Page 1

GELEN YABANCI ZĐYARETÇĐ SAYISI

Eylül ayında geçen yıla göre %12,54 artış var. 2010 yılında ülkemize gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 28.632.204 olarak gerçekleşmişti. 2011 yılının 3.çeyreğiyle birlikte yurda gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 25.625.298 oldu. Sadece Eylül ayında ülkemize 3.923.546 yabancı ziyaretçi geldi. Geçen yılın aynı ayına göre artış %12,54 olarak gerçekleşti.

Đçindekiler Sınır Girişi Çıkış Đstatistikleri…………………………1 Turizm Gelirleri……………………………………….2 Tesis Đstatistikleri……………………………………..3 Turizm Yatırım ve Teşvikleri………………………….4 Makale -Küresel Kriz Turizmi Etkileyebilir mi?..................5 Araştırma -Avrupa Ülkeleri Resmi Turizm Đnternet Sayfaları ve Soysal Medyadaki Durumları……………………6-7 Turizm Mevzuatındaki Değişiklikler………………….8

Ocak-Eylül

döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %10,76 artış var. 2010 Ocak-Eylül döneminde ülkemizi 23.135.201 kişi ziyaret etmişti. Bu yıl OcakEylül döneminde ise bu sayı %10,76 artış göstererek 25.625.298 olmuştur.

2011 ilk çeyreğinde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3.673.010 kişi olarak gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde ise 9.354.484 yabancı ziyaretçi ülkemizi ziyaret etti. Üçüncü çeyrekteki rakam ise 12.597.804 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ülkemize gelen günübirlikçi sayısı 1.637.229 kişidir. Bu da toplamda gelen yabancı ziyaretçilerin %6,39’sına tekabül etmektedir. Bu dönemde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Aylara göre gelen yabancı ziyaretçi sayılarına bakıldığında Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının diğer aylara göre daha yüksek performans sergilediği görülmektedir.

Turizm Analiz Turizm Bülteni – www.turizmanaliz.com

Sayfa 1


Turizm Analiz Turizm Bülteni

2011 3.Çeyrek Raporu – Ekim 2011

TURĐZM GELĐR ve GĐDERLERĐ

Turizm geliri 2011 üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 arttı. Turizm gelirleri TÜĐK tarafından kapsamlı bir anket çalışması ile tahmin edilmekte ve ödemeler dengesi tablosunda Cari Đşlemler Hesabı altında raporlanmaktadır. Hizmetler kalemi içinde en yüksek paya sahip olan turizm gelirleri incelendiğinde, 2011 yılı üçüncü çeyreğinde(Temmuz-Ağustos-Eylül) bir önceki yılın aynı dönemine göre turizm gelirlerinin % 8,9 oranında artış gösterdiği gözlenmektedir.

Bu bülten Kültür ve Turizm Uzmanları tarafından 3 ayda bir olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır.Bir sonraki sayı yayımlanma tarihi:31.01.2012 Yayına Hazırlayanlar: M.Turan TAŞLIÇAY(Yat.ve Đşl.Gn.Md.) Tayfun ESMER (Tanıtma Gn.Md.) Mecbure ASLAN(Yat.ve Đşl.Gn.Md.) Ozan EREM(Araş.ve Eğt.Gn.Md.) Ertan ÖZÇOBAN(Yat.ve Đşl.Gn.Md.) www.turizmanaliz.com

Turizm gideri 2011 üçüncü çeyrekte 2010 yılının aynı dönemine göre %20 azaldı. Turizm giderleri 2011 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 azalış göstererek 1.044.887.999 $ oldu. Bunun 989.950.724 $’nın kişisel, 54.935.275 $’nın ise paket tur harcamaları olduğu gözlendi.

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %8,1 artması söz konusu dönemde turizm gelirinin yükselmesinde etkili olmuştur. Turizm gelirinin %78’i yabancı ziyaretçilerden, %22’si ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından elde edilmiştir.

Yurt dışını ziyaret eden 1.450.601 vatandaşın kişi başı ortalama harcaması ise 713 $ olarak gerçekleşti.

Net turizm geliri geçen yıla göre %14,10 arttı. Net turizm gelirleri 2011 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,10 oranında arttı. Söz konusu artışta turizm gelirlerinin 2011 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artması etkili olmuştur.

Turizm Analiz Turizm Bülteni – www.turizmanaliz.com

Sayfa 2


Turizm Analiz Turizm Bülteni

2011 3.Çeyrek Raporu – Ekim 2011

TESĐS ĐSTATĐSTĐKLERĐ*

Eylül ayı itibariyle Turizm

Eylül ayı itibariyle Turizm

Yatırımı Belgeli tesis sayısı 943’tür.

Đşletme Belgeli tesis sayısı 3.742’dir. 2011 Eylül ayı geçici verilerine göre Türkiye’deki Turizm Đşletmesi Belgeli tesis sayısı 3.742’dir. Bunların 2.785 adedini konaklama tesisleri oluşturmaktadır.

Turizm Đşletme Belgeli tesislerdeki toplam yatak sayısı 668,857’dir.

Antalya sahip olduğu 328.044 yatak kapasitesi ile en çok yatak kapasitesine sahip olan ildir. Muğla, Đstanbul, Đzmir, Aydın ve Ankara dışındaki illerin toplam yatak sayısı ise 114.025’tir.

* Bu bölümde kullanılan veriler geçicidir.

2011 Eylül ayı geçici verilerine göre Türkiye’deki Turizm Yatırımı Belgeli tesis sayısı 943’dir. Bunların 870 adedini konaklama tesisleri oluşturmaktadır.

Turizm Yatırımı Belgeli tesislerdeki toplam yatak sayısı 252.950 adettir.

2011 Eylül ayı geçici verilerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli A grubu seyahat acentası sayısı 4296. AG grubu 56, B grubu 105, C grubu 190 adettir.

Turizm Analiz Turizm Bülteni – www.turizmanaliz.com

Sayfa 3


Turizm Analiz Turizm Bülteni

2011 3.Çeyrek Raporu – Ekim 2011

TURĐZM YATIRIM-TEŞVĐK

Turizm teşvik belgesi

2011 Ocak-Eylül döneminde turizm sektörüne 159 adet teşvik belgesi verildi. 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde verilen turizm teşvik belgesi adedi 159 oldu. 1.970.748.494 TL sabit yatırım tutarındaki bu yatırımlardan öngörülen 7.930 kişi oldu.

alan yatırımlarda ilk üç sırayı Đstanbul, Muğla ve Antalya aldı. Turizm teşvik belgesi alan yatırımlarda ilk 3 sırayı, Đstanbul, Muğla ve Antalya aldı.

Ocak-Eylül 2011(Turizm Sektörü) Teşvik Belgesi Sayısı Sabit Yatırım (TL) Đstihdam(Kişi) Đth.Mak.Teç.Tut.(ABD$)

159 1 970 748 494 7 930 49 552 532

Turizm Analiz Turizm Bülteni – www.turizmanaliz.com

Sayfa 4


Turizm Analiz Turizm Bülteni

MAKALE

Küresel Kriz Turizmi Etkileyebilir mi? Kültür ve Turizm Uzmanı Mecbure ASLAN

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturan turizm, bir ülkeden diğer bir ülkeye çeşitli amaçlarla giden insanların sayısındaki hızlı artış, gidilen ülkelerde yarattığı kültürel, ekonomik ve sosyal etkiler sebebiyle ilgi odağı haline gelmiştir. Bu bağlamda turizm, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirebilmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için gerekli olan döviz girdisini sağlama, böylelikle cari işlemler dengesi açıklarını minimize etme, yeni gelir yaratma, yatırımları canlandırma ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde istihdam olanaklarını artırma özelliği ile birçok ülkede öncelikli sektörlerden biri olmuştur. Turizm, özellikle gelişmekte olan ve turizm altyapısına sahip ülkeler için çok önemli bir döviz kaynağıdır. Bunun bilincinde olan ülkeler, ekonomik faaliyetler arasında turizmi de geliştirmek üzere çalışmaktadırlar. Sanayi ve hizmet üretimi yeterli olmayan, dolayısıyla mal ve hizmet ihracatı yeteri kadar gelişmeyen, ithalata bağımlı üretim yapan ülkeler, dış ticaret açıklarını kapatmak için dış turizmi bir kurtarıcı olarak görmektedirler. Đşte bu noktada ekonomi içerisindeki önemi ve ağırlığı itibariyle hızla küreselleşen bir dünyada ekonomik krizlerin turizme etkisi göz ardı edilmemelidir. 2008 yılında dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de kredi kriziyle başlayarak tüm dünyayı saran küresel kriz göz önünde bulundurulduğunda, gelen turistlerin yüzdesel çoğunluğu Avrupa ülkelerine ait olan bizim gibi ülkeler için bu daha da önemli bir hal almaktadır. Avrupa ülkelerinde yaşanılan/yaşanılacak olan ekonomik krizin Türkiye turizmi üzerinde olumsuz etkisi olasıdır. Ekonomistler arasında ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan’ın temerrüde düşme ihtimali konuşulmaktadır. Bunun gerçekleşmesi diğer Avrupa ülkelerini, özellikle Yunanistan’a ekonomik krizden çıkması için borç veren Fransa ve Almanya gibi ülkeleri sıkıntıya sokacaktır. Yunanistan’ın temerrüde düşmesi sadece Fransa ve Almanya tarafından istenilmeyen bir durum değildir. Çünkü Yunanistan’ın temerrüde düşmesine izin verilmesi ekonomik göstergeleri olumsuz giden diğer ülkelerin de bu sonla karşılaşabilmesine bir kapı aralayacaktır.

2011 3.Çeyrek Raporu – Ekim 2011

Ekonomik olumsuzluklarla mücadele eden ülkelerde yaşanılacak bu nihai son, ekonomileri birbirine bağlı ülkeleri zora sokacak bir domino etkisine neden olacaktır. Piyasalarda meydana gelecek güvensizlik, ekonomik birimlerin harcama yapma korkusuna sebebiyet verecek, bu da turizmi olumsuz etkileyecektir. Yunanistan AB, IMF ve ECB’den 8 milyar Euro’luk kredi dilimini alabilmek için kamuda on binlerce istihdamı iptal etmeyi, 30 bin çalışanı iş yedeğine almayı, memurların yanı sıra emekli maaşlarında kesinti yapmayı planlamaktadır. Đşte bu noktada Avrupa’daki diğer ülkelere sıçrayacak ve bu tür veya benzeri önlemleri gerektirecek adımların harcanabilir gelir üzerindeki etkisi dolayısıyla da turizm talebi üzerindeki etkisi ve muhtemel sonuçları göz ardı edilmemelidir. Bir diğer açıdan olaya bakarsak; ülkelerin borç yükünün altından kalkmak için vergileri yükseltme yoluna gitmeleri de turizmi bir başka yoldan olumsuz etkileyecektir. Olaya bir de dış ticaret açısından bakalım: Her ne kadar diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’nin Yunanistan’la ticari ilişkisi az olsa da diğer Avrupa ülkelerine ihracatı çok ve son dönemlerde daha da artmaktadır. Dolayısıyla, Avrupa’nın iç pazarında yaşanacak bir sorun, ihracatımızı olumsuz miktarda etkileyecek, dış ticarette yaşanılan olumsuzluk ise cari açık problemini beraberinde getirecektir. Cari açığın finanse edilmesinin bir yolunun turizm olduğu düşünüldüğünde bu sektörün önemi daha da artmaktadır. O halde dünyadaki ekonomiler göz önünde bulundurularak turizmin dış ticaret açığını finanse etme yolları araştırılmalıdır. Özellikle şunu belirtmek gerekir ki ekonomistler arasında yaygın olan görüş Avrupa merkezli bu krizin kısa süreli ya da kolay kolay aşılabilecek bir sorun olmadığıdır. O halde çözüme kısa vadeli değil uzun vadeli bakmak gerekir. Bu nedenle, turizm ilişkilerinin başka bölgelere kaydırılma yolları aranmalı, Avrupa dışındaki ülkelerin turizm talepleri incelenerek hangi ülkelere ağırlık verileceği tespit edilmeli ve Türkiye’ye gelme ihtimali yüksek ülkeler üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

Turizm Analiz Turizm Bülteni – www.turizmanaliz.com

Sayfa 5


Turizm Analiz Turizm Bülteni

2011 3.Çeyrek Raporu – Ekim 2011 ARAŞTIRMA

Avrupa Ülkeleri Resmi Turizm Đnternet Sayfaları ve Soysal Medyadaki Durumları Logo

Youtube

Web Sitesi

Avusturya

www.austria.info

Belçika

www.belgiumtourism.net

Bulgaristan

www.bulgariatravel.org

Hırvatistan

croatia.hr/hrHR/Naslovna

16

Kıbrıs

www.visitcyprus.com

17

Çek Cumhuriyeti

www.czechtourism.com

28

Danimarka

www.visitdenmark.com

22

Estonya

www.visitestonia.com

10

Finlandiya

www.visitfinland.com

13

Fransa

www.franceguide.com

+30

Almanya

www.germany.travel

26

Yunanistan

www.visitgreece.gr

2

Hollanda

www.holland.com/global /Tourism.htm

14

Macaristan

www.hungary.com

+30

Đzlanda

www.icelandtouristboard .com

3

Đrlanda

www.discoverireland.co m

1

Turizm Analiz Turizm Bülteni – www.turizmanaliz.com

Facebook

Twitter

Flickr

Kaç Dilde

Ülke

21

13

9

Sayfa 6


Turizm Analiz Turizm Bülteni

2011 3.Çeyrek Raporu – Ekim 2011 Logo

Youtube

Web Sitesi

Đtalya

www.italia.it

6

Letonya

www.latvia.travel

5

Litvanya

www.lithuania.travel

7

Lüksemburg

www.visitluxembourg.lu

8

Malta

www.visitmalta.com

10

Monako

www.visitmonaco.com

10

Karadağ

www.montenegro.travel

3

Norveç

www.visitnorway.com

14

Polonya

www.poland.travel

21

Portekiz

www.visitportugal.com

10

Romanya

www.romaniatourism.com

1

San Marino

www.visitsanmarino.com

1

Sırbistan

www.serbia.travel

5

Slovakya

www.slovakia.travel

6

Slovenya

www.slovenia.info

+30

Đspanya

www.spain.info

+30

Đsveç

www.visitsweden.com

10

Đsviçre

www.myswitzerland.com

+30

Türkiye

www.goturkey.com

4

Turizm Analiz Turizm Bülteni – www.turizmanaliz.com

Facebook

Twitter

Flickr

Kaç Dilde

Ülke

Sayfa 7


Turizm Analiz Turizm Bülteni RESMĐ GAZETE’DE TURĐZM (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)

02 Temmuz 2011 Umuma mahsus pasaport hamili Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde, 180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz kalış sürelerinin, 31 Aralık 2011 tarihine kadar tek taraflı olarak 60 güne çıkarılması; Dışişleri Bakanlığının 6/5/2011 tarihli ve KVDB/2237684 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4 Temmuz 2011 8 Şubat 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan 22/2/2011 tarihli ve 6126 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında Đşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/4/2011 tarihli ve HUMŞ/745255 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12 Ağustos 2011 Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına, Müsteşar Yardımcısı Özgür ÖZASLAN atanmıştır.

24 Ağustos 2011 5 Nisan 2011 tarihinde Cakarta’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hizmet Pasaportu Hamilleri Đçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25 Ağustos 2011 24 Mart 2011 tarihinde Akra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri Đçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13 Eylül 2011 Yatırım ve Đşletmeler Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Zeki CAN atanmıştır.

11 Ekim 2011 24/6/1989 tarihli ve 20205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev–Yetki–Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

2011 3.Çeyrek Raporu – Ekim 2011 13 Ekim 2011 2012-2014 Orta Vadeli Program yayınlandı. OVP’nin turizm ile ilgili başlığında 2012-2014 yılları için Turizm sektöründe, turist başına gelirin ve turist sayısının artırılması amacıyla hizmet kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir gruplarını hedef alan, doğal sermayeyi koruyan ve sürdürülebilir kılan, karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeşitlerini öne çıkaran bir yapının oluşturulması temel amaç olarak belirlenmiş. Bu çerçevede; i)Turizm yatırımları, gelişmiş ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara kaydırılarak çeşitlendirilecek ve turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması sağlanacaktır. ii)Turizm yatırımları yeşil büyüme yaklaşımı çerçevesinde doğal, tarihi, sosyal ve kültürel çevreyi koruyucu ve geliştirici bir anlayışla ele alınacaktır. iii)Uluslararası turizm pazarından alınan payın artırılabilmesi için seçilmiş pazarlar başta olmak üzere tanıtıma ve uluslararası örgütler nezdinde turizm alanında işbirliğine ağırlık verilecektir. iv)stanbul başta olmak üzere gelişme potansiyeli yüksek turizm bölgelerinin kültürel, sosyal ve doğal zenginlikleri sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla değerlendirilecek, ulaşım ve teknik altyapı eksiklikleri hızla giderilecektir. 21 Ekim 2011 Strateji Geliştirme Başkanlığına, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut EVKURAN Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne, Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet ARI’nın atanmıştır. 22 Ekim 2011 31 Mayıs 2011 tarihinde Sarp’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasındaki 4 Nisan 1996 Tarihli Vize Kolaylığı Anlaşmasına Yapılacak Olan Eklemeler ve Değişiklikler Hakkında Protokol”ün onaylanması; 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 23 Ekim 2011 Balıkesir Marmara Güneyi-Adalar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne üye olan Avşa Belediyesi ile Ekinlik Köyünün adı geçen Birliğe katılmasının zorunlu hale getirilmesi; Đçişleri Bakanlığının 23/8/2011 tarihli ve 21851 sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahalli Đdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne üye olan Sulusaray Belediyesinin adı geçen Birliğe katılmasının zorunlu hale getirilmesi; Đçişleri Bakanlığının 23/8/2011 tarihli ve 21852 sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahalli Đdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Isparta Merkez Gülpark’ın Turizm Merkezi olarak ilanı ve Đzmir Çeşme Reisdere Turizm Merkezi ile Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve Đlanına Đlişkin Yöretmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 30 Ekim 2011 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına, Dr. Abdurrahman ARICI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Turizm Analiz Turizm Bülteni – www.turizmanaliz.com

Sayfa 8

Turizm Analiz Turizm Bülteni Ekim 2011  

Kültür ve Turizm Uzmanları Tarafından Her Üç Ayda Bir Hazırlanarak Yayımlanan Turizm Bülteni