Page 1

Daily Racing Form Atigun Own: Shortleaf Stable Inc

The Belmont. Belmont Park. 1 1/2 Miles. Dirt. Thoroughbred B. c. 3 (Mar) KEESEP10 $42,000 Sire: Istan (Gone West) $3,500 Dam:Rimini Road (Dynaformer) Br: Brereton C. Jones (Ky) Tr: McPeek Kenneth G(17 2 7 1 .12) 2012:(218 37 .17)

Life

9 3 1

0

2012 2011 Bel

4 2 0 5 1 1 0 0 0

0 0 0

$135,253 89 D.Fst $90,528 89 Wet(340*) Synth $44,725 78 Turf(289*) $0 - Dst(287)

5 1 2 1 0

2 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

$88,353 $34,800 $11,100 $1,000 $0

89 89 77 54 -

89 2 6«ô 6©ô 4¦ô 1¦ 1¦õ Leparoux J R L118 *1.10 97= 03 Atigun118¦õ Politicallycorrect118¨ö Slamit120Ç Sweeping move, cleared 6 5Ü12= 1CD myø 1 :24¦ :48¦ 1:12©1:43 OC 100k/N2X -N 89 8 10¦§10¦¥ 10¤ 6¬ô 5¦¦õ Thompson T J L118 50.30 90= 06 Bodemeister118®ô SecretCircle122É Sberct122Ç Switched out,improved 11 14ß12=11OP fst 1° :46§1:11¦ 1:36¨1:48¨ ArkDerby-G1 76 8 6©ô 5¨ô 5§õ 9®õ 11®õ Thompson T J 17à12=10OP fst 1 :23§ :47 1:11§1:44§ Rebel-G2 117 17.10 79= 15 Secret Circle122ö Optimizer115¦ô Scatman117¦ô Bit closer 4w 1/4,hung 12 77 6 7©ô 7©ô 6¨ô 2§ô 1É Thompson T J 15â12= 7OP fst 1 :24§ :49§ 1:14¨1:46§ OC 50k/N1X -N 117 *1.70 78= 22 Atigun117É Ring It Up118©ô Whistle Included118§õ Broke out, 4w, all out 10 75 8 11¦¦11¦ª 10«ô 4ªô 5ªö Cruz M R 26ä11=11CD fst 1 :23© :47§ 1:12¨1:44§ KyJC-G2 122 23.80 85= 12 Gemologist122¦ö Ever So Lucky122É Timely Tally122ô 4 wide 1/4 pl 11 78 5 8©õ 9©ô 2Ç 1ô 1ö Desormeaux K J 6ä11= 7CD fst 1 :23¦ :47 1:12¦1:37 Md Sp Wt 46k 118 3.00 85= 15 Atigun118ö Donoharm118ª Tetradrachm118¨ô Bumped start 11 77 6 9 8«ô 6ª 3¨ô 2ô Cruz M R 20å11= 5Kee fst Í7f ú :22¦ :44§ 1:08¦1:24¦ Md Sp Wt 49k 118 51.00 106= 01 Hammers Terror118ô Atigun118« Bill of Rights118§ Off rail, closed well 12 49 3 6¨õ 4¦ô 4¨õ 4© 4«ô McKee J 17æ11=15TP fst 1 ú :24¨ :49§ 1:14¨1:41© Md Sp Wt 22k 122 4.70 69= 28 Shun122©õ AlexnderThgrt122ô FloridHolidy122¦ö Middle move, gave way 9 54 5 4© 4¨ 3§ 6©ö 9® Cruz M R 13Ý11= 7Sar fm 1 ê :25¦ :50 1:15¦1:44¨ Md Sp Wt 55k 119 48.75 63= 27 TizSrdonicJoe119ô Dullhn119¦õ PtriceMerion116§ Brshd early,chckd 1/16 10 WORKS: Þ3 Bel 4f fst :48§ B 25/66 òÜ26 Bel 4f gd :46¨ B 1/44 Ü19 Bel 4f fst :50¦ B 38/47 ß28 CD 5f fst 1:01© B 19/53 òß7 OP 5f fst :59¨ B 1/44 ß1 OP 5f fst 1:01§ B 6/30 TRAINER: 31-60Days(185 .23 $2.06) WonLastStart(106 .14 $1.16) Dirt(362 .16 $1.38) Routes(506 .16 $1.43) Stakes(118 .11 $0.87)

Dullahan Own: Donegal Racing

Ch. c. 3 (Feb) KEESEP10 $250,000 Sire: Even the Score (Unbridled's Song) Dam:Mining My Own (Smart Strike) Br: Phil Needham, Judy Needham & Bena Halecky (Ky) Tr: Romans Dale L(13 3 0 0 .23) 2012:(337 59 .18)

Life

9 2 2

2012 2011 Bel

3 1 1 6 1 1 0 0 0

3 $1,072,091 98 D.Fst $680,000 98 Wet(371) Synth $392,091 85 Turf(312) $0 - Dst(261)

1 2 0

4 0 2 3 0

0 0 2 0 0

0 0 0 2 0

2 0 0 1 0

$327,091 $0 $690,000 $55,000 $0

98 98 89 -

98 5 11¬ô11¦§ 7«õ 5¬ 3¦ö Desormeaux K J L126 12.10 99= 04 IllHaveAnother126¦ô Bodemeister126É Dullhn126ö Broke in, bmpd, 7w 1/4 20 5Ü12=11CD fst 1² :45¦1:09© 1:35 2:01© KyDerby-G1 98 6 11«ö10«õ 9ªö 3© 1¦õ Desormeaux K J L123 3.20 96= 14 Dullahan123¦õ Hansen123§ô Gung Ho123¦ 14ß12=11Kee fst 1° ú :46¨1:11¦ 1:35§1:47© BlueGras-G1 Unprepared st, in time 13 89 3 5© 5©ô 5¨ô 2§ 2¦ Desormeaux K J L120 2.20 93= 17 Howe Great120¦ Dullahan120§ö Csaba116¦õ 11à12= 7GP fm 1° ê :47§1:11§ 1:34©1:46§ PalmBch-G3 4 wide, gaining slowly 6 83 2 13¦¨13¦¦ 11¤ö 9®ô 4« Desormeaux K J L122 17.70 85= 09 Hansen122Ç Union Rags122¦ Creative Cause122ª 5ä11= 9CD fst 1 :23¦ :47¦ 1:12¦1:44§ BCJuvnle-G1 Bumped st, late gain 13 85 3 11¦¦ 9¦¥ 5§ô 4¨ô 1ö Desormeaux K J L121 17.80 93= 07 Dullahan121ö Majestic City121¦ Optimizer121§õ 8å11= 8Kee fst 1 ú :22¨ :46 1:11 1:43 BrdrsFut-G1 Steadied 1st turn 13 76 4 4¦ö 3¦ô 4§ô 4¨ö 3¦ö Leparoux J R L116 3.95 74= 24 State of Play118ô Optimizer118¦õ Dullahan116§ô 1æ11= 9Sar fm 1 ê :24¦ :49¨ 1:14¨1:43© WAntcptn-G2 Tkn up 7/8,inside trns 9 73 10 2¦ 2¦ 2¦ 2§ô 2ô Desormeaux K J L119 *2.50 71= 27 TizSardonicJoe119ô Dullhn119¦õ PtriceMerion116§ Willingly,gaining late 10 13Ý11= 7Sar fm 1 ê :25¦ :50 1:15¦1:44¨ Md Sp Wt 55k 55 2 4 5¨ 5¨ô 5¬ô 5¬õ Leparoux J R L118 5.50 81= 12 Big Blue Nation118ö Lockout118Ç Sabercat118« 3Û11= 6CD fst 6f :21© :46 :57©1:10§ Md Sp Wt 60k Tired 11 55 6 4 6© 4© 3¬ 3¤ô Leparoux J R L118 4.20 82= 14 Exfactor118©ô Daddy Nose Best118© Dullahan118® 9Þ11= 5CD fst 5ôf :23¦ :46© :58§1:04§ Md Sp Wt 52k 4 path turn 7 WORKS: òÞ3 Bel 4f fst :45© B 1/66 Ü26 CD 1 fst 1:43 B 1/1 Ü19 CD 5f fst 1:00¦ B 2/26 ß28 CD 5f fst 1:01¦ B 9/53 òß8 Keeú5f fst :57§ H 1/33 ß1 GP 5f fst 1:02 B 10/11 TRAINER: 31-60Days(314 .17 $2.35) Dirt(462 .16 $1.50) Routes(582 .16 $1.98) Stakes(153 .16 $2.85)

Five Sixteen Own: MeB Racing Stables LLC

B. g. 3 (Feb) KEESEP10 $225,000 Sire: Invasor*Arg (Candy Stripes) $20,000 Dam:Third Street (Salt Lake) Br: Machmer Hall (Ky) Tr: Schettino Dominick A(18 2 1 1 .11) 2012:(76 10 .13)

Life

6 1 1

1

2012 2011 Bel

4 1 1 2 M 0 0 0 0

1 0 0

$63,054 78 D.Fst $61,850 78 Wet(323*) Synth $1,204 59 Turf(307*) $0 - Dst(323*)

5 0 0 1 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

$62,850 $0 $0 $204 $0

78 39 -

78 1 4¨ô 4¨ô 6«õ 6¬ 4¦¦ö Castro E L118 b 13.00 85= 17 EyeOnJcob122¬õ InfltionTrgt116© CinnmonBch122ô Acted up gate,5p 1/8 6 18ß12= 3Aqu fst 1° :48¦1:12 1:36¨1:49§ 3ÎAlw 67000N1X 78 4 4©ô 4¨ô 4§ô 1Ç 1Ç Castro E L120 5.60 74= 29 FiveSixtn120Ç SunsOutGunsOut120§õ StlRod120¦õ Slip out 5/16,long drv 7 14à12= 2Aqu fst 1° Ö :48 1:14¦ 1:41¨1:55 Md Sp Wt 65k 67 6 7ª 7ªô 5© 4©ô 3§ô Curatolo R L120 5.40 74= 21 Street Life120§ô Quorum120Ç Five Sixteen120§ö 11á12= 5Aqu fst 1¬¥ Ö :23¨ :48© 1:15§1:45¦ Md Sp Wt 65k 3w both turns, willing 8 62 3 2ô 1Ç 2ô 2¦ô 2É Alvarado J L120 12.20 70= 29 Rconteur120É FiveSixteen120©õ KnockRock115ªô Long drive, came back 5 6â12= 3Aqu fst 1° Ö :51©1:17© 1:42©1:55© Md Sp Wt 63k 39 1 1¦ 1ô 1Ç 10¤ö 10¦©õ Sanchez J L119 16.20 65= 19 OurEntourge119ö GoldMegillh119É WhichMrket119ö Vied inside, stopped 10 17æ11=10Bel fm 1 ê :24¦ :49¦ 1:14§1:43© Md Sp Wt 51k 59 10 6 10® 9®ô 8® 6«ô Castro E L119 53.75 80= 13 B Shanny119ö El Padrino119¦õ Grandpa Len119ó 20Ý11= 6Sar fst 7f :23 :46¦ 1:10¨1:24 Md Sp Wt 57k Improved belatedly 12 WORKS: Þ1 Bel 5f fst 1:00© B 3/12 Ü24 Bel 5f gd 1:00© B 3/9 Ü12 Bel 5f fst :59 H 3/27 ß30 Bel 5f fst 1:01© B 6/9 ß11 Bel tr.t 4f fst :48 B 2/37 à28 Bel tr.t 4f fst :49 B 10/53 TRAINER: 31-60Days(99 .19 $2.61) Dirt(166 .16 $1.67) Routes(203 .13 $1.65) Stakes(12 .08 $0.27)

Guyana Star Dweej Own: Shivmangal Racing Stable LLC

Ch. c. 3 (Apr) KEESEP10 $5,500 Sire: Eddington (Unbridled) $5,000 Dam:Special Feeling (Pine Bluff) Br: Lavin Bloodstock & Leroy S. Close (Ky) Tr: Shivmangal Doodnauth(11 1 1 1 .09) 2012:(54 4 .07)

70 1 4§ 4¨ 3¦ô 27ß12= 3Bel fst 1 :24§ :48¨ 1:12©1:37¦ OC 75k/N1X -N 84 4 6¤ö 5ªô 1¦ 7ß12= 3Aqu fst 1 :22© :45© 1:11§1:37§ 3ÎMd Sp Wt 75k 83 9 6© 4§ô 2§ô 17à12= 5Aqu fst 1 Ö :25 :49§ 1:14§1:39§ Md Sp Wt 65k 81 7 7¦¦ 4«ô 2¨ 3à12= 6Aqu myø 1¬¥ Ö :23¦ :46© 1:12§1:43© Md Sp Wt 75k 63 3 5¨ô 5ª 5ªô 8á12= 4Aqu fst 1¬¥ Ö :24§ :50 1:15©1:45§ Md 35000(35-25) 63 6 3§ô 4¨ô 4¬ô 15â12= 4Aqu fst 1¬¥ Ö :23§ :47¨ 1:12§1:43§ Md Sp Wt 65k 47 9 8¦© 8¦¨ 8¦¦ 31ã11= 3Aqu fst 1 Ö :23¦ :46© 1:12©1:38¨ Md Sp Wt 65k 47 3 8«õ 1ô 1¦ô 7ã11= 5Aqu slyø 1¬¥ Ö :24§ :50¨ 1:16¦1:46© Md 25000 14 5 9¦¦ 9®ô 9®ô 26ä11= 2Aqu yl 1 ê :24¦ :49 1:14¨1:46¨ Md Sp Wt 51k WORKS: Þ4 Bel 4f fst :49 B 12/48 Ü30 Bel 4f fst :50 B 6/18 ß21 Bel 4f fst :50© B 39/62 TRAINER: 31-60Days(36 .00 $0.00) Dirt(213 .08 $1.63) Routes(147 .10 $1.72) Stakes(17 .06 $0.40)

I'll Have Another Own: Reddam Racing LLC

2¦ 1¦ô 2¨ô 2Ç 3¬ô 4¦¥ 7¦¦ 2¦ 9¦ª

2«õ 1ô 2©ô 2¦õ 2¨ô 4¦¦õ 7¦¤õ 2©ô 9§¤

Castro E Camacho S Jrª Camacho S Jrª Camacho S Jrª Rodriguez J I¬ Silvera R Smith A E Smith A E Curatolo Rª

Ch. c. 3 (Apr) OBSAPR11 $35,000 Sire: Flower Alley (Distorted Humor) $7,500 Dam:Arch's Gal Edith (Arch) Br: Harvey Clarke (Ky) Tr: O'Neill Doug F(0 0 0 0 .00) 2012:(218 47 .22)

L122 fb L113 fb L115 fb L116 fb L113 fb L120 fb L122 fb L120 fb L115 fb

3.00 5.50 12.90 55.00 2.40 59.25 65.00 15.10 49.00

Life

9 1 5

0

2012 2011 Bel

6 1 4 3 M 1 1 0 1

0 0 0

72= 20 82= 14 77= 20 83= 14 72= 25 75= 16 68= 17 63= 23 46= 26

$103,830 84 D.Fst $98,650 84 Wet(382) Synth $5,180 47 Turf(271) $15,400 70 Dst(312*)

6 2 0 1 0

1 0 0 0 0

3 2 0 0 0

0 0 0 0 0

$83,975 $19,600 $0 $255 $0

84 81 14 -

UnstoppblU118«õ GynStrDwj122¦õ ForwrdMrch118§ 3w turn, second best 5 GuynStrDweej113ô DesertStorm118®ô SpinOut118Ç 3w move turn, all out 10 TermLon120©ô GuynStrDweej115§ô EscpeArtist120¦ 3w bid turn, kicked on 9 MorgnsGrrll121¦õ GynStrDwj116¨ô DsrtStrm121«ö 3 wide run,outfinished 10 QuietMan120¨ô GuyanaStrDweej113§õ BirdTle120¦ Gained on unasked foe 6 TwoSeventen115¨ö SportingGnt120ö Quorum120«ö Chased 3w, lacked bid 7 RomncingthGold122ö TrmLon122«õ Quorum122¦õ Off beat slw,no menace 9 DncWthMonrch120©ô GynStrDwj120¨ô Skorton115¦ªõ 4 wide middle move 8 Scat About120Ç Dendrite115ó Ur120¦õ Inside, always trailed 9

Life

7 5 1

2012 2011 Bel

4 4 0 3 1 1 0 0 0

0 $2,693,600 109 D.Fst 0 $2,629,600 109 Wet(367) Synth 0 $64,000 84 Turf(289) 0 $0 - Dst(337*)

4 1 2 0 0

4 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 $2,629,600 109 0 $1,000 40 0 $63,000 84 0 $0 0 $0 -

109 9 4§ô 4¨ô 3© 2¨ 1É Gutierrez Mario L126 3.20 96= 08 IllHveAnother126É Bodmistr126¤ö CrtivCus126¨ 3-4w,determined,drvng 11 19Ü12=12Pim fst 1± :47¨1:11¨ 1:36¨1:55© Preaknes-G1 101 19 6©õ 7¤ 4¨õ 2¨ 1¦ô Gutierrez Mario L126 15.30 101= 04 I'll Have Another126¦ô Bodemeister126É Dullahan126ö 5Ü12=11CD fst 1² :45¦1:09© 1:35 2:01© KyDerby-G1 4 wide 1/4 pl 20 95 3 2§ô 2§ô 3§ 3ô 1ó Gutierrez Mario L122 4.10 93= 08 IllHveAnothr122ó CrtivCus122ô Bluskisnrinbows122¨õ Bid 3wd 1/8,gamely 9 7ß12= 6SA fst 1° :47 1:11 1:35¦1:47© SADerby-G1 96 4 2¦ô 2¦ô 2Ç 1§ 1§ö Gutierrez Mario L118 43.30 97= 03 IllHvAnothr118§ö EmpirWy118§ö ìGroovinSolo118¦õ Stalked,bid,led,clear 8 4á12= 6SA fst 1 :23 :46¨ 1:10§1:40© RBLewis-G2 40 8 9 9¬ö 10¦¥ 6¦© 6¦® Leparoux J R L120 11.90 58= 19 CurrencySwp120ö Trinnibrg120¨ö BigBluNtion120©ô 5w7/16,3w3/8,rail 5/16 10 5æ11= 9Sar slyø 7f :21© :45 1:11§1:26 Hopeful-G1 84 1 2 1Ç 1Ç 1¦ 2¦ö Rosario J L119 6.80 94= 06 CrtvCs119¦ö IllHvAnothr119¨õ MghtyMonsoon119©õ Inside duel,2nd best 6 7Ý11= 8Dmr fst 6ôf ú :22§ :45 1:09§1:15¨ BestPal-G2 83 7 1 1¦ 1¦ 1¦ 1ö Rosario J L118 4.80 92= 17 IllHvAnothr118ö ScorponWrror118©õ Tumml118ó Angled in, held gamely 7 3Û11= 2Hol fst 5ôf ú :22¦ :45© :57©1:03© Md Sp Wt 55k WORKS: ß27 BHPú6f fst 1:13© B 7/22 ß19 Holú6f fst 1:13¨ B 5/18 à30 Holú7f fst 1:26 H 1/3 à21 Holú7f fst 1:26¦ H 1/1 à12 Holú1 fst 1:42¨ H 1/1 TRAINER: WonLastStart(142 .21 $2.18) Dirt(337 .18 $1.86) Routes(256 .15 $2.08) Stakes(107 .12 $2.88)

BEL, page: 1

Copyright 2005 Daily Racing Form LLC and Equibase Company LLC. All rights reserved.


Daily Racing Form My Adonis Own: Hall George and Lori

The Belmont. Belmont Park. 1 1/2 Miles. Dirt. Thoroughbred B. c. 3 (Apr) Sire: Pleasantly Perfect (Pleasant Colony) $10,000 Dam:Silent Justice (Elusive Quality) Br: K & G Stables (Ky) Tr: Breen Kelly J(5 2 1 2 .40) 2012:(88 12 .14)

85 1 1Ç 1Ç 1ô 2Ç 3ô Trujillo E L122 b 5Ü12=10Pim fst 1 :24§ :49§ 1:14§1:45¨ CanoneroII51k 83 3 2§ 2¦ 2¦ 4¨ô 7®ô Trujillo E L123 b 7ß12= 9Aqu fst 1° :47§1:12§ 1:37¨1:50© WoodMem-G1 90 1 5¦ô 3¦ 3ô 2¨ 2¨ Trujillo E L120 b 3à12=10Aqu gd 1Â Ö :23¨ :47§ 1:11¨1:43© Gotham-G3 95 3 6¦¦ 6§¥ 6¦¦ 5¬ô 3ªô Trujillo E L120 b 29â12=10GP slyø 1 :23¨ :45¨ 1:10¦1:36 HolyBull-G3 39 5 2Ç 1Ç 2Ç 8¬ö 9§¬ Trujillo E L119 b 19ä11= 7DeD fst 1 :22 :45§ 1:11¨1:46¨ DedJckpt-G3 76 4 3¦ 3ô 3É 1¦ 1ªõ Trujillo E L117 b 22å11= 8DeD fst 1 :23 :47© 1:13¦1:40§ JeanLafitt200k 86 3 2ô 2ô 1§ 1¦ 1©ö Trujillo E L119 b 24æ11= 7Mth myø 1¬¥ :23§ :48§ 1:13¦1:42§ Md Sp Wt 40k 75 3 2Ç 2Ç 2Ç 2ô 2ô Trujillo E L119 b 5æ11= 1Mth fst 1 :24¨ :49¨ 1:14§1:39¨ Md Sp Wt 45k 59 1 2§ 2¦ô 1Ç 2ô 2ªô Trujillo E L119 25Û11= 5Mth fst 1¬¥ :24 :48§ 1:13¦1:43¨ Md Sp Wt 45k 51 5 1 5¦¦ 5¦§ 5¤ô 2ª Trujillo E L119 2Û11= 3Mth fst 5ôf :21© :45 :58 1:05 Md Sp Wt 45k WORKS: òÜ27 Mth 5f fst :59© H 1/31 ß29 Mth 5f fst 1:01¨ B 4/16 òà30 Aqu 4f fst :47 B 1/20 à23 Bel tr.t 5f fst 1:00¨ B 2/21 TRAINER: 31-60Days(101 .18 $2.01) Dirt(234 .19 $1.50) Routes(224 .17 $1.50) Stakes(65 .09 $1.21)

Optimizer Own: Bluegrass Hall LLC

B. c. 3 (Mar) Sire: English Channel (Smart Strike) $25,000 Dam:Indy Pick (A.P. Indy) Br: Bluegrass Hall, LLC (Ky) Tr: Lukas D. W(0 0 0 0 .00) 2012:(137 14 .10)

*.30 6.70 5.60 22.20 3.70 *.60 2.20 *1.40 1.80 3.80

Life 10 2 4

2

2012 2011 Bel

2 0 0

84= 27 80= 14 91= 06 85= 19 60= 10 85= 19 85= 23 73= 32 73= 23 84= 12

Own: Zayat Stables LLC

B. c. 3 (Mar) KEESEP10 $325,000 Sire: Awesome Again (Deputy Minister) $50,000 Dam:Tizso (Cee's Tizzy) Br: Diamond A Racing Corp. (Ky) Tr: Baffert Bob(2 1 0 0 .50) 2012:(226 73 .32)

$316,000 95 D.Fst $135,000 95 Wet(389) Synth $181,000 86 Turf(332) $0 - Dst(225)

7 3 0 0 0

1 1 0 0 0

3 1 0 0 0

1 1 0 0 0

$172,000 $144,000 $0 $0 $0

Life 11 1 2

1 0 1 0

6 0 1 5 1 1 0 0 0

$215,594 91 D.Fst $106,619 91 Wet(392*) Synth $108,975 82 Turf(364) $0 - Dst(307*)

8 0 1 2 0

0 0 0 1 0

1 0 0 1 0

0 0 1 0 0

$114,994 $0 $40,000 $60,600 $0

Own: Korina Stable

Ch. c. 3 (Mar) OBSAUG10 $12,000 Sire: Lawyer Ron (Langfuhr) $25,000 Dam:Dance Tune (French Deputy) Br: Stonewall Farm Stallions (Ky) Tr: Azpurua Manuel J(0 0 0 0 .00) 2012:(120 11 .09)

91 82 79 -

IllHveAnother126É Bodemeistr126¤ö CrtivCus126¨ Angled 4wd,belatedly 11 I'll Have Another126¦ô Bodemeister126É Dullahan126ö Steadied 1/4 pl 20 Bodemeister118®ô Secret Circle122É Sabercat122Ç Early steady, tired 11 Secret Circle122ö Optimizer115¦ô Scatman117¦ô 6w 1/4, full of run 12 El Padrino116ó Mark Valeski116ªô Z Dager116ô Bmpd brk,4-5w 2nd turn 11 Junebugred115É Reckless Jerry118¦ On Fire Baby117ô Settled, no late bid 12 Gemologist122¦ö Ever So Lucky122É Timely Tally122ô 4-5 wide trip 11 Hansen122Ç Union Rags122¦ Creative Cause122ª Sluggish start 13 Dullahan121ö Majestic City121¦ Optimizer121§õ Middle move off rail 13 State of Play118ô Optimizer118¦õ Dullahan116§ô 3-4w,lost whip 1/16 9 ß2 OP 6f fst 1:12¨ B 1/3

Life

4 2 1

0

2012 2011 Bel

4 2 1 0 M 0 0 0 0

0 0 0

$152,224 106 D.Fst $152,224 106 Wet(434) Synth $0 - Turf(281) $0 - Dst(313)

3 1 0 0 0

2 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0

$107,100 106 $45,124 100 $0 $0 $0 -

106 3 1Ç 1Ç 1Ç 1§ô 1ªö Smith M E L118 *.10 99= 08 Pynter118ªö BrimstoneIslnd118¤ö RespctfulEd118ö Prssrd 2-3w,hand ride 19Ü12= 4Pim fst 1Â :24¦ :48¦ 1:12¦1:42© Alw 50000NC 100 5 1Ç 3ô 2ô 1Ç 2¦ô Garcia M L118 *1.30 94= 17 Hierro118¦ô Paynter118É Stealcase118§ 28ß12= 8CD slyø 1 :22¨ :45¦ 1:09©1:35¦ DbyTrial-G3 3 wide, held gamely 89 5 6©õ 5©ô 5¨ö 4¨ô 4¨ö Garcia M L122 9.90 89= 08 IllHvAnothr122ó CrtvCus122ô Blsksnrnbows122¨õ Bobbled start,4wd lane 7ß12= 6SA fst 1° :47 1:11 1:35¦1:47© SADerby-G1 79 4 2 4§ô 4¨ 1ô 1©õ Garcia M L121 *.40 95= 07 Paynter121©õ Gophari121®ö El Bronco121©ô 18á12= 5SA fst 5ôf :21§ :44§ :56§1:02© Md Sp Wt 54k Riddn out,in hand 1/16 WORKS: Þ3 Bel 7f fst 1:25 B 1/2 òÜ27 Bel tr.t 5f fst :59¦ B 1/41 Ü14 CD 4f my :50¦ B 17/25 Ü6 CD 5f fst 1:00¦ B 2/6 ß18 Holú6f fst 1:12 H 2/19 ß1 Holú7f fst 1:25¦ Hg 1/1 TRAINER: WonLastStart(179 .30 $2.10) Dirt(415 .30 $1.87) Routes(289 .28 $1.98) Stakes(272 .25 $2.02)

Ravelo's Boy

85 95 -

Prtnsion118É BrimstonIslnd116É MyAdons122§ô Rail,late duel,weakend 5 Gemologist123É Alpha123¨ Teeth of the Dog123¦ö Bid btwn foe 5/16-3/16 8 Hansen123¨ My Adonis120« Finnegans Wake117Ç 3 wide, second best 13 Algorithms116ª Hansen122ô My Adonis120¦ Bumped st, swung out 6 Sabercat119© Basmati118§ô Longview Drive119¦ô Duel inside, gave way 10 My Adonis117ªõ Tiz Moe120¨ Flashy Kid117¦õ 3w, quick move,driving 8 My Adonis119©ö Tritap119©ô Burned Bridges119¨õ Bumped start, pressed 8 Sabercat119ô My Adonis119¦ªö Self Destruct119© Needed bit more 7 ChiefEnergy119ªô MyAdonis119§ö PurelyDtrmind119¦ô Stumbled start,led 6 Scallion119ª My Adonis119¨ö Chief Energy119§ö Rallied inside 6

2012 2011 Bel

85 10 10® 10¦§ 10¦¥ 6¦ª 6¦ªô Nakatani C S L126 23.30 80= 08 19Ü12=12Pim fst 1± :47¨1:11¨ 1:36¨1:55© Preaknes-G1 83 2 12¤ 12¦§ 13¦¦ 10¦¥ 11¦§ Court J K L126 42.40 89= 04 5Ü12=11CD fst 1² :45¦1:09© 1:35 2:01© KyDerby-G1 74 7 7«ö 7ªö 8¬ö 9¦ª 9§¥ô Court J K L118 4.90 80= 06 14ß12=11OP fst 1° :46§1:11¦ 1:36¨1:48¨ ArkDerby-G1 91 4 8¬ 8« 8©õ 5ªô 2ö Court J K L115 27.90 87= 15 17à12=10OP fst 1 :23§ :47 1:11§1:44§ Rebel-G2 75 2 11¬ö10¬ö 10¤ 11¦¦ 9¦¨ Marquez C H Jr L116 15.60 89 25á12=11FG fst 1 :24§ :48¨ 1:13 1:42© RisenStr-G2 81 6 6§ô 7§õ 7¨ô 6© 6«ö Thompson T J L115 2.40 83= 23 16â12= 8OP fst 1 :23¨ :48¦ 1:12¨1:38§ SmrtyJns100k 81 6 7©ô 7« 4§ô 3¨ô 4§ô Albarado R J L122 4.40 88= 12 26ä11=11CD fst 1 :23© :47§ 1:12¨1:44§ KyJC-G2 75 13 10¦¥ 8«õ 7©ô 8® 8¦¦ Albarado R J L122 b 32.40 80= 09 5ä11= 9CD fst 1 :23¦ :47¦ 1:12¦1:44§ BCJuvnle-G1 82 10 12¦¨12¦¦ 7¨ô 5ª 3¦ö Albarado R J L121 11.50 91= 07 8å11= 8Kee fst 1 ú :22¨ :46 1:11 1:43 BrdrsFut-G1 79 9 3¦ô 4§ 2¦ô 2Ç 2ô Albarado R J L118 5.30 75= 24 1æ11= 9Sar fm 1 ê :24¦ :49¨ 1:14¨1:43© WAntcptn-G2 WORKS: Ü31 CD 5f fst 1:00¨ B 3/19 Ü14 CD 4f sly :49© B 14/25 ß29 CD 5f my 1:00§ B 4/10 ß23 CD 4f fst :48¨ B 6/46 ß9 OP 5f fst 1:01¦ B 2/3 TRAINER: Dirt(416 .11 $1.12) Routes(272 .14 $1.82) Stakes(89 .07 $0.68)

Paynter

4 0 1 6 2 3 0 0 0

Life 13 2 0

2

2012 2011 Bel

0 2 0

3 0 0 10 2 0 0 0 0

$75,765 80 D.Fst $23,500 80 Wet(362) Synth $52,265 75 Turf(286) $0 - Dst(266*)

11 1 0 1 0

2 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

$74,064 $1,418 $0 $283 $0

6 8 9 4

80 47 31 -

78 8 9¦¦ 9¬ 9©ö 6« 5«ö Allen R D Jr 10à12=11Tam fst 1 :22¨ :47 1:11¨1:43¦ TampaDby-G2 116 b 18.20 91= 07 Prospective120ö Golden Ticket116¨ Cozzetti116ö Swung well wide,m gain 11 80 8 7ª 7ª 8©ô 6§ô 4¦õ Sanchez J 4á12=11Tam fst 1 :23¨ :47© 1:12§1:44§ SFDavis-G3 121 b 69.40 91= 06 Battle Hardened116¦õ Prospective120ó Reveron120ó Gaining 6 wide 11 66 9 10ªô10¬ 9¬ô 6¦¥ 5¦§ô Sanchez J 1â12=10GP fst 1 :23§ :47§ 1:11©1:44¨ GpDerby100k 118 b 34.70 77= 19 Reveron117ô Casual Trick116ªô King Kid117¨ô Bumped far turn 11 70 2 7¨õ 7¤ô 5«ô 2¨ô 1¦ö Sanchez J 118 b 11.30 - - Ravelo's Boy118¦ö Angel's Tune116¨ Here We Go Joe118ö 3 wide, up late 7 3ã11= 7GP fst 1 :24¨ :48 1:12¦1:44¨ OC 75k/N1X -N 75 1 7 6« 7«ô 5ª 3©õ Gonzalez Aª 110 b 16.00 83= 19 Reveron118§õ Two Is to Many118§ Ravelo's Boy110ö Slow st, drifted str 7 26ä11= 6Crc fst 7f :22§ :45¨ 1:11¨1:24© Alw 28350N1X 59 5 7 7¤ö 7¦¥ 7¦¥ 5¨õ Gonzalez Aª 7ä11= 7Crc fst 5ôf :22 :45§ :58©1:06¦ Alw 32850N1X 110 b 28.20 87= 14 Winningisgood108§ô BobsPlace117ö SettleEx115ó Very wide, stride late 7 31 3 2¦ 3©ô 5¤ô 8¦§ 8¦¤õ Gonzalez Aª 110 16.20 52= 30 Empire Builder118§õ Fear theHeat108¨ ImperialRobyn116¦ Chased, faded 8 15å11= 4Crc yl 1 ê :24¨ :49§ 1:14¦1:39© Alw 29850N1X 47 5 3¦ô 4ö 5§ô 5« 4¦¥ô Gonzalez Aª 8å11=10Crc slyø 1 :26 :50© 1:16 1:43¦ Alw 32350N1X 110 3.50 66= 20 Straight Fax117¦ Mucho Mas Macho118¨ô Guri118« Drifted out badly str 5 36 8 1 6¨ö 7ªõ 7¦¦ 6¦©õ Gonzalez Aª 10æ11= 8Crc fst 6ôf :22 :45© 1:11©1:18© Alw 33350N1X 113 6.00 78= 12 HelloPrinc116©õ MlBch118É Anglofdistinction117¦ô Bore out leaving turn 8 60 8 5 5¬ 5ªõ 5ª 1ô Gonzalez Aª 27Ý11= 5Crc fst 6f :22¦ :46§ 1:00¦1:14 Md Sp Wt 32k 113 6.30 80= 22 RvelosBoy113ô HereWeGoJoe118ô FersomTigr118§õ 4 wd, up final strides 8 WORKS: Þ3 Crc 6f fst 1:11© H 1/1 Ü27 Crc 7f fst 1:28¦ B 1/1 òÜ24 Crc 4f wf :46¨ H 1/20 Ü20 Crc 5f sly 1:01 B 2/5 Ü12 Crc 5f fst 1:01 B 2/25 òÜ5 Crc 5f fst :58© H 1/24 TRAINER: 61-180Days(12 .00 $0.00) Dirt(338 .09 $2.11) Routes(182 .09 $2.45) Stakes(59 .05 $0.31)

Street Life Own: Magnolia Racing Stable LLC and Hidden

Dk. b or b. c. 3 (Mar) KEESEP10 $130,000 Sire: Street Sense (Street Cry*Ire) $40,000 Dam:Stone Hope (Grindstone) Br: Mueller Thoroughbred Stable, Ltd. (Ky) Tr: Brown Chad C(30 8 6 7 .27) 2012:(198 54 .27)

Life

5 2 0

1

2012 2011 Bel

5 2 0 0 M 0 1 0 0

1 0 1

$114,405 93 D.Fst $114,405 93 Wet(380) Synth $0 - Turf(275) $20,000 93 Dst(261*)

5 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

$114,405 $0 $0 $0 $0

93 -

93 10 10¦¥10¦¦ 10® 4©ô 3¦ö Lezcano J L116 b 13.00 88= 10 Mark Valeski116¦õ Right to Vote118ô Street Life116« 5w into lane, rallied 10 12Ü12= 9Bel fst 1° :45¦1:09§ 1:34©1:48¦ PeterPan-G2 86 5 8¦© 8¦¨ 8¦§ 6«ô 6¬õ Alvarado J L123 8.50 83= 14 Gemologist123É Alpha123¨ TeethoftheDog123¦ö Saved ground,flattened 8 7ß12= 9Aqu fst 1° :47§1:12§ 1:37¨1:50© WoodMem-G1 86 6 4¨ô 4¨ô 4ªô 2¨ô 1ô Alvarado J L118 1.85 79= 20 StreetLife118ô CopyMySwagger118§ô HardFcts118«õ Ask 5/16, roll by late 6 17à12= 2Aqu fst 1Â Ö :25¦ :50¨ 1:15¦1:46© BroadBrsh75k 71 7 8¦¥ 8¦¦ 8¬ 3©ô 1§ô Alvarado J L120 4.00 77= 21 Street Life120§ô Quorum120Ç Five Sixteen120§ö 11á12= 5Aqu fst 1¬¥ Ö :23¨ :48© 1:15§1:45¦ Md Sp Wt 65k Alt course 2x, strong 8 55 4 7 11¦© 11¦¥ 10¦© 8¦¨ Lezcano J L122 22.70 76= 16 Gentlemen's Bet122¬õ Nonno's Boy122ö Good Morning Diva122¦ Outrun 12 5â12= 8GP fst 6f :22§ :46 :57©1:10¦ Md Sp Wt 40k WORKS: Þ3 Bel 5f fst 1:01 B 15/29 Ü26 Bel 4f gd :47© B 9/44 Ü6 Bel 5f fst 1:02© B 13/18 ß29 Bel 5f fst 1:01¦ B 4/14 ß21 Bel tr.t 4f fst :49© B 40/75 ß1 Bel tr.t 4f fst :48 B 2/43 TRAINER: Dirt(217 .24 $1.48) Routes(404 .27 $1.90) Stakes(120 .19 $1.25)

BEL, page: 2

Copyright 2005 Daily Racing Form LLC and Equibase Company LLC. All rights reserved.


Daily Racing Form Union Rags Own: Chadds Ford Stable

The Belmont. Belmont Park. 1 1/2 Miles. Dirt. Thoroughbred B. c. 3 (Mar) FTFFEB11 $390,000 Sire: Dixie Union (Dixieland Band) $35,000 Dam:Tempo (Gone West) Br: Phyllis M. Wyeth (Ky) Tr: Matz Michael R(4 1 0 1 .25) 2012:(84 11 .13)

Life

7 4 1

2012 2011 Bel

3 1 0 4 3 1 1 1 0

1 $1,198,800 95 D.Fst $340,000 95 Wet(402) Synth $858,800 95 Turf(276) $180,000 92 Dst(247)

1 0 0

6 1 0 0 0

3 1 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

$908,800 $290,000 $0 $0 $0

95 95 -

90 4 18¦§18¦® 16¦¨ 13¦¨ 7¬ô Leparoux J R L126 5.10 93= 04 I'll Have Another126¦ô Bodemeister126É Dullahan126ö Squeezed, took up 20 5Ü12=11CD fst 1² :45¦1:09© 1:35 2:01© KyDerby-G1 93 6 5§ô 5¨ô 6¨ 3¨ô 3¦õ Leparoux J R L122 *.40 93= 02 Take Charge Indy122¦ Reveron122É UnionRags122¦ö Best stride too late 8 31à12=11GP fst 1° :47¨1:12 1:35©1:48¨ FlaDerby-G1 95 6 3¦ 4§ 4§ô 1§ 1© Leparoux J R L122 1.20 100= 04 UnionRags122© NewsPending117§õ DiscreetDncer116ô 3 wide, ridden out 7 26á12=11GP fst 1 :24§ :48 1:12 1:42¨ FntnOYth-G2 94 10 6«ô 6©ô 4§ô 2ô 2Ç Castellano J J L122 *1.10 91= 09 Hansen122Ç Union Rags122¦ Creative Cause122ª 5ä11= 9CD fst 1 :23¦ :47¦ 1:12¦1:44§ BCJuvnle-G1 4 wide trip, missed 13 92 5 5¨ 5¨ö 4¦ô 2¦ 1ªõ Castellano J J L122 *1.20 86= 13 Union Rags122ªõ Alpha122É Right to Vote122©õ 8å11= 9Bel fst 1 :22¨ :45© 1:10¦1:35§ Champagn-G1 Wait 5/16-3/16,drw off 8 95 1 4 2Ç 1Ç 1¨ô 1¬õ Castellano J J L118 3.25 77= 20 Union Rags118¬õ Stat118¨ Indian Evening118¨õ 15Ý11= 8Sar slyø 6ôf :21¨ :45§ 1:11§1:18¦ SarSpcl-G2 Vie w/ trio,swerve out 6 66 4 7 7§ö 4« 2§ 1¦ö Pimentel J L119 7.90 91= 11 UnionRgs119¦ö JkeNElwood112¦ö FreddieOneBit119© Middle move,rallied 9 12Û11= 7Del fst 5f :22 :46 :58¦ Md Sp Wt 47k WORKS: òÞ3 Fai 5f fst :59 B 1/7 òÜ24 Fai 5f fst 1:01 B 1/5 ß28 CD 5f fst :59© B 3/53 ß20 Keeú4f fst :47§ B 3/43 ß12 PmM 4f fst :48§ B 2/16 à24 PmM 4f fst :49 B 13/41 TRAINER: 31-60Days(128 .16 $2.14) Dirt(111 .12 $1.79) Routes(264 .16 $2.58) Stakes(68 .07 $0.39)

Unstoppable U Own: Magdalena Racing (Susan McPeek) and M

Gr/ro. c. 3 (Jan) Sire: Exchange Rate (Danzig) $25,000 Dam:Naseem (Point Given) Br: Mojallali Stables, Inc. (Ky) Tr: McPeek Kenneth G(17 2 7 1 .12) 2012:(218 37 .17)

Life

2 2 0

0

2012 2011 Bel

2 2 0 0 M 0 1 1 0

0 0 0

$82,200 82 D.Fst $82,200 82 Wet(374) Synth $0 - Turf(287) $46,200 82 Dst(306*)

1 1 0 0 0

1 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

$46,200 $36,000 $0 $0 $0

82 80 -

82 2 1¦ 1ô 1¦ 1¦ 1«õ Alvarado J L118 f *1.35 78= 20 UnstoppblU118«õ GynStrDwj122¦õ FrwrdMrch118§ Pace ins, edged clear 5 27ß12= 3Bel fst 1 :24§ :48¨ 1:12©1:37¦ OC 75k/N1X -N 80 4 2 2Ç 1ô 1ô 1§ö Alvarado J L116 f 2.25 84= 21 UnstoppblU116§ö RdmptionRod116¦ö DoublBss116¨ô Rated in 2p until 3/16 6 31à12= 2Aqu slyø 6f :23 :46© :59¦1:12 3ÎMd Sp Wt 60k WORKS: Þ3 Bel 5f fst 1:02 B 24/29 òÜ26 Bel 5f gd :59¦ B 1/10 Ü19 Bel 4f fst :49 B 29/47 Ü7 Bel 4f fst :47¨ B 2/102 òß21 Bel 5f fst :59© B 1/17 ß14 Bel 5f fst 1:00© B 4/17 TRAINER: 31-60Days(185 .23 $2.06) WonLastStart(106 .14 $1.16) Dirt(362 .16 $1.38) Routes(506 .16 $1.43) Stakes(118 .11 $0.87)

BEL, page: 3

Copyright 2005 Daily Racing Form LLC and Equibase Company LLC. All rights reserved.

2012 Belmont Stakes Past Performances  

Tabuladas del Belmont Stakes 2012. (Belmont Stakes Past Performances)

Advertisement