Page 56

İSLAM BANKÇILIĞI ISLAMIC BANK ING

qurulmuş və əsasən dini etiqadlı müsəlmanların

etc., and is mainly applied for the benefit of con-

faydalanması üçün tətbiq olunur.

vinced Muslims.

Hələ 2008-ci ilin II-ci yarımilliyindən başlayan

The global financial crisis starting from the sec-

ümu­mdünya maliyyə böhranı, islam bankçılı­

ond half of 2008 proved islamic banking to be a

ğı­­nın ənənəvi bankçılığa alternativ, dayanıqlı

stable system, alternative to the traditional bank-

bir sis­tem olduğunu təsdiqlədi. Hazırda İslam

ing. Taking into consideration the annual growth

bankçılığı­nın illik orta 15% böyüməsini və qeyd

rate of Islamic banking by 15 percent and the du-

olunan böhrana davamlılıq amilini nəzərə alsaq,

rability against the crisis, most countries intensi-

artıq bir sıra əksər ölkələrin “İslam Bankçılığı”

fied their activities aimed at application of “Islam-

modulunu tətbiq etmək istiqamətində fəaliyyətləri

ic banking” module.

fəallaşmışdır. “Leyli və Məcnun” - Nizaminin “Xəmsə”sinə daxil olan Leyli və Məcnunun faciəli həyatından bəhs edən əsərdən epizod.

“Leylah and Majnun” - well-known passage from the tragic story of Laylah and Majnun, Nizami’s “Khamsa”

Hesabat ilində ümumi satış kanallarının

The intention to enlarge the general sales

genişləndirilməsi və Azərbaycanın müsəlman

channels and the fact that while Azerbaijan

ölkəsi olmaqla əhalinin “İslam Bankçılığı”

is a Muslim country its population has a

məhsul və xidmətlərindən məhdud və ya heç

limited or no access to products and services

istifadə edə bilməməsi amili, “TuranBank”ı Şəriət

of “Islamic Banking” encouraged TuranBank

prinsiplərinə və mövcud bank qanunvericiliyinə

to apply “Islamic Banking” windows in

uyğun “İslam Bankçılığı” pəncərəsinin tətbiqi

accordance with Shariah principles and the

istiqamətində araşdırma aparmağa hədəfləmişdir.

existing banking legislation.

Bank, hələ 2008-ci ildə ICD (Özəl Sekto-

In 2008 the bank obtained from the ICD (Islamic

run İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası, İslam

Corporation for the Development of the Private

İnkişaf Bank Qrupu) ilə 1 ili güzəşt ili olmaqla

Sector, Islamic Development Bank Group) a line

Murabbaha (İslam Bankçılığı Aləti) məhsulu

of credit, the first year of which was preferential,

çərçivəsində

Sahibkarlığın

aimed at financing of Small and Medium Enter-

inkişafına istiqamətləndirilmiş kredit xətti əldə

prises by means of Murabbaha (Islamic Banking

etmişdir. Bank, bu məhsulun tətbiqi üzrə ICD-

Tool) product. The bank has conducted trainings

nin müvafiq mütəxəssisləri tərəfindən Bankın

on application of this product together with the

Baş Ofisində və Qazaxıstan Respublikasında

relevant experts of the ICD at the Head Office of

treninqlərdən keçmişlər.

the Bank and in the Republic of Kazakhstan.

İslam Bankçılığı XX əsrin 1-ci yarısında ilkin

If in the first half of the XX century the Islamic

elementləri ilə ənənəvi iqtisadi sistemə alternativ

Banking, with its first elements, began to emerge

olaraq yaranmağa başlamışdırsa, onun inkişaf

as an alternative to the traditional banking, in

meylləri artıq XX əsrin 2-ci yarısında son 20-

the second half of the XX century, during the

30 illik zaman kəsiyində sürətlə genişlənməyə

last 20 to 30 years, it started to develop at rapid

başlayıb.

pace.

Çağdaş dövrümüzdə islam bankçılığı artıq

Today, Islamic banking, expanding its

nəinki islam ölkələrində, hətta coğrafi əhatə

geographical coverage, is no longer limited

dairəsini genişləndirərək islam ölkələri

to only Islamic countries and is spreading

sayılmayan qərb və digər kontingentlərə də

to non-Islamic western countries and other

sirayət etmişdir.

continents.

Ümumilikdə islam bankçılığı dini baxışla fun-

Generally, the Islamic banking is based on fun-

Hesabat ilində “İslam Bankçılığı pəncərəsi”

The tactical measures within the framework of

damental prinsiplər sayılan faizsiz əməliyyatlar,

damental religious principles such as non-inter-

layihəsi

Əməliyyat

Islamic Banking Window Project, such as re-

haram sayılan sahələrin istisnası, sahibkarlıqda

est transactions, exception of prohibited (haram)

Planlarının tərkibinə daxil edilərək - İslam

searches on application of the existing products

ədalətli şəriklilik və s. bu kimi dayaqlar üzərində

businesses, fair partnership in entrepreneurship,

Bankçılığı üzrə mövcud məhsulların Bank-

of Islamic Banking in the bank, identification of

108

üzrə

Kiçik

taktiki

Orta

addımlar

109

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement