Page 55

bazasının kateqoriyalaşdırılması istiqamətində Müş­təri Reytinq Sistemi işlənib hazırlanmış və müş­tərilər müəyyən edilmiş meyarlar əsasında VIP, Xü­­susi diqqət yetirilməli müştərilər, Əhə­miy­ yət­li və Kütləvi müştərilər qrupuna ayrılmış, on­ la­ra xüsusi tariflər paketi hazırlanmışdır. Qeyd olunan reytinq prosesinin ildə 2 dəfə ye­ni­lən­ mə­si qərarlaşdırılmışdır ki, aparılmış təhlilə əsa­ sən dövri qrafikə düşən müştərilər bankın on­la­ra təqdim etdiyi xüsusi tarif paketlərindən is­ti­fa­də etməsinə zəmin yaradacaqdır. Hesabat ilində bank, həmçinin müştəri bazası əsnasında seqmentasiya təhlili aparılmış və bankın müştərilərinin müxtəlif seqmentlər üz­rə qruplaşdırılması həyata keçirilmişdir. Bu is­ti­qa­ mət­­də Strateji Plan Qrupunun tərkibinə daxil olan or­ta və ali səviyyəli menecerlərin təklifləri top­la­ na­raq ümumiləşdirilmiş və adekvat təd­bir­lə­rin görülməsi istiqamətində qərarlar qəbul edil­­miş­ dir. Hesabat ilində müştərilərin irad və tək­liflə­ ri­nin qeydiyyata alınaraq mütəmadi müzakirə olu­nub adekvat tədbirlərin görülməsi üçün ban­ kın Müştəri Xidmətləri Strukturları xüsusi qey­ diy­yat formaları ilə təhciz olunmuş və müş­tə­ri­lə­rə daha optimal məhsul və xidmətlərin təklifi, ey­ni zamanda onların keyfiyyət meyarlarına mü­va­fiq xidmət olunması üçün daxil olan irad və tək­lif­­lə­rə uyğun tədbirlər həyata keçirilmişdir. Hesabat ili ərzində yuxarıda qeyd olunan kampaniyanın geniş təşviqat işləri aparılmış və uğurlu nəaliyyətlər əldə olunmuşdur. Təşviqat kampaniyası əsasən televiziya, radio, qəzet, jurnal, küçə reklamları, internet, ATM və sair kommunikasiya vasitələri ilə həyata keçirilmişdir. Bu istiqamətdə əhalinin geniş kütləsinin məlumatlandırması Bakı şəhərində yerləşən ti­ carət, biznes, sağlamlıq, otel və s. kimi məkan­ larda stendlərin qurulması və məlumatverici bukletlərin əhaliyə çatdırılması olmuşdur. Təşviqat aksiyalarının səmərəliliyinin artırılması istiqamətində müştərilər arasında dövrü sorğular keçirilmiş, hansı növ kommunikasiya vasitələrinin daha səmərəli və eyni zamanda təsiredici olması müəyyənləşdirilmişdir. Bankın satış həcminin artırılması işinin gücləndirilməsi məqsədilə satış şəbəkəsi üzrə yol kənarlarında müxtəlif bilbord və prizmalar yerləşdirilmiş, müxtəlif məhsulların

106

Care Demanding, Important and General groups with special rates package for each. It is decided to carry out the categorization process twice a year and the customers falling under the periodical schedule according to the conducted analysis will be able to benefit from the special rates packages offered them.

buklet və digər çap məhsulları ilə tanıtımı həyata keçirilmişdir. Bundan başqa ümumbank təşviqat kampaniyasının regional satış şəbəkəsi ilə yayılması istiqamətində Zaqatala şəhərində televiziya vasitəsilə bankın reklam çarxları nümayiş etdirilmiş və eyni zamanda ünvanlı promo-materiallar və bayram təbriknamələri təqdim edilmişdir.

booklets and other printed advertising means were provided for various products. In order to expand the scope of the bank’s overall promotional campaign through the regional sales network, commercials of the bank were demonstrated on TV in Zagatala city and addressed promo materials and greetings cards were delivered.

During the account year, the bank conducted a segmentation analysis on the basis of the customer profile database and the customers of the bank were divided into groups under various segments. For this purpose, the proposal of the medium and senior managers included in the Strategic Plan Group were collected and summarized and relevant decisions were made for taking adequate measures.

Bank, pərakəndə satış sahəsində əhaliyə kommunal, mobil operatorlar üzrə danışıqlar kimi xidmətlərin, həmçinin plastik kartların təbliğatı və onlardan istifadə üstünlüklərini maarif­lən­ di­rən tədbir kimi yaşayış massivlərinin girəcək­ lərində məlumatlandırıcı reklam lövhə­lə­ri­nin yerləşdirilməsini təmin etmişdir.

As a measure in the field of retail sale, aimed at raising the awareness of people of the banks plastic cards and other products in payment of public utilities fees, mobile operator fees, as well as the advantages of using such products, the bank placed informative advertising panels at the entrances of housing areas.

Müştərilərə daim diqqət göstərməyin təmin edil­ məsi marketinq fəaliyyətinin ən ali vəzifələrindən biridir. Bu istiqamətdə bankın müştəri bazası üzrə peşə, milli, dini və ad günü münasibəti ilə bankda tətbiq edilmiş “SMS – Göyərçin” vasitəsilə dövri təbriklərin göndərilməsi təmin edilmişdir.

Ensuring permanent care and attention to the customers is one of the main tasks of the marketing activity. For this purpose, greeting cards are sent to customers on the occasion of professional, national, religious holidays and birthdays via “SMS – Pigeon” applied in the bank.

2010-cu hesabat ilində İctimaiyyətlə Əlaqələr sahəsindəki fəaliyyət, kütləvi informasiya vasitələri ilə məhsuldar əməkdaşlıq, bank sahəsi və bazarın əsas hadisələrinin təhlili, azərbaycan, ingilis və rus dillərində press relizlərin, bank imicinə dəstək materiallarının hazırlanması və tanınmış dərgilərdə müxtəlif müsahibə və məqalələrin tərtib olunması, illik hesabatların hazırlanması və nəhayət yeniliklərin hədəf auditoriyasına çatdırılması kimi tədbirlərdən ibarət olmuşdur.

During the 2010 accounting year, the Public Relation activities included the establishment of productive cooperation with mass media, analysis of the main events and developments in the banking sector and market, release of press-releases and image-building advertising materials in Azerbaijani, English and Russian languages, publication of various interviews and articles in famous magazines, drawing-up of annual reports and delivering the novelties to the target audience.

Hesabat ilində ən əlamətdar hadisələrdən biri də bankın korporativ saytının yeni versiyasının ictimaiyyətə təqdim edilməsi olmuşdur.

One of the most significant events in the accounting year was the launch of the new version of the corporate website of the bank.

Biznesin İnkişafı Departamenti bankın saytını hazırlayan veb-master qrupu ilə birlikdə müasir texnologiyalar əsasında fleş-animasiyalı tərtibata malik vizual tərtibatda, təkmilləşdirilmiş funk­ sionallı və geniş məzmunlu yeni internet resurs yaratmışlar. Beləliklə, bankın saytı təkcə bank və onun fəaliyyəti, məhsulları və xidmətləri haqqında informasiya təqdim etməklə deyil, həm də əksəlaqəli interaktiv imkan, onlayn hesablayıcı, kre­ dit kartlarının alınması üçün rahat onlayn ərizə sistemləri, onlayn ödənişlər pəncərəsi vasitəsilə bankın satış kanallarından birinə çevrilmişdir.

The Business Development Department, together with the web-master group, developed a new comprehensive internet resource with improved functionality and attractive visual design, including flash-animations, based on up-to-date technologies. Thus, the new site of the bank, along with providing information about the bank and its activities, products and services, has become one of the sales channels of the bank with its features of interactive feedback, online calculator, comfortable online application systems for purchase of bank’s credit cards, online payment desks, etc.

For the purpose of registration and periodic discussion of the complaints and proposals of the customers and taking adequate measures the Customer Care Structures of the bank were provided with special registration form and relevant measures were taken, based on the received complaints and proposals, to offer more optimal products and services to the customers, as well as to ensure that the quality criteria are observed. A wide promotional campaign was held for the mentioned campaign during the accounting year due to which certain achievements were made. The promotional campaign was provided mainly by means of TV, Radio, newspapers, magazines, Internet, ATM and other means of advertising. For the purpose of informing the mass population on the campaign info stands were installed in the trade, business and health centers, hotels and other facilities and the booklets were distributed to the people. Periodic inquiries, aimed at increasing the efficiency of promotion actions, were held among the customers and the most efficient, as well as the most effective means of communication were identified. For the purpose of intensifying of the activities aimed at increasing the volume of sales of the bank, various advertising panels were placed along the roads covered by the sales network, and

107

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  
TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement