3

%3,1

817.รฐ-:0/%0-"3 รซ4!,9!

.รฐ-:0/%0-"3 )2!+

+D\YDQVDOยUยQOHU $รฟDoYHRUPDQ ยUยQOHUL.รฐ-:0/%0-"3

%1,6

7DUร—PDGD\DOร— LรฝOHQPLรฝยUยQOHU

 

.รฐ-:"3%0-"3

%7,8

 %10,2 

6DQD\L PDPXOOHUL

.รฐ-:"3%0-"3

%11,3

,"34

%1035,84 

.รฐ-:"3%0-"3

%63,2

452

.รฐ-:0/%0-"3

3!+!29!

602

.รฐ-:0/%0-"3

!.+!2!.รฐ-:0/%0-"3

รซ:-รซ2

429

.รฐ-:0/%0-"3

-!.รซ3!

300

.รฐ-:0/%0-"3

$%.รซ:,รซ.รฐ-:0/%0-"3

'!:รซ!.4%0

84 124

รฐ)3"$"5*&/'";-""35"/รฐรพKUDFDWร—Qร—.DVร—PD\ร—QGDHQoRN DUWร—UDQLONLODUDVร—QGD.DUV \ย]GHLOHELULQFLROGX

%LWNLVHOยUยQOHU

.LP\HYL PDGGHOHUYH PDPXOOHUL

.รฐ-:"3%0-"3$/,!2/,!2!+'%2a%+,%รฅ4รญ

.รฐ-:0/%0-"3 2539!

336

593

721

.รฐ-:0/%0-"3 ABD

9e:$% !24)รฅ,!

334

.รฐ-:"3%0-"3

.รฐ-:0/%0-"3 (/,,!.$!

+!3)-!9).$!รญ(2!#!4

216

.รฐ-:0/%0-"3

(!4!9


@6H>B'%&,ù=G686IG6@6BA6G> H:@IyG:A76O96G6@6BA6G"&%%% ,"4*.40/":

2016

2017

9Zö^ø^b

I. TARIM

2.043.575

2.172.613

6,3

15,9

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER

1.498.545

1.536.851

2,6

=jWjWVi!7V`a^nVi!NVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^

602.069

567.348

NVøBZnkZkZHZWoZ

303.272

BZnkZHZWoZBVbjaaZg^

H:@IyGA:G

'%&+"'%&,

9Zö^ø^b

EVn&+

20.194.632

21.106.197

4,5

13,6

11,3

14.262.528

14.498.796

1,7

9,3

"*!-

)!'

6.286.431

6.424.574

'!'

)!&

321.180

*!.

'!)

2.008.062

2.151.288

,!&

&!)

127.587

135.229

+!%

&!%

1.311.140

1.410.836

,!+

%!.

@jgjBZnkZkZBVbjaaZg^

144.970

163.331

&'!,

&!'

1.312.549

1.266.258

"(!*

%!-

;écYé`kZBVbjaaZg^

231.839

218.390

"*!-

&!+

2.051.496

1.914.601

"+!,

&!'

OZni^ckZOZni^cnVöé

19.860

32.499

+(!+

%!'

182.654

304.978

+,!%

%!'

I“i“c

63.457

91.940

))!.

%!,

1.028.608

945.270

"-!&

%!+

H“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^

5.492

6.934

'+!(

%!&

81.588

80.991

"%!,

%!&

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER

175.058

217.937

24,5

1,6

1.836.706

2.250.722

22,5

1,4

Hjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZg

175.058

217.937

')!*

&!+

1.836.706

2.250.722

''!*

&!)

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

369.972

417.825

12,9

3,1

4.095.397

4.356.679

6,4

2,8

BdW^anV!@VöéikZDgbVczg“caZg^

369.972

417.825

&'!.

(!&

4.095.397

4.356.679

+!)

'!-

II. SANAYİ

9.507.040

11.067.837

16,4

81,2

106.840.592

120.374.689

12,7

77,4

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

973.296

1.061.159

9,0

7,8

11.164.356

11.704.561

4,8

7,5

IZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^

693.725

728.664

*!%

*!(

7.848.705

8.054.636

'!+

*!'

9Zg^kZ9Zg^BVbjaaZg^

103.158

119.440

&*!-

%!.

1.392.187

1.516.432

-!.

&!%

=Vaé

176.413

213.056

'%!-

&!+

1.923.464

2.133.493

&%!.

&!)

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.

1.154.563

1.391.634

20,5

10,2

13.908.912

15.962.073

14,8

10,3

C. SANAYİ MAMULLERİ

7.379.182

8.615.043

16,7

63,2

81.767.324

92.708.055

13,4

59,6

=Voég\^n^bkZ@dc[Z`h^ndc

1.312.656

1.440.305

.!,

&%!+

17.007.575

16.948.947

"%!(

&%!.

Didbdi^k:cY“hig^h^

2.253.216

2.645.548

&,!)

&.!)

23.389.013

28.391.922

'&!)

&-!(

<Zb^kZNVi

272.208

125.763

"*(!-

%!.

877.130

1.373.607

*+!+

%!.

:aZ`ig^`:aZ`igdc^`kZ=^obZi

898.554

1.012.900

&'!,

,!)

9.963.516

10.358.792

)!%

+!,

BV`^cZkZ6`hVbaVgé

454.431

581.889

'-!%

)!(

5.310.724

5.972.570

&'!*

(!-

9Zb^gkZ9Zb^g9éøéBZiVaaZg

517.721

645.222

')!+

)!,

5.961.302

6.677.522

&'!%

)!(

vZa^`

739.255

1.084.406

)+!,

-!%

8.908.832

11.243.791

'+!'

,!'

v^bZcid8VbHZgVb^`kZIdegV`zg“caZg^

212.186

238.108

&'!'

&!,

2.670.150

2.673.141

%!&

&!,

B“XZk]Zg

254.791

271.420

+!*

'!%

2.309.429

3.360.195

)*!*

'!'

HVkjcbVkZ=VkVXéaé`HVcVn^^

135.519

173.227

',!-

&!(

1.746.998

1.748.739

%!&

&!&

ù`a^baZcY^gbZHVcVn^^

320.434

385.980

'%!*

'!-

3.526.019

3.853.060

.!(

'!*

9^öZgHVcVn^zg“caZg^

8.210

10.275

'*!&

%!&

96.635

105.768

.!*

%!&

384.469

388.723

1,1

2,9

3.742.188

4.636.268

23,9

3,0

11.935.084

13.629.173

14,2

100,0

130.777.411

146.117.153

11,7

94,0

9.870.616

9.326.219

-5,5

6,0

140.648.027

155.443.373

10,5

100,0

III. MADENCİLİK T O P L A M (TİM*) İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat T O P L A M (TİM+TUİK*)

EVn&+ '%&*"'%&+

125


GÖSTERGELER Kasım ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke (1000$) 2016 1.216.767 743.474 713.625 585.069 729.760 530.747 410.787 303.281 231.874 239.948

zA@: 6AB6CN6 ùC<ùAI:G: ùI6AN6 679 >G6@ ;G6CH6 ùHE6CN6 =DAA6C96 GDB6CN6 GJHN6

2017 1.354.582 865.360 817.403 721.120 630.591 593.077 537.590 421.191 336.221 333.833

Kasım ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke (1000$) 9Zö# &&!( &+!) &)!* '(!( "&(!+ &&!, (%!. (-!. )*!% (.!&

2016 )#-+(#..&!-. &#'%)#..)!%' -)%#*'-!-' +*-#&).!,* *(-#,-%!)*+(#*+*!(+ (,'#)%%!&( (),#&'&!'( ')'#-),!&( &-(#.,*!--

2017 *#+.-#+-%!%& &#('&#'),!-+ &#&%.#')*!'% -,&#)-'!)) +%'#)*(!&* *-+#,''!%* )*&#+,'!(, )'-#,&(!*. (%%#)%,!+& '&*#,&&!(-

9Zö# &,!&+ .!+* (&!., ('!)& &&!-' )!&& '&!'. '(!*& '(!,% &,!'*

:c[VoaV^]gVXVinVeéaVc^a`&%“a`Z hégVaVbVhécYV@VhébVnécYV6abVcnVa^YZg daYj#@VhébÉYV6abVcnVÉnVnVeéaVc^]gVXVi& b^anVg(**b^andcYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^#

2016 '#'*(#'&+!(. &#(&'#+**!+) &#&*)#*+'!+% ,(.#'*)!-* -.-#**(!-* +.(#,'*!%% *&,#,'&!(. )*)#)(&!&. +%'#%+-!*& (+.#.,&!+-

@VhébVnécYVZc[VoaV^]gVXVinVeVc ^a`&%hZ`iŽgYZc^]gVXViécéZcd` VgiégVcoZni^ckZoZni^cnVöéhZ`iŽg“ daYj#

126

2017 '#+)*#*),!.% &#))%#(%)!.+ &#(.&#+()!(, &#%-)#)%+!'& &#%&'#-..!.) ,'-#++(!*( +)*#'''!&) *-&#---!,' *+,#()-!&+ )&,#-'*!(-

9Zö# )&)!., (,,!-. ((,!)& (&&!)' ''.!)' &+,!*+ &))!,* &&+!+&&%!') &%+!+-

2016 *!() -.!'* -#..+!&* *#*%&!&& &,(!), )#.,*!+* ,+*!(+#&*(!.& &&#(+%!.* &&#&,+!,&

zA@: @6GH BJ÷ @6G67z@ v6C@>G> 7ùIAùH >õ9>G 76GI>C 7ùA:8ù@ DHB6CùN: vDGJB

2017 +%!+& )'-!)( ''#%,)!-, &'#'*-!(% ((*!&' -#.(*!*. &#((%!') &%#)%,!(. &.#&+,!%' &-#)%'!'+

9Zö# &%(*!-) (-%!%& &)*!(&''!-( .(!&. ,.!*. ,(!-% +.!&' +-!,& +)!+*

@VhébVnécYVZcd`^]gVXViVgiéøénVøVcVc “a`Z^hZId\ddaYj#@VhébÉYVId\dÉnV \ZgZ`aZøZc^]gVXVin“oYZ)&)!.,dgVcécYV n“`hZaY^#

Kasım ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 sektör (1000$)

Kasım ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 sektör (1000$) zA@: DIDBDIùK:C9zHIGùHù =6O>G<ùNùBK:@DC;:@HùNDC @ùBN:KùB699:A:GK:B6B# v:Aù@ :A:@IGù@:A:@I#K:=ùO# I:@HIùAK:=6BB699:A:Gù 9:BùGK:9:BùG9>÷>B:I# B6@ùC:K:6@H6BA6G> N6õA>ID=JBA6GK:B6B# BD7ùAN6!@6õ>IK:DGB6CzG#

2017 11.901 22.277 22.375 11.472 52.529 81.306 13.814 78.183 121.802 45.621

Kasım ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 il (1000$)

Kasım ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 il (1000$) zA@: ùHI6C7JA 7JGH6 @D86:Aù ùOBùG 6C@6G6 <6Où6CI:E H6@6GN6 B6CùH6 9:CùOAù =6I6N

2016 2.311 4.661 5.115 2.788 15.946 30.388 5.644 36.083 57.935 22.073

zA@: ID<D B6GH=6AA696A6G> E6C6B6 9DBùCù@8# HùC<6EJG @6I6G 7:CùC =DC<@DC< @6C696 76C<A69:÷

9Zö# &,!)& .!,' '%!*( )+!+. &'!,( *!%) ')!+( '-!%* "*!,, &'!.(

zA@: O:NIùCK:O:NIùCN6õ> v:Aù@ IzIzC B6@ùC:K:6@H6BA6G> H6KJCB6H6C6Nùù HzH7ùI@ùA:GùK:B6B# 9ùõ:GH6C6NùzGzCA:Gù 9:BùGK:9:BùG9>÷>B:I# =6NK6CH6AB6BJAA:G =6A>

2016 &.#-+%!)+ ,(.#'*)!-* +(#)*+!,. )*)#)(&!&. &(*#*&.!)) *#).&!+) -#'&%!'. *&,#,'&!(. &,*#%*-!'. &,+#)&(!%%

2017 ('#)..!'. &#%-)#)%+!'& .&#.(.!-* *-&#---!,' &,(#'',!)& +#.((!-& &%#',*!&, +)*#'''!&) '&,#.(+!+& '&(#%*+!&)

9Zö# +(!+) )+!+. ))!-. '-!%* ',!-' '+!'+ '*!&* ')!+( ')!). '%!,,

ù]gVXVié@VhébVnécYV&b^anVgYdaVgé VøVchZ`iŽgaZgdidbdi^k!]Voég\^n^bkZ `dc[Z`h^ndc!`^bnZk^bVYYZaZgkZbVbjaaZg^! Za^`^aZZaZ`igdc^`kZ]^obZihZ`iŽgaZg^daYj#


ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ð,-&3ð#";*/%"ð)3"$"53",".-"3* 

,"4*.40/":

2016

2017

í--í"

3.116.015

3.808.819

5í"

2.300.460

2.724.861

í4+í"

1.470.917

%í"

%FçJéJN 

1BZ  %FçJéJN 

27,9

34.893.936

40.454.837

15,9

27,7

18,4

20,0

24.061.950

29.121.918

21,0

19,9

1.614.148

9,7

11,8

18.447.841

18.564.988

0,6

12,7

915.826

1.182.852

29,2

8,7

10.890.757

11.683.742

7,3

8,0

/!í"

957.964

1.072.254

11,9

7,9

11.054.692

11.682.864

5,7

8,0

!+í"

933.033

1.048.236

12,3

7,7

9.973.820

11.664.242

16,9

8,0

'!í"

696.437

716.013

2,8

5,3

7.735.051

7.996.454

3,4

5,5

íí"

796.015

667.063

-16,2

4,9

6.088.672

6.745.391

10,8

4,6

$%.í"

191.986

230.176

19,9

1,7

2.139.007

2.435.038

13,8

1,7

$!í"

168.615

155.648

-7,7

1,1

1.874.315

1.802.508

-3,8

1,2

"!í"

139.078

161.781

16,3

1,2

1.414.784

1.679.846

18,7

1,1

+í"

136.832

151.452

10,7

1,1

1.379.774

1.337.272

-3,1

0,9

$+í"

111.907

95.871

-14,3

0,7

822.813

948.053

15,2

0,6

501-".

11.935.084

13.629.173

14,211,722,2

@VhébVnécYVù]gVXVié7^ga^`aZg^<ZcZa HZ`gZiZga^`aZg^Éc^chZg\^aZY^ö^eZg[dgbVchiV ùBBù7!:ù7kZ9:Cù7É^cYZö^ø^baZg^Y^``Vi Z`^ndg#

ù]gVXVié7^ga^`aZg^<ZcZaHZ`gZiZga^`aZg^VgVhécYV @VhébVnécYVùBBù7É^c^]gVXViiV`^eVnén“oYZ ',!.daVgV`\ZgZ`aZøi^#

Kasım ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke grubu (1000$)

Kasım ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke grubu (1000$) zA@:<GJE7^c 6KGJE67ùGAùõùzA@:A:Gù DGI69DõJzA@:A:Gù 6;Gù@6zA@:A:Gù 76õ>BH>O9:KA:IA:GIDEAJAJõJ @JO:N6B:Gù@6H:G7:HIIù86G:I 9ùõ:G6HN6zA@:A:Gù 9ùõ:G6KGJE6zA@:A:Gù JO6@9DõJzA@:A:Gù H:G7:HI7yA<:A:G 9ùõ:G6B:Gù@6CzA@:A:Gù

2016 *#,-'#,'.!(. '#'%&#&)-!(, .%*#)-*!%+ --.#'**!*& +-,#,,*!-) )*'#)*+!)& ),,#(,'!,( '%+#+%'!,+ &+,#-%%!-% &&)#+&)!(,

za`Z\gjWjWVoécYVWV`éaYéöécYV @VhébVné^]gVXVié67nZn“oYZ&-!'. VgiVg`Zc!67c^c^]gVXViiV`^eVnéYV n“oYZ*%!'daYj#

2017 +#-)%#&)'!)( '#'&)#*',!(&#%)*#)%%!., &#%'.#,)(!(% --)#-+*!&% )+'#('&!'% )',#''-!,(%%#(+*!(' &,.#+-,!&& &+'#*&%!-+

130.777.411 146.117.153

1BZ 

9Zö# &-!'. %!+& &*!)* &*!-% '-!++ '!&"&%!*% )*!(,!%)&!,.

zA@:<GJE7^c D@N6CJHN6zA@:A:Gù JO6@9DõJzA@:A:Gù 9ùõ:G6B:Gù@6CzA@:A:Gù @JO:N6B:Gù@6H:G7:HIIù86G:I 6KGJE67ùGAùõùzA@:A:Gù 76õ>BH>O9:KA:IA:GIDEAJAJõJ 6;Gù@6zA@:A:Gù H:G7:HI7yA<:A:G 9ùõ:G6HN6zA@:A:Gù DGI69DõJzA@:A:Gù

2016 ),#-).!,'%+#+%'!,+ &&)#+&)!(, +-,#,,*!-) *#,-'#,'.!(. --.#'**!*& .%*#)-*!%+ &+,#-%%!-% )*'#)*+!)& '#'%&#&)-!(,

2017 -&#&-+!.(%%#(+*!(' &+'#*&%!-+ --)#-+*!&% +#-)%#&)'!)( &#%'.#,)(!(% &#%)*#)%%!., &,.#+-,!&& )+'#('&!'% '#'&)#*',!(-

9Zö# +.!+, )*!()&!,. '-!++ &-!'. &*!-% &*!)* ,!%'!&%!+&

@VhébVnécYVD`nVcjhnV“a`ZaZg^cZ ^]gVXVin“oYZ+.!,JoV`9döjÉnV n“oYZ)*!)kZDgiVkZ<“cZn 6bZg^`VÉnVYVn“oYZ)&!-Vgiié#

@6NC6@/IùB 127


ADRES

%*è5ð$"3&5,0.1-&,4ðb0#"/b&è.&.&7,ðð4"/":ð$"%##-0,, :&/ð#04/"ð45"/#64%,ì&!+3 %ì0/34!TIM TIMORGTR7%"!$2%3ëWWWTIMORGTR '%.%,3%+2%4%2$2(!,ë,"!$%2!23,!. '%.%,3%+2%4%292$4!-%2'e.$/ã!. '%.%,3%+2%4%292$-%$ë.%!4!9 '%.%,3%+2%4%292$#!.%2a/,!+ '%.%,3%+2%4%292$#ë(!4'd+ ",%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð ,ë-/.,5+-!(6!,ë(e3%9ë. !+3/9#!$./9%.ëå%(ë2-%23ë. 4%,&!+3 %ì0/34!AKIB AKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWAKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë3-%49!,a). '%.3%+92$#!.!.!+4!.%2$/ã-5å #"5*",%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð !30%.$/3"5,6!2)./!.4!,9! 4%,&!+3 %ì0/34!BAIB BAIBGOVTR 7%"!$2%3ëWWWBAIBGOVTR '%.%,3%+2%4%2&ë35.0%+4!å %&/ð;-ðð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !.+!2!9/,5+-3/+!+ ./!++!,%$%.ë:,ë 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!DENIB DENIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDENIBORGTR '%.%,3%+2%4%25ã52$!9)/ã,5 %0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #5-(52ë9%4#!$%2%.ëå-%2+%:ë./+ ì%2:5254%, (!4 &!+3ì %ì0/34!DAIBARGE DAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-52!4+!2!0).!2 '%.%,3%+2%4%292$-%,ë(,%9,ë/ã,5 %0æ6,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð 0!:!2+!0)-!(3!(ë,#!$./ 42!":/. 4%, &!+3ì %ì0/34!DKIB DKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë$2ë3a%6ë+

128

&(&ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+#!$./!,3!.#!+ë:-ë2 4%, &!+3 %ì0/34!EIB EGEBIRLIKORGTR 7%"!$2%3ëWWWEGEBIRLIKORGTR '%.%,3%+2%4%2#5-(52ëå")2!+-!: '%.%,3%+2%4%292$+%-!,#/å+5. '%.%,3%+2%4%292$aëã$%-d.3!, '%.%,3%+2%4%292$.%2'ë3"e9e++).!#) (f/&:%0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð '!:ë-5(4!20!å!"5,6!2)-e#!(ë4,%2-!( ./,53+./å%(ë4+!-ë,'!:ë!.4%0 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!GAIBEVRAK GAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWGAIBORGTR '%.%,3%+2%4%26%+ë,ë-ë+!ë,ë24%'e. '%.%,3%+2%4%292$!9$).+54,5 ð45"/#6-ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë#ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3ì %ì0/34!IIB IIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë::%43%,a5+å!ã"!. '%.%,3%+2%4%292$$/ã5å4/:!.,) ð45"/#6-."%&/7&.&5"- ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë!ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3 %ì0/34!IMMIB IMMIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIMMIBORGTR '%.%,3%+2%4%2!2-!ã!.652$5 '%.%,3%+2%4%292$#/å+5.+)2,)/ã,5 '%.%,3%+2%4%292$&!4ë(d:%2

ð45"/#6-5&,45ð-7& ,0/'&,4ð:0/ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë"ì",/+ a/"!.a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3 %ì0/34!INFO ITKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWITKIBORGTR '%.%,3%+2%4%26%2/,45.! '%.%,3%+2%4%29!2$6-534!&!"%+4!å '%.%,3%+2%4%243e,%9-!.a!+)2 ,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+"5,6!2)./% 'ë2%35. 4%,&!+3 %ì0/34!KIB KIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWKIBORG '%.%,3%+2%4%24"e,%.4#%"%#ë 035""/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #%9(5.!45&+!.35#!$ ./"!,'!4!.+!2! 4%, (!4

&!+3 %ì0/34!OAIBWEBMASTER OAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWOAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2d:+!.!9$). 6-6%"æð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð /2'!.ë:%3!.!9ë"d,'%3ë '%,ëåë-3!(!3) +!(6%2%.'ë#!$./ .ë,e&%2"523! 4%, &!+3 %ì0/34!ULUDAG UIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWUIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-e-ë.+!2!#!+!9!,),!2 '%.%,3%+2%4%292$d:#!.+/,"!å) '%.%,3%+2%4%292$4!.353ë.!ã


TİMREPORT 155  
TİMREPORT 155