Page 54

MAR KETİNQ VƏ İCTİMAİYYƏTLƏƏLAQƏLƏR MAR KETING AND PU BLIC RELATIONS

Bəhram Gur Yaşıl Povilyonda. “Xəmsə”, Nizami Gəncəvi, 1481, Təbriz.

Bahram Gur in the Green Pavilion. “Khamsa”, Nizami Ganjavi, 1481, Tabriz.

Məhsuldar biznes mühitinin yaradılması, qarşıya qoyulan hədəflərə vaxtında çatmaq, marketinq fəaliyyəti və ictimaiyyətlə əlaqələr sisteminin özülünü təşkil edən tədbirlər kompleksinin müşayiətini zəruri edir. Ötən 2008-2009-cu illər bankda dayanıqlı “İnstitutsional Baza”nın təməlini qoymaqdan ibarət olmuşdursa, hazırda ümumi istiqamətin tərkibində təlimat kitabı mündəricatına bankın marketinq və reklam fə­a­ liy­yəti üzrə siyasətinin hazırlanması, dövri marketinq planlarının tərtibatı, bazar araşdırmaları, yeni məhsulların işlənib hazırlanması, satış kanallarının genişləndirilməsi, seqmentlər üzrə satış strategiyasının müəyyənləşdirilməsi kimi bankdaxili istiqamətverici sənədlərin hazırlanması daxildir. Marketinq və İctimaiyyətlə Əlaqələr fəaliyyətini Biznesin İnkişafının hərəkətverici özüllərindən biri olduğunu hesab

104

Establishment of productive business environment, timely achievement of the goals set forward requires that a complex of measures forming the fundament of marketing activity and public relations is in place. While in during previous 2008 and 2009 years the main goal was establishment of stable “Institutional Basis” in the bank, today the items of the agenda of the marketing activity of the bank include the development of marketing and advertising policy of the bank, drawing-up of periodical marketing plans, conduction of market researches, development of new products, expansion of sales channels and determination of sales strategy per segments. Given the fact that Marketing and Public Relations are the activities ensuring the Business Development, the measures taken in the 2010 accounting year proves the importance of this field for the bank.

etsək, bu sahənin bankın daim həssas yanaşdığı bölmə olmasını 2010–cu hesabat ilində görülmüş tədbirlərlə əsaslandırmaq olar. Ötən 2009-cu hesabat ilində bankın marketinq fəaliyyətinin tərkibində məhsulyaratma üzrə fokuslanma “Sirlər Xəzinəsi” Əmanət kampaniyası olmuşdursa, 2010-cu ildə bu istiqamətdə biznes hədəflərinə çatmaq üçün daha çevik reaksiyaların verilməsi baxımından diqqət əsasən aktiv məhsullar üzərinə yönəlmişdir. Belə ki, hesabat ilində yerli bank sistemində analoqu olmayan və demək olar ki, pərakəndə bankçılıqda fundamental rəqabət qabiliyyətinə malik “İstehlak Kredit Kartları” məhsulunun tətbiqi, “Qızıl Payıza Qızıl Kartla” Kampaniyasının reallaşdırılması, eyni zamanda bazarın yüksək seqment hissəsini əhatə edən Müəllim, Həkim və Tələbələrə ünvanla­ nan spesifik “Müəllim, Səhiyyə və Tələbə” Kredit kampaniyasına start verilməsi bankın marketinq fəaliyyətinin önəmini daha da artırmışdır. Qeyd olunan kredit məhsullarının tətbiqi “Çarpaz Satış” mexanizminin müşayiəti ilə paralel qaydada bankın plastik kart biznesinin inkişafına da təkan vermişdir ki, bu da ümumu fonda müştəri bazasının, o cümlədən plastik kart müştəri sayının 2,5 dəfə artması ilə müşahidə olunmuşdur. Hesabat ilində bankın məhsulyaratma fəa­liy­yə­ ti­nin aktiv məhsulların yaradılmasına yö­nəl­dil­ mə­si­nə baxmayaraq, passiv məhsullar çeşidinin cəzb­e­di­ci saxlanılması, həmçinin artırılması is­ tiqamətində də fəal tədbirlər həyata ke­çi­ril­miş­dir. Belə ki, hesabat dövrü ərzində hələ əsası 2009-cu il­də qoyulmuş “Sirlər Xəzinəsi” Əmanət Kam­ paniyası çərçivəsində rəngarəng məhsul çe­­şid­lə­ri üzrə cəzbedici üstünlüklər saxlanılmış, əmanət­ lər üzrə gəlirlilik yüksək həddə qorunmuşdur ki, bu da istər bankın mövcud əmanətçilərinə xüsusi qayğının və marağın qorunub saxla­nıl­ma­sı­nı, istərsə də yeni əmanətçilərin cəlb edilməsini sta­ tistik rəqəmlərlə artımında şərtləndirmişdir. Qeyd olunanlarla yanaşı bank həmçinin özünəməxsus və çoxfunksional üstünlükləri özündə birləşdirən “Uşaq Yığım” Əmanətini əmanətçilərə təqdim etmiş, innovativ yanaşma metodu əsasında növbəti hesabat ilində tətbiqi nəzərdə tutulan 4 adda müxtəlif çeşidli əmanət məhsulları işləyib hazırlamışdır. Hesabat dövründə bankın müştəri

While the product development activity of the bank within the overall marketing activity was focused on “Treasury of Secrets” (Sirlər Xəzinəsi) deposit campaign, in 2010, for the purpose of ensuring rapid response in order to achieve the business goals in this field, the main attention was attached to active products. During the accounting year, application of “Consumer Credit Cards” product, which has no equal in the bank system and have fundamental competitiveness in retail banking, realization of “Golden Autumn with Gold Card” (Qızıl Payıza Qızıl Kartla) campaign and launching of “Teacher, Healthcare and Student” Credit campaign which targets teachers, doctors and students, who comprise the large segment of the market, were the significant measures taken in marketing activity of the bank. The mentioned credit products, accompanied by “Cross Selling” mechanism, simultaneously gave impetus to growth of plastic card business of the bank, which resulted in an increase by 2,5 times in the number of plastic card customers as well as the overall clientele. Notwithstanding that during the accounting year the product development activity of the bank was focused on development of active products, active measures were taken for maintaining and increasing the attractiveness of passive products as well. Thus, the attractive advantages of wide range of products within “Treasury of Secrets” campaign, which was launched in 2009, were maintained and the annual profitability of deposits was kept at maximal level, which expresses the special care and attention towards the existing depositors. Attraction of new customers to the mentioned campaign is illustrated by the increased statistic figures. Along with the above mentioned, bank launched a new saving account for children “Child Saving”, comprising distinctive and multifunctional advantages, and based on the innovative approach mechanism, developed 4 various deposit products which are intended to be launched in the next accounting year. For the purpose of categorization of the clientele of the bank, a Customer Rating System has been developed during the accounting year and the customers have been divided into VIP, Special

105

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  
TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement