Page 7

İşçİlər İmİz G östər İc İlər İşçilərimizin ümumi sayı,

Our Personnel 2005

2006

2007

2008

2009

2010

120

121

150

197

205

237

o cümlədən:

I n dicators

2005

2006

2007

2008

2009

2010

120

121

150

197

205

237

Total number of personnel, of which:

baş ofis

36

38

49

71

76

88

head office

36

38

49

71

76

88

filial və nümayəndələr

58

73

80

94

103

120

branches and representatives

58

73

80

94

103

120

mübadilə şöbələri

26

10

21

32

26

29

exchange offices

26

10

21

32

26

29

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8

10

11

11

11

11

Xİdmət Şəbəkəmİz G östər İc İlər Filialların sayı,

Service Net work

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8

10

11

11

11

11

o cümlədən:

I n dicators Number of branches, of which:

Bakı şəhərində

5

6

6

6

6

6

in Baku

5

6

6

6

6

6

regionlarda

3

4

5

5

5

5

in regions

3

4

5

5

5

5

Mübadilə şöbələrinin sayı,

23

6

15

23

21

20

Number of exchange offices,

23

6

15

23

21

20

22

5

13

21

19

19

1

1

2

2

2

1

2

5

8

9

9

13

o cümlədən:

Bakı şəhərində

of which: 22

5

13

21

19

19

in Baku

regionlarda

1

1

2

2

2

1

in regions

Bankomatların sayı,

2

5

8

9

9

13

o cümlədən:

Number of ATMs, of which:

Bakı şəhərində

1

3

6

7

7

10

in Baku

1

3

6

7

7

10

regionlarda

-

2

2

2

2

3

in regions

-

2

2

2

2

3

POS-terminalların sayı,

1

4

52

73

73

74

Number of POS Terminals,

1

4

52

73

73

74

o cümlədən:

of which:

Bakı şəhərində

1

4

46

67

67

68

in Baku

1

4

46

67

67

68

regionlarda

-

-

6

6

6

6

in regions

-

-

6

6

6

6

Törəmə qurumlarımız

-

1

1

1

1

1

Our Subsidiaries

-

1

1

1

1

1

Nümayəndələrimiz

8

8

8

8

8

8

Our Representatives

8

8

8

8

8

8

Bey nəlx alq Audİtorlarımız:

“PriceWater HouseCoopers” və “Deloitte & Touche” 10

Our International Auditors:

“PriceWaterHouseCoopers”and “Deloitte &Touche” 11

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement