Page 1

Seliška cesta 1, 4260 Bled

T: 04 575 72 00 F: 04 575 72 18 E: pp_bled.pukr@policija.si www.policija.si

Turistično društvo Bled Cesta svobode 10 4260 Bled

Številka: 200-11/2017/1 (3C697-20) Datum: 6. 3. 2017

Zadeva:

Spremembe zakona o prijavi prebivališča in prijave gostov - povzetek

Pripravili smo vam nekaj pojasnil glede sprememb Zakona o prijavi prebivališča, ki je stopil v veljavo leta 2016, določene spremembe pa začnejo veljati v decembru 2017 ter Januarju 2018, omenjene spremembe se nanašajo predvsem na prijavo in odjavo gostov v nastanitvenih objektih. Nov sistem o prijavi prebivališča bo poenostavil sistem prijavljanja gostov, združena bo prijava gostov (knjiga gostov), poročanje občinam in poročanje v statistične namene) Potem ko je bil julija sprejet Zakon o prijavi prebivališča (Ur. list RS, št. 52/2016), smo v slovenski policiji prejeli veliko vprašanj glede prijave in odjave gostov. Čeprav se zakon začne uporabljati šele eno leto po uveljavitvi, tj. 13. avgusta 2017, objavljamo informacije o nekaterih največjih spremembah, ki jih bo prinesel novi zakon. Zakon se bo torej začel uporabljati eno leto po uveljavitvi, z izjemo 56. člena, ki se je že začel uporabljati z dnem uveljavitve zakona in se vsebinsko nanaša na poročanje v turizmu ob prijavi gosta, in ne neposredno na delo upravnih enot ali policije, saj je povezan s spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Prijavo in odjavo gostov ter vodenje njihove evidence bo urejal poseben pravilnik Prijavo in odjavo gosta ter vodenje evidence gostov (policijsko prijavo) bo urejal ločen pravilnik (sprejet 29. novembra 2016), vendar bodo spremembe v zvezi s tem začele veljati šele v letu 2017 (s 13. avgustom in 1. decembrom 2017). Postopke o prekrških bosta do avgusta 2017 vodila inšpektorat za notranje zadeve in policija Postopke o prekrških, ki ne bodo zaključeni do začetka uporabe novega zakona, to je do 13. avgusta 2017, do njihove pravnomočnosti vodita Inšpektorat RS za notranje zadeve oz. Policija.


Stanodajalci bodo lahko elektronske prijave začasnega prebivališča oddajali neposredno v register stalnega prebivalstva (ne nanaša se na turiste ampak na osebe, ki pri stanodajalcu bivajo iz drugih razlogov kot so delo, študij…) Stanodajalci (npr. študentski in dijaški domovi) bodo lahko elektronsko prijavo in odjavo začasnega prebivališča neposredno v register stalnega prebivalstva izvajali šele, ko bodo za to zagotovljene tehnične in tehnološke možnosti, to je najpozneje tri leta po uveljavitvi zakona oz. najpozneje do 13. avgusta 2019. Za tuje goste, ki se bodo nastanili pri fizični osebi, bo policijska prijava še vedno obvezna Novi zakon v poglavju Prijava in odjava gosta ohranja policijsko prijavo, in sicer v delu, ki se nanaša na prijavno obveznost tujega gosta, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje, pa se nastani pri fizični osebi, na primer pri sorodniku, prijatelju ali znancu, oz. se nastani v nastanitvenem objektu, zavodu za prestajanje kazni, dislociranem oddelku zavoda, prevzgojnem domu ali bolnišnici in drugem zdravstvenem zavodu. Za bivanje v nastanitvenem objektu ali stanovanju gre ravno tako v primeru ko tujci – državljani EU oziroma državljani pogodbenic, pričnejo z bivanjem in delom v RS preden so pridobili dovoljenje za prebivanje (dela lahko opravljajo brez delovnega dovoljenja). Bivanje na podlagi takšne prijave je dovoljeno največ 90 dni v obdobju 180 dni, v primeru daljšega bivanja si mora tujec pridobiti Dovoljenje za bivanje v RS, omenjeno velja tudi za sorodnike prijatelje in znance na obisku. Državljani 3 držav (nečlanic skupnosti EU ali pogodbenic) morajo upoštevati, da se v to obdobje 90 dni šteje bivanje v kateri koli državi EU oziroma pogodbenici. Takšna prijava je obvezna tudi v primeru, ko tujci z urejenim stalnim ali začasnim bivališčem v RS za več kot 3 dni in ne več kot 90 dni bivajo izven kraja začasnega ali stalnega bivališča. (41. člen ZPPreb-1) Evidenco gostov bo tudi po novem zakonu vodila policija Skladno z že obstoječim zakonom bo evidenco gostov tudi v prihodnje upravljala in vzdrževala policija, le da se dosedanja evidenca policijske prijave (tj. prijave gostov na policijsko enoto), ki jo vodi policija, z novim zakonom preimenuje v evidenco gostov. V turističnih ali gostinskih objektih (nastanitvenih obratih) bodo morali voditi knjigo gostov (elektronsko – AJPES) Policijska prijava se ohranja tudi v delu, ki se nanaša na prijavno obveznost gosta, ki se nastani pri gostitelju, a s to razliko, da policijsko prijavo nadomešča vodenje knjige gostov – elektronsko (39. člen ZPPreb-1) Izjema ostaja za zavezance, ki niso zavezani k vpisu v RNO in nastanitvene obrate, ki nimajo internetne povezave (planinske koče…), kjer veljajo drugačna pravila (40. člen ZPPreb-1)


Knjiga gostov omogoča združevanje poročanja podatkov, kar pomeni zmanjšanje administrativnih ovir. Gostitelji bodo podatke iz knjige gostov poročali samo prek spletne aplikacije Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) Na podlagi zakona gostitelji ne bodo več pošiljali podatkov o gostih neposredno policiji, pač pa bodo vodili knjigo gostov in podatke iz svojih evidenc poročali prek spletne aplikacije AJPES. Osebni podatki o gostih bodo pri poročanju anonimizirani V spletni aplikaciji AJPES se bodo osebni podatki gostov anonimizirali na način, da ne bo mogoče razbrati, na katerega gosta se nanašajo, AJPES pa bo nato zakonsko določene podatke, vključno z anonimiziranimi imeni in priimki gostov, posredoval v evidenco gostov na policijo. Po potrditvi prevzema podatkov s strani policije bo AJPES anonimizirane osebne podatke izbrisal. Policija bo podatke o gostih, ki jih bo prejela iz AJPES, preverila v svojih evidencah Podatke, ki jih bo prejela od AJPES, bo policija primerjala s podatki iz svojih evidenc (Interpol, schengenski informacijski sistem, nacionalna evidenca). Policija namreč za opravljanje svojih operativnih nalog in zagotavljanje varnosti državljanov in drugih oseb na območju Republike Slovenije, kakor tudi skladno z mednarodnimi obveznostmi in evropsko zakonodajo, potrebuje podatke o gostih (turistih), ki se nastanijo pri gostiteljih. Posredovani podatki o gostih se samodejno preverjajo v evidencah iskanih oseb, ki jih policija vodi na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje ter skladno z mednarodnimi dogovori. Ker torej policija ščiti pravni red in zagotavlja varnost posameznikom, ki so na njenem ozemlju, s čimer izvaja nacionalno varnostno politiko, se je pravna podlaga, da policija iz knjige gostov pridobiva določene, med drugim tudi osebne podatke, v novem zakonu o prijavi prebivališča ohranila. Podatke iz knjige gostov bodo poleg policije uporabljali tudi drugi upravičenci Prejemniki podatkov o gostih (z izjemo osebnih podatkov), prenočitvah in nastanitvenih obratih, ki jih bodo gostitelji posredovali prek spletne aplikacije AJPES, bodo poleg Policije še Statistični urad RS in občine. Knjiga gostov bo morala vsebovati tudi podatke o gostiteljih, kjer so gostje nastanjeni Nabor osebnih podatkov o gostu je v novem zakonu manjši kot nabor podatkov o gostu v zdaj veljavnem zakonu. V evidenci gostov, ki jo bo upravljala policija, bodo podatki iz knjige gostov. Za spremljanje poslovanja s prejetimi podatki pa je nujno, da evidenca gostov vsebuje tudi datum vpisa podatkov o gostu v evidenco. Nabor podatkov zaključujejo podatki o gostitelju in nastanitvenem obratu, kjer se je gost nastanil, kar je potrebno zaradi izvedbe posameznega ukrepa. Nekateri gostitelji imajo namreč v različnih krajih Slovenije več nastanitvenih obratov, zato je nujno, da se v evidenci vodijo tudi ti podatki.


Z enotnim registrom nastanitvenih obratov bo poenostavljeno poročanje o turistični dejavnosti Z novim zakonom se bo poenostavilo tudi poročanje v zvezi s turistično dejavnostjo. Vzpostavljen bo namreč enotni register nastanitvenih obratov, ki bo prvič celovito zajel vse poslovne subjekte, ki se ukvarjajo z nastanitveno dejavnostjo v turizmu: -

dosegljivost vseh informacij in poročanje na enem mestu, elektronsko podprti postopki poročanja, združevanje istovrstnih podatkov, zmanjšanje števila potrebnih poročil, odpravljeno poročanje o istih zadevah več organom, enotni vpogled v podatke oz. izmenjava podatkov po uradni dolžnosti,

vse to bo prispevalo k učinkovitejšemu poslovanju, prihranku časa, znižanju stroškov, racionalizaciji delovanja javne uprave ter večji preglednosti informacij in podatkov o poslovanju poslovnih subjektov. Dodatne informacije O vseh podrobnostih v zvezi z izvajanjem novega zakona in pravilnika, ki se nanašajo na prijavo gostov in policijsko prijavo, bomo na spletnih straneh policije pravočasno obveščali. Če želite dodatne informacije ali če želite vzpostaviti kontakt z nami, nam pišite na e-naslov vodje policijskega okoliša, Policijske postaje Bled roman.salej@polciija.si ali elektronski naslov egost@policija.si. Uporabne povezave in viri: Obstoječi sistem elektronskega pošiljanja prijav gostov eGost (ki ostaja v veljavi še vse do konca leta 2017) Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) Zakon o tujcih (ZTuj-2) AJPES, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (pojasnila) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (pojasnila) Zakon o gostinstvu (ZGos) Pravilnik o registru nastanitvenih obratov Pravilnik o prijavi in odjavi gostov http://www.policija.si/index.php/egost/85985-nov-zakon-o-prijavi-prebivalia-bo-poenostavilprijavljanje-gostov http://www.policija.si/index.php/component/content/article/314 S spoštovanjem, Pripravil: Roman Šalej vodja policijskega okoliša policist I

Robert Mencin komandir policijske postaje policijski inšpektor I


Poslati: - naslovniku

Spremembe zakona o prijavi prebivališča turizem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you