Page 52

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ INTER NATIONAL COOPER ATION

Bank “Zolotaya Korona” və “Allure” sürətli pul

The bank joined “Zolotaya Korona” and “Allure”

köçürmələri sistemlərinə qoşulmuş və “Bliz-

express money transfer systems and the technical

ko”, eləcə də “Lider” sürətli pul köçürmələri

issues for joining “Blizko” and “Lider” express

sistemlərinə qoşulmaq üzrə texniki məsələləri

money transfer systems have been accomplished.

artıq həll etmişdir.

Bəhram Gur ov edərkən, Nizaminin “Xəmsə“si, Təbriz, 1490.

It should be noted that the application of

Qeyd edək ki, 2009-cu ilin İyun

the international standards of corporate

ayından başlayan Beynəlxalq Maliyyə

governance in the TuranBank, within

Korporasiyasının “Azərbaycan Korporativ

the framework of Azerbaijan Corporate

İdarəetmə Layihəsi” çərçivəsində “Turan­

Governance Project of the International

Bank”da beynəlxalq korporativ idarəetmə

Financial Corporation, which started in June

standartlarının tətbiqi və müvafiq sənədlərin

2009, has continued at full pace.

hazırlanması tam sürətlə davam etmişdir. In December 2010, TuranBank jointed the “Credit “TuranBank”ın

and Risk Management” Project of the Interna-

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (BMK)

tional Financial Corporation (IFC). The objective

“Kredit və Risklərin İdarəolunması layihəsinə”

of the project is the application of the best interna-

qoşulmuşdur. Layihənin məqsədi Bankda kre­

tional practice in the field of credit and risk man-

dit və risklərin idarə edilməsi sahəsində qabaqcıl

agement in the bank. During the current year,

2010-cu Bahram Gur on the Hunt, Nizami’s “Khamsa“, Tabriz, 1490

ilin

dekabr

ayında

2010-cu il “TuranBank”ın xarici və yerli fəaliyyə­­

The 2010 accounting year was remarkable for spe-

dünya təcrübəsininin tətbiq edilməsidir. Cari

bank conducted negotiations for cooperation with

tində xüsusi aktivləşmə ili kimi yadda qalmışdır.

cial intensification of foreign and domestic activ-

ildə, həmçinin bankın texniki yardıma ehtiyac

international technical support and financial in-

Ca­ri il Bankın beynəlxalq əlaqələrinin genişləndi­

ity of TuranBank. The current year is special from

olduğu sahələrdə beynəlxalq texniki yardım və

stitutions in the fields where the bank is in need

ril­mə­si, xarici təşkilatlarla münasibətdə pozitiv

the point of view of expansion of international re-

maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq etmək məqsədi

for technical support. Thus, the negotiations for

imicin formalaşdırılması nöqteyi-nəzərindən xü-

lations of the bank and formation of positive im-

ilə məhsuldar danışıqlar aparılmışdır. Bunlar

joining the “SME Banking” project of IFC and the

susi bir il olmuşdur.

age in relations with foreign organizations.

arasında BMK-nın “SME Bankçılıq” və Amerika

“Azerbaijan Competitiveness and Trade” project

2010-cu ildə həm yerli, həm də beynəlxalq kon-

The representatives of the bank took an active

Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agent­

of the United States Agency for International De-

franslarda aktiv görüşlər keçirilmişdir. Onlar­

part in both local and international conferences,

liyinin

Rəqabətlilik

velopment (USAID) are accomplished and they

dan

kon­

such as the conference of the European Bank for

və Ticarətin İnkişafı” layihələrinə qoşulmaqla

are intended to be implemented in the next year.

şəhərində

Reconstruction and Development held in Croa-

bağlı danışıqlar yekunlaşmış və növbəti ildə

Training on agricultural crediting and new credit

Konfran­

tia, International Microfinance Conference in As-

icrası nəzərdə tutulmuşdur. Layihə çərçivəsində

products will be held and technical support for

sın­da, İslam İn­k i­şaf Bankının Bakıda keçirilən

tana, Kazakhstan, Annual Meeting of the Islamic

kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi sahəsində

training of personnel will be provided within the

illik Konfransında, eləcə də AMFA-nın Bakıda

Development Bank held in Baku, as well as the

təlimlər, yeni kredit məhsulları, işçi heyətinin tə­

framework of the project.

keçirilən “İnvestorlar Sərgisində” iştirak edil­

Investors fair held by AMFA in Baku. Participa-

mişdir. Həmin tədbirlərdə iştirak bankın ye-

tion in such events was of great importance from

Cari ildə ABŞ-ın “Maliyyə Xidmətləri üzrə

technical support project of the U.S. Financial Ser-

ni əlaqələrinin qurulması nöqteyi-nəzərindən

the point of view of establishment of new rela-

Könüllüləri

illər

vices Volunteer Corps intended for 2009-2014 has

böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur.

tions of the bank.

üçün

yardım

been accomplished, within the framework of with

AYİB-nın

Xorvatiyada

keçirilən

fran­sında,

Qazaxıstanın

Bey­­nəlxalq

Mikro­Maliyyələşdirmə

100

Astana

(USAID)

“Azərbaycanda

limi istiqamətlərində texniki dəstək veriləcəkdir.

Korpusu”

nəzərdə

tutulmuş

2009-2014-cu texniki

During the accounting year, the first phase of the

101

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  
TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement