Page 58

MÜXBİR MÜNASİBƏTLƏR VƏ BEYNƏLXALQ HESABLAŞMALAR COR RESPONDENT RELATIONS AND INTER NATIONAL SETTLEMENTS

Fərhad Şirini çiyinlərində gətirərkən. “Xəmsə”, Nizami, 1480, Təbriz

nəzərə almaq şərtilə ölkədaxili və ölkədənkənar

customers, adhered to the principles of ensuring

hesablaşmaların səmərəliliyinin və etibarlılığının

the efficiency and reliability of domestic and in-

təmin edilməsi, müştəri ödənişlərinin və bankın

ternational settlements, providing the most favor-

öz əməliyyatlarının müddət tezliyi və komis­

able conditions, from the point of view of time

yon xərcləri baxımından maksimum əlverişli

and commission fees, for customer payments and

şəraitin yaradılması, bankların xüsusiyyətləri və

for bank’s own transactions, considering the pe-

regional bazarların özünəməxsus cəhətlərinin

culiarities of the banks and characteristic features

nəzərə alınması, banklarla qarşılıqlı fəaliyyətin

of the regional markets, establishing individual

fərdi sxemlərinin qurulması, qarşılıqlı fayda və

schemes of cooperation with banks, involving

uzunmüddətli əməkdaşlıq əsasında yeni kontra­

new counter agents and correspondent through

gentlərin və müxbirlərin cəlb olunması kimi bu və

long-term cooperation and mutual benefit, as well

ya digər prinsipləri rəhbər tutmuşdur.

as by a number of other principles.

“TuranBank”ın hər zamankı hədəfi minimal

The all-time goal of TuranBank is to

risklərlə, maliyyə və vaxt məsrəflərini

establish a complete correspondent banks

minimuma endirən ölkədaxili və beynəlxalq

network, enabling to carry out domestic and

hesablaşmaları aparmağa imkan verən müxbir

international settlements with minimal risks

bank şəbəkəsini tam olaraq formalaşdırmaq

and minimal financial and time costs and it

və beynəlxalq hesablaşmaların coğrafi əhatə

is intended to expand the network taking into

üzrə artımını nəzərə alaraq ilbəil şəbəkəni

account the expansion in the geographical

genişləndirməkdir.

coverage of the international settlements.

Farkhad carries Shirin on his shoulders. “Khamsa”, Nizami, 1480, Tabriz

In 2010 TuranBank expanded the correspondent

Türkiyənin Bank Asya ilə yeni müxbir əlaqələr

bank network establishing new correspondent re-

ya­radılaraq müxbir banklar şəbəkəsi daha

lations with Saxo Bank, Denmark, Asya Katılım

2010-cu

TuranBank digər xidmətlərlə yanaşı müxbir əla­

Along with other services, TuranBank attaches a

qələr və beynəlxalq bankçılıq üzrə də xidmətlərin

special importance to sustained development and

daim inkişafına və genişləndirilməsinə böyük

ildə

Danimarkanın

Saxo

Bank

da

genişləndirildi.

Bankası and Shekerbank, Turkey.

enhancement of correspondent relations and in-

2010-cu ilin sonuna “TuranBank”ın müxbir

As of the end of 2010, TuranBank held 46 NOS-

önəm verir. 2010-cu il ərzində yeni hesabların

ternational banking. The works performed in this

banklarla əlaqəli 46 NOSTRO və 20 LORO he­sab­

TRO and 20 LORO accounts with correspondent

açılması, əlaqələrin genişləndirilməsi, beynəlxalq

field during 2010 include opening of new accounts,

ları mövcuddur.

bank.

maliyyə institutları ilə sıx əməkdaşlıq, xarici

enhancement of relations, close cooperation with

ticarətdə sənədli əməliyyatların artımı bu sahədə

international financial institutions, increase of

Hər

nəzərə

Our bank, always taking into account the cus-

görülən işlərə aiddir.

documentary transactions in foreign trade, etc.

alan bankımız sürətli pul köçürmə sistemləri

tomer demands, expands the network of express

şəbəkəsini genişləndirərək hal-hazırda Western

money transfer systems and currently is the mem-

zaman

müştərilərin

istəklərini

Ötən illərdə olduğu kimi 2010-cu hesabat ilində

As in the previous years, in the 2010 accounting

Union, Bıstraya Poçta, Migom, Contact, Xpress

ber of Western Union, Bıstraya Pochta, Migom,

də TuranBank müxbir münasibətlər sahəsində

year, in its correspondent relations TuranBank,

Money, Privat Money, Allure və Zolotoya Korona

Contact, Xpress Money, Privat Money, Allure və

bankın və onun müştərilərinin tələbatlarını

taking into account the needs of the bank and its

sistemlərinin üzvüdür.

Zolotoya Korona.

112

113

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement