Page 1

2012

plastik sanayi ISO-İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA

İKİNCİ

500 FİRMA

İÇİNE GİREN PLASTİK

FİRMALARININ

DEĞERLENDİRMESİ

Plastik Sanayicileri Derneği

Barba Barbaros aros DEMİRCİ Genell Sekreter G PLASFED - PAGDER


DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, “ ISO - Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 Özel Sayısı “ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen ve ISIC Rev. 2’de 356 kod no’lu ve NACE Rev. 2’de 22 no’lu “ Başka yerde sınıflandırılmayan plastik ürünleri sanayi “ altındaki firmalar baz alınarak yazılmıştır. Kısmen plastik ham maddesi veya mamullerini üreten ancak, 356 yerine değişik kod numarası altında yer almış bulunan firmalar değerlendirme dışında bırakılmıştır.

ISO tarafından yapılan sıralamaya göre, ikinci 500 firma içine giren firma sayısı 2008 yılında 28 firma ile en üst düzeye çıktıktan sonra 2009’da 17’ye inmiş ve tekrar artarak 2011 yılında 26’ya çıkmış ancak 2012 yılında tekrar 15’e inmiştir.1 FİRMA BAŞINA ORTALAMA PERFORMANS KIYASLAMASI : 2012 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren firma sayısı 2011 yılına kıyasla % 42 azaldığı için, 2011 yılı toplam verilerine göre kıyaslandığında, dönem karı dışında tüm göstergelerde önemli düşüşler görülmektedir. Nitekim ;        

Üretimden satışları toplamı Net satış hasılatları toplamı Brüt katma değerleri toplamı Öz sermayeleri toplamı Net aktifleri toplamı Dönem karları toplamı İhracatları toplamı Çalışan sayıları toplamı

: % 56 azalmış, : % 54 azalmış, : % 48 azalmış, : % 57 azalmış, : % 50 azalmış, : % 34 artmış, : % 43 azalmış, : % 58 azalmıştır.

Ancak, ikinci 500’e giren firma sayısında önemli düşme görüldüğünden performans kıyaslamasının firma başına ortalama değerlerle kıyaslanmasının daha doğru olacağı düşünülerek, aşağıdaki tabloda tüm 1

2012 yılında ISO sıralamasına giren 17 firmadan 2’si isim ve bilgilerini sakladıkları için değerlendirme 15 firma verilerine göre yapılmıştır.


performans göstergeleri plastik toplamı için 2011 yılında 26’ya 2012 yılında ise 15’e, genel imalat sanayi için 500’e bölünerek firmasının, 2012 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla firma başına ortalama performansı bulunmuştur. ISO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Firma Başına Ortalama Performans Değişimleri ( TL ) PLASTİK FİRMALARI Firma Başına Ortalama Üretimden Satışlar Satış Hasılartı Brüt Katma Değer Öz kaynak Aktifler Dönem Karı İhracat Çalışan

2011

2012

91.679.712 102.291.683 10.930.912 23.027.990 69.719.117 1.087.939 8.130 219

69.363.271 81.291.231 9.769.008 17.287.782 61.015.251 2.517.850 8.015 160

% Artış 2012 / 2011 -24 -21 -11 -25 -12 131 -1 -27

2011 99.871.910 112.035.127 15.141.718 35.239.475 91.156.351 3.196.159 15.958 331

GENEL SANAYİ ( 500 Firma ) % Artış 2012 2012 / 2011 106.801.396 7 120.598.766 8 15.746.553 4 37.953.722 8 93.943.283 3 4.666.542 46 16.918 6 342 3

2012 yılında, ISO sıralamasında ilk 500’e giren firmaların Firma başına düşen performans değerlerinde de 2011 yılına kıyasla çok önemli gerilemeler görülmektedir. Nitekim sadece dönem karı ortalaması % 131 artmış diğer tüm ortalama göstergeler % 1 ile % 27 arasında gerilemiştir. Plastik Sektöründe İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının ISO 500 Firma İçindeki Payı (%) 2011

2012

Firma Sayısı

5,2

3,0

Üretimden satışları toplamı

4,8

1,9

Net satış hasılatları toplamı

4,7

2,0

Brüt katma değerleri toplamı

3,8

1,9

Öz sermayeleri toplamı

3,4

1,4

Net aktifleri toplamı

4,0

1,9

Dönem karları toplamı

1,8

1,6

İhracatları toplamı ( Milyon $ )

2,6

1,4

Çalışan sayıları toplamı

3,4

1,4

Kaynak : ISO

2012 yılında plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 firma arasına giren firmaların 2010 yılına kıyasla, ikinci 500 firmanın içindeki payları tüm performans göstergelerinde gerilemiştir. Nitekim ;        

Üretimden satışlar toplamında ; % 4,8’den % 1,9’a Net satış hasılatı toplamında ; % 4,7’den % 2’ye Yaratılan brüt katma değer toplamında ; % 3,8’den % 1,9’a Öz sermaye toplamında ; % % 3,4’den % 1,4’e Net aktifler toplamında ; % 4,0’den % 1,9’a Dönem karı toplamında ; % % 1,8’den % 1,6’ya İhracat toplamında ; % 2,6’dan % 1,4’e. Ücretle çalışanlar toplamında ; % 3,4’den % 1,4’e inmiştir.


Plastik Sektöründe ISO İkinci 500 Firma İçine Giren Firmaların ISO 500 Firma İçindeki Payları ( Cari Fiyatlarla % ) SANAYİ Üretimden Satışlar Satış Hasılartı Brüt Katma Değer Öz kaynak Aktifler Dönem Karı İhracat Çalışan Kaynak : ISO

2006 4,7 4,5 3,4 3,5 3,9 4,4 4,1 3,5

2007 4,9 4,7 3,7 5,0 5,3 3,2 3,8 3,7

2008 5,4 4,5 3,2 5,2 5,5 2 4,4 3,8

2009 3,5 3,5 3,3 3,6 3,8 3,8 2,5 3,3

2010 4,1 4,0 2,5 2,9 2,6 2,9 3,2 2,4

2011 4,8 4,7 3,8 3,4 4,0 1,8 2,6 3,4

2012 1,9 2,0 1,9 1,4 1,9 1,6 1,4 1,4

ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN FİRMALARI TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYI : 2012 yılında ISO Sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 15 firma, 642 milyon dolarlık üretim yapmış ve bunun 120 milyon dolarını ( % 19i ) ihraç etmiştir. Aynı yıl, plastik sektöründeki tüm firmaların toplam mamul üretimleri ise 29,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve sektör toplam mamul üretiminin % 14’ünü oluşturan 4,04 milyar dolarlık kısmını direk olarak ihraç etmiştir. 2012 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 15 firma, toplam sektör üretiminin % 2 sini toplam sektör mamul ihracatının da % 3’ünü gerçekleştirmiştir. ISO ikinci 500’e giren firmalar, 2009 yılında toplam sektör üretiminden % 6, toplam sektör ihracatından da % 15 ile maksimum pay alırken, üretim ve ihracat içindeki payları hızla gerileyerek 2012 yılında sırası ile % 2 ve % 3’e düşmüştür. ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN FİRMALARIN PLASTİK FİRMALARININ TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYLARI ( MİLYON $ BAZINDA - % )

PLASTİK Sektörü Üretim İhracat ISO İlk 500’e Girenler Üretim İhracat ISO 500 İçindekilerin Payı ( % ) Üretim Payı İhracat Payı

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20.699 2.333

21.065 2.948

20.694 2.572

27.705 3.012

28.459 3.485

29.335 4.038

1.029 252

1.079 284

1.196 376

761 163

964 261

642 120

5 11

5 10

6 15

3 5

3 7

2 3

Kaynak : ISO

2

Plastik sektör firmaları 2008 yılında dönem zararı vermiştir.


FİNANSAL ORANLAR : CARİ ORAN ( DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ BORÇLAR ) : 2012 yılında, plastik sektöründe ikinci 500 firma içine giren firmaların kısa vadeli borç ödeme güçleri % 161 ile 2011 yılı düzeyinde kalmıştır. İmalat sanayi ikinci 500 firmanın kısa vadeli borç ödeme güçleri aynı dönemde % 148’den % 149’a çıkmıştır. 2012 yılında plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmalarda kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti, 2011 yılı düzeyinde kalmış olmasına karşın, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının üstündedir.

TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : Plastik sektöründeki ikinci 500 firma içine giren firmaların toplam varlıklarının 2011 yılında % 66,4’ü dış kaynaklarla finanse edilirken bu oran 2012 yılında % 62,2’ye gerilemiştir. 2012 yılında toplam varlıkların dış kaynaklarla finanse edilme oranı genel imalat sanayindeki ikinci 500 firma için ortalama % 57,3 dür.


Bu durum; plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmaların 2012 yılında 2011 yılına kıyasla daha az borçlandığını ancak genel imalat sanayi ikinci 500 firmaya göre borçlanma oranının daha büyük olduğunu göstermektedir.

TOPLAM BORÇLAR / ÖZ SERMAYE : 2012 yılında imalat sanayi ikinci 500 firmasının öz sermayeleri içindeki toplam borçlarının oranı % 141’den % 134’e düşerken, plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmaların borçlanma oranı % 198’den164,4’e gerilemiştir. 2012 yılında toplam borçların öz sermayeye oranının gerilemiş olmasının yanı sıra plastik sektöründeki ikinci 500 firmanın borçlanma oranı, genel imalat sanayinin ikinci 500 firma ortalamasının çok üstünde gerçekleşmiştir. Bu durum, plastik sektöründeki ikinci 500 firma içine giren tesislerin, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla daha kötü bir mali yapı sergilediğini göstermektedir.


KISA VADELİ BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : 2012 yılında imalat sanayinin ikinci 500 firması, toplam varlıklarının % 41,7’sini kısa vadeli borçlarla fonlamışlar ve fonlama oranı 2011’e göre 0,7 puan düşmüştür. Plastik sektöründeki ikinci 500’e giren firmalar ise 2011 yılında toplam varlıklarının % 41,4’ünü kısa vadeli borçlarla fonlarken, 2012 yılında bu oran % 38,9’a gerilemiştir 2012 yılında toplam varlıkların kısa vadeli borçlarla fonlanma oranı, plastik sektörü ikinci 500’e giren firmalarda genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla 2,8 puan düşüktür.

MADDİ DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE : Maddi duran varlıklar / Öz sermaye oranının % 100’den küçük olması veya küçülmesi, firmaların öz sermaye yetersizliğinin bir göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında, 2012 yılında plastik sektöründeki ikinci 500’e giren firmalarda öz sermaye yetersizliğinin artarak sürdüğü görülmektedir. 2012 yılında plastik sektörü ikinci 500’e giren firmalarda öz sermaye yetersizliği, genel imalat sanayindeki ikinci 500 firma ortalamasından daha büyüktür. Başka bir değişle, ikinci 500’e giren plastik firmalarında öz sermaye yapısı , genel imalat sanayi ortalamasından daha zayıftır.


ÖZ SERMAYE/ TOPLAM VARLIKLAR : 2012 yılında öz sermayenin varlık finansmanındaki payı, imalat sanayi ikinci 500 büyük firma için % 41,5’dan % 42,7’ye yükselirken, plastik sektöründeki ikinci 500’e giren firmalarda % 33,6’dan % 37,8’e çıkmıştır. 2012 yılında plastik sektöründeki ikinci 500’e giren firmaların, imalat sanayi geneline kıyasla, varlıklarını daha düşük düzeyde öz sermayeleri ile finanse ettikleri görülmektedir.

KISA SÜRELİ BORÇ/ TOPLAM BORÇ : 2012 yılında, imalat sanayi ikinci 500 büyük firmanın, kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 772,5’dan % 72,8’e yükselmiştir. Aynı dönemde, ikinci 500’e giren plastik firmalarının kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 62,3’den % 62,6’ya çıkmıştır. İkinci 500’e giren plastik firmaları, 2012 yılında genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına göre daha az oranda kısa vadeli borçlanmaya gitmişlerdir.


PLASTİK SEKTÖRÜNDE İLK 500’E GİREN FİRMALARIN FİNANSAL ORANLARI (%)

Cari Oran Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar Toplam Borçlar / Öz sermaye Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Varlıklar Maddi Duran Varlıklar / Özsermaye Öz Sermaye/ Toplam Varlıklar Kısa Süreli Borç/ Toplam Borç

Plastik Sektörü 2010 2011 171,4 160,7 53,2 66,4 113,7 197,6 32,1 41,4 96,0 99,9 46,8 33,6 60,4 62,3

2012 160,7 62,2 164,4 38,9 57,6 37,8 62,6

2010 153,9 52,4 110,0 39,7 81,6 47,6 75,9

İmalat Sanayii 2011 148,0 58,5 140,8 42,4 89,7 41,5 72,5

2012 148,9 57,3 134,4 41,7 63,7 42,7 72,8

Kaynak : ISO

KARLILIK ORANLARI : SATIŞ KARLILIĞI : 2012 yılında imalat sanayi ikinci 500 büyük firmanın ortalama satış karlılığı % 3,3’den % 4,9’a çıkarken, plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmaların satış karlılığı % 1,4’den % 4,6’ya yükselmiştir. 2012 yılında, plastik sektörü ikinci 500’e giren firmaların genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla % 0,3 düşük satış karlılığı gösterdiği ancak 2011’e kıyasla satış karlılıklarının önemli ölçüde arttığı görülmektedir.


NET AKTİF KARLILIĞI : 2012 yılında, net aktif karlılığı imalat sanayi ikinci 500 firmada % 3,7’den % 5,4’e çıkarken, plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmaların net aktif karlılıkları % 1,6’dan % 5,2’ye yükselmiştir. 2012 yılında, plastik sektörü ikinci 500 firmanın, imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının % 0,2 altında net aktif karlılığında çalıştığı ancak 2011’e kıyasla çok yüksek artış gösterdiği gözlenmektedir.

ÖZ SERMAYE KARLILIĞI 2012 yılında, öz sermaye karlılığı imalat sanayi ikinci 500 firmada % 8,8’den % 12,5’a plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmalarda ise % 4,8’dn % 13,6’ya çıkmıştır. 2012 yılında plastik sektöründe ikinci 500 firma içine giren tesislerin, imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının % 1,1 üzerinde öz sermaye karlılığı ile çalıştıkları görülmektedir.

EKONOMİK KARLILIK : Yaratılan net katma değerin varlık toplamına oranı olarak ifade edilen ekonomik karlılık, konulan para karşılığında ekonomiye ne kadar ilave kıymet yaratıldığını göstermektedir. 2012 yılında imalat sanayi ikinci 500 firmanın ekonomik karlılığı % 15,8’den 16,2’ye çıkarken, plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmaların ekonomik karlılıkları % 16,2’den % 16,4’e yükselmiştir.


2012 yılında ikinci 500’e giren plastik firmalarının yarattığı ortalama katma değer artışı ( Ekonomik Karlılık ) imalat sanayi ortalamasının % 0,2 üstünde gerçekleşmiştir.

PLASTİK SEKTÖRÜNDE İLK 500’E GİREN FİRMALARIN KARLILIK ORANLARI (%) 2010

2011

2012

Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İkinci 500

Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İkinci 500

Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İkinci 500

Satış Karlılığı

5,8

4,9

1,4

3,3

4,6

4,9

Net Aktif Karlılığı

5,8

5,2

1,6

3,7

5,2

5,4

Öz Sermaye Karlılığı

12,3

11

4,8

8,8

13,6

12,5

Ekonomik Karlılık

17,2

16,1

16,2

15,8

16,4

16,2

Kaynak : ISO


17 19 46 47 57 102 109 177 235 252 277

130 10 44 72 147 160 121 457 225

309

292

322 332 344 353 366 399 406 435 449 475

403 351 321 369 264 331 404 -

Enplast Plastik Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. BPO B-Plas Plas.Omn. Otom. Plas. ve Met.Yan San. A.Ş. İşbir Sünger Sanayi A.Ş. PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Farmamak Amb. Mad. ve Amb. Mak. San. ve Tic. A.Ş. Serra Sünger Kim. İnş. Nak. Pet. Ürn. Süpermar. Tur. San Ltd. Ş Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Kompen PVC Yapı ve İnş. Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. EGEPLAST Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Işık Plastik San. ve Dış Tic. Paz. A.Ş. Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. TOPLAM İkinci 500 Firma Toplamı İkinci 500’e Giren Plastik Firmalarının Payı ( % ) Kaynak : ISO

Çalışan

İhracat

Dönem Karı

Aktifler

Öz kaynak

Brüt Katma Değer

Satış Hasılartı

Üretimden Satışlar

Kuruluşlar

2.010

2.011

2011 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI ( 1000 TL )

153.874.779 153.518.754 146.577.074 146.470.190 142.857.931 131.894.112 131.002.468 116.916.257 106.209.667 104.140.241 99.862.378

160.738.679 153.518.754 153.242.257 151.009.213 157.115.793 144.809.525 157.143.343 128.994.885 114.073.215 155.006.291 100.429.213

37.322.141 26.021.809 20.565.080 27.720.402 32.009.134 12.666.599 -

8.245.618 42.765.524 44.571.250 25.910.434 39.474.133 22.856.352 34.855.810 77.488.509 848.399

125.059.687 214.843.979 88.285.831 84.595.873 129.919.335 121.440.953 90.209.544 109.601.415 122.893.282

5.532.003 2.530.620 3.236.647 -5.059.814 103.832 -4.095.125 -

6.431 8.425 6.064 686 4.191 15.450 41.736 34.067 7.145

205 300 220 254 207 568 327 733 188

94.912.387

139.060.765

17.074.988

41.131.525

116.544.111

4.708.638

2.324

207

93.624.040 91.533.716 90.699.543 89.386.081 87.369.073 84.826.676 83.861.793 80.947.120 78.326.429 74.861.793 2.383.672.502 49.935.954.928 4,8

94.710.185 91.533.716 94.651.072 98.698.545 92.840.380 90.064.028 104.239.081 98.610.506 79.614.100 99.480.203 2.659.583.749 56.017.563.318 4,7

33.017.357 27.985.897 12.442.137 13.294.770 7.108.588 16.974.804 284.203.706 7.570.859.157 3,8

71.183.327 13.725.603 48.884.829 30.606.890 56.140.644 24.596.075 15.442.829 598.727.751 17.619.737.256 3,4

90.310.174 39.627.747 105.028.592 113.461.104 149.929.032 62.164.364 48.782.008 1.812.697.031 45.578.175.738 4,0

18.889.754 919.977 -240.538 -4.995.161 1.537.675 5.217.911 28.286.419 1.598.079.603 1,8

27.085 7.082 1.488 14.130 15 9.148 1.715 4.768 19.436 211.386 7.978.885 2,6

365 600 355 493 277 256 128 5.683 165.706 3,4


Çalışan

İhracat

Dönem Karı

Aktif Varlık

Özkaynak

2011

Brüt KD

Satış Hasılatı

2012

Firmalar

Üretimden Satışlar

2012 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI ( MİLYON TL )

25

-

Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş.

159.979

168.531

#DEĞER!

127.107

204.514

#DEĞER!

47.733

519

47

61

Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

151.613

152.749

36.450

39.358

81.870

2.495

71.914

530

138

109

PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.

131.014

159.590

33.433

43.396

131.257

5.301

16.867

209

176

252

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

124.446

185.303

#DEĞER!

94.454

#DEĞER!

32.158

920

194

177

121.027

137.145

27.663

26.056

114.639

4.144

35.078

575

300

309

104.475

149.822

25.620

46.699

126.873

8.501

1.930

207

306

406

Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. Serra Sünger Kimya İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Süper Market ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

103.595

127.136

9.567

26.096

68.098

1.096

2.928

330

326

399

EGEPLAST Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.

100.567

106.907

17.363

59.740

154.750

3.599

19.447

267

357

-

SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş.

95.165

100.929

24.434

34.431

105.093

8.078

24

200

370

353

Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

93.007

102.046

20.749

56.053

111.794

6.965

18.628

373

391

475

Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş.

91.200

129.527

21.139

12.362

112.910

5.385

31.214

261

429

-

Sanica Isı Sanayi A.Ş.

85.797

90.142

-

-

430

277

Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş.

85.703

101.908

-

-2.120

443

435

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

84.113

88.222

-

-

491

-

Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş.

75.800

85.586

Toplam Plastik

1.040.449

1.219.368

146.535

259.317

915.229

37.768

120.222

2.400

Toplam 500 Firma

53.400.698

60.299.383

7.873.276

18.976.861

46.971.642

2.333.271

8.458.959

171.077

Plastik Sektör Payı

1,9

2,0

1,9

1,4

1,9

1,6

1,4

1,4

Kaynak : ISO

-

#DEĞER!

-

-

121.073

-

-

-

10.973

-

-

187

-

-

-

-

-

2012 Yılı İSO İkinci 500'deki Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi  

2012 İstanbul Sanayi Odası Sıralamasında İkinci 500 Firmanın İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi Raporu

2012 Yılı İSO İkinci 500'deki Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi  

2012 İstanbul Sanayi Odası Sıralamasında İkinci 500 Firmanın İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi Raporu

Advertisement