Page 1

6-9 Aralık 2017'de İstanbul Kongre Merkezi'nde TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ RESMİ YAYIN ORGANI

1 Aralık 2017 / Sayı: 154


BAŞKANDAN

Güçlü ve dinamik bir ekonomi için yola devam!

T MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

7å0RODUDN\LQH $UDOÖNWDULKLQGH (NRQRPL%DNDQOÖæÖPÖ]ÖQ NRRUGLQDV\RQXQGD´7UNL\H åQRYDV\RQYH*LULãLPFLOLN +DIWDVÖµKD]ÖUOÖNODUÖPÖ] GHYDPHGL\RU6D\ÖQ &XPKXUEDãNDQÖPÖ]ÖQKHU \ÖODUDOÖNVÖ]WHãULIOHUL\OH JHUoHNOHãHQYHEX\ÖO DOWÖQFÖVÖQÖG]HQOH\HFHæLPL] HWNLQOLæLPL]H\HQLELUER\XW NDWWÖN*LULãLPFLOLN%X NDSVDPGD´%251*/2%$/µ NLPOLæLQLHWNLQOLNEQ\HVLQH GkKLOHGL\RUX]

ë-OLARAKHEDEFIMIZ PERFORMANSÆMÆZÆS~RD~R~LEBILIR BIRåEKILDEARTÆRARAKDAHA Y~KSEKSEVIYELERETAåÆMAK "yYLELIKLE#UMHURIYETIMIZIN YÆLDyN~M~OLANYÆLÆNDAD~NYA TICARETINDENALDÆãÆMÆZPAYÆY~ZDE SEVIYESINEY~KSELTMEK9ALNÆZCA BUNUNLAKALMAYÆPD~NYANÆNILKON EKONOMISIARASÆNDAYERALMAK %NSONAlÆKLANAN4eë+VERILERINEGyRE YÆLÆ!Rí'EHARCAMALARÆNÆNGAYRISAFI YURTIlIHASÆLAIlINDEKIPAYÆY~ZDE OLDUYÆLÆNDABUORANY~ZDE IDI9INE/CAKí%YL~LDyNEMIY~KSEK TEKNOLOJILI~R~NLERINIHRACATÆNDA DEãER BAZÆNDABIRyNCEKIYÆLÆNAYNÆDyNEMINE GyREY~ZDE ¯LIKBIRARTÆåSyZKONUSU 'ElTIãIMIZAY$~NYA%KONOMIK &ORUMUTARAFÆNDANAlÆKLANANí +~RESEL2EKABETlILIK2APORU¯NDA ISE~LKEMIZ~LKEARASÆNDAIKI BASAMAKY~KSELEREKSÆRADAYER ALDÆ9ENILIKlILIKVE!Rí'EMUTLAKA SABÆRLÆOLUNMASÆGEREKENUZUNVADELI D~å~N~LMESIGEREKENKAVRAMLAR%LDE ETTIãIMIZGELIåMELERDENMEMNUNIYET DUYMAKLABIRLIKTEBUlÆTANÆNDAHA YUKARÆLARATAåÆNMASÆGEREKTIãINE INANÆYORUZ%LBETTEBUNOKTADABIZLERE D~åENBAZÆyNEMLIGyREVLERVAR"IZLER MILLIGELIRININY~ZDE¯~N~!Rí'E¯YE AYÆRAN INOVASYONUIlSELLEåTIRMIå Y~KSEKTEKNOLOJIYOãUNSANAYISINI OLUåTURMUå FARKYARATACAKTASARÆMLARA SAHIP GLOBALMARKALARlÆKARMÆåBIR 4~RKIYEYARATMAKZORUNDAYÆZ "UNUNIlINPATENT MARKA TASARÆM SAYÆLARÆNÆNARTMASÆVEBUNLARÆN TICARILEåMESIGEREKTIãINIHERFÆRSATTA DILEGETIRIYORUZ"UIDEALLERLE4ë- OLARAK HERYÆLYIRMIYEYAKÆNGELENEKSEL ETKINLIKGERlEKLEåTIRIYORUZ"UNLARDAN BIRIDE4~RKIYE¯DETASARÆMK~LT~R~N~N GELIåIMINEKATKÆVEFARKÆNDALÆKSAãLAMAK AMACÆYLAí+ASÆMTARIHLERINDE D~ZENLEDIãIMIZ¬4~RKIYE4ASARÆM

(AFTASÆ­ëSTANBUL¯DAD~ZENLEDIãIMIZBU DEVBULUåMA4~RKIYE¯NINULUSLARARASÆ ALANDAGERlEKLEåTIRDIãIENGENIå KAPSAMLÆTASARÆMETKINLIãIOLMAyZELLIãINI TAåÆYORYÆLÆNDAULUSLARARASÆ ARENADAELLIBINTASARÆMBAåVURU HEDEFIMIZIGERlEKLEåTIRMEK~ZERE TASARÆMCÆ MIMAR SANAYICI IHRACATlÆ AKADEMISYEN ZANAATKhR +/"ë¯LER ~NIVERSITEVETASARÆMOKULLARÆNÆ 34+VE MEDYATEMSILCILERINIKÆSACASÆTASARÆMA ELIDEãENHERKESIMIBUPLATFORMDA BIRARAYAGETIRDIKBINEYAKÆNKIåIYI ETKINLIãIMIZDEAãÆRLADÆK 4ë-OLARAKYINEí!RALÆK TARIHINDE%KONOMI"AKANLÆãÆMÆZÆN KOORDINASYONUNDA ¬4~RKIYE ëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK(AFTASÆ­ HAZÆRLÆKLARÆMÆZDEVAMEDIYOR3AYÆN #UMHURBAåKANÆMÆZÆNHERYÆLARALÆKSÆZ TEåRIFLERIYLEGERlEKLEåENVEBUYÆL ALTÆNCÆSÆNÆD~ZENLEYECEãIMIZETKINLIãIMIZE YENIBIRBOYUTKATTÆK'IRIåIMCILIK"U KAPSAMDA¬"/2.',/"!,­KIMLIãINI ETKINLIKB~NYESINEDhHILEDIYORUZ "UETKINLIKILEAMACÆMÆZ4~RKIYE¯YI ULUSLARARASÆBIRGIRIåIMCILIKMERKEZI HALINEGETIRMEKVEBUMERKEZDEN K~RESELDOãANåIRKETLERlÆKARMAK "UNAILAVETENKONSEPTIMIZIlINDE YARATÆCÆFIKIRLERDENYATÆRÆMLARAUZANAN S~RECEDAIRlEåITLIKONULAR WORKSHOPLAR PANELLER SyYLEåILER ëNOVATIM ETKINLIKLERIKATÆLÆMCÆLARARASÆNDA ISEyNC~INK~BASYONMERKEZLERI ~NIVERSITELER TEKNOPARKLAR TEKNOLOJI åIRKETLERI GIRIåIMCISTANDLARÆ GIRIåIMCI AãLARÆVEFONKURULUåLARÆYERALACAK !YNÆZAMANDAGIRIåIMCIíYATÆRÆMCÆODAKLÆ ""PLATFORMUVEYATÆRÆMAãLARÆGIBI EKOSISTEMLERDEKIPAYDAåLARÆNKATÆLÆM GySTERECEãIETKINLIKLERPLANLÆYORUZ 4ë-OLARAK~LKEMIZINHAKETTIãIMUASÆR MEDENIYETLERSEVIYESINEULAåTÆRANA KADARDURMAKYOKDIYORUZVEYEDIDEN YETMIåEB~T~NHALKÆMÆZÆëNOVASYONVE 'IRIåIMCILIK(AFTASƯNADAVETEDIYORUZ


İş Ortağım

Yurtdışında 4.5G dolaşım lideri Vodafone İş Ortağım

Vodafone İş Ortağım’la işletmeler kurumsal hatlarını 129 ülkede 4.5G teknolojisinde kullanabiliyor. Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın? Vodafone Grup & Bağımsız Araştırma Şirketi Ovum Ocak 2017 araştırmasına göre Vodafone Türkiye, 100 ülkedeki 4.5G “4G ve üzeri teknolojiler” uluslararası dolaşım hizmeti ile Türkiye’nin en fazla ülkede dolaşım hizmeti sağlayan lider operatörüdür. Kasım 2017 itibariyle Vodafone Türkiye uluslararası 4.5G dolaşım hizmetini 129 ülkeye çıkarmıştır.


İÇİNDEKİLER

28

KÜNYE SAHiBi: TİM adına Genel Sekreter Dr. Halil Bader Arslan YAYIN KURULU: Dr. H.C. Mustafa Çıkrıkçıoğlu Tahsin Öztiryaki Süleyman Kocasert Bülent Aymen Şahin Oktay Okan İnce

İNOVASYON Türk Tasarımı dünya vitrininde

YÖNETİM YERİ: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna-İstanbul T: (212) 454 04 71 F: (212) 454 04 13 www.tim.org.tr YAYIN TÜRÜ: Süreli yerel dergi YAPIM:

BÜYÜME İhracatta tüm zamanların Ekim rekoru

60

DOĞU-BATI

20

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Erkan Ersöz erkanersoz@kucukmucizeler.com

Rusya ile engelsiz ticareti gerçekleştirmemiz gerekiyor

İhracatın yıldızları dünyanın her yerinde

2 ülkeden iplik ithalatına soruşturma

SİNERJİ

102

68

BİRLİKTELİK Yerli otomobil üretecek şirketler açıklandı

64

AHENK

EDİTÖRLER: Bülent Onur Şahin bulent@kucukmucizeler.com Cenk Sarıoğlu cenk@kucukmucizeler.com Elif Ceren Çıngı elif@kucukmucizeler.com GRAFİK TASARIM: Elif Gülaydın elifgulaydin@kucukmucizeler.com FOTOĞRAF: Fatih Yalçın fatihyalcin@kucukmucizeler.com REKLAM DİREKTÖRÜ: Özgür Seyhan ozgurseyhan@kucukmucizeler.com ADRES: Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi A Blok No: 31 K: 6 D: 63 Şişli-İstanbul T: (212) 211 68 53 F: (212) 211 56 54 BASKI VE CİLT: Promat Basım Yayın San. Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673.Sokak No:34 Esenyurt-İstanbul Timreport, TİM üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. Alıntı yapılması yazılı izne bağlıdır.


BÜYÜME / MAKALE

*QGHPLPL]ūQRYDV\RQ

ë DR. HALİL BADER ARSLAN TİM Genel Sekreteri

HRACATlÆLAROLARAKOLDUKlA YOãUNBIR+ASÆMAYÆGElIRDIK dNCEí+ASÆMTARIHLERINDE ëHRACAT(AFTASÆETKINLIãIMIZI GERlEKLEåTIRDIK%TKINLIãIMIZIN AlÆLÆåÆNDA3AYÆN"AåBAKANÆMÆZ BUG~NEKADARKIENY~KSEK%KIM AYÆIHRACATRAKAMLARÆMÆZÆAlÆKLADÆ "IRBIRINDENKÆYMETLI"AKANLARÆMÆZÆN TEåRIFLERIYLEIHRACATÆMÆZÆT~M YyNLERIYLEMASAYAYATÆRDÆK(EDEF PAZARLARÆTANÆTTÆK ~LKEDENGELEN IåADAMLARÆYLAIHRACATlÆLARÆMÆZÆ BULUåTURDUK !RDÆNDANí+ASÆM¯DATASARÆM TUTKUNLARÆNƬ4~RKIYE4ASARÆM (AFTASÆ­NDABIRARAYAGETIRDIK5STA TASARÆMCÆLARÆNVEDEVMARKALARÆN HIKhYELERINIDINLEDIK!YRÆCA ¬$ESIGN4URKEY%ND~STRIYEL4ASARÆM dD~LLERI­VEIHRACATlÆBIRLIKLERIMIZIN SEKTyRELTASARÆMyD~LLERIYLE TASARÆMCÆLARÆMÆZÆyD~LLENDIRDIK"U IKIETKINLIãIMIZETAMBINZIYARETlI KATÆLDÆ

èJNEJJTFTÉSB¯JOPWBTZPO°EB

$PDFÖPÖ]åVWDQEXO·X XOXVODUDUDVÖELUJLULãLPFLOLN PHUNH]LKDOLQHJHWLUHUHN JLULãLPFLOLæLQWP SD\GDãODUÖQÖEXOXãWXUPDN %XHNRVLVWHPGHNUHVHO GRæDQLãOHWPHOHU\DUDWPDN YHEXQODUÖQVD\ÖVÖQÖKHU JHoHQJQ\NVHOWPHN 6

ëNOVASYON(AFTASÆETKINLIãIMIZI %KONOMI"AKANLÆãÆMÆZÆN KOORDINASYONUNDAVE3AYÆN #UMHURBAåKANÆMÆZÆNARALÆKSÆZ TEåRIFLERIYLEYÆLÆNDANBUYANA HERYÆLD~ZENLIYORUZ"UYÆLí !RALÆKTARIHLERIARASÆNDAëSTANBUL +ONGRE-ERKEZINDEALTÆNCÆSÆNÆ GERlEKLEåTIRIYORUZ!YRÆCABU YÆLINOVASYONUNYANÆNABIRDE GIRIåIMCILIKBOYUTUNUEKLEYEREKBU DEVETKINLIãI¬4~RKIYEëNOVASYON VE'IRIåIMCILIK(AFTASÆ­HALINE GETIRDIK(ATTAKONGREMERKEZININ BIRKATÆNÆSADECEBUNATAHSISETTIK !MACÆMÆZëSTANBUL¯UULUSLARARASÆBIR GIRIåIMCILIKMERKEZIHALINEGETIREREK GIRIåIMCILIãINT~MPAYDAåLARÆNÆ BULUåTURMAK"UEKOíSISTEMDE K~RESELDOãANIåLETMELERYARATMAK

VEBUNLARÆNSAYÆSÆNÆHERGElENG~N Y~KSELTMEK"UY~ZDEN IlINDE GIRIåIMCILIKRUHUTAåÆYANAMABUNU HAYATAGElIRMEKTEZORLANANHERKESI ETKINLIãIMIZEDAVETEDIYORVE ¬+ABUãUNUZU+ÆRÆN­DIYORUZ "UG~NEKADARGERlEKLEåTIRDIãIMIZ ETKINLIKLERIMIZSAYESINDE ¬ëNOVASYON­ARTÆKBIZLEREUZAK KIMSENINBILMEDIãIBIRKAVRAM DEãIL3ADECEGElTIãIMIZYÆLBIN ZIYARETlIYIAãÆRLADÆK"UYÆLDA INOVASYONVEGIRIåIMCILIKD~NYASÆNÆN T~MPAYDAåLARÆNÆD~NYADAN VE4~RKIYE¯DENSANAYICILERI AKADEMISYENLERI ~NIVERSITE yãRENCILERINI TEKNOLOJILIDERLERINI GIRIåIMCILERIVEYATÆRÆMCÆLARÆBIR ARAYAGETIRIYORUZ4~RKIYE¯NIN G~NDEMINIINOVASYONVEGIRIåIMCILIãE ODAKLÆYORUZ4~RKIYE¯NINILK INOVASYONGELIåTIRMEPROGRAMÆ OLAN¬ëNOVA,ë'­DEBUYÆLREKOR SAYÆDABAåVURUYAULAåTÆK9INE ETKINLIãIMIZDEDERECEYEGIREN FIRMALARÆAlÆKLAYACAãÆZVEyD~LLERINI ISE3AYÆN#UMHURBAåKANÆMÆZDAN ALACAKLAR !YRÆCA yNDEãERLENDIRMESONRASÆ SElILECEKGIRIåIMCIMIZ PROJELERINIJ~RIVEYATÆRÆMCÆLAR KARåÆSÆNDASUNACAK%NIYIGIRIåIMCI D~ZENLENECEKyD~LTyRENINDEYATÆRÆM yD~L~ALMAYAHAKKAZANACAK!YNÆ ZAMANDAGIRIåIMCIíYATÆRÆMCÆODAKLÆ ""PLATFORMU WORKSHOPLAR PANELLER SyYLEåILER ëNOVATIM ETKINLIKLERIKATÆLÆMCÆLARARASÆNDA ISEyNC~INK~BASYONMERKEZLERI ~NIVERSITELER TEKNOPARKLAR TEKNOLOJI åIRKETLERI GIRIåIMCISTANDLARÆ YATÆRÆMCÆAãLARÆ GIRIåIMCIAãLARÆVE FONKURULUåLARÆETKINLIãIMIZDEYER ALACAK"IZ4ë-OLARAK BUNDAN SONRADAINOVASYONDAKIÆSRARÆMÆZÆ S~RD~RECEãIZVEINOVASYONBAYRAãÆNÆ ENyNDETAåÆMAYADEVAMEDECEãIZ


DÜNYA / RAPOR

67ÉYZnŽcZi^b`jgjaaVgécV n“oYZ)%`VYéc`diVhé 6kgjeV@db^hndcj!ø^g`ZiaZg^cnŽcZi^b`jgjaaVgécYV`VYécaVgécdgVcécécZcVon“oYZ)%dabVhécéŽc\ŽgZcW^gŽcZg\Z ]VoégaVYé#=Va`VVé`ø^g`ZiaZg^c“hiY“oZnnŽcZi^X^aZg^cYZX^ch^nZiZø^ih^oa^ö^c^cVoVaiéabVhécéVbVaVnVcŽcZg\Z nŽcZi^b`jgjaj“nZaZg^c^cn“oYZ+%ÉiVc[VoaVhéZg`Z`daVcø^g`ZiaZg^cn“oYZ)%`diVhéYdaYjgjaVcV`VYVg VncénZi`^ca^`iZ`^nZc^VYVnaVgVgVhécYVc`VYécaVgVŽcXZa^`kZg^abZh^c^hVaé`kZg^ndg#67\ZcZa^cYZ ZcW“n“`]Va`VVé`ø^g`ZiaZg^cnŽcZi^b`jgjajcYV`^`VYécaVgécdgVcé'%%*néaécYV n“oYZ&%^`Zc!WjdgVc'%&*ÉiZn“oYZ''ÉnZn“`hZaY^#;V`VinŽcZi^b `jgjajWVø`Vcaé`aVgékZ8:D`daij`aVgécVWV`éaYéöécYV`VYécaVgéc dgVcéhégVhénaVn“oYZ,kZn“oYZ+#

8


C6;I6ÉYVWZø^cX^ijgYVYVVcaVøbVé`bVYé

@joZn6bZg^`VHZgWZhiI^XVgZi 6caVøbVhécécC6;I6nZc^aZcbZh^ ^^c679!BZ`h^`VkZ@VcVYVVgVhécYV nVeéaVc\Žg“øbZaZg^cWZø^cX^ijgjcYVYV

VcaVøbVoaé`aVg\^YZg^aZbZY^#:cZ`^øbZa^ `dcjaVgécWVøécYV679c^cBZ`h^`V kZ@VcVYVÉYV“gZi^aZcdidbdW^aaZgYZ `jaaVcéaVceVgVaVgYVc679bZcøZa^

daVcaVgécdgVcécécn“oYZ+'!*iZcn“oYZ -*Zé`VgéabVhékZi“bVgV^bVaViécéc nVgéhécéc679bZcøZa^dabVhéøVgié\Za^ndg# BZ`h^`VkZ@VcVYVWjøVgiaVgégZYYZii^`aZg^ \^W^!679c^cVcaVøbVYV`^hdgjcŽobZ bZ`Vc^obVaVgécYVcW^g^cZnVeiéöé^i^gVoé kZ^`^“a`ZnZiVgéb`dcjhjcYV\Zi^gbZ` ^hiZY^ö^`éhéiaVbVaVgVYV`Vgøéé`éndgaVg# H“gZX^YZöZgaZcY^gZc679I^XVgZiIZbh^aX^h^ GdWZgiA^\]i]^oZgnVeiéöénVoéaéVé`aVbVYV VcaVøbVcécnZc^aZcbZh^^^cnZiZga^]éo `VoVcéabVYéöécéWZa^giZgZ`ÆNZc^YZc YZc\ZaZbZnVeéaVbVohV!iVib^cZY^X^W^g hdcjXVjaVøVbVnéoYZY^#C6;I6!&..) néaécYVn“g“ga“öZ\^gbZh^cYZcWjnVcV! néaaé`&ig^andcYdaVgéWjaVc“a“i^XVgZi^ YZhiZ`a^ndg#LVh]^c\idcjcVcaVøbVYVc é`bViZ]Y^iaZg^^hZ!e^nVhVaVgéiZY^g\^c ZY^ndg#

;DB8“nZaZg^Zc[aVhndcYVjoaVøVbVYé 679BZg`Zo7Vc`Vhécéc;:9!;ZYZgVa 6é`E^nVhV@db^iZh^c^c;DB8(& :`^b"&@VhébiVg^]aZg^cYZY“oZcaZcZc hdcideaVciéhécV^a^ø`^cijiVcV`aVgé nVnébaVcYé#;DB8“nZaZg^c^ceda^i^`V [V^o^c^c“hihécégécén“oYZ&!'*iZ hVW^iijibV`VgVgéVaYéöéideaVciécéc ijiVcV`aVgécYV!Zc[aVhndc`dcjhjcYV`^ YZöZgaZcY^gbZaZgŽcZé`ié#;:9 nZi`^a^aZg^c^coVné[Zc[aVhndc`dcjhjcYV [Vg`aé\Žg“øaZgZhV]^edaYjöjcjdgiVnV `dnVcijiVcV`aVgYV!Ævdöj;DB8“nZh^! Zc[aVhndcjcYZhiZ`aZn^X^eVgVeda^i^`Vhécéc h“gbZh^naZdgiVkVYZYZn“oYZ'X^kVgécYV YZc\ZaZcZXZö^c^Žc\ŽgbZnZYZkVb Zii^#7jcV`Vgøéc!W^gd`“nZ^ø\“X“

e^nVhVhécYV`^hé`éaVøbVnVgVöbZcY“ø“` `VabVnVYZkVbZYZcZc[aVhndckZg^aZg^c^c hVYZXZ\Z^X^[V`iŽgaZgYZcYZö^a!YV]V `VaéXé\Za^øbZaZgYZc`VncV`aVcbVhécéc b“b`“cdaYjöjcj\ŽoaZbaZY^#7j “nZaZgYZcW^g`Vé!jojckVYZa^Zc[aVhndc WZ`aZci^aZg^cYZ`^Y“ø“ø“c!Zc[aVhndcjc ;:9^cn“oYZ']ZYZ[^cZYŽcbZh^c^ odgaVøiégVW^aZXZö^ZcY^øZh^c^Y^aZ\Zi^gY^Ç ^[VYZaZg^cZnZgkZg^aY^#9“ø“`Zc[aVhndcjc h“gbZh^cYZcZcY^øZYjnVcWj“nZaZgYZc WVoéaVgécécÆeVgVhVahé`éaVøiégbVcécd` `VYZbZa^dabVhécéiVkh^nZZii^ö^ÇW^a\^h^cZ nZgkZg^aZcijiVcV`aVgYV!WVoé“nZaZg^c^hZ Zc[aVhndcVnŽcZa^`nj`VgénŽca“g^h`aZgYZc gV]VihéodaYjöj`VnYZY^aY^#

6abVcnV““cX“ZngZ`iZ n“oYZ%!-W“n“Y“ 6abVcnV!néaéc(“cX“ZngZö^cYZŽcX“ iV]b^caZgZeVgVaZaW“n“Y“#za`ZYZ!(“cX“ ZngZ`W“n“bZdgVcaVgéW^gŽcXZ`^YŽcZbZ \ŽgZn“oYZ%!-kZnéaaé`n“oYZ'!-daYj# @Vbj]VgXVbVaVgéhŽo`dcjhjYŽcZbYZ YZö^øbZo`Zc!i“`Zi^X^]VgXVbVaVgéVncé YŽcZbYZn“oYZ%!&dgVcécYV\Zg^aZY^# 7Z`aZci^n“oYZ%!'VgiéønŽc“cYZnY^#yiZ nVcYVc““cX“ZngZ`iZ!“a`Zc^c^]gVXVié n“oYZ&!,VgiVgV`!n“oYZ&a^`WZ`aZci^n^ VøVg`Zc!^i]VaViiV`^VgiéødgVcéYVn“oYZ%!. daYj#E^nVhVWZ`aZci^aZg^^i]VaViiV`^Vgiéøéc n“oYZ%!.daVXVöénŽc“cYZnY^# 9


DÜNYA / RAPOR

6a^WVWV!7Z`VgaVg<“c“ÉcYZ '*b^anVgYdaVgéVøié 9“cnVcécZcW“n“`Z"i^XVgZieaVi[dgbaVgécYVcdaVc6a^WVWV#Xdb!]Zgnéa&&@VhébÉYVY“oZcaZcZckZ WZ`VgaVg\“c“daVgV`VYaVcYégéaVc\“cYZnZc^W^ghViéøgZ`dgj`égYé#<Zi^ö^b^onéaVdgVcaVhViéøaVgécé n“oYZ(.dgVcécYVVgiégVc6a^WVWV!'*!(b^anVgYdaVgVjaVøié#<ZZcnéan“oYZ-'daVcbdW^a h^eVg^øaZg^cdgVcéYVWjnéan“oYZ.%daVgV`Vé`aVcYé#ùøaZbaZg^cZcndöjcdaYjöjVcaVgYVhVc^nZYZ ('*W^ch^eVg^ø^c^øaZbZ`dcYjöjcjWZa^giZc6a^WVWVnZi`^a^aZg^!+hViéXécéc&%%b^andcYdaVgé!&, hViéXécécYV,*b^andcYdaVgéVøiéöécéW^aY^gY^#

10


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / MAKALE

3Gâ&#x20AC;¦ 4,5G ve sonunda 5Gâ&#x20AC;¦.

PROF. DR. EMRE ALKÄ°N

ë

KIHAFTAyNCE,ONDRA¯DAKI(UAWEI 'ZIRVESINITAKIPEDERKEN GyZ UCUYLADAEKONOMIYEBAKÃ&#x2020;YORDUM !NCAK,ONDRA¯DAKIZIRVENINDyVIZ FAIZVEHISSESENEDIALÃ&#x2020;MSATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NDANlOK DAHAyNEMLIOLDUãUNUSyYLEMELIYIM $~NYANÃ&#x2020;NENyNEMLIVEDEVFIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N #4/¯LARÃ&#x2020;YANIBILIÃ¥IMDENSORUMLU LIDERLERININYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;SUNUMLARABAKARKEN HEMKEYIFALDÃ&#x2020;MHEMENDIÃ¥ELENDIM %NDIÃ¥ELERIMIAKTARAYÃ&#x2020;M&IBEROPTIK KABLOYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;YAPMAYANYADAAZÃ&#x2020;CÃ&#x2020;K YAPÃ&#x2020;PDEVAMETTIRMEYEN~LKELER'¯YI R~YALARÃ&#x2020;NDABILEGyREMEYECEKLER"U KONUYAENERJIYEVERDIãIyNEMKADAR yNEMVERMEZSE 4~RKIYENINIÃ¥IZORäU 12

an Türkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin sanayi 4.0 â&#x20AC;&#x2DC;a geçmesi için VEYA'®YITAMANLAMÃ&#x2020;YLAKULLANABILMESI IlIN MEVCUTFIBEROPTIKALTYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N KATÃ&#x2020;NDANFAZLASÃ&#x2020;NAIHTIYAlVARäAKADEãIL "UNUNMALIYETI"OãAZ+yPR~S~KADAR BILEDEãIL ëKINCIENDIÃ¥EMARTÃ&#x2020;KENyZELANLARVEYA AYRÃ&#x2020;NTÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;BILEBIZDENyNCE¬NETWORK­ LERINBILECEKOLMASÃ&#x2020;-ESELAEÃ¥INIZIN HAMILEOLUPOLMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SIZDENVEYA EÃ¥INIZDENyNCECLOUDTEKNOLOJILERINE SAHIPOLANLARBILECEK'OOGLE¯DANyNCE HATTA9ANI¬ACABABUNEANLAMAGELIYOR­ DIYESORANAKADAR CEPTELEFONUNUZA ¬TEBRIKLER­MESAJÃ&#x2020;GELECEK (ERNEKADAR¬KIMSENINDATASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ELLEMIYORUZ BUNDANDEãILTEKNOLOJIDEN PARAKAZANÃ&#x2020;YORUZ­DENSEDE INSANOãLU HEPÃ¥~PHECIDIR $IãERTARAFTANBILEãINIZDEKIDIJITALSAAT SAYESINDEKALPKRIZIYADABAÃ¥KABIRATAK GERlEKLEÃ¥MESINDENyNCETESPITEDILEREK SAãLÃ&#x2020;KHIZMETIAYAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZAGELEBILECEK"U MUAZZAMBIRGELIÃ¥MEELBETTE!NCAKyZEL ANLARÃ&#x2020;N¬SELFIE­VSILESIZINARZUETTIãINIZ ZAMANPAYLAÃ¥Ã&#x2020;LMASÃ&#x2020;YERINE ¬NETWORK­ HERANHERYERLEPAYLAÃ¥ACAKa~NK~ BUNAMECBURHISSEDECEKKENDINI3IZIN IYILIãINIZIlIN "IRRESTORANAGITTIãINIZDEARTÃ&#x2020;K BAÃ¥KALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDAHAyNCEYAÃ¥ADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; TECR~BELEREGyREDAVRANACAKSÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Z "UNUNIYITARAFLARÃ&#x2020;DAVAR KyT~TARAFLARÃ&#x2020; DA4OKYO/LIMPIYATLARÃ&#x2020;IlINHAZÃ&#x2020;RLANAN FIRMALARBIRTENISMAlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SEYREDEN HERKESEFARKLÃ&#x2020;AlÃ&#x2020;LARDANSEYRETTIRMEYI VAATEDIYOR(EMDETRIB~NDE SEYREDERKEN"ELKIDEBILETPAHALÃ&#x2020;DIYE SATÃ&#x2020;NALAMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZYERDEN 9AKÃ&#x2020;NGELECEKTEMILYAR¬NESNE­NIN' VE%ND~STRIILEBIRBIRINIGyRECEãIBIR D~NYADA ACABA¬GERlEK­OLANDAHAMÃ&#x2020; DEãERLIOLACAK"ILEMEM "ILDIãIMTEKÃ¥EY DURDURULAMAZBIRHÃ&#x2020;ZLA '¯YEDOãRUKOÃ¥TUãUMUZ+~RESELBIR MARKANÃ&#x2020;N+/, KEYOPINIONLEADER ~YELERINDENBIRIOLARAK Ã¥~PHELERIBIR KENARABÃ&#x2020;RAKARAK S~RECEeNIVERSITEMVE

INSANLÃ&#x2020;KADÃ&#x2020;NADESTEKVERMENINyNEMLI OLDUãUNUD~Ã¥~N~YORUM -OBILTEKNOLOJILERBAZÃ&#x2020;PARlALARÃ&#x2020;HAREKET ETMEYEN BAZENDEHAREKETETMEK ISTEMEYENEãITIMSISTEMININDEDAHA EÃ¥ITLIKlIBIRHALEGELMESINISAãLAYACAK 4ABII VASATLÃ&#x2020;KTADEãILSÃ&#x2020;NÃ&#x2020;RSÃ&#x2020;ZBILGIYE ERIÃ¥IMANLAMÃ&#x2020;NDA"UNUNKARÃ¥Ã&#x2020;SÃ&#x2020;NDA DURMAYÃ&#x2020; yZG~NL~KYADAKLASIKOLMAKLA MASUMLAÃ¥TÃ&#x2020;RAMAYÃ&#x2020;ZëLERLEMENINyN~NDE DURMAKLABIRTUTMALÃ&#x2020;YÃ&#x2020;Z 4EKNOLOJISONHÃ&#x2020;ZLADEVAMEDERKEN¤ "UARADA TEKNOLOJISONHÃ&#x2020;ZLAILERLERKEN BINLERCEYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NMESELELERIHALADEVAM EDIYOR"IRTARAFTA!"$ DIãER TARAFTA2USYA/RTA$OãU¯DAMEKIK DIPLOMASISINEDEVAMEDERKEN SAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; HATÃ&#x2020;RLAYAMAYACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZTOPLANTÃ&#x2020;LARDA 4~RKIYE¯NINDEãIÃ¥MEYENKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARDAN BIRIOLDUãUGyR~L~YOR !"$¯NINByLGEDE2USYAILEEÃ¥G~D~M HALINDEOLMADANANIBIRlÃ&#x2020;KÃ&#x2020;Ã¥YAPMASÃ&#x2020; PEKOLASÃ&#x2020;GyZ~KM~YOR!NCAKByYLEBIR M~DAHALEYIëSRAIL~ZERINDENYAPMASÃ&#x2020; IHTIMALIHERZAMANVAR.ITEKIM ~ZERI yRT~L~Ã¥EKILDEILIÃ¥KILERINEDEVAMEDEN ëSRAILVE3UUDI!RABISTAN¯Ã&#x2020;NORTAK D~Ã¥MANÃ&#x2020;NëRANOLDUãUKONUSUNDA MUTABAKATAVARDÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;DUYULUYOR ëRANISE2USYAVE4~RKIYEILES~REKLI TEMASHALINDEëSRAIL¯INëRAN¯AKARÃ¥Ã&#x2020; ¬yNLEYICIVURUÃ¥HAREKATÃ&#x2020;­YAPMASÃ&#x2020; DURUMUNDAORTALÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NKARÃ&#x2020;Ã¥ACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SyYLEMEKFALCÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KOLMAZ ,ONDRA¯DAKIBILIÃ¥IMZIRVESINDE GyR~Ã¥T~ã~M!MERIKALÃ&#x2020;UZMANLARÃ&#x2020;N BIRlOãU¬4RUMP¯Ã&#x2020;ANCAKSAVAÃ¥KURTARÃ&#x2020;R­ DEDI!KLÃ&#x2020;MA!TAT~RK¯~NVECIZBIRSyZ~ GELDIŠAHSIMENFAATLERGENELDETOPLUM MENFAATIYLElELIÃ¥IR$EVLETINGyREVI IDAREYIÃ¥AHSIMENFAATLEREBÃ&#x2020;RAKMAMAKTÃ&#x2020;R !KSITAKTIRDEG~lL~OLANZAYÃ&#x2020;FÃ&#x2020; HATTA HERKESIEZER­ "UC~MLEYIONLARASyYLEYIP !"$¯NIN KURUCULARÃ&#x2020;NAVEONLARÃ&#x2020;NVIZYONLARÃ&#x2020;NA NIHAYETINDEKENDIANAYASALARÃ&#x2020;NA G~VENMEKTENBAÃ¥KAlARELERIOLMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ALTÃ&#x2020;NÃ&#x2020;lIZDIM


BÜYÜME / RAPOR

6aiVnIVc`é^]VaZh^ (Vn^^cYZiVbVbaVcVXV`

6aiVnIVc`éegd_Zh^cYZ!I“g`^nZc^c ]ZYZ[^^]VaZn^(Vn^^cYZ iVbVbaVbV`#'*%h^deh^ndcaj dabV`“oZgZ*%%VYZia^`hZg^“gZi^b ^^cé`éaVc^]VaZYZ“iZ`a^[VaécYé# zø^g`Zi^ciZ`a^[ZkgV`aVgécéc YZöZgaZcY^g^abZh^c^cjojch“gZXZö^! VcXV`Zc[VoaV(Vn^^cYZ^]VaZc^c hdcjaVcVXVöécéWZa^gi^a^ndg#

14


Hd^ÉYZHjg^nZ^^cŽcXZa^`a^VYébaVgWZa^gaZcY^

GjhnVÉcécHd^`Zci^cYZY“oZcaZcZcHjg^nZ o^gkZh^c^cVgYécYVcGjhnV9ZkaZi7Vø`Vcé KaVY^b^gEji^c!8jb]jgWVø`VcéGZXZeIVnn^e

:gYdöVckZùgVc8jb]jgWVø`Vcé=VhVc Gj]Vc^dgiV`WVhécideaVciéhéY“oZcaZY^# IdeaVciéYV^a`Vé`aVbVnénVeVcEji^c!Æ(

“a`Z6hiVcVh“gZX^cYZŽcZba^VøVbVaVg `VnYZii^`#IdeaVciéYVŽcXZa^`a^VYébaVgébéoé WZa^gaZY^`ÇYZY^#Hjg^nZÉYZ`^iVgV[aVgéc \Žg“øbZaZg^^^cW^geaVi[dgb`jgjabVhécV `VgVgkZg^aY^ö^c^WZa^giZcEji^c!Hjg^nZÉYZ`^ kZ“a`ZYéøécYV`^bj]Va^[aZg^cYZ`dc\gZnZ `ViéabVhé`dcjhjcYVVcaVøié`aVgécéWZa^gii^# 8jb]jgWVø`VcéGZXZeIVnn^e:gYdöVcYV Hjg^nZÉYZViZø`ZhhVöaVcbVhé^^cViéaVc VYébaVgé\ŽoYZc\Z^gY^`aZg^c^hŽnaZY^# :gYdöVc!Æ7^gaZøb^øB^aaZiaZg<“kZca^` @dchZn^`VgVgécYVdaYjöj\^W^Hjg^nZ]Va`écéc ŽcX“a“ö“cYZ`VehVnéXé!Žo\“gkZVY^aW^g h^nVh^h“gZX^c]VnViV\Z^g^abZh^`dcjhjcYV \Žg“øW^ga^ö^cZkVgYé`ÇYZY^#vVaéøbVaVgécéc Hjg^nZ]“`“bZi^kZbj]Va^[\gjeaVgéc ijijbjcVWVöaédaVXVöécé`VnYZYZc:gYdöVc! ÆHjg^nZÉc^ch^nVh^W^ga^ö^kZidegV`W^ga^ö^^aZ “a`Zb^o^cb^aa^W^ga^ö^cZ`VhiédaVciZgŽg^hi jchjgaVgéch“gZiZcYéøaVcbVhéŽcXZa^ö^b^o dabVnVYZkVbZYZXZ`i^g#B^aa^\“kZca^ö^b^oZ `VhiZYZcW^giZgŽgŽg\“i“naZVncéViéVaiécYV dabVbéoéVncéeaVi[dgbYVnZgVabVbVbéoé W^oYZc`^bhZWZ`aZbZbZa^Y^gÇøZ`a^cYZ `dcjøij#

ù`^néaYV*%b^anVgYdaVgaé`^i]VaViVb“YV]VaZ :`dcdb^7V`Vcaéöécéc'%&-W“iZh^cZ ^a^ø`^cI7BBEaVckZ7“iZ@db^hndcjcV hjcYjöjgVedgV\ŽgZ!7V`Vcaé`iVgV[écYVc ^i]VaViV`VgøéZø^ia^ŽcaZbaZgYZkgZnZ VaécYé#7V`Vcaé`!YVbe^c\ZkZh“WkVch^ndcV `VgøékZg\^aZg!\ŽoZi^bkZ`VnYVVabV jn\jaVbVaVgé^aZ^aVkZ\“bg“`kZg\^aZg^c^ Zi`^cøZ`^aYZjn\jaVbVnV`dnYj#ùi]VaVié `VaZb`VaZb^cXZaZnZc7V`Vcaé`!“g“c WVoécYV\ZgZ`a^iZYW^gaZg^]VnViV\Z^g^g`Zc! '%&+YV&.-!+b^anVgYdaVgaé`^i]VaViéc '-!-b^anVgYdaVgaé``éhbécVb“YV]VaZ ZY^aY^#'%&,DXV`":na“aYŽcZb^cYZYZ &+.b^anVgYdaVgaé`^i]VaViéc'%!-b^anVg

YdaVgaé``éhbé^^cŽcaZbVaécYé#7ŽnaZXZ '%&+kZ'%&,c^cideaVbécYVideaVbYV *%b^anVgYdaVgaé`b“YV]VaZ\ZgZ`aZb^ø daYj#IZYW^gaZghdcjXjcYV!VnV``VWé ^i]VaVié'%&+YVn“oYZ-!bdW^anV^i]VaVié n“oYZ+,!*!VnYécaVibV“g“caZg^^i]VaVié n“oYZ)%VoVaYé#7V`Vcaé`!^i]VaViiVi^XVgZi eda^i^`VhéŽcaZbaZg^`VehVbécYV^hZ,'“g“c \gjWjcYV&(*YVbe^c\kZh“WkVch^ndc ŽcaZb^c^n“g“ga“öZhd`ij#'%&+YV YVbe^c\Z`VgøéŽcaZbZiVW^“a`ZaZgYZc nVeéaVc^i]VaVi&!-b^anVgYdaVg^`ZcWjnéaéc .Vnaé`YŽcZb^cYZ&!+b^anVgYdaVgdaVgV` \ZgZ`aZøi^#

I“g`^nZc^cZ"i^XVgZi ]ZYZ[^*%b^anVgIA JajhaVgVgVhéZ"I^XVgZiO^gkZh^c^cVéaéøécYV `dcjøVcJaVøiégbV!9Zc^oX^a^`kZ =VWZgaZøbZ7V`Vcé6]bZi6ghaVc^ciZgcZi^c hdc&%"&*néaYVnZc^W^gnVøVbiVgoé]Va^cZ \ZaY^ö^c^WZa^giZgZ`Y“cnVi^XVgZi^c^c \ZaZXZö^c^cZ"i^XVgZidaYjöjcjhŽnaZY^# I“g`^nZc^c'%&*néaécYV'*b^anVga^gVnV nV`aVøVcZ"i^XVgZiX^gdhjcjc'%&+YVn“oYZ '%c^c“oZg^cYZVgiéøaV(%b^anVga^gVné \Zi^ö^c^hŽnaZnZc7V`Vc6ghaVc!jaVøéb kZ^aZi^ø^bVainVeéhécVnVeéaVcnViégébéc&* néaYV(+'b^anVga^gVné\Zi^ö^c^`VnYZii^# 15


BÜYÜME / RAPOR

6iVi“g`=VkVa^bVcé&%néaYV+`ViW“n“Y“ JajhaVgVgVhé=VkVVaVcaVgé@dchZn^68>&%néaaé``VgøéaVøiégbVaVgécWjajcYjöj '%&,WVöaVciéaVggVedgjcjVé`aVYé#7jcV\ŽgZùhiVcWja6iVi“g`=VkVa^bVcé! 6kgjeVcécZcW“n“`)#]jWWVöaVciéhédaYj#'%%,néaécYV6kgjeVcécZcW“n“` &(#]jWWVöaVciéhédaVcùhiVcWja6iVi“g`=VkVa^bVcécéc&%néaaé`h“gZiZn“oYZ *.&W“n“Y“#:cd`W“n“nZc'%]VkVa^bVcéVgVhécYV6kgjeVYVchVYZXZ )]VkVa^bVcénZgVaYé#9“cnV\ZcZa^cYZ^hZ]jWWVöaVciéhéZcn“`hZ`daVc ]VkVa^bVcé;gVc`[jgidajg`Zc!ùhiVcWja6iVi“g`=VkVa^bVcé!6bhiZgYVb!9VaaVh! EVg^hkZ6iaVciVcécVgYécYVc+#hégVYVnZgVaYé#

16


DÜNYA / MAKALE

'|YL]NXUXDUW×˂ODU× G×˂WLFDUHWLQDV×OHWNLOL\RU"

T DR. CAN FUAT GÜRLESEL

'|YL]NXUODUÖQGDNLDUWÖãLOH ELUOLNWHWHRULNRODUDN7UN VDQD\LUQOHULQLQLKUDFDWWD UHNDEHWJFQQDUWDFDæÖ EHNOHQPHNWHGLU%XWHRUL JHQHOOLNOHJHUoHNOHãL\RU $QFDNLKUDFDWoÖODUG|YL] NXUXDUWÖãODUÖG|QHPLQGH oRæXQOXNODG|YL]FLQVLQGHQ IL\DWODUÖQÖDãDæÖoHNHUHN UHNDEHWJoOHULQLDUWÖUPD\Ö WHUFLKHGL\RUODU 18

~RK,IRASÆYÆLÆNDANBU YANADEãERKAYBÆIlINDE BULUNMAKTADÆRVE YÆLÆSONLARÆNDA VE SEVIYELERINDEOLAN4~RK,IRASÆSEPET KUR $OLAR %URO YÆLÆ+ASÆMAYÆBAåÆNDA SEVIYESINE KADARY~KSELMIåTIR4~RKIYEILEBENZER ~LKELERINPARABIRIMLERIIlINDEBUKADAR Y~KSEKDEãERKAYBÆNAUãRAYANIKI~LKE 2USYAILE"REZILYA¯DÆR2US2UBLESI"ATÆ YAPTÆRÆMLARÆNEDENIYLE "REZILYA2EAL¯I ISESIYASIISTIKRARSÆZLÆKNEDENIYLEAYNÆ DyNEMDEDEãERKAYBETMIåTIR!NCAK 4,¯DEKIDEãERKAYBÆ2UBLEVE2EAL¯IN DEãERKAYÆPLARÆNÆN~ZERINDEDIR $yVIZKURLARÆSEVIYESIVEDEãIåIKLIKLERI ILEIHRACATVEITHALATÆNGELIåMESI ARASÆNDATEORIKOLARAKYAKÆNBIRILIåKI BULUNMAKTADÆR"UNUNLABIRLIKTE 4~RKIYE¯DEYAPÆLANlALÆåMALAR GySTERMEKTEDIRKI DyVIZKURLARÆIHRACAT VEITHALAT~ZERINDEENlOKETKILIOLAN BEåUNSURIlINDEDyRD~NC~SÆRADAYER ALMAKTADÆRëHRACATTAKIARTÆåÆNANA BELIRLEYICISI DÆåTALEPTEKIARTÆåTÆRëKINCI UNSURIåG~C~MALIYETLERISEVIYESIDIR el~NC~S~IlTALEPSEVIYESINDEKI DEãIåIKLIKLERDIR$yVIZKURLARÆBU~l UNSURUNARDÆNDANSÆRALANMAKTADÆR "EåINCIUNSURISEFIRMAB~Y~ME TERCIHLERIDIRëHRACATTEåVIKLERIISEILK BEåIlINDEYOKTURVEIHRACATYAPMAYAN FIRMALARÆIHRACATAyZENDIRMEMEKTEDIR ëHRACATTEåVIKLERIDAHAlOKZATENIHRACAT YAPANFIRMALARÆDESTEKLEMEKTEDIR $yVIZKURLARÆNÆNIHRACAT~ZERINDEKI ETKISINIDEãERLENDIRMEKIlINBIR BAåKAyNEMLIGySTERGESEPETKURDAKI DEãIåIMLERILE4~RKIYE¯NIND~NYAIHRACATÆ IlINDENALDÆãÆPAYARASÆNDAKIILIåKIDIR VEYÆLLARÆNDABUIKIGySTERGE ARASÆNDAANLAMLÆBIRILIåKIYOKTUR!NCAK YÆLÆNDANITIBARENSONBEåYÆLDÆR SEPETKURDAKIARTÆåILE4~RKIYE¯NIN

D~NYAIHRACATÆNDANALDÆãÆPAYARASÆNDA YAKÆNBIRILIåKIOLUåMAYABAåLAMÆåTÆR 3EPETKURDAKIHÆZLÆARTÆåAPARALELOLARAK 4~RKIYE¯NIND~NYAIHRACATÆIlINDEKI PAYÆDAYÆLÆNDAY~ZDE IKEN KADEMELIARTMAKTAOLUPYÆLÆNDA ¯EY~KSELMEKTEDIR $yVIZKURLARÆNDAKIARTÆåÆNITHALATÆ YAVAåLATMAETKISIISEIHRACATÆARTÆRMA ETKISINDENDAHAY~KSEKTIRí DyNEMINDEDyVIZKURLARÆNDAKIARTÆåILE BIRLIKTE4~RKIYE¯NINDÆåTICARETAlÆãÆDA MUTLAKOLARAK MILYARDOLARGERILEMIå VEYÆLÆNDA MILYARDOLARA KADARINMIåTIR(ÆZLÆKURARTÆåLARÆNÆN YAåANDÆãÆíARASÆNDAIHRACAT MILYARD~åM~å ITHALATISE MILYARDOLARAZALMÆåTÆR$ÆåTICARETTEKI IYILEåMEYIITHALATTAKID~å~åSAãLAMÆåTÆR YÆLÆNDAISEDyVIZKURUARTÆåLARÆ HÆZLANMÆåKENBUKEZDEHEMIHRACAT HEMDEITHALATBIRLIKTEARTMAKTADÆR !NCAKITHALATDAHAHÆZLÆARTMAKTADÆRVE DÆåTICARETAlÆãÆY~KSELMEKTEDIR $yVIZKURLARÆNDAKIARTÆåILEBIRLIKTE TEORIKOLARAK4~RKSANAYI~R~NLERININ IHRACATTAREKABETG~C~N~NARTACAãÆ BEKLENMEKTEDIR"UTEORIGENELLIKLE GERlEKLEåMEKTEDIR!NCAKIHRACATlÆLAR DyVIZKURUARTÆåLARÆDyNEMINDE lOãUNLUKLADyVIZCINSINDENFIYATLARÆNÆ AåAãÆlEKEREKREKABETG~lLERINIARTÆRMAYÆ TERCIHETMEKTEDIRLER!YRÆCAALÆCÆLARDA 4,¯DEKIDEãERKAYÆPLARÆDyNEMLERINDE FIYATINDIRIMLERITALEPETMEKTEDIRLER "UNEDENLEDyVIZKURLARÆNÆNARTTÆãÆ DyNEMLERDE4~RKIYE¯NINSANAYI~R~NLERI IHRAlBIRIMFIYATLARÆGERILEMEKTEDIR "UDATOPLAMIHRACATTAKIARTÆåÆ SÆNÆRLAMAKTADÆR $yVIZKURUARTÆåLARÆIHRACATTATEK BAåÆNAETKILIOLMAMAKTADÆR"UNEDENLE IHRACATlÆLARAS~REKLIARTANDyVIZ KURLARÆDEãILISTIKRARLÆKURVEIåORTAMÆ GEREKMEKTEDIR


BÜYÜME / İHRACAT

ūKUDFDWWDWP]DPDQODU×Q(NLPUHNRUX 7UNL\HLKUDFDWÖ(NLPD\ÖQGD\]GHDUWÖãODPLO\DUPLO\RQGRODUROGX%X\ÖOÖQ LONRQD\ÖQGDJHoHQ\ÖOÖQD\QÖG|QHPLQHJ|UH\]GHDUWÖãODPLO\DUPLO\RQGRODU RODQLKUDFDWVRQD\OÖNG|QHPGHGHELU|QFHNL\ÖODJ|UH\]GHDUWÖãODPLO\DU PLO\RQGRODUDXODãWÖ

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISIVERIlerine göre Ekim AYÆNDAIHRACATBIR yNCEKIYÆLÆNAYNÆDyNEMINE GyREY~ZDE ARTÆåLA MILYARMILYONDOLAR OLDU"UYÆLÆNILKONAYÆNDA GElENYÆLÆNAYNÆDyNEMINE GyREY~ZDEARTÆåLA MILYARMILYONDOLAR OLANIHRACAT SONAYLÆK DyNEMDEDEBIRyNCEKIYÆLA GyREY~ZDE ARTÆåLA MILYARMILYONDOLARA ULAåTÆ4~RKIYENINMIKTAR

20

BAZÆNDAIHRACATÆDA%KIM AYÆNDAY~ZDE ARTARAK MILYONTONOLURKEN ILKAYDAY~ZDE ARTÆåGySTERDI

ðISBDBUÉOMJEFS TFLUzSPUPNPUJWEF BSUÉéZ[EF PMEV 6ERILEREGyRE%KIMAYÆNDA ENFAZLAIHRACATÆMILYAR MILYONDOLARLAYINE OTOMOTIVSEKTyR~YAPARKEN SEKTyR~NIHRACATÆBIR yNCEKIYÆLÆNAYNÆAYÆNA GyREY~ZDE ARTTÆ%KIM

AYÆIHRACATÆNDAOTOMOTIVI MILYARMILYONDOLARLA HAZÆRGIYIMVEKONFEKSIYON VEMILYARMILYON DOLARLAKIMYEVIMADDELER SEKTyRLERITAKIPETTI %KIMAYÆNDAENFAZLA IHRACATARTÆåÆYAåAYANSEKTyRLERIHRACATÆNÆY~ZDE ARTÆRAN:EYTINVE:EYTINYAãÆ Y~ZDE ARTÆRANaELIK ILEY~ZDE ARTÆRAN3~S "ITKILERISEKTyRLERIOLDU 'ENELKATEGORILERDEISE TARÆMIHRACATÆY~ZDE  3ANAYI~R~NLERIIHRACATÆ

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “Yeni OVP tahmini olan 156,5 milyar doları da hep birlikte aşacağız.”


EKÄ°Mâ&#x20AC;&#x2122;DE EN Ã&#x2021;OK Ä°HRACAT YAPAN SEKTÃ&#x2013;RLER

Otomotiv endüstrisi

2,63 milyar dolar %19,1 Hazır giyim ve konfeksiyon

1,53 milyar dolar %7,93 Kimyevi maddeler ve mamulleri

1,46 %19,41 milyar dolar

Ã&#x2021;elik

1,03 milyar dolar %36,42 Elektrik elektronik ve hizmet

1,02 milyar dolar %14,20 Tekstil ve hammaddeleri

737 milyon %6,70

Ekim ayı ihracat rakamlarını Türkiye Ä°hracat Haftası bünyesinde BaÅ&#x;bakan Binali Yıldırım açıkladı.

Y~ZDE VE-ADENCILIK ~R~NLERIIHRACATÃ&#x2020;DAY~ZDE ARTTÃ&#x2020;

"MNBOZB ðOHJMUFSF WF"#%JMLmUF ëHRACATPAZARLARÃ&#x2020;BAZÃ&#x2020;NDA %KIMAYÃ&#x2020;NDA~LKEVE ByLGEYEIHRACATARTTÃ&#x2020;%N FAZLAIHRACATYAPÃ&#x2020;LANILK~l ~LKEDEN!LMANYAYAY~ZDE  ëNGILTEREYEY~ZDE  !"$YEY~ZDE ARTÃ&#x2020;Ã¥KAYDEDILDI!"$YE IHRACATARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAOTOMOTIVVEKIMYEVIMADDELER IHRACATÃ&#x2020;NDAKIARTÃ&#x2020;Ã¥LAR ETKILIOLDU%KIMDEEN FAZLAIHRACATYAPÃ&#x2020;LANILK ~LKEARASÃ&#x2020;NDAENY~KSEK ARTÃ&#x2020;Ã¥ISEY~ZDEILEYINE 2USYAYAOLDU

PAZARÃ&#x2020;NAIHRACATISEY~ZDE ARTTÃ&#x2020;

&LJNBZÃ&#x2030;OEBJM JISBDBUÃ&#x2030;OÃ&#x2030;BSUÃ&#x2030;SEÃ&#x2030; %KIMDEILLERBAZÃ&#x2020;NDAKI PERFORMANSTATOPLAM ILIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;RKEN ILINIHRACATÃ&#x2020;ISEGERILEDI%N FAZLAIHRACATYAPANILKBEÃ¥ ILINIHRACATLARÃ&#x2020;Ã¥UÃ¥EKILDE GERlEKLEÃ¥TIëSTANBUL MILYARDOLAR "URSA MILYARDOLAR +OCAELI MILYARDOLAR ëZMIRMILYON DOLARVE!NKARAMILYON DOLARIHRACATGERlEKLEÃ¥TIRDI %NFAZLAIHRACATYAPANILK ILARASÃ&#x2020;NDAENY~KSEK IHRACATARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020;Y~ZDEILE YINE3AKARYAGERlEKLEÃ¥TIRDI

"#ZFJISBDBU Z[EF BSUUÃ&#x2030;

ðISBDBUÃ&#x2030;NÃ&#x2030;[EOZB PSUBMBNBTÃ&#x2030;OÃ&#x2030;OQVBO [FSJOEFBSUÃ&#x2030;ZPS

eLKEGRUBUBAZÃ&#x2020;NDABAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAEKIMAYÃ&#x2020;IHRACATÃ&#x2020; !"YEY~ZDE ARTARKEN !"NINIHRACATTAKIPAYÃ&#x2020;DA Y~ZDE OLDU!"DEN SONRAENlOKIHRACAT GERlEKLEÃ¥TIRILEN/RTA$OãU

4~RKIYENINHEDEFLERININMILYARDOLAR IHRACAT D~NYATICARETINDEN Y~ZDE PAYALMAKVE MILYARDOLARÃ&#x2020;N~ZERINDE IHRACATYAPANILSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; YEY~KSELTMEKOLDUãU-

NUHATÃ&#x2020;RLATAN4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020; -EHMET"~Y~KEKÃ¥I ~LKENINGELIÃ¥MESIVEILERLEMESIIlINENB~Y~KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020; EãITIMDEGERlEKLEÃ¥TIRMEK VE~RETIMINyNEMIKONUSUNDATOPLUMDAFARKÃ&#x2020;NDALÃ&#x2020;K YARATMAKGEREKTIãINEDIKKATlEKTIëHRACATÃ&#x2020;NVERILEN DESTEKLERLEATAãAGElTIãINI GElENYÃ&#x2020;L/60AlÃ&#x2020;KLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA MILYARDOLARLÃ&#x2020;K HEDEFKONULDUãUNU BU RAKAMAAYDABIRHAYLI YAKLAÃ¥TÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEN "~Y~KEKÃ¥I ¬$AHAAYÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z VAR9ENI/60TAHMINIOLAN MILYARDOLARÃ&#x2020;DAHEP BIRLIKTEAÃ¥ACAãÃ&#x2020;Z!YRÃ&#x2020;CA IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZD~NYAORTALAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NPUAN~ZERINDE ARTÃ&#x2020;YOR­DEDI

21


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / MAKALE

Å«UDQ0HQË&#x201A;HÅ«VSDW%HOJHVL DOLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLA4ERCIHLI2EJIMEKONU OLACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZëRAN-ENÃ¥EëSPAT "ELGESIHAKKÃ&#x2020;NDABILGISUNMAK ISTERIMëHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZDAOLDUãU GIBIITHALATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZDADAëRAN-ENÃ¥ELI ~R~NLERBU-ENÃ¥EëSPAT"ELGESININ IBRAZÃ&#x2020;ILE44!¯DANFAYDALANACAK SIZEG~MR~KVERGISIyDEMEDEN EÃ¥YAYASAHIPOLMAKOLAYLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; GETIRECEKTIR "~T~N34!VE44!¯LARDAKULLANÃ&#x2020;LAN MENÃ¥EISPATBELGELERINDE NAZAN Ã&#x2013;ZTÃ&#x153;RK OLDUãU~ZEREBELGENINILKEV DıÅ&#x; Ticaret Belgeleri SAHIBI ¬TARAF~LKELERMENÃ¥ELI EÃ¥YA­OLACAKTÃ&#x2020;R"AÃ¥KAHANGI Sorumlusu MENÃ¥ELI~LKELEROLABILECEãINIDE -ENÃ¥E+~M~LASYONLARÃ&#x2020;ILEILGILI MADDELERDEARAYÃ&#x2020;P9yNETMELIãI ~RKIYE¯NIN3ERBEST INCELEDIãIMIZDEYA4~RK YADA 4ICARET!NLAÃ¥MASÃ&#x2020; ëRANMENÃ¥ELIEÃ¥YANÃ&#x2020;NBUBELGEYE 34! IMZALADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; KONUOLABILECEãINIGyR~YORUZ ~LKELERLEARASÃ&#x2020;NDAKI ëLAVETEN YETERSIZIÃ¥LEMIÃ¥lILIK DÃ&#x2020;Ã¥TICARETINDE ALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NG~MR~K yTESINEGElEREKIÃ¥LEMIÃ¥lILIãETABI INDIRIMINDENYARARLANABILMESI TUTULMUÃ¥OLMALARÃ&#x2020;KAYDÃ&#x2020;YLANIHAI IlIND~ZENLENENBELGELERI !42 ~R~N~ZERINDEYAPÃ&#x2020;LANBUIÃ¥LEM %52 %52í-%$ &!452! IÃ¥lILIKLERINGERlEKLEÃ¥TIRILDIãITARAF "%9!.,!2) yNCEKIYAZÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MDA ~LKENERESIISEEÃ¥YANÃ&#x2020;NO~LKE yZETLEMIÃ¥TIMäIMDIDEADÃ&#x2020;34! MENÃ¥ELIOLARAKKABULEDILECEãINI OLMAYAN ANCAKYINEDETERCIHLI GyR~YORUZ"UNUBIRyRNEKLE TICARETENSTR~MANÃ&#x2020;OLUP4ERCIHLI AlÃ&#x2020;KLARSAM ëRANGIRDISIKULLANÃ&#x2020;P 4ICARET!NLAÃ¥MASÃ&#x2020; 44! ~R~N~ 4~RKIYE¯DEYETERSIZIÃ¥LEMIÃ¥lILIK OLANëRANëSLAM#UMHURIYETIILE 4~RKIYE#UMHURIYETININIMZALADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; yTESINDEIÃ¥LENMESIILEEÃ¥YANÃ&#x2020;N 4~RKIYE¯DE~RETILMESIHALINDE 44!¯NÃ&#x2020;NyNGyRD~ã~ANLAÃ¥MANÃ&#x2020;N EÃ¥YAYA4~RK-ENÃ¥ELI ëRAN¯DA UYGULAMASÃ&#x2020;NAYyNELIKESASLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ~RETILMESIHALINDEISEëRAN-ENÃ¥ELI VEKULLANÃ&#x2020;LANëRAN-ENÃ¥EëSPAT DIYEBILECEãIMIZANLAÃ¥Ã&#x2020;LMAKTADÃ&#x2020;R "ELGESI¯NITANÃ&#x2020;TACAãÃ&#x2020;M 0EKIYETERLIIÃ¥LEMIÃ¥lILIKBU /CAKTARIHLI SAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020; 44!ILENASÃ&#x2020;LTANÃ&#x2020;MLANMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R 2ESMI'AZETE¯DEYAYÃ&#x2020;MLANARAK DIYEBAKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDABIRTARAF /CAK¯DENITIBARENY~R~RL~ãE ~LKEDEELDEEDILEN~R~NLERIN KONMUÃ¥OLAN¬%Ã¥YANÃ&#x2020;N4ERCIHLI IMALATLARÃ&#x2020;NDAKULLANÃ&#x2020;LANMENÃ¥ELI -ENÃ¥EININ4ESPITI(AKKÃ&#x2020;NDA 9yNETMELIK­ILEUSULVEESASLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N OLMAYANGIRDILERININKÃ&#x2020;YMETININ ~R~N~NFABRIKAlÃ&#x2020;KÃ&#x2020;Ã¥FIYATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N BELIRLENDIãIGyR~LENBELGEMIZIN Y~ZDE¯Ã&#x2020;NÃ&#x2020;AÃ¥MAMASÃ&#x2020;KAYDÃ&#x2020;YLA KULLANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ILEëRANIHRACATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZDA KULLANÃ&#x2020;LMALARÃ&#x2020;HALINDE ELDEEDILEN 44!¯NÃ&#x2020;NVARLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NEDENIYLE EÃ¥YANÃ&#x2020;NIMALATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYAPÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;~LKE ITHALATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NG~MR~KVERGISI MENÃ¥ELISAYÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GyR~YORUZ INDIRIMINDENYARARLANABILECEãI dRNEãIN 4~RKIYE¯DE~RETILEN MALÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; ~LKEMIZITERCIHEDECEãI 

4

22

EÃ¥YANÃ&#x2020;NB~NYESINEëTALYANGIRDISI KATÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥OLMASÃ&#x2020;HALINDEIHRAl KONUSU~R~N~NFABRIKAlÃ&#x2020;KÃ&#x2020;Ã¥ FIYATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N KIBUFIYATÃ&#x2020;NIlINEKhR EKLENMEMIÃ¥TIR Y~ZDE¯Ã&#x2020;NÃ&#x2020; GElMEYECEKBOYUTTAKULLANÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; HALINDEEÃ¥YA4~RKMENÃ¥ELI OLACAK Y~ZDEORANÃ&#x2020;NDAëTALYAN GIRDISIKULLANÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥ISEEÃ¥YAYA 4~RKMENÃ¥ELIDIYEMEYECEãIMIZ IlINëRAN-ENÃ¥EëSPAT"ELGESI D~ZENLENEMEYECEKTIR "ELGEMIZ IHRACATSÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDA D~ZENLENECEãIGIBI UNUTULMA IHMALYADAyZELDURUMLAR NEDENIYLEIHRACATSÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDA D~ZENLENMEMIÃ¥OLMASÃ&#x2020; YADA D~ZENLENMIÃ¥ANCAKTEKNIK NEDENLERLEITHALATlÃ&#x2020;~LKE G~MR~KIDARESINCEKABUL EDILMEMIÃ¥OLMASÃ&#x2020;HALLERINDEDE ¬3ONRADAN6ERILMIÃ¥TIR­IBARESIILE D~ZENLENEBILMEKTEDIR 6IZEIÃ¥LEMIYAPÃ&#x2020;LANBELGENIN KAYBÃ&#x2020; HASARGyRMESI lALÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020; YADAITHALATlÃ&#x2020;G~MR~ã~NBIRDAHA TALEPETMESIHALLERINDE‘KINCI .~SHADÃ&#x2020;R­IBARESIILEIKINCIKEZ D~ZENLENEBILMEKTEDIR aÃ&#x2020;KÃ&#x2020;Ã¥'~MR~KëDARESININVIZE YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;TARIHTENITIBARENALTÃ&#x2020;AY IlINDEITHALATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NG~MR~K IDARESINEBELGETESLIMEDILMIÃ¥ OLMALÃ&#x2020;DÃ&#x2020;RYOKSABELGEëRAN¯DA KABULGyRMEYECEKTIR ëRANGIBIIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NDA ITHALATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NDAHATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;SAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;R B~Y~KL~KTEOLDUãUNUBILDIãIMIZ BU~LKEYLEDÃ&#x2020;Ã¥TICARETIMIZDE KULLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZyNEMLIBIRBELGEYI DÃ&#x2020;Ã¥ TICARETINIZDEKIDESTEãINIZ'~MR~K -~Ã¥AVIRINIZD~ZENLEDIãIIlINBELGEYI SIZIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAAKLÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZDA BULUNSUNTARZÃ&#x2020;NDAyZETLEDIM 'ELECEKSAYÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDABIRBAÃ¥KA BELGEYE -ALEZYA-ENÃ¥EëSPAT "ELGESINEKUÃ¥BAKÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;BAKMAK~ZERE BOLIHRACATLARDILIYORUM¤


İNOVASYON / RAPOR

B^aa^=VkVXéaé`EaVcéÉcécYZiVnaVgéVé`aVcYé :na“aVnécYV8jb]jgWVø`Vcé:gYdöVcÉécCZl I“g`^nZB^aa^=VkVXéaé`EaVcéÉcécYZiVnaVgéWZaa^ dajøijgjaVceaVc`VehVbécYV`^Æ=VkVXéaé`HVcVn^^ ]VkVXéaé`iZYVg^`o^cX^g^cZZciZ\gVhndcjcVYZhiZ` kZHVkjcbVHVcVn^^B“hiZøVgaéöéÉcécW^ga^`iZ ÆB“]ZcY^ha^`kZIZ`cdad_^<Za^øi^gbZBZg`Zo^ÇkZ ÆHZgk^hkZ7V`ébYV7Ža\ZhZaùøW^ga^ö^Çjn\jaVbVhécé

24

Ndg`o^nVgZi^ZhcVhécYVYjnjgjhjnVeéaVc daYj#I“g`^nZÉc^c'%'(]ZYZ[aZg^YdögjaijhjcYV! <Za^øi^gbZEgd\gVbéÇ^aZI“g`hVcVn^h^c^c`“gZhZa hVöaVcVXV`#7dZ^c\!I“g`^nZNViégéb6_Vché \Za^øi^gY^ö^eaVcV\ŽgZ7dZ^c\I“g`^nZÉYZVngéXV Æ7Ža\ZhZaJjø:ö^i^bBZg`Zo^Ç`jgVXV`!VngéXV ]VnViV\Z^gZXZ`#


Æ6g"<ZÉYZ]ZYZ[^b^o'%'(ÉiZ n“oYZ(WVgV_écéVøbV`Ç

Æ'%&+Néaé6gVøiégbVkZ<Za^øi^gbZ ;VVa^nZiaZg^6gVøiégbVhéÇhdcjaVgécé YZöZgaZcY^gZcI“g`^nZù]gVXViéaVgBZXa^h^ 7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^!Æ6g"<Z ]VgXVbVaVgécéc\Vng^hV[^njgi^^]}héaV ^^cYZ`^eVnén“oYZ%!.)daYj#6ncédgVc W^gŽcXZ`^hZcZn“oYZ%!--ÉY^#7jYV! `VbjhjnaV!ŽoZahZ`iŽg“naZ!“c^kZgh^iZaZg^naZ “a`Zb^o^c6g"<ZÉnZYV]V[VoaVŽcZb kZgY^ö^c^cZcŽcZba^`VcéiéYégÇYZY^# 6g"<Z]VgXVbVaVgécécn“oYZ*)!'Éh^c^c ŽoZahZ`iŽgZa^naZ\ZgZ`aZøi^g^aY^ö^c^! 6g"<Z[VVa^nZiaZg^cYZVaéøVceZghdcZa hVnéhécéc^hZ&(,W^c`^ø^nZjaVøiéöécé WZa^giZc7“n“`Z`ø^øjcaVgéhŽnaZY^/ÆIùB daVgV`\ZgZ`aZøi^gY^ö^b^o[VVa^nZiaZgYZZaZ VaYéöébéo)iZbZajchjgYVcW^g^h^6g"<Z# vd`^n^W^a^ndgjo`^!VgVøiégbV\Za^øi^gbZ [VVa^nZiaZg^cYZcjoV`!nZc^a^`^a^`iZc nd`hjcW^g“gZi^b!h“gY“g“aZW^a^gdaVbVo# 7jVbVaV^]gVXViéaVgébéoV]ZgeaVi[dgbYV 6g"<ZÉc^cŽcZb^c^!\ZgZö^c^VcaViéndgjo# <Zi^ö^b^ohZcZ=“`“bZi^b^oYZcWj `dcjYVW^oaZgZYZhiZ`kZgbZh^c^!6g"<Z [VVa^nZiaZg^cYZWjajcVc[^gbVaVgéciZøk^` ZY^abZh^c^iVaZeZib^øi^`#=“`“bZi^b^oWj iVaZW^b^o^YZdajbaj`VgøéaVYékZ\ZZcnéa 6öjhidhVnécYVÈ6gVøiégbV!<Za^øi^gbZkZ IVhVgéb;VVa^nZiaZg^c^c9ZhiZ`aZcbZh^cZ ùa^ø`^cJn\jaVbVkZ9ZcZi^bNŽcZibZa^ö^É

nVnécaVcYé#6g"<Z[VVa^nZiaZg^cYZWjajcVXV` [^gbVaVgébéoYV]V[VoaVYZhiZ`aZcbZnZ WVøaVYé#IùBdaVgV`W^oaZgYZŽoZaa^`aZ ^]gVXViéaVgébéoécWjYZhiZ`aZgYZc VoVb^Ža“YZ[VnYVaVcVW^abZaZg^^^c \ZZcnéa:`^bVnécYV`daaVgéhékVYé`# ;^gbVaVgébéoV6g"<Z[VVa^nZiaZg^c^c ŽcZb^c^kZkZg^aZcYZhiZ`aZg^VcaViéndg! Wj`dcjYV^]gVXViéaVgébéoVYVcéøbVcaé` ]^obZi^kZg^ndgjo#7jVaéøbVaVgéc YZhiZ`aZcbZh^iVaZW^^aZ=“`“bZi^b^o^c `VeéhécéVaYéöébéoYV*%%6g"<Z*%% IVhVgébBZg`Zo^VbVhŽo“kZgb^øi^`# ÷jVcV`VYVg&-([^gbVbéoWjbZg`ZoaZg^ ViékZnVhdcVVbVnV\ZaY^#ùcøVaaV] d`YV]V[VoaVhVnéYV[^gbVbéonV`éc oVbVcYV6g"<ZbZg`ZoaZg^c^VVXV`#9^öZg iVgV[iVc!\ZaZcZ`hZa]VaZ\ZaZcI“g`^nZ ùcdkVhndckZ<^g^ø^bX^a^`=V[iVbéoécWj néa+#hécéY“oZca^ndgjo#+néaYég6g"<ZÉnZ! ùcdkVhndcÉVhV]^eé`bVnV!Wj`dcjaVgaV ^a\^a^i“b`Zh^baZg^VncéeaVi[dgbYV WjajøijgbVnV\VngZiZY^ndgjo#+". 6gVaé`ÉiVY“oZcaZcZXZ`Zi`^ca^ö^b^oYZWj néaZcVo,%W^co^nVgZi^VöégaVnVXVöéo# ùcdkVAù<!ùcdHj^i\^W^egd\gVbaVgébéoYV VncéVbVXV]^obZiZibZ`“oZgZndaVé`ié# 6gVøiégbVkZ\Za^øi^gbZ[VVa^nZiaZg^c^c W^a^c^ga^ö^c^VgiégVXV`!ideajbjcYV]V\Zc^ø `Zh^baZg^cYZ6g"<ZkZ^cdkVhndc^a\^h^ jnVcYégVXVöéo#HdcdaVgV`!VnWVøécYV Y“oZcaZY^ö^b^où]gVXViO^gkZh^Zi`^ca^ö^b^oYZ YZWj`dcjYV`^YjnVgaéaéöébéoéHVnéc 7VøWV`VcébéoVYV^aZib^ø!]Zb“a`Zb^o^c W“n“bZbdYZa^c^c6g"<ZkZùcdkVhndc iZbZa^cYZnZc^YZciVhVgaVcbVhécé!]ZbYZ nZc^a^`^a^ö^cW^g]VnViiVgoécVYŽc“øbZh^ ^^cYV]Vd`YZhiZ`aZcbZh^c^iVaZe Zib^øi^`#I“bWj\VngZiaZg^b^o^YZhiZ`aZg c^iZa^`iZ\ZaZckZg^aZgW^oaZg^^chdc YZgZXZhZk^cY^g^X^#6g"<Z[VVa^nZiaZg^c^c “a`Zb^oYZ]éo`VoVcbVhéd`ŽcZba^# cøVaaV]YV]Vd`VaéøVXV`!6g"<ZÉnZ YV]V[VoaV`VncV`V`iVgVXV`!WjhVnZYZ ]Zbn“`hZ`iZ`cdad_^a^“g“caZg^c“gZi^b kZ^]gVXViébéoYV`^eVnécéVgiégVXVöéo!]Zb YZ^]gVXViébéoéd`YV]V^aZg^hZk^nZaZgZ iVøénVXVöéo#Ç

6g"<ZW“iZh^ ')b^anVga^gVné\Zi^ Izù@!'%&+néaécV^a^ø`^c6g"<Z VgVøiégbVaVgécénVnébaVYé#7jcV\ŽgZ '%&+néaécYV6g"<Z]VgXVbVaVgéW^gŽcXZ`^ néaV`énVhaVn“oYZ&.!*VgiéøaV')b^anVg +)&b^andcIAdaYj#7jYŽcZbYZ6g"<Z ]VgXVbVaVgécéceVné\Vng^hV[^njgi^^ ]VhéaV^^cYZn“oYZ%!.)daYj#6g"<Z ]VgXVbVaVgécéc'%&+néaécYVn“oYZ)+!,Éh^ bVa^kZbVa^dabVnVcø^g`ZiaZgiVgV[écYVc [^cVchZZY^a^g`ZcWjcjn“oYZ(*!&^aZ\ZcZa YZkaZi!n“oYZ&)!)^aZn“`hZ`ŽögZi^b!n“oYZ (!,^aZnjgiYéøé`VncV`aVgkZn“oYZ%!&^aZ njgi^^Y^öZg`VncV`aVgiV`^eZii^# IVboVbVcZøYZöZg^IO:X^ch^cYZc '%&+néaécYVideaVb&(+W^c.*(`^ø^ 6g"<ZeZghdcZa^daVgV`Vaéøié#7^gŽcXZ`^ néaV\ŽgZIO:X^ch^cYZc6g"<ZeZghdcZa^ hVnéhécYV`^Vgiéøn“oYZ&'daYj#6g"<Z eZghdcZa^c^chZ`iŽgaZg^i^WVgé^aZYVöéaébécV WV`éaYéöécYV^hZ!IO:X^ch^cYZcideaVb 6g"<ZeZghdcZa^c^c'%&+néaécYVn“oYZ*(ɓ bVa^kZbVa^dabVnVcø^g`ZiaZgYZ!n“oYZ (-!)ɓn“`hZ`ŽögZi^bYZkZn“oYZ-!+Éhé^hZ `VgVbVXédabVnVc`jgjajøaVgécYVYV]^a ZY^aY^ö^\ZcZaYZkaZihZ`iŽg“cYZnZgVaYé# IO:X^ch^cYZc`VYéc6g"<ZeZghdcZahVnéhé! )(W^c)-`^ø^^aZideaVb6g"<ZeZghdcZa hVnéhécécn“oYZ(&!)ɓc“dajøijgYj#IO: X^ch^cYZc`VYéc6g"<ZeZghdcZadgVcébVa^ kZbVa^dabVnVcø^g`ZiaZgYZn“oYZ')!(! \ZcZaYZkaZiiZn“oYZ'+!-!n“`hZ`ŽögZi^bYZ ^hZn“oYZ)'!(daYj#

25


İNOVASYON / RAPOR

IZhaVZaZ`ig^`a^I>G HZb^Én^iVcéiié IZhaVcéc`jgjXjhj:adcBjh`bZgV`aVWZ`aZcZc ZaZ`ig^`a^I>GIZhaVHZb^n^&+@VhébÉYViVcéiié# IZhaVcéciVhVgébViŽanZh^c^cVg`VhécYV`^jV` ]Vc\VgécYV\ZgZ`aZøi^g^aZcaVchbVcZi`^ca^ö^cYZ[^nVié Vé`aVcbVnVcIZhaVHZb^c^cWVøaVc\é[^nVié&*%W^c YdaVgdaVXV`#6cXV`Wj[^nVi!)-%`^adbZigZbZco^aa^ kZgh^ndcj^^c\ZZga^#-%%`^adbZigZbZco^aZhV]^e kZgh^ndc^hZ&-%W^cYdaVgdaVXV`#IZhaVHZb^c^cŽoZa kZgh^ndcj^hZ'%%W^cYdaVgYVchViéøVhjcjaVXV`#

26


İNOVASYON / TÜRKİYE TASARIM HAFTASI

7UN7DVDU×P× dünya vitrininde (NRQRPL%DNDQOÖæÖYH7å0LãELUOLæLQGHG]HQOHQHQ'HVLJQ:HHN7XUNH\´7DVDUÖPÖQ3RWDQVL\HOLµWHPDVÖ\ODJHUoHNOHãWL(WNLQOLNWH\HUOLYH\DEDQFÖNRQXãPDFÖWDVDUÖPRILVL\HU DOGÖ(WNLQOLNNDSVDPÖQGD]L\DUHWHGLOHELOHFHNVHUJLOHUYHHQVWDODV\RQODULVHIDUNOÖGLVLSOLQOHUGHQ7UNYHXOXVODUDUDVÖVDQDWoÖODUÖYHWDVDUÖPFÖODUÖDæÖUODGÖ

D 28

esign Week Turkey (TürKIYE4ASARÆM (AFTASÆ %KONO-

MI"AKANLÆãÆVE4~RKIYE ëHRACATlÆLAR-ECLISI 4ë- IåBIRLIãINDEBAåLADÆ +ONFERANSLAR SERGILERVE

ATyLYELERLETASARÆMÆNFARKLÆ DISIPLINLERINIBULUåTURAN Design Week Turkey KAPSAMÆNDATASARÆMCÆLA-

RÆN TASARÆMOFISLERININ SANATlÆLARÆN ~NIVERSITELERIN TASARÆMOKULLARÆNÆN TASARÆMPLATFORMLARÆNÆN


lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;4~RKIYENIN FARKLÃ&#x2020;~NIVERSITELERINDEN GENlTASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;VE YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDANDAVETEDILEN TASARÃ&#x2020;MyãRENCILERINI FARKLÃ&#x2020;DISIPLINLER~ZERINE lALÃ&#x2020;Ã¥ANTASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;ORTAK BIRPLATFORMDABULUÃ¥TURDU$ESIGN7EEK4URKEY BUYÃ&#x2020;LKONUK~LKEOLARAK &INLANDIYA¯YÃ&#x2020;AãÃ&#x2020;RLADÃ&#x2020; +ATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LAR&INLANDIYANÃ&#x2020;N TASARÃ&#x2020;MK~LT~R~VEyZG~N TASARÃ&#x2020;MHIKhYELERINIKyKL~ KURUMVEMARKALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N TEMSILCILERINDENDINLEDI $ESIGN7EEK4URKEY¯DE YERLIVEYABANCÃ&#x2020;KONUÃ¥MACÃ&#x2020; TASARÃ&#x2020;MOFISI VEBIREYSELTASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARLA ATyLYEDESERGILERIVE yZELHAZÃ&#x2020;RLANANENSTALASYONLARÃ&#x2020;ILEETKINLIKTEYER ALMAFÃ&#x2020;RSATÃ&#x2020;BULDU

Design Turkey ödülleri sahiplerini buldu

SERGILERIVEETKINLIãEyZEL HAZÃ&#x2020;RLANMÃ&#x2020;Ã¥ENSTALASYONLARÃ&#x2020;YERALDÃ&#x2020;4~RKTASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020; D~NYAYATANÃ&#x2020;TMAKVETASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NREKABETlI~ST~NL~ãE SAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;KATKÃ&#x2020;YAVURGU YAPMAKAMACÃ&#x2020;YLAD~ZENLENEN4~RKIYE4ASARÃ&#x2020;M (AFTASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NIKINCIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA ETKINLIKLER4ASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;N 0OTANSIYELITEMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; G~NDEMETAÃ¥Ã&#x2020;YARAKTASARÃ&#x2020;MVEIÃ¥D~NYASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BIR ARAYAGETIRDI%ND~STRIYEL TASARÃ&#x2020;M MODA GyRSEL ILETIÃ¥IMTASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020; MIMARI GIBIBIRlOKALANDAD~NYACA~NL~ISIMLERINPANEL VEKONFERANSLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IlEREN KAPSAMLÃ&#x2020;PROGRAMÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020; SÃ&#x2020;RATASARÃ&#x2020;MTUTKUNLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N UZMANISIMLERLEINTERAKTIF

SOHBETLERGERlEKLEÃ¥TIRDIãI $ESIGN4ALKSBUSENENIN YENILIKLERINDENOLDU$ESIGN7EEK4URKEY TASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NG~C~KONUSUNDAFARKÃ&#x2020;NDALÃ&#x2020;KSAãLAMAK TASARÃ&#x2020;M K~LT~R~N~G~lLENDIRMEK 4~RKTASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;D~NYAYATANÃ&#x2020;TMAKVEG~N~M~ZDEEKONOMIKKALKÃ&#x2020;NMANÃ&#x2020;N SAãLAMTEMELLERINDENBIRI OLARAKTASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NPOTANSIYELINIVURGULAMAKAMACÃ&#x2020;NÃ&#x2020; TAÃ¥Ã&#x2020;DÃ&#x2020;$ESIGN7EEK4URKEYKAPSAMÃ&#x2020;NDAZIYARET EDILEBILECEKSERGILERVE ENSTALASYONLARISEFARKLÃ&#x2020; DISIPLINLERDEN4~RKVE ULUSLARARASÃ&#x2020;SANATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;VE TASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;AãÃ&#x2020;RLADÃ&#x2020; 4ASARÃ&#x2020;MlERlEVESINDED~ZENLENENATyLYE

4~RKIYE4ASARÃ&#x2020;M (AFTASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NAlÃ&#x2020;LÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; 4ë- VE%4-+IÃ¥BIRLIãIILE D~ZENLENEN INOVASYON VEMARKALAÃ¥MAALANÃ&#x2020;NDA 4~RKIYENINENB~Y~KyD~L ORGANIZASYONLARÃ&#x2020;NDANBIRI OLAN$ESIGN4URKEY%ND~STRIYELdD~LLERIBEÃ¥INCI KEZSAHIPLERINIBULDU $ESIGN4URKEY%ND~STRIYEL4ASARÃ&#x2020;M9ARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;dD~LLERI +AVRAMSAL 4ASARÃ&#x2020;M ëYI4ASARÃ&#x2020;MVE eST~N4ASARÃ&#x2020;MOLMAK ~ZERETOPLAMKATEGORIDE SEKTyREYyNELIK~R~N TASARLAYANTASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;YA VERILDI4OPLAMTASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;YAVERILENeST~N4ASARÃ&#x2020;M dD~LLERI¯NI¯~N~!RlELIK ¯SINI+OLEKSIYON-OBILYA IlIN~R~NTASARLAYANLAR ALDÃ&#x2020;äIÃ¥ECAM ëNTEMA

VE'/-¯ATASARLANAN ~R~NLEREISEBIREReST~N 4ASARÃ&#x2020;MdD~L~VERILDI 4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020;"~Y~KEKÃ¥I $ESIGN4URKEY%ND~STRIYEL4ASARÃ&#x2020;M9ARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;N YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NAKADARIKIYÃ&#x2020;LDA BIRGERlEKLEÃ¥TIRILIRKEN ITIBARÃ&#x2020;YLAHERSENE GERlEKLEÃ¥TIRILDIãINEDE DEãINEREK¬"UNEDENLE BAÃ¥VURUSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAD~Ã¥~Ã¥ OLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BEKLIYORDUKAMA D~Ã¥~Ã¥lOKSÃ&#x2020;NÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;GERlEKLEÃ¥TI'ElENSENEBAÃ¥VURU ALÃ&#x2020;NÃ&#x2020;RKENBUSENEBAÃ¥VURUYAULAÃ¥TÃ&#x2020;K"IZLERIlOK MEMNUNEDENBIRGELIÃ¥ME DEKAVRAMSALTASARÃ&#x2020;MBAÃ¥VURULARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N¯DEN¯E Y~KSELMIÃ¥OLMASÃ&#x2020;­DEDI

ðISBDBUmÃ&#x2030;MBSÃ&#x2030;O ZBOÃ&#x2030;OEBZÃ&#x2030;[ %KONOMI"AKANÃ&#x2020;.IHAT :EYBEKCI %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;VE4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2020;LAR -ECLISI 4ë- IÃ¥BIRLIãINDE,~TFI+Ã&#x2020;RDAR+ONGRE -ERKEZINDED~ZENLENEN 4~RKIYE4ASARÃ&#x2020;M(AFTASÃ&#x2020; KAPSAMÃ&#x2020;NDAYAPÃ&#x2020;LAN$ESIGN4URKEY%ND~STRIYEL4ASARÃ&#x2020;MdD~LLERI TyRENINEKATÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;:EYBEKCI 4ë-IN 4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET"~Y~KEKÃ¥ININBAÃ¥KANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;DyNEMINDETASARÃ&#x2020;M VEINOVASYONEKOSISTEMINI CANLANDÃ&#x2020;RANPEKlOK ETKINLIãIHAYATAGElIRDIãINI BELIRTEREK IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;N YAPÃ&#x2020;LANT~MFAYDALÃ&#x2020;lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NFARKÃ&#x2020;NDAOLDUãUNU SyYLEDI

Türkiye ile ilgili EFGBZBOÃ&#x2030;MEÃ&#x2030;MBS 4~RKIYEEKONOMISINDEKI IYILEÃ¥MELERNEDENIYLEBIRlOKULUSLARARASÃ&#x2020;KREDIDERECELENDIRMEKURULUÃ¥UNUN PROJEKSIYONLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;G~NCEL29


Ä°NOVASYON / TÃ&#x153;RKÄ°YE TASARIM HAFTASI NÄ°HAT ZEYBEKCÄ° Ekonomi Bakanı

"Maraton ve uzun mesafe yarıÅ&#x;ları gibi herkes yarıÅ&#x;ı bitiriyor ama madalya ilk 3'e veriliyor. O yüzden bilgiyi ve tasarımı satın alan deÄ&#x;il, üreten bir ülke olmalıyız."

OLANBIR~LKEOLMALÃ&#x2020;IFADELERINIKULLANDÃ&#x2020; 4~RKIYENINGELINENNOKTADAFASON~RETIMMERKEZI OLMAKISTEMEDIãINIIFADE EDEN:EYBEKCI !RTÃ&#x2020;K ByYLEDEVAMEDEMEYIZ -ARATONVEUZUNMESAFE YARÃ&#x2020;Ã¥LARÃ&#x2020;GIBIHERKESYARÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; BITIRIYORAMAMADALYAILK EVERILIYOR/Y~ZDEN BILGIYI TASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;SATÃ&#x2020;NALAN DEãIL ~RETENBIR~LKE OLMALÃ&#x2020;YÃ&#x2020;ZDIYEKONUÃ¥TU (~K~METIN4EMMUZ 0AZARTESIDA"AKANLAR+URULUTOPLANTÃ&#x2020;SÃ&#x2020; SONRASÃ&#x2020;9Ã&#x2020;LÃ&#x2020;ëHRACAT 3EFERBERLIãINIAlÃ&#x2020;KLAMAYÃ&#x2020; PLANLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AlÃ&#x2020;KLAYAN:EYBEKCI HAINDARBEGIRIÃ¥IMI GERlEKLEÃ¥MESEYDIIHRACAT SEFERBERLIãININDAHAERKEN AlÃ&#x2020;KLANACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDETTI

#VTBCÃ&#x2030;SJéJ PSNBO ZFUJéUJSNFLHJCJ %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N

LEDIãINIBELIRTEN:EYBEKCI 4~RKIYEEKONOMISININ ~RETKENBIRH~VIYETKAZANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDETTI :EYBEKCI Ã¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI $~NYADAíTANEKREDI DERECELENDIRMEKURULUÃ¥UVAR"UKURULUÃ¥LAR 4~RKIYENINBUSENEKI EKONOMIPERFORMANSÃ&#x2020;YLA ILGILIBAZÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; BAZÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; DEFAIYILEÃ¥TIRMEYAPTÃ&#x2020;LAR dNGyR~LERINIYENILEDILER 9ANI4~RKIYEILEILGILI DEFAYANÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;LAR9INETUTTURAMAYACAKLAR +ASÃ&#x2020;MSONU ITIBARÃ&#x2020;YLATAHMINLERINIBIR DAHAYENILEYECEKLER dYLEBIR4~RKIYEDEN BAHSEDIYORUZKIBUSENENINILKYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAY~ZDE B~Y~M~Ã¥VEBUNUN Y~ZDE SINIDOãRUDAN IHRACATTANSAãLAMÃ&#x2020;Ã¥OLAN YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARLABERABERY~ZDE 30

 UNUDEãERANLAMÃ&#x2020;NDA HER~LKENINKEÃ¥KEBENIM DEByYLEB~Y~MEMOLSA DIYECEãIBIRVASÃ&#x2020;FLAELDE ETMIÃ¥OLANBIR~LKEDEN BAHSEDIYORUZ

Madalya ilk 3'e veriliyor 4~RKIYENINB~Y~MESIYLE ~NC~lEYREKTEGEREK /%#$GEREKSE' ~LKELERIARASÃ&#x2020;NDABIRINCI OLACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEYEN:EYBEKCI $yRD~NC~lEYREKLE BERABERYÃ&#x2020;LSONUITIBARÃ&#x2020;YLA D~NYADAILKDEVEYATE OLACAKOLANBIR~LKEDEN BAHSEDIYORUZ9ANIBU KADARKABÃ&#x2020;NASÃ&#x2020;ãMAYAN ~LKENINIHTIYACÃ&#x2020;OLANTEK BIRÃ¥EYVARDÃ&#x2020;R4~RKIYE ARTÃ&#x2020;KT~KETIMALÃ&#x2020;Ã¥KANLÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRLEYEN DAãÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MVE T~KETIMKANALLARÃ&#x2020;NAHAKIM

YÃ&#x2020;LLARDÃ&#x2020;R4ë-TARAFÃ&#x2020;NDAN BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;BULUNANTASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;BIRYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NAYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; EãITIMEYOLLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ANÃ&#x2020;MSATAN:EYBEKCI GyREVE GELDIãIDyNEMDEOLAN BUSAYÃ&#x2020;YÃ&#x2020;AlÃ&#x2020;KARMA TALIMATÃ&#x2020;VERDIãINISyYLEDI :EYBEKCI !RKADAÃ¥LARÃ&#x2020;MA TALIMATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDÃ&#x2020;R GElENHAFTADADEDIãIMGIBIBUNU NEYAPÃ&#x2020;NNEEDINE lÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;N3ENEYEE lÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;N ElÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;N"U ARKADAÃ¥LARÃ&#x2020;NTANESINDENTANESAãLAMYENILIK lÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YORSA TANESINDEN TANElÃ&#x2020;KAR"USABÃ&#x2020;RIÃ¥I ORMANYETIÃ¥TIRMEKGIBI DIYEKONUÃ¥TU

(FOmMFS ZÃ&#x2030;MEÃ&#x2030;[MBSB V[BOÃ&#x2030;O $EVLETELIYLETASARÃ&#x2020;MVE BILGI~RETIMININSAãLANAMAYACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEYEN :EYBEKCI DEVLETINTASARÃ&#x2020;M VEINOVASYONUNSADECEALT


yãRENSINLER4AKLITTEN TASARÃ&#x2020;MAGElMEYIyãRENSINLERa~NK~BILIYORUZKI TASARÃ&#x2020;M ~R~NLERINKATMA DEãERINIARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;CÃ&#x2020;G~lL~BIR ETKIDIR­DIYEKONUÃ¥TU "~Y~KEKÃ¥I SONBIRYÃ&#x2020;LDA IHRACATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N4ë-VASÃ&#x2020;TASÃ&#x2020;YLATASARÃ&#x2020;MMERKEZI AlTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YADABAÃ¥VURUDA BULUNDUãUNUSyYLEDI3ON DyNEMDETASARÃ&#x2020;MVEIHRACATADAIRDIãERKONULARDA GyR~LMEMIÃ¥DESTEKLERIN HAYATAGElIRILDIãINIDE 5BTBSÃ&#x2030;NBQBSB HATÃ&#x2020;RLATAN"~Y~KEKÃ¥I IBSDBNBLUBO ¬"IRLIKLERIMIZYÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;R mFLJONFZJO ~N~ZERINDETASARÃ&#x2020;M 4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET YARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;D~ZENLEDI "~Y~KEKÃ¥I BIRINSANÃ&#x2020;N G~NDEORTALAMANESNE "URADADAFINALISTLERIN TASARÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SERGILIYORUZ GyRD~ã~N~VEBUNLARÃ&#x2020;N 4ASARÃ&#x2020;MALANÃ&#x2020;NDAISTIHTASARÃ&#x2020;MAKONUOLDUãUNA IÃ¥ARETETTI"~Y~KEKÃ¥I ¬"IZ DAMEDILENLERVETASARÃ&#x2020;M MERKEZIAlANFIRMALARIlIN ~RETICILERIVEIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; MUAZZAMDEVLETDESTEKTASARÃ&#x2020;MAYyNLENDIRMEK ISTIYORUZ"UKONUDAlALÃ&#x2020;Ã¥- LERIVARaALÃ&#x2020;Ã¥MALARVE DESTEKLERILESONYÃ&#x2020;LDA MALARYAPSÃ&#x2020;NLARISTIYORUZ Y~ZDEARTARAKYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;K 4ASARÃ&#x2020;MAPARAHARCAMAYÃ&#x2020; YAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VEDESTEKLEYEBILECEãINIKAYDETTI :EYBEKCI -EMURLABU IÃ¥OLMAZa~NK~ONUNAY SONUNDAALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MAAÃ¥Ã&#x2020;BELLI 'ENlLER SIZLEREDIYORUM KIyNSÃ&#x2020;RALARAYAKLAÃ¥Ã&#x2020;N HEYECANÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;KAYBETMEYIN 'ENlLER YÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ZLARAUZANÃ&#x2020;N "ILIYORUMYETIÃ¥EMEYECEKSINIZAMAHEPBERABER Y~KSELECEãIZ GyRECEKSINIZIFADELERINIKULLANDÃ&#x2020;

MEHMET BÃ&#x153;YÃ&#x153;KEKÅ&#x17E;Ä° TÄ°M BaÅ&#x;kanı

â&#x20AC;&#x153;Biz üreticileri ve ihracatçıları tasarıma yönlendirmek istiyoruz. Bu konuda çalıÅ&#x;malar yapsınlar istiyoruz. Tasarıma para harcamayı öÄ&#x;rensinler. Taklitten tasarıma geçmeyi öÄ&#x;rensinler."

BINIAÃ¥ANEND~STRIYEL TASARÃ&#x2020;MBAÃ¥VURULARÃ&#x2020; BINLEREBINLEREULAÃ¥ACAK4~MTASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; MEDENIYETIMIZEVE EKONOMIMIZEILHAMVERICI KATKÃ&#x2020;LARYAPMAYADAVET EDECEK­DEDI

5SFOE"MBOÃ&#x2030;OEB zON[EFLJTF[POVO UBTBSÃ&#x2030;NMBSÃ&#x2030;TFSHJMFOEJ Design Week Turkey KAPSAMÃ&#x2020;NDAYERALAN 4RENDALANÃ&#x2020;NDA íSEZONUNDAIlMEKAN TASARÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NDAyNElÃ&#x2020;KAN TRENDLERSERGILENDI4REND ALANÃ&#x2020;NDAHERÃ¥EYINEN FAZLABOYUTVEYANSÃ&#x2020;MADA OLDUãUVE-OREISMORE MOTTOSUYLATASARLANAN MAKSIMALIZM NOSTAJININ IKONIKTASARÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N FUTURISTIKOBJELERLEBULUÃ¥-

TUãU2ETROí&UTURIZM GERI DyN~Ã¥~M ALTERNATIFTARÃ&#x2020;M VEDOãAM~HENDISLIãININ TASARÃ&#x2020;MDABULUÃ¥TUãU%KOí "IOVEFORMLARÃ&#x2020;NBOZULDUãU MALZEMENINUCUZPAHALÃ&#x2020;KAVRAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBIRBIRINE KARÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;0UNKSTANTLARÃ&#x2020; BULUNUYOR

Workshoplarda LFOEJBZBLLBCÃ&#x2030;OÃ&#x2030; UBTBSMBNBLNNLO $ESIGN7EEK4URKEYILE "ENOLSAYDÃ&#x2020;MBUAYAKKABÃ&#x2020;YÃ&#x2020;ByYLETASARLARDÃ&#x2020;M DIYENZIYARETlILERINHAYALI DEGERlEKOLUYOR%TKINLIK KAPSAMÃ&#x2020;NDAKURULANAYAKKABÃ&#x2020;TASARÃ&#x2020;MATyLYESINDE KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARA KENDIHAYAL D~NYASÃ&#x2020;VETASARÃ&#x2020;MBECERISIDOãRULTUSUNDAKENDI AYAKKABÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;TASARLAMA AYRÃ&#x2020;CALÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;DASUNULDU 31


İNOVASYON / TÜRKİYE TASARIM HAFTASI

Finlandiya Günü Türkiye 7DVDU×P+DIWDV×·QGD

)LQODQGL\D*QKL]PHWWDVDUÖPÖLQRYDV\RQPDUND\|QHWLPLWDVDUÖPÖQ'1$·VÖYHUQ WDVDUÖPÖJLELNRQXODUGDLOJLoHNLFLNRQXãPDFÖODUÖQNDWÖOGÖæÖ\RæXQELUSURJUDPODWDVDUÖP WXWNXQODUÖ\ODEXOXãWX

F

INLANDIYABAãÆMSÆZLÆãÆNÆN¯~NC~ YÆLÆNÆëSTANBUL¯DA ,~TFI+ÆRDAR+ONGRE VE3ERGI3ARAYƯNDA4~RKIYE 4ASARÆM(AFTASÆKAPSAMÆNDAD~ZENLENEN&INLANDIYA '~N~YLEKUTLADÆ&INLANDIYA4ASARÆMÆNÆNyNDE GELENISIMLERI &INLANDIYA '~N~¯NDEHIZMETTASARÆMÆ INOVASYON MARKAYyNETIMI TASARÆMÆN$.!¯SÆVE~R~N TASARÆMÆGIBIKONULARDA ILGIlEKICIKONUåMACÆLARÆN KATÆLDÆãÆYOãUNBIRPROG32

RAMLATASARÆMTUTKUNLARÆYLA BULUåTU&INLANDIYA'~N~ PROGRAMÆNDA-ETSA7OOD +/.% 0ENTAGON$ESIGN &ISKARS )SKU (ALTON -ERIVAARAGIBI&INLANDIYA¯NÆN yNDEGELENåIRKETLERINDEN TEMSILCILERININKATÆLDÆãÆ SEMINER PANEL TASARÆM SOHBETLERIVEATyLYELERYER ALDÆ&INLANDIYA¯DAyZELSEKTyRVEKAMUDAKIORGANIZASYONLARÆNTASARÆMÆNG~C~N~ KULLANARAKNASÆLKENDIPERFORMANSLARÆNÆ ~RETIMLERINI VEM~åTERIMEMNUNIYETINI

DAHAIYIHALEGETIREBILDIãI TARTÆåÆLDÆ&INLANDIYALÆVE 4~RKFIRMALARARASÆNDA SAãLÆKTEKNOLOJILERI KONSEPT TASARÆMÆ )#4 EãITIMVETEMIZTEKNOLOJILERGIBIBIRlOK SEKTyRDE""GyR~åMELER DEGERlEKLEåTI

Finlandiya, inovasyon WFUBTBSÉNEBzOFmÉLBO CJSMLF 4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI 4ë- "AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI 4~RKIYENIN&INLANDIYAILE MILYARDOLAR

SEVIYESINDEOLANTOPLAM TICARETHACMININNEREDEYSEYÆLDÆRDEãIåMEDIãINI SyYLEDI"~Y~KEKåI 4~RKIYE 4ASARÆM(AFTASÆKAPSAMÆNDAD~ZENLENEN&INLANDIYA '~N~NDEYAPTÆãÆKONUåMADA 4ë-OLARAK MILYON KIåIYEISTIHDAMSAãLAYAN BINFIRMANÆNTEMSILCISIOLDUKLARÆNÆBILDIRDI"~Y~KEKåI !MACÆMÆZ IHRACATÆMÆZÆ KALÆCÆVES~RD~R~LEBILIRBIR åEKILDEARTÆRMAK(EMDAHA FAZLAIHRAlETMEKISTIYORUZ HEMDEDAHAKALITELIBIRIH-


RACATKOMPOZISYONUNAULAÃ¥MAYÃ&#x2020;HEDEFLIYORUZ9ENILIKlI VEKATMADEãERIY~KSEK ~R~NLERINIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAKI PAYÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RMAKlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NTEMELINIOLUÃ¥TURUYOR DIYEKONUÃ¥TU!Rí'E INOVASYON TASARÃ&#x2020;MVEMARKA OLMAK~ZEREPARAMETREYI KENDILERINEREHBEREDINDIKLERINIBELIRTEN"~Y~KEKÃ¥I MARKABILINCINITABANA YAYABILMEKADÃ&#x2020;NA-AYÃ&#x2020;S AYÃ&#x2020;NDA-ARKA4~RKIYE ETKINLIãINIGERlEKLEÃ¥TIRDIKLERINIKAYDETTI4~RKIYE4ASARÃ&#x2020;M(AFTASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N TASARÃ&#x2020;M ANLAYÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020;TOPLUMUNDAHA GENIÃ¥KITLELERINEULAÃ¥TÃ&#x2020;RMA HEDEFITAÃ¥Ã&#x2020;DÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VURGULAYAN "~Y~KEKÃ¥I 4ASARÃ&#x2020;MMARKALAÃ¥MAMÃ&#x2020;ZAKATKÃ&#x2020;SAãLÃ&#x2020;YOR INOVASYONILETASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;AYNÃ&#x2020; POTADAERITIYORUZ4~MBU ALANLARDABAÃ¥ARÃ&#x2020;YAULAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥ ~LKEVEFIRMALARÃ&#x2020;YAKÃ&#x2020;NDANINCELIYORUZ"AÃ¥ARÃ&#x2020; yRNEKLERINIMODELOLARAK ALÃ&#x2020;YOR ~LKELERLEHERALANDA ILIÃ¥KILERIMIZIGELIÃ¥TIREREK BILGININKARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;PAYLAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLÃ&#x2020;YORUZÃ¥EKLINDE KONUÃ¥TU%TKINLIãINIKINCI G~N~N~N&INLANDIYA'~N~ OLARAKD~ZENLENMESININDE IKI~LKEARASÃ&#x2020;NDABIRBILGI

MARKKU KEINANEN Finlandiya Devlet MüsteÅ&#x;arı "Türkiye ileri teknoloji, tasarım ve saÄ&#x;lık teknolojileri gibi çeÅ&#x;itli alanlarda Finlandiyalı Å&#x;irketlerin ilgisi çekiyor."

PAIVI KAIRAMO Finlandiya Türkiye Büyükelçisi "Finlandiya'nın zaman yeni pazarlar, partnerler arayıÅ&#x;ında. Türk tasarımını tüm boyutlarıyla tanımak istiyoruz."

KyPR~S~KURMAAMACÃ&#x2020;TAÃ¥Ã&#x2020;DÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDEDEN"~Y~KEKÃ¥I Ã¥yYLEDEVAMETTI¬9ENILIKlILIK~RETIMIN ~RETIM KATMADEãERLIIHRACATÃ&#x2020;N KATMADEãERLIIHRACATDA B~Y~MENINOLMAZSAOLMAZÃ&#x2020;9ENILIKlILIKK~LT~R~N~ IlSELLEÃ¥TIREN~LKELER DAHA SAãLÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;VEKALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;B~Y~YOR "U~LKELERINBIRTANESIDE &INLANDIYA&INLANDIYA INOVASYONVETASARÃ&#x2020;MDA yNElÃ&#x2020;KANBIR~LKE+~RESEL lAPTAYAPÃ&#x2020;LANlALÃ&#x2020;Ã¥MALAR BUGERlEãIGyZLERyN~NE SERIYOR

'JOMBOEJZBJMFEÃ&#x2030;é UJDBSFUJNJ[EFZÃ&#x2030;MEB zOFNMJCJSNFTBGFLBU FEFNFEJL -EHMET"~Y~KEKÃ¥I %YL~LDE$~NYA%KONOMIK &ORUMUNUNHAZÃ&#x2020;RLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;+~RESEL2EKABETlILIK 2APORUNDA &INLANDIYANÃ&#x2020;N ~LKEARASÃ&#x2020;NDAUNCU OLDUãUNU (AZIRANAYÃ&#x2020;NDAYAYÃ&#x2020;MLANAN+~RESEL ëNOVASYON%NDEKSINDEISE INCISÃ&#x2020;RADAYERALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BELIRTEREK &INLANDIYANÃ&#x2020;N BAÃ¥ARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;-ILLIëNOVASYON 3ISTEMINEBORlLUOLDU-

ãUNUSyYLEDI"~Y~KEKÃ¥I !"$ ëNGILTERE !LMANYA *APONYAGIBIBIRlOK~LKEBU SISTEMIHAYATAGElIRMEYE lALÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;!NCAKPROJENINEN BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;UYGULAMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; &INLANDIYADAGyR~YORUZ "UBAÃ¥ARÃ&#x2020;DASANAYIí~NIVERSITEIÃ¥BIRLIãININPAYÃ&#x2020;OLDUKlAY~KSEKDIYEKONUÃ¥TU %TKINLIãIN~l~NC~G~N~NDE &INLANDIYALÃ&#x2020;MISAFIRLERILE SAHAZIYARETLERIGERlEKLEÃ¥TIRECEKLERINI !RlELIKVE äIÃ¥ECAMGIBIyNEMLIFIRMALARÃ&#x2020;N~RETIMTESISLERINDE BILGIVEDENEYIMPAYLAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020; YAPACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ANLATAN"~Y~KEKÃ¥I &INLANDIYAILEDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETIMIZDESONYÃ&#x2020;LDA MAALESEFyNEMLIBIRMESAFE KATEDEMEDIK MILYAR DOLARSEVIYESINDEKITOPLAM TICARETHACMIMIZNEREDEYSE YÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;RDEãIÃ¥MEDIDEDI

5SLUBTBSÃ&#x2030;NÃ&#x2030;OEBLJ [FOHJOHFMFOFçJUN CPZVUMBSÃ&#x2030;ZMBUBOÃ&#x2030;NBL JTUJZPSV[ &INLANDIYANÃ&#x2020;N4~RKIYE "~Y~KELlISI0AIVI+AIRAMO DA4~RKIYE4ASARÃ&#x2020;M(AFTASÃ&#x2020; ARACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;YLA&INLANDIYANÃ&#x2020;N BAãÃ&#x2020;MSÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BURADADAKUTLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HATÃ&#x2020;RLATTÃ&#x2020;+AIRAMO &INLANDIYANÃ&#x2020;NHERZAMAN YENIPAZARLAR PARTNERLERVE lyZ~MLERARAYÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAOLDUãUNUBELIRTEREK 4~RKTASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NDAKIZENGINGELENEãI T~MBOYUTLARÃ&#x2020;YLATANÃ&#x2020;MAK ISTIYORUZDEDI&INLANDIYA $Ã&#x2020;Ã¥%KONOMIKëLIÃ¥KILERDEN 3ORUMLU$EVLET-~STEÃ¥ARÃ&#x2020;-ARKKU+EINANENISE 4~RKIYENIN D~NYANÃ&#x2020;N NCIB~Y~KEKONOMISIVE !"NINENB~Y~KINCITICARIORTAãÃ&#x2020;OLARAK&INLANDIYALÃ&#x2020; Ã¥IRKETLERIlINBIRlOKFÃ&#x2020;RSAT SUNDUãUNUKAYDETTI 33


Ä°NOVASYON / TÃ&#x153;RKÄ°YE TASARIM HAFTASI

%SKIíEHIRLI ~NIVERSITE yëRENCISI #EMdZKANÃ&#x2020;N HURDALARDAN YAPTÃ&#x2020;ëÃ&#x2020;AT HEYKELI VE3ELlUK 9Ã&#x2020;LMAZ¯Ã&#x2020;N HURDALARDAN YAPTÃ&#x2020;ëÃ&#x2020;ASLAN HEYKELI4ASARÃ&#x2020;M (AFTASÃ&#x2020;¯NDAEN lOKILGIGyREN ~R~NLERDEN OLDU 34


%TKINLIKTE SERGILENEN TASARÃ&#x2020;MLAR KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;N YOëUNILGISINI GyRD~

35


İNOVASYON / TÜRKİYE TASARIM HAFTASI

SERGİLER

7UN7DVDU×P×Q×Q Genetik .RGODU×

4~RKZANAATVESANATK~LT~R~N~NYARATTÇäÇZENGINLIK G~lL~4~RKSANAYISIVEYARATÇCÇ4~RK TASARÇMCÇLARÇNÇNELINDEEæSIZ~R~NLEREDyN~æ~YOR$yN~æENBU~R~NLER ¬4~RK4ASARÇMÇNÇN­GENETIK KODLARÇNÇOLUæTURUYORVEGELECEKTEKITASARÇMCÇLARAILHAMVERIYOR3ERGI DyN~æEN~R~NLERINSElKIN BIRDERLEMESINDENOLUæANyZELBIRKOLEKSIYON+OLEKSIYON ZIYARETlILERE4~RKK~LT~R~NEAITOBJELERIN ~NL~TASARÇMCÇLARTARAFÇNDANYENIDENTASARLANDÇäÇNDAFARKLÇLAæARAKGLOBALTASARÇMD~NYASÇNDANASÇL yNElÇKTÇäÇNÇGyZLERyN~NESERDI 36


$QDYDWDQ×0LG\DW WDQ Telkari -ARDIN!RTUKLUeNIVERSITESI-IDYAT -ESLEK9~KSEKOKULU+UYUMCULUKVE4AKÇ 4ASARÇMÇPROGRAMÇNÇNICRAETTIäISANATÇN KONUSUOLANALTÇNVEG~M~æTAKÇDA DEäIæIKS~SLEMEVEDESENLERLEIæLEME SANATÇOLAN4ELKARIY~ZYÇLLARDÇR -ARDIN VE-IDYAT¯LAyZDEæLEæENVEASÇLKAYNAäÇ -EZOPOTAMYAOLUPBURALARDAN5ZAK $OäUVE!VRUPA¯YAYAYÇLANBIRSANAT ®¯4ELKARI¯¯NINYOKOLMAYAY~ZTUTMUæ POTANSIYELINIG~NY~Z~NElÇKARTMAK HEDEFIYLEyäRENCILERINTASARLADÇäÇ VE~RETTIäIKyKL~GElMIæTENMODERN GELECEäEG~M~æELIæI~R~NLERI4~RKIYE 4ASARÇM(AFTASǯNDASERGILENDI

(QGVWULūoLQ *HOHFHʖLQ6HQDU\RODU× /$4e%ND~STRIeR~NLERI4ASARÇMÇByL~M~ SONSÇNÇFST~DYOSU MEZUNIYETTENyNCE yäRENCILERIEND~STRIILEBIRARAYAGETIREREK BIRLIKTEBIREäITIMDENEYIMIYARATMAYÇ AMAlLADÇ$ERSINANAHEDEFININ END~STRI KURULUæUNUTANÇMAK KURULUæUNGELIæTIRMEYI HEDEFLEDIäI~R~NLEREYyNELIKIHTIYACÇ VEBEKLENTILERIANALIZETMEKOLUæTURDU +~RATyRL~ä~N~'~LAY(ASDOäAN 0ÇNAR +AYGAN .AZ"yREKlI 3EZGIN!KAN -INE (OæG~N3OYLU %CE9ALÇM %MREaAäLAR $ILRUBA/äUR -EHMET%RDIdZG~RL~K VE9AVUZ0AKSOY¯UNYAPTÇäÇBUSERGI ~NIVERSITEìEND~STRIIæBIRLIäIlERlEVESINDE Y~R~T~LENBIRDIZITASARÇMPROJESINI KULLANÇM SENARYOLARÇILESUNDU 37


İNOVASYON / TÜRKİYE TASARIM HAFTASI

SERGİLER

ūQVDQ<DSD\ <DUDW×F×O×N 4ASARÇMCÇLARVESANATlÇLARIæLERINI ILERLETMEKIlINHERZAMANYENI TEKNOLOJILERIBENIMSEDILER POTTERY WHEEL M~REKKEPLIKALEMYADADAHA YAKÇNZAMANDA!UTO#!$VE0HOTOSHOP YAZÇLÇMLARÇGIBI5FUKTAYENIBIRæEY VAR9APAYZEKAVESANALGERlEKLIK GIBIYARATÇCÇIæLERINS~RECINITEMELDEN DEäIæTIRECEKTEKNOLOJILER"USERGIYENI GELIæENMAKINEyäRENIMIVEYAPAYSINIR AäÇGIBIARAlLARÇKULLANARAKGELECEäIN FORMVETEKNIKLERINEBIRBAKÇæSUNULDU "UNLAR GELECEKTEVAROLANPAZARLARÇN IæLEYIæINIDEäIæTIRECEKPROTOTIPLERDAHIL POTANSIYELINSUNUMU

6DQDWo×*|]QGHQ *QON2EMHOHU

YÇLÇAæKÇNSANATHAYATÇILE4~RKlAäDAæ SANATÇNDAyNEMLIBIRYERESAHIPOLAN (EYKELTRAæ+ORAY!RIæIN~RETTIäIG~NL~K OBJELERILKKEZ$ESIGN7EEK4URKEYDE SERGILENDI+ENDISIILEyZG~NLEæEN YAPÇSAL KUVVETLIVEHAREKETLIFORMLARÇYLA BILINEN(EYKELTRAæ+ORAY!RIæ lOCUKLUK DyNEMINDENG~N~M~ZEKADARBIRlOK NESNETASARLADÇ!YRÇCAMOBILYA MASA~ST~ AKSESUARLARVEKIæISELAKSESUARLARGIBI NESNELERINlOäUNUKENDIKULLANÇMÇ IlIN~RETTI(EYKELLERINDEKIDOKUNSALLÇK OLGUSUNUBESLEYEN YÇLDANUZUNS~REDIR KULLANDÇäÇDERIMALZEME BUOBJELERDEDE KENDINEyZELBIRYERBULUYOR

38


7DVDUÃ&#x2014;PGDdÃ&#x2014;UDN 2OPDN.DSDOÃ&#x2014;oDUË&#x201A;Ã&#x2014; "USERGIDE YÃ&#x2021;LÃ&#x2021;NDANBERIUYGULANAN ¬eR~N4ASARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;NDAaÃ&#x2021;RAKLÃ&#x2021;K­PROJESI KAPSAMÃ&#x2021;NDA NCISÃ&#x2021;NÃ&#x2021;FST~DYOSUNUN +APALÃ&#x2021;lARæÃ&#x2021;DAGERlEKLEæENSON DyNEMINEAIT~R~NLERYERALDÃ&#x2021; 3T~DYO ZANAATìTASARÃ&#x2021;MEäITIMIIæBIRLIäI OLANAKLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;KEæFEDEREKëSTANBUL¯UN YERELZANAATMAHALLELERIVEAKADEMI ARASÃ&#x2021;NDAKIBOæLUäUDOLDURMAYÃ&#x2021; AMAlLÃ&#x2021;YOR4ASARÃ&#x2021;MyäRENCILERININVE ZANAATKARLARÃ&#x2021;NBIRLIKTElALÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;äÃ&#x2021;ORTAK BIRALANYARATARAK ZANAATK~LT~R~N~ AKADEMIYEENTEGREETMEKVEZANAAT MAHALLELERININS~RD~R~LEBILIRLIäINEKATKÃ&#x2021; SAäLAMAKHEDEFLERARASÃ&#x2021;NDA

We Are ëSTANBUL-ODA!KADEMISI ë-! yäRENCILERIKENDILERINI®7EARE¯SERGISIILE IFADEEDIYORëSTANBUL-ODA!KADEMISI yäRENCILERININYÃ&#x2021;LBOYUNCAHAZÃ&#x2021;RLADÃ&#x2021;äÃ&#x2021; BAæARÃ&#x2021;LÃ&#x2021;PROJELERDENMEYDANAGELEN SERGIë-!¯NÃ&#x2021;NLISANSVELISANS~ST~MODA TASARÃ&#x2021;MÃ&#x2021; AYAKKABÃ&#x2021;TASARÃ&#x2021;MÃ&#x2021; KALÃ&#x2021;PVE MODELGELIæTIRME MODAFOTOäRAFlÃ&#x2021;LÃ&#x2021;äÃ&#x2021; VESTYLINGPROGRAMLARÃ&#x2021;NDAEäITIMALAN yäRENCILERININlOKYyNL~DÃ&#x2021;æAVURUMU 3ERGININTEMASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;OLUæTURAN¬7EARE­ILE ë-!yäRENCILERINEKIMOLDUKLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;SORUYOR KENDILERINIKEæFETMELERIVEENDOäRUDILDE IFADEETMELERI IlD~NYALARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;yZG~RCEDÃ&#x2021;æA VURMALARÃ&#x2021;IlINCESARETLENDIRIYOR 39


İNOVASYON / TÜRKİYE TASARIM HAFTASI

$\DNNDE×7DVDU×P $W|O\HVL

ATÖLYELER

7ORKSHOPLARDATASARÇMCÇLARKENDI AYAKKABÇLARÇNÇTASARLADÇ'yRD~ä~ AYAKKABÇLARA¬"ENOLSAYDÇM ByYLE TASARLARDÇM­DIYENLERIlIN(OTIl¯IN D~ZENLEDIäIAYAKKABÇTASARÇMATyLYESINDE KATÇLÇMCÇLARKENDIHAYALD~NYALARÇNÇ TASARÇMBECERISIDOäRULTUSUNDA AYAKKABÇLARAYANSÇTTÇLAR

$EVUW$À˂OHU $W|O\HVL !NLAMSÇZVESAlMABIRDURUMUIFADE EDERKEN¬ABS~RT­KELIMESINIKULLANÇRÇZ AMA BUATyLYEDEYAPÇLANAFIæLER SElILECEKBIR KONUlERlEVESINDEILETIæIMKURMA KONUYU FARKLÇPERSPEKTIFTEANLATABILMEBECERISI ~ZERINEGERlEKLEæTI!BS~RT!FIæ!TyLYESINDE lALÇæMAYAPANKATÇLÇMCÇLARKOLAJ ILL~STRASYON TIPOGRAFI VEFOTOäRAFGIBIlALÇæMALAR~RETTILER

Ford Otosan DesIgn 6WXG,R7DVDU×P6UHFL $ESIGN7EEK4URKEYKATÇLÇMCÇLARÇ &ORD /TOSAN¯ÇNDENEYIMLITASARÇMCÇEKIBIVEKIL MODELUZMANLARÇILEBIRG~NS~RENEäITIMVE ATyLYElALÇæMASÇGERlEKLEæTIRDI7ORKSHOP ALANÇNDAOTOMOTIVTASARÇMS~RElLERINI DENEYIMLEYEREK GELECEäINHAFIFVEAäÇR TICARIARAlLARÇILEBINEKARAlLARÇKONUSUNDA PROJELER~RETTILER

40


.RNX7DVDUÃ&#x2014;PÃ&#x2014; $W|O\HVL +OKUKIæININKARAKTERINI yZELLIKLERINI DUYULAR~ZERINDENENG~ZELAKTARANARAlTÃ&#x2021;R $~NYADAOLDUKlAYAYGÃ&#x2021;NOLUP4~RKIYE¯DE YENIGELIæENKOKUTASARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;NAYyNELIK GERlEKLEæTIRILENATyLYEKAPSAMÃ&#x2021;NDA DOäAL yZLERINBIRARAYAGETIRILEREKUYUMLANDÃ&#x2021;RÃ&#x2021;LMA YyNTEMLERINEDAIRIPUlLARÃ&#x2021;VETASARÃ&#x2021;M UYGULAMASÃ&#x2021;YAPÃ&#x2021;LDÃ&#x2021;

6FUDWFKLOH.RGODPD $W|O\HVL 3CRATCHBIRT~RGyRSELPROGRAMLAMA DILIDIRVEBUTIPDILLERINENyNEMLI yZELLIäIYAZÃ&#x2021;MHATALARÃ&#x2021;NAIZIN VERMEMELERIDIR!TyLYEKAPSAMÃ&#x2021;NDA KATÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MCÃ&#x2021;LARSCRATCHILETANÃ&#x2021;æÃ&#x2021;P KENDI ETKILEæIMLIHIKAYELERINI OYUNVE ANIMASYONLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;OYUNLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;TASARLAYÃ&#x2021;P BIRBIRLERIILEPAYLAæMAIMKANÃ&#x2021;BULDU

VR Card Board 'HQH\LP$W|O\HVL 3ANALGERlEKLIK 62 BILGISAYARLAR TARAFÃ&#x2021;NDANBOYUTLUOLARAKSIM~LEEDILEN ORTAMLARADENIYOR!TyLYEKAPSAMÃ&#x2021;NDA HERBIRKATÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MCÃ&#x2021; BOYUTLUGyZL~KLERIN VETEKNOLOJILERINlALÃ&#x2021;æMAPRENSIPLERINI yäRENEREKKENDISANALGERlEKLIK GyZL~ä~N~TASARLAYÃ&#x2021;P~RETMEFÃ&#x2021;RSATÃ&#x2021; YAKALADÃ&#x2021;

41


İNOVASYON / TÜRKİYE TASARIM HAFTASI

ūKUDFDWo×%LUOLNOHUL WDVDU×P×|GOOHQGLUGL 7UNL\H7DVDUÖP+DIWDVÖ'HVLJQ:HHN7XUNH\VÖUDVÖQGDåVWDQEXO0DGHQYH0HWDOOHU åKUDFDWoÖ%LUOLNOHUL·QLQ å00å% G]HQOHGLæL(QGVWUL\HO7DVDUÖP<DUÖãPDVÖLOH 3ODVWLN0HWDO$PEDODM7DVDUÖP<DUÖãPDVÖ2UWD$QDGROXåKUDFDWoÖ%LUOLNOHUL 2$å% 8OXVDO0RELO\D7DVDUÖP<DUÖãPDVÖYHåVWDQEXO'HPLUYH'HPLU'ÖãÖ0HWDOOHUåKUDFDWoÖODU %LUOLæL å''0å% %LUOLNWH7DVDUOD\DOÖP7DVDUÖP<DUÖãPDVÖ|GOW|UHQOHULG]HQOHQGL

T

~RKIYE4ASARÆM (AFTASÆKAPSAMÆNDAGERlEKLEåTIRILENyD~LTyRENIILE FARKLÆTASARÆMYARÆåMASÆNDABAåARÆLÆOLANTASARÆMCÆLARÆNÆBINLIRAILEyD~LLEN42

DIRENëSTANBUL-ADENVE -ETALLERëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI ë--ë" TASARÆMCÆLARÆN SEKTyREKAZANDÆRÆLABILMESI IlINlALÆåMALARABAåLADÆ ë--ë"%ND~STRIYEL 4ASARÆM9ARÆåMASÆILE

BIN4~RK,IRASÆ 0LASTIK VE-ETAL!MBALAJ4ASARÆM 9ARÆåMASÆILEBIN4~RK ,IRASÆ %L!LETLERI +ILITLER "AãLANTÆ%LEMANLARÆVE -OBILYA!KSESUARLARÆ 4ASARÆM9ARÆåMASÆILE

BIN4~RK,IRASÆBAåARÆLÆ TASARÆMCÆLARÆNOLURKEN TASARÆMCÆLARSEKTyRDE YURTDÆåÆEãITIMBURSLARÆNDANFAYDALANABILECEKVE SEKTyREYyNVERENFUARLARA GyT~R~LECEK


6-64"-.0#ð-:"5"4"3*.:"3*è."4*

1-"45ð,.&5"-".#"-"+5"4"3*.:"3*è."4*

#ð3-ð,5&5"4"3-":"-*.5"4"3*.:"3*è."4*

&/%f453ð:&-5"4"3*.:"3*è."4* 43


ð%%.ð##ð3-ð,5&5"4"3-":"-*. 5"4"3*.:"3*è."4*

ð..ð#&/%f453ð:&- 5"4"3*.:"3*è."-"3*

0ð#5f3,ð:&050.05ð7 ,0.10/&/55"4"3*.:"3*è."4*

&ð#.0%" 5"4"3*.:"3*è."4*

44

",ð#%0,6.",6."è 5"4"3*.:"3*è."4*

%&/ð#&77&1-"+ 5"4"3*.:"3*è."4*

ð),ð#,0;"(&/b.0%" 5"4"3*.$*-"3*:"3*è."4*

ð5)ð#,6."è5"4"3*. :"3*è."4*

İNOVASYON / TÜRKİYE TASARIM HAFTASI

%LUOLNOHUGHQWDVDU×PODU åKUDFDWoÖELUOLNOHULQLQG]HQOHGLæLIDUNOÖ\DUÖãPDGDGHUHFH\HJLUHQWDVDUÖPODU'HVLJQ :HHN7XUNH\ GHVHUJLOHQGL+HUELUOLND\UÖVWDQWODUOD\HUDOÖUNHQHVHUOHUNDWÖOÖPFÖODUGDQ \RæXQLOJLJ|UG


7DVDU×P×QJF

4URKEY "ALlIlEKëLTER¯IN MODERATyRL~ã~N~YAPTÆãÆ 4ASARÆMÆN0OTANSIYELI PANELIILEAlÆLDÆ0ANELISTLER ARASÆNDA $ERIN$ESIGN 4ASARÆMCÆ !RT$IREKTyR $ERIN3ARÆYER &ORD/TOSAN

4ASARÆM3T~DYOSU-~D~R~!YlA/DABAåÆ5YANÆK 2IBA9~KSEK-IMAR%MRE !ROLATVE2EKLAM4ASARÆMCÆSÆ3ERDAR%RENERYER ALDÆ2EKLAMTASARÆMCÆSÆ 3ERDAR%RENER 4~RKIYE¯NIN

'HVLJQ:HHN7XUNH\

-

ODERATyRL~ã~N~ %4-+"AåKANÆ 3ERTAl%RSAYÆN¯ÆN YAPTÆãƬ$ESIGN7EEK­ PANELI4~RKIYE¯DETASARÆM VETASARÆMK~LT~R~N~N yNEMINEDIKKATlEKTI0A-

2\XQYH$QLPDV\RQ

PANELLER

T

ASARÆMÆNG~C~ KONUSUNDAFARKÆNDALÆKSAãLAMAK 4~RKTASARÆMCÆLARÆD~NYAYA TANÆTMAKVEREKABETlI~ST~NL~KSAãLAMAKAMACÆYLA D~ZENLENEN$ESIGN7EEK

D~NYAYATANÆTÆLMASÆNDAVE KATMADEãERINARTÆRÆLMASÆNDAKALDÆRAlETKISIYARATACAKTASARÆMUNSURUNUN MISAFIRPERVERLIKOLDUãUNU SyYLEDI%RENER¬ëHRACAT IYIGIDIYORAMATASARÆMDA KARNEMIZKyT~4~RKIYE¯NIN åUANDA4(9DÆåÆNDAD~NYADAKIMILYONLARCAKIåIYE DEãENBIRMARKASÆYOK 4(9IlINENIYIYEMEKLERI YAPANHAVAYOLUDEDIKVE yYLEDEOLDU6EYINEBUNU ENIYITASARÆMUNSURUMUZ OLANYEMEKILEYAPTÆK9ANI MISAFIRPERVERLIKEND~STRISI 4~RKIYE¯NIND~NYAYASUNACAãÆENIYITASARÆMYOLUDUR !YNÆåEKILDEMIMARLÆKDA lOKyNEMLIDIR-IMARLÆK M~TEAHHITLER~ZERINDEN KALDÆRAlETKISIYAPABILIR­ DIYEKONUåTU

NELINKATÆLÆMCÆLARÆARASÆNDA %KONOMI"AKANLÆãÆëHRACAT 'ENEL-~D~R9ARDÆMCÆSÆ -EHMET!LI+ÆLÆlKAYAILE eR~N4ASARÆMÆVE4ASARÆM 3TRATEJILERI$ANÆåMANÆ -ETIN+APLANYERALDÆ

-

ODERATyRL~ã~N~7OMENëN 'AMEN4~RKIYE +URUCUSU3IMAY$INl¯IN YAPTÆãƬ/YUNVE!NIMASYON3EKTyRLERINDE4ASARÆM $INAMIKLERI­ISIMLIPANELIN

KATÆLÆMCÆLARÆARASÆNDA 5BISOFT+ONSEPT3ANATlÆSÆ ,EO,EE 'RAFIK4ASARÆMCÆ6IKTOR(ERTZ !NIMA ëSTANBUL+URUCUSU-EHMET +URTULUåVE62)NFLUENCER !23ANEM!VCÆYERALDÆ 45


Ä°NOVASYON / TÃ&#x153;RKÄ°YE TASARIM HAFTASI

%TKINLIK TASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;N G~C~KONUSUNDA FARKÃ&#x2020;NDALÃ&#x2020;K SAëLAMAK 4~RK TASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; D~NYAYATANÃ&#x2020;TMAK VEG~N~M~ZDE EKONOMIK KALKÃ&#x2020;NMANÃ&#x2020;NSAëLAM TEMELLERINDENBIRI OLARAKTASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;N POTANSIYELINI VURGULADÃ&#x2020;

46


4REND!LANÃ&#x2020;NDA î SEZONUNDA IlMEKAN TASARÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NDA yNElÃ&#x2020;KANTRENDLER VEFARKLÃ&#x2020;~R~NLER SERGILENDI

$ESIGN7EEK 4URKEYDE TASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;N SANATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;N ~NIVERSITELERIN ETKINLIëEyZEL HAZÃ&#x2020;RLANMÃ&#x2020;í ENSTALASYONLARÃ&#x2020;YER ALDÃ&#x2020; 47


İNOVASYON / PROJE

$YUXSD$UD˂W×UPD.RQVH\L %HJP+RFD\×NRQX˂X\RU

Ş

g\OHELUDQGãQQNLELUWÖNODPLO\RQODUFD X\GXJ|UQWVLoHUHQDUãLYOHUGHQKÖ]OÖYH HWNLQELUãHNLOGHELOJLoÖNDUÖPÖVDæOD\DELOHFHN YHEHONLGHKHUKDQJLELUGRæDROD\ÖQDWDQÖN RODELOHFHNVLQL]%XoRNGDKDJ]HOYHGH oRNGDKDL\LELUGQ\DLoLQE\NELUDGÖP RODELOLU%XSURMHQLQPLPDUÖELU7UN2QXQ DGÖ%HJP«%HJP·QSURMHVL$YUXSD WDUDIÖQGDQoRNWDQNDEXOHGLOGL2DUWÖNDGÖQÖ $YUXSD·\DYHGHWDULKH\D]GÖUDQVD\ÖOÖELOLP NDGÖQODUÖPÖ]GDQ 48

u anda sizler bu SATÆRLARÆOKURKEN BELKIDED~NYANÆN ADÆNÆDAHIHIlDUYMADÆãÆMÆZBIRKENTINDEORMANYANGÆNÆOLUYORVEPEK lOKCANLÆBUYANGÆNY~Z~NDENHAYATÆNÆKAYBEDIYOR 9ADABIZLERBUSATÆRLARÆ YAZMAYADEVAMEDERKEN BIRBUZULDAHAERIDIVEBIR CANLÆDAHAKAYBOLMAYA MAHK}MOLDU'yZ~N~Z~N yN~NEDERGILERDEGyRD~ã~M~ZTEKBIRBUZUL~ST~NDE YAåAMATUTUNMAYAlALÆåAN BIRAYÆYÆGETIRINaOK~Z~C~ DEãILMIeZ~LMEYIN ASLÆNDAHIKhYEDAHAYENI BAåLÆYOR"IZLERBILMIYORUZ AMABUYANGÆNÆYADABUZUL ERIMESINIASLÆNDABILIMINSANLARÆUZAYAGyNDERDIKLERI UYDULARSAYESINDERAHATLÆKLAGyREBILIYORVEBELKIDE ILGILILERIHABERDAREDEREK BUNA®DUR¯DIYEBILIYORLAR 0EKIYABUYANGÆNLARÆYA DAHERHANGIBIROLAYÆNÆ BIZDEBIRTÆKILEGyREBILSEYDIK!SLÆNDABILIMINSANLARÆ BUGyR~NT~LEREULAåABILIYOR AMAOKADARFAZLAKI BUGyR~NT~LER¤!RåIVLERE DAHAETKINYADADAHAG~ZELBIRTANÆMLAMAILEHÆZLÆ BIRåEKILDEULAåÆLABILSEYDI $~NYAlOKDAHAG~ZEL BIRD~NYAOLABILIRMIYDI 9ANGÆN BUZULERIMESIVE DIãERLERIBUNLARASLÆNDASADECEK~l~KBIRERyRNEK¤ !KLÆNÆZAYADAHAYALINIZE GELENBAMBAåKABIROLAYDA

D~å~NEBILIRSINIZ(AYATÆMÆZÆVEINSANOãLUNUlOK ETKILEYENBIROLAYÆBIZLERDE NORMALBIRERVATANDAåOLARAKBIRTÆKLAIZLEYEBILSEYDIK NELEROLURDU"USORUNUN CEVABÆNÆARAYANBIRKADÆNÆ HEMDE4~RKBIRKADÆNÆN BAåARÆSÆNÆANLATACAãÆZåIMDI SIZLERE(EMDEBIZLERIKÆRMADANSÆNÆRLARyTESINDEN SORULARÆMÆZÆCEVAPLAYANBU KADÆNÆNAãZÆNDAN Y~REãINDENDINLEYECEKSINIZT~M BUS~RElLERI¤

0OVOBEÉOÉOPUFEJO çünkü… /NUNADÆ"EG~M¤"EG~M $EMIR¤"IR4~RK¤"IR KADÆN¤!MAHERåEYDEN yNCEBIRBILIMINSANƤ /NUNISMINIBIRYERENOT EDINNOTEDINl~NK~ yN~M~ZDEKIG~NLERDE ULUSALVElOKlAYABANCÆ BASÆNDABIRHAYLIDUYMAYA DEVAMEDECEKSINIZ$EVAM EDECEKSINIZDIYORUZ l~NK~ ASLÆNDABIZLERDENyNCEëTALYABASÆNÆ"EG~M$EMIR¯IN ISMINIlOKTANyãRENDIVE YAYÆNLARÆNDAYERVERDI BILE¤

#JSUÉLMBEOZBCJ[JN PMBDBL 3ORULARÆMÆZÆIlTENLIKLE CEVAPLAYANSADECE YAåÆNDAKIGENlBILIMKADÆNÆ "EG~M¯~NSÆNÆRLARyTESINDEBIZLERIGURURLANDÆRAN HIKhYESINEKÆSACABIRGyZ ATALÆM¤"EG~M ëTALYA¯NÆN


4RENTOKENTINDE4RENTO eNIVERSITESI¯NDE$OlENT OLARAKGyREVYAPÆYOR9ÆLLAR yNCESINDEADÆMATTÆãÆëTALYAONAlOKlALÆåMANÆNVE ASLAPESETMEMENINSONUCUNDAB~Y~KBIRGURURYAåATTÆGElTIãIMIZAYLARDA¤ "EG~M¯~NYAPMÆåOLDUãU PROJE!VRUPA!RAåTÆRMA +ONSEYI¯NDENTAMÆTAMÆNA MILYON%UROHIBEALMAYAHAKKAZANDÆ0ROJENIN ADÆ®9ER'yZLEM5YDU 'yR~NT~LERININ!RåIVLERDEN (ÆZLÆVE9~KSEK$OãRULUKLU%RIåIMI¯+ÆSAADÆYLA ®"IG%ARTH¯0EKI BUPROJE NEANLAMAGELIYOR+ENDISINDENDINLEYELIM¬"EN UYDUGyR~NT~LERI~ZERINE lALÆåÆYORUM"IZIMåUANDA D~NYAlAPÆNDAlOKFAZLA SAYÆDAUYDUGyR~NT~S~NE ERIåMEåANSÆMÆZVAR-ESELA!VRUPA5ZAY-ERKEZI¯NIN YENIGELIåTIRDIãIUYDULAR VAR"UUYDULARHERG~N TERABAYTVERITOPLUYOR !RåIVLERDElOKCIDDIMIKTARDAUYDUGyR~NT~LERIVAR "UGyR~NT~LERLED~NYAYLA ILGILIMERAKETTIãIMIZBIRlOK BILGIYEULAåABILIRSINIZ -ESELABENIMlALÆåMAMÆN ODAKNOKTASÆNÆORMAN YANGÆNLARÆOLUåTURUYOR $~NYANÆNBIRlOKYERINDE !MAZONLARDAyZELLIKLEYAZ DyNEMINDElOKSAYÆDA YANGÆNOLUR"UGyR~NT~LERSAYESINDENEREDE NE ZAMANYANGÆNOLDUãUNU yãRENEBILECEãIZ"ENDEBU GyR~NT~LERID~NYANÆNHER YERINDEKIINSANLARHERHANGI BIR~CRETyDEMEDENARåIV YAZÆLÆMÆHAZÆRLAYACAãÆM­ 0ROJENINYAZÆLÆMKODLARÆDA AlÆKOLACAK"UåUANLAMA GELIYOR$EMIR¯INHAZÆRLAMÆåOLDUãUBUPROJEYIAlÆK KODLARSAYESINDEILERIKI

Genç bilim kadını başarısını şu sözlerle anlatıyor: “ Her zaman çok çalıştım. Eğer bir hayaliniz varsa, çok çalışmalı ve asla pes etmemelisiniz. Canınız acıyacak, uykusuzluktan yorgun düşeceksiniz ama yine de asla pes etmeyeceksiniz.”

KUåAKLARDAGELIåTIREBILECEK "EG~M$EMIRGURURLAVE DEMUTLULUKLAåyYLEDIYOR ¬"UGyR~NT~LERSAYESINDE NEREDE NEZAMANYANGÆN OLDUãUNUHEMENKEåFEDEBILECEãIZVEUYDUKANALÆYLA lEKILENMILYONLARCAYERY~Z~NEAITUYDUGyR~NT~LERINI OKUYUP ANALIZLERYAPABILECEãIZ!YNÆZAMANDABU YAZÆLÆMPROJESININBENDEN SONRADAGELIåTIRILMESIIlIN YAZÆLÆMKODLARÆAlÆKOLACAK "yYLECED~NYADAKIGELIåMELERS~REKLIOLARAKYENILENEREKDEVAMEDECEK­

4ÉLÉCJSFMFNFOJO BSEÉOEBOHFMFO±CBéBSɲ "EG~M¯~NPROJESINIKABUL EDEN!VRUPA!RAåTÆRMA +ONSEYIPROJESElIMINDE BIRHAYLIHASSAS"ELIRLI DyNEMLERDED~NYAlAPÆNDA BIRSÆNAVYAPÆYORVEBU SÆNAVÆGElENLERHAZÆRLAMÆå OLDUKLARÆPROJELERINIlOK SAYÆDABILIMINSANÆNDAN

OLUåANBIRJ~RI~YESINE SUNUYOR3UNUMSONRASÆNDASORULARSORARAKPROJEYI DAHAYAKÆNDANTANÆMAYA lALÆåANJ~RI~YELERIFARKLÆLÆãÆVETABIIKITOPLUMSAL FAYDAYÆMAKSIMIZEEDEN lALÆåMALARABILHASSAyNEM VERIYOR"EG~M BUSÆNAVÆ GElENVEPROJESIKABULOLAN SAYÆLÆ4~RK¯TENBIRI"EG~M MUTLULUãUNUåUSyZLERLE BIRLIKTEANLATÆYOR¬!VRUPA !RAåTÆRMA+ONSEYI¯NESUNDUãUMPROJEMKABULEDILDIãIIlINlOKAMAlOKMUTLUYUM0ROJEMKAPSAMÆNDA ILAKIåIDENOLUåANBIR EKIBIMOLACAKVEEKIBIMLE BIRLIKTEUYDUGyR~NT~LERI ~ZERINDElALÆåACAãÆZ­

ILElOKlALÆåMASÆVEASLA PESETMEMESIOLMUå (IlBIRBAåARÆNÆNTESAD~FOLMADÆãÆNÆSyYLEYEN $EMIR G~NDESADECE BIRKAlSAATINIUYUMAYA AYÆRÆYOR!YNÆZAMANDA 4RENTOeNIVERSITESI¯NDE BIRYANDANARAåTÆRMALARÆNA DEVAMEDENVEyãRENCILERINEDERSANLATAN$EMIR BUDURUMDANåIKhYETlI DEãIL!KSINE4~RKIYE¯NIN ADÆNÆ!VRUPA¯DADUYURMAKTANBIRHAYLIMUTLUVE DEGURURLUOLANGENl"ILIM +ADÆNÆNABIZDE®YOLUNAlÆK OLSUN¯DIYORVElALÆåMALARÆNDABAåARÆLARDILIYORUZ

#BéBSÉTÉOÉOTÉSSÉ "EG~M$EMIR¯INBUG~N SAYÆLÆSAYÆDA4~RK¯~N ADÆNÆYAZDÆRDÆãÆBUTARIHI OLAYDABAåARÆLÆOLMASÆNÆN ENB~Y~KNEDENLERINDEN BIRIKENDISININDEIFADESI 49


İNOVASYON / TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI

ūQRYDV\RQNOWULOH JLUL˂LPFLOLNUXKXEXOX˂X\RU

7UNL\HåKUDFDWoÖODU0HFOLVL·QLQ 7å0 ·GHQEX\DQDG]HQOHGLæLYHLQRYDV\RQ NOWUQQ\D\JÖQODãPDVÖQGDE\NURO R\QD\DQ7UNL\HåQRYDV\RQ+DIWDVÖEX\ÖO JLULãLPFLOLNUXKXQXGDNDSVÖ\RU<HQLDGÖ\OD 7UNL\HåQRYDV\RQYH*LULãLPFLOLN+DIWDVÖ $UDOÖNWDULKOHULDUDVÖQGD,&&åVWDQEXO .RQJUH0HUNH]L·QGHJHUoHNOHãHFHN

50


TOPLAMDAVETLI KONUÃ¥MACÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N AãÃ&#x2020;RLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; ~ZERINDE kurumun KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ILE GERlEKLEÃ¥EN ETKINLIKBUYÃ&#x2020;L DA INOVASYON VEGIRIÃ¥IMCILIK D~NYASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N BIRBIRINDENDEãERLI isimlerini programa DAHILEDECEK9ENI ADÃ&#x2020;YLA4~RKIYEëNOVASYON VE'IRIÃ¥IMCILIK(AFTASÃ&#x2020; í !RALÃ&#x2020;KTARIHLERIARASÃ&#x2020;NDA )##íëSTANBUL+ONGRE -ERKEZI¯NDEGERlEKLEÃ¥ECEK

5f3,ð:&ð/07"4:0/7& (ð3ðèð.$ð-ð,)"'5"4* 

"3"-*,²5"

-f5'ð,*3%"3,0/(3& 7&4&3(ð4"3":*²/%" (&3b&,-&è&$&,

Ã&#x153;

lkemizde inovasyon KAVRAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N YERLEÃ¥MESINE VEGELIÃ¥MESINEB~Y~K KATKÃ&#x2020;SAãLAYAN INOVASYON denilince ilk akla gelen ETKINLIKOLAN4~RKIYE ëNOVASYON(AFTASÃ&#x2020; GIRIÃ¥IMCILERIBIRARAYA GETIRECEK'ElTIãIMIZ YÃ&#x2020;LBINZIYARETlIYE ULAÃ¥AN4%" 3ABANCÃ&#x2020; (OLDING 4URKCELL 4(9 !RlELIKVEaALÃ&#x2020;K(OLDING¯IN stratejik partner olarak DESTEKVERDIãIYABANCÃ&#x2020;

(JSJéJNDJMFSMF ZBUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;NDÃ&#x2030;MBSCVMVéVZPS 4~RKIYEëNOVASYONVE 'IRIÃ¥IMCILIK(AFTASÃ&#x2020; ëSTANBUL¯UULUSLARARASÃ&#x2020;BIR GIRIÃ¥IMCILIKMERKEZIHALINE GETIREREK GIRIÃ¥IMCILIãIN B~T~NPAYDAÃ¥LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BULUÃ¥TURMAYÃ&#x2020;HEDEFLIYOR "UlERlEVEDEYENI GIRIÃ¥IMLEREFÃ&#x2020;RSATSUNMA AMACÃ&#x2020;TAÃ¥Ã&#x2020;YAN"ORN'LOBAL ëSTANBULETKINLIãIDEHAFTA SÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDAD~ZENLENECEKdN

DEãERLENDIRMEDESElILEN YERLIVEYABANCÃ&#x2020; TOPLAMDAGIRIÃ¥IMCI kurulacak Pegasus ve 'LOBAL3AHNELERINDEJ~RI ILEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARASUNUM yapacak.

&LPTJTUFNJO CUOPZVODVMBSÃ&#x2030; CJSBSBZBHFMJZPS %TKINLIKTEGIRIÃ¥IMIN projelerini sergileyerek seçilenlerin ana sahnede yD~LLENDIRILECEãIULUSAL VEULUSLARARASÃ&#x2020;IKIAYRÃ&#x2020; 0ITCHING PANELSyYLEÃ¥ILER GIRIÃ¥IMCIíYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020; ODAKLÃ&#x2020;3# 3TARTUPTO #ORPORATE PLATFORMUVE EKOSISTEMDEKIPAYDAÃ¥LARÃ&#x2020;N YERALACAãÃ&#x2020;FUARALANLARÃ&#x2020; OLACAK¬"ORN'LOBAL ëSTANBUL­DAYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MAãLARÃ&#x2020; GIRIÃ¥IMEVLERI KULUlKA MERKEZLERI TEKNOPARKLAR TEKNOLOJIFIRMALARÃ&#x2020; B~Y~ME AÃ¥AMASÃ&#x2020;NDAVEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M ARAYANY~ZLERCEGIRIÃ¥IMCI yer alacak. $yRTG~NBOYUNCA 4~RKIYE¯DEINOVASYON K~LT~R~N~NVEGIRIÃ¥IMCILIK RUHUNUNYAYÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NAKATKÃ&#x2020;

VERECEKYERLIVEYABANCÃ&#x2020; KONUÃ¥MACÃ&#x2020;LAR KONFERANS ILEPANELDEKONUÃ¥MA YAPACAK+ONUÃ¥MACÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;N ARASÃ&#x2020;NDAKADAVRALAR ~ZERINDEYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;KAFANAKLI ILEDIKKATLERI~ZERINElEKEN 3ERGIO#ANAVERO ROBOTIK VEYAPAYZEKAALANLARÃ&#x2020;NDA GyR~Ã¥LERINESÃ&#x2020;KlA BAÃ¥VURULAN.OEL3HARKEY BAÃ¥TABITCOINOLMAK~ZERE yNDEGELENSANALVARLÃ&#x2020;K UZMANÃ&#x2020;*OHN-ATONIS¯INYANÃ&#x2020; SÃ&#x2020;RA7IREDEDITyR~$AVID 2OWANGIBIISIMLERYER ALÃ&#x2020;YOR$yRTG~NBOYUNCA 4~RKIYE¯DEINOVASYON K~LT~R~N~NVEGIRIÃ¥IMCILIK RUHUNUNYAYÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NAKATKÃ&#x2020; VERECEKYERLIVEYABANCÃ&#x2020; KONUÃ¥MACÃ&#x2020;LAR KONFERANS ILEPANELDEKONUÃ¥MA yapacak.

/&%&/(ð3ðèð.$ð-ð, YÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MILYARDOLARIHRACATHEDEFINE ULAæMAKIlININOVASYON !Rì'E TASARÃ&#x2021;M MARKALAæMAVEGIRIæIMCILIKKONULARÃ&#x2021;NA B~Y~KyNEMVEREN4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2021;LAR -ECLISI BUALANLARDAETKINlALÃ&#x2021;æMALAR Y~R~TMEKTEëNOVASYONVEGIRIæIMCILIK FARKÃ&#x2021;NDALÃ&#x2021;äÃ&#x2021;YARATMAKAMACÃ&#x2021;YLAYÃ&#x2021;LDÃ&#x2021;R 4~RKIYEëNOVASYON(AFTASÃ&#x2021;ETKINLIKLERI D~ZENLEYEN4ë- BUYÃ&#x2021;LëNOSYON 'IRIæIMCILIK KAVRAMLARÃ&#x2021;NAYOäUNLAæÃ&#x2021;YOR4~RKIYE ëNOVASYONVE'IRIæIMCILIK(AFTASÃ&#x2021; GIRIæIMCILIKEKOSISTEMINDEROKETETKISI

YARATACAK"ORN'LOBAL $OäUæTAN K~RESEL GIRIæIMCILERYARATMAKIlINNASÃ&#x2021;LBIR YOLHARITASÃ&#x2021;lÃ&#x2021;KARÃ&#x2021;LABILIRSORUSUNUNYANÃ&#x2021;TÃ&#x2021;NÃ&#x2021; BULACAK'IRIæIMCILERIVEYATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MCÃ&#x2021;LARÃ&#x2021;AYNÃ&#x2021; lATÃ&#x2021;ALTÃ&#x2021;NDABULUæTURACAK "ORN'LOBALëSTANBULETKINLIäIILE4~RKIYE¯YI ULUSLARARASÃ&#x2021;BIRGIRIæIMCILIK~SS~HALINE GETIRMEYIHEDEFLENIYOR"ORN'LOBAL ëSTANBUL GIRIæIMCILERIYATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MCÃ&#x2021;LARVEDESTEK HIZMETKURULUæLARÃ&#x2021;ILEBIRARAYAGETIREREK IæBIRLIäIFÃ&#x2021;RSATLARÃ&#x2021;SUNACAKBIRPLATFORM OLARAKTASARLANÃ&#x2021;YOR

51


BÜYÜME / İHRACATÇI EĞİLİM ARAŞTIRMASI

ūKUDFDWo×Q×QHQE\NUDNLEL dLQūWDO\D$OPDQ\DYH$%' 7å0åKUDFDWoÖ(æLOLP$UDãWÖUPDVÖ·QFdH\UHN*HUoHNOHãPHYH·QFdH\UHN %HNOHQWLOHULQLDoÖNODGÖåONGHID·QFdH\UHNWHILUPDODUDHQoRNKDQJLONHOHUOHUHNDEHW HWWLNOHULQLQVRUXOGXæXQXV|\OH\HQ7å0%DãNDQÖ0HKPHW%\NHNãL´)LUPDODUÖQ\]GH ·XNUHVHOSD]DUODUGDNLHQE\NUDNLELQLQdLQROGXæXQXV|\OHGLdLQ·L\]GHLOH åWDO\D\]GHLOH$OPDQ\D\]GHLOH+LQGLVWDQYH\]GHLOH$%'WDNLSHGL\RUµ ãHNOLQGHNRQXãWX

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI HER lEYREKD~ZENLI OLARAKGERlEKLEåTIRDIãIëHRACATlÆ%ãILIM !RAåTÆRMASƯ~NC~ aEYREK'ERlEKLEåMEVE ¯~NC~aEYREK"EKLENTILERINIAlÆKLADÆëLKDEFA¯~NC~ lEYREKTEFIRMALARAENlOK HANGI~LKELERLEREKABET ETTIKLERININSORULDUãUNU SyYLEYEN4ë-"AåKANÆ"~Y~KEKåI ¬&IRMALARÆNY~ZDE ¯UK~RESELPAZARLARDAKI ENB~Y~KRAKIBININaIN OLDUãUNUSyYLEDIaIN¯I Y~ZDE ILEëTALYA Y~ZDE ILE!LMANYA Y~ZDE ILE(INDISTANVE yüzde

52

 ILE!"$TAKIPEDIYOR­ åEKLINDEKONUåTU&IYATALANÆNDAENlOKaIN ëTALYAVE !LMANYAILEREKABETEDILDIãINISyYLEYEN"~Y~KEKåI ¬+ALITEDEDEDURUMYINE AYNÆ3ATÆåSONRASÆHIZMETLERDEISERAKIPLER!"$ aIN VEëTALYAOLARAKKARåÆMÆZA lÆKÆYOR­DEDI

En büyük rakiplerden ABD, hedefte birinci ëHRACATlÆLARÆNK~RESEL PAZARLARDAKIENB~Y~K RAKIPLERIARASÆNDAYERALAN !"$ISEyNCELIKLIHEDEF PAZARLARARASÆNDA BIRINCI

OLDU"~Y~KEKåI ¬"IRINCIlEYREKTEFIRMALARÆN yNCELIKLIHEDEFPAZARLARÆ SÆRASÆYLA!"$ !LMANYAVE 2USYAIKENIKINCIlEYREKTE 2USYA +ATARVE!LMANYA OLMUåTU"UlEYREKTEISE !"$¯NINYENIDENBIRINCI 2USYAVE!LMANYA¯NÆN DA¯NCIVE¯~NC~OLDU !"$¯YEIHRACATBUYÆLÆNILK AYÆNDAMILYARDOLARÆ AåTÆ9ÆLGENELINDEY~ZDE ARTÆåBEKLIYORUZ­ DIYEKONUåTU

:BOÉUMBSJéTJ[MJçJOUFL IBOFZFEéFDFçJOJ HzTUFSJZPS !RAåTÆRMAYAKATÆLANFIRMALARÆN¯~NC~lEYREKTE ORTALAMAYENIISTIHDAM YARATTÆKLARÆNÆBEYANETTIKLERINIKAYDEDEN"~Y~KEKåI SONlEYREKTEISE FIRMALARÆNY~ZDE¯UNUN ISTIHDAMÆNÆARTÆRABILECEãINI Y~ZDE¯ININDEAYNÆ SAYÆDAlALÆåANLADEVAM EDECEãINIBELIRTTI"~Y~KEKåI ¬ëåSIZLIK!ãUSTOS ITIBARIYLEY~ZDE OLDU!NCAKBIR yNCEKISENENINAYNÆAYÆNAGyRElALÆåANSAYÆSÆ MILYONBINKIåIARTTÆ &IRMALARÆMÆZÆNVERDIKLERI YANÆTLARISTIHDAMÆN


YÆLÆNSONlEYREãINDEDAHA FAZLAARTACAãÆNÆ IåSIZLIãIN DETEKHANELIRAKAMLARA D~åECEãINIGySTERIYOR­ DEDI

'JSNBMBSÉOZBSÉTÉ LVSEBLJPZOBLMÉLUBO éJLBZFUmJ 4ë-"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI ¬ëHRACATlÆLARÆMÆZ YÆLSONUNDADOLARÆN EURONUN OLARAK GERlEKLEåMESINIBEKLIYOR­ DEDI"~Y~KEKåI BIRyNCEKIlEYREKTEIHRACATlÆLARÆN YÆLSONUNDADOLARÆN EURONUNISE OLMASÆNÆBEKLEDIãINIHATÆRLATTÆ $yVIZKURLARÆNÆNFIRMALARÆN ¯~NC~lEYREKTEENlOK KARåÆLAåTÆKLARÆSORUNOLDUãUNUBELIRTEN"~Y~KEKåI ¬&IRMALARÆNNEREDEYSE YARÆSÆKURLARDAKIOYNAKLÆKTANåIKAYETlI­DEDI "~Y~KEKåI ¬+URLARDA YAåANANOYNAKLÆKDA ZATENY~ZDEíBANDÆNDASEYREDENKhRMARJÆ ~ZERINDECIDDIBIRBASKÆ YARATÆYOR&IRMALARÆMÆZA KURDALGALANMALARÆNDAN ELDEEDECEKLERIGELIRIN GElICIOLACAãÆNÆHERZAMAN SyYL~YORUZ9APMALARÆ GEREKENåEY KURRISKINDEN KORUNMAK­IFADELERINDE BULUNDU

“İhracatçılarımız 2017 yılsonunda doların 3,87; euronun 4,52 olarak gerçekleşmesini bekliyor”

ðISBDBUmÉMBSUFéWJLMFS JmJOEBIBGB[MBCBéWVSV ZBQNBMÉ +URRISKINDENKORUNMA KONUSUNDAFIRMALARÆNYETERLIBILGIYESAHIPOLMADÆãÆNÆNNEREDEYSEHEREãILIM ARAåTÆRMASÆNDAGyRD~KLERINI SyYLEYEN"~Y~KEKåI åUNLARÆ SyYLEDI¬'ElTIãIMIZHAFTA HEM%XIMBANKHEMDE -ERKEZ"ANKASÆBUIHTIYACA YyNELIKYENIHIZMETLER SUNULACAãÆNÆNM~JDESINI VERDILER"UHIZMETLER IHRACATlÆLARIlINlOKB~Y~K FÆRSAT"UFÆRSATÆKAlÆRMAMALÆYÆZ!YRÆCA(~K~METIMIZ TARAFÆNDANSONDyNEMDE VERILENDESTEKLERIHRACAT-

lÆLARÆNlOãUTARAFÆNDAN YETERINCEBILINMIYOR"U KONUDAHEM%KONOMI "AKANLÆãÆMÆZlEåITLIILLERDE TEKTEKFIRMALARAGIDEREK IHRACATVEYATÆRÆMTEåVIKLERINIANLATÆYOR HEMDEBIZ BILGILENDIRMESEMINERLERI D~ZENLIYORUZ"URADAGyREV ARTÆKIHRACATlÆLARAD~å~YOR­

Yeni hedef NJMZBSEPMBSEB BéÉMBDBL !RAåTÆRMAYAKATÆLANFIRMALARÆNY~ZDE¯ININSON lEYREKTEIHRACATLARÆNÆN ENAZyNCEKIlEYREKTEKI KADARYADABUNDANDAHA IYIOLACAãÆNÆyNGyRD~ã~N~

AKTARAN"~Y~KEKåI åUNLARÆ SyYLEDI¬%KIMAYÆNDAT~M ZAMANLARÆNEKIMAYÆREKORU KÆRÆLMÆåTÆ"IZ¯YI!TÆLÆM 9ÆLÆILANEDIP HEDEFLERI AåACAãÆZDEMIåTIKäU ANAKADARSERGILEDIãIMIZ PERFORMANSLABUNUAlÆKBIR åEKILDEORTAYAKOYDUK/RTA 6ADELI0ROGRAM¯DAIHRACAT HEDEFIMIZG~NCELLENDIäIMDIISE YENIHEDEFOLAN MILYARDOLARÆDAAåACAãÆMÆZÆ yNGyR~YORUZ­ eRETIMININ BIRyNCEKIlEYREãEGyRE ARTTÆãÆNÆSyYLEYENFIRMALARÆN ORANÆNÆNY~ZDE ¯DEN Y~ZDE ¯YAlÆKTÆãÆNÆ BELIRTEN"~Y~KEKåI ¯~NC~ lEYREKTEFIRMALARÆNY~ZDE ¯SININIHRACATBIRIM FIYATLARÆNÆNARTTÆãÆNÆVEYA AYNÆKALDÆãÆNÆKAYDETTI "~Y~KEKåI DyVIZKURUNUN ARDÆNDANKARåÆLAåÆLANEN B~Y~KPROBLEMINHEDEF ~LKELERLEYAåANANSORUNLAR OLDUãUNUBILDIRDI¬&IRMALARÆNY~ZDE¯ÆBUSORUNUN IHRACATLARÆNÆETKILEDIãINI BELIRTMIå­DIYEN"~Y~KEKåI ¬'ElTIãIMIZlEYREKLERDEBU ORANlOKDAHAD~å~KT~"U SORUNUNARDÆNDANY~ZDE ILEHAMMADDEVEARAMALÆ FIYATLARÆNDAKIARTÆåGELDI 'ElTIãIMIZlEYREKLERDEBU ORANY~ZDESEVIYELERINDEYDIdZELLIKLEPETROLVE EMTIAFIYATLARÆNDASONDyNEMDEGyZLENENARTÆåLARBU SORUNUNANASEBEBIOLARAK KARåÆMÆZAlÆKÆYOR­DEDI

53


BÜYÜME / MAKALE

Üniversitelerde inovasyonun pimini çekiyoruz

S KAMİL MERCİMEK İnovaTİM Genel Koordinatörüi

ÆRADAKIDURAãÆMÆZ4~RKIYE ëNOVASYONVE'IRIåIMCILIK (AFTASÆ"ORN'LOBAL 4~RKIYE¯NINILINDE ~NIVERSITESINDEFARKLÆFAK~LTESINDE ByL~M~NDEINOVASYONUODAK NOKTASÆNAALMÆåGELIåIM DEãIåIMAZMI VEINANCÆYLADOLUBINKIåILIKBIR AILEYIZ4~RKIYE¯NINENB~Y~KINOVASYON ORDUSUYUZ

5SLJZF²ZFTÉçNBZBOFLJQ ëNOVA4ë-¯INKAåIFLERI+OLOMBIYA &INLANDIYA &ILIPINLER 0ANAMA 'UATEMALA 2UANDA %NDONEZYA 4AYVAN 6IETNAM -EKSIKA "ENIN #IBUTI -OZAMBIK 2OMANYA '~NEY !FRIKA +OSTARIKA %NDONEZYAVE 3INGAPURGIBIIHRACATYAPTÆãÆMÆZ ~LKELEREIåADAMLARÆYLABIRLIKTEGIDEREK YURTDÆåÆTECR~BELERINIARTTÆRÆYOR

eçSFONFLUFOZÉMNBZBOFLJQ ëNOVA4ë-¯INyãRENCILERI"IRLIKTE ëNOVASYON:AMANÆONLINEEãITIM PLATFORMUMUZDANONLINEEãITIMLERINI 4ë-í4%"'IRIåIM%VLERI¯NIND~ZENLEDIãI EãITIMLERLEDEOFFLINEEãITIMLERINIALÆYOR

(FMJéNFLUFOLPSLNBZBOFLJQ

Türkiye’nin 70 ilinde 140 QLYHUVLWHVLQGHIDUNOÖ fakültesinde 133 bölümünde LQRYDV\RQXRGDNQRNWDVÖQD DOPÖãJHOLãLPGHæLãLP D]PLYHLQDQFÖ\ODGROX ELQNLãLOLNELUDLOH\L] Türkiye’nin en büyük LQRYDV\RQRUGXVX\X] 54

ëNOVA4ë-¯INPROAKTIFLERI~NIVERSITELERDE D~ZENLEDIãIMIZWORKSHOPLARAKATÆLÆYOR +OleNIVERSITESI¯NDE)O4 -IMAR3INAN eNIVERSITESI¯NDE$ESIGN4HINKING ëSTANBULeNIVERSITESI¯NDE$RONE5P ëSTANBUL4EKNIKeNIVERSITESI¯NDE'ERI $yN~å~MëLERI$yN~å~Mª$0RINTER -ICROSOFT'ENEL-ERKEZI¯NDE2ASPBERRY 0Iª4URTAWORKSHOPLARÆNAKATÆLÆYOR

fSFUFOSFUUJSFOFLJQ ëNOVA4ë-¯INMAKERLARÆFUARLARAKATÆLARAK HEMPROJELERINISERGILIYORHEMDE YAPAYZEKA MOBILPROGRAMLAMA GERI DyN~å~MíILERIDyN~å~M $TASARÆM BASKÆVEARDUINO~ZERINEATyLYELER D~ZENLIYOR 

7FEBIBOJDFTJ "ULUNDUãUMUZHERILDEMEETíUPLAR D~ZENLEDIK BIRBIRIMIZITANÆDÆKVE KAYNAåTÆK IåADAMLARÆILEBIRARAYA GELDIK TEKNIKGEZILEREKATÆLDÆK PROJELER GELIåTIRDIK YARÆåMALARD~ZENLEDIK YÆLÆAåKÆNS~REDIROLUåTURMAYA lALÆåTÆãÆMÆZBUEKOSISTEMSONUlLARÆNÆ VERMEYEBAåLADÆ%KTIãIMIZFIDANLAR yNCEAãAlOLDUåIMDIISEMEYVELERINI VERIYOR ëNOVA4ë-¯LIyãRENCILERVEIlERISINDEYER ALDÆãÆEKIPLERSUALTÆROBOTLARÆ INSANSÆZ HAVAARAlLARÆ GERIDyN~å~MDENOLUåAN BISIKLETLERI OTONOMDRONELARÆ OTONOM KARAARAlLARÆ G~NEåARABALARÆ ELEKTRIKLI ARABALARÆVEDAHANICELERINI~RETIYOR ëNOVA4ë-¯LIyãRENCILERVEEKIPLERIYLE HEYECANLARÆNAORTAKOLACAãÆMÆZ YARÆåMALARDAMEVCUT „-ORROCCAN3OLOR#HALLENGEª&AS „3HELL%CO-ARATHONªëNGILTERE „-ARINE!DVANCE4ECHNOLOGY %DUCATION#ENTER2/6ª!MERIKA „$ESIGN"UILD&LYª!MERIKA „#AN3AT#OMPETITIONª!MERIKA „4UBITAK%LECTROMOBIL#HALLENGEª 4~RKIYE „&ORMULA3TUDENTíëSPANYA 4~RKIYE¯DEINOVASYONUMERKEZ NOKTASÆNAALARAK~RETEN GELIåENVE GELIåTIRENBIRK~LT~R OLUåTURDUK"U K~LT~R~GELIåTIRMEYE DEVAMEDIYORUZVE HEDEFLERIMIZEEMIN ADÆMLARLAILERLIYORUZ


DOĞRU HAMLELER LİDERLİĞİ GETİRİR (VQHNOLNJşYHQLOLUOLNYH\HQLOLNÍLOLÛLLONHHGLQPLŖ$VVDQ$OşPLQ\XP 7şUNL\H\DVVàDOşPLQ\XPVHNWŌUşQGHşUHWLPYHLKUDFDWWDOLGHU %XEDŖDUàGDURODODQWşPLŖRUWDNODUàPà]DYHÍDOàŖDQODUàPà]D VRQVX]WHŖHNNşUHGHUL].


SİNERJİ / TİM-TEB GİRİŞİM EVİ

-HWOLQN˂LUNHWOHUH\DSD\]HNDGHVWHNOL P˂WHULLOHWL˂LPSODWIRUPXVXQX\RU 7HNQRORMLNNDWPDGHæHUL\NVHNYHLKUDFDWRGDNOÖSURMHOHUHVDKLS JLULãLPFLOHUHIÖUVDWODUVXQDQ7å07(%*LULãLP(YL·QLQGHVWHNOHGLæL -HWOLQNãLUNHWOHUHJHOHQGHVWHNWDOHSOHULUH]HUYDV\RQVLSDULã YHUQDUDPDJLELPãWHULKL]PHWOHULLãOHPOHULQLQDQOÖNFDQOÖ PHVDMODãPDYHFKDWERWLOH\DSÖODELOPHVLLoLQo|]POHUVXQX\RU

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI¯NIN DESTEKLERIILE HAYATAGElIRILEN VEINOVATIFIåFIKIRLERINI EKONOMIYEKAZANDÆRMAK VEGIRIåIMCILIKEKOSISTEMINIGELIåTIRMEKAMACÆYLA lALÆåMALARÆNÆS~RD~REN 4ë-í4%"'IRIåIM%VI¯NIN DESTEKLEDIãIGIRIåIMCIFIRMALARDAN*ETLINK KURUMLARIlINlEåITLIAMAlLARLA CHATBOTLARGELIåTIRIYOR$IL IåLEMEVEMAKINEyãRENMESIyZELLIKLERINESAHIP OLABILENBUBOTLARM~åTERI HIZMETLERI SATÆå SIPARIåVE REZERVASYONGIBIIåLEMLERIYAPABILIYOR*ETLINK ARKASÆNDAYAPAYZEKA DOãALDILIåLEMEVElEåITLI ENTEGRASYONLARÆNOLDUãU BIRYAPÆ*ETLINKKURUCUSU /ZAN#AN+ySELEY AMAlLARÆNÆNFIRMALARILEM~åTERILERIHEMENHEMENT~M KANALLARDANMESAJLAåMA YOLUYLABIRBIRINEBAãLAMAK OLDUãUNUSyYL~YOR *ETLINKKURUCUSU/ZAN#AN +ySELEY ¬:AMANHERKES IlINlOKyNEMLIVEDEãERLI

56

"IRåIRKETINM~åTERILERIIlIN YAPABILECEãIENyNEMLIåEY ONLARÆNZAMANLARÆNADEãER VERMEKVEBUNUGERlEKTENUYGULAYABILMEK"IZ åIRKETLERETAMBUNOKTADAYARDÆMCÆOLUYORUZ "IRDIãERTEMELALDÆãÆMÆZ PARADIGMADEãIåIMIISE MESAJLAåMA!RTÆKHER KIåIDENUMARKALARLA ILETIåIMDEMESAJLAåMAYÆ TERCIHEDIYOR"UNUDA lOKFARKLÆKANALLARDAN YAPABILIYOR*ETLINKINT~M PLATFORMyZELLIKLERIBU TEMELDEãER~ZERINEGELIåTIRILIYOR­DIYOR

.FTBKMBéNBJMFIÉ[MÉ HFSJCJMEJSJN -~åTERILERISTERHERHANGI BIRDESTEKTALEBINDEBULUNSUN ISTERREZERVASYON YAPTÆRMAK SIPARIåVERMEK VEYAWEBSITESINDEKIBIR

~R~NLEILGILIBILGIALMAK ISTESIN *ETLINKBUNOKTADABUNUNGIBITALEPLERIN MESAJLAåMAILEHÆZLÆBIR BIlIMDEKARåÆLANMASÆNÆ SAãLÆYOR"UNUDA lOKLUKANALDAN CANLÆMESAJLAåMAALTYAPÆSÆILE BERABER YAPAY ZEKAVECHATBOTLARÆBIRARADA KULLANARAKYAPTÆKLARÆNÆBELIRTEN +ySELEY ¬*ETLINK BIRlOKIHTIYAl IlIN~ST~N yZELLIKLERESAHIP BIRPLATFORM dRNEãINSOSYAL MEDYAKANALLARÆ MESAJLAåMA UYGULAMALARÆ 


MARKAWEBSITESIVEYAMOBILUYGULAMASÃ&#x2020;GIBIBIRlOK KANALDANGELENM~Ã¥TERI SORULARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBIRPANEL ~ZERINDECEVAPLANMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SAãLÃ&#x2020;YORUZ9INEBUALTYAPÃ&#x2020; ILEBERABERMARKALARÃ&#x2020;N KENDISORUíCEVAPBOTLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; OLUÃ¥TURABILECEKLERIBOT GELIÃ¥TIRMEARACÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SUNUYORUZ$AHAGELIÃ¥MIÃ¥BOT IHTIYAlLARÃ&#x2020;IlINISE*ETLINK "OT&RAMEWORKyNPLANA lÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YOR"OTUNDEVREYE ALÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020;NDANSONRAGEREKLI OLANTRAINING LNALYTICSVE KAMPANYAYyNETIMIGIBI MOD~LLERIM~Ã¥TERIKULLANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NASUNUYORUZ"IRDIãER yNEMLIFARKISE(UMAN 4AKEOVERMEKANIZMASÃ&#x2020; DEDIãIMIZCHATBOTLARILE M~Ã¥TERITEMSILCILERININ ETKILIBIRÃ¥EKILDElALÃ&#x2020;Ã¥ABILECEKLERIHIBRIDYAPÃ&#x2020; -ARKALARBELLIKONULARÃ&#x2020; CHATBOTLARABÃ&#x2020;RAKÃ&#x2020;RKEN BAZÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ISEM~Ã¥TERITEMSILCILERININCEVAPLAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; TERCIHEDEBILIYORLAR"UNLARÃ&#x2020;NT~M~*ETLINKIlERISINDE M~MK~N­DIYEAKTARÃ&#x2020;YOR

fSOQB[BSJIUJZBDÃ&#x2030; zSUéNFTJOJTBçMBNB OPLUBTÃ&#x2030;OEB5ð.5&#²JO EFTUFçJPMEV 4EKNOLOJIK KATMADEãERI Y~KSEKVEIHRACATODAKLÃ&#x2020; PROJELERESAHIPGIRIÃ¥IMCILEREFÃ&#x2020;RSATLARSUNAN4ë-í4%" 'IRIÃ¥IM%VI¯NDEKENDILERINESUNULANDESTEKLERHAKKÃ&#x2020;NDABILGIVEREN+ySLEY Ã¥yYLEDEVAMEDIYOR ¬4ë-í4%"'IRIÃ¥IM%VINI DAHAyNCEÃ¥IRKETFAALIYETLERIMIZDENyT~R~TANÃ&#x2020;YORDUK VEGIRIÃ¥IMD~NYASÃ&#x2020;NAADÃ&#x2020;M ATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDANBERIDESTEKGyRMEKTEYIZ*ETLINK PROJESIyZELINDEIÃ¥MODELININORTAYAlÃ&#x2020;KMASÃ&#x2020;VE

LERDEOLABILIYOR3ADECE LEADTOPLAMAAMAlLÃ&#x2020;VE YAZÃ&#x2020;N46REKLAMLARÃ&#x2020;DyNEN .ESTLE0URE,IFECHATBOTU DABUNABIRyRNEKOLARAK VERILEBILIR­DIYEKONUÃ¥TU

OZAN CAN KÃ&#x2013;SELEY Jetlinkâ&#x20AC;&#x2122;in kurucusu

4SFLMJJZJMFéUJSNF [FSJOEFmBMÃ&#x2030;éÃ&#x2030;ZPSV[

M~Ã¥TERIYESUNULACAKOLAN DEãERyNERILERININNETLEÃ¥TIRILMESIAÃ¥AMASÃ&#x2020;NDADESTEK TAVSIYELERALDÃ&#x2020;K3UNULAN ~R~N~NFARKLÃ&#x2020;SEKTyRLERDE NASÃ&#x2020;LyZELLEÃ¥TIRILEBILECEãI FARKLÃ&#x2020;DIKEYLERDENHANGISINEyNCELIKVERMEMIZ GEREKTIãINIVEBELIRLENEN yNCELIKLIALANLARAyZEL IHTIYAlLARÃ&#x2020;NASÃ&#x2020;LPLATFORMDA BARÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;RMAMÃ&#x2020;ZGEREKTIRDIãINIBERABERCEBELIRLEDIK +Ã&#x2020;SACASÃ&#x2020;~R~N~BERABERCE DAHADERINLEMESINEANALIZ EDIP ~R~NíPAZARIHTIYACÃ&#x2020; yRT~Ã¥MESINISAãLAMANOKTASÃ&#x2020;NDADESTEKLERALDÃ&#x2020;KKI BIZIMIlINOLDUKlADEãERLI OLDU­

²ZJBéLÃ&#x2030;OGJSNB LVMMBOÃ&#x2030;ZPS *ETLINKPLATFORMUNUN lOãUNLUãUYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAN

NIN~ZERINDEAKTIFKULLANÃ&#x2020;CÃ&#x2020;FIRMASÃ&#x2020;BULUNUYOR 9APTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;IÃ¥BIRLIKLERINE DEãINEN/ZAN#AN+ySELEY ¬+URUMSALM~Ã¥TERILER yZELINDEyRNEãINEBEBEK 9ATAåí%NZA(OME !LTÃ&#x2020;NBAÃ¥GIBIFIRMALARCANLÃ&#x2020; DESTEKIHTIYACÃ&#x2020;NOKTASÃ&#x2020;NDA *ETLINKITERCIHEDERKEN 4OYOTAIlINM~Ã¥TERIHIZMETLERIIÃ¥LEMLERININ*ETLINK &RAMEWORKKULLANARAK GELIÃ¥TIRDIãIMIZCHATBOTLA YAPÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLÃ&#x2020;YORUZ +ASAP$yNER 3AKA3UVE "URGER+INGIlINSIPARIÃ¥ALABILENCHATBOTLARÃ&#x2020; SUNARKENYINE9ATAÃ¥IlIN ISEKIÃ¥IyZELLIKLERINEGyRE KIÃ¥IYEyZELYATAKyNEREBILENCHATBOTLARLADAHIZMET VERIYORUZ9INEAJANSLARLA IÃ¥BIRLIãIYAPARAKMARKALARA HIZMETVERDIãIMIZPROJE-

-~Ã¥TERIMEMNUNIYETINIY~KSELTMEK SATÃ&#x2020;Ã¥LARÃ&#x2020; ARTÃ&#x2020;RMAKVEMALIYETLERI D~Ã¥~RMEKGIBIDEãERLER SUNAN*ETLINK¯INKURUCUSU /ZAN#AN+ySELEY !Rí'E lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NABIRKAlBAÃ¥LÃ&#x2020;K ALTÃ&#x2020;NDADEVAMETTIKLERINI BELIRTEREKÃ¥UNLARÃ&#x2020;SyYL~YOR ¬3~REKLIOLARAKDOãALDIL IÃ¥LEMEALGORITMAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N PERFORMANSÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAHADA IYINOKTALARATAÃ¥Ã&#x2020;MAKIlIN lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZS~R~YOR "UNUNYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAMESAJLAÃ¥MAPROTOKOLLERIMIZIY~KSEK TRAFIKLIM~Ã¥TERILERIMIZIN IHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KARÃ¥Ã&#x2020;LAMAK ADÃ&#x2020;NAS~REKLIDAHAPERFORMANSLÃ&#x2020;HALEGETIRIYORUZ"IR DIãERDEVAMEDEN!Rí'E lALÃ&#x2020;Ã¥MAMÃ&#x2020;ZBIRlOKKANALDAN PLATFORMAGELENMESAJLARÃ&#x2020;N AKÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDETEMSILCILERARASÃ&#x2020;NDADAãÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;VE MESAJIlERISINDEKIDUYGU DURUMUNAGyREyNCELIKLENDIRILMESI#HATBOTíM~Ã¥TERITEMSILCISININBERABER lALÃ&#x2020;Ã¥ABILDIãIYAPÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA HEMTEMSILCIHEMDESON KULLANÃ&#x2020;CÃ&#x2020; M~Ã¥TERILER IlIN DENEYIMIS~REKLIIYILEÃ¥TIRME ~ZERINDElALÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YORUZ­

57


AHENK / MAKALE

<NOHPH.XUDP×

ASLIHAN YÖRDEM ATİK Ar-Ge Şubesi Uzman

V

EBEKLENENHABERTEBELL~R ETTI!VRUPA0ARLAMENTOSU !0 VE~YEDEVLETLERIN YÆLÆ!"B~TlE GyR~åMELERIBIRKESINTIKARARÆILE SONUlLANDÆ+ASÆM#UMARTESI G~N~B~TlEBAåRAPORTyR~-UREåAN GELECEKYÆLKI!"B~TlESINDE4~RKIYE IlINyNGyR~LM~åFONLARDAMILYON EUROKESINTIYAPÆLACAãÆNÆVEBUNA EKOLARAKDAHAyNCEILANEDILEN MILYONEURONUNDAASKÆYAALÆNMASÆNÆN KARARLAåTÆRÆLDÆãÆNÆAlÆKLADÆ +ESINTI IlINMILYONEUROGIBIBIRMIKTARDAN BAHSEDILIYORDU

58

+ARARAGEREKlEOLARAK !NKARANÆN DEMOKRASIVEINSANHAKLARÆALANÆNDAKI KARARLÆLÆãÆNADUYULANå~PHELER GySTERILDI+ARAR 0ARLAMENTO¯NUN +ASÆMTARIHLIGENELKURULUNDA KESINLEåECEK 3~RElBUG~NLERDEKOALISYONH~K~METI KURMAKIlINELINDENGELENHERåEYI YAPTÆãÆNÆAMABUNUNYETMEDIãINI AlÆKLAYAN!LMANYA"AåBAKANƯNÆNTALEBI ILEBAåLAMÆåTÆ!LMANYA"AåBAKANÆ Angela Merkel INSANHAKLARÆNÆNIHLAL edilmesini"KABULEDILEMEZBIRTAVÆR OLDUãUNUBELIRTEREK 4~RKIYEIlIN AYRÆLANFONMIKTARÆNDAKÆSÆTLAMAYA GIDILMESINIISTEMIåTI !"MALIDyNEMITIBARIILEYEDIYÆLLÆK BIRPLANLAMAILElALÆåÆYORí DyNEMINDE4~RKIYEIlIN MILYAR EUROLUKBIRFONAYRÆLMÆåTÆäIMDILIK KESILECEãIAlÆKLANANMIKTARBUYEDI YÆLLÆKTOPLAMYARDÆMÆNY~ZDE ¯~NE KARåÆLÆKGELIYOR"ASÆNÆNKONUYAYyNELIK SORULARÆNÆYANÆTLAYAN!""AKANÆMÆZ Ömer Çelik ¬MILYONEUROLUKKESINTI 4~RKIYEYEMALIOLARAKBIRåEYIFADE ETMEYECEKTIR­IFADELERINIKULLANDÆ EKONOMIDENSORUMLU"AåBAKAN 9ARDÆMCÆMÆZDAHAKEZA $OãRUSUBUKARARÆNSAYÆSALBAKÆMDAN DIåEDOKUNURBIRANLAMÆYOKANCAK SIMGESELBIRANLAMTAåÆDÆãÆTARTÆåMA GyT~RMEZeZERINDECIDDIYETLE DURULMAMASÆISEILERIDEKAZALARAYOL AlABILIR:IRAILIåKILERIDAHAKAYGANBIR ZEMINETAåÆYACAKADÆMLARATMANÆNNE YERINEDEZAMANÆ%LBETTEULUSLARARASÆ ILIåKILERDETOKATATANADIãERYANAãÆNÆ lEVIRT~R~NDENBIRYAKLAåÆMHEN~Z YOK $OãALOLARAKPOLITIKSyYLEM VERESTLEåMELERBUPERSPEKTIFILE ELEALÆNMALÆdRNEãINHhLIHAZÆRDABU FONLARÆN4~RKIYENIN!"YEYAKLAåMASÆ IlINVERILDIãIGyZyN~NEALÆNÆRSABU DAVRANÆåCIDDIBIRVIZYONSUZLUKOLARAK DEãERLENDIRILEBILIR!VRUPA¯DAY~KSELIåTE OLANAåÆRÆSAãILIåKILERIMIZIZEHIRLIYOR DENEBILIR"IRLIKlELIåKILIDAVRANMAKLA

ITHAMEDILEBILIRVS !NCAKSIYASETINEKONOMIYI åEKILLENDIRMESINDENZIYADEEKONOMININ SIYASETIBELIRLEDIãIBIRDEVIRDE OLDUãUMUZUARTÆKIYIBILIYORUZ YÆLÆVERILERINEGyRE4~RKIYE¯YE ULUSLARARASÆDOãRUDANYATÆRÆMGIRIåINDE !VRUPA~LKELERIY~ZDE¯L~KPAYILE BIRINCISÆRADAYERALÆYOR"UNUY~ZDE ILE!SYA~LKELERIVEY~ZDEILE!MERIKA IZLIYOReLKEMIZINYURTDÆåÆNDAKI YATÆRÆMLARÆNDADAENFAZLAPAYYINE AlÆKARAFARKLA!VRUPA¯YAAIT"U yLlEKTEKARåÆLÆKLÆYATÆRÆMLARÆNTEHLIKEYE ATÆLMAMASÆGEREKTIãINI!"BIZDENDAHA NETGyR~YORDUR!YRÆCA4~RKIYE!"¯NIN IHRACATÆNDADyRD~NC~ITHALATÆNDA BEåINCISÆRADAYERALÆYORYÆLÆ TOPLAMD~NYATICARETININí!"$¯NIN HEMENARDÆNDANíY~ZDE ¯INIYAPAN !"¯NINISEBUG~NEKADAR~LKEMIZIN BIRNUMARALÆITHALATVEIHRACATORTAãÆ OLDUãUNUTEKRARHATÆRLATMAYAGEREK YOK!"íILEAYNÆZAMANDAyZELLIKLE SEYAHATVEULAåTÆRMAALANÆNDA4~RKIYE LEHINEGELIåMEKTEOLANBIRHIZMET TICARETIDESyZKONUSU -ILLETOLARAKUZUNíSOLUKLUILIåKILERI PEKSEVMEDIãIMIZID~å~N~YORUM !NCAK4~RKIYE¯NINADAYLÆãÆHEM!" HEMDE4~RKIYEIlINUZUNVADELIBIR YATÆRÆMPROJESIDIR"UNOKTADABIR SATRANlOYUNCUSUSOãUKKANLÆLÆãÆNDA KALMAYÆBAåARÆP MUHATABÆNHAMLELERINE ORANTÆSÆZPOZISYONALMAKTANKAlÆNMAK yNEMLIdNEMSENMESIGEREKENBIR DIãERHUSUSDASAãLANANBUFONLARDAN MAKSIMUMDERECEDEFAYDALANMAK ~ZERINEKAFAYORULMASÆGEREKTIãI4AHSIL EDILENB~TlEKULLANÆMÆNÆN¯DE SONAERECEãIDIKKATEALÆNDÆãÆNDABIRAN yNCEHAREKETEGElILMESIyNEMTAåÆYOR "UNUNYANÆSÆRA SADEBIRTANÆMLA ¬ANLAMD~ZEYINDEARTÆDEãER~RETME­ OLARAKIFADEEDILEBILECEK(EIDER¯IN Y~KLEMEKURAMÆ~ZERINEBIRåEYLER KARÆåTÆRMAKDAYAPÆLACAKLARLISTESINE EKLENEBILIR


.X]H\5HQ9HVWIDO\D¶GD<HQL<DWÕUÕP)ÕUVDWODUÕ $YUXSD¶GDNL<DWÕUÕP0HUNH]LQL] %LUE|OJH\LJoOELU\DWÕUÕPPHUNH]L\DSDQHQ|QHPOLúH\HNRQRPLNJoDOW\DSÕYHNOWUHO\DúDP JLELIDNW|UOHULQPNHPPHOHWNLOHúLPLGLU%XEDNÕPGDQ.X]H\5HQ9HVWIDO\DELUoRNDoÕGDQHúVL]GLU $OPDQ\D¶QÕQEXHQNDODEDOÕNQIXVDVDKLSRODQH\DOHWLQLQVL]HVXQGX÷XVD\ÕVÕ]LPNkQYHNRúXOODU GDQID\GDODQÕQ+DQJLVHNW|UYH\DSURMHLoLQROXUVDROVXQ\HQLIÕUVDWODULoLQLGHDO\DWÕUÕPRUWDPÕQÕ EXUDGDEXODFDNVÕQÕ]+DOLKD]ÕUGD¶GHQID]OD\DEDQFÕúLUNHWWHUFLKLQLPHWURSROE|OJH.X]H\ 5HQ9HVWIDO\DOHKLQHNXOODQGÕ%L]LPOHLOHWLúLPHJHoLQYHVL]LGHPHPQXQL\HWOHELOJLOHQGLUHOLP%LU 2QH6WRS$FHQWHVLRODUDN\DWÕUÕPSURMHOHULQL]GHVL]HGHVWHNYHUL\RUX]ZZZQUZLQYHVWFRP


DOĞU - BATI / RAPOR

GjhnV^aZZc\Zah^oi^XVgZi^ \ZgZ`aZøi^gbZb^o\ZgZ`^ndg GjhnVcécŽcZba^bZYnV`jgjajøaVgécYVc \ZcZanVnécnŽcZibZc^kZ]VWZg b“Y“gaZg^c^cYZVgVaVgécYVWjajcYjöjd` hVnéYV\VoZiZX^c^cI“g`bZhaZ`iVøaVgénaV WjajøijöjI“g`^nZ"GjhnVBZYnV;dgjbj! 6ciVanVYV\ZgZ`aZøi^# I“g`^nZù]gVXViéaVgBZXa^h^7Vø`Vcé BZ]bZi7“n“`Z`ø^!jajhaVgVgVhénVnéc `jgjajøj<adWVa8dccZXi^dciVgV[écYVc 6ciVanV7ZaZ`ÉiZY“oZcaZcZc!I“g`^nZ" GjhnVBZYnV;dgjbjcjc^`^cX^ \“c“cYZI“g`^nZkZGjhnVVgVhécYV&%% 60

b^anVgYdaVgaé`i^XVgZi]VXb^]ZYZ[^cZ jaVøVW^abZh^^^cZc\Zah^oi^XVgZi^c \ZgZ`aZøi^g^abZh^kZk^oZh^ohZnV]Vi ^b`}cécéciZ`gVg]VnViV\Z^g^abZh^ \ZgZ`i^ö^c^hŽnaZY^# IùBdaVgV`]Zg“VnYVW^gYZù]gVXVi :ö^a^b6a\é6gVøiégbVhénVeié`aVgécé V`iVgVc7“n“`Z`ø^!7jVgVøiégbVaVgYV YVŽcXZaZg^GjhnV]ZeW^g^cX^dajndgYj! `g^oYŽcZb^cYZYŽgY“cX“a“öZY“øi“!hdc nVeiéöébéoVgVøiégbVYViZ`gVgGjhnV W^g^cX^hégVnVé`ié#7jWVøVgéYVbZYnVcéc

`Vi`éhéd`ŽcZba^Y^nZ`dcjøij# .VnYV^]gVXVin“oYZ*(VgiéødaYj IùBdaVgV`+,W^c^Vø`écY^cVb^` ^]gVXViénéiZbh^aZii^`aZg^c^Y^aZ\Zi^gZc 7“n“`Z`ø^!^]gVXViéaVgdaVgV`]Zg^`^ “a`Zc^c`VoVcVXVöéVYébaVgVibV` ^hiZY^`aZg^c^`VnYZii^# @g^oŽcXZh^GjhnV^aZ,b^anVgI“g`^nZc^c ^]gVXViédabV`“oZgZnV`aVøé`('b^anVg YdaVgaé`Yéøi^XVgZi]VXb^cZjaVøéaYéöécé VcaViVc7“n“`Z`ø^!7jgV`VbWj\“cZ `VYVgZcn“`hZ`Yéøi^XVgZigV`Vbé#<ZZc


hZcZ]éoaéW^gideVgaVcbVWVøaVYé#7jnéaéc .VnécYV^]gVXVin“oYZ*(VgiiékZ&!- b^anVgYdaVgVjaVøié#NéahdcjcYVnV`aVøé` '!,b^anVgYdaVgVjaVøVXVöéoVbV,b^anVg YdaVgéY“ø“cY“ö“b“oYZ]VaVW“n“`[Vg` kVg#:h`^gV`VbaVgénV`VaVnVW^abZ`^^c d`VaéøbVbéo\ZgZ`^ndgYZY^# ù`^“a`ZXjb]jgWVø`VcaVgécéc&%% b^anVgYdaVgaé`Yéøi^XVgZi]VXb^ ]ZYZ[^WjajcYjöjcjVcébhViVc 7“n“`Z`ø^!7jcjc^^cZc\Zah^oi^XVgZi^ \ZgZ`aZøi^gbZb^o\ZgZ`^ndg!k^oZ `dcjhjcjiZ`gVg\“cYZbZVabVbéo \ZgZ`^ndg#ù`^“a`ZVgVhécYVk^oZh^ohZnV]Vi ^b`VcécéiZ`gVg]VnViV\Z^gbZb^oaVoéb Y^nZ`dcjøij# I^XVgZiiZIAkZgjWaZ`jaaVcébé 7“n“`Z`ø^!WjnéaGjhnVYVcI“g`^nZnZ \ZaZcijg^hihVnéhécYVd`W“n“`Vgiéø daYjöjcj!i^XVgZi“oZg^cYZ`^Zc\ZaaZgYZ `Va`ié`VI“g`^nZ^aZGjhnVVgVhécYV]Zg VaVcYV^øW^ga^ö^c^c\Za^øZXZö^c^Y^aZ\Zi^gY^# 7“n“`Z`ø^!'%&+néaécYV-++W^cGjh ijg^hi^cI“g`^nZn^o^nVgZiZii^ö^c^!'%&* kZ'%&)iZhégVhénaV(!(b^andckZ)!* b^andcijg^hi^c\ZaY^ö^c^WZa^gii^#7jnéaéc DXV`"6öjhidhYŽcZb^cYZ(!(b^andc ijg^hi^cI“g`^nZYZVöégaVcYéöécé^[VYZZYZc 7“n“`Z`ø^!\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cYZ WjgV`Vbéc((+W^cdaYjöjcjkZWjcjc n“oYZ-.'VgiéøV^øVgZiZii^ö^c^`VnYZii^# 7jZö^a^b^cYZkVbZibZh^]Va^cYZGjh ijg^hihVnéhécécnéahdcjcYV)!*b^andcj \ZZW^aZXZö^c^W^aY^gZc7“n“`Z`ø^! i^XVgZiiZIAkZgjWaZ`jaaVcébécéc[^^a^nViiV nVeéaYéöécé!nZgZaeVgV`jaaVcébécéc nVn\écaVøbVhé^^cVhéa^ø^c^a\^a^“a`Z bZg`ZoWVc`VaVgécVY“øi“ö“c“hŽnaZY^# 7“n“`Z`ø^VngéXVGjhnVcécYdbViZh ^]gVXViécYVhVYZXZ)[^gbVnV^o^c kZgbZh^c^chdcYZgZXZnVcaéødaYjöjcj hVkjcVgV`!7Zc^]Zg\“cW^g[^gbVVgéndg# 7^caZgXZ[^gbVkVg#GjhnV^oc^)[^gbVnV kZg^ghZY^öZg[^gbVaVgcZdaVXV`4DcaVg Y^ndg`^!W^oWjcj]^`VWjaZibZnZa^b# B“iZ`VW^a^nZidahjcYZY^#

^aVkZ&b^anVgYdaVg VgiéøWZ`a^ndgjo#7jnéaéc iVbVbécYV^]gVXViéc '!,b^anVgYdaVgé WjabVhécéŽc\Žg“ndgjo YZY^#ù]gVXVi:ö^a^b 6gVøiégbVhécYV\ZZc néaaVgYVGjhnVcéc]Ze W^g^cX^é`iéöécéVcXV` ^`^“a`ZVgVhécYV`^ jV``g^o^hdcgVhéVg`V hégVaVgVY“øi“ö“c“ WZa^giZc7“n“`Z`ø^! hdcnVeéaVcVc`ZiiZ GjhnVcéciZ`gVgW^g^cX^ hégVnVn“`hZaY^ö^c^! ^`^cX^hégVYV@ViVg kZ““cX“hégVYV 6abVcnVcécdaYjöjcj W^aY^gY^#7“n“`Z`ø^! '+“a`ZYZc'W^c*'% [^gbV^aZn“on“oZ \Žg“øbZ`hjgZi^naZW^gVa\éVgVøiégbVhé nVeiégYé`aVgécé!GjhnVYVI“g`“g“caZg^cYZc bZbcjc^nZi^cn“oYZ++daYjöjcjhŽnaZY^# GjhkViVcYVøaVgécécn“oYZ&(“c“cIZ` iZgX^]^bI“g`“g“caZg^YZY^ö^c^V`iVgVc

7“n“`Z`ø^!GjhkViVcYVøaVgécn“oYZ )'h^c^cW^g`ViZgX^]^kVgkZW^g^h^YZ I“g`^nZ½9“ø“cXZdaVgV`GjhaVgécn“oYZ *)“I“g`bVaaVgécV`VgøéY“ø“cXZb dajbajY^ndg^[VYZaZg^c^`jaaVcYé#

GjhnViZ`gVgW^g^cX^hégVnVn“`hZaY^ 7jnéaécDXV`":na“aYŽcZb^cYZGjhnVnV ^]gVXViécn“oYZ*(VgiéøaV&!-b^anVgYdaVgV n“`hZaY^ö^c^`VnYZYZc7“n“`Z`ø^!6ncé igZcYYZkVbZYZghZGjhnVnV^]gVXViiV 61


AHENK / MAKALE

+L]PHWLKUDFDWoÃ&#x2014;ODUÃ&#x2014; NÃ&#x2014;\DVÃ&#x2014;\D\DUÃ&#x2014;Ë&#x201A;Ã&#x2014;\RU

MELTEM DEMÄ°RTAÅ&#x17E; TÄ°M Strateji ve Ä°novasyon Å&#x17E;ubesi Uzmanı

'

~N~M~ZDEEKONOMILERIN ANATAÃ¥Ã&#x2020;YÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NDANBIRI KONUMUNAULAÃ¥ANHIZMETLER SEKTyR~D~NYATICARETINDE DEB~Y~KBIRHÃ&#x2020;ZLAGELIÃ¥IMGySTERIYOR $~NYADAHIZMETTICARETINDEKÃ&#x2020;YASÃ&#x2020;YA BIRREKABETYAÃ¥ANÃ&#x2020;RKEN4~RKIYE¯NIN DEBUALANDAKAYDETTIãIBAÃ¥ARÃ&#x2020;SÃ&#x2020; YADSÃ&#x2020;NAMAZ .ITEKIM PEKlOKNOKTAYAYAPÃ&#x2020;LAN UlUÃ¥LARLA~LKEMIZINHIZMETIHRACAT HACMINEyNEMLIKATKÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;OLAN HAVAYOLUTAÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KHIZMETLERINDE D~NYADA!"$VE"!%¯DENSONRA SÃ&#x2020;RADAYÃ&#x2020;Z4~RKIYE¯NINCOãRAFI KONUMULOJISTIKAlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANDAlOK CIDDIBIRGELIÃ¥IMALANÃ&#x2020;NASAHIP +~LT~RELVEEãLENCEHIZMETLERINDE ISED~NYADAILK~LKEARASÃ&#x2020;NDAYÃ&#x2020;Z "AÃ¥TA4~RKDIZILERIOLMAK~ZERE FILMVEYARÃ&#x2020;Ã¥MAGIBITELEVIZYON PROGRAMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NATEMSILI VEPAZARLANMASÃ&#x2020;KAPSAMÃ&#x2020;NDAyNEMLI BIRDyVIZGIRDISIELDEEDILMESININ YANÃ&#x2020;NDA GyRSELVEIÃ¥ITSELHIZMET IHRACÃ&#x2020;DIãERSEKTyRLEREDElARPAN ETKISIOLUÃ¥TURUYOR~N~ST~NDE ~LKEYEDIZISATÃ&#x2020;YORUZ MILYON INSAN4~RKDIZILERINIIZLIYOR !"$¯DENSONRA$~NYAYAENFAZLA 62

dizi satan 2. ülkeyiz. Müteahhitlik VETEKNIKM~Ã¥AVIRLIKSEKTyR~NDEDE %NGINEERING.EWS2ECORD¯UN %.2 ¬$~NYANÃ&#x2020;N%N"~Y~K5LUSLARARASÃ&#x2020; -~TEAHHITLERI,ISTESI­NDE~LKEMIZ aIN¯DENSONRAIKINCISÃ&#x2020;RADAYER ALÃ&#x2020;YOR3AãLÃ&#x2020;KTURIZMINDEDED~NYADA OLDUKlAIYIBIRKONUMDAOLDUãUMUZU SyYLEMEKM~MK~NeLKEMIZESAãLÃ&#x2020;K HIZMETIALMAAMACÃ&#x2020;YLAYÃ&#x2020;LDAYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K BINTURISTGELIYOR'ASTRONOMI ALANÃ&#x2020;NDADABIRlOKFIRMAMÃ&#x2020;Z D~NYADASESGETIRMEYEBAÃ¥LADÃ&#x2020; $~NYANÃ&#x2020;NFARKLÃ&#x2020;LOKASYONLARÃ&#x2020;NDA D~NYAMUTFAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NFARKLÃ&#x2020;LEZZETLERI GELENEKSEL4~RKKONUKSEVERLIãIYLE BIRLEÃ¥TIRILEREKYABANCÃ&#x2020;LARASUNULUYOR !NCAKHIZMETIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;FIRMA BAZÃ&#x2020;NDARAKAMLARADyKMEKTEG~lL~K YAÃ¥Ã&#x2020;YORUZ+EZA~LKEMIZDEFIRMA BAZÃ&#x2020;NDAHIZMETIHRACATÃ&#x2020;VERILERI AlÃ&#x2020;KLANMÃ&#x2020;YORëåTEBUNOKTADA %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NKATKÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; ILEYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABAÃ¥LATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z ¬4~RKIYE¯NIN"~Y~K(IZMET ëHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;!RAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;­NÃ&#x2020;NBUB~Y~K AlÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;KAPATARAK~LKEMIZEISTATISTIKI AlÃ&#x2020;DANDAKAYNAKOLUÃ¥TURACAãÃ&#x2020;NA INANÃ&#x2020;YORUZ3AYÃ&#x2020;N"AÃ¥BAKANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZILE "AKANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;YLADERECEYE GIRENFIRMALARÃ&#x2020;NyD~LLENDIRILDIãI ¬4~RKIYENIN"~Y~K(IZMET ëHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;!RAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;BUYÃ&#x2020;L IKINCIKEZD~ZENLEDIK!RAÃ¥TÃ&#x2020;RMANÃ&#x2020;N T~MHIZMETIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NA ETKINBIRÃ¥EKILDEDUYURULMASÃ&#x2020;VE BILGILENDIRILMESIADÃ&#x2020;NAYÃ&#x2020;LBOYUNCA BIRlOKHIZMETSEKTyR~DERNEãIVE 34+TEMSILCILERIILEGyR~Ã¥MELER GERlEKLEÃ¥TIRDIK lEÃ¥ITLIORGANIZASYON VEETKINLIKLEREKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MSAãLADÃ&#x2020;K 4ANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NETKISIYLE BUYÃ&#x2020;LKIARAÃ¥TÃ&#x2020;RMAYASEKTyREL lEÃ¥ITLENDIRMEDEVEBAÃ¥VURUSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDA ARTÃ&#x2020;Ã¥GyZLEMLENIYOR"~Y~KBIR TITIZLIKVEyZVERIILEHAZÃ&#x2020;RLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZBU

lALÃ&#x2020;Ã¥MAMÃ&#x2020;ZILEFIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZHEMKENDI SEKTyR~IlERISINDEKIKONUMUNUHEM DEGENELSÃ&#x2020;RALAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;~CRETSIZOLARAK GyREBILMEIMKhNÃ&#x2020;NASAHIPOLUYOR "UNUNYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAHIZMETSEKTyRLERININ ILK~lFIRMASÃ&#x2020;ILE4~RKIYEGENELINDEILK ¯AGIRENFIRMALARÃ&#x2020;yD~LLENDIRIYORUZ !YRÃ&#x2020;CAARAÃ¥TÃ&#x2020;RMAYAKATÃ&#x2020;LANFIRMALARA ¬$yVIZ+AZANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;CÃ&#x2020;(IZMET4ICARETI VE$EVLET$ESTEKLERI­ILEILGILIEãITIM IMKhNÃ&#x2020;SAãLÃ&#x2020;YORUZ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAGERlEKLEÃ¥TIRDIãIMIZILK ARAÃ¥TÃ&#x2020;RMAKAPSAMÃ&#x2020;NDAYERALAN FIRMAMÃ&#x2020;Z YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MILYAR DOLARHIZMETIHRACATÃ&#x2020;GERlEKLEÃ¥TIRDI "URAKAM4~RKIYE¯NINYÃ&#x2020;LÃ&#x2020; HIZMETIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KY~ZDE ¯Ã&#x2020;NÃ&#x2020;OLUÃ¥TURMUÃ¥TU"UYÃ&#x2020;LIKINCISINI GERlEKLEÃ¥TIRDIãIMIZARAÃ¥TÃ&#x2020;RMA KAPSAMÃ&#x2020;NDAKIFIRMAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MILYARDOLARHIZMETIHRACATÃ&#x2020; GERlEKLEÃ¥TIRMIÃ¥DURUMDA"URAKAM ISE4~RKIYE¯NINYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;HIZMET IHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K ¯INE TEKAB~LEDIYOR!RAÃ¥TÃ&#x2020;RMAMÃ&#x2020;ZAKATÃ&#x2020;LAN FIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NTOPLAMCIROSU MILYARDOLAROLURKEN BUFIRMALARÃ&#x2020;N FARKLÃ&#x2020;~LKEYEHIZMETIHRACATÃ&#x2020; YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GyR~YORUZ"UYÃ&#x2020;LAYRÃ&#x2020;CA SEKTyREyZG~DINAMIKLERIyLl~MLEMEK AMACÃ&#x2020;YLAFIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDANFARKLÃ&#x2020; ALANLARDAKAPSAMLÃ&#x2020;BILGILERTALEP ETTIK%LIMIZEULAÃ¥ANBILGILEROLDUKlA MEMNUNIYETVERICIOLDU (IZMETLERSEKTyR~N~N~LKEMIZIN ISTIHDAMÃ&#x2020;NDAVEHIZMETIHRACATÃ&#x2020;YLA CARIIÃ¥LEMLERDENGESI~ZERINDEN ~LKEMIZEKONOMISINEKATKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDAHA NETÃ¥EKILDEORTAYAKONMASÃ&#x2020;AMACÃ&#x2020;YLA GERlEKLEÃ¥ENBUlALÃ&#x2020;Ã¥MANÃ&#x2020;N~LKEMIZIN HIZMETIHRACATÃ&#x2020;NDAG~NCELDURUMU ILEYENIHEDEFVEPOLITIKALARÃ&#x2020;NORTAYA KONMASÃ&#x2020;NAKATKÃ&#x2020;SAãLAYACAãÃ&#x2020;NA BUKONUYLAILGILIYAPÃ&#x2020;LACAKOLAN FAALIYETLERIlINREFERANSTEÃ¥KIL EDECEãINEINANÃ&#x2020;YORUZ


AHENK / RAPOR

2 ülkeden ^ea^`^i]VaViécV hdgjøijgbV ùi]VaViiV=V`héoGZ`VWZi^9ZöZgaZcY^gbZ@jgjajcXV!=^cY^hiVc kZIVnkVcbZcøZa^eda^ZhiZgaZgYZciZ`hi“gZ^ea^`^^cc^]V^ \ŽoYZc\Z^gbZhdgjøijgbVhéVéaYé#7jcV\ŽgZ!@dgiZ`h BZchjXViHVcVn^kZI^XVgZi6cdc^b÷^g`Zi^iVgV[écYVc \ZgZ`aZøi^g^aZckZEdaniZ`hIZ`hi^aHVcVn^6gVøiégbVkZ :ö^i^b6cdc^b÷^g`Zi^^aZHVhVEdanZhiZgHVcVn^6cdc^b ÷^g`Zi^cXZYZhiZ`aZcZcWVøkjgjnV^hi^cVYZc=^cY^hiVckZv^c IVnkVcéIVnkVcbZcøZa^Æeda^ZhiZgaZgYZciZ`hi“gZ^ea^`Ç “g“c“cZnŽcZa^`n“g“ga“`iZ`^YVbe^c\Z`Vgøé`Zh^cŽcaZbZ ^a^ø`^cc^]V^\ŽoYZc\Z^gbZhdgjøijgbVhéVéaYé#<“cZn@dgZ! =^cY^hiVckZIVnkVcbZcøZa^ŽcaZb`dcjhj“g“cZn“oYZ+!- ^aZn“oYZ'-!+VgVhécYVYZö^øZcdgVcaVgYVYVbe^c\Z`Vgøé `Zh^cŽcaZb^cn“g“ga“`iZWjajcYjöj]ViégaViéaYé#

64


AHENK / RAPOR

HVcVn^X^gdZcYZ`h^cYZ `Zh`^cVgiéø

I“g`^nZùhiVi^hi^`@jgjbjIzù@ '%&,:na“aVnécV^a^ø`^cHVcVn^8^gd :cYZ`h^W“aiZc^c^nVnébaVYé#:cYZ`h W^gŽcXZ`^néaécVncéVnécV\ŽgZn“oYZ ('!'Vgiéø\ŽhiZgY^#IV`k^bZi`^h^cYZc VgécYégéabéøhVcVn^c^cVaihZ`iŽgaZg^ ^cXZaZcY^ö^cYZ0W^gŽcXZ`^néaécVncé VnécV\ŽgZbVYZcX^a^`kZiVødXV`éaéöé hZ`iŽg“ZcYZ`h^n“oYZ')!,kZ^bVaVi hVcVn^hZ`iŽg“ZcYZ`h^n“oYZ('!) Vgiié#'%&,néa铁“cX“ZngZö^cYZ iV`k^bZi`^aZg^cYZcVgécYégéabéøideaVb hVcVn^X^gdZcYZ`h^W^gŽcXZ`^néaécVncé ZngZö^cZ\ŽgZn“oYZ(&!+Vgiié#7^g ŽcXZ`^ZngZöZ\ŽgZbZkh^bkZiV`k^b Zi`^h^cYZcVgécYégéabéøideaVbhVcVn^ X^gdZcYZ`h^^hZn“oYZ)Vgiié#

66


I“`Zi^X^\“kZc^@VhébÉYVn“oYZ+*!'daYj I“g`^nZùhiVi^hi^`@jgjbjIzù@kZ I“g`^nZ8jb]jg^nZiBZg`Zo7Vc`Vhé I8B7^øW^ga^ö^^aZn“g“i“aZci“`Zi^X^ Zö^a^bVc`Zi^hdcjaVgécYVc]ZhVeaVcVc i“`Zi^X^\“kZcZcYZ`h^!@VhébVnécYV W^gŽcXZ`^VnV\ŽgZn“oYZ(!'dgVcécYV VoVaYé0Z`^bVnécYV+,!(daVcZcYZ`h `VhébVnécYV+*!'daYj#:cYZ`hVngéXV øjWViVnécYV`^+*!,ejVcécVaiécV^cZgZ` néaécZcY“ø“`hZk^nZh^c^\ŽgY“#=VcZc^c bVYY^YjgjbWZ`aZci^h^ZcYZ`h^W^g ŽcXZ`^VnV\ŽgZn“oYZ'!-dgVcécYV VoVaVgV``VhébVnécYV-)!+daYj#7j VoVaéø!\ZaZXZ`&'Vnaé`YŽcZbYZ]VcZc^c bVYY^YjgjbjcjcYV]V`Ži“daVXVöécé WZ`aZnZcaZg^cVgibVhécYVc`VncV`aVcYé# <ZcZaZ`dcdb^`YjgjbWZ`aZci^h^ ZcYZ`h^Z`^bVnécYV.%!)^`Zc!`Vhéb VnécYVn“oYZ(!,dgVcécYVVoVaVgV`-,!& YZöZg^cZY“øi“#7jVoVaéø!\ZaZXZ`&' Vnaé`YŽcZbYZ\ZcZaZ`dcdb^`Yjgjbjc YV]V`Ži“daVXVöénŽc“cYZWZ`aZci^h^

daVci“`Zi^X^aZg^cW^gŽcXZ`^VnV\ŽgZ VgibVhécYVc`VncV`aVcYé#ùøh^ohVnéhé WZ`aZci^h^ZcYZ`h^Z`^bVnécYV,%!-- ^`Zc!@VhébVnécYVn“oYZ%!&dgVcécYV VgiVgV`,%!.*daYj#7jVgiéø!\ZaZXZ` &'Vnaé`YŽcZbYZ^øh^ohVnéhécYVY“ø“ø WZ`aZnZcaZg^cVgibVhécYVc`VncV`aVcYé#

H^\dgiVaéVaéøVchVnéhé&*b^andcVjaVøié

vVaéøbVkZHdhnVa<“kZca^`7V`Vcé ?“a^YZHVgéZgdöaj!I“g`^nZùhiVi^hi^` @jgjbjIzù@^aZHdhnVa<“kZca^` @jgjbjH<@^hiVi^hi^`aZg^c^cjnjbaj daYjöjcjWZa^giZgZ`^ø\“X“cZ`ViéaébkZ ^hi^]YVbdgVcaVgécYVn“`hZabZ!^øh^oa^` dgVcécYV^hZVoVabVdaYjöjcjWZa^gii^#

7V`VcHVgéZgdöaj!ÆEdo^i^[W^gh“gZ kVg#7jedo^i^[h“gZX^edo^i^[hŽnaZbaZgaZ ^cøVaaV]]ZeW^ga^`iZ“a`ZdaVgV`cVhéa YV]V^aZg^nZ\Ži“gZW^a^g^o^c\VngZi^dabVaé# 7^ovVaéøbVkZHdhnVa<“kZca^`7V`Vcaéöé daVgV`kZg^aZXZ`]Zgi“ga“`Vi`énVYV VéöéoÇYZY^#ùø\“X“kZg^aZg^c^c7V`Vcaéöéc ^ciZgcZihVn[VhécYVnVnébaVcYéöécé WZa^giZc7V`VcHVgéZgdöaj!øŽnaZYZkVb Zii^/ÇH<@nV`Vnéiaé!)6`VehVbécYV`^ h^\dgiVaéhVnébéo&*b^andc+,+W^c,((Z jaVøbéøYjgjbYV#7jkZgY^ö^bgV`Vb! `Vbj!ŽoZahZ`iŽg!hiV_nZgkZ`jgh^nZg ]Zeh^YV]^agV`VbaVg#DXV`'%&,YZc:na“a '%&,nZ`VYVg^hi^]YVbYV`^Vgiéøébéo `Vbj!ŽoZahZ`iŽg!hiV_nZgkZ`jgh^nZg YV]^a&b^andc,%%W^c`^ø^#9^öZgiVgV[iVc `Vbj"ŽoZagV`VbaVgVWV`iéöébéooVbVc nVc^hiV_nZgaZgaZ!égV`aVgéé`VgYéöébéoYV jojckVYZa^h^\dgiVaé!H<@nV`Vnéiaé)6 `VehVbécYV`^h^\dgiVaéhVnébéoécYV& b^andc)%%W^c`^ø^daYjöjcjŽoZaa^`aZ ^[VYZZibZ`^hi^ndgjb#Ç

IVhVggj[ZibZ^]i^bVa^ZcYZ`h^n“oYZ &)!)dgVcécYVVoVaYé#:`^bVnécYV'& daVcZcYZ`h!@VhébVnécYV&-YZöZg^cZ Y“øi“#7jY“ø“ø!\ZaZXZ`&'Vnaé` YŽcZbYZiVhVggj[ZibZ^]i^bVa^dabVYéöécé Y“ø“cZci“`Zi^X^aZg^cW^gŽcXZ`^VnV\ŽgZ VgibVhécYVc`VncV`aVcYé#

=VnkVcnZb^cYZ \“bg“`kZg\^h^hé[égaVcYé 7V`VcaVg@jgjajcjcùi]VaViGZ_^b^@VgVgécV :`@VgVgéGZhb^<VoZiZYZnVnébaVcVgV` n“g“ga“öZ\^gY^#@VgVgV\ŽgZ!nVöaéid]jbaVg! iéeiV`jaaVcéaVcW^i`^aZg!hVbVckZ`VWV nZb^YZ`VehVnVc“g“caZg^c\“bg“`kZg\^h^ dgVcé<“gX^hiVc!7dhcV"=ZghZ`!<“cZn @dgZkZBVaZonV^^ché[ég!67kZ:;I6 “a`ZaZg^!9-“nZh^“a`ZaZgkZY^öZg“a`ZaZg ^^cn“oYZ&%daVgV`jn\jaVcVXV`#@VWV nZbkZ`ZeZ`i“gaZg^c^c\“bg“`kZg\^h^ dgVcéYVi“b“a`ZaZg^^ché[égV^cY^g^aY^#<éYV hVcVn^h^c^ceVbj`!`ZiZc!Vn^Zö^!`daoV id]jbaVgénaV`“heZ\^W^Vié`aVgécéc\“bg“` kZg\^aZg^YZ]VnkVcnZb^daVgV``jaaVcéabV` `VnYénaV^i]VaZY^abZh^]Va^cYZn“oYZ+!* daVgV`jn\jaVcVXV`#HŽo`dcjhj“g“caZg^c ^i]VaVikZg\^h^7dhcV"=ZghZ`^^ché[ég daVXV`#7j“g“caZg^c\“bg“`kZg\^h^!“a`Z \gjeaVgécV\ŽgZn“oYZ,!(!&&!*kZn“oYZ &(!*dgVcaVgécYVjn\jaVcéndgYj#@VgVgaV WVaé`jcjcjc\“bg“`kZg\^h^dgVcéi“b“a`Z \gjeaVgé^^ché[égV^cY^g^aY^# 67


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

ūKUDFDW×Q\×OG×]ODU× GQ\DQ×QKHU\HULQGH

7UNL\H·QLQLKUDFDWÖQDVDæODGÖNODUÖNDWNÖLOHHNRQRPLQLQE\PHVLQGHE\N\HUVDKLEL RODQLKUDFDWoÖODUÖPÖ]\HQLOLæHYHWHNQRORML\H\DWÖUÖP\DSDUDNONHKHGHIOHULQHXODãPDNLoLQ YDUJF\OHoDOÖãÖ\RUYHGQ\DQÖQKHUWDUDIÖQDLKUDFDWJHUoHNOHãWLUL\RU 68


T

~RKIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; SONBIRKAlYÃ&#x2020;L içerisinde pazarLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;lEÃ¥ITLENDIREREKYAPÃ&#x2020;SALBIRDyN~Ã¥~ME IMZAATTÃ&#x2020;3ONDyNEMDE VERILENDESTEKLER !Rí'E VEINOVASYONA TASARÃ&#x2020;MA VEMARKALAÃ¥MAYAYAPÃ&#x2020;LAN YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MILEDyN~Ã¥~MBIRLEÃ¥INCE4~RKIYEIHRACATÃ&#x2020;KyT~ GElEN¯NÃ&#x2020;NARDÃ&#x2020;NDAN Y~KSELMEEãILIMINIS~RD~R~YOR4ë-TARAFÃ&#x2020;NDAN¬!TÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M9Ã&#x2020;LÃ&#x2020;­OLARAKILANEDILEN ¯DE ILKAY IHRACAT GElENYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NAYNÃ&#x2020;DyNEMINE GyREY~ZDEARTÃ&#x2020;Ã¥LA MILYARMILYONDOLAR OLDU/RTA6ADELI0LAN¯DA MILYARDOLAROLARAK HESAPLANANIHRACATHEDEFININAÃ¥Ã&#x2020;LMASÃ&#x2020;HEDEFLENIYOR ëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z YAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020; YOãUNlALÃ&#x2020;Ã¥MALARLAD~NYANÃ&#x2020;NHERTARAFÃ&#x2020;NDAFAALIYET GySTERMEYEDEVAMEDIYOR

:FOJMJçFZBUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;N ZBQÃ&#x2030;ZPSMBS eLKENINIHRACATÃ&#x2020;NDAB~Y~K yNEMSAHIBIOLANYÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;Z IHRACATlÃ&#x2020;LAR KATMADEãERI Y~KSEK~R~NLERINAãÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ARTÃ&#x2020;RMAKDOãRULTUSUNDA YOãUNlALÃ&#x2020;Ã¥MALARGERlEKLEÃ¥TIRIYOR(EDEFLENEN KONUMATAÃ¥Ã&#x2020;YACAKOLAN ANAPARAMETREIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; SÃ&#x2020;RTLAYANIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z TARAFÃ&#x2020;NDANlOKyNEMARZ EDIYOR&IRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z !Rí'E INOVASYON TASARÃ&#x2020;M VEMARKALAÃ¥MAYAYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M YAPÃ&#x2020;YOR ëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NMEVCUT PAZARLARDADAHARAHAT HAREKETEDEBILMELERINISAãLAMAKAMACÃ&#x2020;YLA%KONOMI "AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;VE4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2020;LAR-ECLISITARAFÃ&#x2020;NDAN KURULAN4~RKIYE4ICARET -ERKEZLERID~NYANÃ&#x2020;NBELLI

BAÃ¥LÃ&#x2020;NOKTALARÃ&#x2020;NDAFAALIYETLERINEDEVAMEDIYOR "IRYANDANIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NYOãUNGAYRETI yTE YANDANSAãLANANDESTEKLER ILE~LKEIHRACATÃ&#x2020;ARTARAK YOLUNADEVAMEDIYOR%SAS AMAlVEORTAKlABA DAHA REKABETlI DAHAlOKKATMA DEãER~RETENBIRIHRACAT YAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NTESISIëHRACAT MARKALAÃ¥MANÃ&#x2020;NTESISI IlIND~NYADAEÃ¥IBENZERI OLMAYANDEVLETDESTEKLI TEKMARKALAÃ¥MAPROGRAMÃ&#x2020; 45215!,)49SAYESINDE FIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZMARKALAÃ¥MA YOLUNDAEMINADÃ&#x2020;MLARLA ILERLIYOR"UPROGRAM SONUCUNDAHEDEFD~NYADA B~Y~K4~RKMARKASÃ&#x2020; HEDEFINEULAÃ¥MAK

eEMMFSUFéWJLJmJO zOFNMJ ëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NPOTANSIYELINIGELIÃ¥TIRMEK IHRACAT KALITEMIZIARTÃ&#x2020;RMAKIlIN BIRlOKPROJE EÃ¥ZAMANLÃ&#x2020; OLARAKY~R~T~L~YOR4~RKIYE¯DEKIBINIHRACATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ILKBINI TOPLAMIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KY~ZDE¯Ã&#x2020;NÃ&#x2020; GERlEKLEÃ¥TIRIYOR&IRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZIHRACATÃ&#x2020;NARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; IlIN!Rí'EVETASARÃ&#x2020;MALT YAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NOLUÃ¥MASÃ&#x2020;VE INOVATIFFIKIRLERINDESTEKLENMESIIlIN CIDDIANLAMDA HARCAMAYAPÃ&#x2020;YOR$~NYADAAYAKDEãMEDIK MAL SATMADÃ&#x2020;KYERBÃ&#x2020;RAKMAYAN 4~RKIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;HERDAIM ~LKEMIZINyV~NlKAYNAãÃ&#x2020; OLDUëHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RAN ~LKEEKONOMISINEKATKÃ&#x2020; VERENÃ¥AMPIYONLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z HER FÃ&#x2020;RSATTA4ë-VEIHRACATlÃ&#x2020; BIRLIKLERITARAFÃ&#x2020;NDANTAKDIR EDILIYOR yD~LLENDIRILIYOR+ATMADEãERLI~R~N IHRACATÃ&#x2020;IlINYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYAPAN IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAB~Y~K

DESTEKLERVERILIYORëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZyD~LLENDIRILMESI B~Y~KBIRTEÃ¥VIKSAãLÃ&#x2020;YOR eLKEMIZINMEVCUTDURUMDAVEGELECEKTEORTAYA lÃ&#x2020;KABILECEKIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KARÃ¥Ã&#x2020;LAMA ARZG~VENLIãINI SAãLAMA DÃ&#x2020;Ã¥ABAãÃ&#x2020;MLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AZALTMA TEKNOLOJIK DyN~Ã¥~M~SAãLAMA YENILIKlI !Rí'EYOãUN VEKATMADEãERIY~KSEK OLMANITELIKLERINEHAIZ OLANYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARPROJEBAZLÃ&#x2020; TEÃ¥VIKSISTEMIYLEDESTEKLENIYOR!TÃ&#x2020;LANB~T~NADÃ&#x2020;MLAR IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NBAÃ¥ARÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;ILE DAHADAARTACAKVEDEVLETí yZELSEKTyRIÃ¥BIRLIãI4~RKIYE HEDEFLERINEULAÃ¥ACAK Y~KSEKGELIRGRUBUNDAYER ALANGELIÃ¥MIÃ¥EKONOMILER ARASÃ&#x2020;NDAYERINIALACAK ëHRACATÃ&#x2020;N~LKEEKONOMISINDElOKyNEMLIBIRYERI VARëHRACATARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;GERlEKLEÃ¥TIãINDEEKONOMIDE FAKTyRVERIMLILIãINDEARTÃ&#x2020;Ã¥ OLMAKLABERABER yLlEK EKONOMILERINDENVEPOZITIF DÃ&#x2020;Ã¥SALLÃ&#x2020;KLARDANELDEEDILEN KAZANlLARARTMASÃ&#x2020; DyVIZ SÃ&#x2020;KÃ&#x2020;NTÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NHAFIFLEMESI ILEARAVEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MMALLARÃ&#x2020; ITHALATÃ&#x2020;KOLAYLAÃ¥Ã&#x2020;R IHRACATSEKTyRLERINDE~RETIM MALIYETLERINDEAZALMA OLUR YENITEKNOLOJILERIN SAãLANMASÃ&#x2020;NAYyNELIK POLITIKALARÃ&#x2020;NUYGULANMASÃ&#x2020; TEÃ¥VIKEDILIR$IãERYANDAN IHRACATISTIHDAMÃ&#x2020;ARTTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;R VEULUSLARARASÃ&#x2020;IÃ¥ByL~M~NE UYGUNBIRKAYNAKDAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NAFÃ&#x2020;RSATVEREREK~LKEVE D~NYAREFAHÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NARTMASÃ&#x2020;NAKATKÃ&#x2020;SAãLARëHRACATA DAYALÃ&#x2020;B~Y~MEHIPOTEZINDE EKONOMIKB~Y~MENIN IHRACATARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YLAGERlEKLEÃ¥TIãINIVARSAYMAKTADÃ&#x2020;R "IR~LKENINEKONOMIK B~Y~MESI~LKEIlINDEKI

EMEKVESERMAYEMIKTARLARÃ&#x2020;NDAKIARTÃ&#x2020;Ã¥LARÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RA TOPLAMIHRACATTAMEYDANAGELENARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAETKISI BULUNMAKTADÃ&#x2020;RëHRACATA DAYALÃ&#x2020;B~Y~MEYAKLAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;NA GyREEKONOMIKB~Y~ME ORANÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NARTTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LABILMESI IlINTOPLAMIHRACATÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RMAKGEREKMEKTEDIR4~RK IHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NSONDyNEMDEYOãUNlABASÃ&#x2020;SONUCU 4~RKIYEB~Y~MERAKAMLARÃ&#x2020; SEVINlLEKARÃ¥Ã&#x2020;LANMAKTADÃ&#x2020;R "~Y~MEYEIHRACATÃ&#x2020;NNET KONUSUSyZKONUSUDUR"U DA4~RKIHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NB~T~N OLUMSUZLUKLARARAãMEN VARG~C~YLED~NYANÃ&#x2020;NDyRT BIRYANÃ&#x2020;NAGERlEKLEÃ¥TIRDIãI IHRACATLASAãLANÃ&#x2020;YOR eLKEIHRACATÃ&#x2020;NAVEEKONOMISINEKATKÃ&#x2020;SAãLAYAN YÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ZIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z DAHAM~REFFEHYARÃ&#x2020;NLAR VEIHRACATÃ&#x2020;NDAHAS~RD~R~LEBILIRVEY~KSEKKATMA DEãERLIBIRYAPÃ&#x2020;YAULAÃ¥MASÃ&#x2020; IlINTEKNOLOJIYEVEYENILIãE YAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLA~LKENINDAHAILERISEVIYELERE TAÃ¥Ã&#x2020;NMASÃ&#x2020;ADÃ&#x2020;NAlALÃ&#x2020;Ã¥AMAYA DEVAMEDIYOR 4~RKIYEEKONOMISINDE S~RD~R~LEBILIRBIRB~Y~ME VEGELIÃ¥MEIlINY~KSEK KATMADEãERLI~R~N~RETIMI VEBU~R~NLERINNETIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RMAKGEREãININ BILINCINDEOLANIHRACATlÃ&#x2020;ILE IHRACATÃ&#x2020;NGELIÃ¥TIRILMESINE YyNELIKGENELVESEKTyREL lALÃ&#x2020;Ã¥MALARYAPARAK RAPORLARHAZÃ&#x2020;RLAYARAK GyR~Ã¥VE yNERILERDEBULUNARAK BIRLIKLERVESEKTyRLERARASÃ&#x2020;NDA TEMASVEKOORDINASYONU SAãLAYARAKDESTEKOLAN 4ë- BERABER4~RKIYE¯NIN D~NYANÃ&#x2020;NENB~Y~KEKONOMILERIARASÃ&#x2020;NDAYERALMASÃ&#x2020; VEKALKÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020;IlINCANHÃ&#x2020;RAÃ¥ BIRÃ¥EKILDElALÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YOR 69


SÄ°NERJÄ° / Ä°HRACATIN YILDIZLARI

Alüminyumda lider marka: ASSAN Alüminyum

GÃ&#x2013;KSAL GÃ&#x153;NGÃ&#x2013;R Assan Alüminyum Genel Müdür

K

ibar Grubu lATÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ALTÃ&#x2020;NDA YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA FAALIYETEBAÃ¥LAYAN !SSAN!L~MINYUM YASSÃ&#x2020; AL~MINYUMSEKTyR~NDE YÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KBINTONAULAÃ¥AN KURULUKAPASITESIILE 4~RKIYENINAlÃ&#x2020;KARA LIDERKURULUÃ¥UëSTANBUL 4UZLAVE+OCAELI$ILOVASÃ&#x2020; TESISLERINDE~RETIMYAPAN !SSAN!L~MINYUM YÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;K AL~MINYUMFOLYO~RETIM KAPASITESIYLEDE!VRUPA¯NÃ&#x2020;N ILK~l~RETICISINDENBIRI VEYAKÃ&#x2020;NZAMANDAFOLYO ~RETIMINDEBINTON SEVIYESINEULAÃ¥MAYÃ&#x2020; HEDEFLIYOR"IN¯~ AÃ¥KÃ&#x2020;NlALÃ&#x2020;Ã¥ANÃ&#x2020;YLARULO LEVHA FOLYOVEBOYALÃ&#x2020;RULO ~R~NLERIILEDISTRIB~TyR INÃ¥AAT ULAÃ¥TÃ&#x2020;RMA DAYANÃ&#x2020;KLÃ&#x2020; T~KETIMVEAMBALAJGIBI BIRlOKSEKTyRLEREHIZMET VERENÃ¥IRKETIN'ENEL -~D~R~'yKSAL'~NGyR !SSAN!L~MINYUM OLARAKHERGElENYÃ&#x2020;L VERIMLILIKLERINIVEKAPASITE KULLANÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NA DIKKATlEKIYOR YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;TONSATÃ&#x2020;Ã¥

70

RAKAMÃ&#x2020;YLAVEY~ZDE B~Y~MEGySTEREREK TAMAMLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEYEN '~NGyR ¬SENESINI HEDEFLERIMIZDOãRULTUSUNDA TAMAMLAYARAK lEYREK MILYONTONUAÃ¥ANILK4~RK YASSÃ&#x2020;AL~MINYUM~RETICISI OLDUKITIBARÃ&#x2020;YLA )3/4~RKIYE¯NINEN B~Y~KSANAYIKURULUÃ¥LARÃ&#x2020; LISTESINDEINCISÃ&#x2020;RADA YERALÃ&#x2020;RKEN YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA HEDEFIMIZIDAHADA Y~KSELTEREK~RETIMIMIZI TONSEVIYELERINE lÃ&#x2020;KARDÃ&#x2020;K4~RKIYEYASSÃ&#x2020; AL~MINYUMSEKTyR~N~N TOPLAM~RETIMININ YARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANFAZLASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; GERlEKLEÃ¥TIRDIãIMIZ IlINSEKTyR~NB~Y~ME RAKAMLARÃ&#x2020;NDAyNEMLI BIRROLOYNADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; SyYLEYEBILIRIZ"UYÃ&#x2020;LÃ&#x2020; HEDEFLERIMIZEUYGUNBIR Ã¥EKILDETAMAMLAYÃ&#x2020;P YURT IlINDEY~ZDEB~Y~MEILE KAPATMAYÃ&#x2020;yNGyR~YORUZ­ DIYEBELIRTIYOR

LÃ&#x2030;UBEBJISBDBU ëHRACATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NB~Y~K BIRKÃ&#x2020;SMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;"ATÃ&#x2020;!VRUPA ~LKELERININOLUÃ¥TURDUãUNU IFADEEDEN'yKSAL'~NGyR ¬4OPLAMSATÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N YAKLAÃ¥Ã&#x2020;KY~ZDE¯INI

IHRAlEDIYORUZ!LMANYA ëNGILTERE &RANSA (OLLANDA GIBI!VRUPA"IRLIãI~LKELERI BAÃ¥TAOLMAK~ZEREDyRT KÃ&#x2020;TADA¯TENFAZLA~LKEYE IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVAR!YRÃ&#x2020;CA +UZEY!MERIKA¯DADA FAALIYETLERIMIZIARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YORUZ (IZMETVERDIãIMIZ OTOMOTIV INÃ¥AAT AMBALAJ DAYANÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;T~KETIMGIBI SEKTyRLERINHEPSININFARKLÃ&#x2020; ALANLARÃ&#x2020;NAYyNELIK G~lL~ OLDUãUMUZVE!VRUPA¯DA PAZARÃ&#x2020;NDANyNEMLIPAYLAR ALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z~R~NLERIMIZ BULUNUYOR!VRUPA¯NÃ&#x2020;N ENyNEMLI~RETICILERINDEN BIRIOLARAK HERYÃ&#x2020;LBIRlOK M~Ã¥TERIMIZTARAFÃ&#x2020;NDANYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;N TEDARIKlISIUNVANÃ&#x2020;NALAYÃ&#x2020;K GyR~L~YORUZ­DIYOR

56326"-*5:JMF CBéBSÃ&#x2030;ZÃ&#x2030;QFSmJOMFNFL %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; TARAFÃ&#x2020;NDANY~R~T~LEN 45215!,)49PROGRAMÃ&#x2020;NA KATÃ&#x2020;LANILKYASSÃ&#x2020;AL~MINYUM ~RETICISIOLDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; HATÃ&#x2020;RLATAN'yKSAL'~NGyR BUPROGRAMILEULUSLARARASÃ&#x2020; ARENADAMARKALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N G~C~NEG~lKATACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ALTÃ&#x2020;NÃ&#x2020;lIZIYOR-~Ã¥TERI MEMNUNIYETINIEN~ST SEVIYEDETUTMANÃ&#x2020;N MARKAYÃ&#x2020; G~lLENDIRENVEBAãLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K

YARATANENTEMELILKE OLDUãUNAINANDÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SyYLEYEN'~NGyR SyZLERINI Ã¥yYLES~RD~R~YOR¬ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA"ILIM 3ANAYI VE4EKNOLOJI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; TARAFÃ&#x2020;NDANTESCILLENEN !Rí'EMERKEZIMIZILET~M M~Ã¥TERIVEPAYDAÃ¥LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z IlINDEãERYARATANINOVATIF lyZ~MLERGELIÃ¥TIRIYORUZ ®9ENILIKlILIK¯ILKEMIZDEN YOLAlÃ&#x2020;KARAK TECR~BEVE UZMANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;KULLANARAK ~R~NVES~RElLERIMIZIN HERBOYUTUNDAFAYDALÃ&#x2020; YENILIKLERYAPÃ&#x2020;YORUZ !YNÃ&#x2020;ZAMANDAYAPÃ&#x2020;LAN !Rí'ElALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N MEYVELERINIDEHÃ&#x2020;ZLA ALÃ&#x2020;YORUZ­

eEMMFSNPUJWBTZPO VOTVSV 4ë-BAÃ¥TAOLMAK~ZERE IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;yD~LLENDIREN KURUMLARÃ&#x2020;NYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020; lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;lOKDOãRU BULDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEEDEN 'yKSAL'~NGyR ¬"IZ !SSAN!L~MINYUM OLARAK IHRACATlÃ&#x2020;LARA VERILENyD~LLERINyNEMLI BIRMOTIVASYONUNSURU OLDUãUNUlOKYAKÃ&#x2020;NDAN GyZLEMLIYORUZ.ITEKIM4ë- yNDERLIãINDE BUYÃ&#x2020;L¯NCISI D~ZENLENEN‘HRACATÃ&#x2020;N 9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;ZLARÃ&#x2020;í4~RKIYE¯NIN 'IZLIäAMPIYONLARÃ&#x2020;­ YARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;NDAB~Y~K yD~L~NSAHIBIOLDUK äIRKETIMIZINALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;¬9Ã&#x2020;LÃ&#x2020;N ëHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;­yD~L~N~N T~MlALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZABIR MOTIVASYONKAYNAãÃ&#x2020;VE DOãRUYOLDAILERLEDIãIMIZIN yNEMLIBIRGySTERGESI NITELIãINDEOLDUãUNU SyYLEYEBILIRIZ­DIYOR


SÄ°NERJÄ° / Ä°HRACATIN YILDIZLARI

&RUHDOJOREDOPDUNDROPDKHGHILQGH !"$ /RTADOãU !SYAVE !FRIKADAM~Ã¥TERIYEKENDINI KANÃ&#x2020;TLAMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R­DIYOR

1B[BSMBNB LBOBMMBSÃ&#x2030;NÃ&#x2030;[Ã&#x2030; HFMJéUJSNFLWF mFéJUMFOEJSNFZJ IFEFGMJZPSV[

ATALAY KILIÃ&#x2021; COREAL A.Å&#x17E;. Genel Müdürü

C

/2%!, !L~MINYUM +ABLO!ä +AYSERI3ERBEST "yLGESINDEYERLEÃ¥IKOLUP 4~RKIYENINyNDEGELEN 4~RKlELIKVEAL~MINYUM ~RETICILERIGRUBUNUNBIR ~YESIVEYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDANBERI lEKIRDEK!34- "3VEYA $).GIBIKATÃ&#x2020;STANDARTLARA SAHIPlELIKVEAL~MINYUM ~R~NLERI~RETIYOR!NA SEKTyR~ISEELEKTRIKILETKEN VEKABLO~RETIMININYANÃ&#x2020; SÃ&#x2020;RATELEKOM~NIKASYON END~STRISI+ALITEYE G~lL~BIRBAãLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;OLAN #/2%!,¯IN ~RETIMIN HERAÃ¥AMASÃ&#x2020;NDAKALITEYI DENETLEYENBIRKALITE KONTROLEKIBIBULUNUYOR #/2%!,'ENEL-~D~R~ !TALAY+Ã&#x2020;LÃ&#x2020;l ¬#/2%!, KALITELI~R~NLEBIRLIKTE D~NYAGENELINDE M~Ã¥TERILERINIHTIYAl DUYDUãUHIZMETISUNMAYA KENDINIADAMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R"ELIRLI M~Ã¥TERIGEREKSINIMLERINI KARÃ¥Ã&#x2020;LAYARAKZAMAN TESLIMLERINEG~VENILEBILIR OLAN#/2%!,ALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; SERTIFIKALARLA!VRUPA 

72

+URULUÃ¥UNDANBERI IHRACATODAKLÃ&#x2020;lALÃ&#x2020;Ã¥AN #/2%!, 45215!,)49 PROGRAMÃ&#x2020;NDANyZELLIKLE YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAMARKALAÃ¥MA PROGRAMÃ&#x2020;NDAN FAYDALANMAYÃ&#x2020;HEDEFLIYOR #/2%!,'ENEL-~D~R~ !TALAY+Ã&#x2020;LÃ&#x2020;l ¬-EVCUTOLAN M~Ã¥TERIVEPAZARLAMA KANALLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;GELIÃ¥TIRMEK VElEÃ¥ITLENDIRMEYI HEDEFLIYORUZäUANYOL HARITAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;HAZÃ&#x2020;RLADÃ&#x2020;K dN~M~ZDEKIYÃ&#x2020;L IlERISINDE!MERIKA "IRLEÃ¥IK$EVLETLERIVE !VRUPA"IRLIãI~LKELERI GIBIGELIÃ¥MIÃ¥~LKELERDE ELDEETTIãIMIZPAZAR PAYÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;S~REKLIARTÃ&#x2020;RMAYÃ&#x2020; HEDEFLIYORUZ$AHAyNCE S~REKLIYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZGIBI SEKTyR~M~ZLEILGILIFUARLARA KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;P SEKTyRELDERGILERE REKLAMVERMEKTEYIZVE BUNUSPONSORLUKLAR SOSYALMEDYAKULLANÃ&#x2020;MÃ&#x2020; VElEÃ¥ITLIPAZARLAMA AKTIVITELERINIKULLANARAK ARTÃ&#x2020;RACAãÃ&#x2020;Z­DIYORVEÃ¥yYLE DEVAMEDIYOR¬3ERBEST "yLGEDEYERLEÃ¥IKBIR FIRMAOLARAK 3ERBEST "yLGE4EÃ¥VIKLERINDEN TAMFAYDALANABILMEKIlIN ~RETIMINIZINMINIMUM Y~ZDE¯INIIHRAlETMENIZ GEREKLI+URULUÃ¥UMUZDAN BERIBUÃ¥ARTÃ&#x2020;YERINE GETIRDIK$OLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ILEIHRACAT

PAZARÃ&#x2020; HEMFIRMAMÃ&#x2020;ZHEM ~LKEMIZIlINlOKyNEMLI #/2%!,!L~MINYUM+ABLO !äFIRMAMÃ&#x2020;ZDADAHAyNCE 4~RKIYE¯DE~RETILMEYEN yZELALAÃ¥Ã&#x2020;MLÃ&#x2020;AL~MINYUM ILETKENVEKABLO~RETIMI VEIHRACATÃ&#x2020;YAPÃ&#x2020;YORUZ !L~MINYUMKABLO BAKÃ&#x2020;R KABLOYAGyREFIYATAVANTAJÃ&#x2020; VEKULLANÃ&#x2020;MAVANTAJÃ&#x2020;OLAN BIR~R~N!MERIKA 2USYA &RANSAVEBIRlOK~LKEDE YÃ&#x2020;LLARDÃ&#x2020;RAL~MINYUMKABLO KULLANÃ&#x2020;LÃ&#x2020;RKEN~LKEMIZDE SONYÃ&#x2020;LLARDAKULLANÃ&#x2020;LMAYA BAÃ¥LANDÃ&#x2020;ëHRACAT PAZARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAyNCELERI)RAK VE/RTA$OãUVE!FRIKA ~LKELERIAãÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;KTAIKEN SON YÃ&#x2020;LLARDA!MERIKA ëNGILTERE ëSVElVEDIãER!VRUPA ~LKELERIAãÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;KKAZANDÃ&#x2020;­

56326"-*5:mPL zOFNMJEFTUFLMFS TVOVZPS $AHAyNCE~NIVERSITE SANAYIIÃ¥BIRLIãIPROJESI KAPSAMÃ&#x2020;NDAY~KSEK SÃ&#x2020;CAKLÃ&#x2020;KILETKENLERININ ~RETIMIKONUSUNDABIR PROJEYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VE !Rí'EFAALIYETLERINIHER ZAMANS~RD~RD~KLERINI IFADEEDEN!TALAY ŠIMDI DEKULLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZYANMAZ IZOLEMALZEMESININKENDI TESISLERIMIZDE~RETIMI KONUSUNDABIR4e"ë4!+ PROJEMIZVAR-EVCUTPAZAR

VEM~Ã¥TERILERIMIZDENGELEN TALEPLERDOãRULTUSUNDA S~REKLI~R~NGELIÃ¥TIRME VE~R~NlEÃ¥ITLENDIRMEDE lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RMAKTA VE!Rí'EFAALIYETLERIMIZ S~REKLIDEVAMETMEKTE "IZKENDIMIZEHERYÃ&#x2020;L CIROMUZUNY~ZDE¯INIYENI GELIÃ¥TIRDIãIMIZ~R~NLERDEN ELDEETMEHEDEFINIKOYDUK­ DIYOReRETIMVEIHRACATÃ&#x2020;N ~LKEMIZIlINOLMAZSAOLMAZ OLDUãUNUVURGULAYAN !TALAY DEVLETDESTEKLETEK MARKALAÃ¥MAPROGRAMÃ&#x2020;OLAN 45215!,)49DESTEãIIlIN ISEÃ¥UNLARÃ&#x2020;SyYL~YOR ¬45215!,)49DESTEãI ~LKEMIZINIHRACATÃ&#x2020;VE MARKALAÃ¥MASÃ&#x2020;YyN~NDE BIZIHRACATlÃ&#x2020;FIRMALARAlOK yNEMLIDESTEKLERSAãLÃ&#x2020;YOR "UDESTEKLERDENMAKSIMUM SEVIYEDEFAYDALANARAK EKSIKLIKLERIMIZI TAMAMLAMAYÃ&#x2020;VEKURUMSAL GELIÃ¥IMILElALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N KIÃ¥ISELGELIÃ¥IMIDAHIL MAKSIMUMFAYDAYÃ&#x2020;ELDE ETMEYIHEDEFLIYORUZ !MACÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z lALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N GELIÃ¥IMI FIRMAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NGELIÃ¥IMI VENIHAIOLARAK~LKEMIZIN GELIÃ¥IMIDIR$EMIRYAKA (OLDING¯INBIRFIRMASÃ&#x2020;OLARAK ~LKEMIZINCARIAlÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; AZALTMAYAVEKATMADEãERLI ~R~N~RETMEYEYyNELIK lABALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZARTARAKDEVAM EDECEKTIR­


SÄ°NERJÄ° / Ä°HRACATIN YILDIZLARI

7 UNL\H¡QLQLKUDFDWJ F QH|QHPOLNDWNĂ&#x2014;GDEXOXQX\RUX] TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Ăźretilen kaliteli ĂźrĂźnleri tĂźm EOZBZBVMBĂŠUĂ&#x2030;SĂ&#x2030;ZPSV[

ANDY WALTI Clariant Orta DoÄ&#x;u ve Afrika BĂślgesi Genel MĂźdĂźrĂź

C

lariant, 1886â&#x20AC;&#x2122;da Baselâ&#x20AC;&#x2122;de kurulan KIMYAĂĽIRKETI Sandozâ&#x20AC;&#x2122;dan ÂŻTEAYRĂ&#x2020;LARAK FAALIYETLERINEBAĂĽLADĂ&#x2020; #LARIANTBUKyKL~GElMIĂĽI sayesinde, kimya bilimi ve kimya sektĂśrĂźyle ilgili YAKLAĂĽĂ&#x2020;KYĂ&#x2020;LLĂ&#x2020;KBILGIVE DENEYIMESAHIP#LARIANT ~LKEDEĂĽIRKETLE FAALIYETGySTERIYOR #LARIANT YIRMIYĂ&#x2020;LĂ&#x2020;AĂĽKĂ&#x2020;NBIR S~REDIR4~RKIYEPAZARĂ&#x2020;NDA VARLĂ&#x2020;KGySTERIYORÂŻDE 4~RKIYEÂŻDEKINCIYĂ&#x2020;LĂ&#x2020;NĂ&#x2020; TAMAMLAYAN#LARIANTÂŻĂ&#x2020;N 'EBZE "ALĂ&#x2020;KESIR 'AZIANTEP ve Orduâ&#x20AC;&#x2122;da bulunan 4 ~RETIMTESISINDEÂŻ~N ~ZERINDElALĂ&#x2020;ĂĽANĂ&#x2020;VAR Clariant TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin genel merkezi, Gebze Organize Sanayi BĂślgesiâ&#x20AC;&#x2122;ndeki '/3" END~STRIPARKĂ&#x2020;NDA YERALĂ&#x2020;YOR'/3"END~STRI PARKĂ&#x2020;NĂ&#x2020;NOLUĂĽTURULMASĂ&#x2020;NĂ&#x2020; DESTEKLEYENILKĂĽIRKETLERDEN BIRIOLAN#LARIANTÂŻĂ&#x2020;NBIN METREKARELIKBIRALANA KURULAN'EBZETESISI  milyon kilogram Ăźretim HACMINESAHIP

74

#LARIANT/RTA$OĂŁUVE Afrika BĂślgesi Genel MĂźdĂźrĂź Andy Walti, ÂŹ/RTASĂ&#x2020;NĂ&#x2020;FĂ&#x2020;NGELIR dĂźzeyinin yĂźkselmesinin YANĂ&#x2020;SĂ&#x2020;RAMOBILITENINVE ĂĽEHIRLEĂĽMENINARTMASĂ&#x2020;YLA beraber yĂźksek bĂźyĂźme TRENDISERGILEYENKIĂĽISEL BAKĂ&#x2020;M EVBAKĂ&#x2020;MĂ&#x2020; INĂĽAAT ambalaj, tĂźketim ĂźrĂźnleri, SAĂŁLĂ&#x2020;K ULAĂĽĂ&#x2020;MVEGĂ&#x2020;DA GIBIFAALIYETALANLARĂ&#x2020;NA ODAKLANDĂ&#x2020;K4~RKIYEÂŻDEKI ~RETIMVEIHRACAT faaliyetlerimiz, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin !VRUPAVE/RTADOĂŁUÂŻDAKI bĂślgesel imalat merkezi olarak konumunu G~lLENDIRIYOR9EREL~RETIM AYRĂ&#x2020;CA M~ĂĽTERILEREDAHA KĂ&#x2020;SATESLIMATS~RELERINDE daha yĂźksek kaliteli ve MAKULFIYATLĂ&#x2020;~R~NLER sunma kapasitemizi de ARTĂ&#x2020;RĂ&#x2020;YOR9EREL~RETIMVE IHRACAT YERELEKONOMININ desteklenmesinde Ăśnemli bir rol oynayarak, bu PAZARAOLANBAĂŁLĂ&#x2020;LĂ&#x2020;ĂŁĂ&#x2020;MĂ&#x2020;ZĂ&#x2020; PEKIĂĽTIRIYOR4~RKIYEÂŻDE ~RETILEN~R~NLERIFARKLĂ&#x2020; ~LKELEREIHRAlEDIYORUZ $OLAYĂ&#x2020;SĂ&#x2020;YLA HEM4~RKIYEÂŻDE Ăźretilen kaliteli ĂźrĂźnleri T~MD~NYAYAULAĂĽTĂ&#x2020;RĂ&#x2020;YORUZ HEMDE4~RKIYENIN $OĂŁU Avrupa, Afrika ve daha PEKlOKByLGEDEKIIHRACAT G~C~NEyNEMLIBIRKATKĂ&#x2020;DA BULUNUYORUZ­DIYOR #LARIANTÂŻĂ&#x2020;NT~MD~NYADA kĂźresel Ar-Ge merkezinde VE4EKNIK9ETKINLIK Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde hizmet veren YAKLAĂĽĂ&#x2020;KBINlALĂ&#x2020;ĂĽANĂ&#x2020; BULUNUYOR#LARIANTAYRĂ&#x2020;CA

YĂ&#x2020;LĂ&#x2020;NDA!LMANYAÂŻNĂ&#x2020;N &RANKFURTĂĽEHRINDE ENB~Y~KĂŤNOVASYON -ERKEZIÂŻNIAlTĂ&#x2020;#LARIANTÂŻĂ&#x2020;N M~ĂĽTERILERINIK~RESELOLARAK etkileyen pek çok trend BUMERKEZDEARAĂĽTĂ&#x2020;RĂ&#x2020;LĂ&#x2020;YOR ve onlar için çÜzĂźmler GELIĂĽTIRILIYOR#LARIANTÂŻĂ&#x2020;N B~Y~MEVEGELIĂĽME YARATĂ&#x2020;CĂ&#x2020;LĂ&#x2020;KVEGIRIĂĽIMCILIKLE ilgili kĂźresel çaptaki taahhĂźdĂź, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki BAĂĽARĂ&#x2020;SĂ&#x2020;YLADAUYUM GySTERIYOR

Ă°OPWBTZPOWF ZBSBUĂ&#x2030;DĂ&#x2030;MĂ&#x2030;LMB EBIBGB[MBCZNF 4~RKIYENINIHRACATĂ&#x2020;NA SAĂŁLADĂ&#x2020;KLARĂ&#x2020;KATKĂ&#x2020;VE YENIYATĂ&#x2020;RĂ&#x2020;MLARĂ&#x2020;NAILIĂĽKIN DEKONUĂĽAN7ALTI 4~RKIYENIN#LARIANT için stratejik bir pazar OLDUĂŁUNUVE#LARIANTÂŻĂ&#x2020;N kĂźresel bĂźyĂźmesinde çok yNEMLIBIRROLOYNADĂ&#x2020;ĂŁĂ&#x2020;NĂ&#x2020; SyYL~YOR/RTADOĂŁUVE Afrika bĂślgelerindeki faaliyetlerini TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;den yĂśnettiklerini ve bu Ăźlkeyi bĂślge için bir merkez olarak KONUMLANDĂ&#x2020;RDĂ&#x2020;KLARĂ&#x2020;NĂ&#x2020; DILEGETIREN7ALTIĂĽUNLARĂ&#x2020; sĂśyledi: ÂŹ4~RKIYEÂŻDEKIIĂĽK~LT~R~ için de Ăśnem arz eden DEĂŁERLERDENINOVASYONA 

YARATĂ&#x2020;CĂ&#x2020;LĂ&#x2020;ĂŁAVEGIRIĂĽIMCILIĂŁE ODAKLANMAYĂ&#x2020;S~RD~REREK piyasadaki konumumuzu GELIĂĽTIRMEYIVEDAHA FAZLAB~Y~MESAĂŁLAMAYĂ&#x2020; PLANLĂ&#x2020;YORUZ &AALIYETGySTERDIĂŁIMIZ T~MIĂĽBIRIMLERINDEAKTIF OLMAYĂ&#x2020;VEULUSLARARASĂ&#x2020; bilgi birikimimizi ve UZMANLĂ&#x2020;ĂŁĂ&#x2020;MĂ&#x2020;ZĂ&#x2020;4~RKIYE KIMYASALLARPAZARĂ&#x2020;NA TAĂĽĂ&#x2020;YARAKSEKTyRLIDERI OLMAYĂ&#x2020;AMAlLĂ&#x2020;YORUZ Clariant, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de ve tĂźm dĂźnyada Ăśnemli YATĂ&#x2020;RĂ&#x2020;MLARYAPĂ&#x2020;YOR ÂŻDE "ALĂ&#x2020;KESIRÂŻDEKI Fonksiyonel Mineraller ĂŤĂĽLETME"IRIMIMIZIlIN !RĂ­'ELABORATUVARĂ&#x2020;NĂ&#x2020;DA IlERENYENIBIRAĂŁARTMA TOPRAĂŁĂ&#x2020;~RETIMTESISININ RESMIAlĂ&#x2020;LĂ&#x2020;ĂĽĂ&#x2020;NĂ&#x2020;YAPTĂ&#x2020;K "UYATĂ&#x2020;RĂ&#x2020;MLA#LARIANTÂŻĂ&#x2020;N MEVCUT~RETIMKAPASITESINI gßçlendirmeyi ve 4~RKIYEÂŻDEKIVARLĂ&#x2020;ĂŁĂ&#x2020;NĂ&#x2020; B~Y~TMEYIAMAlLĂ&#x2020;YORUZ TĂźrkiye kimya sektĂśrĂź, OLAĂŁAN~ST~BIRB~Y~MEYLE ITIBARIYLEIHRACATĂ&#x2020;NĂ&#x2020; MILYARDOLARAULAĂĽTĂ&#x2020;RMAYĂ&#x2020; HEDEFLIYOR#LARIANTOLARAK BUGIRIĂĽIMDEAKTIFBIR ROLOYNAMAYĂ&#x2020;VEK~RESEL UZMANLĂ&#x2020;ĂŁĂ&#x2020;MĂ&#x2020;ZLABUSEKTyR~N GELIĂĽIMINIDESTEKLEMEYI ARZULUYORUZ­


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

%H\D]H˂\DGD7UNL\H·QLQ|QF˂LUNHWL 2USYA¯YAUZANANGENIåBIR COãRAFYANÆNYyNETIMINI "3(4~RKIYEOLARAK ~STLENMIåBULUNUYORUZ­ DIYOR

4BMUUFLOPMPKJ SFUNFLzOFNMJEFçJM

NORBERT KLEIN BSH Türkiye CEO

A

VRUPA¯NÆN ENB~Y~K D~NYANÆNISE ikinci en büyük EVALETLERI~RETICISIOLAN "3('RUBU SEKTyR~N yNC~FIRMALARÆARASÆNDA YERALÆYOR+URULUåUNDAN BUYANAYAPTÆãÆMILYAR EUROYATÆRÆMLA4~RKIYE¯NIN YABANCÆYATÆRÆMLÆENB~Y~K BEYAZEåYAåIRKETIOLAN "3( BINlALÆåANÆVE BIN¯DENFAZLABAYIDEN OLUåANG~lL~BIRDAãÆTÆM AãÆBULUNUYOR4EKIRDAã¯ÆN aERKEZKyYSEMTINDE YERALANBINM¯LIK TESISINDEMILYONBIRIMLIK ~RETIMIYLE"3('RUBU¯NUN D~NYAlAPÆNDAKIEN B~Y~K~RETIMMERKEZI OLDUãUNUSyYLEYEN"3( 4~RKIYE#%/¯SU.ORBERT +LEIN ¬4~RKIYE¯DEANA MARKAOLARAK"OSCHVE 3IEMENS yZELMARKA OLARAK'AGGENAUVEYEREL MARKAOLARAKDA0ROFILO ILEFAALIYETGySTERIYORUZ YÆLÆNDANITIBAREN  MILYARKIåININ YAåADÆãÆVE~LKENIN BULUNDUãU!FRIKA¯DAN 76

eR~NLERINIGELIåTIRMEDEKI ODAKNOKTALARÆNÆN HERZAMANT~KETICI DAVRANÆåLARÆNÆANLAMAK OLDUãUNUIFADEEDEN .ORBERT+LEIN ¬"IZIMIlIN SADECETEKNOLOJI~RETMEK DEãIL T~KETICININBUNU NASÆLANLAMLANDÆRDÆãÆDA yNEMLIDIR"UYAKLAåÆMLA FARKLÆKATEGORILERDE PAZARASUNDUãUMUZYENI ~R~NLERIMIZILGIVEBEãENI GyRMEKTEDIRdRNEãIN "3(OLARAK SEKTyR~BIR ADÆMDAHAILERIYETAåÆYAN (OME#ONNECTISIMLIBIR DIJITALEKOSISTEMYARATTÆK "UlyZ~MLEKULLANÆCÆLARÆN FARKLÆMARKALARDAN lEåITLIALETLERITEKBIR UYGULAMAYLAKONTROL ETMESINISAãLADÆK­DIYE BELIRTIYOR "3(%V!LETLERIOLARAK 4~RKIYE¯YIINOVASYON VEIHRACAT~SS~OLARAK GyRD~KLERINEDIKKAT lEKEN.ORBERT+LEIN 

åyYLEDEVAMEDIYOR ¬aERKEZKyY!Rí'E MERKEZIMIZDIJITALLEåME VET~KETICIODAKLÆDENEYIM TASARÆMÆATÆLÆMÆMÆZDA yNEMLIROLOYNUYORVE 4~RKIYE¯DEKI~RETTIãIMIZ T~M~R~NLERIMIZBUYENI TEKNOLOJILEREUYUMLU '~NDEENAZ~lPATENTLI YENILIKGELIåTIRIYORUZ"3( 'RUBU¯NUNHERYÆLISTIKRARLÆ B~Y~MESINDEVED~NYANÆN ENG~lL~åIRKETLERINDEN BIRIOLMASÆNDA BUINOVATIF BAKÆåAlÆSÆyNEMLIBIRROLE SAHIP"3(B~Y~D~KlE !Rí'E¯YEHARCANAN YATÆRÆMMIKTARÆNÆNDA ARTTÆãÆNÆSyYLEYEBILIRIZ aERKEZKyY¯~NDE KATKÆDABULUNDUãUBU DIJITALYETKINLIKLERIMIZ SAYESINDE YÆLIlINDE CIROMUZUMILYARDAN MILYAREUROYAlÆKARDÆK "UNABAãLÆOLARAKYÆLLÆK CIROMUZDAN!Rí'E¯YE AKTARDÆãÆMÆZB~TlEISE Y~ZDE ¯DENY~ZDE ¯E Y~KSELDI­

&OTPOZFOJMJLMFSMF ULFUJDJZMFCVMVéVZPS "3('RUBUOLARAKEV ALETLERISEKTyR~NDEENSON YENILIKLERIT~KETICILERLE

BULUåTURMAYADEVAM EDECEKLERINISyYLEYEN .ORBERT+LEIN ¬%NSON OLARAK %YL~LAYÆNDA "ERLIN¯DEGERlEKLEåEN D~NYANÆNENB~Y~KBEYAZ EåYAFUARÆOLAN5LUSLARARASÆ 4~KETICI%LEKTRONIKLERI &UARÆ)&!¯DAEVALETLERI SEKTyR~NDET~KETICILERI BEKLEYENYENILIKLERI SERGILEDIK"OSCHVE 3IEMENSMARKALARÆMÆZLA YERALDÆãÆMÆZ)&! ¯DE(OME#ONNECT EKOSISTEMINITAMAMLAYAN ~R~NLERINYANÆSÆRA INOVASYONUNT~KETICI DENEYIMINEKATTÆãÆ DEãERIDEPAYLAåTÆK "OSCHVE3IEMENS STANTLARÆNDA(OME #ONNECTUYGULAMASÆNA BAãLANANVEBUSAYEDE !MAZON!LEXAILEKONTROL EDILEBILECEKOLAND~NYANÆN ILKSESLElALÆåANOCAãÆNÆN YANÆSÆRAAKÆLLÆMUTFAK ASISTANÆ-YKIE KUMAå VEGÆDAMADDELERIIlIN AKÆLLÆ8í3PECTTARAYÆCÆ AãBAãLANTÆKAMERALÆ BUZDOLAPLARÆ TAM OTOMATIKKAHVEMAKINELERI GIBIYENILIKlI~R~NLERI T~KETICILERLEBULUåTURDUK­ BILGISINIVERIYOR


26 2017

»Yarınlarımızı korumak için, üzerimize düşeni yapıyoruz.« SİZİN İÇİN DEĞERLİ OLAN NE?

30°C’de tam yıkama gücü sağlayan düşük dozlu deterjanlar

Daha güvenli elektronik cihazlar için halojen içermeyen alev geciktiriciler

Üretimde su ve enerji tasarrufu sağlayan boya pigmentleri

BİZ CLARIANT’IZ: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÖZEL KİMYASALLAR.

Koruma maddelerinin kullanımını azaltan doğal destekleyiciler

WWW.CLARIANT.COM

Performans iyidir. Sürdürülebilir performans ise daha iyidir. Clariant daha iyi bir günlük hayat için eko-verimli, güvenli ve doğal kaynakları koruyan ürün çözümleri geliştiyor. Bizim için değerli olan bu. Peki sizin için değerli olan ne?


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

0DOGLYOHU·GHQ'DQLPDUND·\DONH\HLKUDFDW

ALP ÖĞÜCÜ Lila Kağıt Genel Müdürü

L

ILA+hãÆT YAKLAåÆK MILYAR4,¯LIK 4~RKIYETEMIZLIK KAãÆTLARÆPAZARÆ TOPLAMÆNDAY~ZDE PAZARPAYÆNASAHIP YÆLÆNÆSEKTyR~NIHRACAT LIDERIOLARAKKAPATTÆKLARÆNÆ BELIRTEN,ILA+AãÆT'ENEL -~D~R~!LPdã~C~ IHRACATSTRATEJILERINE YÆLÆNDAAãÆRLÆKVERMEYE BAåLADÆKLARÆNÆSyYL~YOR (ERYÆLBUALANDAKI lALÆåMALARÆNÆNARTARAK DEVAMETTIãINIAKTARAN dã~C~åyYLEDEVAMEDIYOR ¬"UG~NGELDIãIMIZ NOKTADAYÆLLÆKMILYON DOLARÆN~ZERINDEIHRACAT GERlEKLEåTIREREKIHRACATTA LIDERFIRMALARARASÆNDAYER ALMAYADEVAMEDIYORUZ 4~MMARKALARÆMÆZLAVE TABIIKIYARÆMAMULOLARAK BOBINIHRACATÆMÆZLABUG~N -ALDIVLER¯DEN$ANIMARKA¯YA KADAR~LKEYEIHRACAT YAPÆYORUZ"AåLÆCA IHRACATYAPTÆãÆMÆZ~LKELER ARASÆNDAëNGILTERE ëRLANDA 9UNANISTAN -ACARISTAN 5KRAYNA ëSRAIL &ILISTIN )RAK 4UNUS &AS ++4#VE

80

4~RKI#UMHURIYETLERILK SÆRALARDAYERALÆYOR3ON OLARAK,ITVANYA 3EYåELLER VE+ATAR¯ÆDAPORTFyY~M~ZE KATMÆåBULUNUYORUZ "UNUNIlINDE+ONGOVE +ALININGRADGIBIHARITADA YERININNERESIOLDUãUNU ILKDUYDUãUMUZDA BILMEDIãIMIZ~LKELER DEIHRACATYAPTÆãÆMÆZ ~LKELERARASÆNDAëHRACAT EKIBIMIZLEBIRLIKTE YURTDÆåÆPAZARLARÆNDA 4~RKMARKALARÆMÆZAYER BULMAYADEVAMEDIP ~LKEEKONOMIMIZEKATKÆ SAãLAMAYÆS~RD~RECEãIZ "UY~ZDENYURTDÆåÆ FUARLARÆNAVEGEZILERINE yNEMVERIYORUZ"UYÆL ¯IN~ZERINDE~LKEDEFUAR VEROADSHOWAKATÆLDÆKVE BUNUNSAYÆSÆNÆILERLEYEN G~NLERDEARTÆRACAãÆZ ëHRACATALANÆNDAYAPTÆãÆMÆZ lALÆåMALARBIZIAYRÆCA GURURLANDÆRÆYORZIRA ~LKEMIZDEITHALATÆNDANlOK IHRACATYAPANSEKTyR~NTEK OYUNCUSUYUZ +hãÆT KARTON AMBALAJ KÆRTASIYESEKTyRLERINDE KURULDUãUMUZYÆLDAN BUG~NEëSTANBULëHRACATlÆ "IRLIKLERI~YELERIARASÆNDA ILK¯DAYERALDÆKVEHER YÆLLIDERLIãEDOãRUGIDEN BIRIVMEILEFAALIYETLERIMIZE

DEVAMETTIKVEYÆLÆNDA DALIDERLIKLETAlLANDÆRÆLDÆK !YRÆCA4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISITARAFÆNDAN D~ZENLENENëHRACATÆN'IZLI äAMPIYONLARÆdD~LLERI¯NDE ®%NaEVRECI+URUM­ KATEGORISINDE*~RIdZEL dD~L~¯NEVEëSTANBUL ëHRACATlÆLAR"IRLIãI ëë" TARAFÆNDAND~ZENLENEN®%N "AåARÆLÆëHRACATlÆLARdD~L 4yRENI¯NDE +hãÆT +ARTON !MBALAJVE+ÆRTASIYE eR~NLERI+ATEGORISINDE ¯NCILIKyD~L~N~NSAHIBI OLDUK­

:BUÉSÉNMBSÉNÉ[ TSFDFL !LPdã~C~ ,ILA+AãÆT OLARAKHERZAMANINOVATIF YAKLAåÆMÆBENIMSEDIKLERINI SyYL~YOR3OFIA -AYLO "ERRAKVEEVDÆåÆ KULLANÆMPAZARÆNDA ISE.UA0ROFESSIONAL MARKALARÆYLATUVALET KAãÆDÆ KAãÆTHAVLU KAãÆT PElETEVEKAãÆTMENDIL lEåITLERIYLET~KETICILERININ BEKLENTILERINIENIYIåEKILDE KARåÆLAMAKIlINlALÆåTÆKLARÆNÆ BELIRTEREK DEVAMÆNDA åUNLARÆAKTARÆYOR ¬3OFIA TEMIZLIKKAãÆDÆ SEKTyR~NEKAZANDÆRDÆãÆ FARKLÆ~R~NyZELLIKLERIYLE PAZARDAYENIBIRDyNEMIN

DEKAPÆLARÆNÆARALADÆ!YNÆ ZAMANDAKAãÆTHAVLUYU MUTFAKVEBANYOHAVLUSU OLARAKlEåITLENDIRDIK 4~KETICILEREDAHAPRATIK EKONOMIKVElEVRECI ~R~NLERSUNABILMEKIlIN YENIYATÆRÆMLARYAPÆYORUZ VEYÆLÆNDA!Rí'E¯YE Y~ZDE¯LIKBIRB~TlE AYÆRDÆKYÆLÆIlINDE VIZYONUMUZDOãRULTUSUNDA T~KETICIIHTIYAlVETALEPLERI DOãRULTUSUNDA~RETIMINE BAåLADÆãÆMÆZINOVATIF ~R~NLERIMIZRAFLARDAKI YERINIALDÆVEBUNA YÆLÆNDADADEVAMEDIYORUZ­

)FEFGJML YÆLÆNDA4~RKIYE¯NIN en büyük 100 sanayi KURULUåUARASÆNDAYER ALMAYÆARZUETTIKLERINI IFADEEDEN,ILA+AãÆT'ENEL -~D~R~dã~C~ ¬dNCELIKLI HEDEFLERIMIZDENBIRIDE HÆZLÆT~KETIMSEKTyR~NDE FAALIYETGySTERENILK 4~RKFIRMASÆNDANBIRI OLMAK'ELDIãIMIZNOKTADA MILYONKOLI~R~NVE BINTONUAåKÆNYARÆ ~R~N BOBINKhãÆTIHRACATÆ Y~ZDEKAPASITEARTÆåÆ VEMILYONDOLARCIRO HEDEFLIYORUZäUANDA ~RETIMKAPASITEMIZY~ZDE ARTTÆ­DIYOR


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

3D]DUODUGDNDO×F×ROPDQ×QV×UU×P˂WHULPHPQXQL\HWL

CEYHUN ZİNCİRKIRAN VE MEHMET GÜNDOĞDU Sapro'nun Kurucuları

F

aaliyetlerine 1997 YÆLÆNDABAåLAYAN Sapro Temizlik Ürünleri San. ve 4IC!äBUYÆL¯NCI YAåÆNÆKUTLUYOR#EYHUN :INCIRKÆRANVE-EHMET '~NDOãDUORTAKLÆãÆILE KURULAN3APRO ARADAN GElENYÆLDAY~ZDE¯ÆN ~ZERINDEKIPAZARPAYÆ ILE4~RKIYE¯NINENB~Y~K ÆSLAKMENDIL~RETICISI OLMAYÆBAåARDÆ+URULDUãU G~NDENBERI~RETIMININ Y~ZDE¯INIIHRAlEDEN 3APRO ~LKEYEIHRACAT GERlEKLEåTIRIYOR 0RIVATE,ABELALANÆNDA FAALIYETGySTEREN3APRO D~NYA~ZERINDEBIN FARKLÆMARKAIlIN~RETIM YAPÆYOR4~RKIYE¯NINEN B~Y~K¯NCIIHRACATlÆ FIRMASÆOLAN3APRO KAYÆTLÆ OLDUãUIHRACATlÆBIRLIãINDE ë+-ë" DEENFAZLAIHRACAT YAPAN¯NCIåIRKET3APRO KENDIBRANåÆNDAISEAlÆKARA IHRACATLIDERI 4~RKIYE¯NINENB~Y~K ¯NCÆSANAYIKURULUåUOLAN 3APRO ~RETIMININODAãÆNA KALITEVEHIJYENIKOYUYOR 3APRO /RTAKyYí3ILIVRI¯DE

82

BINMETREKAREKAPALÆALANA SAHIPENTEGREBIRFABRIKADA HIZMETVERIYOR&ABRIKA G~NL~KMILYONYAPRAK ~RETIMKAPASITELIVEBIN PALETLIKDEPOLAMAALANÆNA SAHIPBIRTESIS +URULDUãUG~NDENBERI ÆSLAKMENDILLEILGILENEN 3APROÆSLAKMENDIL SEKTyR~N~NHERALANÆNDA FAALIYETGySTERIYOR"U KONUDASADECE4~RKIYE¯DE DEãIL D~NYADADAENGENIå ~R~NGAMÆNASAHIPNADIR åIRKETLERDEN(ERYÆLlIFT HANELIOLARAKB~Y~YEN 3APRO BUYÆLVEGELECEK YÆLDAlIFTHANELIB~Y~MEYI HEDEFLIYOR3APRO KENDI MARKASÆOLAN(OPS¯LA DA4~RKT~KETICILERLE BULUåUYOR

Üretimin yüzde 75'i ihracata +URULDUãUG~NDENBERI ~RETIMININORTALAMAY~ZDE ¯INIIHRAlEDENBIRFIRMA 3APRO SATÆåÆNÆNB~Y~K lOãUNLUãU!"~LKELERI OLMAK~ZERE~LKEYE IHRACATGERlEKLEåTIRIYOR(ER YÆLYAYÆNLANAN¬4~RKIYE¯NIN ENB~Y~KIHRACATlÆSÆ­

SÆRALAMASÆNDAY~KSELEREK YERINIALMAYADEVAM EDIYOR9ÆLLARDÆRÆSLAKMENDIL IHRACATÆNDAAlÆKARAYLA BIRINCISÆRADABULUNUYOR 3APRO IHRACATYAPTÆãÆ PAZARLARDAKALÆCÆOLMAKIlIN DEKALITEVEHIJYEN ISTEKLERE ENGElBIRG~NIlINDE CEVAPVERMEVEM~åTERI MEMNUNIYETIKONULARÆNA lOKyNEMVERIYOR"U PRENSIPSAYESINDE4~RKIYE DAHILD~NYANÆN~LKESINDE 3APRO~R~NLERISATÆLÆYOR !NCAK3APRO ~R~NLERININ SATÆLMADÆãÆ~LKELERIDE FETHETMEKISTIYOR/YUN ALANÆNƬ"~T~ND~NYA­ OLARAKBELIRLEYEN3APRO lALÆåMALARÆNÆBUYyNDE YOãUNLAåTÆRÆYOR

Cironun yüzde 1’i Ar-Ge’ye 3APRO SADECEÆSLAK MENDILSEKTyR~NDEDEãIL 4~RKIYE¯NINGENELINDE !Rí'E¯YEENlOKYATÆRÆM YAPANKURULUåLARÆNDAN :ATENBUNEDENLE!Rí'E¯YE ENlOKYATÆRÆMYAPAN FIRMAARASÆNDAYERALÆYOR 3APRO¯NUN!Rí'EBIRIMINDE KIMYAM~HENDISI VEBIYOLOGlALÆåÆYOR ADETKIMYASALANALIZ MIKROBIYOLOJILABORATUVARÆ GIRIåKONTROLVEGRAFIK BIRIMLERI3APROB~NYESINDE YERALÆYOR3APROG~lL~ YENILIKlI TEKNOLOJIKVE ENDINAMIKFIRMAOLMA UNVANÆNÆHIlBÆRAKMADAN YOLUNADEVAMEDIYOR 3APRO CIROSUNUNY~ZDE ¯INEYAKÆNKÆSMÆNÆ!Rí'E lALÆåMALARÆNAAYÆRÆYOR !Rí'E¯YEYAPTÆãÆYATÆRÆMLAR SONUCUNDAINOVATIF

~R~NLERINILK~RETICISIDE 3APROOLUYOR3APRO¯NUN FAALIYETGySTERDIãISEKTyR lOKHÆZLÆILERLIYORVE3APRO BUHÆZAAYAKUYDURMAKBIR YANA BIZZATBUILERLEYIåIN IlINDEYERALÆYOR 3APRO¯NUNKURUCULARÆ #EYHUN:INCIRKÆRANVE -EHMET'~NDOãDU S~REKLIVED~ZENLI!Rí 'ElALÆåMALARÆ KALITELI ~RETIMVEKALITEDE S~RD~REBILIRLIãIMARKA ALGÆSÆNÆNY~KSELMESINDE ENyNEMLIUNSURLAROLARAK GyR~YORyTEYANDAN HÆZLÆVEZAMANÆNDASERVIS D~NYATRENDLERINITAKIPVE INOVASYON S~REKLIYATÆRÆM OTOMASYON ~RETIMVE HIZMETTESTANDARDIZASYON YAPMAK SATÆåSONRASÆDOãRU ILETIåIM SÆNÆRSÆZM~åTERI MEMNUNIYETISAãLAMAK GEREKTIãINIIFADEEDIYOR

Kendi hammaddesini üretiyor 4~RKIYE¯NINVE!VRUPA¯NÆN HERNOKTASÆNASAATLIK SEVKIYATLARGERlEKLEåTIREN 3APRO KAãÆT KOLI KAPAK VETEåHIRLERINI~RETEBILME RAHATLÆãÆNÆYAKALAYARAK BUALANDAKIT~MM~åTERI IHTIYAlLARÆNACEVAPVERIYOR 3APRO'RUPäIRKETLERI IlERISINDE KOLIVEAMBALAJ ~RETIMINI4ETRA!äPLASTIK ~RETIMINI-ULTIPAK!ä ve nonwoven üretimini ,OTUS4EKNIK!äYAPÆYOR ITIBARIYLENONWOVEN¯Æ DAKENDITESISLERINDE ~RETMEYEBAåLAYANFIRMA HAMMADDESINIKENDI B~NYESINDE~RETEN !VRUPA¯DAKITEKFIRMA OLARAKYERALÆYOR


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

$JURPH\VHNW|UQJoOWHPVLOFLVL "6ILESATÆåHACMINIG~NDENG~NEARTÆRMAKTA

BZCPZVODB LFTJOUJTJ[UFEBSJL ëHRACATYAPTÆKLARÆPAZARLARDAS~REKLITEDARIKINKALÆCÆLÆK IlINENyNEMLIKRITERLERDEN BIRIOLDUãUNUBELIRTEN!GROMEYëHRACAT-~D~R9ARDÆMCÆSÆ#EMdZYEåILPÆNAR ¬!GROMEY AYBOYUNCA CEM ÖZYEŞİLPINAR KESINTISIZTEDARIKILEM~åTEAgromey Gıda ve Yem Sanayi RIIHTIYAlLARÆNÆKARåÆLAYARAK İhracat Müdür Yardımcısı BUKRITERIYERINEGETIRMEKTE'LOBAL'!0 )&3 "2# VE&$!KALITESTANDART GROMEYBALÆK SERTIFIKALARÆNASAHIPFIRMA YEMI~RETIMI BALÆKYETIåTIRICILI- ~R~NLERIENTAZEVETAM ãIVEBALÆKIåLEME ZAMANÆNDAM~åTERILERINE ULAåTÆRARAKT~MPAZARLARDA VEPAKETLEMETESISLERININ KENDINEKALÆCÆYEREDINBAåARÆLÆENTEGRASYONUILE MIåTIReR~NLERIDOãRUFISU~R~NLERISEKTyR~N~N YATLANDÆRMAVEG~VENILIRLIK ENG~lL~TEMSILCILERINDEN ALGÆSÆILEPAZARDAKIYERIMIZI BIRIOLARAKFAALIYETLERINI KORUMAKTAYÆZ­DIYOR S~RD~R~YOR !GROMEY¯IN!Rí'EVE ëZMIR4ORBALÆDASAHIP INOVASYONlALÆåMALARÆNA OLDUãUYEMFABRIKASÆNDA DEãINENdZYEåILPÆNAR åyYLE !GROMARINMARKASÆILE DEVAMEDIYOR ~RETILENYEMLER ëZMIR+ARABURUNVE!KB~K$IDIM¯DE ¬"ALÆKLARDAGELIåIMPERFORMANSÆNÆNARTÆRÆLMASÆKONUKONUMLANMÆå GRUBUNKENDIKAFESIåLETMELERININYANÆ SUNDA!Rí'EByL~M~N~N SÆRADIãERBALÆK~RETICILERINE DENIZDEKIKAFES~NITELERI DETEDARIKEDILIYOR9ÆLLÆK KÆSMÆNDABULUNANMX BINTONUAåKÆN~RETIMKAPA- MEBATLÆDENEMEKAFESSITESIILE4~RKIYE¯DEKIZINCIR LERINDEB~Y~MEYEDIREKT ETKISIOLANEMRASYONLARÆ MARKETLERINBAåLÆCATEDARIKlISIOLAN!GROMEY !GROMEYFISHMARKASÆILE~RETTIãI LEVREKVElIPURABALÆãÆNÆ BAåTA!VRUPAOLMAK~ZERE 2USYA 5KRAYNA !MERIKA "IRLEåIK$EVLETLERIVEBIRlOK/RTA$OãU~LKELERINE IHRAlEDIYOR4~RKIYE¯NIN ENB~Y~KIHRACATlÆLARÆNDAN BIRIOLAN!GROMEY AYRÆCA (OLLANDA¯DAKURDUãUGRUP åIRKETI!GROMEY(OLLAND

A

84

VEYEMKALITESI~ZERINDE lALÆåMALARYAPÆLMAKTA !YRÆCAENUYGUNVEHÆZLÆ B~Y~MEYyN~NDEENETKIN YEMFORM~L~N~NTESPITIYyN~NDEDENEMElALÆåMALARÆ Y~R~T~YORUZ $IãERTARAFTANBALÆKYEMLERINDESINDIRILEBILIRLIãIN ARTÆRÆLMASÆVEDOãALKAYNAKLARÆNKORUNMASÆ ADÆNAOLUMLUTESIREDEBILECEKKATKÆMADDELERI ~ZERINDEVEYEMKONUSUNDAB~Y~MEVE~RETIM VERIMLILIãINEDIREKTETKISI OLANYEMLEMEYyNETIMI VEYEMLEMETEKNIKLERI KONUSUNDADENEMEUYGULAMAlALÆåMALARÆMÆZDEVAM EDIYOR "ALÆKLÆOVA¯DATESISEDILMIå AKVARYUM~NITELERINDE BALÆKLARDAMALIYETEDIREKT ETKISIOLANyL~MMORTALITE ORANLARÆNÆND~å~R~LMESI AMAlLÆOLARAKBAãÆåÆKLÆK DESTEKLEYICI~R~NLERINTESPITIVEGELIåTIRILMESI~ZERINE lALÆåÆYORUZ "ALÆKLARDAETKALITESIVE RAFyMR~N~UZATMAYA YyNELIKlALÆåMALAR FARKLÆ HASATTEKNIKLERI ELEKTROåOK YyNTEMININUYGULANMASÆ DEVAMEDEN!Rí'ElALÆåMALARÆKAPSAMÆNDA 4e"ë4!+VE~NIVERSITELER

VEDIãERBILIMSELKURUMLAR ILEBIRLIKTEPROJElALÆåMALARÆ LEVREKBALÆKLARÆNDAELEKTRIKåOKUKULLANÆLARAKHASAT UYGULAMASÆVERAFyMR~ ~ZERINEETKILERININARAåTÆRÆLMASÆDEVAMEDERKEN GELECEKDyNEMYAPÆLACAK!Rí'E lALÆåMALARÆNDAGENETIKÆSLAH VEALTERNATIFHAMMADDE KULLANÆLABILIRLIKLERINEAãÆRLÆK VERILECEK­

'VBSMBSBEBIBmPL LBUÉMÉNHFSFL $~NYADAKISAãLÆKLÆBALÆK ALGÆSÆNAMUTLAKA4~RK ~R~NLERININYERLEåTIRILMESI GEREKIYOR"UNUNIlIN GEREKLIlALÆåMALARYAPÆLMASÆ GEREKTIãINEDEDEãINEN dZYEåILPÆNAR 4~RK MARKAALGÆSÆNÆNILERIYE TAåÆNMASÆVEBILINILIRLIãI IlINREKLAMB~TlELERININ ARTÆRÆLABILECEãINISyYL~YOR 3EKTyRLEILGILIFUARLARA DAHAFAZLAKATÆLÆMSAãLAYÆP M~åTERILERLEBIREBIRILETIåIM KURULMASÆNÆNDABILINILIRLIK AlÆSÆNDANyNEMINEVURGU YAPAN!GROMEYëHRACAT -~D~R9ARDÆMCÆSÆ#EM dZYEåILPÆNARåyYLEDEVAM EDIYOR ¬4~RKBALÆKLARÆIlINORTAK GyRSELKIMLIKOLUåTURULMALÆ 3OSYALMEDYAILEGyR~N~RL~KVEBILINIRLIKARTÆRÆLMALÆDÆR$~NYACA~NL~S~PERMARKETLERDE4~RK~R~NLERI SATÆåLARÆNÆARTÆRMAKANA HEDEFLERDENBIRIOLMALÆ"U SAYEDEYERELHALK~ZERINDE 4~RK~R~NLERININBILINIRLIãI SAãLANÆReR~NLERFARKLÆLAåTÆRÆLÆP YENITATLARYAKALANABILIRVEMERAKUYANDÆRÆLARAK DAHAFAZLAALÆCÆYAULAåÆLABILIR®¯


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

$<'\]GHLKUDFDW\DS×\RU

MEHMET AYDIN AYD İş Geliştirme Müdürü

A

9$!YDÆNLAR 9EDEK0ARlA BINEK HAFIF TICARI AãÆRTICARI ARAlLARÆNS~SPANSIYONVE DIREKSIYONPARlALARÆNÆ ~RETEND~NYANÆNTEKVE ENB~Y~KENTEGRETESISIVE Y~ZDEYERLISERMAYELI FIRMA+ENDIB~NYESINDE BULUNDURDUãUlELIK AL~MINYUM 4~RKIYE¯DETEK DyVMETESISLERI SACSALÆNCAK FABRIKASÆ KENDIKAUlUK FABRIKASÆILEBILEåENLERINI DETEKlATÆALTÆNDA~RETIYOR BINlALÆåANÆILE BINMKAPALÆALANAVE "ILIMVE3ANAYI"AKANLÆãÆ DESTEKLI ByLGESINDETEK !Rí'EDEPARTMANÆNA SAHIPOLAN!9$Y~ZDE IHRACATYAPÆYOR'ENIå~R~N lEåITLILIãINESAHIPOLAN FIRMA !MERIKAN !VRUPAVE 5ZAKDOãUARAlMODELLERININ PARlALARÆNÆ~RETIYOR &IRMANÆN YAKÆNGELECEKTE FARKLÆPARlALARÆN~RETIMI IlINIKIAYRÆFABRIKAKURMA D~å~NCESIBULUNUYOR ëHRACATYAPTÆKLARÆPAZARLARDA S~REKLILIKIlINYAPTÆKLARÆ lALÆåMALARADEãINEN!9$ 86

ëå'ELIåTIRME-~D~R~ -EHMET!YDÆNåUNLARÆ AKTARÆYOR¬(ERBIRLEåENI KENDI~RETMEAVANTAJÆILE KALITESEVIYESIHEP/% STANDARTLARÆNDAOLUåU PAZAR DINAMIKLERINEUYGUNSTRATEJI GELIåTIRME ByLGESELSATÆå TEMSILCILIKLERI BENZERSIZ lEåITLILIK SATÆåSONRASÆ VERILENHIZMETLERVETEKNIK HIZMETLER KATALOG VERI GELIåTIRME M~HENDISLIK BULUNDUãUMUZPAZARLARDA S~REKLILIKIlINYAPTÆãÆMÆZ lALÆåMALAR­

Ar-Ge’ye büyük ZBUÉSÉN 9APTÆKLARÆ!Rí'E VElALÆåMALARÆNA DEãINEN-EHMET !YDÆN åUNLARÆSyYLEDI ¬!R'EDEPARTMANÆMÆZ 4e"ë4!+VE"ILIM 3ANAYIVE4EKNOLOJI "AKANLÆãÆONAYLÆDÆR -EVCUT~R~NLERIMIZDE IYILEåTIRMELER ORIJINALDE DAHAIYIHALEGETIRME YENI~R~NGELIåTIRMEVE KAZANDÆRMAlALÆåMALARÆ TEST LABORATUVARLARÆILEMALZEME TESTLERIVEyM~RTESTLERI YAPÆYORUZ,ABORATUVARÆMÆZ BIRlOK~NIVERSITEVE /%-FIRMALARÆTARAFÆNDAN AKREDITEOLMUåDURUMDA !9$!Rí'E YÆLÆNDAN

ITIBARENSAYÆLÆKANUN yLlEãINDETANÆMLANAN!Rí'E -ERKEZINITELIãINDEDIR M~HENDISTEKNIKERDEN OLUåAN!Rí'E-ERKEZIMIZDE lALÆåMALARPROJEBAZLÆ YyNETILMEKTEOLUPTEMEL GRUPTAFAALIYETGySTERILIYOR eR~N'ELIåTIRME 0ROSES'ELIåTIRME -ALZEME'ELIåTIRME 0ROJEGELIåTIRME4EYDEP 3ANTEZ %UREKA 4EST $OãRULAMAVE/NAY /% EKIPMANKALITESINDESTATIK VEDINAMIKTESTLERILE DOãRULANMÆåS~SPANSIYON SISTEMIPARlALARÆTASARÆMÆ GELIåTIRMEVEPROTOTIP lALÆåMALARÆYAPTÆãÆMÆZ !R'E-ERKEZINDE~R~N TASARÆMÆNÆNYAPÆLMASÆ ANALIZVEPROSESTASARÆMÆNÆN YAPÆLMASÆNÆTAKIBEN~RETILEN PROTOTIP~R~NLER Y~KSEK DONANÆMLÆG~VENILIRLIK VEPERFORMANSTEST LABORATUVARLARÆNDABOYUTSAL MALZEMEVESTATIKTESTLER ILEDOãRULANÆRKEN DINAMIK TESTLERVEYOLSIM~LATyR~ILE GElERLIKÆLÆNÆYOR­!9$ëå 'ELIåTIRME-~D~R~-EHMET !YDÆN 4~RKMARKASÆ ALGÆSÆNÆNILERIYETAåÆNMASÆ VEBILINILIRLIãININARTÆRÆLMASÆ IlINYAPÆLMASÆGEREKENLERI ISE¬+ALITELI~RETIMYAPMAK OLMAZSAOLMAZeR~N

lEåITLILIãIVEHIZMETKALITESI ILEM~HENDISLIKVE!Rí 'E¯YEDAHAFAZLAyNEMVE YATÆRÆMYAPÆLMASÆ MEVCUT SEKTyRLEREINAVOSYON KAZANDÆRMAVEPATENT ILEKORUMAALTÆNAALMAK ULUSLARARASÆPLATFORMLARDA DAHAIYIORGANIZEOLUP DAHAIYITANÆTÆMLARÆNVE PAZARLAMALARÆNYAPÆLMASÆ ByLGESELOLARAKUYGUN STRATEJILERINBELIRLENMESI FUARLAR TOPLUORGANIZE EDILEBILECEKISGEZILERIGIBI OLARAKSUNUYOR

:FSMJPUPNPCJMJmJO IB[ÉSÉ[ !YDÆN ¬#UMHURBAåKANÆMÆZÆN yNDERLIãINDEFIILIYATAGElEN YERLIOTOMOBILILEILGILIIMZA TyRENINE+ONYA¯DANDAVET EDILENTEKFIRMAYÆZVEHEM YERLIVEMILLIOLANOTOMOBIL HEMDEDEVLETIMIZINDE VECIZESIOLANYERLIVEMILLI OLMAyZELLIãINITAåÆYAN ENDERFIRMALARDANÆZ 4~RKIYEOTOMOTIV SEKTyR~NDE¯NCISÆRADAYÆZ VEBUSÆRALAMAIlERISINDE Y~ZDEYERLISERMAYESI OLANTEKFIRMAYÆZ$OLAYÆSÆ ILEYERLIOTOMOBILPROJESININ BIRPARlASÆOLMAKIlINT~M yZELLIKLERIMIZILEHAZÆRÆZ IFADELERINDEBULUNDU


K$5$'(1ñ=),1',.9(0$08//(5ñ K$5$'(1ñ=),1',.9(0$08//(5ñ ñ+5$&$7¡,/$5,%ñ5/ñïñ ñ+5$&$7¡,/$5,%ñ5/ñïñ


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

$U*HLOHONHHNRQRPLVLQHNDWN×\DS×\RUX]

KENAN BULUT Sentez Grup Satış Direktörü

F

aaliyetlerine 1992 YÆLÆNDAHOLDINGIlI FIRMALARÆNÆNAMBALAJ IHTIYAlLARÆNÆ GIDERMEKIlINBAåLAYAN 3ENTEZ'RUP!MBALAJ YÆLÆNDAYAPTÆãÆ HAMLEILEHOLDINGDÆåÆ FIRMALARADAHIZMETVERME KARARÆALÆR"UG~NBIN METREKAREKAPALÆALANDA lALÆåANÆILEOFSET BASKÆLÆKARTONAMBALAJ FLEKSOVEROTOGRAVURE BASKÆLÆESNEKAMBALAJ DONDURMASLEVEKARTON BARDAK~RETIMIYAPAN 3ENTEZ'RUP!MBALAJ ORTAVEUZUNVADEDE~LKE EKONOMISINEOLUMLUKATKÆ YAPMAYÆAMAlLÆYOR ëHRACATTAS~REKLILIãIN BIRlOKPARAMETREYE BAãLÆOLDUãUNUIFADE EDEN3ENTEZ'RUP 3ATÆå$IREKTyR~+ENAN "ULUT ¬"IRlOKSEKTyRDE Y~ZLERCEFIRMAIHRACAT YAPMAKISTIYORANCAK BIRKAlY~KLEMENIN ARDÆNDANMAALESEFDEVAMÆ SAãLANAMÆYORdNCELIKLE HEDEFLERIMIZOLMALÆ PAZARÆYERINDEBELIRLEYIP

88

INCELEMEKSONDERECE yNEMLI"ELIRLENENHEDEF PAZARLARÆSOMUTLAåTÆRÆP IåPLANÆHALINEGETIRMEK YINEBELIRLENENPLANILE ~LKEPAZARLARÆNADyN~K pazarlama faaliyetleri Y~R~T~LMELI4ABII KIBUNLARÆYAPARKEN HEDEFLENENIHRACAT PAZARÆNAUYUMSAãLAYACAK UNSURLARAGEREKIRSEYEREL DANÆåMANLARILEULAåÆLMALÆ­ IFADELERINIKULLANÆYOR

Modern cihazlar ile LVSHVMBONBTÉ (EMSAHADAHEM DESATÆåYAPACAKLARÆ ~R~NLERKONUSUNDA HEDEFLERBELIRLEDIKLERINI SyYLEYEN+ENAN"ULUT "ELIRLEDIãIMIZHEDEFLERI GElENZAMANIlERISINDE SOMUTLAåTÆRARAKIå PLANÆNADyN~åT~RD~K "US~REIlERISINDE YAPTÆãÆMÆZPLANLARÆ G~N~NåARTLARÆNAGyRE REVIZEEDIPTOPLAMCIRO IlERISINDEKIIHRACATPAY HEDEFIMIZEEMINADÆMLAR ILEY~R~YORUZDIYOR :ORLUREKABETORTAMÆNDA Ar-Ge faaliyetlerinin

S~REKLILIãINISAãLAYANVE INOVASYONLARÆNÆHAYATA GElIREBILENIåLETMELERIN REKABETAVANTAJÆYAKALAYÆP BUNUKORUYABILECEKLERINE INANDÆKLARÆNÆSyYLEYEN +ENAN"ULUT åyYLEDEVAM EDIYOR¬'~N~M~ZDE VEGELECEKTEYAåAMSAL yNEMESAHIPOLAN INOVASYONUNIåLETME IlERSINDES~RD~R~LEBILIR OLMASÆIlINyZELLIKLESON YÆLDÆRGEREKlALÆåAN EãITIMIGEREKSETASARÆM ByL~MLERINEYAPTÆãÆMÆZ YATÆRÆMLARILEYOãUNlABA HARCÆYORUZ'ELDIãIMIZ AåAMADABIREYSELyNERIVE TESPITSUNMANÆNYETERLI OLMADÆãÆNÆD~å~NEREK MODERNCIHAZLARILE KURGULANMÆåLABORATUVAR ORTAMÆDAHILKIåILIK BIR!Rí'EDEPARTMANÆ KURULDU9APÆLANBU ATÆLÆMLAKÆSAS~REDEBIRKAl PATENTBAåVURUSUNDA BULUNANEKIPVE3ENTEZ 'RUP!MBALAJlALÆåANLARÆ yN~M~ZDEKI~LKE EKONOMISINEOLUMLU KATKÆLARYAPACAãÆMÆZ INANCÆNDAYÆZ­IFADELERINI KULLANÆYOR

.BSLBBMHÉTÉJmJO§ 4~RKMARKASÆALGÆSÆNÆN ILERIYETAåÆNMASÆVE BILINILIRLIãININARTÆRÆLMASÆ IlIND~NYAPAZAR GERlEKLERINEUYGUN PROJELERPLANLAMA VEEYLEMLERIHAYATA GElIRMEKIlININOVASYON ODAKLÆIHRACATMODELI GELIåTIRILMESININyNEMINE DEãINEN+ENAN"ULUT ¬(ER ALANDAOLDUãUGIBIIHRACATÆN HERKOLUNDA YABANCÆDIL BILENINSANLARAOLDUãU KADARIYIEãITIMLIUSTALARA IålILEREOPERATyRLEREDE IHTIYAlDUYMAKTAYÆZ­ DIYOR-ARKAALGÆSÆNÆN ILERIYETAåÆNMASÆNÆNHEM ~LKENIN HEMByLGENIN HEMDEIåLETMENINSAHIP OLDUãUINSANKAYNAãÆILE DOãRUDANILIåKIIlERISINDE OLDUãUNUD~å~ND~KLERINI IFADEEDEN+ENAN"ULUT ¬"UBAãLAMDAPLANLÆ EãITIMODAKLÆBIRåEKILDE INSANKAYNAãÆNÆNYETENEK VEDENEYIMLERININ GELIåTIRILMESININ 4~RKMARKAALGÆSÆNA DOãRUDANKATKÆYAPACAãÆ INANCÆNDAYÆZ­DIYE BELIRTIYOR


DÜNYANIN GÜVENDİĞİ JANT Küresel otomotiv sanayinin, küresel tedarikçisi. Maxion Jantaş, en son teknoloji ile üretim yapan fabrikasında, yılda 2,4 milyon çelik jant üretim kapasitesi ile çalışıyor. Dünyanın en büyük markalarının; hafif ticari, ticari ve ağır ticari araç jantları Maxion Jantaş imzasını taşıyor. Bu yüzden, bu dev şirketin adı küresel otomotiv sanayinin küresel tedarikçisi unvanı ile anılıyor. Kısacası, ticari araç çelik jantı söz konusu olduğunda, dünya bu şirkete güveniyor.

Yolların zoru da var... Maxion Jantaş’ı olan rahatlar. The global wheel supplier of outomotive sector

Maxion Jantas manufactures steel wheels for heavy duty and commercial vehicles like trucks, light trucks, buses, midi-buses, trailers with a capacity of 2.4 million wheels annually. It is supplying steel wheels to most esteemed commercial brands worldwide from its state of the art factory in Turkey. Product Groups: 22.5x9.00, 22.5x11.75, 22.5x8.25, 22.5x13.00, 22.5x14.00, 22.5x15.00, 17.5x6.00, 17.5x6.75, 19.5x6.75, 8.0-20, 8.5-24, 10W-20 etc. Quality Certificates: ISO 16949, 14001, 9001. Maxion Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Organize Sanayi Bölgesi, 2.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi, Gaziler Cad. No:8 45030 Yunusemre / Manisa Turkey Phone: +90 236 226 00 00 - Fax: +90 236 233 43 30 info-jantas@maxionwheels.com - www.maxionwheelsturkey.com


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

*oOYHHWNLQ$U*HLOHJHOHQED˂DU× MILYONMETREDENIM KUMAå~RETIMKAPASITESI BINMETREKARELIK ~RETIMTESISI D~NYA GENELINDENOKTADAKISATÆå OFISIYLEENyNEMLIDENIM KUMAå~RETICISIOLUP SON YÆLLARDAGELIåTIRDIãIMARKA STRATEJISIYLEYENIPROJELERE IMZAATÆYOR 3!.+/(OLDING9yNETIM +URULUeYESI&ATIH FATİH KONUKOĞLU +ONUKOãLU ¬2EKABETIN SANKO Holding ARTTÆãÆK~RESELPAZARDA~R~N Yönetim Kurulu Üyesi TEKNOLOJI lALÆåMAETIKLERI GIDEREKyNEMKAZANÆYOR YÆLÆNDADOKUMA ë3+/D~NYANÆNyNDE GELENMODAALANÆNDASyZ ELTEZGAHÆILE SAHIBIMARKALARÆ $)%3%, ~RETIMEBAåLAYAN 2%0,!9 "!2"/52 ,)5 VEBEåKUåAKTÆR */ '5%33 *"2!.$ ILE TEKSTILSEKTyR~NDED~NYA MARKASÆHALINEGELEN3!.+/ YAPTÆãÆIåBIRLIKLERIILED~NYA lAPÆNDAKENDINDENSÆKlASyZ (OLDING LÆYÆLLARÆN ETTIRMEYIBAåARDÆdZELLIKLE BAåÆNDANITIBARENIlVEDÆå $)%3%,ILEOLANIåBIRLIãINDEN PAZARLARDAKIGELIåMELERI DIKKATEALARAKTEKSTILDÆåÆNDA */''*%!.3VE2%0,!9 ILEOLANIåBIRLIãINDEN ENERJI lIMENTO AMBALAJ DOãAN(90%2&,%8 IåVETARÆMMAKINALARÆ DENIMD~NYASÆNAYEPYENI BILIåIM EãITIM SAãLÆK bir heyecan ve enerji FINANS GAYRIMENKULVE KATMÆåTÆRë3+/NUN !6-SEKTyRLERINDEFAALIYET BUBAåARÆLÆIåBIRLIKLERI GySTERIYOR INOVASYONAYAPTÆãÆYATÆRÆM 3!.+/(OLDING¯INTEKSTIL SEKTyR~NDEKIåIRKETLERINDEN TEKSTILSEKTyR~NDEDEVRIM NITELIãINDEYENILIKLERIDENIM ë3+/PREMIUMDENIM KUMAåABAKÆåAlÆSÆNÆlOK KUMAåÆ~RETIMINDED~NYA OLUMLUETKILEMIå DOLAYÆSÆYLA lAPÆNDABIRMARKAOLMANÆN KENDISINIKONUSUNDAHAKLÆ DÆåÆNDAK~RESELB~Y~K MARKALARÆNDAIåORTAãÆOLMA OLARAKD~NYALIDERID~ZEYINE lÆKARMÆåTÆR­DIYOR yZELLIãINIKORUYOR9ÆLLÆK

1

90

+&((*/(4EOZB mBQÉOEBCJSNBSLB§

TESCILLIMARKASÆDÆR/XFORD SyZL~ã~NDEDEYER ALMABAåARÆSÆNÆGySTEREN 4~RKIYE¯DElOKBILINMESE *%'').'3ARTÆKD~NYA DEK~RESELBIRMARKA lAPÆNDABIRMARKADÆRVE HALINEGELEN D~NYACA GIYIMMARKALARÆNÆNEN ~NL~MARKALARÆN ARADÆãÆ~R~NOLMUåTUR"U KOLEKSIYONLARÆNDAYER VERDIãI*%'').'3HAKKÆNDA BAåARÆNÆNALTÆNDAIYIBIR PAZARARAåTÆRMASÆVEG~lL~ DABILGILENDIRMEYAPAN ETKINBIR!Rí'ElALÆåMASÆ +ONUKOãLU *%'').3¯IN YATMAKTADÆR­ HIKAYESINIåyYLEANLATÆYOR ¬ë3+/MODAEND~STRISINE ~STD~ZEYKALITEGARANTISI 4SFLMJZFOJMJL VERMEYIILKEEDINMIå LBUBSBLEOZBEBMJEFSMJL VEHEDEFLEMIåTIR"U -AYÆSTE!VRUPA DOãRULTUDAUZUNS~REN 0ATENT/FISINEKAYÆTLÆ PAZARARAåTÆRMALARÆ OLUPKORUMAALTÆNAALÆNAN UZMANLARLAYAPÆLAN VEë3+/NUNENyNEMLI lALÆåMALARSONUCU BULUåLARÆNDANBIRIOLAN *%'').'3MARKASÆë3+/ ë3+/&5452%&!#% TARAFÆNDANYÆLÆNDA $IESEL 'UCCI (UGO GELIåTIRILMIå T~MGIYIM "OSS 2EPLAY *UST#AVALLI MARKALARÆNÆNENGyZDE !RMANIGIBIPRESTIJLIMODA ~R~N~OLMUåTURë3+/ MARKALARÆNÆNSElIMIVE TEKNOLOJISISAYESINDEKENDI G~N~M~Z~NKABULGyRM~å FORMUNUDAIMAKORUMA TRENDIATHLEISUREINyNC~S~ yZELLIãIKULLANÆCÆLARAB~Y~K OLARAKKABULEDILIYOR RAHATLÆKSAãLAMÆå DOLAYÆSÆYLA $~NYADABU~R~NGRUBUNU GIYIMSEKTyR~NDEHEMEN ~RETMEHAKKÆNAYALNÆZë3+/ Y~KSEKTALEPGyRM~åT~R SAHIP 9ÆLLARDÆRS~REGELENë3+/ ë3+/OLARAKDENIM !Rí'ElALÆåMALARÆVE PAZARÆNAS~REKLIYENILIK D~NYADAGIYIMPAZARÆNÆ KATARAKD~NYADALIDERLIãI ARAåTÆRANUZMANEKIPLERIN S~RD~RMEKHEDEFINDE ORTAKlALÆåMALARÆYLA OLDUKLARÆNÆAKTARAN&ATIH KADÆNGIYIMINDEHEM +ONUKOãLU ¬'ELIåTIRILEN Y~KSEKELASTIKIYETESAHIP KONSEPTISIMLERININ HEMS~PERINCE HEM HAKLARÆILEBIRLIKTE~RETIM DEDENIMKUMAåÆNT~M S~RElLERININDEPATENTINI yZELLIKLERINIGySTEREN ALMAKTAYÆZ"UG~N¯DEN BUYENILIKlI~R~NBUG~N FAZLAPATENTLI~R~N ¯NDEN HALAENlOKSATAN~R~N FAZLATESCILLIMARKASÆYLA GRUBUNUOLUåTURMAKTADÆR D~NYANÆNENYENILIKlI $~NYAYÆSARANYENILIKlI INOVATIFPREMIUMDENIM GyZALÆCÆGyR~NT~S~YLE FIRMASÆKONUMUNDAYÆZ TRENDHALINEGELENVE ë3+/ SONKULLANÆCÆ T~MGIYIMMARKALARÆ NEZDINDEENBILINENVE TARAFÆNDANKULLANÆLAN ENTERCIHEDILENMARKA *%'').'3TEKNOLOJISI OLMAYÆANAHEDEFOLARAK ë3+/NUN!VRUPADA BELIRLEMIåTIR­DIYEKONUåTU


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

$NNLP GHQN×WDGD Q]HULQGHONH\HLKUDFDW

HAZRETİ AKDEMİR Akkim Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı

F

aaliyetlerine YÆLÆNDA BAåLAYAN!KKIM 9APÆ+IMYASALLARÆ BUG~N BEåKÆTADA ¯ ~N~ZERINDE~LKEYE IHRACATGERlEKLEåTIRIYORVE 4~RKIYE¯NINENB~Y~K SANAYIKURULUåUARASÆNDAYER ALÆYOR!KKIMYAPÆVEINåAAT MOBILYA OTOMOTIV TEKNEVE YATBAKÆMÆEND~STRILERINE YyNELIKYAPÆåTÆRÆCÆLAR DERZ DOLGUSILIKONVEMASTIKLERI POLI~RETANMONTAJKyP~KLERI TEKNIKAEROSOLLER SUVEÆSÆ YALÆTÆMÆKAPLAMASISTEMLERI YANGÆNDAYANÆMÆY~KSEK KIMYASAL~R~NLERVE

92

END~STRIYELAEROSOLLEROLMAK ~ZERElOKGENIåBIRALANDA ~RETIMYAPÆYOR+ENDI MARKALARÆILEULUSLARARASÆ PAZARLARDAyNEMLIBIR BAåARÆELDEEDEN!KKIM BU PAZARLARDANEDINDIãIBILGIVE TECR~BELERI~RETIMYETENEãI ILEBIRLEåTIREREK SEKTyR~N~N yNDEGELENULUSLARARASÆ FIRMALARÆIlIN¬dZEL-ARKA­ ~RETIMIDEYAPÆYOR

%PçSVmz[NMFS TVOVZPSV[ !KKIM9yNETIM+URULU "AåKANÆ(AZRETI!KDEMIR ¬ëHRACATYAPTÆãÆMÆZBIRlOK ~LKEDEMARKALARÆMÆZ PAZARLIDERIKONUMUNDA "AZÆLARÆNDAISEILK~lTE VEYAILKBEåINARASÆNDA YERALÆYORUZ-EVCUT KONUMUMUZUKORUYABILMEK VEDAHADAGELIåTIRMEK IlINM~åTERILERIMIZLElOK YAKÆNBIRILETIåIMPOLITIKASÆ IZLIYORUZ!NLÆKGELIåMELERE KARåÆHÆZLÆTEPKIVERIYORUZ ëHTIYAlVEBEKLENTILERIDOãRU ANLAYÆP DOãRUlyZ~MLER SUNUYORUZ­DIYOR !KKIM¯IN!Rí'EVE INOVASYONAOLANBAKÆåÆNA DADEãINEN9yNETIM+URULU

"AåKANÆ!KDEMIRåyYLE DEVAMEDIYOR ¬ëNOVASYONKURUMSAL K~LT~R~M~Z~NVEIåYAPÆå åEKLIMIZINENyNEMLI PARlASÆ3ADECE!2'% lALÆåMALARÆNDADEãIL T~MIå S~RElLERIMIZDEYENILIKlIBIR BAKÆåAlÆSÆNASAHIBIZ !Rí'EALANÆNDASONYÆLLARDA CIDDIYATÆRÆMLARYAPTÆK 9URTIlIVEYURTDÆåÆNDABIRlOK ~NIVERSITEVEDANÆåMANLA IåBIRLIãIMIZOLDU+ONUSUNDA UZMANKIMYAM~HENDISLERI VEKIMYAGERLERLElALÆåÆYORUZ (EMMEVCUTKALITEMIZIN S~REKLILIãI HEMDE~R~N GAMÆMÆZÆNGELIåMESI AlÆSÆNDANBUALANDAKI YATÆRÆMLARÆMÆZADEVAM EDECEãIZ­

5SLLMUSJéZBQÉé TSFDJOFZBOTÉNBMÉ -ARKALAåMAKONUSUNDAKI FIKIRLERINIPAYLAåAN !KDEMIR 4~RKK~LT~R~N~N ZENGINLIãININVEZARIFLIãININ IåYAPÆåS~RElLERINE YANSÆTÆLMASÆGEREKTIãINI BELIRTEREKDEVAMÆNDA åUNLARÆSyYLEDI ¬4~RKMARKASÆALGÆSÆNÆN G~lLENDIRILMESIYLEILGILI

%KONOMI"AKANLÆãÆMÆZÆN +~LT~RVE4URIZM "AKANLÆãÆMÆZÆNVE4~RKIYE ëHRACATlÆLAR-ECLISIMIZIN yNEMLIlALÆåMALARÆ BULUNUYOR"UYAPÆLANLARÆ lOKyNEMLIGyR~YORUMVE DAHADAILERIYETAåÆNMASÆ GEREKTIãINID~å~N~YORUM &IRMALARÆMÆZADAyNEMLI IåLERD~å~YORdNCELIKLE KALITESTANDARTLARÆNÆ M~åTERILERINBEKLENTILERI YyN~NDEGELIåTIRMELERI ULUSLARARASÆPAZARLARDA T~KETICILERLEDAHAFAZLA ILETIåIMKURABILMEKIlIN DAHALOKALHAREKETETMELERI GEREKIYOR,OKALEUYGUN MARKALAåMAlALÆåMALARÆNA DAHAFAZLAZAMANVEKAYNAK AYRÆLMALÆ"UNUNYANÆSÆRA YERELDILEUYGUNAMBALAJ TASARÆMLARÆYAPÆLMALÆ M~åTERILERINISTEKLERININ ZAMANÆNDAVEHÆZLÆBIR åEKILDEKARåÆLANMASÆ IlINGEREKLIALTYAPÆ OLUåTURULMALÆ%NyNEMLISI DE 4~RK-ARKASÆALGÆSÆNÆN DAHAILERIYETAåÆNMASÆ IlIN 4~RKK~LT~R~N~N ZENGINLIãINIVEZARIFLIãINI IåYAPÆåS~RElLERINE YANSÆTMALARÆGEREKIYOR­


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

GHUHFHUHWLPPRGHOL\OH]LUYH\HRGDNODQ×\RU AãÆNÆGENIåLETMEYIPLANLÆYOR

TURQUALITY ile hedefler büyüyor

BOĞAÇHAN GÖKSU Osmanlı Kahvecisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

G

ÆDASEKTyR~ BAåTAOLMAK ~ZEREPLASTIK SERAMIK YAZÆLÆM MAKINEVEREKLAM ILETIåIMSEKTyRLERIGIBI FARKLÆMARKAVESEKTyR YATÆRÆMLARÆNADERECE ~RETIMMODELIILKESIILE DEVAMEDEN/SMANLÆ +AHVECISI!äFAALIYETLERINEYÆLÆNDABAåLÆYOR YÆLÆNDA¬"AYRAMEFENDI/SMANLÆ+AHVECISI­ MARKASÆYLAFRANCHISING SEKTyR~NEGIRIåYAPAN /SMANLÆ+AHVECISI ®INOVASYON¯ILKESINIHAYAT FELSEFESIOLARAKBENIMSIYOR4~KETICIYESUNDUãU yZEL~R~NLERLE5LUSLARARASÆ 4ATVE+ALITE%NSTIT~S~ )41) TARAFÆNDAN®eST~N ,EZZET+ALITESI¯yD~L~N~ KAZANANFIRMA !VRUPA KALITESTANDARTLARÆNDA ~RETIMGERlEKLEåTIRIYOR (EDEFINE45215!,)49¯I KOYAN/SMANLÆ+AHVECISI BUBELGEILE!VRUPA¯DAN *APONYA¯YA !MERIKA"IRLEåIK$EVLETLERI¯NDEN"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NE KADARUZANANHEDEF~LKE

94

DERECE~RETIMMODELI ILESERAMIKTENPLASTIãE YAZÆLÆMDANAJANSYATÆRÆMLARÆNAKADARBIRlOKALANDA YERALDÆKLARÆNÆIFADEEDEN /SMANLÆ+AHVECISI!ä 9yNETIM+URULU"AåKANÆ "OãAlHAN'yKSU ¬9ATÆRÆMLARÆMÆZÆVE~RETIM MODELLERIMIZIKALITESTANDARTLARÆVEGÆDAG~VENLIãI GEREKLILIKLERINEUYGUN åEKILDE IHRAlEDILECEK ~LKESTANDARTLARÆNDAGELIåTIRIYORUZ­DIYOR+UZEY +ÆBRÆS4~RK#UMHURIYETI VE3UUDI!RABISTAN¯AIHRACATYAPTÆKLARÆNÆSyYLEYEN "OãAlHAN'yKSU .IJERYA ILEB~Y~KBIRANLAåMAYA IMZAATTÆKLARÆNÆKAYDEDIYOR VEåyYLEDEVAMEDIYOR ¬"U~LKELERDENSONRAKI HEDEFLERIMIZARASÆNDA yZELLIKLE45215!,)49 ILEBIRLIKTE"IRLEåIK!RAP %MIRLIKLERI "ALKANLAR !VRUPA !MERIKA"IRLEåIK

$EVLETLERIVE*APONYAVAR %NKÆSAZAMANDA45215!,)49BELGESINIALARAKHEDEF~LKELERyZELINDEHÆZLÆCA IHRACATABAåLAYACAãÆZ­

-F[[FULBMJUFZJ HFUJSJZPS /SMANLÆ+AHVECISI!ä¯NIN ~RETTIãIBEåyZEL~R~NE DEãINEN"OãAlHAN'yKSU ®aIKOLAåK¯ ®,IMONATA¯ ®%FE +AHVESI¯ ®&INCAN+EK¯VE ®3~TL~&ÆNDÆKLÆaIKOLATA¯ MARKALARÆNÆN5LUSLARARASÆ 4ATVE+ALITE%NSTIT~S~ )41) TARAFÆNDANHER YÆLD~ZENLENEN®eST~N ,EZZET+ALITESI¯yD~L~N~ ALMAYAHAKKAZANDÆKLARÆNÆ SyYL~YOR!VRUPAKALITE STANDARTLARÆNDA~RETIM YAPTÆKLARÆNADIKKATlEKEN "OãAlHAN'yKSU ¬"UyD~L VEBELGELERILEKALITEMIZI VELEZZETIMIZITESCILLEMIå OLUYORUZ"IZIM~R~NLERIMIZIALACAKVET~KETECEK ~LKEVEKIåILERIlINBULEZZETVEKALITETERCIHSEBEBI OLUYORVEBUNDANSONRADA OLMAYADEVAMEDECEKTIR­ DIYOR

±ðOPWBTZPO²IBZBU GFMTFGFMFSJ &IRMALARÆNÆNHERBIRIMINDE INOVASYONUHAYATFELSEFESI OLARAKBENIMSEDIKLERINE VURGUYAPAN"OãAlHAN 'yKSU ¬eRETTIãIMIZ~R~NLER PIYASADAOLMAYANINOVATIF~R~NLERDIRKIGÆDADA INOVASYONOLDUKlAZORDUR !NCAKBIZFIRMAOLARAKZORU BAåARÆP~RETTIãIMIZT~M ~R~NLERDEGEREKRElETE GEREKSETATOLARAKMUTLAKAINOVATIFDOKUNUåLAR YAPÆYORUZ"UBAãLAMDA 4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI TARAFÆNDAND~ZENLENENINOVASYONYARÆåMASÆëNOVALIG ¯DEINOVASYONSONUlLARÆKATEGORISINDEBIRINCI INCELEMESONUCUNDAILK FIRMAARASÆNAGIRDIKVE YARÆåMADAHEDEFIMIZILK¯E GIRMEK:IRAYARÆåMAHhLh DEVAMEDIYOR&IRMAMÆZÆN ENB~Y~KHEDEFIISEY~KSEK KALITEDE~RETIMYAPÆPT~M D~NYADAyNCE~LKEMIZI SONRADAFIRMAMÆZÆENIYI åEKILDETANÆTMAKVEBIRlOK ~LKEYEIHRACATYAPMAKTÆR­ DIYEBELIRTIYOR


SÄ°NERJÄ° / Ä°HRACATIN YILDIZLARI

Å«Ë&#x201A;%DQNDVÃ&#x2014;·QGDQHLKUDFDWKDPOHVL oPERATyRLERITARAFÃ&#x2020;NDAN KGVEBIN %UROLIMITEKADAR YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NAYAPÃ&#x2020;LAN MALGyNDERIMLERININ ULAÃ¥Ã&#x2020;MOPERATyRLERINCE D~ZENLENEN%LEKTRONIK 4ICARET'~MR~K"EYANÃ&#x2020; %4'" SAYESINDEKOLAYCA GERlEKLEÃ¥TIRILEBILIRHALE GELDIëå"ANKASÃ&#x2020; YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;%KIMAYÃ&#x2020;NDA YALÃ&#x2021;IN SEZEN FARKLÃ&#x2020;ALTERNATIFyDEME Ä°Å&#x; Bankası YyNTEMINI~YEIÃ¥YERLERININ Genel Müdür Yardımcısı HIZMETINESUNMUÃ¥TU"U SAYEDE ëå"ANKASÃ&#x2020;¯NDAN ~RKIYEëå"ANKASÃ&#x2020; SANAL0/3HIZMETIALAN BIR~YEIÃ¥YERI ULUSLARARASÃ&#x2020; ~LKEMIZIN EíIHRACATHACMINI KARTSISTEMLERI6ISA -ASTER#ARD !MEX B~Y~TMEK 5NION0AY *#"¯NINYANÃ&#x2020; VE4~RKFIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N SÃ&#x2020;RA~LKEDEKULLANÃ&#x2020;LAN YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NAAlÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NA FARKLÃ&#x2020;YERELyDEME DESTEKOLMAKAMACÃ&#x2020;YLA YyNTEMINITEKBIR LOJISTIKSEKTyR~N~N ENTEGRASYONLAKULLANABILIR LIDERFIRMALARÃ&#x2020;NDAN$(, %XPRESSVEEíTICARET ALTYAPÃ&#x2020;lyZ~MLERISUNAN )DEA3OFTILEyNEMLIBIR IÃ¥BIRLIãINEGITTI eR~NLERINIEíTICARET YOLUYLAYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NA SATMAKISTEYEN~YE IÃ¥YERLERIBUIÃ¥BIRLIãI KAPSAMÃ&#x2020;NDAëå"ANKASÃ&#x2020; 3ANAL0/3HIZMETINI $(,%XPRESS¯INKATMA DEãERLIGyNDERIM lyZ~MLERINIVE )DEA3OFT¯UNYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NA SATÃ&#x2020;Ã¥YAPANFIRMALARIlIN yZELOLARAKGELIÃ¥TIRDIãI 3HOPIOPAKETINI INDIRIMLIFIYATLARLA KULLANABILIYOR

T

5BNLBQTBNMÃ&#x2030; CBTJUWFVZHVO +OLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LANDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETMEVZUATÃ&#x2020; SAYESINDE KARGO 96

HALEGELMIÃ¥TIäIMDI ISE $(,VE)DEA3OFT IÃ¥BIRLIãIILEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NA EíIHRACATKAPSAMÃ&#x2020;NDA MALGyNDERMEKISTEYEN ~YEIÃ¥YERLERININYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M ALTYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020; LOJISTIKVEyDEME SISTEMLERIALANÃ&#x2020;NDAKI IHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KARÃ¥Ã&#x2020;LAYACAK BIRlyZ~MDAHASUNUYOR $(,VE)DEA3OFTILE BAÃ¥LATÃ&#x2020;LAN SEKTyRDEBIRILK OLANBUIÃ¥BIRLIãISAYESINDE HhLIHAZÃ&#x2020;RDAIHRACAT YAPANVE~R~NLERINI YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NASATMAKISTEYEN IÃ¥LETMELERE INTERNETTE EíTICARETALTYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; OLUÃ¥TURMA ULUSLARARASÃ&#x2020; yDEMElyZ~MLERINI ENTEGREETMEVESIPARIÃ¥ SONRASÃ&#x2020;LOJISTIKFAALIYETLERI IlINTAMKAPSAMLÃ&#x2020; BASITVE UYGUNBIRÃ¥EKILDEYAPMA IMKhNÃ&#x2020;SUNULUYOR"U

YENIHIZMETSAYESINDE YERLIFIRMALARSATÃ&#x2020;Ã¥LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; GELENEKSELMECRALARDAN DIJITALPLATFORMLARA TAÃ¥Ã&#x2020;YABILECEKVE YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAYENIPAZARLARA ULAÃ¥MAFÃ&#x2020;RSATÃ&#x2020;BULABILECEK

:FSMJSFUJNJO ZVSUEÃ&#x2030;éÃ&#x2030;OBFSJéJNJOJ LPMBZMBéUÃ&#x2030;SBDBL ëå"ANKASÃ&#x2020;'ENEL-~D~R 9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;9ALlÃ&#x2020;N3EZEN Ã¥UNLARÃ&#x2020;KAYDETTI 3UNDUãUMUZYENI EíIHRACATPAKETININYERLI ~RETIMINYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NA ERIÃ¥IMINIKOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RACAãÃ&#x2020;NA VE~LKEMIZINIHRACAT HACIMLERINEOLUMLUKATKÃ&#x2020; SAãLAYACAãÃ&#x2020;NAINANÃ&#x2020;YORUZ ëå"ANKASÃ&#x2020;EíIHRACAT PAKETINDENFAYDALANMAK ISTEYENFIRMALARÃ&#x2020; Ã¥UBELERIMIZEBEKLIYORUZ


)L\DWLVWLNUDUVÃ&#x2014;]OÃ&#x2014;Ê&#x2013;Ã&#x2014;VXQLQHGHQOHUGHQND\QDNOÃ&#x2014;

Ä°LYAS EDÄ°P SEVÄ°NÃ&#x2021; KFMÄ°B BaÅ&#x;kanı

D

~NYANÃ&#x2020;NEN B~Y~KFÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;K ~RETICISIOLAN 4~RKIYE¯NIN FÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;KIHRACATÃ&#x2020;GElENYÃ&#x2020;LA ORANLAYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K¯TE ORANÃ&#x2020;NDAARTÃ&#x2020;Ã¥GySTERDI +ARADENIZ&Ã&#x2020;NDÃ&#x2020;KVE -AMULLERIëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; "IRLIãI9yNETIM+URULU "AÃ¥KANÃ&#x2020;ëLYAS%DIP3EVINl FÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;K~RETIMVEIHRACATÃ&#x2020;NA DAIRSONDyNEMDEYAÃ¥ANAN GELIÃ¥MELERIDEãERLENDIRDI 3EVINl¯INYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;AlÃ&#x2020;KLAMA Ã¥yYLE ¬YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;/CAKí%KIM DyNEMINDEKI4~RKIYE FÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;KIHRACATÃ&#x2020;GElENYÃ&#x2020;L AYNÃ&#x2020;DyNEMINEGyREY~ZDE ORANÃ&#x2020;NDAARTARAK

BINTONDAN BINTONAY~KSELMIÃ¥ BULUNUYORëHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N MIKTARBAZÃ&#x2020;NDAARTMASÃ&#x2020; GAYETMEMNUNEDICIBIR GELIÃ¥MEDIRZIRABILHASSA REKOLTENINY~KSEKOLDUãU YÃ&#x2020;LLARDAFIYATLARÃ&#x2020;NARZ TALEPKURALÃ&#x2020;lERlEVESINDE D~Ã¥~YOROLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ENGELLEYECEKS~RD~R~LEBILIR TEKlARET~KETIMDEARTÃ&#x2020;Ã¥ SAãLAYARAKARZFAZLASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N FIYATLARAMENFIYyNDE BASKÃ&#x2020;YAPMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NyN~NE GElMEKTIR$IãERSUNI TEDBIRLER TABIRICAIZ ISEG~N~KURTARMAKTAN yTEYEGElEMEYECEãI GIBIGERlEKlIlyZ~M~ yTELEYENBIRFAKTyROLMASÃ&#x2020; HASEBIYLE~LKEMIZEVE SEKTyR~NT~MPAYDAÃ¥LARÃ&#x2020;NA ZARARVERENBIRUYGULAMA NITELIãINEB~R~NM~Ã¥ OLACAKTÃ&#x2020;R.ITEKIMBUYÃ&#x2020;L /CAKí%KIMDyNEMINDE BINTONFAZLAIHRACAT GERlEKLEÃ¥TIRILMIÃ¥OLMASÃ&#x2020;NA RAãMENIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA DEãERBAZÃ&#x2020;NDAAZALMA YAÃ¥ANDÃ&#x2020;VEGElENYÃ&#x2020;L MILYARMILYONDOLAR OLANIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZBUYÃ&#x2020;L Y~ZDE AZALARAK MILYARMILYON DOLAROLARAKGERlEKLEÃ¥TI

!SLÃ&#x2020;NDADEãERBAZÃ&#x2020;NDA AZALMAVEYAY~KSELME MEYDANAGELMESI BIR TARÃ&#x2020;M~R~N~OLANFÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;KTA FIYATLARÃ&#x2020;NREKOLTEYE BAãLÃ&#x2020;OLARAKOLUÃ¥MASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N DOãALLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;KADARNORMALDIR OLMAMASÃ&#x2020;GEREKEN FIYATLARDAKIISTIKRARSÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;N SUNINEDENLERDEN KAYNAKLANMASÃ&#x2020;:IRABU TARZISTIKRARSÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;KESASEN FÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;~R~NLERINDE KULLANMAKTAOLANB~Y~K K~l~KT~MIMALATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NDA ENFAZLAÃ¥IKAYETETTIãIVE PROJEKSIYONYAPMALARÃ&#x2020;NA MANIOLANBIRDURUM 3EZONLUKBAZDA~LKEMIZ IHRACATÃ&#x2020;NABAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAISE %YL~Lí+ASÃ&#x2020;M DyNEMINDEIHRACATÃ&#x2020;NY~ZDE ORANÃ&#x2020;NDAARTÃ&#x2020;Ã¥LABIN TONIl¯TENBIN TONIlSEVIYESINEY~KSELDIãI DEãERBAZÃ&#x2020;NDAISEY~ZDE ARTÃ&#x2020;Ã¥ILEMILYON BINDOLARDANMILYON BINDOLARSEVIYESINE Y~KSELIÃ¥GySTERIYOR­

bJO²FZzOFMJL JISBDBUBSUÃ&#x2030;ZPS 0AZARlEÃ¥ITLILIãINDENDE BAHSEDEN3EVINl aIN¯E YyNELIKIHRACATARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020;N &Ã&#x2020;NDÃ&#x2020;K4ANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M'RUBU¯NUN aIN¯DEGySTERDIãIYOãUN FAALIYETLERSONUCU OLUÃ¥TUãUNUIFADEETTI +ARADENIZ&Ã&#x2020;NDÃ&#x2020;KVE -AMULLERIëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; "IRLIãI9yNETIM+URULU "AÃ¥KANÃ&#x2020;3EVINlÃ¥yYLE DEVAMETTI ¬3EKTyRADÃ&#x2020;NASEVINDIRICI BIRGELIÃ¥MEOLARAKaIN (ALK#UMHURIYETI¯NE YyNELIKIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA DEVAMLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KARZEDENBIR

Ã¥EKILDEMEYDANAGELEN ARTÃ&#x2020;Ã¥TANSyZETMEMEK HAKSÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;KOLACAKTÃ&#x2020;R&Ã&#x2020;NDÃ&#x2020;K 4ANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M'RUBU¯NUN &4' FAALIYETTEBULUNDUãU DyNEMIlERISINDEPAZAR lEÃ¥ITLILIãININSAãLANMASÃ&#x2020; AMACÃ&#x2020;YLABELIRLENEN HEDEF~LKELERARASÃ&#x2020;NDAKI aIN¯E &4'FAALIYETLERININ BAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA SADECETONIl KARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDABINDOLAR SATÃ&#x2020;Ã¥GERlEKLEÃ¥TIRILIRKEN /CAKí+ASÃ&#x2020;M DyNEMINDEKIFÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;K IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZBIN TONIl¯EULAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥VE MILYONBINDOLAR DyVIZGIRDISISAãLANMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R $IãERTARAFTANSEZONLUK BAZDAINCELENDIãINDEISE ADÃ&#x2020;GElEN~LKEYEOLAN IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N%YL~Lí +ASÃ&#x2020;MDyNEMINDE BIRyNCEKIYÃ&#x2020;LAYNÃ&#x2020;DyNEME GyREY~ZDEORANÃ&#x2020;NDA ARTÃ&#x2020;Ã¥LATONIl¯TENBIN TONIl¯E DEãERBAZÃ&#x2020;NDA ISEY~ZDEARTÃ&#x2020;Ã¥ILE MILYONBINDOLARDAN MILYONBINDOLAR SEVIYESINEY~KSELDIãI GyR~L~YOR 4~RKIYENINENFAZLA FÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;KIHRAlETTIãIILK ~LKEARASÃ&#x2020;NAYERLEÃ¥ECEãI IDDIASÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;KBIRREALITE HALINEGELMIÃ¥OLANaIN¯IN yN~M~ZDEKIYÃ&#x2020;LLARDA DAHADA~STSÃ&#x2020;RALARA Y~KSELMESIVEENB~Y~K FÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;KITHALATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ILK ~LKEARASÃ&#x2020;NDAYERALMASÃ&#x2020; BEKLENIYORä~PHESIZKIBU BAÃ¥ARÃ&#x2020;YAULAÃ¥Ã&#x2020;LMASÃ&#x2020;NDAKIILK VEENyNEMLIETKEN aINDE &Ã&#x2020;NDÃ&#x2020;K4ANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M'RUBU TARAFÃ&#x2020;NDANY~R~T~LM~Ã¥OLAN FAALIYETLERDIR­ 97


SİNERJİ / İHRACATIN YILDIZLARI

7UNL\H·QLQE\PHPDNLQHVL·HKD]×U ðéPSUBLMBSÉJmJO HWFOJMJSQBSUOFS

ADNAN DALGAKIRAN MAİB Başkanı

K

ATMADEãER PERFORMANSÆ ENY~KSEK ALANLARDAN BIRIOLANMAKINESANAYI 4~RKIYE¯NINEKONOMIK GELIåMESINDESTRATEJIK SEKTyROLMAyZELLIãINI S~RD~R~YOR+~RESEL TRENDLERIYAKÆNDANTAKIP EDENMAKINESEKTyR~ SONYÆLLARDAGySTERDIãI ATÆLÆM GELIåMIå~LKELERLE GELIåTIRDIãIEKONOMIK VETEKNOLOJIKIåBIRLIKLERI SAYESINDEULUSLARARASÆ PAZARLARDAKIAKTIF KONUMUNUG~lLENDIRIYOR

98

-AKINECILER 4~RKIYENIN ULUSLARARASÆREKABETTE G~lL~BIROYUNCUOLMASÆ YyN~NDElALÆåMALARA IMZAATÆYOR3ON YÆLDAB~Y~KBIRATÆLÆM GERlEKLEåTIRENSEKTyR YÆLÆNDA MILYAR DOLAROLANIHRACATÆNÆ YÆLSONUITIBARÆYLAIKIKATÆNA lÆKARARAK MILYAR DOLARAY~KSELTTI-AKINE SEKTyR~N~N4~RKIYE¯NIN TOPLAMIHRACATÆNDAN ALDÆãÆPAYDAY~ZDE¯UN ~ZERINElÆKTÆ!LMANYA !"$ ëNGILTERE ëTALYA VE&RANSAGIBIGELIåMIå PAZARLARLAKUVVETLI BAãLARÆOLAN4~RK-AKINE 3EKTyR~ IåORTAKLARÆ IlING~VENILIRPARTNER OLMAYÆS~RD~R~YOR -AKINESEKTyR~ GElEN YÆLTOPLAMDA~LKEYE IHRACATYAPARKEN !LMANYA¯YA MILYAR DOLAR !"$¯YE MILYONDOLARIHRACAT GERlEKLEåTIRDI4~RKIYE¯NIN MAKINECILERININYÆLÆNILK

AYÆNDAIHRACATÆMILYAR DOLAROLARAKGERlEKLEåTI

.BLJOFTFLUzS USFOEMFSJZBLÉOEBO J[MJZPS 4~RKIYE¯NIN -AKINECILERININ ULUSLARARASÆIåBIRLIKLERI VEY~R~TT~ã~TANÆTÆM FAALIYETLERIYLEGELIåMIå PAZARLARDAKIPAYÆNÆHER GElENG~NARTÆRDÆãÆNA DIKKATlEKEN-AKINE ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI "AåKANÆ -!ë" !DNAN $ALGAKÆRANåUNLARÆ SyYLEDI¬ëHRACAT PERFORMANSÆMÆZÆDAHA DAILERITAåÆMAKIlIN TEKNOLOJIVEINOVASYONA DAYALÆBIRMODELI SAVUNUYORUZ4~RKIYE¯NIN -AKINECILERIOLARAK YURTIlIVEYURTDÆåÆNDAKI T~MGELIåMELERIYAKÆNDAN IZLEYEREK4~RKSANAYISINE MODELOLUåTURACAK VERILERIDERLIYOR "IRLIK ~YELERIMIZID~NYAMAKINE SEKTyR~NDEKIGELIåMELER KONUSUNDAS~REKLI BILGILENDIRIYORUZ­

4~RKIYENIN -AKINECILERININ!LMANYA ILEILIåKILERINIHERALANDA GELIåTIREREK4~RKIYE SANAYISINEDEãERKATACAK IåBIRLIKLERIYAPMAYA B~Y~KyNEMVERDIãINI BELIRTEN-!ë""AåKAN !DNAN$ALGAKÆRANåUNLARÆ SyYLEDI ¬3EKTyRELIåBIRLIKLERI KONUSUNDAG~lL~ ILIåKILERIMIZINOLDUãU !LMANYASADECETICARI OLARAKDEãIL TEKNOLOJI VEALTYAPÆKONUSUNDA DASTRATEJIKORTAãÆMÆZ 4~RKIYE¯NIN-AKINECILERI MARKASÆYLAY~R~TT~ã~M~Z TANÆTÆMlALÆåMALARÆYLA ~LKEGENELINDEB~Y~K ILGIGyR~YORUZ3ON~l YÆLDA!LMANYA¯DAKI FAALIYETLERIMIZINODAK NOKTASÆNÆTEKNOLOJIK IåBIRLIãIGELIåTIRMEK OLARAKBELIRLEDIK-AKINE SEKTyR~N~NGELECEãININ TEKNOLOJIVEINOVASYONA YAPTÆãÆMADDIVEBEåERI YATÆRÆMABAãLÆOLDUãUNUN BILINCIYLE BUIåBIRLIKLERINI DAHADAILERITAåÆYACAãÆZ­


SİNERJİ / TTTSD

Akdenizli pamuk üreticileri ū]PLU·GHEXOX˂WX $NGHQL]SDPXNUHWLFLOHULQLELUDUD\DJHWLUHQ·QFL$NGHQL]3DPXN<ROX(WNLQOLæLELUoRN ONHQLQSDPXNVHNW|UWHPVLOFLOHULQLQNDWÖOÖPÖ\ODJHUoHNOHãWL7UNL\H<XQDQLVWDQåVSDQ\D YH0ÖVÖUEDãWDROPDN]HUHUHWLFLONHOHULQELUDUD\DJHOGLæLHWNLQOLNWHSDPXNNDOLWHVLYH WLFDUHWLPDVD\D\DWÖUÖOGÖ

İ

ZMIR4ICARET"ORSASÆ ve Yunan Pamuk BirLIãI (#! IåBIRLIãINDE D~ZENLENEN¯NCI !KDENIZ0AMUK9OLU%TKINLIãI %YL~LTARIHINDE

100

GERlEKLEåTI"IRlOK~LKEnin pamuk sektör temSILCILERININHAZÆRBULUNDUãUETKINLIKTEKONUåAN ISIMLERDENBIRIDE4~RKIYE 4EKSTIL4ERBIYE3ANAYICILERI$ERNEãI 4443$ "AåKANÆVEë4(ë"9yNETIM+URULUeYESI$R 6EHBI#ANPOLATOLDU $~NYAVE4~RKIYE TEKSTILSEKTyR~NDEKI GELIåMELEREDEãINEN $R6EHBI#ANPOLAT pamuklu tekstil saNAYININGELECEãINE DAIRDEyNGyR~LERINI PAYLAåTÆ %TKINLIãINAlÆLÆåÆNDA KONUåAN'~MR~KVE4I-

CARET"AKANLÆãÆ-~STEåAR 9ARDÆMCÆSÆëSMAIL9~CEL TARÆM~R~NLERITICARETINDEENB~Y~KGELIåMENIN LISANSLÆDEPOCULUKOLDUãUNADIKKATlEKTI YÆLÆNDABAåLAYANLISANSLÆ DEPOCULUKUYGULAMALARÆ VE~R~NIHTISASBORSASÆNÆ4~RKIYE¯NINENIYI UYGULAYAN~LKELERDEN BIRIOLDUãUNUBELIRTEN ëSMAIL9~CEL ¬'ELDIãIMIZ NOKTAITIBARÆYLATANE åIRKETKURULDUBUNLARÆN TANESINELISANSVERDIK !NCAKGIDECEKlOKUZUN YOLUMUZVAReLKEGENELINDEYAYGÆNLAåTÆRMAKGIBI ~LKEDÆåÆNDADALISANSLÆ

DEPOCULUKFAALIYETLERINI YAYGÆNLAåTÆRMALÆYÆZ"yLGESELIåBIRLIãINEIHTIYACÆMÆZ VAR­DEãERLENDIRMESINDE BULUNDU

Pamuk ticaretinin ZBQÉTÉEFçJéUJ ëZMIR4ICARET"ORSASÆ "AåKANÆ)åÆNSU+ESTELLI AlÆLÆåTAYAPTÆãÆKONUåMADAD~NYANÆNENKALITELI PAMUKLARÆNÆN%GE¯DE YETIåTIRILDIãINEVURGU YAPARAK ¬"yLGEMIZDE TARIHBOYUNCAyNEMLI BIRTICARETMERKEZIOLAN ëZMIR PAMUK~RETIMVE TICARETININDEyNEMLI MERKEZLERINDENBIRISIDIR


ä~PHESIZKI BAÃ¥KANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; YAPMAKTANB~Y~KONUR DUYDUãUMëZMIR4ICARET "ORSASÃ&#x2020; KURULDUãU YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDANITIBARENSADECE ILIMIZDEDEãIL ~LKEMIZDE DEPAMUKTICARETININEN yNEMLIKURUMUOLMUÃ¥TUR­ DEDIëLETIÃ¥IMVEBILGITEKNOLOJILERINDEKIGELIÃ¥MEHER ALANDAOLDUãUGIBIPAMUK TICARETININDEYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N DEãIÃ¥TIãINIIFADEEDEN+ESTELLI ¬'~N~M~ZD~NYASÃ&#x2020;NDAGELENEKSELTICARETYyNTEMLERIYERINEELEKTRONIK IÃ¥LEMPLATFORMLARÃ&#x2020;ALÃ&#x2020;YOR "UNEDENLEY~ZYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;AÃ¥KÃ&#x2020;N BORSACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KTECR~BEMIZIN BIRGEREãIOLARAK~LKEMIZDEKIILKPAMUKLISANSLÃ&#x2020; DEPOSUOLAN%,ë$!ä¯Ã&#x2020;N KURULUÃ¥UNAyNC~L~KETTIK ,ISANSLÃ&#x2020;DEPOYAKABULEDILECEK~R~NLERINANALIZLERINIYAPACAKPAMUKANALIZ LABORATUVARÃ&#x2020;ë:,!$!ä¯Ã&#x2020; KURDUKë:,!$!äBUG~N D~NYADAKIPAMUKLIF ANALIZLABORATUVARLARÃ&#x2020; KARÃ¥Ã&#x2020;LAÃ¥TÃ&#x2020;RMAlALÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020; OLAN"REMEN#OTTON2OUNDTESTINDElOKBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020; SONUlLARALARAKBIZLERI GURURLANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YOR9AKÃ&#x2020;NZAMANDAFAALIYETEGElMESI PLANLANAN~R~NIHTISAS BORSASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NALTYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; OLUÃ¥TURACAK4~RKIYE¯NIN TARÃ&#x2020;MSAL~R~NLERDEKIILK ELEKTRONIKIÃ¥LEMPLATFORMUOLANë:"%0¯IPAMUK IÃ¥LEMLERIIlINOLUÃ¥TURDUK +ALITESID~NYACAKABUL EDILENByLGEMIZPAMUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NMARKADEãERININ KORUNMASÃ&#x2020;VEGELIÃ¥TIRILMESIIlIN¬EGEPAMUãU­ IBARESIILECOãRAFIIÃ¥ARET TESCILIALDÃ&#x2020;K'ENETIãIDEãIÃ¥TIRILMEMIÃ¥TOHUMLARDAN ~RETILEN~LKEMIZPAMUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NVEBUPAMUKLARDAN

VEGURURVERICIDIRdZELLIKLEDE!VRUPA"IRLIãI¯NDE 4~RKIYE¯NINYERINITARTÃ&#x2020;Ã¥MA MASASÃ&#x2020;NAGETIRMEKISTEYENLEREDEG~ZELBIRMESAJDÃ&#x2020;R­Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU

0SUBLmÃ&#x2030;LBSMBSJmJO EJZBMPH

Türkiye, dünyada önemli miktarda pamuk üreten, güçlü tekstil ve konfeksiyon sektörü nedeniyle aynı zamanda önemli miktarda pamuk da tüketen bir ülke. Bu nedenle pamuk, Türkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin vazgeçilmez stratejik ürünü olarak kabul ediliyor.

~RETILENTEKSTILVEKONFEKSIYON~R~NLERININMARKALAÃ¥MASÃ&#x2020;IlIN®'-/&REE¯ ETIKETLEMElALÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ULUSALPAMUKKONSEYIILE BIRLIKTEHAYATAGElIRDIK "UlALÃ&#x2020;Ã¥MAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NyNEMININ YAKÃ&#x2020;NGELECEKTEDAHAIYI ANLAÃ¥Ã&#x2020;LACAãÃ&#x2020;NAINANÃ&#x2020;YORUZ 0AMUKSEKTyR~PAYDAÃ¥LARÃ&#x2020;NADOãRUBILGIVERMEK AMACÃ&#x2020;YLAEGEByLGESI PAMUKREKOLTETAHMINlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAN SONRAUYDUGyR~NT~LERI ILEGERlEKLEÃ¥TIRIYORUZ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA~YEOLDUãUMUZ D~NYADAPAMUK TAHKIMIKONUSUNDAyNEMLI KURUMLARÃ&#x2020;NOLUÃ¥TURDUãUKÃ&#x2020;SAADÃ&#x2020;#)##!OLAN PAMUKBIRLIKLERIULUSLARARASÃ&#x2020;IÃ¥BIRLIãIKOMITESINDE ~LKEMIZITEMSILEDIYORUZ­ DIYEKONUÃ¥TU

Stratejik ürün; pamuk ëZMIR4ICARET"ORSASÃ&#x2020;-ECLIS"AÃ¥KANÃ&#x2020;"ARÃ&#x2020;Ã¥+OCAGyZ ISE4~RKIYE¯NIND~NYADAPAMUK~RETIMINDE

AYRÃ&#x2020;CALÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;YERDEOLDUãUNA DEãINDI"ARÃ&#x2020;Ã¥+OCAGyZ ¬4~RKIYEPAMUK TARÃ&#x2020;MVE TARÃ&#x2020;MADAYALÃ&#x2020;SANAYISEKTyR~IlINDEAYRÃ&#x2020;CALÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;BIR KONUMASAHIPTIR0AMUK KENDITALEBINIYARATAN KATMADEãERIY~KSEK BIR~R~ND~R4~RKIYE D~NYADAyNEMLIMIKTARDAPAMUK~RETEN G~lL~ TEKSTILVEKONFEKSIYON SEKTyR~NEDENIYLEAYNÃ&#x2020; ZAMANDAyNEMLIMIKTARDAPAMUKDAT~KETEN BIR~LKEDIR"UNEDENLE PAMUK4~RKIYE¯NINVAZGElILMEZSTRATEJIK~R~N~D~R !KDENIZ~LKELERIARASÃ&#x2020;NDA DA~RETIM DÃ&#x2020;Ã¥TICARETVE T~KETIMDELIDEROLANBIR ~LKEKONUMUNDADÃ&#x2020;R0AMUK 4~RKIYElIFTlISIIlIN DAIMASOSYOíEKONOMIK ANLAMDATERCIHEDILENBIR ~R~NOLMUÃ¥TUR 0AMUK~RETIMIVETICARETINDEyNEMLIBIRK~LT~REL BIRIKIMESAHIPOLMAMÃ&#x2020;Z NEDENIYLE BUTOPLANTÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ~LKEMIZDEGERlEKLEÃ¥MESI BIZIMIlINOLDUKlAANLAMLÃ&#x2020;

9UNAN0AMUK"IRLIãI "AÃ¥KANÃ&#x2020;6ASILEIOS-ARKOU DA!KDENIZHAVZASÃ&#x2020;NDA PAMUKYETIÃ¥TIRENLERINSORUNLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NORTAKOLDUãUNA VURGUYAPARAK ¬!KDENIZHAVZASÃ&#x2020;NDAPAMUK ~RETIMININVET~KETIMININKARÃ¥Ã&#x2020;LAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;TEHDITLER VEZORLUKLARORTAKTÃ&#x2020;R 4~RKIYE 3URIYE -Ã&#x2020;SÃ&#x2020;R #EZAYIR &AS ëSPANYA &RANSA ëTALYA 9UNANISTAN HEPSIDEPAMUK~RETEN VET~KETEN~LKELERDIRVE HAYATLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NMERKEZINDEKIPAMUãUNASÃ&#x2020;LDAHA IYIHALEGETIREBILECEãIMIZ T~KETICILERIMIZENASÃ&#x2020;LDAHA IYIHIZMETEDEBILECEãIMIZ VEGELECEKTEyZELLIKLEDE yN~M~ZDEKIDIJITALlAãDA KARÃ¥Ã&#x2020;LAÃ¥Ã&#x2020;LABILECEKZORLUKLARANASÃ&#x2020;LCEVAPVERECEãIMIZ KONUSUNDABU~LKELERIN AlÃ&#x2020;KBIRDIYALOGIlERISINDE OLMASÃ&#x2020;lOKB~Y~KyNEMTAÃ¥Ã&#x2020;MAKTADÃ&#x2020;R!RTANDIYALOG ORTAKlÃ&#x2020;KARLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZIlIN UFKUMUZUGENIÃ¥LETIRKEN PAMUKlIFTlILERIVET~M TEKSTILCAMIASÃ&#x2020;IlINOLUMLU EKONOMIKETKILERIDAHADA ARTÃ&#x2020;RACAKTÃ&#x2020;R­DIYEBELIRTTI

101


BİRLİK / SEKTÖRLER

9“cnVdidbdi^kYZkaZg^ 7jghVÉYVWjajøij

8jb]jgWVø`Vcé:gYdöVc! nZga^didbdW^a^“gZiZXZ`ø^g`ZiaZg^Vé`aVYé

OTOMOTİV

8jb]jgWVø`VcéGZXZeIVnn^e:gYdöVcÉéc YV`ViéaébénaVÆI“g`^nZÉc^cDidbdW^a^ Egd_Zh^ÇdaVgV`VYaVcYégéaVc!nZga^W^g didbdW^aiVhVgébkZ“gZi^a^ee^nVhVnV hjcjabVhécéceaVcaVcYéöéegd_Z `VehVbécYV!ID77kZ7^a^b!HVcVn^ IZ`cdad_^7V`VcaéöéÉcécdg\Vc^oVhndcjnaV W^gVgVnV\ZaZc*\gjWjcVé`aVcbVhé kZ^øW^ga^ö^egdid`da“^boVhéiŽgZc^ 8jb]jgWVø`VcaéöéÉcYVnVeéaYé# :gYdöVc`dcjøbVhécYVÆ7VWVn^ö^iÇ daVgV`c^iZaZY^ö^\^g^ø^bX^aZgZiZøZ``“g Zii^kZBj]VbbZY6a^Éc^cÆ=VnVi\“X“ dabVnVcéc`VcViaVgénd`ijgÇhŽo“cZVié[aV! nZga^W^gdidbdW^aiVhVgébénVeéabVhékZ hViéøVhjcjabVhécéc]VnVaaZg^VgVhécYV WjajcYjöjcjWZa^gii^#:gYdöVc!\Zb^øiZ didbdW^aeVoVgécécW“n“`a“ö“c“c nZc^W^gdidbdW^a^iVhVgaVnée“gZibZnZ ^b`VckZgbZY^ö^c^!W^g\^g^ø^b^cdgiVnV é`bVbVhécécdgbVa`VgøéaVYéöécé kjg\jaVnVgV`!Æ÷^bY^néaYV,*%W^c didbdW^a^chViéaYéöédgiVbYV\^g^ø^b dabVbVhéW^gVnéeiég#7jVnéedgiVYVc `VaYégéaéndgÇYZY^# DgiVnVYdögjY“g“hiW^g“g“c `dnYjöjcjoYV]Va`WjcjVaég I“g`^nZÉc^cdidbdW^a^c\Za^øbZh“gZX^cYZ`^ ^a`(ViéaébVøVbVhécYVnZga^iVhVgéb kZbVg`V[éghViécé`VégYéöécé!]^Wg^ikZ 102

ZaZ`ig^`a^YŽcZbYZ^hZWj`ZonV`VaVbV [éghViéWjaYjöjcjWZa^giZc:gYdöVc! Æ6ncé]ViVnénVebVnVXVöéo#)#YŽcZb^ nV`VaVnVXVöéo#7jVncéoVbVcYVø^bY^c^c YZö^a!\ZaZXZö^c^]i^nVaVgécéYV`VgøéaVbV` ^^cdaVXV`ÇY^nZ`dcjøij# ÆDgiVnVYdögjY“g“hiW^g“g“c `dnYjöjcjoYV]Va`WjcjVaég#vZkgZb^oYZc WVøaVnVgV`Y“cnVnVYVhViVgéoÇY^nZc :gYdöVc!W“i“c`“gZhZadidbdW^a ø^g`ZiaZg^c^cŽcXZYZkaZiYZhiZö^naZ YdöYjöjcj!WjcZYZcaZegd_ZnZkZg^aZc YZhiZö^cYdöVa`VgøéaVcbVhé\ZgZ`i^ö^c^ WZa^gii^# :aZ`ig^`a^nVYV]^Wg^ibdYZaYZc bZbcjcdajgjo Iz7ùI6@ÉéchViécVaYéöékZ“oZg^cYZ VaéøiéöéZaZ`ig^`a^didbdW^aYZcZnhZa eaVi[dgbjcjc^hiZgaZghZdgiV`\^g^ø^b \gjWjcVkZg^aZW^aZXZö^c^Vé`aVnVc :gYdöVc!WjcjcnZg^cZ\^g^ø^b\gjWjcjc nZc^W^gZaZ`ig^`a^nVYV]^Wg^ibdYZa iZ`cdad_^h^"iVhVgébé“oZg^cYZ`VgVg `éabVhécYVcYVbZbcjcdaVXV`aVgécé WZa^gii^#:gYdöVc!Æ7jYZhiZ`WZnVcébéo! hVYZXZdgiV`\^g^ø^b\gjWjcVŽoZaYZö^a# ùhiZnZc!I“g`^nZÉnZ`Vi`ékZgZXZ`]Zg \^g^ø^bZVncéYZhiZö^kZg^g^o#<Zb^øiZ WVø`VaVgé\ZahZVncéYZhiZö^kZg^g^o! \ZaZXZ`iZYZ^hiZnZcZkZgZXZö^oÇYZY^#

7jghVDH7Éc^cZkhV]^ea^ö^cYZI“g`^nZÉYZ ^a``ZonVeéaVc!Y“cnVkZI“g`^nZÉYZc didbdi^kVcVkZnVchVcVn^X^aZg^c^c `ViéaébénaVY“oZcaZcZc6jidbdi^kZ BZZi^c\h"Ijg`ZnDg\Vc^oVhndcj!BZg^cdh 6iVi“g`@dc\gZkZ@“ai“gBZg`Zo^ÉcYZ WVøaVYé#I“g`^nZYV]^a'-“a`ZYZc''% [^gbVcéc`ViéaYéöéWjajøbVYV*W^c*%%^`^a^ ^ø\Žg“øbZh^nVeéabVhéeaVcaVcéndg# &*néaYégY“cnVcéc[Vg`aé“a`ZaZg^cYZ eZg^ndY^`daVgV`\ZgZ`aZøi^g^aZckZ I“g`^nZÉYZ^a``ZoY“oZcaZcZcDidbdi^k 7jajøbVaVgéI“g`^nZÆ6jidbdi^kZ BZZi^c\hIjg`ZnÇdg\Vc^oVhndcj7jghVÉYV Y“cnVdidbdi^kYZkaZg^c^WjajøijgYj# Dg\Vc^oVhndcYV'-“a`ZYZc''%[^gbVcéc `ViéaYéöéWjajøbVYV*W^c*%%^ø\Žg“øbZh^ \ZgZ`aZøi^g^aZXZ`#Dg\Vc^oVhndcYVnZc^ bdYZaaZg!igZcYaZg!hZ`iŽg“cYjgjbjkZ \ZaZXZö^bVhVnVnViégéaég`Zc![^gbVaVg7'7 \Žg“øbZaZg^nVeVgV`nZc^^øW^ga^`aZg^`jgbV kZbZkXji^øW^ga^`aZg^c^\Za^øi^gbZ^b`Vcé WjaYj#BZg^cdh6iVi“g`@dc\gZkZ@“ai“g BZg`Zo^ÉcYZnVeéaVcVéaéøiŽgZc^cZ7jghV KVa^h^ùooZii^c@““`!7jghV7“n“`øZ]^g 7ZaZY^nZ7Vø`Vcé6a^cjg6`iVø!:`dcdb^ 7V`VcaéöéDidbdi^k9V^gZh^7Vø`Vcé6a^ GéoVD`iVn!7jghVDH77Vø`Vcé=“hZn^c 9jgbVo!7IHD7Vø`VcéùWgV]^b7jg`Vn! 7IHDBZXa^h7Vø`VcéGZbo^Idej`!JajYVö Didbdi^k:cY“hig^h^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ Dù7NŽcZi^b@jgjajznZh^7VgVcvZa^`! Odgaj=daY^c\NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé 6]bZiCVo^[OdgajÉcjcnVcéhégVd`hVnéYV hZ`iŽgiZbh^aX^h^kZd`hVnéYVYVkZia^aZg `ViéaYé#


ÈOVgVÉcéc`VaW^cYZI“g`g“o\}gé

ùhiVcWjaIZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ùI=ù7!I“g`iZ`hi^a^c^c Zi`^cW^gøZ`^aYZiVcéiébé^^cY“öbZnZ WVhié#ùI=ù7^a`ZiVeiVY“cnVYZk^OVgVÉcéc ùheVcnVÉYV`^bZg`Zo^È68dgjcVÉøZ]g^cYZ gZ`aVbVaéøbVaVgécVWVøaVYé#I“g` `jbVøécécW^a^c^ga^ö^c^VgiégbVnVnŽcZa^`

nVeéaVXV`VaéøbVaVgYVgZ`aVbn“o“daVgV` “ca“WVaZiIVcHVöi“g``jaaVcéaéndg#vVaéøbV ]V``écYVW^a\^kZgZcùI=ù7NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`VcéùhbV^a<“aaZ!ÆEgd_ZVöjhidhVnécYV WVøaVYékZøjWViVnécV`VYVgh“gZXZ`#9V]V hdcgV6abVcnV!ùiVanVkZùgVc^aZYZkVb ZYZXZ`ÇYZY^#68dgjŠVÉYVI“g`iZ`hi^a^c^

h“gZ`a^\“cXZakZ\ŽoŽc“cYZijibV`^^c ]VkVa^bVcécYV`^W“i“cgZ`aVbVaVcaVgécé `^gVaVYé`aVgécéVcaViVc<“aaZ!øŽnaZ `dcjøij/Æ+VnaéöécVWjcaVgé`jaaVcVXVöéo kZoVbVcoVbVcWjgVYV`^gZ`aVbaVgé YZö^øi^gZXZö^o#I“g`iZ`hi^a^c^`VaéXéW^g gZ`aVbViVöé^Zg^h^cYZiVcéibV`kZh“gZ`a^ \ŽoŽc“cYZWjajcYjgbV`^hi^ndgjo#@jbVø YZc^a^cXZI“g`^nZÉc^cV`aV\ZabZh^c^ o^]^caZgZ`VoébV`^hi^ndgjo#7jcYVc hdcgVYV“ca“øVg`éXé7Zc\“^aZVaéøbV nVeVXVöéo#7Zc\“Éa“gZ`aVbeVcdaVgébéo YV6kgjeVÉYVnZgVaVXV`#ÇI“g`^nZÉYZ iZ`hi^a^c[Vg`écYVaéöécénVgVibV`^^c Èù]gVXViiVhVgébaVn“`hZa^gÉY^nZW^ghad\Vc \Za^øi^gY^`aZg^c^kZWjhad\Vcé]ZgnZgYZ `jaaVcVgV`[Vg`écYVaé`nVgViVXV`aVgécé `VnYZYZc<“aaZ!ÆJajhaVgVgVhébVg`V VéhécYVciVhVgéb`“ai“g“c“cW^ghdcgV`^ VYébéYVbVg`VaVøbV`#7jW^oZdcj \Zi^gZXZ`#7j`VYVgd`^cdkVi^[[^`^gaZg W^oZV`VW^cYZbVg`VaVgédgiVnVé`VgVXV`Ç øZ`a^cYZ`dcjøij#

HİKMET TANRIVERDİ İHKİB YK Başkanı

ùhiVcWja=Voég<^n^bkZ@dc[Z`h^ndc ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ù=@ù7!`VgiaVgécnZc^YZc `VgéaYéöé`“gZhZaeVoVgaVgYVI“g`^nZÉc^c YV]V\“a“kZ^YY^VaéW^gøZ`^aYZnZg^c^ VaVW^abZh^^^c^oaZcZXZ`higViZ_^n^WZa^gaZY^# BX@^chZnÉ^cVcVa^i^`YZhiZö^^aZ]VoégaVcVc

Æ=Voég\^n^bHZ`iŽg“c“cK^ondc7Za\Zh^Ç gVedgjcjcéøéöécYVdajøijgjaVckZI“g`^nZÉn^ ]Voég\^n^b^]gVXViécYVY“cnV(ɓcX“h“ nVebVné]ZYZ[aZnZchigViZ_^!ù=@ù7NŽcZi^b @jgjaj7Vø`Vcé=^`bZiIVcgékZgY^iVgV[écYVc `VbjdnjcVVé`aVcYé#=^`bZiIVcgékZgY^! hZ`iŽg“cŽcYZ\ZaZc^h^baZg^c^cYZnZg VaYéöéideaVciéYV]Voég\^n^bkZ`dc[Z`h^ndc ZcY“hig^h^c^cI“g`^nZZ`dcdb^h^^^c]VnVi^ ŽcZbiVøéYéöécécVaiécé^oY^#IVcgékZgY^!'%'( néaé^^cWZa^gaZcZc+%b^anVgYdaVg^]gVXVi ]ZYZ[^c^chZ`iŽg“cdgiVkZjojckVYZYZ `g^i^`gda“c“h“gY“gZXZö^c^cZcŽcZba^^øVgZi^ daYjöjcj^[VYZZii^# 6kgjeVÉcécnV`écYVciZYVg^`eVoVgécéc nVgéhécVhV]^W^o I“g`^nZÉc^c]Voég\^n^bYZZcW“n“`eVoVgécéc 67daYjöjcj]ViégaViVcIVcgékZgY^!]éoaé iZha^bkZiVhVgéb\“X“naZgV`^eaZg^cYZc Vngéøié`aVgécékZ6kgjeVaéVaéXéaVgiVgV[écYVc [Vg`aéW^gnZgZ`dcjaYj`aVgécéWZa^gii^#HZ`iŽg

TEKSTİL & HAZIR GİYİM

=Voég\^n^bhZ`iŽg“cYZcVaiéhigViZ_^`VYéb

daVgV`VaiZgcVi^[eVoVgaVgVndöjcaVøbVcéc W^ghdcjXjdaVgV`I“g`^nZ]Voég\^n^b ^]gVXViécYV67Éc^ceVnécécn“oYZ,&" ,'ÉaZgZY“øi“ö“c“]ViégaViVcIVcgékZgY^! øjcaVgéhŽnaZY^/Æ9“cnVcécZcW“n“` “^]gVXViéhécYVcW^g^daVW^abZ`^^c `^bhZc^cdncVnVbVYéöéW^gdnjcjdncVbV` odgjcYVnéo#7jdnjcjdncVnVW^aZXZö^b^o iZ`hV]cZkVg!dYV67eVoVgé#:aWZiiZ Y“cnVcécW“i“c“a`ZaZg^^]gVXVigVYVgébéoYV daVXV`#6cXV`I“g`^nZÉc^c6kgjeVeVoVgé ^^cWj\“cZ`VYVghjcYjöjkZWjcYVc hdcgVYV\“aZcY^gZgZ`hjcVW^aZXZö^W^g YZöZgŽcZgbZh^Wjajcjndg#I“g`^nZdaVgV` 6kgjeVÉcécnV`écYVciZYVg^`eVoVgécéc nVgéhécVhV]^W^o#6kgjeVÉYV`^eZgV`ZcYZX^ YdhiaVgébéo'%'(néaécYV(%b^anVgYdaVg nV`écYVcVaébnVeVXV`aVg#7^o^øiZWj cd`iVYVÈnV`éc“a`ZÉ`VgiébéoédncVnVXVöéokZ nV`écYVciZYVg^`eVoVgécYV`^eVnébéoén“oYZ ,*ÉZn“`hZai^e67ÉnZnéaaé`^]gVXViébéoé''"'( b^anVgYdaVgaVghZk^nZh^cZiVøénVXVöéo# 103


BİRLİK / SEKTÖRLER

@^bnV^]gVXViécYV679o^gkZn^WégV`béndg HZ`iŽg“cZcŽcZba^]ZYZ[eVoVgaVgécYVc 679!:`^bVnécYVYVZcd`^]gVXVinVeéaVc “a`ZdaYj#ù]gVXViiVbZhV[ZiVcébVnVc `^bnVhVcVn^X^aZg^:`^bVnécYV679ÉnZ n“oYZ(,(!,(VgiéøaV&')b^andc('-W^c YdaVgaé`^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gY^#HZ`iŽg“c ^]gVXViécYV679ÉYZchdcgV^a`&%ÉYVnZg VaVcY^öZg“a`ZaZg^hZ0Béhég!>gV`!6abVcnV! ùiVanV!v^c!7^gaZø^`6gVe:b^ga^`aZg^!ùgVc! ùc\^aiZgZkZNjcVc^hiVcdaYj# EaVhi^`aZgkZbVbjaaZg^^]gVXVié W^g^cX^a^ö^c^`dgjndg 6aihZ`iŽgaZg`^bnV^]gVXViécéc^i^X^\“X“ dabVnVYZkVbZY^ndg#EaVhi^`aZgkZ bVbjaaZg^)*.b^andc,++W^c*%&YdaVgaé` ^]gVXViaVVaihZ`iŽgaZgWVoécYV^a`hégVYVnZg Vaég`Zcb^cZgVanV`éiaVg!nVöaVgkZ“g“caZg^ '.&b^andc+*)W^c,,.YdaVgaé`^]gVXViaV

^`^cX^hégVYV!Vcdg\Vc^``^bnVhVaaVg&)) b^andc-'+W^c+,+YdaVgaé`^]gVXViaV ““cX“hégVYVnZgVaYé#6aihZ`iŽgaZgYZ Vcdg\Vc^``^bnVhVaaVgéiV`^WZc^a`&%ÉYV nZgVaVcY^öZghZ`iŽgaZg^hZ0È`Vjj`! `Vjj`ZønVÉ!ZXoVXéaé`“g“caZg^É!hVWjc kZné`VbVb“hiV]oVgaVgéÉ!jjXjnVöaVg! `dobZi^`aZgÉ!WdnV!kZgc^`!b“gZ``Ze kZb“hiV]oVgaVgéÉ!dg\Vc^``^bnVhVaaVgÉ kZbj]iZa^[`^bnVhVabVYYZaZgÉdaYj# HZ`iŽg“cdcVnaé`^]gVXVieZg[dgbVchécV WV`éaYéöécYV^hZDXV`":`^bYŽcZb^cYZ `^bnVhVcVn^^]gVXViécécn“oYZ&*!+% VgiéøaV&(b^anVg'-*b^andcYdaVgVjaVøiéöé \Žg“aY“#7jYŽcZbYZZcd`^]gVXVi nVeéaVc“a`ZaZg07^gaZø^`6gVe:b^ga^`aZg^! 6abVcnV!679!>gV`!Béhég!ùiVanV!ùgVc! ùheVcnV!NjcVc^hiVckZùc\^aiZgZdaVgV` hégVaVcYé#

Néahdcj]ZYZ[^b^o^ \ZgZ`aZøi^gZXZö^b^oZ^cVcéndgjo @^bnVhZ`iŽg“c“c:`^bVnéeZg[dgbVchécé YZöZgaZcY^gZcù@Bù7ùhiVcWja@^bnZk^ BVYYZaZgkZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéBjgVi 6`n“o!ÆI“g`^nZÉc^cZcd`^]gVXVinVeVc ^a`“hZ`iŽg“cYZcW^g^daVgV`!dcVnYV &(b^anVg'-*b^andcYdaVgaé`^]gVXVi \ZgZ`aZøi^gY^`#ù]gVXViébéo:`^bVnécYV YVVgibVnVYZkVbZii^#:na“aVnécYV o^gkZnZdijgVc679!\Zi^ö^b^oVnYV nZg^c^`dgjYj#67“a`ZaZg^kZDgiVYdöj “a`ZaZg^^hZ^a`&%ÉYVnZgVaéndg#6kgjeV WVøiVdabV`“oZgZ6[g^`VYVc<“cZn 6bZg^`VkZJoV`YdöjnV`VYVg\Zc^ø W^gYVöéaébYV^]gVXVinVeVchZ`iŽg“b“o gZ`VWZi\“X“c“]Zg\ZZc\“cVgiégéndg ^[VYZaZg^cYZWjajcYj#

@^bnVhZ`iŽg“cYZnZga^aZøi^gbZhVöaVcVXV`

KİMYEVİ MADDELER

7^a^b!HVcVn^kZIZ`cdad_^7V`VcaéöéÉcéc `VhébVnéWVøécYVVé`aVYéöéI“g`^nZÉc^c ^]gVXVi“g“caZg^c^cn“oYZ+,Éh^c^dajøijgVc ^i]VaVgV“g“caZg^c^!I“g`^nZÉYZ“gZibZ egd_Zh^cZ^a^ø`^cùhiVcWja@^bnZk^BVYYZaZg kZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ù@Bù7! VcV`^bnVkZVaihZ`iŽgaZgYZnZga^aZøi^gbZ ]VgZ`Zi^WVøaVibVnV]VoégaVcéndg# NZga^aZøi^gbZ^^cŽoZaW^g`db^iZ`jgVc ù@Bù7!7^a^b!HVcVn^kZIZ`cdad_^ 7V`VcaéöéÉcYVc^a\^a^\ŽgZka^aZg^cYZ WjajcYjöjnZga^aZøi^gbZ`db^iZh^naZnV`éc oVbVcYVHVcVn^7V`Vcaéöé^aZ\Žg“øZXZ`kZ VaéøbVaVgécé]éoaéXV]VnViV\Z^gZXZ`# 7^a^b!HVcVn^kZIZ`cdad_^7V`VcaéöéÉcéc I“g`^nZÉc^cYéøi^XVgZiVéöécé`VeVibV` VbVXénaVWVøaViiéöéegd_ZYZ!`^bnVkZ^aV hVcVn^!nVgé^aZi`ZcZaZ`igdc^`“g“caZg! bV`^cZkZiZ]^oVi!\éYVhVcVn^kZbdidgaj `VgViVøéiaVgdabV`“oZgZ*VcVhZ`iŽg WZa^gaZcY^#7jhZ`iŽgaZgYZ`^VgVbVaaVgéc^i]Va ZY^abZYZcYdögjYVcI“g`^nZÉYZ“gZi^abZh^ ^^cWVøaé`aVgdajøijgjaYj#ycXZa^`a^daVgV` “gZi^abZh^\ZgZ`ZchZ`iŽgaZgVgVhécYV nZgVaVc`^bnVhZ`iŽg“cYZVai“g“caZg^c WZa^gaZc^enZga^aZøi^g^abZh^cZ`Vi`éhVöaVbV`

104

VbVXénaVù@Bù7iVgV[écYVcÆ@^bnVHZ`iŽg“ NZga^aZøi^gbZ6ai@db^iZh^ÇdajøijgjaYj# I“g`^nZÉc^cW“n“bZh^cZ`Vi`éhVöaVnVXV` d`ŽcZba^W^gVaéøbV ù@Bù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéBjgVi 6`n“o!`dcjnaV^a\^a^nVeiéöéVé`aVbVhécYV! =“`“bZi^b^o^cWVøaVibéødaYjöj“g“c nZga^aZøi^gbZegd_Zh^^]gVXViVkZYdaVnéhénaV YVI“g`^nZÉc^cW“n“bZh^cZ`Vi`éhVöaVnVXV` d`ŽcZba^W^gVaéøbVYég#7^oYZù@Bù7 daVgV`Wjegd_Zn^YZhiZ`a^ndgjo#@^bnV kZ^aVhVcVn^YZ`^VcVWVøaé`aVgdaVc eZigd`^bnV“g“caZg^!eda^bZgaZg!Vb^cd W^aZøZcaZg!cVcd"iZ`cdad_^`“g“caZgkZ VøéaVg`ViZ\dg^aZg^cYZ`^nZga^aZøi^g^aZW^aZXZ` Vai“g“caZg^WZa^gaZbZ`“oZgZW^g`db^iZ dajøijgYj`#7j`db^iZb^o7^a^b!HVcVn^kZ IZ`cdad_^7V`VcaéöécYVc^a\^a^\ŽgZka^aZg^c YZnZgVaYéöé`^bnVhZ`iŽg“c“c^a\^a^Vai hZ`iŽgaZg^c^iZbh^aZYZc`^ø^aZgYZcdajøjndg# 7j`dcjYV`^^a`ideaVciébéoé\ZgZ`aZøi^gY^`# @db^iZdaVgV`Zc`éhVoVbVcYV VaéøbVaVgébéoéHVcVn^7V`VcaéöébéoV hjcVXVöéoYZY^#


NVeéhZ`iŽg“cYZ]ZYZ['%b^anVgYdaVg ;gVchVcécEVg^h`Zci^cYZ^`^néaYVW^g Y“oZcaZcZckZ6kgjeVcécZcW“n“` nVeé[jVgaVgécYVcW^g^daVc7Vi^bViEVg^h '%&,">ciZgcVi^dcVa7j^aY^c\:m]^W^i^dcV I“g`ø^g`ZiaZgndöjc^a\^\ŽhiZgY^# ;jVgYVhiVciVVcI“g`[^gbVaVgénVacéo WégV`bVnVcùhiVcWja9Zb^gkZ9Zb^g9éøé BZiVaaZgù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ù99Bù7 7Vø`VcéGéYkVcBZgiŽo!Wjnéan“oYZ*) nVWVcXé`ViéaébXé^aZgZ`dg`égéaYéöécé! I“g`^nZc^cYZbZigZ`VgZŽaZ`dgVcé^aZ^a` (iZnZgVaYéöécé`VnYZii^#;gVchVnéhVYZXZ W^g6kgjeV“a`Zh^daVgV`YZö^a!@joZn 6[g^`VnVVéaVc`VeédaVgV`\ŽgY“`aZg^c^ kZYV]V[VoaVI“g`ø^g`Zi^c^cWj[jVgV `ViéabVhécé^hiZnZcBZgiŽo!7Vi^bVi ;jVgé'W^c*%%ZnV`éc`ViéaébXéhékZ(*% W^cYZc[VoaVo^nVgZi^h^^aZhZ`iŽg“ca^YZg [jVgaVgécYVW^g^daYjöjcj^heViaVYéYZY^#

@joZn6[g^`VYZbZ`;gVchVYZbZ` HZ`iŽgdaVgV`Zcd`6abVcnV!v^ckZ679 ^aZgZ`VWZi]Va^cYZdaYj`aVgécéVcaViVc BZgiŽo!;gVchVcéc^hZ]ZbgV`^e]ZbYZ ]ZYZ[eVoVgdaYjöjcVY^``ViZ`ZgZ`! ;gVchVnéhVYZXZ6kgjeV“a`Zh^daVgV` YZö^a!@joZn6[g^`VdaVgV`YV\ŽgZW^a^g^o# ;gVchéo`dadc^h^cYZcé`Vc“a`ZaZg;gVchéo bVg`VaVgécVkZ;gVchéob“iZV]]^iaZg^c

RIDVAN MERTÖZ İDDMİB Başkanı

ŽcZgY^ö^bVg`VaVgVYV]Vd`nZg kZg^ndgaVg^[VYZaZg^c^`jaaVcYé# NZga^bVaoZbZ`jaaVcVcV %[V^oa^:m^bWVc``gZY^h^ ;jVgV`ViéaVcù99Bù77Vø`VcNVgYébXéhé kZI“g`^nZù]gVXViéaVgBZXa^h^IùB 7Vø`VcKZ`^a^IV]h^cyoi^gnV`^!^cøVVi [^gbVaVgécVnZga^bVaoZbZ`jaaVcbVaVgécé iVkh^nZZii^# I“g`^cøVVi[^gbVaVgécécY“cnVYVnVeié`aVgé ^øaZgYZŽcZba^VkVciV_aVgZaYZZii^ö^c^ hŽnaZnZcyoi^gnV`^!:m^bWVc`!I“g` bVaoZbZaZg^`jaaVcéabVhé]Va^cYZ%[V^oa^ `gZY^aZgkZg^ndg#7j^cøVVi[^gbVaVgécV W“n“`VkVciV_aVghVöaéndg#I“g`^cøVVi [^gbVaVgécVVögéb!I“g`^nZYZ`^ ^cøVVibVaoZbZaZg^c^`jaaVcbVnVŽoZc \ŽhiZgbZaZg^#I“g`^nZiVcéiéb`dcjhjcYV

9“cnV^]gVXViécYV^a`&%YVnZgVaVc &(“g“c\gjWjbjokVg NVeéBVaoZbZaZg^hZ`iŽg“c“c^]gVXVi gV`VbaVgécéYZöZgaZcY^gZcI“g`NVeé BVaoZbZaZg^HZ`iŽg7Vø`VcéHZgYVg Jg[VaéaVg^hZhZ`iŽg^]gVXViécYVnéaéc. VnécYVn“`hZaZcW^gigZcYnV`VaVYé`aVgécé hŽnaZY^#I“g`^nZc^cY“cnVYV^cøVViYZb^g^ ^]gVXViécYVW^g^cX^hégVYVnZgVaYéöéW^a\^h^c^ kZgZcHZgYVgJg[VaéaVg!øŽnaZ`dcjøij/ 9“cnV^]gVXViécYV`^eVnébéon“oYZ' X^kVgaVgécYV#9“cnVYVWad`bZgbZgYZ W^g^cX^!WV`égŽgbZ]VaVi`VWadYV^`^cX^! YdöVaiVø“gZi^b^cYZkZ^]gVXViécYV ““cX“!WdnVYVYd`jojcXjhégVYVnZg Vaéndgjo#6a“b^cnjbegd[^aYZ^hZY“cnVYV hZ`^o!6kgjeVYV^`^cX^hégVYVnZgVaéndgjo# NVeéhZ`iŽg“daVgV`]ZghZcZ^i]VaViébéoéc ^`^`Vié^]gVXVinVeéndgjo#<ZZchZcZ. b^anVgYdaVg^i]VaVinVeVg`Zc!&-b^anVg YdaVgYV^]gVXVinVeié`#7jhZcZYZ dgiVaVbVVncéhZk^nZaZgYZn^o#HZ`iŽgYZ nZc^a^`nVeVckZ`VibVYZöZghVöaVnVc W^gd`I“g`[^gbVhékVg#7j[^gbVaVgébéoé 7Vi^bVi;jVgécYVYV\ŽgY“`kZ\jgjg YjnYj`# 105

DEMİR & ÇELİK

,&[^gbV^aZ`ViéaYé I“g`^nZYZc,&[^gbVcéc`ViéaYéöéW^a\^h^c^ kZgZcBZgiŽo!;jVgVI“g`^nZWjnéa WZø^cX^`Zob^aa^`Viéaéb\ZgZ`aZøi^gY^# 7Vi^bVi]ZYZ[eVoVgaVgéVgVhécYV6[g^`V daVc[^gbVaVgéc`Zh^ca^`aZ`VégbVbVhé \ZgZ`ZcW^g[jVg#;jVg^YVgZh^cYZc VaYéöébéoW^a\^aZgZ\ŽgZWjnéa&*%W^c 6[g^`Vaéo^nVgZi^7Vi^bVié\Zob^ø# @ViéaébXékZo^nVgZi^hVnéhéYVn“oYZ&% Vgibéø#'%&*néaécYV[jVgV+)I“g`[^gbVhé `Viéabéøié#7j[jVg!hZ`iŽg“cYV]V[VoaV iVcécégaé``VoVcbVhé!I“g`“g“caZg^c^c `Va^iZh^c^\ŽhiZgZW^aZXZö^Zc`Va^iZa^ eaVi[dgbaVgYVcW^g^Y^g#v^c!9jWV^!7^gaZø^` 6gVe:b^ga^`aZg^cYZYZWj[jVgnVeéaéndg VbV6abVcnVkZ;gVchVZc\ŽoYZdaVcaVgé# 7jcjccZYZc^jaVøéb`daVnaéöé!Y^öZg “a`ZaZgYZ[jVgaVgYV]VWŽa\ZhZaY^nZ `dcjøij#

Y^``ViZ`Zc“a`ZaZgVgVhécYV#@ZcY^ W“cnZh^cYZY“cnVcécZcŽcZba^egd_ZaZg^c^ “gZi^ndg#z“cX“]VkVVaVcé!WdöVoVaiécYVc \ZZci“cZa!`VcVaegd_Zh^\^W^W“n“` egd_ZaZg“gZi^ndg#7^o^cøVVihZ`iŽg“cYZ d`\“a“W^g“a`Zn^o#=ZbY“cnVYV`^ egd_ZŽgcZ`aZg^b^oYZc]ZbYZI“g`^nZYZ nVeiéöébéo^øaZgaZY^``ViZ`^ndgjo øZ`a^cYZVé`aVbVYVWjajcYj#


BİRLİK / SEKTÖRLER

9^_^iVaI“g`^nZ]ZYZ[^! `VbjkZŽoZahZ`iŽgW^gVgVnV\ZaY^

Türk dizileri éiVnén“`hZaii^ I“g`nVeébXéaVgéc“gZii^ö^Y^o^aZgZ! egd\gVb[dgbViaVgécVkZVc^bVhndcaVgV nŽcZa^`njgiYéøécYVciVaZe]Zg\ZZc\“c Vgiéndg#;gVchVcéc8VccZh`Zci^cYZWjnéa ((“cX“h“Y“oZcaZcZcùaZi^ø^bEgd\gVbaVgé JajhaVgVgVhéEVoVgé;jVgécVB>E8DB! I“g`nVeébaVgéé`VgbVnVeié#

ELEKTRONİK

9“cnVYV^`^cX^n^o ùhiVcWjaI^XVgZiDYVhéùIDNŽcZi^b@jgjaj znZh^ùa]VcHdnaj!I“g`Y^o^hZ`iŽg“c“c 679YZchdcgVY“cnVnVZc[VoaV^Zg^` kZnVeébhjcVchZ`iŽg]Va^cZ\ZaY^ö^c^ hŽnaZY^#B>E8DBYVùIDcjc'hiVci Viéöécé!W^g^cYZI“g`[^gbVaVgécéc“g“caZg^c^ nVWVcXéaVgVeVoVgaVbVkZhVibV^b`Vcé WjaYjöjcj^[VYZZYZcHdnaj!VncéoVbVcYV 7Vø`VcNVgYébXéaéöécénVeiéöé;^abHZ`iŽg“ @ddgY^cVhndc@jgjajcjchZ`iŽg“^aZg^nZ iVøébV`^^c[VVa^nZiaZgn“g“ii“ö“c“ `VnYZii^#<“cZn6bZg^`VYVI“g`g“o\}gécéc Zhi^ö^c^!WjWŽa\ZYZ`^nViégébXéaVgécI“g` Y^o^aZg^cZndöjc^a\^\ŽhiZgY^ö^c^kZI“g` nViégébXéaVgaV^øW^ga^ö^nVebV`^hiZY^ö^c^ WZa^giZcHdnaj!øŽnaZ`dcjøij/÷jVcYV(%% b^andcYdaVgVnV`écnjgiYéøécVhViiéöébéo [^abediVch^nZa^b^okVg#=Zgnéan“oYZ'% `ViaVcVgV`W“n“nZXZö^c^kZ'%'(iZ& b^anVgYdaVgéVøVcX^gdnV`VaVnVXVöébéoé Y“ø“c“ndgjb#'%'(iZ'b^anVgYdaVgé \Žg“ghZ`WjW^gbjX^oZdabVnVXV`# 8VccZhhd`V`aVgécYVeZ`d`V[^øiZI“g` nVeébXéaVgécegdY“`h^ndcaVgékVg#EVoVgéc WZa`^n“oYZ*%h^I“g`nVeébXéaVgéc“g“caZg^ ^aZYdaj# 106

I“g`^nZ7^a^ø^b9ZgcZö^I796c`VgV÷jWZh^ iVgV[écYVcWjnéa&.jcXjhjY“oZcaZcZcI79 @Vbj"7ù7@Vbj7^a^ø^bEaVi[dgbjideaVciéhé! BjöaVcéc7dYgjbùaZh^cYZY“oZcaZcY^# @VbjkZŽoZahZ`iŽgiZbh^aX^aZg^!“a`Zc^c ^oaZnZXZö^nda]Vg^iVhécé`dcjøij# I796c`VgV÷jWZh^!7dYgjbjcIdgWV BV]VaaZh^cYZ`^Kd\jZ=diZaYZ`^ egd\gVbénaV`VbjkZŽoZahZ`iŽg iZbh^aX^aZg^c^Y^_^iVaYZkaZi]ZYZ[^^^c<Za^c 9^_^iVaI“g`^nZ^^c<“aZg^b^o^7^gaZøi^gZa^b had\VcénaVW^gVgVnV\Zi^gY^#I“g`^nZc^c ^oaZnZXZö^nda]Vg^iVhé!H^WZg\“kZca^`! :"YZkaZi!WjajiW^a^ø^b!@VbjCZi\^W^ higViZ_^``dcjaVgécZaZVaécYéöéideaVciéYV! 9^_^iVaI“g`^nZ]ZYZ[^^^c`Vbj!ŽoZahZ`iŽg kZV`VYZb^`Y“cnVcécdgiV`]VgZ`Zi^c^c ŽcZb^kjg\jaVcYé#I796c`VgV÷jWZ7Vø`Vcé CjgXVcHjcVn!I79<ZcZa7Vø`VcéGV]b^ 6`iZeZ!JaVøiégbV!9Zc^oX^a^`kZ=VWZgaZøbZ 7V`VcaéöéB“hiZøVgNVgYébXéhé<Va^e OZgZn`dcjøbVnVeié#I79<ZcZa7Vø`Vcé GV]b^6`iZeZ!I“g`^nZc^c\“cYZb^c^c W^a^ø^bdabVhé\ZgZ`i^ö^cZY^``ViZ`ZgZ`! NVøVcVc\ZgZö^cY“øaZY^ö^b^oI“g`^nZ bVcoVgVhécYVc[Vg`aédabVhé!Y^_^iVa$hVnéhVa YŽc“ø“b[VVa^nZiaZg^c^cWZ`aZcZc]ZYZ[aZcZc ^kbZn^nV`VaVnVbVbVhé!]ZbW^gZndaVgV` ]ZbYZHI@daVgV`ZcW“n“`“o“ci“b“oY“g# HI@daVgV`I“g`^nZc^cWZa^gh^o \“cYZb^cYZcdaVW^aY^ö^cXZVoZi`^aZcZgZ` ]ZYZ[aZY^ö^b^oVbVYdögjaijhjcYVVYéb VibV`VgVgaéaéöécéiVøéndgjo#7^oaZg“a`Zc^c \“cYZb^c^dajøijgVbVohV`YVnVeéaVcaVgV! nVeéaVbVnVcaVgV!nVcaéøjn\jaVbVaVgVY^``Vi Z`bZ``VgVgkZg^X^aZgZ^aZi^abZ`“oZgZ Žo“bŽcZg^aZg^dajøijgbV`kZZnaZbeaVcaVgé

]VoégaVbV`!`ZcY^b^oZYZ\ŽgZkaZgé`VgVgV` h^k^a^c^h^nVi^[aZgVgVXéaéöénaV\ŽoaZbZkZ ^oaZbZ^øaZkaZg^c^nZg^cZ\Zi^gZgZ`c^iZa^`a^ gVedgaVg]VoégaVbVkZ[Vg`écYVaé`dajøijgbV VWVhécéh“gY“gbZ`iZn^oYZY^#I797Vø`Vcé 6`iZeZ!Wj\“c“cW^a^ø^bX^aZg^c^cYZö^a&% néaWZ`aZbZ`!&%\“c]ViiVdchVViW^aZ WZ`aZbZ`^hiZbZY^`aZg^c^!bZhaZ`aZg^c^c YdöVhé\ZgZö^hVWgZibZn^ŽögZcb^ødahVaVg YVVgié`YjgbVcécdaVcV`héodaYjöjcVkZ Vg`éciZ`cdad_^c^c]éoaéYZö^ø^b^cZVnV` jnYjgVbVnVcaVgé\Žo“c“cnVøécVWV`bVYVc YéøVgénV[égaViiéöécVY^``ViZ`i^# NVoéaéb^]gVXViéhdc&néaYVn“oYZ)&Vgiié JaVøiégbV!9Zc^oX^a^`kZ=VWZgaZøbZ 7V`VcaéöéB“hiZøVgNVgYébXéhé<Va^eOZgZn ^hZ7^a\^iZ`cdad_^kZ^aZi^ø^bhZ`iŽg“e^nVhV W“n“`a“ö“!'%&+néaéhdcj^i^WVgénaV.)#( b^anVgI“g`a^gVhédabjøijg#I“g`A^gVhé WVoécYV!'%&*néaécV\ŽgZhZ`iŽghdcW^g néa^^cYZn“oYZ&)#)W“n“b“øi“g#'%&+ néaéhdcj^i^WVgénaVW^a\^iZ`cdad_^aZg^]^obZi `ViZ\dg^h^cYZnZga^a^`dgVcén“oYZ-+Yég# NVoéaéb`ViZ\dg^h^cYZnZga^a^`dgVcén“oYZ+%! ]^obZiaZgkZnVoéaébYVnZga^eVnéVgiVg`Zc YdcVcébYV]}a}n“oYZ-%^c“oZg^cYZ^i]Va “g“caZg`jaaVcéabV`iVYég#7jgVYVW^geVgVciZo VbV`^hi^ndgjb#NVoéaébhZ`iŽg“cYZh^WZg \“kZca^`nVoéaébé`ViZ\dg^h^cZ\^gY^ö^b^o oVbVc!nVWVcXéh^WZg\“kZca^`“g“caZg^c^c n“oZ.%éc“oZg^cYZdaYjöjcjYV]Vd` ŽcZba^daVgV`Y^``ViZ`bZ`iZ#NZga^a^ö^ VgiiégbV`^^cd`dcjYVYVVaéøéndgjo!'%&* néaéhdcj^i^WVgénaVideaVb^]gVXViW^gŽcXZ`^ néaV\ŽgZn“oYZ*%VgiVgV`'#'b^anVgIAnZ jaVøiéY^nZ`dcjøij#


BV`^cZaZg^b^oY“cnVYVi“bhVcVn^`daaVgécYV`jaaVcéaéndg

ideaVb^]gVXVi'b^anVgYdaVgVnV`aVøié# ÆI“g`^nZÉc^cBV`^cZX^aZg^Ç(%I“g`[^gbVhé ^aZW^ga^`iZ6abVcnVÉYV 6abVcnVeVoVgécYV`^eVnécéVgiégbVnV YZkVbbV`^cZX^aZg!Hijii\VgiÉiVY“oZcaZcZc JajhaVgVgVhéHVXkZBZiVazg“caZg^;jVgé

B6ù7B6@I:@ùob^g'%&,;jVgéÉcYV

ùob^gYZ)Ä,:`^biVg^]aZg^VgVhécYV \ZgZ`aZøZcB6@I:@ùob^g'%&,"IV`éb IZo\V]aVgé!BZiVa"HVXùøaZbZBV`^cZaZg^! IjijXjaVg"@Zh^X^IV`ébaVg!@Va^iZ@dcigda "ya“bH^hiZbaZg^!869$86B!EAB NVoéaébaVgékZzgZi^bIZ`cdad_^aZg^;jVgéÉcV :`dcdb^7V`Vcaéöé`ddgY^cViŽga“ö“cYZ! BV`^cZkZ6`hVbaVgéù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ dg\Vc^oViŽga“ö“cYZ(Ä+:`^b'%&, iVg^]aZg^VgVhécYVW^gVaéb]ZnZi^egd\gVbé Y“oZcaZcY^#HŽo`dcjhjVaéb]ZnZi^

egd\gVbécV7ja\Vg^hiVc!vZ`8jb]jg^nZi^ kZ@VgVYVöÉYVc([^gbVkZiZbh^aX^h^ `ViéaébnVeié#;jVgécVéaéøiŽgZc^cZ :`dcdb^7V`Vcaéöéù]gVXVi<ZcZaB“Y“g“ yo\“gKda`Vc6öVg!7^a^b!HVcVn^kZ IZ`cdad_^7V`VcaéöéB“hiZøVgNVgYébXéhékZ @DH<:77Vø`VcéEgd[#9g#8ZkV]^gJo`jgi YV^øi^gV`Zii^#(.%[^gbV"[^gbViZbh^aX^a^ö^ kZ-,*bVg`Vcéc`ViéaébénaVY“oZcaZcZc [jVgéd`hVnéYVnVWVcXé[^gbViZbh^aX^h^ o^nVgZiZii^#

I“g`^nZÉc^cbV`^cZX^aZg^ IV]gVcÉYV :`dcdb^7V`Vcaéöé`ddgY^cViŽga“ö“cYZ! BV`^cZù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ dg\Vc^oViŽga“ö“cYZ&)"&,:na“aiVg^]aZg^ VgVhécYV6c`VgVÉYVdg\Vc^oVhndcjnVeéaVc 6<GDI:8'%&,Ä'&É^cX^JajhaVgVgVhé IVgébkZIVgébIZ`cdad_^aZg^;jVgécV!&("&+ :na“a'%&,iVg^]aZg^VgVhécYVW^gVaéb]ZnZi^ egd\gVbénVeéaYé# HŽo`dcjhjegd\gVbVNjcVc^hiVcÉYVc 9^b^i^ig^dhC#Ihd`VcdhH#6#[^gbVhé`Viéabéø daje!I“g`[^gbVnZi`^a^aZg^[jVgYV[^gbVaVgé W^gZW^go^nVgZiZii^kZ\Žg“øbZaZgYZWjajcYj#

MAKİNE

BV`^cZhZ`iŽg“:`^bVnécYV&!)b^anVg YdaVgbV`^cZ^]gVXVié\ZgZ`aZøi^gZgZ` ideaVb^]gVXViécé&'b^anVgYdaVgViVøéYé# I“g`^nZÉc^cideaVb^]gVXVié^^cYZ`^eVné n“oYZ.!)daVcbV`^cZhZ`iŽg“c“cZc [VoaV^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gY^ö^“a`Z6abVcnV daYj#Néaéc&%VnécYV6abVcnVÉnVnVeié`aVgé

7aZX]ZmedÉYVnZc^^øW^ga^`aZg^VgVbVné h“gY“g“ndg#HVX^øaZbZbV`^cZaZg^!bZiVa aZk]V^øaZbZkZiVbVbaVnéXéiZ`cdad_^aZg VaVcécYVZcnZc^“g“caZg^chZg\^aZcY^ö^ [jVgYVB6ù7É^cnVcéhégV(%I“g`[^gbVhé YV]VnZgVaéndg#HVX!bZiVa^øaZbZ bV`^cZaZg^kZiVbVbaVnéXéiZ`cdad_^aZg^c hZg\^aZcY^ö^[jVg&%@VhébÉYVhdcZgY^# HVXaZk]VaVgécbZiVa^øaZbZhVcVn^h^c^cZc ŽcZba^\^gY^aZg^cYZcW^g^daYjöjcVY^``Vi Z`ZcB6ù77Vø`Vcé9Va\V`égVcøjcaVgé hŽnaZY^/ÆHVXhVöaVbaé`kZYVnVcé`aéaéöéc nVcéhégV]ZbZc]Zgi“ga“øZ`aZ\^gZW^abZ ŽoZaa^ö^kZZhiZi^`\Žg“c“bhVöaVnVW^abZ` \^W^VkVciV_aVghjcVcW^g“g“c#:cY“hig^nZa iVhVgébkZ“gZi^bYZnVn\écdaVgV``jaaVcéaVc Wj“g“c“c“gZi^aY^ö^hVX^øaZbZbV`^cZaZg^! hécV^“gZi^b^cYZZciZbZaW^aZøZcaZg^cYZc W^g^#I“g`^nZÉc^cBV`^cZX^aZg^daVgV`^]gV Zii^ö^b^ohVX^øaZbZbV`^cZaZg^cYZ“gZi^aZc aZk]VaVg0YZb^g"Za^`iZc^cøVViV!WZnVo ZønVYVcdidbdi^kZYZ`Y“cnV\ZcZa^cYZ i“bhVcVn^`daaVgécYV`jaaVcéaéndg#Ç

107


BİRLİK / SEKTÖRLER

I“g``^gVoékZ“o“b“JoV`Ydöj“a`ZaZg^cZ ]VkV`Vg\d^aZjaVøVXV`

TARIM

I“g`nVøbZnkZhZWoZ^]gVXViéaVgé!*%% b^andcaj`Vaéb\“X“n“`hZ`c“[jhV hV]^eJoV`Ydöj“a`ZaZg^v^c!=^cY^hiVc! ?VedcnV!<“cZn@dgZ!IVnkVc!=dc\@dc\! BVaZonV!K^ZicVb:cYdcZonV!IVnaVcY! ;^a^e^caZg!H^c\Vejg!7gjcZ^!K^ZicVb!AVdh! BnVcbVgkZ@VbWdnVeVoVgécYVIjg`^h] 8Vg\d^aZeVhiVYVcVaYéöéeVnéW“n“ibZ` ^hi^ndg#I“g`^nZÉc^c“gZi^b^cYZY“cnV a^YZg^daYjöj`^gVokZ“o“b^]gVXViéhé&) [^gbVcéc`ViéaébénaV:\ZNVøBZnkZHZWoZ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^iVgV[écYVcn“g“i“abZ`iZ daVcJG<:Egd_Zh^`VehVbécYVBVaZonV kZK^ZicVbÉé`VehVnVc]ZnZiZBVaZonVÉYV hiVgikZg^aY^# I“g`^nZù]gVXViéaVgBZXa^h^NŽcZi^b@jgjaj znZh^kZ:\ZNVøBZnkZHZWoZù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéGéoVHZnnVg a^YZga^ö^cYZJG<:Egd_Zh^“nZh^-[^gbV iZbh^aX^aZg^cYZcdajøVc]ZnZiI“g`^nZc^c BVaZonV7“n“`Za^h^7VøV`I“g`döaj! BVaZonVBVaVnI^XVgZiDYVhé7Vø`VcéGéoVa ;Vg^oW^cBj]VbbVYkZv^cI^XVgZiDYVhé 7Vø`VcKZ`^a^9VidA^ZlHZlNZZ^aZW^g VgVnV\ZaY^# :\ZNVøBZnkZHZWoZù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ JG<:Egd_Zh^]ZnZi^!BVaZonViZbVhaVgécéc ^`^cX^\“c“cYZ0I“g`^nZ8jb]jg^nZi^@jVaV Ajbejg7“n“`Za^a^ö^ÉcYZ!@jVaVAjbejg I^XVgZiB“øVk^ga^ö^iVgV[écYVcdg\Vc^oZ 108

ZY^aZc^`^a^^ø\Žg“øbZaZg^cYZBVaZonVÉcéc ZcŽcZba^nVøbZnkZhZWoZ^i]VaVié [^gbVaVgé^aZ^`^a^^ø\Žg“øbZaZg^nVeié#ù`^a^ ^ø\Žg“øbZaZg^cZBVaZonVÉcécnVøbZnkZ hZWoZ^i]VaViécécn“oYZ.%ÉécénVeVc', ^i]VaVié[^gbVW“n“`^a\^\ŽhiZgY^# Ijg`^h]8Vg\dW“n“`[éghViaVghjcjndg JoV`Ydöj“a`ZaZg^cYZBVaZonVkZK^ZicVb YéøécYVv^c!?VedcnV!=^cY^hiVc!IVnkVc! :cYdcZonV!IVnaVcY!;^a^e^caZg!H^c\Vejg! 7gjcZ^!AVdh!BnVcbVgkZ@VbWdnVÉné `VehVnVcXdögV[nVYVVaéb\“X“n“`hZ` *%%b^andcaj`W^gc“[jhdaYjöjcVY^``Vi^ Z`Zc:\ZNVøBZnkZHZWoZù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^7Vø`VcéGéoVHZnnVg!néaaé`&#- b^anVgYdaVgaé``^gVokZ“o“b^i]VaZYZc WjeVoVgYVcI“g`^nZÉc^c)b^andcYdaVgaé`

d`X“o^W^geVnVaYéöécéVbVaVgécécWj eVoVgYVcI“g`^]gVXViéhécécVaYéöéeVné ZcVoécYVc&%%b^andcYdaVgVé`VgbV` daYjöjcj`VnYZii^#I“g`^nZÉc^cJoV`Ydöj “a`ZaZg^cZiVoZ`^gVokZ“o“b^]gVXViécéc VgibVhé^^cJG<:Egd_Zh^`VehVbécYV nVeéaVchZnV]Vi^cd`W“n“`[éghViaVgV \ZWZdaYjöjcV^øVgZiZYZcHZnnVg! Æ=VkV@Vg\d^]gVXViéc\Za^ø^b^cYZW^oZ W“n“`[éghViaVghjcjndg#Ijg`^h]8Vg\d^aZ nVeiéöébéoVcaVøbVhVnZh^cYZY“cnVcéc YŽgiW^giVgV[écYV(.YZhi^cVhndcVn“oYZ,* ^cY^g^ba^iVoZbZnkZhZWoZ\ŽcYZgZW^a^ndgjo# 7jhVnZYZW^gd`^]gVeVoVgécYVŽcZba^ ^]gVXViVgiéøaVgénV`VaVYé`#Ijg`^h]8Vg\d ^aZBVaZonV!K^ZicVb!:cYdcZonV!IVnaVcY! ;^a^e^caZg!H^c\Vejg!7gjcZ^!AVdh!BnVcbVg kZ@VbWdnVÉné`VehVnVc6H:6C WŽa\Zh^cZnVeié`aVgéjjøaVgécYV^cY^g^ba^ iVg^[Z`VehVbécVVaécbVhé^^ciZbVhV \ZZXZö^o#ù]gVXViébéoécWjeVoVgYV^kbZ `VoVcbVhé^^cdajbajhdcjVaVXVöébéoV ^cVcéndgjoÇY^nZ`dcjøij# BVaZonVBVaVnI^XVgZiDYVhékZv^c I^XVgZiDYVhéÉcYVnVeié`aVgé\Žg“øbZaZgYZ I“g`^nZÉc^cediVch^nZa^cZ^a^ø`^chjcjbaVg nVeié`aVgéW^a\^h^c^eVnaVøVcHZnnVg!øŽnaZ YZkVbZii^/ÆyoZaa^`aZIjg`^h]8Vg\d VgVXéaéöé^aZhVYZXZBVaZonVÉnVYZö^ai“b WŽa\Z“a`ZaZg^cZ\“ca“`iVoZbZnkZhZWoZ jaVøiégéaVW^aZXZö^b^o^WZa^gii^`#BVaZonVÉcéc \éYV^i]VaViécécn“oYZ.%Éécé\ZgZ`aZøi^gZc ',^i]VaVié[^gbV^aZ,-^ø\Žg“øbZh^ \ZgZ`aZøi^gY^`kZ&-hdbji^øWVöaVciéhé `jgYj`#7^o^bVébéoYVcd`kZg^ba^W^g^ø hZnV]Vi^daYj#Ç


7I@!cVkajcbVa^nZiaZg^c^Y“ø“gZXZ` 6hnVkZ6kgjeV“a`ZaZg^c^W^gW^g^cZWVöaVnVc 7V`“"I^[a^h"@Vgh7I@YZb^gndaj]Viié! ^]gVXVié[^gbVaVgVnVgVnVXV`#ùa`ZiVeiV +b^andc*%%W^cidcn“`iVøébVnV^b`}c kZgZc]Vi^aZ[^gbVaVgéccVkajciVøécVc n“`^^ciVaZeZY^aZcWZYZa[VijgVaVgé ]V[^[aZnZXZ`# ùeZ`NdajÉcVnZc^YZc]VnVikZg^eWŽa\ZYZ i^XVgZi^VgiégVXV`daVc7I@]Viié!YV]V`daVn kZ^cY^g^ba^cV`a^nZnZYZ^b`}ciVcénVXV`#7j øZ`^aYZ^]gVXVié[^gbVaVgéccVkajcbVa^nZiaZg^ ^cZXZ`#9Zb^gndaj]Viiéad_^hi^`hZ`iŽg“ iVgV[écYVcdajbajkZŽcZba^\Žg“a“ndg# HZ`iŽgVYécVNZc^6`^iÉZVé`aVbVaVgYV WjajcVcI“g`^nZù]gVXViéaVgBZXa^h^IùB Ad_^hi^`@dchZn^7Vø`Vcé7“aZci6nbZc! 7I@Écéc^]gVXVié[^gbVaVgégV]ViaViVXVöécé WZa^gii^#6nbZc!cVkajcbVa^nZiaZg^c^c ^]gVXViVWVh`énVeiéöécéY^aZ\Zi^g^g`Zc!

BÜLENT AYMEN TİM Lojistik Konseyi Başkanı

Æ7I@ÉcécYZkgZnZ\^gbZh^naZbVa^nZiaZg ^cZXZ`!DgiV6hnV^aZ^a\^a^hdgjc]VaadaVXV`Ç YZY^#

za`ZaZgVcaVøbVaé!YjgjbcdgbVaaZøbZa^ 6nbZc!cV`a^nZWZYZaaZg^c^c6kgjeV“a`ZaZg^ ^aZi^XVgZiZWVaiVkjgYjöjcV^øVgZiZii^#7j YZgYZ“a`ZaZg^cW^gVgVnV\Za^eVcaVøbVaVgécéc YZkVdaVXVöécéVcaViVc6nbZc!ÆBVXVg^hiVc ^aZ\Z^ø“XgZi^`dcjhjYVkVaé`daYj#9VkVYVc aZ]^b^oZ`VgVg\ZaY^#BV]`ZbZ`VgVgé^aZg^`^ VøVbVYV6kgjeVÉnVcVkajcbVa^nZiaZg^c^ dajbajZi`^aZnZXZ`Ç^[VYZaZg^c^`jaaVcYé# 6nbZc!ÆOdgaj`aVgVgVöbZc^]gVXVi Vgiéndg#ù]gVXViVgiVg`Zcad_^hi^`YZVgiéndg# 6bVegdWaZbaZg]^W^ib^ndg#7ja\Vg^hiVc \Z^øaZgYZegdWaZbaZgdajøijgjndg#DgiVYdöj ^aZ^a\^a^Hjg^nZVéabVYé`V`VgVndajnaV 6gVe`Žg[Zo^cZ^cZg`ZcZcY“ø“`cVkajcaVgé `jaaVcbVbéob“b`“cYZö^a#Gd"Gd]Viié kZ`dciZncZgŽo“b#@dciZncZgkVgVbV `dciZncZgeV]VaéW^gŽo“b#Dcjc^^c Hjg^nZÉYZŽo“b“WZ`aZnZXZö^oYZY^#

I“g`^nZ!EVg^hÉiZ^cdkVi^[“g“caZgaZŽcZé`ié 6kgjeV=éoaé@VgVndaj^aZ

T“g`YZc^bhZ`iŽg“cYZiVhVgébdYV`aé ^cdkVhndc]}`^b JIù7!YZc^bYZY“cnVcéc'%%ÉYZc[VoaV “a`Zh^cZkZWŽa\Zh^cZ^]gVXVinVeVc I“g`^nZÉc^ckZI“g`“gZi^X^aZg^ca^YZga^ö^cZ \“a“W^gkjg\jnVebV`VbVXénaV[jVgYV

ŽcXZa^`a^iVøébV

I“g`^nZHiVcYéYVVié#9“cnVcécYŽgiW^g nVcécYVc[jVg^^c\ZaZcnVWVcXéo^nVgZi^aZg! I“g`“gZi^X^aZgZkZiVhVgébXéaVgVV^i^cdkVi^[ “g“caZg^nV`écYVc^cXZaZbZ[éghViéWjaYj# JIù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcNVgYébXéhé EécVgIVøYZaZc:c\^c!ÆHZ`iŽgYZiVhVgéb dYV`aé^cdkVhndcVcaVnéøé]V`^b#N^cZ ^øaZkhZaa^`kVo\Z^abZoaZg^b^oVgVhécYV# 7jWVöaVbYVI“g`^nZÉc^c^cdkVhndcjcj kZnVgViéXéaéöécéjajhaVgVgVhéeaVi[dgbaVgYV YZhiZ`a^ndgjoøZ`a^cYZ`dcjøij#

ICI!\ZZcnéaY“oZcaZY^ö^6kgjeV=éoaé @VgVndajhVW^i[^nVi..Zjgd`VbeVcnVhécé WjnéaYVYZkVbZii^gbZ`VgVgéVaYé#@VbeVcnV VncéoVbVcYViVg^[Za^eVgh^nZaI>GhZ[ZgaZg^naZ 6kgjeVÉcécYŽgiW^gnVcécV`VeéiZha^bh“gZaZg^ dgiVaVbVYŽgi\“cdaVc]^obZi^YZcZbZ`^^c \“oZaW^g[éghVihjcjndg#ICI6kgjeV=éoaé @VgVndaj=^obZi^!eVoVgkZeVoVgiZh^]Vg^ ]V[iVcéc*\“c“!6kgjeVÉYV)*“a`ZnZZ`hegZh hZ[ZgaZg^naZ!&.VcVYVöéiébbZg`Zo^kZ*)% YZedVgVhécYV]^obZihjcjndg#<“bg“`iZc \“bg“öZYZö^a!`VeéYVc`VeénViZha^bVi hVöaVnVcWj]^obZiaZ6cVYdajøZ]^gaZg^^aZ ùhiVcWjaVgVhécYVV`iVgbV“XgZih^odaVgV` \ZgZ`aZøi^g^a^ndg#@VbeVcnV(÷jWVi'%&-ÉZ `VYVg!(%"'%%`\#VgVhé\ŽcYZg^aZg`Vehéndg#

SEKTÖRLER

JajYVöIZ`hi^aù]gVXViéaVgé7^ga^ö^JIù7! YZc^b`jbVøkZ\^nh^^]gVXViécYVY“cnVcéc ZcW“n“`““cX““a`Zh^daVcI“g`^nZÉc^c \“X“c“!bdYVcéc`VaW^EVg^hÉiZW^g`ZoYV]V \ŽoaZgŽc“cZhZgY^#JIù7!YZc^bVaVcécYV Y“cnVcécZcegZhi^_a^dg\Vc^oVhndcaVgYVc daVc9Zc^bEgZb^ZgZK^h^dc;jVgécV&* I“g`[^gbVhé^aZb^aa^`Viéaéb\ZgZ`aZøi^gY^# JIù7ŽcX“a“ö“cYZ`^I“g`[^gbVaVgé^aZ I“g`^nZ![jVgYVZcd``ViéaébXéhédaVc “a`ZdaYj#9“cnVcéc[Vg`aé“a`ZaZg^cYZc ,.[^gbVcéc`ViéaYéöékZ&)"&*@Vhéb iVg^]aZg^cYZY“oZcaZcZc[jVgYV!I“g`YZc^b [^gbVaVgéiVhVgébdYV`aé^cdkVhndcjcŽc eaVcVé`iéöéigZcYWZa^gaZnZc“g“caZg^naZ hZ`iŽgYZ`^`dcjbjcjeZ`^øi^gY^#9Zc^b EgZb^ZgZK^h^dc;jVgécVJIù7NŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcNVgYébXéhéEécVgIVøYZaZc :c\^cYZ`ViéaYé#

109


BİRLİK / BÖLGELER

ùcdkVhndc]Vg^`VhéiVhVgébaVgŽY“aaZcY^g^aY^ “c^kZgh^iZaZg^c:cY“hig^nZaIVhVgéb kZ:cY“hig^zg“caZg^IVhVgébéWŽa“b“ ŽögZcX^aZg^c^cWVøkjgYjöjnVgéøbVYV0' [Vg`aé`ViZ\dg^YZŽY“aaZghV]^eaZg^c^WjaYj# NVgéøbVYVhjcjaVcegd_ZaZg0VaVcécYV jobVchZ`iŽga^YZgaZg^!V`VYZb^hnZcaZg kZegd[ZhndcZaiVhVgébXéaVgiVgV[écYVc YZöZgaZcY^g^aY^#?“g^YZöZgaZcY^gbZh^ hdcjXjnVgéøbVnV`ViéaVcegd_ZYZc]Zg ^`^`ViZ\dg^YZideaVb+iVhVgébYZgZXZnZ \^gY^#

I“g`^nZÉYZbdW^anVhZ`iŽg“c“c\ZaZXZ` k^ondcjcjdgiVnV`dnbV`^^cùhiVcWja BdW^anV!@VöéikZDgbVczg“caZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^iVgV[écYVcWjnéaVaiécXé `ZoY“oZcaZcZcJajhVa@Vgidc6bWVaV_ kZ@Vöéizg“caZg^IVhVgébNVgéøbVhéÉcéc hdcjaVgé!&%@Vhéb8jbV\“c“A“i[^ @égYVg@dc\gZkZHZg\^HVgVnéÉcYV \ZgZ`aZøi^g^aZcŽY“aiŽgZc^cYZVé`aVcYé# 9ZgZXZnZ\^gZciVhVgébXéaVgŽY“aaZg^c^ ùhiVcWjaBdW^anV!@VöéikZDgbVczg“caZg^

ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`Vcé6]bZi<“aZÉ^cZa^cYZcVaYé# IŽgZcZ!ùhiVcWjaBdW^anV!@VöéikZDgbVc zg“caZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`Vcé 6]bZi<“aZ!IùB7Vø`VcéBZ]bZi 7“n“`Z`ø^Éc^cnVcéhégV!_“g^“nZaZg^kZ [^cVaZ`VaVcŽögZcX^aZg`ViéaYé#ùhiVcWja BdW^anV!@VöéikZDgbVczg“caZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^Éc^chZ`iŽg“c\Za^ø^b^cZ `Vi`éhVöaVbV`k^ondcjnaV'%&'néaécYVc WZg^Y“oZca^daVgV`\ZgZ`aZøi^gY^ö^0

<Zb^øiZc\“c“b“oZiVhVgéb½ '%&'néaécYVc\“c“b“oZ]ZgnéaY“oZca^ daVgV`\ZgZ`aZøi^g^aZcJajhVa@Vgidc 6bWVaV_kZ@Vöéizg“caZg^IVhVgéb NVgéøbVhéÉcVWj\“cZ`VYVgW^cYZc[VoaV egd_Z`ViéaYé#+néaaé`h“gZiZWj\“cZ`VYVg ideaVb*%%W^cIAÉc^c“oZg^cYZŽY“a YVöéiéaYé#=ZgnéaùhiVcWjaBdW^anV!@Vöéi kZDgbVczg“caZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^Éc^c YjnjgjaVgécéiV`^eZYZc\ZcnZiZcZ`aZg! nVgéøbVnV]V``VoVcbV`^^cdaVcXV \“aZg^naZnVgéøég`Zc0\ZcaZg^aZg^`^ VaéøbV]VnViaVgécYVWjnVgéøbVcécW“n“` gdadncVYéöéW^a^cX^naZ]VgZ`ZiZY^ndg#

Jù7^c:`^b^]gVXVién“oYZ&.!*Vgiié

MARMARA

JajYVöù]gVXVié7^ga^`aZg^Jù7`VcVaénaV nVeéaVc^]gVXVi!:`^bVnécYVn“oYZ&.!* VgiVgV`'!+.b^anVgYdaVgVn“`hZaY^#Jù7YZc nVeéaVcVé`aVbVnV\ŽgZ!7^ga^ö^cnéaéc&% VnécYV`^^]gVXVié\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ `énVhaVn“oYZ'&!%+VgiéøaV')b^anVgYdaVg daYj#7^ga^ö^c\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZ :`^bVné^]gVXVié^hZn“oYZ&.!*VgiVgV`'!+. b^anVgYdaVgVé`ié#Jù7^c&'Vnaé`^]gVXVié YV'%!,*Vgiéø\ŽhiZgZgZ`'-!,b^anVgYdaVg hZk^nZh^cYZ\ZgZ`aZøi^#Jù7ViéhéVaiécYV`^ W^ga^`aZgYZcJajYVöDidbdi^k:cY“hig^h^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^Dù7!Z`^bVnécYV\ZZc néaécVncéVnécV\ŽgZn“oYZ'%!(-VgiéøaV '!)b^anVgYdaVgaé`^]gVXViV^boVViié#Dù7^c &%Vnaé`^]gVXVié^hZn“oYZ'(!*VgiVgV`'& b^anVgYdaVgdajg`Zc!&'Vnaé`^]gVXVién“oYZ '(!*n“`hZaZgZ`'*b^anVgYdaVghZk^nZh^cZ é`ié#

110

JajYVöIZ`hi^aù]gVXViéaVgé7^ga^ö^c^cJIù7 :`^bVné^]gVXVié\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ \ŽgZ!n“oYZ)!&*VgiVgV`&%(!)b^andc YdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^#JIù7^cnéaéc&% VnécYV`^^]gVXVié.+%!-b^andcYdaVg!&' Vnaé`^]gVXViéYVn“oYZ'!+'VgiéøaV&!'b^anVg YdaVghZk^nZaZg^cZ\ZaY^#JajYVö=Voég<^n^b kZ@dc[Z`h^ndcù]gVXViéaVgé7^ga^ö^J=@ù7! :`^bVnécYVW^gŽcXZ`^néaécVncéYŽcZb^cZ

\ŽgZn“oYZ&,!).aj`VgiéøaV*(!*b^andc YdaVgaé`^]gVXViV^boVViié#J=@ù7^c&%Vnaé` ^]gVXVién“oYZ-!.n“`hZaZgZ`)+.!&b^andc YdaVgdaYj#7^ga^ö^c&'Vnaé`^]gVXVié^hZn“oYZ ,!&+VgiVgV`*)*b^andcYdaVgVé`ié# JajYVöBZnkZHZWoZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^JBHBù7^hZ:`^bYZ\ZZcnéaécVncé YŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ&.!-+VgiéøaV&+b^andc YdaVgaé`^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gY^#


:kkZEaV_<^n^b^ IVhVgébNVgéøbVhé iVcéiébijgaVgé

9Zc^oa^]Vkajhj679YZ`^iZc^hijgcjkVhécYV Ijg`^h]IdlZahbVg`VhénaV\Zi^ö^b^o BVnéhVnécYVIjg`^h]6^ga^cZh :jgdaZV\jZ;^cVa;djgbVaVgécéc \adWVahedchdgaVgécYVcW^g^daVc9Zc^oa^ ù]gVXViéaVg7^ga^ö^!Wj`ZoYZ679$B^Vb^YZ jajhaVgVgVhéY“oZnYZY“cnVcécYŽgiW^g nVcécYVciV`ébaVgéc`Viéaébé^aZY“oZcaZcZc IZc^hHZcnŽgaZg9“cnV@jeVhécYVB^aa^ IV`ébébéoécnVcécYVnZgVaYé# '.:`^b"(@Vhéb'%&,iVg^]aZg^VgVhécYV \ZgZ`aZøi^g^aZcjajhaVgVgVhéijgcjkVnV(( [Vg`aé“a`ZYZcideaVb&&-iV`éb`ViéaYé# za`Zb^o^kZ9Zc^oa^n^iZbh^aZcC^a\“c @ZZX^YZB^aa^IV`ébébéoYVnZgVaYé

Ijg`^h]IdlZah]ZgnZgYZ @dcjnaV^a\^a^Vé`aVbVaVgYVWjajcVcIùB 7Vø`VcKZ`^a^kZ9:Cù77Vø`VcéH“aZnbVc @dXVhZgi!I“g`]VkajhjcjciVcécégaéöécéc VgibVhéVbVXénaVhdcYŽcZbYZIjg`^h] IdlZahbVg`VhécécbVg`VaVøbV VaéøbVaVgécVVöégaé`kZgY^`aZg^c^^[VYZ ZYZgZ`hŽoaZg^cZøjøZ`^aYZYZkVbZii^/ za`Zb^o^]gVXViécéc`VaéXékZh“gY“g“aZW^a^g gV`VbaVgVjaVøbVhékZ]ZghZcZVgiéø igZcY^nV`VaVbVhé^^cY“cnVbVg`VaVgé é`VgbVnV^]i^nVXébéokVg#7jVYVnaVgYVc ZcŽcZba^aZg^cYZcW^g^YZø“e]Zh^oI“g` ]Vkajhj#

(9G:6BHiZbVhénaVWjnéa+ÉcXéhécéc nVeéaVXVöé9:Cù7:kkZEaV_<^n^b^ IVhVgébNVgéøbVhécéc“c^kZgh^iZaZgYZ nVeéaVciVcéiébijgaVgéùob^gÉYZ9d`jo:na“a zc^kZgh^iZh^<“oZaHVcViaVg;V`“aiZh^kZ ùob^g:`dcdb^zc^kZgh^iZh^<“oZaHVcViaVg ;V`“aiZh^ŽögZcX^aZg^naZiVbVbaVcYé#IùB 7Vø`VcKZ`^a^kZ9:Cù77Vø`VcéH“aZnbVc @dXVhZgi!9:Cù7IVhVgéb@db^iZh^ kZNŽcZi^b@jgjajznZh^7Z`^gHZgYVg BjiajWVø!nVgéøbVcéc`gZVi^kY^gZ`iŽg“ yoaZb@VnV!9:Cù7nVgéøbV`ddgY^cViŽg“ ÷VY^nZ7Vn`ZcikZnVgéøbVcécdg\Vc^oViŽg“ GŽcZhVch6_VchhV]^W^6`^[yg“`iZcdajøVc W^g]ZnZiaZ\ZgZ`aZøi^g^aZciVcéiébYVaVgV ŽögZcX^aZg^c^a\^h^daYj`VndöjcYj#

:ù7ÉYZc,-néaaé`gZ`dg

zhZ`iŽgo^gkZYZ :\Z@jgjBZnkZkZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^!&%:`^bÉYZWVøaVnVc'%&,$&- hZodcj`jgj^cX^g^]gVXViénaVW“n“`é`éøV

\Zi^kZ&')b^andc-&W^cYdaVgaé`^]gVXVi ijiVgénaV&'W^ga^`^Zg^h^cYZo^gkZnZdijgYj# :`^bVnécYV*-“a`ZnZnVeéaVc**b^andc (.'W^cYdaVgaé``jgj^cX^g^]gVXVié`jgj bZnkZhZ`iŽg“c“a^YZga^öZiVøéYé#I“g`^nZ iVg^]^c^cZcn“`hZ`oZni^ckZoZni^cnVöé gZ`daiZaZg^cYZcW^g^c^^]gVXViV]VoégaVcVc :\ZOZni^ckZOZni^cnVöéù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^:OOù7!'%&+$&,hZodcjcjWVøVgéaé W^gøZ`^aYZ\Zg^YZWégV`bVcéc\jgjgjcj

nVøéndg#:OOù7!:`^bVnécYV^]gVXViécé '%&+Écéc:`^bVnécV\ŽgZn“oYZ+'Éa^` gZ`dgVgiéøaV&,b^andc&-.W^cYdaVgV é`VgYé# =Voég\^n^bn^cZVgiégYé :OOù7!WjVgiéødgVcénaV:`^b^]gVXVi VgiéøgZ`dgibZc^daYj#:ù7Éc^c^]gVXViiV ad`dbdi^[kZa^YZgW^ga^ö^:\Z=Voég\^n^bkZ @dc[Z`h^ndcù]gVXViéaVgé7^ga^ö^:=@ù7 :`^bYZ!\ZZcnéaécVncéVnécV\ŽgZ ^]gVXViécén“oYZ'(\Za^øi^gY^kZ&&, b^andc-('W^cYdaVgaé`^]gVXVigV`VbécV Zg^øi^#:=@ù7hdcW^gnéaaé`YŽcZbYZ^hZ!& b^anVg'*'b^andc**-W^cYdaVgaé`^]gVXVié `VnYVVaVgV`&b^anVg'*%b^andcWVgV_écé \ZbZn^WVøVgYé#

EGE

:\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^:ù7!:`^bVnécYV ^]gVXViécén“oYZ&)Éa“`VgiéøaV&b^anVg.' b^andc.*+W^cYdaVgVé`VgYé#7jgV`Vb! :ù7Éc^c,-néaaé`iVg^]^cYZ:`^bVnaVgé Y^``ViZVaécYéöécYViVg^]^W^ggZ`dgdaVgV` `VnéiaVgV\Zi^#:\Za^^]gVXViéaVg'%&+ néaé:`^bVnécYV^hZ!.*+b^andc(*(W^c YdaVgaé`^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gb^øi^#K^oZ`g^o^ nVøVcéaVc6bZg^`V7^gaZø^`9ZkaZiaZg^ÉcZ :\Za^^]gVXViéaVg!:`^bVnécYVn“oYZ ).Éaj`gZ`dgVgiéøaV..b^andc,.%W^c YdaVgaé`^]gVXViV^boVViiéaVg#

111


BİRLİK / BÖLGELER

NVøhZWoZbZnkZ hZ`iŽg“iVgiéøéaYé

ù]gVXViéaVgkZZö^i^bX^aZgVgVhécYV ùn^C^nZiEgdid`da“^boVaVcYé 6`YZc^où]gVXVié7^ga^`aZg^!BZgh^c zc^kZgh^iZh^IVghjhIZ`cdad_^;V`“aiZh^kZ IVghjhJn\jaVbVaéIZ`cdad_^kZùøaZibZX^a^` N“`hZ`d`jaj^aZ^n^c^nZiegdid`da“ ^boVaVYé# zc^kZgh^iZ"hVcVn^^øW^ga^ö^c^c\Za^øbZh^cZ `Vi`éhVöaVcbVhéVbVXénaVnVeéaVc egdid`daYZ!hŽo`dcjhj[V`“aiZaZgYZkZg^aZc <^g^ø^bX^a^`kZùcdkVhndcYZghaZg^!IùB" I:7<^g^ø^b:k^cYZc`dcj`Zö^ibZcaZg^c Zö^ibZca^ö^cYZBZgh^czc^kZgh^iZh^ Didbdi^kB“]ZcY^ha^ö^WŽa“b“kZBZgh^c zc^kZgh^iZh^JajhaVgVgVhéI^XVgZikZAd_^hi^` N“`hZ`A^hVchYZgh^WŽa“b“ŽögZcX^aZg^^aZ

,]V[iVh“gZh^cXZ\ZgZ`aZøi^g^aY^# Egdid`da^boViŽgZc^cYZ`dcjøVc6@ù7 <ZcZaHZ`gZiZgKZ`^a^zb^iHVgé!BZgh^c zc^kZgh^iZh^IVghjhIZ`cdad_^;V`“aiZh^ 9Z`VcéEgd[#9g#BjhiV[V@ZbVa@“aZ`X^kZ IVghjhJn\jaVbVaéIZ`cdad_^kZùøaZibZX^a^` N“`hZ`d`jajB“Y“g“9d#9g#BZ]bZiùcXZ \^g^ø^bX^a^ö^chdcnéaaVgYVVgiVcŽcZb^c^ kZegd\gVbécWj`VehVbécYV`^ŽcZb^c^ kjg\jaVYé#IdeaVciéYV^a\^a^YZghaZg^c n“g“i“X“aZg^NgY#9d#9g#HVb^H“n\“c kZyögZi^b<ŽgZka^h^@jYY^h7“n“`V`éaaé nVcécYV6@ù7Egd_Z@ddgY^cViŽgZKda`Vc 9VöaéYV]VoégWjajcYj#

AKDENİZ

BZgbZgZ]VnVikZgZc[jVg

HidcZ9Zh^\cH]dl6ciVanVEgd_Z!IVhVgéb! Jn\jaVbVkZIZ`cdad_^aZg^;jVgé!6C;6÷ 6ciVanV:MED8ZciZgYVY“oZcaZcZciŽgZcaZ WVøaVYé#I“g`^nZc^c^a`egd_ZbZgbZg[jVgé 112

daVcHidcZ9Zh^\cH]dlV7Vié6`YZc^o ù]gVXViéaVg7^ga^ö^76ù7YZ`ViéaYé#HidcZ 9Zh^\cH]dlh“gZh^cXZegd[ZhndcZa[jVg o^nVgZi^aZg^cZkZ`ViéaébXé[^gbVaVgV7Vié 6`YZc^o^cYdöVaiVøkZ“gZi^bediVch^nZa^! ^]gVXVi`VeVh^iZh^!^]gVXVié[^gbVaVg\^W^ `dcjaVgYVW^a\^kZg^aY^#&-"'&:`^b'%&, iVg^]aZg^cYZY“oZcaZcZc[jVgV6ciVanVcéc nVcéhégV7jghV!:h`^øZ]^g!ùhiVcWja!@dXVZa^! @dcnV!BjöaV!BZgh^ckZJøV`\^W^W^gd` øZ]^gYZc`ViéaébXé\ZaY^#;^a^hi^c!>gV`!ùhgV^a! A“WcVc!@jkZni!HjjY^6gVW^hiVc!JbbVc kZzgY“cYZc\ZaZcVaéXéaVg[^gbVaVgV o^nVgZiaZg\ZgZ`aZøi^gY^#

7Vié6`YZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^76ù7!', :`^b'%&,iVg^]^cYZhZ`iŽgeVnYVøaVgécéc `ViéaébénaVNVøBZnkZHZWoZHZ`iŽg“ 9ZöZgaZcY^gbZIdeaVciéhéY“oZcaZY^# IdeaVciénV076ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé HVnécBjhiV[VHViéXé!6ciVanVùa<éYVIVgéb kZ=VnkVcXéaé`B“Y“g“HVnécBjhiV[VyoZc! 6ciVanVO^gV^@VgVci^cVB“Y“g“:`gZbvZi^c! 6ciVanVzg“c9ZcZibZcaZg^<gje7Vø`Vc NVgYébXéhéGVbVYVc@V]gVbVcaVg!76ù7 NŽcZi^b@jgjajznZh^HVnéc6a^9Zb^g!nVø hZWoZbZnkZ^]gVXViéaVgé!nVøhZWoZbZnkZ `db^hndcXjaVgékZ\“bg“`b“øVk^gaZg^ `ViéaYé#

ù]gVXViéaVgVZ"i^XVgZi kZYZhiZ`aZg^VcaViéaYé 7Vié6`YZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^cYZ76ù7! '+:`^b'%&,iVg^]^cYZ6a^WVWV#Xdb kZ:"<AD7:G^øW^ga^ö^naZ!6a^WVWV#Xdb/ ù]gVXViiV:"9Žc“ø“b6ciVanVIdeaVciéhéÇ Y“oZcaZcY^#7Vié6`YZc^oa^^]gVXViéaVgV hZhaZcZc6a^WVWV#XdbHViéøB“Y“g“ v^öYZb<ZcZgVa0Z"i^XVgZi^cY“cnVYV\ZaY^ö^ cd`iVné!I“g`^nZÉc^cWjnŽcYZ`^kZg^aZg^c^ kZ6a^WVWV#XdbÉjc^hiVi^hi^`aZg^c^eVnaVøié# :`dcdb^7V`VcaéöécécZ"i^XVgZieaVi[dgbjcV “nZa^`aZgZnŽcZa^`YZhiZ`egd\gVbé]V``écYV YVW^a\^kZgZc<ZcZgVa!`dcj]V``écYV YZiVnaVgé^]gVXVié[^gbVaVgVV`iVgYé#


6ciVanVÉYV^Z`^a^`hZ`iŽg“`dcjøjaYj ideaVciénaVYjnjgjaYj# NVeéaVciVcéiébideaVciéhécYV!WVøiVC^]Vi OZnWZ`X^dabV`“oZgZ!6ID7Vø`Vcé <“ghZa7VgVc!DgiV6cVYdajH“h7^i`^aZg^kZ BVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`VcéDhbVc7VöYViaédöajkZGdnVa ;adgV=daaVcY8:DÉhjAjXVhKdh!I“g`^nZ ^Z`^a^`hZ`iŽg“c“c“a`ZZ`dcdb^h^cYZ`^ eVnécékZŽcZb^c^kjg\jaVnVc`dcjøbVaVg

nVeiéaVg#IdeaVciéYVeVnYVøaVgVgVhécYV ^boVaVcVcegdid`daVciaVøbVhé^aZ(néaaé` egd_Zc^cgZhb^iZbZaaZg^ViéaYé#H“h7^i`^aZg^ kZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^!GdnVa ;adgV=daaVcYkZv^Z`^aZg7^ga^ö^Éc^c hjcjbaVgékZiVcéiéb[^abaZg^^aZW^ga^`iZ^ø kZV`VYZb^Y“cnVhécYVc\ZaZc`dcj`aVgV egd_Zc^c^Zg^ö^kZ]ZYZ[aZg^^aZ^a\^a^YZiVnaé W^a\^kZg^aY^#

=jWjWViéaVg<“cZn@dgZÉYZ <“cZn@dgZÉc^cHZja`Zci^cYZ'*"'-:`^b '%&,iVg^]aZg^VgVhécYV\ZgZ`aZøi^g^aZc;ddY LZZ`@dgZV;jVgéÉcVI“g`^nZÉc^cnVcéhégV W^gd`“a`ZYZc\éYVhZ`iŽg“cYZ[VVa^nZi \ŽhiZgZcd`hVnéYV[^gbV`ViéaébédaYj# <“cZn@dgZÉYZ\éYVhZ`iŽg“cYZ`^ŽcZba^ [jVgaVgYVcW^g^dabVc^iZa^ö^iVøénVc;ddY LZZ`@dgZVÉnV!DgiV6cVYdaj=jWjWVi 7V`a^nViNVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^iVgV[écYVc(+b'Éa^`W^g ^c[d"hiVciaV`ViéaébhVöaVcYé# 7^ga^`iVgV[écYVc^c[dhiVcYV\ZaZc o^nVgZi^aZgZhZ`iŽg“iVcéiVcWgdø“gaZg kZg^aZgZ`!DgiV6cVYdaj=jWjWVi7V`a^nVi

ORTA ANADOLU

DgiV6cVYdajH“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^Éc^c`ddgY^cVhndcjcYV! JajhaVgVgVhéGdnVa;adgV=daaVcY@ddeZgVi^[^ ^aZv^Z`^aZg7^ga^ö^HZ`iŽgZa9éøI^XVgZi ÷^g`Zi^Éc^cdgiV`\Za^øi^gY^ö^W^gegd_ZdaVc Æ6ciVanVH“h7^i`^aZg^zgZi^bkZAd_^hi^` BZg`Zo^Egd_Zh^Ç!(:`^b'%&,HVaé\“c“ 6c`VgVI^XVgZiDYVhéÉcYV:`dcdb^7V`Vcé C^]ViOZnWZ`X^Éc^c`ViéaébénaVY“oZcaZcZc

NVöaéId]jbaVgKZBVb“aaZg^7^ga^ö^kZhZ`iŽg ]V``écYVW^a\^kZg^aY^#6ncéoVbVcYV![jVg h“gZh^cXZ7^ga^`kZÆIjg`Zn9^hXdkZgI]Z EdiZci^VaÇad\dhjWjajcVcbji[V`Žca“ö“ kZVciVYVöéiéaYé#HiVciiVi“b\“cWdnjcXV \ŽghZaødkZøa^ö^cYZ÷Z[6øé:b^c6nYZb^g iVgV[écYVc`jgVW^nZ!WŽgZ`!edöVVkW#jcaj bVbja“g“caZg^]VoégaVcVgV`o^nVgZi^aZgZ ^`gVbZY^aY^#;jVgV!7^ga^ö^iZbh^aZcNŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcNVgYébXéhéC^]ViJnhVaaékZ NŽcZi^b@jgjajznZh^CjgZii^c9Zb^gedaVi^aZ <ZcZaHZ`gZiZga^ö^eZghdcZa^`ViéaébhVöaVYé# ;jVgZhcVhécYVHZjaI^XVgZiB“øVk^g^ B#6aeZg6i^aaViVgV[écYVchiVcio^nVgZiZY^aY^# 113


BİRLİK / BÖLGELER

9@ù7]ZnZi^!HVgeHécég@VeéhécYV^cXZaZbZYZWjajcYj Wji^XVgZi]VXb^cZjn\jc]VaYZ\Zi^g^abZh^ ^]gVXViébéoVYVW“n“``Vi`énVeVXV`iég# BdYZgcùeZ`NdajdaVgV`iVW^gZY^aZckZv^c =Va`8jb]jg^nZi^cYZcWVøaVnVc7^g@jøV` 7^gNdaEgd_Zh^]^ciZgaVcYécYVWjajcVc HVgeHécég@VeébéoYV^aZg^`^YŽcZbaZgYZ nVøVcVXV`ndöjcajöjcVoVaiéabVhéVbVXénaV VainVeécéc^øaZkhZadaVgV`nVeéabVhécéc nVcécYV!^`^cX^VaiZgcVi^[`VeédaVgV`YV BjgViaé@Veéhécéc“a`Zb^okZ<“gX^hiVc iVgV[écYVW^gVcŽcXZnVeébécVWVøaVcbVhé \ZgZ`bZ`iZY^g# 9döj@VgVYZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^9@ù7 NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé6]bZi=VbY^ <“gYdöVc!\ZaZXZ`YŽcZbYZjajhaVgVgVhé i^XVgZi^c6hnVXdögV[nVhécVndöjcaVøVXV` dabVhécYVcYdaVnéHVgeHécég@VeéhécYV ndöjcajöjcW“n“`dgVcYVVgiVXVöécé WZa^giZgZ`!`VeécécW“i“cVainVeéhé^aZWj i^XVgZi]VXb^cZjn\jc]VaZ\Zi^g^abZh^c^c ^]gVXViVYVW“n“``Vi`énVeVXVöécéW^aY^gY^# <“gYdöVc!nVeiéöénVoéaéVé`aVbVYV! I“g`^nZc^cZcndöjcnVnVkZVgV\^g^ø é`éøaVgécéc\ZgZ`aZøi^g^aY^ö^!6kgVhnV^aZ DgiV6hnVXdögV[nVhécV]^iVeZYZcHVge Hécég@VeéhécYVYZkVbZYZcVaikZ“hinVeé VaéøbVaVgécénZg^cYZ^cXZaZY^`aZg^c^WZa^gii^# HVgeHécég@VeéhécYV\“bg“`hV]Vhé^aZ\^g^ø é`éønVeVXV`ndaXjkZeZgdcVaVcaVgécécZc ^øaZkhZaøZ`^aYZiVbVbaVcbVhécé^hiZY^`aZg^c^ VcaViVc<“gYdöVc!\“bg“`hV]VhécYV`^ VgVkZkZiZg^cZga^``dcigdaW^cVaVgécéc YZc^oYda\jhj^aZYZc^oiVgV[écVZ`^abZh^ \ZgZ`i^ö^c^kjg\jaVYé#

<“gYdöVc!W^cVcécYZc^oZhé[égdabVhé cZYZc^naZnVøVcVW^aZXZ`g^h`aZgYZcYdaVné YZc^o^cYda\jiV]`^bViécécnVeéaVgV` W^cVaVgéc`dgjcV`aé]VaZ\Zi^g^abZh^ \ZgZ`i^ö^cZ^øVgZiZYZgZ`!YZc^oYda\jhj hVnZh^cYZYZVgVaVg^^ceVg`VaVcaVgé dajøijgjabVhé^aZ`Veécécd`YV]V^øaZkhZa ]VaZ\ZaZXZö^cZY^``Vi^Z`i^#yoZaa^`aZ njgYV\^g^øcd`iVhécYVWjajcVc6gik^c HVgeKZiZg^cZgHécég@dcigdaCd`iVhé B“Y“ga“ö“W^cVhécéc!\^g^ø`VeéhécYVW“n“` Zc\ZaiZø`^aZYZXZö^c^Y“ø“cY“`aZg^c^kZ WjZcY^øZaZg^c^nZi`^a^aZgZV`iVgYé`aVgécé `VnYZYZc<“gYdöVc!øŽnaZYZkVbZii^/7j W^cVcéc!YZc^oiVgV[écYVnVeéaVXV`Yda\j^aZ WjgVnVV`iVgéabVhékZnVé`éøcd`iVaVgécYV`^ WdøVaVcaVgViVøécbVhé!`Veécécd`YV]V ^øaZkhZadabVhécéhVöaVnVXV`iég#yc“b“oYZ`^ YŽcZbYZjajhaVgVgVhéi^XVgZi^c6hnV XdögV[nVhécVndöjcaVøVXV`dabVhécYVc YdaVné!HVgeHécég@VeéhéndöjcajöjW“n“` dgVcYVVgiVXV`#@VeécécW“i“cVainVeéhé^aZ

<Zc^økZ]éoaéøZ`^aYZ ^øaZnZcW^gnVeénV`VkjøbVaé <“gYdöVc!HVgeHécég@VeéhécYV`^ VaéøbVcéciVbVbaVcbVhécéc!néaaVgYég \ZgZ`nVnVaVgéc\Z^ø^cYZ!\ZgZ`hZ^]gV n“`a“kZWdøYŽc“ønVeVciVøéiaVgéc hVViaZgXZ`jngj`aVgYVWZ`aZbZaZg^c^cnda ViéöébVöYjg^nZi^dgiVYVc`VaYégVXVöécV ^cVcYéöécéWZa^gii^#vVaéøbVcécW^gVcŽcXZ iVbVbaVcbVhé`dcjhjcYVoVbVcoVbVc nZi`^a^aZg^o^nVgZiZii^`aZg^c^kZ`VeéYV nVeié`aVgé^cXZaZbZaZgYZiZhe^iaZg^<“bg“` kZI^XVgZi7V`Vcé7“aZciI“[Zc`X^nZ^ci^`Va Zii^gZXZ`aZg^c^WZa^giZc<“gYdöVc!WjcYVYV ZcŽcZba^VbVXéc`Veécécd`YV]V\Zc^økZ ]éoaéøZ`^aYZ^øaZnZcW^gnVeénV`VkjøbVhécé hVöaVbV`daYjöjcj`VnYZii^#<“gYdöVc! `VeéYV`^VaéøbVcéc\ZaZXZ`néa=Vo^gVcnV YVIZbbjoVnaVgécYViVbVbaVcbVhécéc eaVcaVcYéöécé!`VeécécnZc^]Va^c^cWŽa\Z ^]gVXViéaVgécéckZ^øVYVbaVgécécgV]VicZ[Zh VabVhécéhVöaVnVXVöécé^[VYZZii^#

KARADENİZ

'Vnaé`[écYé`^]gVXVié++W^cidcjWjaYj

@VgVYZc^o;écYé`kZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéùanVh:Y^e HZk^c!'%&,"'%&-^]gVXVihZodcjcjc& :na“aYZWVøaVYéöécéVcébhViié#HZodcjc ^a`^`^VnécYVI“g`^nZc^c++W^c&+%idc ^[écYé`^]gVZii^ö^c^WZa^giZcHZk^c! @VgøéaéöécYV)('b^andc)&-W^c+.* YdaVg\Za^gZaYZZY^aY^#<ZZchZodcjcVncé YŽcZb^cYZ)&W^c'.%idc^[écYé`^]gVXVi ZY^aZgZ`(--b^andc,'(W^c+--YdaVg\Za^g hVöaVcbéøiéYZY^# 114

HZk^c!kZg^aZgZWV`éaYéöécYV\ZZchZodcV \ŽgZ^]gVXViiV')W^c-,%idcaj`Vgiéø daYjöjcj^[VYZZYZgZ`![écYé`^]gVXViécéc jbjikZgbZnZYZkVbZii^ö^c^hŽnaZY^# 7jVgiéøéchZodchdcj^i^WVgénaVYV \ZgZ`aZøbZh^c^jbYj`aVgécéY^aZ\Zi^gZc HZk^c!ù]gVXViéaVgdaVgV`c^]V^]ZYZ[^b^o I“g`[écYéöécéciVbVbécé^]gVZibZ`# HZodchdcjcYV“a`Zb^oYZŽcZba^b^`iVgYV [écYé``VabVbVhéZcW“n“`iZbZcc^b^o Y^nZ`dcjøij#HZk^c!'%&,"'%&-

hZodcjcjc(&6öjhidhiV hdcVZgZXZö^c^ `VnYZYZgZ`!Wj iVg^]Z`VYVg I“g`^nZc^c [écYé`^]gVXViécé VgiégbVhé cd`iVhécYV ZaaZg^cYZc\ZaZc^ nVeVXV`aVgécé hŽoaZg^cZZ`aZY^#


<“cZnYdöj6cVYdajù]gVXViéaVg7^ga^ö^ <6ù7!:`dcdb^7V`VcaéöécécJG<: egd_Zh^`VehVbécYV<“cZn6[g^`V 8jb]jg^nZi^cZ^ø\Zo^h^Y“oZcaZY^#<6ù7 NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéHZaV]Vii^c@VeaVc kZ(%“nZYZcdajøVc]ZnZi<“cZn6[g^`V

8jb]jg^nZi^c^c?d]VccZhWjg\!9jgWVc kZ8VeZIdlcøZ]^gaZg^cYZZø^ia^^ø ideaVciéaVgé\ZgZ`aZøi^gY^#@VeaVc!<“cZn 6[g^`V8jb]jg^nZi^cZ!Wj“a`ZYZWjajcVc I“g`]VaéideiVcXéaVgé^aZ^hi^øVgZaZgnVebV` kZ\^g^ø^bX^aZg^chdgjcaVgécéY^caZbZ`^^c

DOĞU & G. DOĞU ANADOLU

I“g`^ø^chVcaVgécYVc <“cZn6[g^`V8jb]jg^nZi^Véaébé

\ZaY^`aZg^c^hŽnaZY^#@VeaVc!?d]VccZhWjg\! 9jgWVckZhdcdaVgV`8VeZIdlcYV hVnécW“n“`Za^b^o^cYZYZhiZö^^aZ\Zc^ø Veaé^øideaVciéaVgé\ZgZ`aZøi^gY^`#<“cZn 6[g^`Vaéø^g`ZiaZgW^oZhjcjbaVgnVeié# 7^oYZ`ZcY^ediVch^nZa^b^o^cnVcéhégV! “a`Zb^o^cŽoZaa^`aZ]VaédabV`“oZgZY^öZg hZ`iŽgaZgYZ`^ediVch^nZa^c^VcaViié`#I“g`^nZ daVgV`<“cZn6[g^`V8jb]jg^nZi^cZ ^]gVXViébéodaYjöj\^W^^i]VaViébéoYV kVg#7jWVöaVbYV`ZcY^aZg^cZ]ZbVaéXé ]ZbhViéXédaYjöjbjojWZa^gii^`øZ`a^cYZ `dcjøij#<“cZn6[g^`V8jb]jg^nZi^cYZ`^ I“g`\^g^ø^bX^aZg^aZW^gY^o^\Žg“øbZ \ZgZ`aZøi^gY^`aZg^c^YZWZa^giZc@VeaVc hŽoaZg^c^øŽnaZh“gY“gY“/7jgVYV]Vaé i^XVgZi^nVeVcVg`VYVøaVgébéoaV\Žg“ø“e dcaVgéchdgjcaVgécéY^caZY^`#yoZaa^`aZ \“bg“``dcjhjcYVhé`éciéaVgécécdaYjöjcj WZa^gii^aZg#6kgjeVYVc\ZaZc“g“caZgZ \“bg“`kZg\^h^jn\jaVcbVYéöécé!VcXV` I“g`^nZYZc\ZaZcaZgZn“oYZ(*\“bg“` kZg\^h^jn\jaVcYéöécé!WjcjcYVgZ`VWZi^ odgaVøiégYéöécéhŽnaZY^aZg#7jcVgVöbZc WjgVYVYZedaVgVbéøaVgkZI“g`^nZYZ`^ [^nViaVgaVideiVcXéaVgVbVaiZYVg^`ZY^ndgaVg# 9ŽcY“ö“b“oYZ:`dcdb^7V`VcaéöébéoaV \Žg“øZgZ`WjhdgjcjVøbVcd`iVhécYV b“XVYZaZkZgZXZö^o#

9döj^]gVXViiVViVöV\Zi^ 9döj6cVYdajù]gVXViéaVg7^ga^ö^cZ96ù7 WVöaé&,^aYZWjnéaéc&%VnécYV&b^anVg ).-b^andc(%*W^cYdaVgaé`^]gVXVinVeéaYé# 96ù7kZg^aZg^cYZcnVeéaVcYZgaZbZnZ\ŽgZ! WjnéaécDXV`":`^bYŽcZb^cYZ!96ù7^c 9döj6cVYdajkZ<“cZnYdöj6cVYdaj WŽa\ZaZg^cYZ`^hdgjbajaj`VaVcécYVnZgVaVc 6ögé!6gYV]Vc!7VibVc!7VnWjgi!7^c\Ža! 7^ia^h!:gojgjb!:go^cXVc!:aVoéö!>öYég! =V``Vg^!Bjø!÷égcV`!IjcXZa^!KVc!@VghkZ H^^giiZc&,&“a`ZnZ^]gVXVi\ZgZ`aZøi^g^aY^# 96ù7^c:`^bVné^]gVXVié&*(b^andc'%+ W^cYdaVgdaYj# 7^ga^ö^c&%Vnaé`^]gVXVié!&b^anVg).- b^andc(%*W^cYdaVgdaVgV``VnéiaVgV \Zi^#7jYŽcZbYZZc[VoaV^]gVXVinVeéaVc “a`ZaZgVgVhécYV\ZZcnéaVdgVcaVn“oYZ &-a^`VgiéøaV((+b^andc)*)W^cYdaVgaV ^a`hégVné>gV`Vaég`Zc!Wj“a`Zn^ùgVc! 6oZgWVnXVc!6abVcnVkZ7ja\Vg^hiVciV`^e

Zii^#6ncéh“gZiZ96ù7^chZ`iŽgaZgWVoécYV`^ ^]gVXViécYV^hZ^a`hégVYV'%.b^andc-('W^c YdaVgaV`^bnVhZ`iŽg“nZgVaYé#7jhZ`iŽg“ '%)b^andc*&&W^cYdaVgaV]Voég\^n^bkZ `dc[Z`h^ndc!&+-b^andc.&-W^cYdaVgaVYV bV`^cZhZ`iŽg“^oaZY^#

7^ga^ö^c:`^bVnécYV`^^]gVXViécYV\ZcZa daVgV`n“oYZ.aj`Y“ø“ønVøVcbVhécV gVöbZciVgéb“g“caZg^^]gVXVié\ZZcnéaéc VncéVnécV\ŽgZn“oYZ(&a^`VgiéøaV&. b^andc.%,W^cYdaVgYVc'+b^andc(%W^c YdaVgV!bVYZcX^a^`hZ`iŽg“^]gVXVié^hZn“oYZ )*a^`VgiéøaV+b^andc'%,W^cYdaVgYVc- b^andc.,(W^cYdaVgVn“`hZaY^#96ù7^c :`^bVné^]gVXViécYV&,^aVgVhécYV^]gVXVié Zc[VoaVVgiVc^aaZg^hZhégVhénaV=V``Vg^! 7VibVc!7^ia^h!7^c\Ža!:gojgjb!>öYégkZ 6ögédaYj#96ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé 8ZbVa÷Zc\Za!nVeiéöéVé`aVbVYV!7^ga^ö^c &%VnYVideaVbYV&b^anVg).-b^andc(%* W^cYdaVgaé`^]gVXVinVeiéöécéhŽnaZY^#7^ga^` daVgV`&,&“a`ZnZ^]gVXVinVeié`aVgécé^[VYZ ZYZc÷Zc\Za!^]gVXViéVgiégbVnVnŽcZa^` W^ga^`“nZaZg^cZYéøi^XVgZiZö^i^bhZb^cZgaZg^ Y“oZcaZY^`aZg^c^kZnjgiYéøéeVoVgaVbV [VVa^nZiaZg^cYZWjajcYj`aVgécékjg\jaVYé# 115


%+รญ-รญ4รญ"!2)9,! GรœNDEM ,"1", GรœNDEM รจ)3"$"53",".-"3* 5f3,รฐ:&รฐ)3"$"5*

รคKUDFDWSD]DUODUร– ED]ร–QGD(NLPD\ร–QGD ยONHYHE|OJH\H LKUDFDWDUWWร–(QID]OD LKUDFDW\DSร–ODQLONยo ยONHGHQ$OPDQ\Dยท\D \ย]GH รคQJLOWHUHยท\H\ย]GH $%'ยท\H\ย]GH DUWร–รฆND\GHGLOGL

O6RQD\Oร—NG|QHPGHLKUDFDW\ย]GHDUWร—รฝOD PLO\DUPLO\RQGRODURODUDNND\GDJHoWL O(QID]ODLKUDFDW\DSDQLONLODUDVร—QGDHQ\ยNVHNLKUDFDW DUWร—รฝร—Qร—\ย]GHLOH\LQH6DNDU\DJHUoHNOHรฝWLUGL OรพOND\GDLKUDFDWJHoHQ\ร—Oร—QD\Qร—G|QHPLQHJ|UH\ย]GH DUWร—รฝODPLO\DUPLO\RQGRODUROGX

.รฐ-:0/%0-"3 รซ.'รซ,4%2%

.รฐ-:"3%0-"3 !,-!.9!

.รฐ-:0/%0-"3 (/,,!.$!

343

621

765

.รฐ-:0/%0-"3 2/-!.9!

.รฐ-:0/%0-"3 &2!.3!

.รฐ-:0/%0-"3 ABD

580

.รฐ-:0/%0-"3 รซ30!.9!$/,!2/,!2!+'%2a%+,%รฅ4รญ

 388

%+รญ-!9).$!รญ(2!#!4 9e:$% !24)รฅ,!

741.รฐ-:0/%0-"3 รซ4!,9!

.รฐ-:0/%0-"3 )2!+

325 .รฐ-:0/%0-"3 รซ32!รซ,

"/"f3&5รฐ.(361-"3*/*/ รฐ)3"$"55"/"-%*รฆ*1":

-ADENCILIK %3,0

4ARร†M %15,5

Sanayi %81,5

รฐ--&3&(e3& &,รฐ.":* รฐ)3"$"5 %"รฆ*-*.*

 

.รฐ-:"3%0-"3

รซ34!."5,

 

.รฐ-:"3%0-"3

+/#!%,รซ

 

.รฐ-:"3%0-"3

"523!

"/"f3&5รฐ. (361-"3*/*/ &,รฐ.":* รฐ)3"$"5*/%"/ "-%*รฆ*1": 6HNW|UED]ร—QGD (NLPยทGHLKUDFDWร—Q OLGHULPLO\DU PLO\RQ GRODUODRWRPRWLY ROGX(NLPD\ร— LKUDFDWร—QGD RWRPRWLYL PLO\DUPLO\RQ GRODUODKD]ร—UJL\LP YHNRQIHNVL\RQ YHPLO\DU PLO\RQGRODUOD NLP\HYLPDGGHOHU VHNW|UOHULWDNLS HWWL.รฐ-:0/%0-"3

%2,9

+D\YDQVDOยUยQOHU $รฟDoYHRUPDQ ยUยQOHUL

รฐ)3"$"5*&/'";-""35"/รฐ-

194

.รฐ-:0/%0-"3

%1,4

7DUร—PDGD\DOร— LรฝOHQPLรฝยUยQOHU

 

.รฐ-:"3%0-"3

%8%LWNLVHOยUยQOHU

 

.LP\HYL PDGGHOHUYH PDPXOOHUL

 

.รฐ-:"3%0-"3

%10,8

6DQD\L PDPXOOHUL

.รฐ-:"3%0-"3

%11,1

 

.รฐ-:"3%0-"3

%62,7

487

.รฐ-:0/%0-"3

3!+!29!

610

.รฐ-:0/%0-"3

!.+!2!.รฐ-:0/%0-"3

รซ:-รซ2

420

.รฐ-:0/%0-"3

-!.รซ3!

286

.รฐ-:0/%0-"3

$%.รซ:,รซ.รฐ-:0/%0-"3

'!:รซ!.4%0

84 116

รพKUDFDWร—Qร—(NLPD\ร—QGDHQoRNDUWร—UDQ LONLODUDVร—QGD0XรฝLOH ELULQFLROGX

192

.รฐ-:0/%0-"3

(!4!9

.6รจ

%19655,5


:@ùB'%&,ù=G686IG6@6BA6G> H:@IyG:A76O96G6@6BA6G"&%%% &,ð.40/":

H:@IyGA:G

'%&+

'%&,

9Zö^ø^b

'%&+"'%&,

9Zö^ø^b

EVn&+

I. TARIM

1.938.759

2.091.947

7,9

15,5

20.147.717

20.983.073

4,1

13,6

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER

1.423.795

1.499.034

5,3

11,1

14.264.940

14.465.795

1,4

9,4

=jWjWVi!7V`a^nVi!NVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^

*+.#*'+

*,,#++,

&!)

)!(

+#'.&#..*

+#)*.#.+(

'!,

)!'

NVøBZnkZkZHZWoZ

'&+#(%+

'('#)(,

,!*

&!,

&#.,&#++(

'#&((#,'%

-!'

&!)

BZnkZHZWoZBVbjaaZg^

&'-#(*+

&)(#,-'

&'!%

&!&

&#(&'#&,,

&#)%)#&+)

,!%

%!.

@jgjBZnkZkZBVbjaaZg^

&+)#,-.

&,,#%,'

,!*

&!(

&#(&,#+)&

&#')-#(-)

"*!(

%!-

;écYé`kZBVbjaaZg^

'*%#-('

')*#(,.

"'!'

&!-

'#%,)#-)&

&#.(%#-)%

"+!.

&!(

OZni^ckZOZni^cnVöé

&+#%*-

'(#+&(

),!&

%!'

&,.#'(,

'.'#((.

+(!&

%!'

I“i“c

,)#),&

.)#+*)

',!&

%!,

&#%(+#&,-

.&+#,-,

"&&!*

%!+

H“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^

(#)*,

)#)'.

'-!&

%!%

-&#'%,

,.#*.,

"'!%

%!&

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER

166.791

194.051

16,3

1,4

1.815.103

2.208.021

21,6

1,4

Hjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZg

&++#,.&

&.)#%*&

&+!(

&!)

&#-&*#&%(

'#'%-#%'&

'&!+

&!)

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

348.173

398.863

14,6

2,9

4.067.674

4.309.258

5,9

2,8

BdW^anV!@VöéikZDgbVczg“caZg^

()-#&,(

(.-#-+(

&)!+

'!.

)#%+,#+,)

)#(%.#'*-

*!.

'!-

II. SANAYİ

9.410.953

11.031.736

17,2

81,5

106.429.067

118.844.365

11,7

77,1

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

989.070

1.083.976

9,6

8,0

11.136.432

11.620.077

4,3

7,5

IZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^

+.&#'+%

,(,#*.&

+!,

*!*

,#-&(#*&+

-#%'&#)-.

'!,

*!'

9Zg^kZ9Zg^BVbjaaZg^

&&.#.-)

&()#-&,

&'!)

&!%

&#)%%#+),

&#*%%#.(+

,!'

&!%

=Vaé

&,,#-'*

'&&#*+.

&.!%

&!+

&#.''#',%

'#%.,#+*'

.!&

&!)

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.

1.229.100

1.467.614

19,4

10,8

14.050.535

15.729.552

11,9

10,2

C. SANAYİ MAMULLERİ

7.192.784

8.480.145

17,9

62,7

81.242.100

91.494.736

12,6

59,3

=Voég\^n^bkZ@dc[Z`h^ndc

&#)')#.--

&#*(,#.-(

,!.

&&!)

&,#%..#%+*

&+#-'.#)(+

"&!+

&%!.

Didbdi^k:cY“hig^h^

'#'&%#--+

'#+('#&&&

&.!&

&.!*

'(#%*&#'+(

'-#%%%#.+%

'&!*

&-!'

<Zb^kZNVi

,)#')&

-,#.-%

&-!*

%!,

,%+#.'%

&#*'%#&-%

&&*!%

&!%

:aZ`ig^`:aZ`igdc^`kZ=^obZi

-.+#&%(

&#%'(#('.

&)!'

,!+

.#..'#'('

&%#'*%#%%'

'!+

+!+

BV`^cZkZ6`hVbaVgé

))&#,'*

*)(#&,,

'(!%

)!%

*#()'#-**

*#-)*#-'+

.!)

(!-

9Zb^gkZ9Zb^g9éøéBZiVaaZg

*%,#.+&

+'*#(.(

'(!&

)!+

*#.),#--(

+#**%#)(+

&%!&

)!'

vZa^`

,*,#,&'

&#%((#+-%

(+!)

,!+

-#-(&#&)(

&%#.%'#)+,

'(!*

,!&

v^bZcid8VbHZgVb^`kZIdegV`zg“caZg^

'%+#.(+

'(%#.('

&&!+

&!,

'#+,'#),+

'#+)-#')*

"%!.

&!,

B“XZk]Zg

''+#.-(

'',#(*&

%!'

&!,

'#'*.#)+)

(#())#'.&

)-!%

'!'

HVkjcbVkZ=VkVXéaé`HVcVn^^

&')#().

&)*#((&

&+!.

&!&

&#,&.#,-)

&#,&&#&,.

"%!*

&!&

ù`a^baZcY^gbZHVcVn^^

(&(#,--

(-(#&%*

''!&

'!-

(#*'%#&()

(#,-,#.,.

,!+

'!*

9^öZgHVcVn^zg“caZg^

,#&&'

.#,,(

(,!)

%!&

.-#--&

&%(#,(+

)!.

%!&

351.090

404.299

15,2

3,0

3.649.366

4.632.548

26,9

3,0

11.700.802

13.527.982

15,6

100,0

130.226.151

144.459.987

10,9

93,7

9.073.423

9.767.394

7,6

6,3

139.299.574

154.227.381

10,7

100,0

III. MADENCİLİK T O P L A M (TİM*) İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat T O P L A M (TİM+TUİK*)

EVn&+ '%&*"'%&+

117


GÖSTERGELER Ekim ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke (1000$) zA@:7^c 6AB6CN6 ùC<ùAI:G: 679 ùI6AN6 >G6@ ;G6CH6 ùHE6CN6 =DAA6C96 GDB6CN6 ùHG6ùA

'%&+ &#',-#')' ,**#'+& *-(#.&' ,&*#,*& ,(%#,,% *%(#-%* ))*#))) '-%#)+' '((#-+' '('#*.*

Ekim ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke (1000$)

'%&, &#)'.#-.+ -*%#.),+)#-,,)%#.', +*'#+-) +'&#%,' *-%#&'& (--#%(' ()'#+%. (')#+**

9Zö# &&!. &'!, (&!% (!* "&%!, '(!( (%!' (-!) )+!* (.!+

zA@:7^c ùOA6C96 =6ùIù E6C6B6 <ùC: CDGK:v @6I6G H:C:<6A 6C<DA6 =DC<@DC< 6G?6CIùC

'%&+ )#.((#%(' &#&,+#'%& .&'#,(+ ++)#+(( *&)#+%* *,)#+%( (%%#))( )%%#()'(.#%+( &,+#)-(

'%&, *#,'&#*&) &#'+.#-*% &#&*'#,,) ,-'#..) +&%#)'% *.(#,*, )-+#,', )'%#(+'-*#.(( &.&#.&.

9Zö# &+!% -!% '+!( &,!&-!+ (!( +'!% *!% &.!+ -!,

:c[VoaV^]gVXVinVeéaVc^a`&%“a`Z hégVaVbVhécYV:`^bVnécYV6abVcnVa^YZgdaYj# :`^bÉYZ6abVcnVÉnVnVeéaVc^]gVXVi&b^anVg )(%b^andcYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^#

'%&+ '#'&%#--+ &#)')#.-&#''.#&%% ,*,#,&' -.+#&%( +.&#'+% *%,#.+& *+.#*'+ ))&#,'* (*&#%.%

:`^bVnécYVZc[VoaV^]gVXVinVeVc ^a`&%hZ`iŽgYZc^]gVXViécéZcd` VgiégVcoZni^ckZoZni^cnVöéhZ`iŽg“ daYj#

118

9Zö# -.)!( (+&!% (%.!, '-%!) &&,!* &%.!, --!' -*!-'!* -&!)

zA@:7^c BJ÷ N6ADK6 <zBz÷=6C: @>G>@@6A: 7ùC<yA v6C@>G> =6@@6G> 76GI>C 7ùIAùH DG9J

'%&+ ( '#,'+ 8 '*' *' +#((& '#(&, ,++ '+' &-#''*

'%&, +().#'&+ )* +-&(+ &+#%,( *#+)& &#+*, ).% ((#,*,

9Zö# &.+**!* &,%*!( )('!* &,(!& &+&!' &*(!. &)(!) &&+!( -,!% -*!'

:`^bVnécYVZcd`^]gVXViVgiéøénVøVcVc “a`Z^hZùoaVcYVdaYj#:`^bÉYZùoaVcYVÉnV \ZgZ`aZøZc^]gVXVin“oYZ-.)!(dgVcécYV n“`hZaY^#

Ekim ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 sektör (1000$)

Ekim ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 sektör (1000$) zA@:7^c DIDBDIùK:C9zHIGùHù =6O>G<ùNùBK:@DC;:@HùNDC @ùBN:KùB699:A:GK:B6B# v:Aù@ :A:@IGù@:A:@IGDCù@K:=ùOB:I I:@HIùAK:=6BB699:A:Gù 9:BùGK:9:BùG9>÷>B:I6AA:G N6õA>ID=JBA6GK:B6BJAA:Gù B6@ùC:K:6@H6BA6G> B69:C8ùAù@zGzCA:Gù

'%&, '%#-'' &%#+.. ')#&(. &&#&,+ *-#%.( +.#*.. '*#*-')#,)& +,#-+&,#+&'

Ekim ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 il (1000$)

Ekim ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 il (1000$) zA@:7^c ùHI6C7JA 7JGH6 @D86:Aù ùOBùG 6C@6G6 <6Où6CI:E H6@6GN6 B6CùH6 9:CùOAù =6I6N

'%&+ '#%.) '#('& *#-.& '#.('+#,&) ((#&.+ &(#*., &(#(&) (,#&-% .#,%.

'%&, '#+('#&&& &#*(,#.-( &#)+,#+&) &#%((#+-% &#%'(#('. ,(,#*.& +'*#(.( *,,#++, *)(#&,, )%)#'..

9Zö# &.!& ,!. &.!) (+!) &)!' +!, '(!& &!) '(!% &*!'

zA@:7^c O:NIùCK:O:NIùCN6õ> 9ùõ:GH6C6NùzGzCA:Gù v:Aù@ HzH7ùI@ùA:GùK:B6B# IzIzC 9:BùGK:9:BùG9>÷>B:I# B6@ùC:K:6@H6BA6G> ù@AùBA:C9ùGB:H6C6Nù @ùBN:KùB699:A:GK:B6B# DIDBDIùK:C9zHIGùHù

'%&+ &+#%*,#&&' ,*,#,&' (#)*, ,)#),& *%,#.+& ))&#,'* (&(#,-&#''.#&%% '#'&%#--+

'%&, '(#+&( .#,,( &#%((#+-% )#)'. .)#+*) +'*#(.( *)(#&,, (-(#&%* &#)+,#+&) '#+('#&&&

9Zö# ),!& (,!) (+!) '-!& ',!& '(!& '(!% ''!& &.!) &.!&

ù]gVXVié:`^bVnécYV&b^anVgYdaVgé VøVchZ`iŽgaZgdidbdi^k!]Voég\^n^bkZ `dc[Z`h^ndc!`^bnZk^bVYYZaZgkZbVbjaaZg^! Za^`^aZZaZ`igdc^`kZ]^obZihZ`iŽgaZg^daYj#


ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ð,-&3ð#";*/%"ð)3"$"53",".-"3* 

&,ð.40/":

2016

2017

í--í"

5í"í4+í"

%FçJéJN 

1BZ  %FçJéJN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

î 

 

/!í"

 

 

 

 

!+í"

 

 

 

 

%í"

 

 

 

 

'!í"

 

 

 

 

íí"

 

 

 

 

$%.í"

 

 

 

 

$!í"

î 

 

î 

 

"!í"

 

 

 

 

+í"

 

 

î 

 

$+í"

 

 

 

 

501-".

11.700.802

13.527.982

15,610,9:`^bVnécYVù]gVXVié7^ga^`aZg^<ZcZa HZ`gZiZga^`aZg^Éc^chZg\^aZY^ö^eZg[dgbVchiV ùBBù7!Jù7kZ9:Cù7É^cYZö^ø^baZg^Y^``Vi Z`^ndg#

ù]gVXVié7^ga^`aZg^<ZcZaHZ`gZiZga^`aZg^VgVhécYV :`^bVnécYVùBBù7É^c^]gVXViiV`^eVnén“oYZ '-!*daVgV`\ZgZ`aZøi^#

Ekim ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke grubu (1000$)

Ekim ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke grubu (1000$) zA@:<GJE7^c 6KGJE67ùGAùõùzA@:A:Gù DGI69DõJzA@:A:Gù 6;Gù@6zA@:A:Gù 76õ>BH>O9:KA:IA:GIDE# @JO:N6B:Gù@6H:G#Iù8# 9ùõ:G6KGJE6zA@:A:Gù 9ùõ:G6HN6zA@:A:Gù JO6@9DõJzA@:A:Gù H:G7:HI7yA<:A:G 9ùõ:G6B:Gù@6CzA@:A:Gù

'%&+ *#-&(#+*)!%. '#%,*#%&+!,' .((#+&%!'% -((#%&)!'' ,'+#(,.!(% (+%#'..!%+ (-.#.,)!.% '''#.-+!,* &).#)&+!&, &(.#,.-!.&

za`Z\gjWjWVoécYVWV`éaYéöécYV :`^bVné^]gVXVié67nZn“oYZ&,!+ VgiVg`Zc!67c^c^]gVXViiV`^eVnéYV n“oYZ*%!+daYj#

'%&, +#-(.#+,*!(* '#&'.#)&+!)* &#%(,#+%&!&& .,)#+'%!&( .&+#+-*!.* ),(#%&)!+),%#%)'!+( ',*#*,,!,' &,,#)*'!+&+.#)()!)%

130.226.151 144.459.987

1BZ 

9Zö# &,!+* '!+' &&!&) &,!%% '+!'% (&!''%!*( '(!*&-!,+ '&!'%

zA@:<GJE7^c 9ùõ:G6KGJE6zA@:A:Gù @JO:N6B:Gù@6H:G#Iù8# JO6@9DõJzA@:A:Gù 9ùõ:G6B:Gù@6CzA@:A:Gù 9ùõ:G6HN6zA@:A:Gù H:G7:HI7yA<:A:G 6KGJE67ùGAùõùzA@:A:Gù 76õ>BH>O9:KA:IA:GIDE# D@N6CJHN6zA@:A:Gù 6;Gù@6zA@:A:Gù

'%&+ '%&, (+%#'..!%+ ),(#%&)!+,'+#(,.!(% .&+#+-*!.* '''#.-+!,* ',*#*,,!,' &(.#,.-!.& &+.#)()!)% (-.#.,)!.% ),%#%)'!+( &).#)&+!&, &,,#)*'!+*#-&(#+*)!%. +#-(.#+,*!(* -((#%&)!'' .,)#+'%!&( *(#..(!&' +'#'&)!'+ .((#+&%!'% &#%(,#+%&!&&

9Zö# (&!''+!'% '(!*'&!'% '%!*( &-!,+ &,!+* &,!%% &*!'( &&!&)

67ÉYZchdcgV:`^bVnécYVZcd` ^]gVXVi\ZgZ`aZøi^g^aZcDgiV9döj eVoVgécV^hZVgiéøn“oYZ'!+daVgV` `VnYV\Zi^#

@6NC6@/IùB 119


ADRES

%*è5ð$"3&5,0.1-&,4ðb0#"/b&è.&.&7,ðð4"/":ð$"%##-0,, :&/ð#04/"ð45"/#64%,ì&!+3 %ì0/34!TIM TIMORGTR7%"!$2%3ëWWWTIMORGTR '%.%,3%+2%4%2$2(!,ë,"!$%2!23,!. '%.%,3%+2%4%292$4!-%2'e.$/ã!. '%.%,3%+2%4%292$-%$ë.%!4!9 '%.%,3%+2%4%292$#!.%2a/,!+ '%.%,3%+2%4%292$#ë(!4'd+ ",%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð ,ë-/.,5+-!(6!,ë(e3%9ë. !+3/9#!$./9%.ëå%(ë2-%23ë. 4%,&!+3 %ì0/34!AKIB AKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWAKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë3-%49!,a). '%.3%+92$#!.!.!+4!.%2$/ã-5å #"5*",%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð !30%.$/3"5,6!2)./!.4!,9! 4%,&!+3 %ì0/34!BAIB BAIBGOVTR 7%"!$2%3ëWWWBAIBGOVTR '%.%,3%+2%4%2&ë35.0%+4!å %&/ð;-ðð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !.+!2!9/,5+-3/+!+ ./!++!,%$%.ë:,ë 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!DENIB DENIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDENIBORGTR '%.%,3%+2%4%25ã52$!9)/ã,5 %0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #5-(52ë9%4#!$%2%.ëå-%2+%:ë./+ ì%2:5254%, (!4 &!+3ì %ì0/34!DAIBARGE DAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-52!4+!2!0).!2 '%.%,3%+2%4%292$-%,ë(,%9,ë/ã,5 %0æ6,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð 0!:!2+!0)-!(3!(ë,#!$./ 42!":/. 4%, &!+3ì %ì0/34!DKIB DKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë$2ë3a%6ë+

120

&(&ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+#!$./!,3!.#!+ë:-ë2 4%, &!+3 %ì0/34!EIB EGEBIRLIKORGTR 7%"!$2%3ëWWWEGEBIRLIKORGTR '%.%,3%+2%4%2#5-(52ëå")2!+-!: '%.%,3%+2%4%292$+%-!,#/å+5. '%.%,3%+2%4%292$aëã$%-d.3!, '%.%,3%+2%4%292$.%2'ë3"e9e++).!#) (f/&:%0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð '!:ë-5(4!20!å!"5,6!2)-e#!(ë4,%2-!( ./,53+./å%(ë4+!-ë,'!:ë!.4%0 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!GAIBEVRAK GAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWGAIBORGTR '%.%,3%+2%4%26%+ë,ë-ë+!ë,ë24%'e. '%.%,3%+2%4%292$!9$).+54,5 ð45"/#6-ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë#ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3ì %ì0/34!IIB IIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë::%43%,a5+å!ã"!. '%.%,3%+2%4%292$$/ã5å4/:!.,) ð45"/#6-."%&/7&.&5"- ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë!ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3 %ì0/34!IMMIB IMMIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIMMIBORGTR '%.%,3%+2%4%2!2-!ã!.652$5 '%.%,3%+2%4%292$#/å+5.+)2,)/ã,5 '%.%,3%+2%4%292$&!4ë(d:%2

ð45"/#6-5&,45ð-7& ,0/'&,4ð:0/ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë"ì",/+ a/"!.a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3 %ì0/34!INFO ITKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWITKIBORGTR '%.%,3%+2%4%26%2/,45.! '%.%,3%+2%4%29!2$6-534!&!"%+4!å '%.%,3%+2%4%243e,%9-!.a!+)2 ,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+"5,6!2)./% 'ë2%35. 4%,&!+3 %ì0/34!KIB KIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWKIBORG '%.%,3%+2%4%24"e,%.4#%"%#ë 035""/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #%9(5.!45&+!.35#!$ ./"!,'!4!.+!2! 4%, (!4

&!+3 %ì0/34!OAIBWEBMASTER OAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWOAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2d:+!.!9$). 6-6%"æð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð /2'!.ë:%3!.!9ë"d,'%3ë '%,ëåë-3!(!3) +!(6%2%.'ë#!$./ .ë,e&%2"523! 4%, &!+3 %ì0/34!ULUDAG UIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWUIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-e-ë.+!2!#!+!9!,),!2 '%.%,3%+2%4%292$d:#!.+/,"!å) '%.%,3%+2%4%292$4!.353ë.!ã
    

 7!07 ) ' 0++7 )7 ) 7 & ')

, 63(7 " " #17

( 7-/7 *3,*37

47 527

  

  

 & 7.7 7 $+$7& '7

7.7 )7)+77

 

 

  

) 7.7%)7 ''7

 


TİMREPORT 154  
TİMREPORT 154  
Advertisement