a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

XI XJORNADAS GASTRONÓMI CAS

e ne l Re n a c i mi e n t o Úbeda,

del o 18deEner al z o 29deMar de2 020


CATASDEACEI TEGRATUI TAS

EDI TA: Ay unt ami e nt odeÚbe da Conc e j al í adeTur i s moyPat r i moni oMundi al Ant i g ua sCa r ni c e r í a s , Pl a z adeAnda l uc í a5 , 2 3 4 0 0Úbe da Te l . : 3 49 5 37 5 01 3 8/9 5 37 5 04 4 0 , e x t . 2 pr omoc i on@ube da . e s www. t ur i s mode ube da . c om DI SEÑA: Baudí Mul t i me di a, S. L . Ex pl a na da5Ba j o, 2 3 4 0 0Úbe da Te l . : 3 49 5 37 9 27 8 9 a dmi n@ba udi mul t i me di a . c om www. ba udi mul t i me di a . c om

Cone l f i ndec ont r i bui radi f undi re l v al ordel osac e i t e sdeol i v a v í r ge ne se x t r asdemay orc al i dad,t ant oe nt r el osr e s t aur ant e s c omoe nt r el osc ons umi dor e s ,dur ant el aXI XEdi c i óndel as J or nadasGas t r onómi c ase ne lRe nac i mi e nt odeÚbe da2 0 2 0s e c e l e br ar ándemane r agr at ui t al asCat asdel osAc ei t esOf i c i al es del asJor nadase ne l Ce nt r odeI nt e r pr e t ac i ón“ Ol i v aryAc e i t e ” . L osdí asdec e l e br ac i óndel asCat ass e r án: -Dí a30deEner oal as19: 00h. -Dí a13deFebr er oal as19: 00h. -Dí a26deMar z oal as19: 00h. I ns c r i pc i ónhas t ac ompl e t araf or oe ne l t f no. 34953755889. CENTRODEI NTERPRETACI ÓN“OLI VARYACEI TE” Cas adel aTe r c i a Cor r e de r adeSanF e r nando3 2 , 2 3 4 0 0Úbe da Te l . : 3 49 5 37 5 58 8 9 i nf o@c e nt r ode ol i v ar y ac e i t e l al oma. c om www. c e nt r ode ol i v ar y ac e i t e l al oma. c om


BLOG“GASTRONOMÍ A ENELRENACI MI ENTO” Esunpunt odec omuni c ac i ónye nc ue nt r os obr el asnov e dade s , me nús , r e c e t as , pr omoc i one s , e nt r e v i s t asyar t í c ul osdegas t r onomí adet odosl osr e s t aur ant e syc af e t e r í aspar t i c i pant e se n l asj or nadasgas t r onómi c asdenue s t r ac i udad. L adi r e c c i ónde l bl oge s : ht t ps : / / gas t r onomi ar enac i mi ent o. wor dpr es s . c om

SORTEOS Es t ánde s t i nadosat odasaque l l aspe r s onasquedi s f r ut e nde l me núde gus t ac i ónyr e l l e ne nl aEnc ue s t adeSat i s f ac c i óne nl os r e s t aur ant e squepar t i c i pane ne s t asj or nadas . Ses or t e ar á: 1.UnAl oj ami ent oc onDes ayunopar adosper s onase ne l Par adordeÚbe dapar aunanoc he , s e gúndi s poni bi l i dad. 2. UnaComi dapar adosper s onase ne l Re s t aur ant eAs adorEl Tr uj al . 3.Re gal odeunaPi ez adeAr t es aní ac e di daporl aAs oc i ac i ón deAr t e s anosdeÚbe da. 4.UnaCes t ac onunabot e l l adec adaunodel osAc ei t esOf i c i al esdee s t asj or nadas . 5.UnCi r c ui t oenl asTer masde lHot e lPal ac i odeÚbe da( 5 * ) par a dosper s onas ,s e gún di s poni bi l i dad ( Sor t e oe n Re de s Soc i al e s par at odos aque l l os que e t i que t e n,c ompar t an e i ndi que nquel e sgus t a) .

RESTAURANTES


CANTI NA LAESTACI ÓN Cue s t aRodade r a1 Te l . : 3 46 8 77 7 72 3 0

www. c ant i nal ae s t ac i on. c om c he 2 c he @hot mai l . e s

Ga c h a s m a n c h e g a s

I ngr edi ent es( pa r a4per s ona s ) :

-4c uc har adasdehar i na -1dl deac e i t edeol i v a deal mor t as -1c uc har adi t adepi me nt ón -1l deaguadec oc e re l pul po -2 5 0grdepul po

Haz aL aCent enos a Cos e c haTe mpr a naPr e mi um

Del 18al 26deEner o

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da

-1c hor i z o -3aj os -Sal

El abor ac i ón: Coc e re lpul po.Re s e r v arpar al ue got e r mi naral abr as a.Re s e r v art ambi é ne l aguadel ac oc c i ónde lpul po.Ac ont i nuac i óns of r e í rl osaj os .Cuandoe s t é na punt oañade se lpi me nt ón,quehayquet os t arl i ge r ame nt e ,pe r os i nques e que me .Añadi rl ahar i nadeal mor t as ,unac uc har adas ope r aporpe r s ona, mi e nt r asl ot i e ne saf ue gos uav e , ys ede j ac oc i narl e nt ame nt e , r e mov i e ndot odo e l r at o. Cuandol ame z c l at omaunc ol ort os t adohayqueañadi re l aguayl as al , al gus t o. De j ar l ohas t aques ee s pe s e , r e mov i e ndounpoc opar adi s ol v e rl osgr umos dehar i naquehay a, s i e mpr eaf ue gome di o. Hayquede j arder e mov e rdur ant eun r at opar aquehi e r v adur ant eunpardemi nut osyc omi e nc eae me r ge rl agr as a r oj i z ade l f ondoal as upe r f i c i e . L at e x t ur af i nal de bes e rc omol adeunabe c hame l l i ge r aye l c ol ormar r ónc l ar oyanar anj ado. Ac ompañarl asgac hasc one l pul po.


RESTAURANTE ÁBSI DE Hot e l Pal ac i odeÚbe da J uanPas quau4 Te l . : 3 49 5 38 1 09 7 3 www. pal ac i ode ube da. c om r e s e r v a s @pa l a c i o de u be da . c o m

Ju d í a s p i n t a s c o np e r d i ze ne s c a b e c h e I ngr edi ent es : -2pe r di c e s -2c abe z asdeaj os -Sal ypi mi e nt a -3 2 0grdeal ubi as -2c e bol l as -L aur e l -Ac e i t edeol i v a pi nt as -1z anahor i a -Har i na -1 / 2l dev i nobl anc o -8gr anosdepi mi e nt a

PagosdeTor al Gour met

ÑOr gani cEc ol ógi c o

Del 25deEner o al 2deFebr er o

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da

El abor ac i ón: Enpr i me rl ugar , pone mosar e moj ol asal ubi ase naguadur ant e8hor asant e s depr e par arl ar e c e t a.Pos t e r i or me nt e ,pe l amosunac e bol l a,pone mosunaol l a c onaguaal f ue goyc oc e mosl asal ubi asc one l l aur e l , l ac e bol l ae nt e r a, l osgr anos depi mi e nt ayunac abe z adeaj ose nt e r ays i npe l ar .Cuandohay anabl andado, r e t i r amose ll aur e l ,l ac e bol l ayl osaj osyr e s e r v amosl asal ubi asye lc al do.Por ot r ol ado, c or t amosl aspe r di c e se nc uar t osys al pi me nt amos . De s pué s , pone mos unas ar t é nc onac e i t eabundant ealf ue goye s pe r amosaquee s t ébi e nc al i e nt e . Mi e nt r aspas amosl ape r di zporhar i nayv amosf r i e ndoe ne l ac e i t e . Cuandoe s t é n dor adasl asr e t i r amosyac ont i nuac i ónl ase s t of ar e mos .Par ae l l ope l amos pr i me r ol aot r ac e bol l ayl ac or t amose nbr unoi s egr ue s a. L asi nt r oduc i mose nuna ol l ae nl aqueañadi most ambi é ne l v i noyl aot r ac abe z adeaj oss i npe l ar . Cuando l ape r di zs ehay ae s t of ado, i nc or por amosal aol l al asal ubi asys uc al do, ydamos unúl t i mohe r v ors uav e .


RESTAURANTE LAI MPRENTA Pl az aDr . Que s ada1Baj o Te l . : 3 49 5 37 5 55 0 0/ 6 5 03 7 50 0 0

www. r e s t a ur a nt e l a i mpr e nt a . e s r e s t aur ant e l ai mpr e nt a@ gmai l . c om

La g r i m i t a s i b é r i c a s c o n f i t a d a s a l a r o m a d e l a s i e r r a c o nr a c i m o d e c h e r r yc a r a m e l i z a d o ya t a d i l l o c r u j i e n t e d e b e r e n j e n a yp a t a t a I ngr edi ent es : -Ac e i t edeol i v a -Aj o -Sal

-Az úc ar -Pi mi e nt a -Tomi l l o

-Rome r o -Cos t i l l ardec e r doi bé r i c o -Tomat e sc he r r ye nr ama

-Pat at as -Be r e nj e na -Pue r r o

Or oBai l én

El abor ac i ón:

Del 1al 9deFebr er o

Sec ogee l c os t i l l ardec e r doi bé r i c oys el equi t ae l l omoal t oye l l omobaj o. A c ont i nuac i óns ede s pi e z al ac ar nequehaye nt r ec os t i l l ayc os t i l l as ac andol as l ágr i masi bé r i c as . Se gui dame nt es es al pi mi e nt anl asl ágr i masys eañade ne nuna ol l aj unt oc one l t omi l l o, e l r ome r oyl ost omat e sc he r r y . Sec ubr et ododeac e i t e deol i v av i r ge nys ec onf i t aabaj at e mpe r at ur adur ant eme di ahor a.Enunc az o apar t es eañade nunosr ac i mosdec he r r y ,3di e nt e sdeaj o,unac uc har adade az úc ar , unpoqui t odes al yunpoqui t odeac e i t edeol i v a. Sede j ac ar ame l i z arl e nt ame nt e . Sel ami nal abe r e nj e na, s emar c aal apl anc hays er e l l e nadepat at asal o pobr e ,ques ehanhe c hopr e v i ame nt eaf ue gol e nt o,yc one lpue r r os ehac ee l at adi l l o. Ac ont i nuac i óns ef r í ee nl as ar t é npar aqueque dec r uj i e nt e .

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da


RESTAURANTE ELSECO Cor az óndeJ e s ús8 Te l . : 3 49 5 37 9 14 5 2

www. r e s t aur ant e e l s e c o. c om i nf o@r e s t a ur a nt e e l s e c o. c om

Co d o r n i c e s e s t o f a d a s I ngr edi ent es : Nobl ez adel Sur Cent enar i um Pr emi um

-1c odor ni zporpe r s ona-2z anahor i as -2c i r ue l as -2aj os -1c opadev i nomadur ado -2hoj asdel aur e l -1c e bol l a -1r ami l l e t edet omi l l o -F umédec ar ne -1t omat emadur o -1r ami l l e t eder ome r o

El abor ac i ón:

Del 8al 16deFebr er o

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da

Come nz amosl i mpi andol asc odor ni c e s .Sal pi me nt amosypone mos unt oquedehar i na. L ass e l l amose nunac ac e r ol ac onunpoc odeAOVE port odosl ados . Unav e zs e l l adasr e t i r amosyr e s e r v amos . Ene s ami s ma c az ue l ahac e mose ls of r i t o.Come nz amospoc handoe laj o,l ac e bol l ay l asz anahor i as .I nc or por amose lt omat epe l adoys i npe pi t as .De j amos ques er e hoguet odo.I nc or por amose lv i nomadur ado.Agr e gamosl as hi e r bas , l asc odor ni c e sye l f umédec ar ne . Coc e mosaf ue gol e nt o. Ypor úl t i moañadi mosl asc i r ue l as .


ASADOR ELTRUJAL

Cal l ede l Mor al 8 Te l . : 3 49 5 37 5 02 2 0

as ador t r uj al @gmai l . c om

Cas t i l l odeCanena Res er vaFami l i arPi c ual

Cr e m a d e e s p á r r a g o s c o ns e t a s s i l v e s t r e s I ngr edi ent es : -Unmanoj odee s pár r agos -3ó4c e bol l e t as -1 0 0grdes ur t i dodes e t as

Señor í odel asAl menas adec os ec ha Hoj i bl a nc a1erdí

Del 15al 23deFebr er o

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da

-1 0 0grdebac ón -2 5 0grdepat at as -1 / 2l dec al dodeav e

El abor ac i ón: Se par arl aspar t e sdur asdel ose s pár r agos ,bl anque aryde j ar e nf r i ar . Af ue gol e nt ohe r v i re ne l c al dodeav el asc e bol l e t as , l as pat at asye lbac ónhas t aquel apat at ae s t éc oc i da.He c hoe s t o, t r i t ur ar . Cuandoe nf r í eañadi r e mosl ose s pár r agosyv ol v e r e mosa t r i t ur aryc ol ar .Sal t e arl ass e t ase nunas ar t é n.L os e r v i r e mos t i bi oañadi é ndol epore nc i mal ass e t ass al t e adas .


ASADOR DESANTI AGO

Av da. Cr i s t oRe y4Baj o Te l . : 3 49 5 37 5 04 6 3

www. as ador de s ant i ago. c om i nf o@a s a dor de s a nt i a g o. c om

Co r d e r o s e g u r e ñ o d e s h u e s a d o , v e l o d e s uj u g o , y o g u r d e c a b r a yt a r t a r d e o r e j o n e s I ngr edi ent es : -6 0 0gr . depi e r nade -1 0 0ml dev i nobl anc o -1y ogurdel e c hedec abr a c or de r os e gur e ño -3 0grdemi e l der ome r o -2 0 0g ror e j one sdeme l oc ot ón -5 0ml deac e i t edeol i v a-3 0grdeav e l l anac or dobe s a-4hoj asdege l at i nane ut r a -Sal , pi mi e nt ayr ome r o -3 0grdeal me ndr at os t ada -1l at i t ademaí zdul c e

Gl or i aeSel ec c i ón Ec ol ógi c o

El abor ac i ón:

Del 22deFebr er o al 1deMar z o

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da

Coc i narl api e r nadec or de r oabaj at e mpe r at ur adur ant e1 2hor asa7 5 ºe ne l hor no c one lac e i t edeol i v a,v i no,pi mi e nt ays al .Unav e zc oc i nadade s hue s aryde s mi gara gr os s omodo, yr e s e r v ar . Cone l j ugoquehas ol t adol apr opi api e r naañadi rl ami e l yun c hor r i t ol e v edeagua, l l e v arae bul l i c i ónyañadi rl age l at i napr e v i ame nt ehi dr at adae n aguaf r í a. Ex t e nde re nunabande j ae l j ugoc onungr os orde2mm. De j arquel age l at i na ge l i f i quepore s pac i ode3 0mi nut os . Tr i t ur arl osor e j one sc onay udadel at úr mi x , ypor ot r ol adot ambi é ne l maí zdul c e . Tr i t ur art ambi é nl osf r ut oss e c os . Pr e s e nt armont ando unt r oz odepi e r nade s hue s ada, añadi re l t ar t ardeor e j one s , pone re nc i mae l v e l odes u pr opi oj ugo,ye nc i madeé s t el at i e r r adef r ut oss e c os .Añadi runospunt osdey ogur al r e de dorde l pl at oyt ambi é nde l pur édemaí z . Te r mi narr e gandoc onac e i t edeol i v a.


RESTAURANTE ELZAGUÁN Emi l i oSánc he zPl az a2 Baj o Te l . : 3 49 5 37 9 02 4 4

www. r e s t a ur a nt e e l z a g ua n. e s z aguanube da@hot mai l . c om

En s a l a d a d e j u d í a s b l a n c a s c o np e r d i ze ne s c a b e c h e

I ngr edi ent es :

Cor t i j oSpí r i t u_Sant o

-6pe r di c e s -2c abe z asdeaj os -2c uc ha r a da sdev i na g r edej e r e z -1l dev i nobl anc o -3hoj asdel aur e l -3c uc ha r a da sdema hone s a -1l dev i na g r ebl a nc o-1r amadet omi l l o -1pi mi e nt ode l pi qui l l o -2c e bol l as -3t omat e smadur os -Ac e i t edeol i v av i r ge ne x t r a -1z anahor i a -3pe pi ni l l ose nv i nagr e-5 0 0grdej udí asbl anc as

El abor ac i ón:

Del 29deFebr er o al 8deMar z o

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da

Ses of r í e nl aspe r di c e ss al pi me nt adase nunaol l ahas t aquee s t é ndor adas . Se añade nunac e bol l a,l az anahor i a,unac abe z adeaj os ,doshoj asdel aur e lye l t omi l l o, yr e hogamost ododur ant e5mi nut os . Añadi mosunl i t r odeagua, v i nagr e bl anc oyv i no,de j ándol ashe r v i rdur ant e2hor asyme di aaf ue gome di o.De j ar e nf r i ar . Par al as al s adet omat e , me t e mose nunv as ounac e bol l abl anque adae n agua, l ost omat e s , l ospe pi ni l l os , e l v i nagr edej e r e z , l amahone s a, e l pi mi e nt oy7 0 grdeac e i t e , yl ot r i t ur amost odo. L asj udí ass ec ue c e ne nunaol l ade2l i t r osc on l aot r ac abe z adeaj osyunahoj adel aur e l . De s pué sl aspondr e mose nunbol bi e n e s c ur r i dasyf r í as .Añadi mos6c uc har adasdel as al s adet omat eyme z c l amos t odobi e n, añadi e ndos al al gus t o. F i nal me nt el aspondr e mose nl abas ede l pl at o, c ol oc amosl ape r di zde s mi gaj adae nc i ma,ac ompañadadebr ot e sdel e c huga,y t e r mi na r e mosa ña di e ndol ama hone s aquehe moshe c hoc one l e s c a be c hedepe r di z .


RESTAURANTE ANTI QUE Re al 2 5 Te l . : 3 49 5 37 5 76 1 8

www. r e s t aur ant e ant i que . e s r e s t a u r a n t e a n t i qu e @g ma i l . c o m

Pa l e t i l l a d e c o n e j o c o ng u i s o d e t r i g o s a r r a c e n o yb o l e t u s

I ngr edi ent es :

Canal l aVar i edadRoyal

-Pal e t i l l asdec one j o -Pi mi e nt a -Tomi l l o -Rome r o

-Ac e i t edeol i v a -Sal -Cone j o -Aj os

-Ce bol l a -Pue r r o -Zanahor i a -Api o

-Vi not i nt o -Cl av o -Bol e t us -Tr i gos ar r ac e no

El abor ac i ón:

Del 7al 15deMar z o

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da

Par ae l abor arl aspal e t i l l asdec one j ol ase nv as amosalv ac í oc onpi mi e nt a, t omi l l o, r ome r o, ac e i t edeol i v ays al , yl asc oc i namosabaj at e mpe r at ur ade7 0 º dur ant e1 2hor as . Porot r ol ado, e l abor amose l f ondopar ae l gui s odet r i go: f onde amose lc one j oyl odor amosbi e n,yañadi mosl asv e r dur asporor de nde dur e z a: aj o, c e bol l a, pue r r o, api oyz anahor i a. Coc i namosyde s gl as amosc onv i no t i nt o.Re duc i mosyañadi mospi mi e nt a,t omi l l o,r ome r o,c l av o,s alyagua. Ac abamosdec oc i nar l o. F i nal me nt ee l abor amose l gui s opr opi ame nt edi c ho: f onde amose nunc az oe lbol e t us ,añadi mose lf ondoye lt r i go,yc oc i namoshas t a al c anz are lpunt ode lt r i go. Empl at amose lgui s odet r i gos ar r ac e noys obr eé s t e c ol oc amosunapal e t i l l adec one j obi e nmar c adapr e v i ame nt e , yañadi mosunas l as qui t asdes al yunc hor r e onc i t odeac e i t ePr e mi umpar aar omat i z ar .


RESTAURANTE ROSALEDA DEDONPEDRO Hot e l Ros al e da deDonPe dr o Obi s poTor al 2 Te l . : 3 49 5 37 9 61 1 1

www. hot e l r os a l e da ube da . e s i nf o@hot e l r os a l e da ube da . c om

Pa l e t i l l a d e c o r d e r o c o no p o r t o , p i ñ o n e s yp a s a s

I ngr edi ent es :

Mel gar ej oPi c ual Pr emi um

-1pal e t i l l adec or de r o -1v as odeopor t o -1 0 0grdepi ñone s-2aj os ( 0 , 9k gapr ox . ) -1c e bol l agr ande -Tomi l l oyr ome r o -Ac e i t edeol i v a -Zumodeme di ol i món -5 0grdepas as -Pi mi e nt ae ngr ano-Sal

El abor ac i ón:

Del 14al 22deMar z o

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da

L i mpi arl apal e t i l l amuybi e nyde j ar l ae s c ur r i r . Se gui dame nt epone r l ae nuna bande j adehor noc one lz umodel i món,e lopor t o,l api mi e nt a,e lt omi l l o,e l r ome r oye l aj oc or t ado, t apar l ayde j ar l ae nl ane v e r adur ant e1 2hor aspar aque mac e r e . De s pué sme t e re ne l hor noat e mpe r at ur ade1 7 0 º4 5mi nut os , j unt oc on l ac e bol l ac or t ada,l ospi ñone syl aspas as .Sac amosyt r as l adamose lj ugoaun c az oye s pe s amosc onmai c e nae nv i not i nt o. L apal e t i l l as es i r v ee nr odaj as , c ada unac ons uspi ñone st os t adosypas as ,c ons us al s apore nc i ma.Yl aac ompañamosc onpat at asal hor noyv e r dur asal v apor .


RESTAURANTE DELPARADOR DETURI SMO

Pl az aVáz que zdeMol i na1 Te l . : 3 49 5 37 5 03 4 5 www. par ador . e s ube da@par ador . e s

Cor t i j oL aTor r ePr emi um

Ra b o d e v a c u n o e s t o f a d o c o nv e r d u r a s yv i n o d e l a Lo m a I ngr edi ent es( par a1 0pax ) :

Ol eoRi nc ónEc ol ógi c o Cos ec haTempr ana

Del 21al 29deMar z o

30€

Pr ec i odel menú:

I VAi nc l ui do.Bebi danoi nc l ui da

-6k gder abodev ac uno -2k gdec e bol l a -4dl deac e i t edeol i v a -5 0 0grdepue r r o

-7 0 0grdez anahor i a -Rome r o -7 0 0grdet omat e -Sal -1k gdepat at as -Pi mi e nt ae ngr ano -1l dev i not i nt o

El abor ac i ón: Pr e par aruns of r i t oc onl asv e r dur asymar c are lr abo,añadi re l v i noyaguahas t ac ubr i ryde j arhe r v i rhas t aques epongabl andal a c ar ne .Sac arl ac ar neyt r i t ur arl as al s a.Re c t i f i c ardes alyr e duc i rl a s al s ahas t as upunt oj us t o. Pr e s e nt are npl at os ope r ohondo: pone r e lr aboye ne lc e nt r ounaspat at asagaj ospr e v i ame nt eas adasy mar c adase nac e i t ef ue r t e .


ACEI TESOFI CI ALES DELASJORNADASGASTRONÓMI CAS ENELRENACI MI ENTO2020

5.ACEI TESOROBAI LÉNGALGÓN99,S. L. U. Mar c ade l Ac e i t e : Or oBai l én Ct r a. Pl ome r os , F i nc aCas ade l Agua, 2 3 7 3 0Vi l l anue v adel aRe i na( J aé n) Te l . : 3 49 5 35 4 80 3 8-www. or obai l e n. c om c ome r c i al @or obai l e n. c om

1.CASTI LLODECANENAOLI VEJUI CE,S. L.

6.PAGOSDETORAL,S. C. P.

2.ALMAZARACORTI JOESPÍ RI TUSANTO

7.ACEI TESCAMPOLI VA,S. L.

3.ÑORGANI COLI VEJUI CE,S. L.

8.ACEI TESCASTELLARS. L.

4.ACEI TESCORTI JOLATORRE

9.ACEI TESHAZALACENTENOSA

Mar c ade l Ac e i t e : Cas t i l l odeCanenaRes er va Fami l i arPi c ual Re me di os4 , 2 3 4 2 0Cane na( J aé n) Te l . : 3 46 2 80 6 96 1 2-www. c as t i l l ode c ane na. c om i nf o@c as t i l l ode c ane na. c om

Mar c ade l Ac e i t e : Cor t i j oSpí r i t u_ Sant o Apdo. Cor r e os2 1 7 , 2 3 4 0 0Úbe da( J aé n) Te l . : 3 49 5 37 7 62 5 6/6 1 94 6 31 7 0 www. c or t i j oe s pi r i t us ant o. c om i nf o@c or t i j oe s pi r i t us ant o. c om

Mar c ade l Ac e i t e : ÑOr gani cAMARI LLA Pi c ual Ec ol ógi c o Col oni aSanRaf ae l 2 4 , 2 3 4 0 0Úbe da( J aé n) Te l . : 3 46 8 20 5 10 0 5www. nor g a ni c ol i v e . c om i nf o@nor gani c ol i v e . c om

Mar c ade l Ac e i t e : Cor t i j oLaTor r ePr emi um Pz a. del aCons t i t uc i ón41 ªPl t a. , 2 3 0 0 1J aé n Te l . : 3 49 5 31 9 07 0 0 www. ac e i t e s s anant oni o. c om v e nt as @c or t i j ol at or r e . e s

Mar c ade l Ac e i t e : PagosdeTor al Sel ec c i ón Gour met SanCr i s t óbal 2 6 , 3 º E, 2 3 4 0 0Úbe da( J aé n) Te l . : 3 46 5 28 7 44 4 0/6 1 58 9 73 5 2 www. pagos de t or al . c om-i nf o@pagos de t or al . c om

Mar c ade l Ac e i t e : Mel gar ej oPi c ual Pr emi um Cami noRe al s / n( Ci r c unv al ac i ón) , 2 3 1 1 0Pe gal aj ar( J aé n)-Te l . : 3 49 5 33 6 10 8 1 www. ac e i t e s me l gar e j o. c om i nf o@ac e i t e s me l gar e j o. c om

Mar c ade l Ac e i t e : Nobl ez adel Sur Cent enar i um Pr emi um Av da. deAndal uc í a1 3 , 2 3 2 6 0Cas t e l l ar( J aé n) Te l . : 3 49 5 34 6 07 1 8-www. nobl e z ade l s ur . c om i nf o@nobl e z ade l s ur . c om

Mar c ade l Ac e i t e : Cos ec haTempr anaPr emi um J ódar2 4 , 2 3 4 0 0Úbe da( J aé n) Te l . : 3 46 8 54 9 13 5 6/6 8 54 9 14 2 2 www. haz al ac e nt e nos a. e s i nf o@haz al ac e nt e nos a. c om


10.ACEI TESGLORI AE

Mar c ade l Ac e i t e : Gl or i aeSel ec c i ónEc ol ógi c o Pl az aPal maBur gos4 , 2 3 4 0 0Úbe da( J aé n) Te l . : 3 46 5 20 1 22 4 7/6 1 79 6 99 0 8/6 5 43 2 26 1 3 www. gl or i ae . e s i nf o@gl or i ae . e s/be at r i z @gl or i ae . e s

11.CANALLA

Mar c ade l Ac e i t e : Royal Cor r e de r adeSanF e r nando1 8 , 2 3 4 0 0Úbe da( J aé n) Te l . : 3 46 4 90 0 97 6 8 i nf o@de l ope y al mans a. c om

PASTELERÍ AS YCAFETERÍ AS

12.ACEI TESSEÑORÍ ODELASALMENAS

Mar c ade l Ac e i t e : Hoj i bl anc a1erdí adec os ec ha, Ac ei t ePr emi um Anc ha1 12 ºI z q. , 2 3 4 0 0Úbe da( J aé n) Te l . : 3 46 5 37 7 48 8 4 s e v i l l at e j ada@gmai l . c om

13.ACEI TESOLEORI NCÓNECOLÓGI CO Mar c ade l Ac e i t e : Cos ec haTempr ana Tol e r anc i a1 6 , 2 3 4 0 0Úbe da( J aé n) Te l . : 3 46 2 81 9 09 7 0 www. ol e or i nc on. c om i nf o@ol e or i nc on. c om

LasMer i endas enel Renac i mi ent o Del 18deEner oal 29deMar z o Sur ge nc omoc ompl e me nt odee s t asj or nadaspar af ome nt arl a r e pos t e r í at r adi c i onalr e nac e nt i s t a.Pore l l o,e s t asc i nc of i r mas hanr e s c at adounar e c e t ade ls i gl oXVI ,quepodr ánde gus t are n s use s t abl e c i mi e nt osdur ant et odasl asJ or nadasGas t r onómi c as .


SWEETCANTI NA CAFETERÍ A

Ál v ar odeTor r e s1 Te l . : 3 46 2 05 1 91 2 9 c hi k y 3 0 2 0 0 9 2 0 0 9 5 @gmai l . c om

3, 50€

Mer i enda+Caf é:

LOSPORTALI LLOS CAFETERÍ A

Pl az adeAndal uc í a9 Te l . : 3 46 4 85 7 67 7 5/6 6 02 7 03 7 7 l os por t al i l l os 2 0 1 5 @gmai l . c om

3, 50€

Mer i enda+Caf é:


VANDELVI RA

CAFETERÍ APASTELERÍ A

Re al 2 6 Te l . : 3 49 5 37 5 80 5 2/6 7 88 5 22 6 4 nay s a6 2 @gmai l . c om

3, 50€

Mer i enda+Caf é:

HOTELPALACI ODEÚBEDA CAFETERÍ A

Re al s / n Te l . : 3 49 5 34 5 31 9 5 i nf o@pal ac i ode ube da. c om

3, 50€

Mer i enda+Caf é:


REAL

CAFETERÍ A

Re al s / n Te l . : 3 49 5 30 4 36 6 4/6 7 02 4 21 6 5 c af e r e al ube da@gmai l . c om

3, 50€

Mer i enda+Caf é:


7

6

1 C 2

i

Of i ci nadeT ur i s mo

C

Cent r odeI nt er pr et aci ón“ Ol i varyAcei t e”

RESTAURANTES i naL aEs t aci ón 1 Cant

5

5 i 3 3

8

24

9

2 Res t aur ant eÁbs i de 3 Res t aur ant eL aI mpr ent a t aur ant eElSeco 4 Res

1

adorElT r uj al 5 As adordeSant i ago 6 As

4

t aur ant eElZaguán 7 Res

8 Res t aur ant eAnt i que 9 Res t aur ant eRos al edadeDonPedr o 10

Res t aur ant edelPar adordeT ur i s mo

CAFETERÍ AS i na 1 SweetCant t al i l l os 2 LosPor

3 Vandel vi r a et er í adelHot elPal aci odeÚbeda 4 Caf

5 Real

10


ORGANI ZAN:

Ay unt a mi ent odeÚbeda Conc ej a l í adeT ur i s mo

COLABORAN:

Profile for turismodeubeda.com

XIX Jornadas Gastronómicas 'En el Renacimiento' de Úbeda 2020  

Folleto con la programación de las XIX Jornadas Gastronómicas 'En el Renacimiento' de Úbeda 2020. Incluye información, horarios, precios, re...

XIX Jornadas Gastronómicas 'En el Renacimiento' de Úbeda 2020  

Folleto con la programación de las XIX Jornadas Gastronómicas 'En el Renacimiento' de Úbeda 2020. Incluye información, horarios, precios, re...

Advertisement