Page 57

da

tətbiqi

üzrə

araşdırma

işləri,

bank

performing Islamic Banking products that may

qanunvericiliyinə uyğunlaşdırıla biləcək işlək

be adapted to the existing banking legislation

mexanizmli İslam Bankçılığı məhsullarının

etc., were included in the Action Plans of for the

müəyyənləşdirilməsi kimi tədbirlərdən ibarət

accounting year.

olmuşdur.

2010-cu hesabat ilində Əməliyyat Planları

In the 2010 accounting year, for the purpose of

üzrə qarşıya qoyulmuş hədəflər istiqamətində,

achieving the goals set forward in the Action

geniş tərkibli araşdırma işləri aparılmış,

Plans, comprehensive research activities were

ümümi konsepsiya işlənib hazırlanmış, bankın

performed, general conception was developed,

nümayəndəsi Bəhreyn Krallığında keçirilmiş

the representative of the bank participated

17-ci Dünya İslam Bankçılığı Konfransında

in the 17th Annual World Islamic Banking

iştirak etmiş, aparıcı islam bankları, maliyyə

Conference held in the Kingdom of Bahrain,

fondları, şəriət komitəsi funksiyalarını

and relations were established with the leading

təqdim edən konsaltinq şirkətləri ilə əlaqələr

Islamic banks, financial foundations and

yaradılmışdır.

consulting companies offering the function of Shariah committee.

Hesabat ilində “islam bankçılığı pəncərəsi” üzrə aparılmış araşdırma işləri intensivləşdirilmiş

The research activities on the “Islamic banking

və pəncərinin açılması işinin 2011-ci ilin II-ci

window” were intensified in the accounting year,

yarısında tamamlanması planlaşdırılmış və bu-

and it is planned to complete the activities for

na müvafiq tədbirlər planı 2011-ci ilin Əməliyyat

opening of the window in the second half of 2011.

Planlarına daxil edilmişdir.

The relevant plan of activities is included in the

Şəriət prinsipləri əsasında layihələrin ma­liy­yə­

Action Plan for 2011.

“İqbalnamə”dən epizod. Nizaminin “Xəmsə”sinə daxil olan “İsgəndərnamə”, 1433, Təbriz Scene from “Igbal-name”. The part of “Iskandar-name” of Nizami’s “Khamsa”, 1433, Tabriz

Belə ki, 2010-cu hesabat ilində TuranBank, ticarət

Thus, in the 2010 accounting year, Turanbank, for

ləşdirilməsi istiqamətində “TuranBank”ın hesa-

The achievements of Turanbank in the account-

əməliyyatlarının şəriət prinsipləri əsnasında

the purpose of financing of trade transactions un-

bat ilindəki uğurları, islam bankçılığı sahəsin­

ing year in financing of projects based on Shariah

maliyyələşdirilməsi

Ticarətin

der Shariah principles, obtained a line of credit

də mötəbər maliyyə institutlarından sayılan

principles, further enhancement of the existing re-

Maliyyələşdirilməsi üzrə Beynəlxalq İslam

for 1 year amounting to 1,3 million USD from the

İslam İnkişaf Bankı Qrupu ilə mövcud əla­qə­lə­

lations with the Islamic Development Bank group,

Korporasiyası (ITFC, İslam İnkişaf Bankı qru-

Islamic Trade Finance Corporation (ITFC, Islamic

ri daha da genişləndirmiş, yeni kredit xət­lə­ri­n in

which is one of the leading financial institutions

pu) ilə 1 illik 1,3 mln. ABŞ dolları məbləğində,

Development Bank Group) and a line of credit

açılmasına nail olmuşdur ki, bu da bey­nəl­xalq

in Islamic banking, opening of new lines of credit

Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası

for 6 years amounting to 3 million USD from the

arenada “TuranBank”a islam bank­çılığının hə­

are the illustrative examples of the trust in Turan-

(ICD, İslam İnkişaf Bankı qrupu) ilə kiçik və or-

Islamic Corporation for the Development of the

lə gənc sahə olduğu Azərbaycanda təq­di­rə­la­yiq

Bank in the international arena for estimable pro-

ta sahibkarlığın inkişafı istiqamətində 6 illik 3

Private Sector (ICD, Islamic Development Bank

təbliğ etdirilməsi üzrə göstərilən etibarın ən ba-

motion of Islamic banking in Azerbaijan, where

mln. ABŞ dolları məbləğində kredit xətti əldə

Group), aimed at development of small and me-

riz nümunəsidir.

this area of banking is considered to be young.

etmişdir.

dium enterprises.

110

istiqamətində

111

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement